De IJ-tunnel Besluit van de Veiligheidsraad België gaat akkoord maar zal troepen nog niet terugtrekken Eclatante voor Aanslag op Japanse premier Kisji Gewonde vlieger landt veilig met straaljager vuren konvooi KANDIDAAT PRESIDENTSCHAP Direct stappen genomen I: Bij acclamatie benoemd Rusland Strijd in straten van Onbestendig Russisch schip voor spionage bij kust van V.S. 2 vliegongelukken bij Philippijnen Hengelaar zag een hert zwemmen r r GASTON DOMINÏCI VRIJGELATEN P0!\»ERDAG 14 JULI I960 Directeur: H L>fc! KUIU NEGCIVTIENDE JAARGANG No. 4650 -\ ïk Hootriredacteur: L)r J A H J. S tSKUlNö SLUT E Veiligheidsraad heeft vannacht secretaris-generaal Haminarskjoeld gemachtigd een legermacht van de Verenigde Naties op te richten, die moet helpen de orde in Kongo te herstellen. Met 8 tegen 0 stemmen, bij onthoudingen van Engeland, Frankrijk en nationalistisch China, nam de raad een Tune sische resolutie aan, waarin die machtiging vverrl gekoppeld aan een opwekking dat de Belgische troepen zich uit de twee wéken oude Afrikaanse republiek zouden terugtrekken. Dc Belgische regering heeft onmiddellijk na de vergadering van de Veiligheidsraad aan de Kongolese regering medegedeeld, dat België de door de Raad goedgekeurde resolutie aanvaardt. De ver plichting, de Belgische troepen uit Kongo terug te trekken, zal ech ter eerst door België op zich worden genomen, wanneer de troépen van dc V.N. in Kongo zullen zijn aangekomen en werkelijk in staat zullen zijn de orde ie handhaven en de veiligheid van personen en goederen tc doen eerbiedigen. Het Belgische standpunt, dat op dit ogenblik alleen de Belgische troepen in staat zijn de orde en veiligheid in Kongo te handhaven. Dit is vanochtend in Brussel, waar het Belgische kabinet om frialfzes was bijeengekomen en vier uur vergaderde, efficient medegedeeld. WÉÊSÈÊÈSKÊÊM. SMMIISIlt; EN juichende democratische conventie heeft senator Kennedy gekozen tot haar kandidaat voor de Ameri kaanse presidentsverkiezin- Zyn overwinning was reeds bij de eerste stemming beklonken. De 43-jarige senator heeft nog ge makkelijker gewonnen dan hij zelf voorspeld heeft. Kennedy kreeg in totaal 845 stemmen en zijn naaste mededinger senator Johnson 40!) stemmen. Toen dit resultaat bekend werd, ging de conventie overstag en werd Kennedy bij acclamatie be noemd. De verkiezing van Kennedy werd met wild enthousiasme be groet door de 20.000 toeschou wers en afgevaardigden, zelfs door degenen de tot het laatst toe gepoogd hebben zijn verkiezing te verhinderen. De overwinning van Kennedy op zijn rivalen Johnson, de lei der van de Senaat, Stevenson (79Vè Atem) die tweemaal kandidaat van de partij is geweest tegen over Eisenhower en Symington, is eclatant. Hard gewerkt Prinses Irene naar Lausanne «otterdam! W«t« d« Witnstraai 2d i'elei 113700 «6 u Postbu# UlSt PiMtnro No iztöli» Klacnten dienst abonnementen 30 uur Zateraass 17—18 uur r*ietooti 115700 •«-Gravenhagc Huveenspiem 1 Telefoon 183467 <3 Ulnen) Postbu? Postgiro No 42486?. Klnehtendlenst 18 3019 30 Telefoon 362569. Dordrecht: Som wee 132 Teiet 4370. Schiedam: Thomas A Kempi«straat 6 n Telef. 65431. Ahnnn/»"T*r>f«prU« 51 rvnt ner wre* 2.63 oer maand t IJW per Irwnrtaal. Loss# nummers 13 cent Verschijnt cjaaeltjlt* (Geldig- tot vrijdagavond) ENKELE BEIEN Wisselende bewolking met enkele buien. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuidwest en west. Iets lagere temperaturen in het binnenland. Morgen: Zon op: 4.37 Maan op: Onder: 20.54 Onder: 12.58 WIJ hebben ons steeds op het stand punt gesteld, dat de Coentunnel uit nationaal gezichtspunt van groter betekenis is dan de IJtunnel. Wij heb ben daar echter ook >ij gezegd dat de IJtunnel een noodzakelijkheid is voor de oplossing van de verkeersvragen tussen Amsterdam-Noord en de rest van Amsterdam. Indien enigszins mogelijk zou het Rijk de Coentunnel moeten bouwen et aan Amsterdam overlaten om dc IJtunnel te bouwen. Wij staan nog op dit standpunt. En waar gaat het. dan om bij da „indien enigszins mogelijk"? Dan gaat bet na ie financiële