Gebied Katanga scheidt sich af SCHRIKBEWIND VAN MUITEND LEGER Nederlands protest in Havanna Russen schoten Rb-47 neer Vermist VS. -vliegtuig vloog bij Sowjet-kust Zullen roeiboten nog arriveren Flagrante schending van Sowjet-luchtruim Kennedy heeft beste kansen Vraag en antwoord SEKTE OP DE MONT BLAiNC Vliegers willen ook in vrije tijd aan luchtbrug meewerken Geen Nederlanders] «ewond in Kon^o Gezin in ziekenhuis na autobotsing Belofte Eisenhower „geen cent waard'5 Ondanks signalen niet gedaald' J DINSDAG 12 JULI I960 Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4648 r Hoofdredacteur: Dr. J. A. R. J. S. BRUINS SLOT RE MI ER TSJOMBE van de Kongolese provincie Katan ga heeft gisteravond meegedeeïd, dat zijn gebied zich van de Kongolese Republiek heeft afgescheiden. Aan gezien Katanga, dat rijk is aan koper en uranium, tweederde bijdroeg in de inkomsten van geheel Kongo, be tekent deze afscheiding voor de Kongolese republiek een slag, waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. De toestand scheen gisteren het ernstigst te zijn in Stanleystad, Loeloeaburs en Jodotstad. CHROESTSJEW OP PERSCONFERENTIE: Gered „Medeplichtig Medeplichtige Provocaties Zie verder pag. 3, kol. I Nederlanders gaan secte op de Mont Blanc verfilmen Poliliiianii vrijgesproken Witte 3e Wltnatraat relet. 116700 t« u Poeteua 1113 Poettriro No 13t51tt Klacnteitdlenst abonnementen taso19 30 uur Zaterdag» 17—18 uur l'eietoon 116700. Huveenspleto 1 Telefoon 183467 |3 Hl oen i Postbus 1001 Postgiro No 424887. Klirhtendlenst 18.301930 Telefoon 362369 Soul wee 132 Telel «370. Thoms» 8 KemnU*traat Sa Telef. 65431. ANmnementsprH» si cent oer weeV 2 85 oer masnd 1M oer kwartaal. Losse nummers 13 cent Versehllnt dacelija» totterdam: «-Graven be ge Dordrecht; Schiedam; EEN lezer stelde ons dezer dagen de vraag, waarom het ouder- domsgcdeelte van de Invaliditeitswet niet verhoogd wordt. Vele bejaarden zien daar verlangend naar uit. Velen van hen blijven toch aangewezen op hulp van de diaconie of van Sociale Zaken. pver deze vraag maken we gaarne «nkele oriënterende opmerkingen. Wij wijzen er dan allereerst op, dat alleen de Invaliditeitsrentetrekkers ingevolge de Invaliditeitswet, die no; geen 65 jaar zijn, in aanmerking ko- men voor een toeslag op de basisren te van 290 pet., en, indien zij gehuwd zijn, een gezinstocslag van f 73 per maand. Anders dan onze lezer wel licht veronderstelt, is het invalidi- leitsgcdeclte van de Invaliditeitswet slechts verhoogd voor beneden 65- jarigen. ZIJ die een ouderdomsrente genie ten Ingevolge de Invaliditeits wet, zijn allen 65 jaar of ouder, zo dat er geen aanleiding is de ouder domsrente ingevolge de Invaliditeits wet te verhogen. Dit laat zich ge makkelijk verklaren, omdat deze ren tetrekkers op andere wijze compen satie ontvangen. Deze rentetrekkers komen immers in aanmerking voor een ouderdoms pensioen ingevolge de A.O.W. Aangezien deze pensioenen aange past worden aan de wijzigingen van de indexcijfers van de regelingslo nen, vindt er een automatische op trek van deze pensioenen plaats. De invaliditeitsrentetrekkers daar entegen zijn uitsluitend althans in de regel aangewezen op een inva- liditeitsrente ingevolge de Invalid! teitawet Deze renten zijn gebaseerd op de loonverhoudingen van het begin van deze eeuw. Toen wijlen minister Tal- raa zijn wetsontwerp in het parle ment bracht, waren de uitkeringen alleszins redelijk te noemen, gezien het toenmalige loon- en prijspeil. Maar de muntontwaarding als ge volg van twee wereldcu,logen heeft de wet van ialroa ontkracht. Er moesten toeslagen worden verleend en het ls nu zelfs zo, dat een toeslag van 290 pet. plus een eventuele ge zinstoeslag helemaal geen overbodige luxe is. In de meeste gevallen is het bedrag van de rente met de toeslagen nog niet voldoende voor de dekking van de minimale Kosten van levenson derhoud. 