Belgen moeten binnen 72 uur uit Kongo er. Naties willen nu 10.000 man troepen zenden m Zesduizend horloges geruisloos gestolen Versoek om huipaan Moskou meegedeeld Twee Friese jongens aan dood op wad ontsnapt Ruim een ton waarde! Loemoemba was buiten zichzelf Vrij koel osie van de Etna 1 r Brutaal staaltje in Amsterdam ZIJN MOND VOORBIJGEPRAAT Koninklijke jachten met vrachtschip naar IKEDA PREMIER IN JAPAN PANIEK ONDER BEVOLKING Geheime informaties aan Kennedy Dief had behoefte aan rokkostimm Redding; testen middernacht Veertien uur in zwembroek MAANDAG 18 JULI I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4653 V- -N Directeur: H. DB RUIG wv.*» VOLGENS berichte» uit Stanley* tad zou premier Loe- moemba hebben aangekondigd, militaire steun aan Moskou te vragen, indien de Belgische troepen niet binnen 72 uur uit Kongo zouden vertrekken. „De Belgische regering beschikt over inlichtingen die baar verplichten aau te nemen, dat onder bepaalde omstandig heden het gevaar van een Kongolees verzoek om Russische interventie aanwezig is**, zo werd vanmorgen officieel in Brussel meegedeeld. Belgische politieke waarnemers zien in het ultimatum van Loe- moemba een mogelijke waarschuwing aan het adres van de V.N. om haast te maken met het zenden van troepen ter vervanging van de Belgische militairen die Loemoemba zo snel mogelijk het land uit wil hebben. Functionarissen der V.N. in Kongo hebben secretaris-generaal Ilammarskjoeld meegedeeld, dat er tweemaal zoveel manschappen in Kongo nodig zullen zfjn dan was beraamd, en wel in totaal 10.00» man. Iinmmarskjoeld zou aan Zweden. Joegoslavië, Ierland, Birma en Haïti om militairen voor Kongo hebben verzocht. Aan Zweden is 1.000 man gevraagd. Loembala, een der negen staats secretarissen van de Kongo-rege- ring, die driemaal een bezoek aan Moskou heeft gebracht, heeft open lijk ruzie gehad met premier Loe moemba omdat h» het voornemen van zü« regering bekend had ge- hnaakt Russische troepen uit te nodigen naar de Kongo te komen als de Belgische strijdkrachten niet binnen 72 uur worden terug getrokken. Loembala zei op een persconfe rentie met generaal Alexander, een politiek officier van de Ameri kaanse ambassade en een aantal Europese journalisten, dat de ÜNO in haar missie om de orde te her stellen had gefaald. Aan de UNO en aan België zou een ultimatum gesteld zijn. Zie verder pag. 3, 6e kol.) In vijf koffers //V WOLKEN WEGENWACHT BIEDT OOK *S AVONDS HULP IN HET ZUIDEN Toon Hermans gedupeerd tD D Witte óm Wlthitrsat as Tetet. 115703 i< u Pcatbes UB Ptwigiro No 42431,% fOecbtendicnst abonnementen 18H0—1950 nor ZaterOag* 17—18 uur. Telefoon 116700, Ho er t> 1 Telefoon 183461 (3 lUtMO) Poet boe 1091 Po*t*"ln» No. 424867. Klachtendlenst 18.30—19.30 Telefoon 362589. Sotrtwee 132 Telef. 4970. Thomas 4 Kemplsstrsat 6 a Telef. 65462. AbonnementsprU* 81 oeert oer week. t 2.05 oer m**nd. t 790 oer kwartaal. losae nummer» 15 eerrt. Veracht}:* dacetijka 3 (otterdam: '«-Gravenha.'e: Dordrecht: Schiedam? J (Geldig lot dinsdagavond) VRIJ KOEL Veranderlijke bewolking mei enkele buien. Matige tot krachtige en aan de kust aanvankelijk nog ar en toe harde westelijke wind. Vrli koel. Morgen: Zon op: 4.12 onder: 29.49 Maan op: 1.41 onder: 17.09 Hoofrj redacteur Dr J A H I S KKUINS SLOT L0EM0EMBA DREIGT MET INTERVENTIE VAN MOSKOU (Van een onzer verslaggevers) VANMORGEN was er nog geen licht gekomen in de bijzon der brutale diefstal, die zaterdag gepleegd werd in een pension aan de Amstel: ten nadele van de Fa. Swiss Import, die in dit pand kantoor houdt, werden in de nacht van vrQdag op zaterdag ruim 6000 horloges gestolen met een waarde van ongeveer honderdduizend gulden. IX de vroege zaterdagochtend ont dekten personeelsleden van een eveneens in dit pand gevestigd kan toor, dat de deur van het importbe- drüf open