Meevaller BelgiëV.N. en Senaat tegen premier (Hulp uit Moskou) V Al bijna 40.000 vluchtelingen Brussel De Gaulle dringt bij VS aan op krachtige taal Prinses Irene naar St. Anton Zes ERG.-ministers spraken over Kongo O.A.S. sal toestand op Cuba bespreken PROCES- POWERS 17 AUG. r Essentiële bijdrage in Na dreigementen van Moskou Schip vaart op bom: gezonken FRANS KONGO OP 15 AUGUSTUS ONAFHANKELIJK Zeventig varkens bij brand omgekomen Oostduitse politie molesteert westelijke attache's OVERLEG OP HET BINNENHOF Mr. Luns: „Meningen liepen parallel" Steun Scherpe Cubaanse kritiek op V.S. in Veiligheidsraad >v-:\ Vijftig mijnwerkers in West-üuitsland ingesloten Veel bewolking r 2 3 DINSDAG 19 JULI 1960 A NECENTIENDU JAARGANG No. 4654 V Directeur: H. UK KUiG tintinmlaerpur Ut J A H t. S HHU1NS SLOT 818 Vijfdaagse werkweek hij ERU-kaasfabriek p*<r nïiA Contractbreuk Verraad Witt* Witbctrtat SO T*l«t. 110700 (0 U Poatoua 1113 Po»«m> No «34010 IClacntendlenxt abonnementen 18.30—19.30 nat Zaterdags 17—13 nor Teiereoc 119700, Huvgeraqpleto 1 Telefoon 183437 «3 Uiman! PoofttKW 1091 PoMfim No 424307. Klaehtendlenal 18.3019 30 Telefoon 362589. Smitwee 139 Tela! 48TO, Thomas Kempisatraat 8 a Telef. 69431. Ahonrtementeprll» «1 eerrt oer week, 3 88 oer msstld t l* b« kwartaal- Losse nummer» 19 cent. Verschijnt 4agelljk» (otteolan»: a-Onrenhase: Dordrecht'. Schiedam: IH&um- (Geldig tot woensdagavond). VEEL BEWOLKING. Half tot zwaarbewolkt met plaatselijk enkele buien. Iets lagere mïddagtemperaturen. Overwegend matige, later naar noordelijke richtingen draaiende wind. Morgen: Zon op' 4.43. Maan op: 2.18. Onder: 20 48. Onder: 18.03. p voordracht van staatssecretaris 0 Roolvink xs een Koninklijk Be sluit verschenen, waarin de verhoogde uitkeringen voor de A.O.W. en de A.W.W. zijn vastgesteld. Herziening der pensioenen was nodig, omdat als gevolg van het vrijere ioonbeleid en de huurcompensatie de loonindex aan merkelijk was gestegen. De nieuwe uitkeringsbedragen (die wij eerder in de krant hebben gepubliceerd) beteke nen een stijging van de uitkeringen met ruim tien procent. De snelle ontwikkeling van de lonen in de afgelopen maanden heeft tot ge volg gehad, dat de S.E.R. in zijn ad vies tot een hogere uitkering icwam dan de staatssecretaris in zijn advies aanvrage. Nadat het S.E.R.-advies de staatssecretaris had bereikt, ging de loonontwikkeling verder, zodat de be dragen, welke in het K.B. zijn vastge steld, weer iets noger liggen dan de door de S.E.R. geadviseerde. Dit is voor de ouden van dagen en de weduwen gunstig. Nog gunstiger is echter, dat tegenover deze hogere uit keringen geen prijsverhogingen staan De prijsindex staat namelijk met enkele fluctuaties reeds vanaf augustus 1959 op 126. (1951 100). Op de verhoging van de uitkeringen zijn al voorschotten verstrekt, doch de ze waren lager dan de thans In het K.B. vastgestelde verhogingen. Er volgt dus nog een bescheiden uitkering ineens om het verschil te compenseren, want de verhogingen zullen ingaan met terugwerkende kracht tot 1 april jl. De bejaarden en de weduwen delen mee in de algemene welvaartsstijging Het loon- en prijsbeleid van de rege ring is juist voor hen wel van bijzonder belang gebleken. DE Cultuurtechnische Dienst zai op 1 augustus a.s. 25 jaar bestaan. Dat is zeker een gelukwens waard. Ge durende een kwart eeuw is immers heel veel gedaan In bet belang van de agrarische gemeenschap. Nog beseft men niet overal ten plat- telande het belang van een goede ruil verkaveling. Maar degenen .die kennis maken met wat de