'PlAxUAjJ' (Geldig tot woensdagavond) ONBESTENDIG. Opklaringen, maar later weer toenemende bewolking cn enige regen. Weinig verandering in temperatuur. •Aanvankelijk matige tot zwakke. later matige tot krachtige cn langs de kust mogelijk harde wind tussen west en zuid. Morgen: Zon op: 4.35 Maan op: 23.23 Onder: 20.56 Onder: 10.36 KONGO VALT UITEEN O De Nederlandse consul-generaal in Leopoidstad, jhr. E. Boreei, heeft mee gedeeld dat. voorzover hij kon nagaan, geen enkele Nederlander in de Kongo letsel heeft opgelopen. De Nederland se consul-agent in Elisabethstad be vestigde dit later voor zover het de Nederlanders in die stad betreft. De KLM heeft besloten de vijfde vlucht naar Brazzaville voor het op halen van evacués één dag te ver vroegen. Het toestel, dat pas morgen ochtend zou vertrekken, verliet reeds vanmorgen om halfacht de thuishaven Schiphol. Het eerste toestel met eva cués is inmiddels vanmorgen in alle vroegte, enkele uren eerder dan ver wacht, op Schiphol geland. De inlichtingendienst van de KLM op Schiphol, telefonisch te bereiken onder nummer 02037111 (geen toe- stelnummer) geeft informaties over passagiers uit Brazzaville. P R ti onlangs niet ten onrechte E nogal enige ophef gemaakt over de Jongste verhoging van de toesla gen. Voorheen hield de verhoging al leen maar verband met de verhoging van de lonen. Het gevolg was dat de uitkeringen slechts met mondjesmaat omhoog gingen. Thans werd de basisrente met een veel groter percentage verhoogd en wel met honderd procent. Dat is dus oelangrijk meer dan vroeger het geval was. Zulks geldt ook voor de verhog'ng van de toe slag. Men kan dus stellen, dat men onder leiding van het huidige kabinet een andere koers is gaan varen. Niette min blijft de situatie onbenaaglijk. Werkelijke uitkomst is er pas te ver wachten, zodra de herziening van de Invaliditeitswet ln kannen en kruikei ls. Op het departement van Sociale Zaken wordt daar hard aan gewerkt In een volgend artikel hopen w* nog iets te zeggen over het karakter van de Algemene Ouderdomswet, die onze briefschrijver aanduidt als een kapitalistische wet, waaruit blijkt, da hij daarop een verkeerde kijk heeft De Nederlandse regering heeft for meel bij Cuba geprotesteerd tegen de overneming van de SheH-oMerarnna- derU door de regering van Fidel Castro. Dr. Kasper Itelnink, Nederlands zaak gelastigde in Cuba, overhandigde gis termiddag een protestnota op het Cu baanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De nota bevat een waarschuwing, dat door de betrokken maatregelen niet alleen voor de Shell, maar ook voor andere Nederlandse industrieën het investeringsklimaat op Cuba kan wor den bedorven. De Nederlandse regering spreekt in de nota de verwachting uit, dat de Cubaanse regering zal willen overwe gen haar beleid in dezen te herzien. Voorts wordt aangedrongen op een billyke schadevergoeding voor het ge leden verlies. -Ta ja Lobby", de door Herman van oer Horst gemaakte film over Surina me, heeft van de Westduitse filmkeu- hng in Wiesbaden het predikaat „bij zonder waardevol" gekregen, een waar dering die algehele vrijstelling van vermakeüjkshcidsbelasting met zich meebrengt. De Kongolese premier Loemoemba heeft de Verenigde Naties verzocht militaire deskundigen te zenden voor reorganisatie van het leger van Kongo. Het schrikbewind van het muitende leger over Manke inwoners duurt voort. Tsjambe