pro blematiek en om de arbeidsmarkt. Amsterdam moet het zelf financieel klaar zien te krijgen en de uitgaven van Amsterdam rnogen niet een over besteding in de hand werken. En verder is het-de vraag of dc ge lijktijdige uitvoering van beide wcr- ken, die nogal wat gespecialiseerde arbeidskrachten vergen, uit dien hoof de mogelijk is. HET is duidelijk dat Amsterdam het financieel voor elkaar heelt. Door de uitvoering van andere wer ken te temporiseren wordt het ge meentelijk investeringsprogramma door de bouw van de IJtunnel niet ver zwaard. Op de tweede vraag kunnen wij geen antwoord geven; omdat ons daarvoor de gegevens ontbreken. De ze zaak is dinsdag in de Eerste Ka mer ook niet uit de verf gekomen. Wij hopen dat dit op korte termijn wel het geval zal zijn. I NDERTIJD toen Amsterdam voor de IJtunnel rekende op een groot rijkssubsidie hebben wij er op gewe zen dat men dan niet al te zeer scher men moet met de gemeentelijke auto nomie. En dat men zich dan vérstrek kende bemoeiingen van de Rijkswa terstaat moet laten welgevallen. Maar als Amsterdam de zaak hele maal zelf bekostigt, is het zaak zo auigszins mogelijk de gemeentelijke autonomie te respecteren. Men moet steden als Amsterdam niet al te sterk bevoogden. En de be moeiingen van de Rijkswaterstaat moeten nu zeer beperkt worden. Wij zijn derhalve van mening dat de Regering Amsterdam in de vrijheid moet laten een IJttinnei te bouwen. De vraag van het tijdstip hangt voor ons af eigenlijk in hoofdzaak van bet antwoord op bovengenoemde tweede vraag. De 83-jarige Gaston Dominici, die in 1954 ter dood werd veroordeeld voor de moord op het Britse gezin Drummond, en wiens vonnis later werd gewijzigd in levenslange gevangenis straf, is vanmorgen uit de gevangenis ontslagen. Dominici heeft steeds verklaard on schuldig te zijn. Vorige maand zei zijn advocaat te verwachten, dat president de Gaulle gunstig zou beslissen op een verzoek tot vrijlating van Dominici in verband met zijn gezondheidstoe stand. INTERNATIONAAL LEGER GAAT NAAR KONGO D zege De Veiligheidsraad was gisteravond in buitengewone zitting geroepen door Hammarskjoeld zelf, nadat Leopold- stad had laten doorschemeren dat aan communistisch China om militaire ^e^nigde'^^rtie?usne,?^z^^iêix optre den. Premier Loemoemba en presi dent Kasavoeboe hadden laten weten dat als niet snel hulp kwam, zij ver plicht waren een beroep te doen op de mogendheden van het verdrag van Bandoeng. De grootste militaire - mo gendheid daarin is communistisch China. In de boodschap van Loetnoem- ba en Kasavoeboe, waarin België van agressie werd beschuldigd, werden de Verenigde Staten met name genoemd als een mogendheid die geen troepen zou kunnen fourneren aan de_ V.N. Leopoldstad wilde dat dit legertje ge rekruteerd zou worden uit neutrale landen. Hammarskjoeld deelde de Raad mee dat onmiddellijk stappen zouden wor den eenomen voor uitvoering van een plan dat hij gisteren ai omiUnd had. Dit plan omvat technische hulp die bestemd is om Kongo te helpen de orde te herstellen^opleiding van Kon- golese strijdkrachten en economische bijstand. Vernomen wordt dat Hammarskjoeld zal beginnen met 10 officieren van de bestandsorganisatie der V.N. in Pa lestina op te dragen een trainingspro gram op gang te brengen in Kongo. Bovendien wordt de snelle rekrute ring verwacht van een internationale strijdmacht, waarschijnlijk in hoofd zaak uit Frans-sprekende Afrikaanse landen. Genoemd worden de Mali- federatie, die beschikt over Senegalese troepen, die in de wereldoorlogen roem hebben verworven. Tunesië, Ma rokko en Ghana. Laatstgenoemd land heeft reeds aangeboden een contingent naar Kongon te sturen. v.