Kongo richt zich tot Verenigde Naties Verzoek om leger van de V.N. Geen extra-subsidie voor chr. sportclubs MINISTER NIET OPZIJ VOOR TUNNEL-MOTIE Moskou deed roekeloze poging internationaal incident te NNsmmmuN. „Opnieuw overwegen overbodig" Veiligheidsraad maandag bijeen r Bodemvoorziening ,B mmmm C.H. senator: ,Rijk en Amsterdam kibbelen te veel' HAARLEMSE „BEMIDDELAAR" SPEKTE EIGEN ZAK Goede vangst van recherche Op bases terug Spanning Geweigerd Washington over neerschieten van RB-47 rn MINISTER CALS: Voor duizenden verduisterd Prins Bernhard reikte „Zilveren Anjers" uit Cubaanse klacht „Fasermgsplan" JNÖG DRIE FRANSE STATEN IN AFRIKA ONAFHANKELIJK Werkgroep WOENSDAG 13 JULI 1960 Directeur: H. DB RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4649 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE toestand in Kongo is chaotisch. De Kongolese presi dent Kasavoeboe en zijn premier Loemoemha hebben in een telegram aan de secretaris-generaal van de Ver, Naties, Hammarskjoeld, de interventie van Belgische troepen in Kongo als een „daad van agressie" bestempeld en de V.N. verzocht onmiddellijk een legermacht te zenden. Zij stelden de eis, dat de Belgische troepen zich „binnen twee uur" op hun twee basissen moeten terugtrekken en dat zij deze basissen niet meer zouden verlaten. Andere leden van de Kongolese regering hebben gisteren om 3000 man Amerikaanse troepen gevraagd om in de Beneden-Kongo te opereren. President Eisenhower heeft dit verzoek afgewezen. De secretaris-generaal der V.N. is voornemens waarnemers uit Palestina terug te trekken om hen naar Kongo te zenden. Premier Tsjombe van de provinciale regering van Katanga zou zich hebben bedacht ten aanzien van de afscheiding van zijn gebieds deel van de nieuwe republiek Kongo. Premier Loemoemba en pre sident Kasavoeboe kregen van de regering van Katanga geen toe stemming daar te landen. Het land wordt bedreigd door nieuwe muiterijen, voedseltekorten, stakingen en plunderingen. b' Zie verder pag. 4, 3e kol.) Wat hij een week'geleden aan het Amsterdamse - gemeentebe stuur had geschreven, kregen bok de' Senatoren te horen: de finan ciële toestand en de arbeidsmarkt laten op het ogenblik niet'tóe, dat het werk aan deze tunnel'wordt voortgezet. Daar bleef, d"e be windsman bij, ook toen hij kon vermoeden, dat de 'Senaat een motie zou aannemen, waarin de regering werd verzocht, haar be slissing .„opnieuw" inoverweging te nemen". „Moeilijk" Zie verder pag. 4, 4e kpL Witte de Wltbstraat IS Telea. 116700 i# u MO» 1113 Poetsüro No 424519. Klaciitendienst abonnementen 18.30—:19J0 nuf Eaterdaps 17—18 uur Telefoon 115700. Huypensplein 1 Telefoon 183487 (3 Itinera) Postbus 1091 Postgiro NO 42*867. Klachtendienst 18.3019.30 Telefoon 362369. Snufte**» 132 Tel el 4570. Thomas Kemplsstraat 8 a Telef. 85451. Abonnementsprijs 61 een-t oer wee*, t 2.65 oer maand, t 7-®0 oer kwartaal. Losse nummer* 15 cent. Verschijnt dagelijks gotterdam: •g-Gravenbsge: Dordrecht: Sehledam: J (Geldig tot donderdagavond) VEEL WIND Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen. Weinig ver andering in temperatuur. Matige tot krachtige en langs de kust krachtige tot harde zuidwestelijke wind. Morgen: Zon op: 4,36 Maan op: 23.48 Onder: 20.55 Onder: 11.49 DE wet inzake de Algemene Ouder- domsverzekering heelt een deel van de bejaarden onvoldoende soelaas gebracht. Zij blijven nog vaak voor ondersteuning aangewezen op Sociale Zaken of de diaconie. Dit was de klacht van een lezer, die wij in een vorig hoofdartikel signa leerden en waaruit een gevoel van onbehagen spreekt over de werking van deze wet. Voor deze klacht heb ben