stond. Binnen heerste een chaos: dozen en papier lagen her en der verspreid. De pensionhouder, de heer E. van Raadshoven waarschuwde de politie, die bij het onderzoek al spoedig tot Een kilometerslange stoet nit Kongo vluchtende Belgen,'topt een ogen blik in de afgescheiden provincie Katanga, niet ver van de grens met Noord- Rhodeslë. Vele vluchtelingen maken van het-korte oponthoud gebruik om even de benen te strekken op de stoffige weg; De karavaan ts van wapens voorzien uit vrees voor overvallen. Be journalisten vroegen aan de Kon golese gouverneur. Flnan, of de mede delingen van Loembala het standpunt der regering weergaven. HU ging ztin ambtswoning in, kwam direct terug en verklaarde:: „Over dit onderwerp geen beslissing genomen." Weldra IJ*?® premier Loemoemba zelf naar buiten. Hy was blijkbaar woedend. „Hebt u dat gezegd?" beet hü Loem- "alatoe. Deze trachtte zich te dekken: ,Jk heb niet gezegd, dat het een offi- ciel® verklamg was." „Hebt u dat ge legd.", herhaalde de premier. „Deze HET weer blijft onder invloed van een depressie bij Schotland. On stabiele lucht van polaire oorsprong stroomt om de depressie heen naar onze streken, to verband daarmede komen plaatse lijk buien voor, mede veroorzaakt door randstoringen, die ook oorzaak tijn van de krachtige tot harde wind. De depressie bij Schotland vult intus sen langzaam op maar de aanvoer van vrij koele lucht duurt voort, waarbij ook morgen plaatselijk buien zullen voorkomen. journalisten zijn geen idioten." Loem- moemha draaide zich plotseling om en zei: ,4k zal tegen u de strengste maat regelen nemen", in het bijzijn der jour nalisten en de wacht van de gouver neur. Uit betrouwbare bron werd verno men. dat de Kongolese regering het telegram aan Moskou gereed had lig gen. Generaal Alexander heeft in Stan- leystad twee uur met Loemoemba en president Kasavoeboe geconfereerd. Na de besprekingen zei hij: „De toestand is in alle opzichten ernstiger gewor den." Bij zijn terugkeer naar Leopoldstad zona hij een dringende boodschap met het verzoek dat dr. Buncbe, de tijde lijke opperbevelhebber van de troepen der V.N., de Amerikaanse ambassadeur Tunberlake en een hooggeplaatste Bel gische officier hem op de vlieghaven zouden opwachten voor dringende be sprekingen. (Van een onzer verslaggevers) De Koninklijke jachten, het m.s. „Piet Heiin" en het Lemsteraakjacht „Groene Draeck" van prinses Beatrix, zullen de volgende week met het gloed nieuwe motorvrachtsehip „Neder Ebro" van de Stoomvaart Maatschappij Ne derland te Amsterdam naar Siracusa op Sicilië worden verscheept. De „Neder Ebro", die verleden week in de vaart kwam, maakt op het ogen blik zijn maidentrip langs een aantal Westeuropese havens en zal a.s. maan dag in Amsterdam aankomen. Het schip zal hier verder worden beiaden en ook de twee jachten aan boord nemen. Met behulp van drijvende bokken zullen de schepen aan dek van de nieuwe koop vaarder gezet worden. Ook verleden jaar, toen het Konink lijk gezin zijn vakantie eveneens in het Middellandse Zeegebied doorbracht, zijn de jachten meegegaan. Toen werden de schepen door de Kon. Rotterdamsche Lloyd verscheept. Prins Bernhard heeft dit voorjaar op de grote Motorboot Show te Londen een zeer snelle motorboot gekocht, die door zijn speciale voortstuwing geschikt is voor de vaart in ondiepe wateren. Met deze aanwinst wil de Prins ook tijdens zijn a.s. vakantie varen. De eerste vice-minister van Buiten landse Zaken van de Sowjet-Cnie, Koeznetsow, is gisteravond, per vlieg tuig aft Meskou lif "New York aange komen om de bijeenkomst van de Vei ligheidsraad, bijeengeroepen op ver- soek van de Sowjet-Unie, bij te wonen. Het is niet uitgesloten dat de Sowjet- afgevaardigde in de Veiligheidsraad, Sobolew, op deze zitting de mogelijk heid van het zenden van Russische troepen ter sprake zal