Hoog van de toren LOEMOEMBA 'VOEDEND OP BELGIË Volgende week 4.000 man van de V.N. in Kongo Stanleystad zetel van de m regering Zweefvliegtuig van Ned fabrikaat Muiterij in Kongo door rode agenten geleid? Weer „Vewnica zender beslag genomen Mr. A. Anema en ir. C. Staf verlaten senaat r>.vu W Hard wordt gewerkt aan in z Lek in nieuwe watertoren SPAARBANK VOOR PROTESTANTS NEDERLAND D Twee blanken gedood in Leopoldstad Tsjechische agenten aan het werk Brandende bus rolt van helling: Ned. ooggetuige gedood r Hols BEWIJS EXCESSEN IN AANBOUW IN LAKENSE GARAGE ZATERDAG 16 JEM 1Ü60 -- NEGENTIENDE JAARGAIVG No. 4652 r J iiil o vlag N.V. Levensverzekering Mij, UBO N.V. Aigem, Verzekering Mij, UBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht Dode bij botsing te Heerlingo waard iltima-tiiTu Moskou Zie verder pag. 3, 5e koi.) VACANTIE-MENU gun Uw kat ook een extraatje als U op reis gaat1 MUw ÉÉR mm Derde keer J. DE VRIES Meer wind Assen staat voor raadsel RENTE-VERGOEDING 31/4 jottcrdam: Witte a« Wlttistraat JS l"elet 118700 i« lo Pcxiuuj tl lï Posteiro No tiitólu fClmmtendienst noiinntmeniet, i-1H ao uuï t,arertiae> 1718 om l>ietnon il»7(K> Huveenspiein 1 Telefoon 183467 (s UJnmi Postbus limi Pnsteiro No 424867. KHohtenfiienrt 18.3019 30 - Telefoon 382569. Somwee is-j Telei 4370. Thomas 5 Kemni's'rnat 6 a - Telef. 65431. 4honoem»nt«m lis m eerrf ner wees 1 2.65 oer maand 1 tJQ r>er tcwsrtnaï Losse nummer» 15 sent VerseMInt daeelljea j-GravenhaKf Oord recht: Schiedam Wi J Directeur: H DhJ KUKJ (Geldis tot zondagavond) MEER WIND Aanvankelijk opklaringen, later toenemende bewolking met plaatselijk enige regen, voornamelijk in het westen van het land. Ongeveer dezelfde temperaturen. Tot matig of krachtig toenemende, wind tossen zuidwest en zuid. Morgen: Zon op: 4.40 Maan op: U.40 Onder: 20.52 Onder: 15.10 Hnofrirpriaereur Ur J. A H t. S BKUINS SLOT EZER dagen verscheen het juni/ julinummer van „Volksonder wijs", het propaganda-orgaan ten be hoeve van de openbare school. In dit nummer staat oen uitvoerig verslag van de onlangs gehouden al gemene vergadering van „Volksonder wijs". Wie dit leest komt onder de indruk van de vele activiteiten, die „Volkson derwijs" ten toon spreidt. Deze ver eniging telt een kleine 150.000 leden en tal van nieuwe taken pakt men daar aan. Men heeft twee tehuizen gesticht ten behoeve van te maken schoolreis jes; men wil naar een beter orgaan, hoewel 't huidige er wezen mag: men wil een nog betere propaganda en dénkt over een kaderorgaan; men stelde onlangs een propagandist en een documentalist aan enz. enz. Dat is alieen maar te prijzen en we me nen, dat wij er in onze kring nog wel wat van zouden kunnen leren. Maar dan houdt de waardering voor een en ander ook op. Want er valt ook wat te laken. Door het hele nummer is een zelfverzeker de loon te beluisteren, die bepaald van gebrek aan ootmoed getuigt: Men heeft gideonsbenden, die overal als strijdende colonnes bezig zijn; het hoofdbestuur zelf constateert, dat ver starring voor V.O. een onbekend be grip is, een begrip, dat geen kans krijgt In de hoogste leiding van de or ganisatie; voorts wordt bekendge maakt, dat „Volksonderwijs" kern gezond en strijdvaardig is. „Wij kun nen de taken aan". Enz. Nu zou dit nog niet zo erg zijn wan neer een en ander niet geschiedde ten koste van anderen. En dat gebeurt in de rubriek „Toren klanken", waarin de schrijver, ds. J S. Krol, een artikel schrijft onder de titel „Onder een glazen stolp". HET is niet zo erg moeilijk om te raden wie nu onder die stolp zit ten. „Volksonderwijs" natuurlijk niet. Stel'je voor: „Bij. „Volksonderwijs" waait een frisse wind; daar is een geest van gróte openheid." Wie dan wèl onder de stolp zitten? JBe gereformeerden en de rooms- katholieken! ;Voor de houding van de kerken, waartoe bovengenoemde lieden beho ren, heeft de schrijver laatst een mooi beeld gelezen: Er