wij begrip, al dient men niet te vergeten dat de wet ook in tal van gevallen grote zorgen van de levens avond heeft weggenomen. Bij de beoordeling van deze zaak moet men in het oog houden, dat de A.O.W. slechts een bodempensioen garandeert. Zeer bewust is indertijd voor een bodemvoorziening gekozen. De overweging was, dat er in elk ge val voldoende ruimte moest blijven voor de ontplooiing van bijzondere pensioenvo^ rz'eninge n. In de toekc het dan zo te zijn, dat dt. uorzieningen een dusdani op de A.O.W. geC x een rede lijk totaal pensioen ontvangt. Het pen- sioenbeleid houdt dus welbewust re kening met een ontwikkeling op lange termijn. En nu is het inderdaad niet zo aan trekkelijk, dat een aantal bejaarden aangewezen blijven op hulp van el ders. Dé moeilijkheid is echter dat er geen alternatief is. Zou men nu het bodem pensioen drastisch gaan verhogen, dan is het gevaar lang niet denkbeeldig, dat de ontwikkeling van de bijzonde re pensioenvoorzieningen wordt, ge remd of zelfs tegengegaan. En daar mee is uiteindelijk niemand gediend. INTERVENTIE BELGISCHE TROEPEN „AGRESSIE Moise Tsjombe, premier van Katanga, De Belgische ambassadeur in Leopoldstad heeft verklaard, dat die deze provincie autonoom verklaar- deze eis niet kan worden ingewilligd voordat de veiligheid in Kongo de maar zich later zou hebben bedacht, }s verzekerd. Hij zou zich er nu van bewust zijn de Belgische regering in een moeilijk parket te hebben gebracht. t LIJFT ten slotte de vraag of de wet op de Algemene Ouderdoms- verzekering als een „kapitalistische" wet moet worden gezien. Uit de op merkingen van onze briefschrijver valt af Jte leiden, dat hij op het stand' punt staat, dat een bejaarde met een redelijk of een hoog inkomen geen A.O.W .-uitkering behoeft té ont vangen. Op zichzelf is daar misschien iets voor te zeggen. De consequentie van dit standpunt is echter, dat er dan in de wet een inkomensgrens moet wor den aangebracht Maar dan ontstaan direct weer dezelfde narigheden als destijds bij de toepassing en de uitvoe ring van de Noodwet ouderdomsvoor ziening. Op deze manier wordt fraude in de hand gewerkt en bovendien zou de uitvoering van de A.O.W. wel uitermate kostbaar v orden. Welbe wust is daarom indertijd van de in voering van een Inkomensgrens afge zien. Ten slotte zouden we dan nog willen opmerken, dat de mensen, die bij de invoering van een inkomensgrens geen A.O.W .-uitkering zouden ont vangen, terecht zouden kunnen stellen, dat hun wellicht zuinig en spaarzaam leven „gestraft" zou worden met het niet toekennen van een pensioen. Op deze wijze werkt men de onverschil ligheid weer in de hand, terwijl het streven er juist op gericht moet zijn het verantwoordelijkheidsgevoel van de individuele burger in onze samen leving zo veel mogelijk te stimuleren en tot zijn recht te doen komen. ilHillilllililüiiliillilliiiiliilllHlllilllHiHiilillllHilliiiilHillilil (Van ome parlementaire redacteur) Minister Cals is persoonlijk van mening dat de prot. chr. sportorga nisaties* niet in aanmerking kunnen komen voor een extra rijkssubsidie, wanneer het motief .."Wordt aangevoerd dat- zij weigeren totogeïden te aan vaarden. - De bewindsman die deze zaak nog niet in het kabiqpt heeft gebracht wees erop dat vroeger de charitatieve organisaties, die weigerden loterijen te organiseren, ook niet bij het rijk aanklopten om verhoogde subsidie. De overheid is er niet in de eerste plaats om de sport mogelijk te maken. De minister wees erop dat wan neer men inderdaad uitging van de stelling dat de toto van belang was voor de sport en dat alleen om der wille van de sport de toto moest worden