Cultuurtechnische Dienst presteert, worden vaak spoedig van tegenstanders tot overtuigde voor standers Dat heeft het verleden al vele malen bewezen. Ruilverkaveling houdt na eenmaal méér in dan alleen maar wat techni sche voorzieningen. Zij vormt de sleu tel tot een krachtige welvaartsverbete ring ten plattelande. Achtergebleven gebied kan erdoor uit zijn isolement worden verlost. Hele streken verande ren erdoor van aanzien. Bedrijven kun nen beter worden geleid, doordat erg versnipperd land dicht bij de bedrijfs gebouwen wordt gebracht. Wij lazen van een ruilverkavelingsobject waarop alleen al 15 overwegen van de spoor wegen overbodig werden gemaakt' Kortom: het gehele sociale en cultu rele milieu van oepaalde streken komt op hoger niveau. Verschillende voor beelden zijn daarvan te geven. De Cul tuurtechnische Dienst zelf heeft tij dens een persexcursie eens laten zien wat b.v. op de projecten Maarseveen se plassen ten noorden van Utrecht en Roelofarendsveen is en wordt gepres teerd. Dat is zeker niet gering. Men kan dan ook zonder reserve in stemmen met wat dr. J. Patijn, secre taris-generaal van het ministerie vai Landbouw en Visserij, dezer dagen over de jubilerende dienst heeft gezegd nt. dat „hij geen eng agrarisch belang dient, maar een essentiële bijdrage le vert tot het op hoger peil brengen van ons land en volk als geheel". .ULTIMATUM' LOEMOEMBA AFGEWEZEN VS^svA"L2 ivv., V yv> flilpl» Banrhe (V. N.-vertej»nwoonllter ia Kongo) «n de Kongolese minister van Buitenlandse Zaken Bomboko (midden) la gesprekJ met een Amerikaanse lucht machtofficier op het siiegveld Nd Jill bij I'CO po ld*tad. Amerikaans lucfctsnachtpersoneel aorgt op N dj ill voor het uitladen van vliegtuigen die voedsel aanvoeren. Sinds het uitbreken van de muiterij in Kongo op 5 jnU ign bijna 40.900 Europese vluchtelingen uit dit gebied in Brussel aangekomen, terwijl naar schatting nog evenveel Europeanen in Kongo verbUiven. De achterblijvers zijn voor het groot ste deel mannen, die funkties hebben bij bedrijven als waterleiding, PTT en elektrische eentrales, het openbaar vervoer en het gouvernement. Ook veie missionarissen hebben laten weten dat zy Kongo niet willen verlaten. Het merendeel van de 40.000 vluch telingen zijn vrouwen en kinderen, hoofdzakelijk uit de provincies Leo- poldstad en Kasai. en de Oost- en evenaarsprovincies. Uit Katanga, dat zich onafhankelijk heeft verklaard, zijn veel minder mensen gevlucht. Ook uit de provincie Kivoe zijn niet veel Euro peanen gevlucht. (Van een onzer verslaggevers) Bij de ERU-kaasfabriek N.V. in Woerden zal met ingang van 1 januari de vijfdaagse werkweek worden in gevoerd. President de Gaulle heeft er bü de Amerikaanse regering op aangedrongen om als leider van bet Westen krachtl- ger te antwoorden op de herhaalde dreigingen met gewapende Interventie door de Sowjet-Unie sedert het uit weken van de crisis in Kongo. Dit is maandag vernomen nil de naaste om geving van de Franse president. De zwakheid van de Amerikaanse «actie zou ook zijn opgevallen in de permanente NAVO-raad, die vorige week een aantal malen heeft verga derd in verband met de Kongolese crisis. President de Gauile heeft verder zijn ontevredenheid kenbaar gemaakt over het feit, dat Amerika vorige week in de Veiligheidsraad de Tunesische re solutie heeft gesteund, waarin afkeu- «ng werd uitgesproken over het zen den van troepen naar Kongo door Bel- 8>e, Frankrijk en Engeland onthielden «eh toen van stemming. Wel is de Franse regering van oor deel dat de toestand in Kongo op in ternationaal plan moet worden behan deld, aangezien dat de enige kans zou zijn oorlog tussen Oost en West te voorkomen. O Het zevenhonderd ton grote Neder landse motorschip „Calypso" is maan dag in het Kustkanaal bij Esterwegen CEmsiand, West-Duitsland) na een ont ploffing gezonken. Men vermoedt dat het schip op een oude vliegtuigbom is gevaren. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Het schip heeft zware scha de opgelopen. De bom moet sinds de oorlog in de bebossing van de oever verscholen hebben gelegen. Er was niets over de bom bekend. Prinses Irene zal van 24 tot 27 juli een particulier bezoek brengen aan Sankt Anton, de Oostenrijkse winter sportplaats waar de koninklijke fa milie vaak heeft vertoefd. Zij zal daar heen reizen vanuit Lausanne, waar zij op het ogenblik verblijft. De Kongolese republiek voorma lig Frans gebied zal vijftien augus tus officieel onafhankelijk worden verklaard. Op dezelfde datum zullen Frankrijk en de nieuwe staat overeenkomsten tekenen, die voorzien in samenwer king en Franse cechnische hulpverle ning. De rivier de Kongo scheidt de Kon golese republiek (ex-Frans) van de gelijknamige, aan de andere oever ge legen staat, die thans door onlusten wordt geteisterd. Gistermiddag omstreeks vijf uur brak brand uit op de boerderij van de stichting „Vogelenzang" te Bennebroek. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer van „Vogelenzang" rukte onmiddellijk uit. De brandweer van Bennebroek verleende assistentie. De boerderij brandde geheel uit. Van de 150 varkens, die in de boerderij aan wezig waren, konden er tachtig wor den gered. De overige dieren kwamen in de vlammen om. De oorzaak van de brand is niet bekend. De stichting is tegen brand verzekerd. De Engelse minister van Buiten landse Zaken, Selwyn Lloyd, heeft gis teren in het Lagerhuis verklaard, dat de Oostduitse politie een campagne van dreigementen en molestering is begonnen tegen de militaire attachés der westelijke landen in Oost-Duits- land. Hoge Engelse officieren zijn ge molesteerd, hun auto's leeggeplunderd, en op de autobahn bij Potsdam zijn enkelen hunner de vorige maand met pistolen bedreigd. Ook de Franse en Amerikaanse militaire missies onder vinden een dergelijke behandeling. Er is geprotesteerd, maar het Russi sche antwoord was onvoldoende, aldus minister Selwyn Lloyd. De heer L. van der Steur, voorzitter van de Koninklijke zeil-, roei- en mo torsportvereniging „de Kaag" te War mond, wonende te Heemstede, is be noemd tot ridder in de orde van Oran- je-Nassau. AN DRIE KANTEN is het „ultimatum" van de Kongolese pre mier Loemoemba, dat Russische militaire hulp zal worden ge vraagd als de Belgische troepen morgen niet uit Kongo zjjn verdwenen, afgewezen: België heeft verklaard, dat zijn militairen in Kongo zuilen blij ven tot de V.N.-troepen sterk genoeg zijn om iedereen te be schermen. De V.N.-vertegenwoordiger in Kongo, Buncbe, heeft ver klaard, dat niet op het ultimatum kan worden ingegaan. De Kongolese senaat heeft met algemene stemmen een motie aangenomen, waarin met kracht Russische militaire tussen komst wordt afgewezen, in het Kongolese parlement is gisteren scherpe kritiek geleverd op Loemoemba, die van Leopoldstad naar Stanleystad is verhuisd. Het ultimatum van Loemoemba, waarin werd gedreigd met Sowjethulp, werd gisteren in Stanleystad bekend nadat -zoals geroeid de staats secretaris Loembala zich er al het een en ander over had laten ontvallen. De positie van Loemoemba is in middels ernstig verzwakt doordat het verzet in het parlement tegen hem