is een glazen stolp daaronder werkt een mechaniekje met een figuur, die staat te bewegen en te redeneren. Maar naar buiten dringt niets zinvols door: de stolp staat erboven. Enzo gaat de exegese van deze parabel verder: dat figuurtje is de kerk van de gereformeerden en katho lieken, want de lieden die daarbij ho ren, denken dat hun waarheid de enl te is. Zij denken dat hun stolp de eni ge ware stolp Is. En de schrijver kan best begrijpen, dat iemarid verbaasd haar die kerken kijkt en dan denkt: iaat ze maar wat bewegen en wat la waai maken onder dat glas, wij horen er niets van. Bij „Volksonderwijs' heb je dat helemaal niet onverdeeld naar de openbare school! en boven dien: „Volksonderwijs" heeft „een barlgrondige en principiële afkeer van een stolp van glas." EGEN het einde van de volgende week zullen ongeveer 4.000 mili tairen zich onder de der Verenigde Naties in Kongo bevinden. Deze troepen zullen met vliegtuigen van de Ver. Staten worden aangevoerd. De eerste eenheden troepen van Tunesië en Ghana zjjn in middels in Leopoldstad aange komen. De secretaris-generaal der V.N., Hamroarskjoeld, heeft zijn assis tent dr. Bunche benoemd tot op perbevelhebber van de troepen macht tot''"+ de Zweedse generaal von Hc in Kongo zal zijn aan gekomen, Dat zal vermoedelijk 1 zondagavond zijn. Vandaag is een eerste groep functio- narissen van de V.N. naar Kongo ver- trokken om daar bü het besf"*irswerk te helpen. Moreen zou »er tweede groep volgen. Volgens vrijdagavond in Brussel ont vangen berichten zijn in Leopoldstad twee Europese inwoners na het Inval len van de duisternis door gewapende Kongolese burgers gedood. Vermoed wordt dat Kongolezen wa pens hebben bemachtigd in een van de kazernes in de Kongolese hoofdstad, waaruit een groot aantal geweren en revolvers is verdwenen. De Belgische radio heeft gemeld, dat parachutisten zijn neergedaald op het vliegveld Coquiihatstad, waar Kongo lese muiters probeerden het vertrek van Europese vluchtelingen tegen te houden. De parachutisten zijn voorts tussen beide gekomen op het vliegveld Boende toen Europese vluchtelingen op hun doorreis werden aangevallen door Afrikanen. (Van een onzer verslaggevers) ALS de voortekenen niet bedriegen, zal er op redelijke termijn een Nederlands zweefvliegtuig op de markt komen. Het is de- Sagitta, waarvan het prototype op het ogenblik in de hangar van het vliegveld Teuge bü Apeldoorn- staat. De ontwerper wil aantonen dat het mogelük moet zijn een Nederlands toestel te bouwen dat kan wedijveren met wat het buitenland in dit opzicht presteert. En dit lieeft dan betrekking zowel op de eigenschappen van de kist als op de prüs. NA DL SLAG op het vliegveld van Leopoldstad, dat in een fel ge vecht door Belgische para's werd veroverd op Kongolese muiters, wer den enkele gewonde vrouwen op brancards naar veiliger oorden ver voerd. DE VROUWENde echtgenote van een Belgische soldaat en de kostte één Kongolees het leven. vrouw van een Belgische onderwij zer wachtten op het vliegveld In de hoop snel naar veilig België te ruggevlogen te kunnen worden, toen plotseling de salvo's afgevuurd wer den. DE BEIDE VROUWEN liepen lichte kogeiwonden aan de benen op. De verovering van het vliegveld Een blanke vrouw heeft tijdens de onlusten in Leopoldstad aanwijzin gen gegeven aan muitende Kongo lese soldaten, toen die op zoek waren naar hepaafde Europeanen, aldus een bericht uit Loeanda, de hoofdstad van Angola, dat onmiddellijk ten zuiden van Kongo ligt. Volgens het Portugese nieuwsagentschap A.N.I., heeft een Belgische vluchtelinge dit EEN mooi verhaal! Jammer dat het; zo oud is. Al meer dan een eeuw.! Toen opereerden de liberalen met het adagium: „Nul n'aura de l'esprit que nous et nos amis". Nie mand zal „geest" hebben dan wij ea onze vrienden! Jammer ook dat de schrijver die to graag „open" wil -taan om te beginnen deze openheid niet betracht jon aanzien