gehandhaafd het veel beter zou zijn, dat de inleggelden van de toto door de deelnemers rechtstreeks aan de sport worden geschonken. Maar dit wil men niet. Men ver wacht echter steeds dat de overheid wel onmiddellijk klaar staat met subsidiëring. In dit verband wees hij er dinsdag avond in de Tweede Kamer op dat de belangstelling voor het sportdebat nog geen tien procent'was van de be langstelling voor het totodebat. Hij noemde dit een schrille tegenstelling. (Men zie ook nog 4) tvv - Vi f'f 5%-y - \c,mm i A 'f"v -V w 5 ,"V -<&S\ 'xf Vm s; K De Kongolese president Kasavoeboe (links) en premier Loemoemha tijdens hun rondreis in een van de Kongolese steden. (Van een onzer verslaggevers) DE Haarlemse politie heeft de 28- jarlge L.A.M. v .d. B„ zich noe- wende „bemiddelaar" gearesteerd, ver nacht van zwendel en verduistering op Srote schaal, waarmee een bedrag van vele tienduizenden guldens is ge moeid. V. d. B. plaatste advertenties in kranten, waarin hij voorgaf bemidde laar te zijn by verkoop van zakenpan- oen en woningen. Als een koop via hem bijna tot stand gekomen was, be rekende hij tien procent provisie van de koopsom en trachtte ruzie tussen de koper en de verkoper te bewerkstel len. Als dit hem lukte, behield hij het handgeld en de provisie, zeggen de dat hij zijn werk niet voor niets h?n doen. De poljtie volgt zijn kwa- U}ke praktijken sinds mei van dit jaar. Er worden hem thans drie verduiste ringen met een totaal bedrag van 25.000,ten laste gelegd. Dit is slechts een klein deel van de omvang rijke zwendelpraktljken, die v. d. B. bedreef, zo veronderstelt de Haarlem- 86 recherche, die mededeelde dat het onderzoek nog wel enkele maanden zal 'ergën. De man had voorts de gewoon te compagnons voor enkele dagen aan te trekken en hen dan ,,de laan" uit te stiuren, na ze in totaal twaalfduizend Pikten afhandig te hebben gemaakt, bit geld had hij zogenaamd nodig voor investeringen in zijn bedrijf, dat ove rigens bestond uit een geleend bu urtje en een oude gehuurde, schrijf machine, op zijn slaapkamer. In één maand heeft hij bijvoorbeeld meer dan vijftienduizend gulden opge maakt, op een. wijze die hij zelf niet kan verklaren. Prins Bernhard - heeft vanochtend, als regent van het zijn naam dragende fonds, voor de tiende keer de onder scheiding de „Zilveren Anjer" uitge reikt tijdens een plechtige zitting van het bestuur van het fomds in het ge bouw der Nederlandse Handel-Maat- schappij in Amsterdam. De „Zilveren Anjer' is dit jaar toe gekend aan: de 75-jarige boekhande laar-uitgever D. J. Kammjnga uit Bok- kum, de 50-jarige directeur-oprichter van do Stichting „Gaudeamus" W. A. F. Maas te Bilthoven en de 62-jarige beeldhouwer «Joh.an G. Wertheim uit Laren (N.H.), initiatiefnemer en se cretaris der Stichting „Openbaar Kunstbezit". Sinds in 1950 de zilveren a-njer bij het 10-jarig bestaan van het Prins Bernhard Fonds werd ingesteld, zijn 38 culturele wenkers met dit hul deblijk -voor vrije culturele arbeid on derscheiden. De uitreiking werd oa bijgewoond door een aantal in de afgelopen jaren onderscheidenen en nu. H. J. Keinink, directeur-generaal der" afdeling Kun sten en Buitenlandse Culturele Be trekkingen van bet ministerie van O., K. en W., dr. J. Hulsker, chef van de afdeling Kunsten van dit ministerie, dr. M. J. Prinsen, commissaris van de Kormmgin in Noord-Holland en wet houder mr. G. vqn 't Huil van Amster dam. In een communiqué, uitgegeven door het bureau van premier Loemoemba werd meegedeeld, dat het telegram, waarin de interventie van de Belgische troepen als een „daad van agressie" werd bestempeld en^waarin de Ver, Naties wordt verzocht