maakte de onafhankelijk heid van Katanga voor de radio be kend. De premier pleitte voor een economische unie met België, voor voortzetting van militaire, financtle en technische hulp en verklaarde dat de centrale ergering van Loemoemba het communistische pad volgt, dat moord en plundering in Koügo met zich bracht. Tsjombe zei. dat de onafhankelijk heid noodzakelijkerwijs nauwe samen werking met de Belgen betekent. „In het licht hiervan heeft Katanga België verzocht zich met Katanga in een gemeenschappelijke economische bond te verenigen. Als België zou weigeren, zou Ka- tanga de ..rest van de vrije wereld" verzoeken, het recht op een vrije keu- ze te erkennen. Tsjombe zei, dat drie van zijn mi nisters premier Loemoemba, die on derweg was naar Elisabethstad, op het vliegveld van de "stad zouden afhalen. Zij zouden een kort gesprek met hem hebben en hem dan verzoeken, onver wijld Katanga te verlaten. Premier Loemoemba heeft gisteren het verzoek om hulp van de VN ge daan aan dr. Ralphe Bunche, het hoofd van het VTN.-secre- tariaat voor Buitenlandse aangelegen heden. die ter gelegenheid van de on afhankelijkheidsfeesten naar Leopold- stad was gekomen. Secretaris-generaal "Hammarskjöld vertrok maandag uit Genève naar New York. Hij zou mor gen een ontmoeting hebben met de „Afrikaanse groep" in de V. N. Hij zal de gedelegeerden vragen officieren en manschappen ter beschikking te stel len en te betalen voor hun transport naar Kongo. In Loeloeaburg. de hoofdstad van de provincie Kasai, zouden 55 eprsonen zijn gedood, v-oor het me rendeel mensen die in kantoren en fiats waren omsingeld en bescho ten. Volgens een radiobericht zou den meer dan 0 van de 160 Belgi sche parachutisten die boven Loe- loeabrug werden uitgeworpen, in de lucht door kogels zijn gewond. ONTSNAPT U.t de handen van muitende Kongolese soldaten kwam deze De orthodoxe aartsbisschoppen van vrouw, geheel overstuur door de doorstane emoties, uit Thysstad op het Midden-Afrika, Kypriavos en de vice- vtiegveld van Brussel aan waar zij spoedig met liefdevolle zorgen omringd Dresident ™n de Griekse eerr-een werd. De Vroom van vluchtelingen op het Brusselse vliegveld houdt aan. hebben gisteren een bezoek gebracht aan Tsjombe om militaire hulp te v.agen voor de stad Jodotstad, waar op grote schaal wordt geroofd en ge plunderd. Belgische troepen zijn gisteren tot actie overgegaan te M a t a d i, een ha venstad aan de Kongo in de provincie Leopoldstad. Afrikaanse militairen trachtten hier het vertrek te verhin deren van een schip met Europese vluchtelingen. Ook hier werd geplun derd en in de omgeving wordt, naar verluidt, een groep Europese vrouwen gevangen gehouden in een kamp. President Kasavoeboe en premier Loemoemba brachten een bezoek aan Europeanen, die in een hotel te Matadi als gijzelaar zijn vastgehou den. Zij boden hun verontschuldi gingen aan en beloofden strenge maatregelen te zullen nemen tegen degenen die voor het gebeurde ver antwoordelijk waren. Voorts dron gen zij er bij de blanken op aan, het land niet te verlaten. In Stanleystad schijnt een aan tal Europeanen zijn toevlucht te heb ben gezocht in 'n gebouw van vier ver diepingen in het centrum, waar zij nu belegerd worden door een vijfhonderd Afrikanen, gewapend met geweren die ze uit huizen van blanken hebben ge haald. Naar verluidt zijn Belgische troepen naar Stanleystad overge. bracht. In radioberichten wordt voort» mel ding gemaakt van gevechten in het nraniumcentrum Sjlnkolobwe, on geveer 160 km ten noordwesten van Elizabethstad. Kongolese muiters en blanken waren slaags geraakt, nadat de blanken een cis om hun wapens in te leveren hadden afgeslagen, f* Zie verder pas. 3. 