-. oren. Kennedy zal nu vermoedelijk de strijd moeten aanbinden tegen Nixon, die de meeste kans maakt door de re publikeinen op hun conventie te wor den benoemd. De nieuw-gekozene heeft hard ge werkt voor zijn zege. Onvermoeid heeft hij de campagne gevoerd in alle staten van de Ver. Staten. .Tot zij a ploeg van helpers behoorden broers, zusters en andere familieleden, allen experts in bet leggen van persoonlijke .contacten, waarin ook Kennedy's va der zich destijds een meester heeft getoond. Kennedy -was niet in de zeal waar de conventie werd gehouden, aanwe zig. De traditie schrijft dat voor. De leiders van de conventie schorsten de Afrikaanse politiemannen dragen twee vluchtellng'etjes uit Leopoldstad weg van de kade te Brazzaville ln voormalig Frans Kongo. Een stroom vluchtelingen komt met de veerdienst over de Kongo- rlvier van bet rumoerige Leopoldstad naar Brazzaville. De Raad heeft drie Russische amen dementen verworpen. In het eerste amendement werd „veroordeling" ge- eist van België wegens „gewapende agressie tegen de republiek Kongo". Dit werd met 7 tegen twee stemmen (de Sowjet-Unie en Polen) en twee onthoudingen (Tunesië en Ecuador) af gewezen. Het tweede amendement voorzag in „de onmiddellijke terug trekking" van Belgische troepen uit Kongo. De uitslag van de stemming hierover was gelijk aan die over het eerste amendement. Het derde Russi sche amendement, waarin werd be paald dat de militaire hulp door Afri kaanse staten wordt verleend, werd verworpen met vijf tegen vier stem men en twee onthoudingen. Tunesië, de Sowjet-Uriie, Polen en Ceylon stemden voor, Ecuador en Argentinië onthielden zich van stemming. Onmiddellijk nadat de Veiligheids, raad zijn besluit had genomen, verze kerde de secretaris-generaal de Raad, dat de eerste stappen om het troepen contingent te vormen- binnen een paar uur gedaan zouden worden. Dc eerste elementen dezer troepen zouden al voor het eind dezer week ter plaatse kunnen zijn. In Leopoldstad werden de uitzendin gen van de Kongolese radio onderbro ken voor een boodschap van de Belgi sche ambassadeur in Leopoldstad, de heer Van den Bosch, die er nogmaals op wees, dat de aanwezigheid van de Belgische troepen geen enkel politiek doel heeft en slechts bedoeld is om de levens en eigendommen van Belgen en andere buitenlanders te beschermen. ,.De onafhankelijkheid van Kongo is onaantastbaar." zei hij. Er is gistermiddag een aanslag ge pleegd op de Japanse premier Kisji, die vandaag-of morgen zal aftreden. Kisji woonde een feestje, bij, dat ge geven werd naar aanleiding van de verkiezing van zijn opvolger -Ikeda als voorzitter van de liberaal-democra tische party en vermoedelijke opvolger van Kisji als premier. Kisji dronk een glas champagne in de ontvangstzaal van ziin ambtswoning, toen plotseling een man naar voren kwam en de pre mier tweemaal niet een mes in de benen stak. De politie greep de aanvaller, de 50-jarige Aramati. Kisji werd door twee mannen het gebouw uitgedragen. Hij had een shock en bloedde vrij ernstig. De premier werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand zou niet ernstig zijn. De 60-jarige Ikeda, de opvolger van Kisji, is pro-westers. In Japan wordt de premier' gekozen door het parle ment. Daar de liberaal-democraten hierin een meerderheid hebben, is de verkiezing van Ikeda tot premier ver zekerd. Het parlement zal morgen bijeenkomen voor de verkiezing van de nieuwe premier. H.K.H. prinses Irene is per trein naar Lausanne vertrokken om daar deel te nemen aan de oecumenische jeugdcon- ferentie. die gisteren geopend is. Een b .in e.die ervan wordt be schuldigd dat hij wapens verborgen heeft gehouden, wordt door een Kon golese soldaat opgebracht in Leopold stad. De arrestant is blootsvoets: hij draagt zijn schoenen in de opgestoken handen. Öp deze manier wil men hem een eventuele ontsnappingspoging be moeilijken Een VEILIGE LANDING met een straaljager onder moeilijke omstandigheden heeft de reserve sergeant vlieger van de Koninklijke Luchtmacht G. Schuur (21) uit Putten een tevredenheidsbetuiging van minister Visser (Defensie) op geleverd. De jonge vlieger, die gestationeerd ia op de vliegbasis Volkel, was tij dens een oefening boven West-Duits- land in botsing gekomen met een vo gel, waardoor het windscherm werd beschadigd. De vlieger kreeg glas in de ogen. waardoor hij aan één oog gewond raakte. Dit maakte het hem vrijwel onmo gelijk verder te vliegen, maar