cnmiddeliij kreen legermacht te zenden, gisteren Is ver- zond-en naar de secretaris-generaal Hammarskjoeld in New York en naar zfjn assistent dx. Buncfae in Leopold stad. Het telegram is ondertekend door Loemoemba en Kasavoeboe. De onder tekenaars beschuldigen de Belgische regering ervan de afscheiding van Ka tars-ga „zorgvuldig te hebben voorbe reid met het doel haar greep op ons land te handhaven". „Kolonialistische provocaties" waren de oorzaak van de meeste moeilijkheden in het land. „De regering, gesteund door het Kon golese volk, weigert geplaatst te wor den voor een voldongen feit, dat het resultaat is van het complot van Bel gisch-e imperialisten en een kleine groep Kartangese leiders." Het verzoek om militaire bijstand aan de VN. werd gemotiveerd met het argument, dat het Kongolese grondge bied beschermd moet worden „tegen de huidige agressie van buiten, die de internationale vrede bedreigt". In het communiqué werd bevestigd dat de premier en de president in Loe- loeaburg waren geland, waar zij tegen over Belgische troepen op het vlieg veld kwamen te staan. Loemoemba en Kasavoeboe dienden onmiddellijk een krachtig protest in bij de Belgische consul-generaal tegen de aanwezig heid van Belgische troepen. Loemoemba en Kasavoeboe bevalen, dat alle Belgische troepen uit de leger- bases Karaena en Kitona naar hun ba ses moesten terugkeren. Een soortge lijk bevel is gegeven voor de Belgi sche troepen te Leopoldstad. De Belgische ambassadeur in Leo poldstad, Van den Bosch, verklaarde vanochtend op een persconferentie in de Kongolese hoofdstad, dat het onmo gelijk zal zijn de Belgische troepen terug te trekken voordat de veiligheid in Kongo is verzekerd. Van den Bosch zei, dat de eis van Kasavoeboe in strijd is met de over eenkomsten die de premier in Loeloea- buirg met de Belgische consul-generaal daar heeft gesloten. De ambassadeur wees er verder op, dat de regering van Katanga zelf om interventie van de Belgische troepen heeft gevraagd. Hij bevestigde nog eens nadrukkelijk, dat de Belgische troepen uitsluitend tus senbeide zijn gekomen om de levens en eigendommen van de Europeanen te beschermen. Deze interventie geschied de pas nadat talrijke Belgen waren ge dood, gewond, gevangengezet of bele digd. Deze daden hebben in «het hele lar/d paniek verwekt. Palestina terug te roepen om hen naar Kongo te zenden. Deze waarnemer® zouden in de nieu we republiek opgenomen worden in een administratief team, dat Hammars kjoeld bezig jas samen te -stellen.' Zij zouden dienst-doen '.als 'instructeurs 'voor leger én "politie, - Hajnmarakj oêid heeft de* elf afge vaardigden van de Veiligheidsraad van daag uitgenodigd voor eerr lunch ter bespreking van zijn ptanmen Inzake technische hulp aan Kon-go. In eerste instantie zullen geen mili tairen naar Kongo gestuurd worden. De mannen met militaire opleiding die in het hulpteam -worden opgenomen zullen dienst doen in burger. Met het hulpteam hoopt men de openbare dien sten in Kongo gaande te houden. De perschef van het Witte Huis, Ha- gerty, heeft te Washington verklaard, dat hulp aan de regering van Kongo dient te geschieden via de Verenigde Naties en niet door eenzijdig optreden van één land, de Ver. Staten inbegre pen. President Eisenhower heeft daar om gisteren het verzoek van Kongo om 3000 man Amerikaanse troepen te stu ren, afgewezen. In regeringskringen te Washington meent men, dat de Sovjet propaganda er als de kippen bij zou zijn om het zenden van Amerikaanse troepen te brandmerken als een inter ventie in de pogingen van een nieuwe onafhankelijke staat om het koloniale juk af te werpen. Van diplomatieke zijde te New York is vernomen dat Hammarskjoeld van plan is militaire VN.