van zijn tegenstanders. Dat zou zijn verhaal heel wat geloof waardiger gemaakt hebben en zijn propaganda voor de, openbare school doeltreffender. Jammer, dat hij blijkbaar van het rooms-katholieke apostolaat en van de missie, die van de Kerk van Rome uit Saat, nimmer heeft gehoord. Jammer, dat hij nog geen oog heeft gehad voor een van ne wezenstrekken van het gereformeerde leven: de «drang naar buiten". Daarom ware het beter geweest zo deze trompetter, die zijn „torenklan ken" wijd en zijd wil laten horen, Wat minder hoog van zijn toren ge- Wazen had. T. M. GILHUIS Advertentie) Uit Bregenz (Oostenrijk) wordt he- reeds richt, dat een Nederlandse vrouw, de 54-jarige mevrouw A. Slok-Rebergen uit De Bilt, bü een ongeluk om het leven is gekomen. i Mevrouw Slok reed met haar echt genoot, de heer R, Slok, bestuurslid van „Unitas", in hun auto op getuige van waren, dat een Belgische autobus, die met 28 Amerikanen op weg was naar Tirol, plotseling in brand vloog. Zij zetten hun auto aan de kant, stapten uit.en zagen hoe alle passagiers er in slaagden met hun bagage uit de brandende bus te komen. Plotseling begon de verlaten bus van de helling te rollen naar het lin ker weggedeelte. Mevrouw S. Wilde opzij 'gaan, maar struikelde en viel, waarna zij een van de wielen van de bus over zich heen kreeg. Korte tijd daarna is zij te Sankt Anton am Arl- berg aan haar verwondingen bezwe ken. Levens-, studie, en Uitzet-, Lijfrente Ptnsloen- en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbraak-, Ongevallen- en W.A.-verzekerlngen, UBO voor alle verzekeringen. (Van onze correspondent) Aan het Kruis op de Rustenburger- weg te Heerhugowaard is vrijdag een ernstig verkeersongeluk gebeurd, dat de 31-jarige vertegenwoordiger E. Vooijs uit Amsterdam het leven heeft gekost. Doordat de bestuurder van een per sonenauto, de Langedijker M. de V., geen voorrang verleende aan de ver tegenwoordiger, die met zijn auto tege lijkertijd bij het kruispunt arriveerde, ontstond een botsing, waarbij de heer Vooijs uit zijn wagen werd geslingerd. Ernstig gewond werd hij naar het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar over gebracht, waar hij later is overleden. Hij,laat een vrouw en twee jonge kin deren achter. De bestuurder van de andere auto liep een shock op. verteld, nadat zij zich in Loeanda in veiligheid had gesteld. Volgens deze Belgische had de onbe kende blanke vrouw aan de muiters orders gegeven „vanuit een jeep". Volgens A.N.I. heeft de voormalige po litiecommissaris in Leopoldstad, "Wil ly Bernard, getuigd, dat „onmiddel lijk na de onlusten in januari ver leden jaar een groot aantal Tsjechen in Kongo was aangekomen, onder wie consulaire ambtenaren, studenten en deskundigen." Het persbureau vertelde het volgende over de situatie in Leopoldstad: 1. Kort na de troebelen in januari 1959, zo niet daarvoor, zijn com munisten in Kongo intensief aan het werk gegaan; 2. Tsjechische agenten heoben al spoedig met Kongolese agitators samengewerkt en zij waren dan ook niet onkundig van de plannen die binnen de „Force Publiqué" bestonden om een opstand te be ginnen; 3. Kongolezen, van wie sommigen waarschijnlijk in Moskou of Praag waren opgeleid, trokken leger uniformen aan hoewel zij geen soldaten waren en zetten de mui ters aan tot haat tegen de'blan ken; 4. De meer delicate en belangrijke activiteiten werden door Tsjechi- agenten persoonlijk geleid en on der hen bevond zich de „blanke vrouw die orders gaf vanuit een jeep". Er wordt de aandacht op gevestigd, dat Tsjechische „deskundigen" ge heime radiozenders hebben geïnstal leerd hetgeen zou blijken uit het feit, dat Belgische militairevliegtuigen vaak verkeerde' instructies ontvan gen. Een woedende president Toemoemba heeft België voor de derde kr mee gedeeld. dat dv diplom -tiek- 'betrek kingen - erbroke: Hij had een ultimatui gesteK dat de Belgische troepen - Lcopo.de'ad