deson danks besloot hij te proberen naar Volkel terug te keren en het toestel aan de grond te zetten, wat zonder verdere ongelukken lukte. Namens de minister is de tevreden heidsbetuiging gisteren overhandigd door de commandant van de tactische luchtstrijdkrachten, commodore A. L. Cox. Rebellerende Kongolese troe pen hebben gisteravond het vuur geopend op een konvooi van 300 Belgen die naar hun vaderland ge evacueert! werden, aldus heeft de Belgische radio gemeld. Twee vrouwen werden gewond, van wie één ernstig. Twee Kongolese muiters werden gedood. Het incident vond plaats toen liet konvooi door het centrum van Leopoldstad trok om zich naar het vliegveld Ndjili te begeven. Het konvooi bestond uit 70 auto's en werd geëscorteerd door gemengde Belgisch-Kongolese legerpatrouil les. Korte tijd werd geschoten op het konvooi door een afdeling van de re bellerende troepen der Force Publi- que. Loyale troepen van de Force Pu- blique openden ook het vuur en dood den twee der aanvallers. Het konvooi vervolgde daarna zijn tocht naar h et vliegveld, waar de 300 vluchtelingen aan boord gingen van vliegtuigen om naar Brussel te wor den vervoerd. Het centrum van Leopoldstad is grondig doorzocht, maar van de mui ters, die op het konvooi geschoten heb ben, is geen spoor gevonden. Volgens radio Brussel zijn de Kongo lese en Belgische troepen overeen gekomen, dat alle konvooien, die vluchtelingen evacueren, voortaan ge ëscorteerd zullen worden door een Belgisch-Kongolese patrouille. In de legertrucks zal voortaan naast elke Belgische soldaat een Kongolees zitten. Een aantal leden van de Force Publique heeft echter geweigerd zich aan deze overeenkomst te houden. Het vliegveld Ndjili van Leopold stad, waar gistermorgen Belgische val- schenntioepen en Kongolese soldaten een kort gevecht hebben geleverd, is nog steeds in handen van de Belgen. Er stijgen regelmatig vliegtuigen op, die met grote aantallen vluchtelingen aan boord koers zetten naar Brussel. Volgens woensdag in Brussel ont- vangen berichten zijn maandag bij ge vechten in Matadi tussen Kongolese strijdkrachten en Belgische marine- eenheden twaalf Kongolezen gedood. Aan Belgische zijde waren enkele ge wonden. In Elizabethstad heeft de premier van de provincie Katanga, Tsjombe, woensdag nogmaals verklaard dat Ka tanga zich van de republiek Kongo heeft afgescheiden en bezig is een eigen leger op te richten, Tsjombe zei: „Katanga is onafhan kelijk. We zijn bezig ons eigen leger op (e richten. Wij zullen onze diploma ten naar het buitenland sturen." Opnieuw verweet hij de centrale regering van Loemoemba dat zn com munistisch georiënteerd is. Inmiddels is de rust in heel Katanga hersteld door de Belgische troepen. Hoewel officiële gegevens nog niet beschikbaar zijn, wordt aangenomen, dat meer dan 20.000 van de oorspron kelijk 80.000 Europeanen de afgelopen dagen uit Kongo zijn geviucht. Een woordvoerder van de regering der Rhodesische federatie heeft mee gedeeld, dat er nu 10.000 vluchtelin gen in Rhodesië zijn. De staatssecretaris voor de Franse gemeenschap, Jean Foyer, heeft mee gedeeld dat tot dusver in republiek Kongo (voormalig Frans Kongo) 6000 vluchtelingen uit Kongo zijn opgevan gen. Van de ongeveer 2000 protestantse zendelingen in Kongo is niemand ge wond, zo heeft de nationale raad van Kerken in New York gezegd. Volgens de mededeling willen de meeste zende lingen op hun posten blijven. AAN de noordflank van een lang gerekt hogedrukgebied. dat zich uitstrekt van de Azoren over Zuid- Europa tot Midden-Rusland, trek ken met gematigde snelheid depres sies van west naar oost tot noord oost. De depressie, die nu bij Schotland :s gelegen, trekt heel langzaam naar het uiterste noorden van de Noord zee .Randstoringen van deze de pressie zullen ook de komende 24 uur in ons land plaatselijk buien veroorzaken, afgewisseld door en kele opklaringen, voornamelijk in de kuststreken Aangezien koelere lucht om de depressie heen in de richting van ons land stroomt, zal de tempera tuur overdag in het binnenland iets lager