-waarnemers uit In Leopoldstad zou de spanning van ochtend weer zijn toegenomen. Hon derden auto's met Europeanen begeven zich naar het centrum van die stad. Er gaan geruchten over de arrestatie van Belgische officieren. Voor het eerst zijn in de stad ook Belgische parachu tisten en commando-troepen gezien met automatische wapens. Er zou een opstand zijn uitgebroken onder de Kon golese militairen van de grote Leo pold II-kazerne. De Belgische troepen kwamen tussenbeide toen het vlieg veld vam Leopoldstad vanmorgen door muitende troepen werd gesloten en het hoofd van de Sabena daar, werd ge arresteerd. Hij werd door de Belgische troepen bevrijd en spoedig daarna werd het vliegveld heropend. Verder worden er in Leopoldstad stakingen voorspeld. -Met ingang van 15 juli zullen de lonen over de gehele linie een verhoging ondergaan van 30 De meeste firma's kunnen deze loonsverhoging niet betalen, omdat het leidende personeel vertrokken is of Amerika heeft de Russen er giste ren van beschuldigd, dat zij op 1 juli het Amerikaanse verkenningsvliegtuig van het type RB 47 hebben neerge schoten, terwijl dit boven de open zee vloog. Dit neerschieten geschiedde „in een welbewuste en roekeloze poging om een internationaal incident te scheppen", aldus een verklaring van het Witte Huis, die door Eisenhower's perschef Hagerty werd voorgelezen in het zomerverblijf van de president te Newport. In deze verklaring werd uitdruk kelijk gezegd, dat het Amerikaanse toestel „op geen enkel tijdstip bo ven Russisch grondgebied, Russi sche territoriale wateren of in bet Russische luchtruim vloog". Elke po-ging verband te leggen tussen de vlucht van dit toestel en die van de U2 in mei is vol komen ongegrond en de Sowjet- autoriteiten, met inbegrip van de heer Chroewtsjew weten dit, aldus <fe verklaring. In een scherpe nota van Washing ton aan Moskou hebben de Verenig de Staten gisteravond meegedeeld dat een herhaling van daden van de- ze aard „ernstige consequenties" zou" hebben, waarvoor de verantwoorde lijkheid volledig bij de Sowjet-TJnie zou berusten. Voorts eist Washington „algehele schadeloosstelling" en het recht zonder uitstel contact te mogen opnemen met de twee gevangengenomen vliegers. Premier Macmillan heeft dinsdag in het Britse Lagerhuis verklaard, dat hjj met president Eisenhower overleg pleegt over de vraag, of er wijzigin gen. moeten worden gemaakt in de uit de tijd van Truman en Attlee stam mende overeenkomst betreffende het stationeren van Amerikaanse verken ningsvliegtuigen in Engeland. Deze mededeling van Macmillan volgde op de heftige kritiek die in Moskou is losgebarsten tegen Amerika en ook Engeland, in verband met het neer schieten van de RB 47, die in Enge land was gestationeerd. Er zijn men sen, aldus Macmillan, die de aanwezig heid van Amerikaanse basissen in ons land een bedreiging achten voor on ze nationale veiligheid. Maar er zijn er veel meer onder ons, die afwezig heid van zulke basissen een veel gro tere bedreiging zouden vinden. De Noorse regering heeft gisteren be sloten alle nodige onderzoekingen te verrichten in het geval van het inci dent, alvorens de Russen een officieel antwoord te geven op hun nota, In de Russische nota werd de Noor se regering beschuldigd van mede plichtigheid aan door de V.S. gepleeg de „agressieve daden" tegen de Sowjet- Unie. Li New York is meegedeeld dat de Veiligheidsraad maandag om 20 uur bijeen za] komen om de klacht van Cuba te behandelen. Zoals bekend heeft Cuba de VS beschuldigd van „economische agressie". (Van onze parlementsredactie) Minister Korthals