brengen. De politieke situatie in Kongo is zeer verward. De provincie Katanga, die zich van Kongo heeft afgescheiden, krijgt steeds meer steun van leiders uit de provin cies Kasai en Kivoe. Deze laatste ge bieden zouden van plan zijn zich even eens van Kongo af te scheiden en een federatie met Katanga te vormen. Volgens Tsjombe, de premier van Katanga, willen ook de Belgische man daatgebieden Roeanda en Oeroendi zich bü de federatie aansluiten, waar door men gezameniyk een bolwerk kan vormen tegen de „door de communis ten geïnspireerde regering-Loemoem- ba". De afscheiding van Kasai en Kivoe zou in de hand worden gewerkt door het voornemen van de Kongolese pre mier Loemoemba om de regeringszetel van Leopoldstad naar Stanleystad over te brengen. Tsjombe beschuldigde radio Moskou van inmenging in de binnenlandse aan gelegenheden van Katanga. Hij deed een beroep op zijn „Afrikaanse broe ders" een vrije federatie van Afri kaanse staten te vormen. Katanga zal een bolwerk van vrijheid en vooruit gang zijn tegen het in Afrika opdrin gende communisme, aldus Tsjombe. De Belgische regering zou Tsjombe verzekerd hebben, dat zij geen buitein- verzekerd hebben, dat zij geen buiten den. Een afgevaardigde van Kasai, de lei der van de Baloeba's Albert Kalonji, zou naar Elisabethstad zijn gekomen om over de vorming van de federatie te onderhandelen. Inmiddels hebben zich met betrek king tot Katanga de volgende ontwik kelingen voorgedaan: 1. België zal Katanga technische en economische steun geven, maar dit aoudt geen erkenning van de onafhanke lijkheid van het gebied in. 2. De Verenigde Arabische Repu bliek wil Katanga niet erkennen omdat de afscheiding Kongo zou verzwak ken. 3. Premier Tsjombe heeft vier lei ders van de oppositie ministerszetels aangeboden. 4. De Belgische opperbevelhebber in Katanga, majoor Weber. heeft ge zegd te kunnen bewijzen dat twintig Europeanen en dertig Afrikanen waren betrokken in een communistisch kom plat om Katanga te overmeesteren. 5. Loendoela, de sergeant-majoor, die door Loemoemba tot opperbevel hebber van het Kongolese leger was benoemd, is door het leger van Katan ga in Jodatstad gevangen genomen. Hij is uitgewezen. Nieuwe moeilijkheden dreigen in Kongo doordat, volgens in Brussel ont vangen berichten, een kabinetscrisis aanstaande is, tervvül in het parlement de vijandige stemming tegen premier Loemoemba en sommigen van zijn mi nisters toeneemt. Volgens deze berichten heeft de mi nister van Economische Zaken, Yava, zijn ontslag ingediend, aangezien hij zijn naam niet langer aan het rege ringsbeleid wilde verbinden. Yava, de enige minister van de in -■ a s de overtuiging kwam. dat het hier om een brutale en slim-uitgevoerde diefstal ging. De directeur-eigenaar va-n het be drijf, de 45-jarige M„ werd gewaar schuwd op zijn adres in Antwerpen en hij kon na ln snel tempo Am- sterdamwaarts re zijn gereisd de waarde en het aantal van het ont vreemde vaststellen: zevenduizend horloges met een waarde van ruim een ton. De politie werd geconfronteerd met een diefstal, die nog al wat vragen openlaat: noch aan de buitendeur, noch aan de binnendeuren zijn sporen van braak gevonden met uitzondering van de kantoordeur. Eenmaal binnen heeft men een stalen toon bankkast vernield, waarin de sleutels van een muurkast waren opgeboigen: in deze muurkast bevonden zich de horloges. BIJZONDER frappant is het dat de inbrekers de „gewichtige" buit de horloges wegen samen honderd- envijftig kilo en vullen zeker vijf middelgrote koffers hebben kun nen vervoeren. Ze moeten daarbij de beschikking hebben gehad over een in de buurt geparkeerde auto. Nie mand heeft echter iets gemerkt, ter wijl de inbrekers toch geprufk ge maakt hebben van een druk-ge- bruïbtë trap van de eerste verdieping naar de parterre. De politie beschikt wei over enkeie aanwijzingen: zo heeft de pension houder vrijdagmiddag enkele mensen te woord gestaan, die naar de direc teur van de importfirma informeer den; later heeft hü een man van flink pestuur het kantoor zien binnengaan, iets, dat hem op dat ogenblik niet verontrustte, omdat er wel meer mensen een sleutel van het kantooi bezitten. De eigenaar-directeur verklaarde, dat er ruim zesduizend horloges wor den vermist: 2300 dames- en 2700 herenhorioges van het type pen- anker en 560 dames- en 1400 heren- horloges van een duurder type. B.elgische parachutisten brengen op het vliegveld van Leopoldstad muitende Kongolezen op. liet Japanse Lagerhuis (Landdag) heeft in een heden gehouden zitting, geopend door keizer Hirohito, de nieuwe leider van de liberale demo cratische partij, Ikeda, met 275 van de 438 stemmen tot premier gekozen. De leider van de socialistische partij, Asanoema, kreeg 121 stemmen, de sociaal-democratische kandidaat Nls- jio 38 stemmen. In het Hogerhuis, waar later op de dag gestemd zou worden, beschikken de liberale democraten over 134 van de 250 zetels. De stemming is hier slechts een formalist». De nieuwe premier was minister van Handel in het kabinet-Kisji. Ike da zou het accent willen leggen op een welvaartspolltlek. Hij zou de belastin-" gen willen verlagen en een ministerie van Voorlichting in het leven willen roepen om de regering dichter bij de kiezers te brengen. Op het eiland Sicilië is de vulkaan de Etna gisteren tot uitbarsting ge komen. Volgens de deskundigen is het de zwaarste eruptie welke ooit is ge registreerd van deze vulkaan. Door een explosie in de centrale kra ter. werden rotsblokken zo groot ais een vrachtauto tientallen meters de lucht ingeslingerd, werd een kolossale rookwolk uitgebraakt en werd tot 50 kilometer In de omtrek as uitgespuwd. De boeren op de door lava vrucht baar gemaakte akkers op de hellingen van de 3.300 meter hoge vulkaan, na men in paniek de vlucht, terwijl von ken een aantal wijngaarden en dennen bossen in brand staken. Vulkanoiogen waarschuwden dat de explosie misschien zou worden gevolgd door een lavastroom zoals die van 1928, welke een dorp wegvaagde, nog een ten dele vernielde en een schade van on geveer 40 miljoen gulden veroorzaakte. Kort na middernacht heeft zich ook een ontploffing voorgedaan ln de noordoostelijke krater van de Etna. Ge durende ongeveer een uur werden rots blokken en as de lucht in geslingerd. Deze noordoostelijke krater is de af gelopen jaren steeds de meest actieve Een luchtfoto van de Etna. Duidelijk ziet men de met lava bedekte hellin gen en de dikke rookwolken tcelke uit de krater opstijgen. geweest. De grote explosie van giste ren deed zich echter voor Sn de cen trale krater, die lang rustig is ge weest. De top van de Etna was vanmorgen gehuld in wolken. Het was onmogelijk te zien of er lava naar beneden kwam. Carabinieri en brandweren hebben gis teravond iaat branden geblust die in het pijnbomenbos van Lingualossa ont staan waren door gloeiende as. ln het gebied van Tem!, 80 kilometer ten noorden van Rome zijn vanmorgen vroeg drie sterke aardschokken gere gistreerd, gevolgd door een aantal lich tere. Verscheidene schoorstenen en een Kruis op de kerk van Teml stortten in. Het is niet bekend of er verband be staat tussen deze schokken en de ex plosie op de Etna. Twee Engelse en drie Franse toeris ten hebben de meest bange uren van hun leven doorgebracht in een hut op 5 kilometer afstand van de krater. Zon dag, in de vooravond arriveerde het vijftal in een hotel halverwege de berg helling^ Zy vertelden dat zij de aarde voelden beven toen de krater explo deerde. Zij bevonden zich toen in de schuilhut „CVsa Cantoniera" op de zuidelijke helling. De wegenwacht van de ANWB heeft met ingang van vandaag haar avond diensten in het zuiden van het land be langrijk uitgebreid. Op de