6e kol.) (Van onze correspondent) Alle vijf leden van het gezin Th. uit Amersfoort liggen in het ziekenhuis, als gevolg van een auto-ongeluk op de Valkseweg te Barneveld op de late zondagavond. De heer Th. werd zeer ernstig gewond, mevrouw Th. en twee van de drie kinderen ernstig. De auto botste met behoorlijke vaart tegen een boom. Vermoedelijk heeft de bestuurder een bocht te laat genomen. Alle inzittenden van de auto werden vervoerd naar het St. Elisabethzieken- huis te Amersfoort. E EN AMERIKAANS vliegtuig is op 1 juli boven de Russische territoriale wateren bij Archangel neergeschoten. Twee leden van de bemanning zijn uit zee gered. Dit heeft Radio .<a Moskou gisteren meegedeeld. Naar aanleiding van het incident heeft de Sowjet-Unie bij de V.S. geprotesteerd. Protestnota's werden ook gezonden aan Engeland waar het vliegtuig gestationeerd was en aan Noorwegen, waar het toestel zou landen. Het betreft hier het zes-motorig turbinestraalvliegtuig, een Rb-47 verken- cingstoestel van de Amerikaanse luchtmacht, dat op vlucht boven de Poolzee is verdwenen. Het was van Engeland nit opgestegen voor wat officieel een elektro-magnetische verkenningsvlucht werd genoemd. Dit toestel had een bemanning van zes officieren. 5 m Drie leden van de bemanning van het door de Russen neergeschoten Ameri kaanse verkenningsvliegtuig. Van links naar rechts, de 38-jarige gezagvoerder Posa (die vermist wordt), de 24-jarige eerste luitenant Mackone'en de tweede piloot, de eerste luitenant Olmstead. De beide laatsten voerden door de Russen uit zee gered. De honderd volgelingen van dr. Ello Bianco, die geloven dat donder dag de wereld zal vergaan, verkeren in grote bezorgdheid omdat een Ita- liaausc sportzaak de tien boten nog niet heeft afgeleverd, die zij hebben besteld. De Milanese dokter en zijn 100 ge trouwen wachten op een hoogte van ruim twee kilometer op de Mont Blanc op een nieuw wapen, dat zij de „Mercurius-bom" noemen, en dat, zo menen zij, per ongeluk tot ontplof fing zal geraken op 14 juli te 13.45 uur. Als gevolg van de ontploffing zal de aarde naar hun overtuiging 45 graden om zijn as draaien, waardoor de gehele aardbol zal overstromen op de hoogste bergtoppen na. Vorige week zijn zij de Mont Blanc opge trokken om zich voor de verdrin kingsdood te behoeden. Hun toevluchtsoord in de Alpen is vol voedsel en medicijnen, maar de tien roeiboten, die in Genua zijn be steld, zijn er nog niet. Dr. Bianco is er op het station naar gaan informe ren en kreeg te horen, dat zij per auto onderweg zijn en donderdag aan de voet van de Alpen kunnen zijn. Zij zouden dan met de ochtendtrein naar boven worden gebracht. Dat kan dan nog net, maar de mid dagtrein zou te laat zijn, zo vrezen de dokter en zijn volgelingen. Maandagavond is, tijdens een op wekkingssamenkomst in de Begijn hofkapel te Haarlem, uitgaande van het Interkerkelijk Evangelisch Comité, namens de aanwezigen een telegram gezonden aan dr. Bianca op de Mont Blanc. Het telegram luidt: Hooggeachte dr, Bianea, Mede namens vele gelovigen uit verschillende kerken in een same/- komst te Haarlem bijeen, delen wij u mede, dat wij hier met ontroering kennis hebben genomen van uw angstige vlucht naar de helling van de Mont Blanc. Wij zijn er diep van overtuigd, dat uw vlucht een gevolg is van het gehoor geven aan valse profetieën en dat de gedach-te aan een wereldomvattende ramp in strijd is met de duidelijke belofte van Gods Woord inzake Israël, dat nog tot bekering zal komen. Ieder, die de Naam van Jezus zal aan roepen, zal behouden blijven, w.g. JAN VAN GIJS. Ds. A. A. LEENHOUTS. (.Van