het gebied van Beneden Kongc Loeloeaburg en Elisabeths tad .'u.nmorgen om zes uur moesten zij teruggetrokken; De Belgische regering houdt vast aan haar standpunt, dat de Belgen zich eerst zullen iierugtrekketi, wan neer de politiemacht van-de V.N. de zorg voor órde én veiligheid hééft overgenomen. In Leopoldstad houdt men er reke ning mee, dat Loemoemba vanoch tend naar Stanleystad zsl vliegen om deze stad tot nieuwe zetel van de Kongolese regering te proclameren Loemoemba verklaarde gisteren in het parlement, dat hij wegging! om Kongo te behoeden voor een ramp. Hij verklaarde zich omtrent déze geheim zinnige uitlating niet nader. Tijdens zijn afwezigheid zal de rege ring geleid worden door Gizenga, lei der van de linkse Afrikaanse Solida riteitsgroep. Een van diens eerste ta ken zal z(jn, het ten uitvoer leggen van Loemoemba's ultimatum aan de Belgen, dat zij onmiddellijk hun troe pen moeten terugtrekken. Amerika heeft gisteren de nieuwe eis van Chroestsjew, dat het Westen Advertentie) verkrijgbaar bij j HOLS YAUCENBURa Z-H alle speciaalzaken SR T ti 'V Sitfëém Het laatste zweefvliegtuig dat In ons land ontworpen en gecon strueerd werd, was de T 10. Van dit model werden twee typen ge bouwd. Eén ervan vliegt op het ogenblik nog. Met het andere wordt nog geëxperimenteerd, vermoedelijk in Castricum. Beide typen zijn éénzitters. Ze dateren van een jaar of zes terug. De ontwerper is inmiddels naar Amerika geëmigreerd en noch het ene, noch het andere type is ooit in produktie gekomen. Het bleven prototypen. Ook van het model dat voordien ontworpen werd, is nooit iets terecht gekomen. De Nederlandse zweefvlieger werkt vrijwel geheel met Duitse eD Engelse kisten. Naar wij uit de kring van de zweef vliegsport vernemen, heeft de ontwerper en constructeur van de Sagitta, de heer P. H. Alsema, het bewijs proberen te leveren, dat Nederland, vroegere mislukkingen ten spijt, in staat is een toestel te maken dat gelijkwaardig is aan het buitenlandse. De proefvluchten schijnen te heb ben aangetoond dat de ontwerper in zijn opzet is geslaagd. De kosten van de Sagitta blijven binnen redelijke grenzen. Er is in verband met toekomstige seriebouw een N.V. in het leven geroepen. Desgevraagd werd ons door een functionaris van de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart op Teriet meege deeld dat het zogenaamde duur- record dat is de tijd dat een zweefvliegtuig in de lucht kan blij ven niet populair meer is. Inter nationaal wordt het niet langer erkend. Het bleek tot excessen te leiden, waarvan in Frankrijk reeds ongelukken zijn gekomenr Belahgrijk is op het ogenblik dê zogenaamde retour- en driehoeks- vlucht. Daarop wordt vandaag, als op Teriet de nationale zweefvliee- wedstrijden beginnen, ook het accent DeBelgischege,neraal: Cumont (links heeft bepaald geen aangenaam gesprek met president Kasavoeboe (midden) en vierdaagse reis naar het binnenland. premier Loemoemba op hetvliegveld Ndjili bij Leopoldstad. De twee leiders van de Kongo keerden terug van een EEN opsporingsambtenaar van de bijzondere radiodienst van de PTT, de heer D. Neuteboom, heeft vrijdagmiddag in Laren (N.-H.) appa ratuur voor een te bouwen nieuwe zender voor de „Veronica" in beslag genomen. Meegenomen werden de eerste twee „trappen" voor een grote middenigolfzender. De trappen, die samen een waar de hebben van ongeveerf 1000. stonden met ander materiaal, ken nelijk bestemd voor een volgens een geheel nieuwe opzet te bouwen zen der voor het radioschip, in een gara gebox aan de Molenweg inLaren. Deze wat achteraf staande speciaal voor dit doel gehuurde garagebox, die als werkplaats is ingericht, ligt schuin tegenover de woning van een der technici van de „Veronica", de heer A. Derksen. Deze was zelf niet aanwezig. Het was de derde keer dat de opspo ringsambtenaar zenderapparatuur voor het radioschip in beslag nam. De eer- ste keer was in