is toegênomen. De Senaat eiste de terugkeer van Loemoemba en president Kasavoeboe naar Leopold stad „in verband met de aan de orde zünde ernstige kwesties". De Senaat wil echter wel, dat de Bel gische troepen onmiddellijk uit Kongo worden teruggetrokken. Dat de senatoren niet volledig te- v reden zijn over de gang van zaken blijkt ook uit het feit, dat zij een commissie hebben ingesteld „om voorstellen uit te werken voor de herziening van het kabinet". Op voorstel van voorzitter Ueo werd Diet onmiddellijk overgegaan tot stem ming over een motie van wantrou wen, omdat de regering nog geen regeringsprogramma heeft ingediend bij het parlement „De herziening van de regering-Loemoemba is ech ter zonder verder uitstel geboden", zei hb". Ook in de Kongolese Kamer, dié maandag ia Leopoldstad vergaderde, werd het regeringsbeleid aangevallen. De Kongolese afgevaardigden weiger den het besluit van Loemoemba om de diplomatieke betrekkingen met België te verbreken zonder meer goed te keuren. Besloten werd, dat vandaag een gezamenlijke vergadering met de Senaat zal worden gehouden om over - e te beslissen. De Kamer is niet ingegaan op een verzoek om bijzondere volmachten voor de regerlnz of een met de rege- ri"- samenwerkend parlementscom missie. (Van onze Haagse redactie) BIJNA DRIE uur lang, van kwart over drie tot zes uur, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken der zes EEG-landen gistermiddag in de Trèveszaal aan het Haagse Binnenhof de toestand in Kongo besproken. Minis ter Luns, die dit periodiek politiek overleg leidde, kon na afloop eigenlijk niet veel meer onthullen dan dat de meningen van de zes bewindslieden over de ontwikkeling in Afrika en de achtergronden er van „parallel liepen". Hij verontschuldigde zich tegenover de journalisten door erop te wijzen, dat „dit soort politieke consultaties zijn grote nut vindt in het confidentieel ka- raker ervan en in de volkomen vrije gedachtenwisseling". Voor de discussie over de moeilijkhe den in Afrika was rnr. Luns* Belgische collega, de heer Wigny, die de och tendvergadering niet had bijgewoond, speciaal even per helikopter naar ons land gekomen. Hij bood zijn ambt genoten een, zoals minister Luns het formuleerde, „bijwijlen dramatisch ver slag" van de gebeurtenissen in Kongo en onthulde voor de zes belangrijke bij zonderheden. Zijn ambtgenoten bracht hij ook op de hoogte vaa de politieke en militaire maatregelen der Belgen. Bovendien verschafte hij hun gegevens, die licht wierpen op de politieke achtergrond van de Kongolese kwestie. „De angstwekkende situatie op menselijk gebied werd onderstreept. Er ontstond", zo zei tor. Luns, „een verhelderende discussie, zeker voor de Nederlandse regering". De vraag, of Nederland België zo veel mogelijk zal steunen,* beantwoord de onze minister van Buitenlandse Za ken door eraan te herinneren, dat Ne derland al in de Benelux buitenge woon nauw met zijn Zuiderbuur is verbonden. 's Morgens hadden de bewindslieden de algemene situatie in de wereld be sproken en vooral de aspecten, die voor Europa en de westelijke wereld in het algemeen van belang waren, verklaar de mr. Luns. De discussie over Kongo had hun belet nog van gedachten te wisselen over de „zes" (EEG) en de „zeven" (EVA), Op de maandag gehouden perscon ferentie heeft Tsjombe, de premier van de Kongolese provincie Katanga, die zich onafhankelijk heeft verklaard, een telegram voorgelezen van de vice- voorzitter van de provinciale volks vertegenwoordiging van Leopoldstad, Yamba. waarin deze steun toezegt voor Katanga's onafhankelijkheid. Dit is het eerste teken van steun uit het door de regcrmg-Loemoemba be heerste gebied van Leoooldstad. De Belgische premier Eyskens heeft verklaard dat zijn regering achter premier Tsjombe staat in diens streven om inmenging van de V.N.