een onzer verslaggevers) Vrijdag 15 juli vertrekt zuster A. L. Saraber, besturend zuster van het „4 x ZN"-ziekenhuis voor Pa ramaribo, naar de West. Zuster Sara- ber maakt de overtocht met de „Oran jestad" van de KNSM. In de Russische nota's wordt gezegd, dat Russische luchtverdedigingsposten op 1 juli een onbekend militair vlieg tuig boven de Barentszee ontdekten, nabij het schiereiland Kola. Een Rus sisch jachtvliegtuig stelde vast, dat het toestel een Amerikaanse bommenwer per was. Het vloog in de richting van de Russische poolhaven Archangel. Het vliegtuig had ondanks signa len van het Russische jachtvliegtuig om te dalen, zijn vlucht voortgezet Het toestel werd op 1 juli, om 18.00 uur, neergeschoten. De beide leden van de bemanning werden „enkele uren later" gered door een Russisch marinevaartuig. Het waren de eerste luitenant John Richard Mackone en de tweede piloot eerste luitenant Freeman B. Olmstead, aldus de nota's. Het Amerikaanse toestel was bewa pend met twee 20 mm-kanonnen en munitie en had een speciale radio- en elektronische uitrusting voor verken- ningsdoeleinden aan boord. De beide Amerikaanse vliegers zei den, dat zich nog vier andere mensen aan boord van het toestel bevonden. .5» Het bestuur van de vereniging van KLM-vliegers heeft haar leden geadvi seerd gevolg te geven aan eik beroep dat de maatschappij op hen zou doen voor het uitvoeren van evacuatievluchten van Brazzaville naar Europa. De vliegers zijn van harte bereid ook in hun vrije tijd aan de luchtbrug naar Braz zaville, waar honderden blanke vluchtelingen uit Kongo op vervoer wachten, mee te werken, aldus het bestuur. Het neerschieten van het Ameri kaanse vliegtuig boven de territoriale wateren van de Sowjet-Unie bewijst dat de belofte die Eisenhower op de topconferentie deed de spionage- vluchten zullen worden gestaakt „geen cent waard is", aldus Chroes tsjew op een persconferentie, die hij vanochtend in het Kremlin heeft ge- gegeven. Hij zei, dat de V.S., Enge land en Noorwegen verantwoordelijk zijn voor deze nieuwe „.flagrante schending" van het Russische lucht ruim. Chroestsjew zette in het kort uiteen dat op 1 juli, in het gebied van het schiereiland Kola, een Amerikaans vliegtugi door een Sowjetjager werd neergeschoten en dat de SowjetUniebij de Verenigde Staten, Engeland en Noorwegen heeft geprotesteerd. De piloot van het Amerikaanse vliegtuig schonk geen aandacht aan de signalen van de Russische vlieger, die beduidde hem te volgen, In overeen stemming met de bestaande orders voor de bescherming van de grenzen van de Sowjet-Unie, opende ons jacht vliegtuig het vuur. Het binnendringen de toestel werd neregeschoten, aldus Chroestsjew. Enige tijd later werden twee inzit tenden van het Amerikaanse vleigtuig in onze territoriale wateren aangetrof fen. „Uit hun verklaringen is geble ken dat dit zesmotorige vliegtuig, een RB-47, van een Amerikaanse muitaire basis in Engeland is opgestegen en op dracht had voor spionagedoeleinden langs de noordelijke grenzen van de Sowjet-Unie te vliegen. Daarna zou het naar Engeland terugkeren," zo ver volgde de Sowj et-premier. Uit deze nieuwe flagrante schen- ding van ons luchtruim blijkt dat de Amerikaanse regering niet heeft afgo oien. van haar politiek van het bedrij ven van agressieve daden tegen de Sowjet-Unie". Ook moet melding worden gemaakt van de onwaardige rol van de Engelse regering. Zij verschijnt als een directe medeplichtige aan de agressieve daden van de Amerikaanse regering tegen de Een dergelijke rol valt absoluut niet te rijmen met de officiële verklaringen van de Engelse regering dat zy streeft naar vermindering