december van het vo rig jaar in het bedrijf van de technisch adviseur van de toenmalige „VRON", de heer D. Oswald te Amsterdam. De tweede maal werd in februari jl. een wagen van diens bedrijf met een la ding zendapparatuur bij dè grenspost Ter-Apel (Gr.) in beslag genomen. De inbeslagneming geschiedde gis teren op grond van de Telegraaf- en Telefoon wet van 1904, waarbij het ver boden is zonder vergunning van de mi nister van Verkeer en Waterstaat een zender te bouwen of aanwezig te heb ben. Het onderzoek is nu, evenals vo rige malen het geval was, in handen van de Amsterdamse officier van Jus titie, mr. R. L. Heukels. Het in beslag genomen materiaal zal door technici van de PTT nader worden onderzocht. (Advertentie) Commissionairs ln effecten O.Z. Achterburgwal 173. Privé: Olympiakade 68. AMSTERDAM Telef. 247126 Telef. 734152 PROF, ANEMA ES Eersle-Kamerleden zullen ze- ker niet In de Senaat terugkeren. Dit valt op te maken uit de bü het Centraal Stembureau ingediende kan didatenlijsten voor de groep Zuid-Hol land en de groep Groningen. Drente Overijsel en Gelderland. De senatoren, die hun arbeid aan aet Binnenhof zullen staken, zijn: De heren ir. C. Staf (CHU), H. Oos erhuis (Arb.). H. J. de Dreu (Arb.) mr. A. Anema (AR), die reeds gerui me tijd geleden de wens te kennen gai af te treden, dr. B. S. Polak (CPN) en mevrouw J. A. A. LuückxSleüfer (KVP). IR. C. STAF DE laatste paar dagen stroom rond een opvullende depressie bij Schotland enigszins onstabiele lucht van polaire oorsprong over de Britse eilanden naar het vasteland. Hierin kwamen op verschillende plaatsen buien voor; alleen langs de kust was het overwegend zonnig en bleef het op de meeste plaatsen droog. Langs de begrenzing van de po laire lucht en warme continentale, die zich boven Midden- en Oost- Europa bevindte trok ,en storing ver gezeld van veel regen en onweer van Noord-Italië naar de omgeving van Berlijn. inmiddels is een depressie, die donderdagmorgen nog bij de oost kust van Canada lag, belangrijk in diepte toenemend tamelijk snel naar het oosten getrokken. Het centrum lag vanmorgen met een luchtdruk- waarde van iets beneden 980 mb op ongeveer 1000 km ten westen van Schotland. Een frontensysteem veroorzaakte reeds regen en luchtdrukdalingen in Ierland. Verwacht mag worden, d het depressiegebied zich zondag ovör de Britse eilanden naar het vaste land zal uitbreiden en in ons land aanwakkerende winden uit zuid west tot zuid en toenemende bewol king zal veroorzaken, terwijl de re- genklansen in de loop van de dag van het westen uit groter worden. In de nieuwe watertoren van Assen, die op 22 juni officieel is geopend, is een lek geconstateerd: er sijpelt water uit het waterreservoir, dat zich in het bovenste gedeelte ri.de toren bevindt en dat een inhoi i heeft van rond 600.000 liter. Toen het reservoir voor de eerste maal vol werd gepompt, heeft zich geen enkele onregelmatigheid voorgedaan. De tweede keer dat er water werd oo- gepompt. bleek het reservoir iek te zijn Deskundigen hebben een onderzoek inleid, maar daarbij is nog niets aa*"vet licht gekomen. De constructie van toren is gecontroleerd, doch "t nog stepds voor een raadsel Men l;oopt in Assen, dat de con- structie in orde is en dat het hier orn. een „krimpscheurtje" gaat. dat gedicht kan worden. De loren is veertig meter hoog en heeft oncevcer een half miljoen gulden gekost (Advertenties Kantoor: Kromme Nieuwe Gracht 10, Utrecht, Telefoon- 2->"41 "oio Door een giro-spaarrekening te openen kunt 11 thittc i 3 delen. Storting en terugbetaling seschieden uw. rekemng behan- Uw rekening wordt geopend na ontvangst van uw eerste taïSTt^btSiv}a*- rekening: 156.000. eersie inleg op onze giro- ongeacht de grootte van het spaartegoed. KAS GEOPEND: dagelijks 8.30—17.00 uur. (Zaterdags 8.30- Vrijdagsavonds: 18.0021.00 uur. 12.00 uur).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1