heeït zich door de Eerste Kamer niet .laten bewegen, op zün beslissing over de bouw van de IJ-tunnelterug te komen. De minister vond deze motie, in gediend door de socialistische senator ir. H. Vos, de fractieleider der-KVP, mr. G. C. J. D. Kropman en de libe rale afgevaardigde mr. J. .de" Wilde, „overbodig", want de zaak van de U- tunnei wordt door de regering „voort durend overwogen". Mocht die motie beogen,de bouw van de tunnel spoediger voort te zetten dan de,regering gewenst oor deelde, dan was de minister niet van zins, haar nit te voeren. Dit belette de meerderheid der- Eerste. Kamer niet, vóór te stemmen. Zesendertig Kamerleden .(alle* socia listen, alle iedé'-i van de CH-fractie, alle communisten, de gehele liberale fractie met uitzondering van Baros deVos van Steenwjjk.en èen deel van de KVP-afgevaardigdeh), schaarden zich achter "ir. Vos ai.; dé xesüen overigen, onder wie dus de gehele AR-fractie, kantten zich tegen de motie. - - -■ Twee andere voorstellen, afkomstig van de a.-r. senator Jv,Tja!ma en mr. W. F. Lichtenaner van de CHU, von den hij drs. Korthals, evenmin hijzon der veel weerklank. - De heer Tjalma kwam. met een soort „faseringsplan". Hij stelde voor, de plannen voor Coen- en'IJ-tunnel in elkaar te schuiven; wanneer de bou wers aan de Coentunnel met een be paalde fase klaar zouden zijn, zou men bij de IJ-tunnel ermee moeten begin nen. Concreet gezegd: hebben de fae- tonvlechters bij de Zaanstreek hun karwei opgeknapt, dan moeten -ze in Amsterdam aan het werk. De WD uitgezonderd baron De Vos van Steenwijk, zoals later bleek r vond deze gedachte niet kwaad. Van de goedkeuring van de minister wilde ze zelfs haar stem inzakede motie- Vos c.s. laten afhangen. - •- „Moeilijk", was de eerste reactie van de bewindsman. Een positiever geluid kon hij niet laten horen. Misschien is Senator Kennedy, die een goede kans maakt door het convent van de demo cratische partij te worden gekozen ah kandidaat voor- het presidentschap der V.S., baant zich een tcea door de me nigte voor een hotel in Los Angeles. De ,fiermedy-hoed'' droeg de senator voor de propaganda. Nog drie Franse gebieden in Afrika Kongo, de Centraalafrikaanse repu bliek en Tsjaad zijn gisteren onaf hankelijk geworden. Zij hebben mee gedeeld, dat zü samen willen gaan in een „Unie van republieken van Mid- den-Afrika". De overeenkomsten wer den in de residentie van premier Debré in Parijs getekend. Volgens waarnemers zal de onafhan kelijkheid der drie landen volgende maand worden geproclameerd. Gabon, de overige staat van het voormalige Frans-Equatoriaal Afrika, heeft beKendgemaakt, dat het buiten de voorgestelde unie zal blijven als het onafhankelijk is geworden. Maandag ondertekende Frankrijk soevereiniteitsakkoorden met Ivoor kust, Dahomey, Boven-Volta en Niger. Drs. H. A. KORTHALS wijkt niet. het mettertijd doenlijk het plan van de heer Tjalma te verwezenlijken zo laat zich de zienswijze van de mi nister het best samenvatten. „Het is misschien best mogelijk, ter wijl men werkt aan de ene tunnel, al met de tweede te beginnen, en zo de beide projecten in elkaar te passen, maar op het ogenblik waag ik me nog niet aan voorspellingen", aldus de be windsman. Vager nog liet drs. Korthals zich uit over de idee van mr. Lichtenauer, een werkgroep met vertegenwoordigers van het Rijk en de gemeente Amster dam is te stéllen, en deze alle ge gevens over de tunnelplannen te laten verzamelen. Ze zou dan binnen ten hoogste 'een half jaar verslag moeten uitbrengen, opdat de kwestie bij de behandeling van de begroting 1961 nogmaals kon

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1