van de spanning en betere betrekkingen met de Sowjet- Unie. De vraag rijst ook of men vertrou wen kan hebben in de verklaringen van de Noorse regering, die in haar nota van 27 mei beloofde stappen te nemen om te voorkomen dat haar grondgebied zal worden gebruikt voor agressieve oogmerken van de Verenig de Staten jegens de Sowjet-Unie. In het licht van de bekende feiten is de po sitie van de Noorse regering op zijn zachtst gezegd onverstandig en gevaar lijk voor het Noorse volk. Namens de Sowjet-regering en het Sowjet-volk wens ik. volledig verant woordelijk, de aandacht van alle sta ten er op te vestigen dat de regerende kringen van de Verenigde Staten met medeplichtigheid van hun hondgenoten in agressieve blokken openlijk een ern-' stig conflict provoceren dat tot oorlog zou kunnen leiden. Voor dit optreden is geen andere uitleg mogelijk. De Sowjet-Unie zal ook in de toe komst het belang van vrede en veilig heid in de wereld verdedigen. Zij die ons geduld op de proef willen stellen ïïiEiCfin een grote fout. IVij raden hun niet aan, dit te doen. De Sowjet-Unie en onze bondgenoten jegens wie wij passende verplichtingen zijn aange- gaan, zijn in staat elke agressor het hoofd te bieden." „De Russische regering verwacht, dat een eind zal worden gemaakt aan de provocerende daden Van de Verenigde Staten tegen de Sowjet-Unie, met in begrip van het gebruikmaken van het grondgebied van Engeland", aldus de nota aan de Engelse regering. Door Brits grondgebied ter beschikking'van Amerikaanse vliegtuigen te stellen voor operaties tegen de Sowjet-Unie, wordt Engeland „een rechtstreekse mede plichtige aan dergelijke agressieve han delingen". „Het neemt daardoor een grote verant woordelijkheid op zich voor de moge lijke consequenties van deze handelin gen". Senator Kennedy kan op de conven tie van de Democratische partij die vanmorgen in Los Angeles is geopend, reeds rekenen op de steun van meer dan 700 kiesmannen wanneer wordt gestemd over de presidentiële kandi daten. Uren voor de opening telde het Ame rikaanse persbureau United Press In ternational 704 stemmen voor de r.k. senator uit Massachusetts. Hij moest nog 57 stemmen hebben om de meerderheid van 751 te verkrijgen nodig om tot kandidaat van de demo cratische partij te worden gekozen. Wat de andere kandidaten betrof was de stand aldus Johnson 407; Stevenson 49%; Sy mington 79 en andere kandidaten 281%. (Van onze correspondent) Twee Apeidoorners, de heren K. Hoendervoogt (24) en F. Heïjmans (19) zijn per auto naar de Mont-Blanc ver trokken, om daar films en foto'3 te maken van een sekte, die op een van de toppen verblijft om er de „onder gang van de wereld" af te wachten. Deze is door hun leider, de Italiaanse kinderarts Elio Biancha, berekend op donderdag a.s. Inmiddels heeft hij echter laten weten zich In het jaartal vergist te hebben. De Apeidoorners willen een film- en fotoreportage maken, waarbij ze voor al ook aan de gelaatsstudies denken. De rechtbank te Frankfort heeft vandaag Pohlmann vrijgesproken van de beschuldiging van moord op Rose- marie Nitribitt. Het O.M. had levenslange dwangar beid tegen Pohlmann geëist. Volgens zegslieden zal de officier m V: i ee" show van de Deense luchtmacht ln Kopenhagen verschaf» een kwajongen rich, om vooral maar niets te missen van de evenementen, een ereplaats onder de stoel van kroonprinses Margarethe. Verscho len achter de benen van de prinses, dacht de van Justitie -herziening van het vonrus JfS?„sh,°Y t8 ,volsen. Het gin» vragen. (UPI) ^egtnlgea in de lucht wa- ren, kort daarna werd hij evenwel ontdekt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1