worden. zitting en deelden even later mee, dat Kennedy op weg was naar de zaal om de legioenen te begroeten d;e hij tegen de republikeinen zal aanvoeren. Ter wijl Kennedy een met een goudkleuri ge loper bedekte trap af kwam naar het podium, omhelsde hij zijn moeder en wandelde met haar naar het spreek gestoelte. Hij werd door de voorzitter van de conventie, Collins, voorgesteld als „Uw kandidaat en de volgende pre sident der Verenigde Staten". Vervolgens legde Kennedy een korte verklaring af. Hij dankte Johnson en Symington, dat zij het mogelijk heb ben gemaakt dat hij met algemene stemmen kon worden gekozen. Wij gaan ons thans voorbereiden op wat waarschijnlijk de belangrijkste verkie zingen uit de geschiedenis der Ver. Staten zullen zijn aldus Kennedy. Wij zullen het beste van onszelf moeten geven en wij zullen overwinnen". (Voor een levensloop van Kennedy, zie men elders in deze editie). De Amerikaanse marine heeft gis teren bekendgemaakt, dat de Russi sche treiler „Vega", die in april dicht langs de Amerikaanse oostkust heeft gevaren, een „elektronisch spionage- schip" is, dat de Amerikaanse verde digingswerken bespioneerd heeft. De treiler zou op 27 april binnen een afstand van 12 mijl van de ingang van de Chesapeake baai zijn gekomen, doch de territoriale wateren nog niet zijn binnengevaren. Het bleek dezelfde treiler te zijn die de dac tevoren in de buurt van Long Islandde proefvaarten -van de nieuwe atoomonderzeecr George Was hington, die met Polaris-raketten ls uitgerust, had gevolgd. Het is niet bekend waarom de Ame rikanen nu plotseling met deze be kendmaking zijn gekomen. Waarne mers 'leggen echter, zoals te verwach ten was, verband tussen deze bekend making en de Russische beschuldiging aan het adres van Amerika inzake de vlucht van de Amerikaanse R B-47, die bij Archangel door de Russen is neergeschoten. In de wateren van de Philippine» zijn twee vliegtuigongelukken ge beurd. Een Douglas DC-7c met 58 in zittenden aan boord, eigendom van de Northwest Orient Airlines, moest op zee een noodlanding maken. Het vlieg tuig had onderweg een propeller ver loren. Het tweede ongeluk gebeurde met een toestel van de Phdlippjjnse Lucht vaartmaatschappij, een DC3. Het kwam neer in de wateren van het eiland Min danao. De DC7 had 58 inzittenden aan boord van wie er 56 zijn gereed. Er is een dode en een inzittende wordt vermist. Alle inzittenden van het Philippijnse toestel, ia totaal 31, konden gered worden. (Van onze correspondent) Dc streek rond Utrecht heeft er sinds woensdag een hengelaar bü, die een bijzonder sterk verhaal kan vertel len en het is nog waar gebeurd ook. Toen hü aan de oever van het Am sterdam-Rijnkanaal bij Juhphaas zat, met voor en achter uitzicht op de wijde polder, zag hij namelijk plot seling een hert zwemmen. Het dier probeerde verscheidene malen vergeefs de oever te bereiken en zwom ten slotte in doodsnood een duiker binnen, die de verbinding vormt tussen een wetering en het kanaal. Het hert zag in de uitmon ding van de duiker waarschijnlijk een reddingsmogelykheid. Aan de andere zijde van de duiker bevindt zich evenwel een schuif, die op en neer gelaten wordt, naar ge lang de waterstand in de polder dit vereist. Nu stond de schuif in neer gelaten positie, zodat het nerveuze beest ook daar geen uitweg zag. De hengelaar zat enkeie minuten per plex, maar kwam ten slotte in actie. Hij waarschuwde eerst de rijkspoli tie te Jutphaas en deed vervolgens zelf enkele vergeefse reddingspogin gen. De rijkspolitie opende (in over leg met het polderbestuur) de schuif zover, dat het hert door de water druk gedwongen werd hei kanaal in te gaan. Op het moment, dat het dier de duiker weer verliet, grepen twee redders het bij het gewei vast en sleepten het dier naar de kant. In een dichtbij gelegen boerderij werd de zeldzame drenkeling wat op verhaal gebracht. Wat er nu verder mee moet gebeuren? Daarover is men het nog niet. eens. De plaats van herkomst is in ieder geval moeilijk te bepalen. rr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1