trajecten 's-HertogenboschEindhoven. Eindho venRoermond en SittardMaastricht zal ook bij avond door de gele pech- bestrijders worden gepatrouilleerd. De wegenwacht zal nu op het traject Am sterdamMaastricht van 's morgens uur tot 's avonds 10.30 uur hulp bieden. Dit jaar bestaat bet instituut „Kern en Wereld" van de hervormde kerk vijftien jaar. In verband hiermee zal op 27 en 28 augustus een grote lustrum conferentie worden gehouden in „De Horst" in Driebergen. President Eisenhower heeft giste ren doen weten, dat hü bereid is sena tor Kennedy vertrouwelijk» Inlichtin gen van de nationale veiligheidsraad te verschaffen, maar niet door middel van de door Kennedy voorgestelde tussenpersonen, namelijk' Bewiesf en Stevenson, - - Dit besluit is belangrijk in de hui dige periode waarin premier Chroes- tsjew een felle campagne voert om de Amerikaanse leiding in het buitenland te ondermijnen en het stelsel van anti communistische bondgenootschappen te breken. Naar diplomatieke waarnemers con cluderen is het doel van het geven van inlichtingen niet om een openbaar de bat over de wijze waarop de buiten landse politiek -wordt gevoerd te ver stikken maar om de zekerheid te heb ben dat de belangrijkste feiten van de zich uitbreidende worsteling met het communisme aan de kandidaten bekend zijn. Zijn het fans of verwoede liefheb bers van de foto's geweest, die in de afgelopen nacht de hand hebben ge slagen aan de afbeeldingen van de ar tiest Toon Hermans in de vitrines aan de ingang van het Centraal Theater in Amsterdam? Dit vraagt het personeel zich af dat vanochtend tot de ontdek king kwam, dat een ruit van deze uit stalkasten was vernield en alle foto's van Toon daaruit waren verdwenen. Donderdag jl. bemerkte de toneel meester tot zijn verbazing dat Her man's rokkostuum. dat aan de zijkant van het toneel aan een kamerscherm behoort te hangen, eveneens spoorloos verdwenen was. (Van onze correspondent). Veertien uren lang hebben twee jon gens uii het noorden van Friesland za terdag op het uitgestrekte wad door gebracht, slechts gekleed in een zwem broek en ten slotte paars van kou en ellende. Na urenlang zoeken door een reddingsboot en enkele reddingsploe gen werden z» tegen middernacht ge vonden. Opnieuw is gebleken hoe ge vaarlijk het is zonder een goede ken nis van de ligging van zandbanken en geulen, op het wad te gaan zwerven. Toen de jongens, de IG-jarige Broer Tiemstra uit Hantemhuizen en de 13- iarige Liuwe Sjoerdsma uit Ternaard zaterdagavond nog steeds niet thuis waren, werden de ouders ongerust, vooral toen men even later hun fiet sen vond tegen de rijk tussen Nes en Wierum. De politie werd ingeschakeld en op verzoek van de burgemeester van West-Dongeradeel voer de reddings boot „Insulinde" uit Oost-Mahom uit Inmiddels gingen uit de plaatsjes Mod dergat en Wierum reddingsploegen van enkele mannen het wad op; bij een van deze ploegen was de vader van Liuwe Sjoerdsma. Zü gingen béi de in de richting van de Engelaman- plaat, een zandstrook tussen Ameland en Schiermonnikoog, in de hoop dat de jongens zich daar in veiligheid hadden gebracht. Deze hoop ging in vervulling, want laat in de avond werden de jon gens daar inderdaad gevonden. Het was halftwaalf toen zü eindelijk veilig thuis waren. Zij werden net op tijd gevon den. want de tweede vloed was juist opgekomen. Het bleek dat de jongens 's morgens om half tien vertrokken waren om de vakantiedag aan het 'ooi- steken, dat overigens verboden is, te besteden. Zij werden overrompeld door de vloed. Een van hen wilde de eb af wachten op de Engelsmanplaat maar de ander wilde trachten de wnl te bereiken, wat zij ook deden. De jon gens hebben een hele tijd tot hun hals door het water gewaad, zij wenden ten slotte op verschillende plaatsen ge vonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1