-strïjdmacht in de afscheidingsbeweging te voorko men. De negen leden van de Afrikaanse groep in de Verenigde Naties hebben gisteren een beroep op België ge daan om zijn troepen onmiddellijk uit Kongo terug te trekken. In een verklaring die werd uitgegeven door de voorzitter van de groep, ambas sadeur Barnes van Liberia, werd te vens gesteld dat de provincie Katan ga een integraal deel van Kongo is "n dat de groep elke poging van bui tenaf om de territoriale integriteit van Kongo te ondermijnen, betreurt. De leden van de Afrikaanse groep zijn: Ethiopië, Ghana. Guinee, Libe rie verder due H ?p kol 4?» De Organisatie van Amerikaanse Staten (O.A.S.), waarbij 21 landen zijn aangesloten, heeft met algemene stem men een voorstel aanvaard voor een bijeenkomst van de minister van Bui tenlandse Zaken van het westelijk halfrond, ter bespreking van de situa tie op Cuba. Voordat hiertoe werd besloten, had de Cubaanse afgevaardigde, Lechuga, verklaard dat zijn regering zich niet tegen een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken zou verzet ten, hoewel haar standpunt zou afhan gen van plaats en agenda der confe rentie. Het voorstel tot het houden van de conferentie was gedaan door Peru, in verband met de Russische belofte van steun tegen eventuele Amerikaanse in menging op Cuba. Het lijkt wel zeker, dat de Veilig heidsraad van de Ver. Naties de klach ten van Cuba inzake „economische agressie" door de V.S. zal verwijzen naar de organisatie van Amerikaanse SQ>>«;oaEv--<sw*j 10Mor3.11» Bangui Gomb*ri BDFfVAO Aliet r" P80VINC1E OSOnieysUd VENAAR CEGANDA BoekiVOf Clü/KlO» K W0£ Ooma I.EOPuLDÜTAO lASD «apoid&iad QTfwjsslaö !t9P. ÏAW&WJM Q»mw>4 XATANGA ko lobw0CU»doij{id EliUbethst*! ■ÏAHGOLAg: CONGO Cómkipt <9P>b«4 JwüBliiMwa Staten. Vandaag zal de raad stemmen over een Latyns-Amerikaanse ont werpresolutie, waarin zulks wordt voorgesteld en waarin voorts een be roep op andere landen wordt gedaan, zich te houden van elke actie, die de betrekkingen tussen Havana en Washington zou kunnen verslechteren. De Cubaanse minister van Buiten landse Zaken, Roa, oefende maandag in de Veiligheidsraad felle kritiek op het beleid van de V.S. ten aanzien van zijn land. De vermindering van de suikerinvoer uit Cuba noemde hij contractbreuk, bedoeld om schade te berokkenen aan „de soevereiniteit, de welvaart en de vooruitgang van een klein land." Hierdoor werden zi. de vrede en veiligheid in gevaar gebracht en de internationale spanning ver hevigd. Cabot Lodge van de VS noemde op zijn beurt de naasting van de raffina derijen van twee Amerikaanse olie maatschappijen op Cuba „willekeurig en onwettig." Quevedo. de hoofdredacteur van „Bohemi", het belangrijkste weekblad van Cuba en een van de grootste in Latjjns-Amerika, heeft een lange ver klaring uitgegeven waarin hij premier Castro ervan beschuldigt het Cubaan se volk te verraden aan het internatio naal communisme en meedeelt, dat hij zelf in ballingschap gaat. Naar verluidt heeft hij een toevlucht gezocht op de Venezolaanse ambassa de. Premier Castro heeft maandagavond verklaard, dat hij het geschil met Amerika bij de Verenigde Naties aan hangig heeft gemaakt, omdat Washing ton de Organisatie van Amerikaanse Staten naar zijn pijpen laat dansen met „geld, geld en nog eens geld". Minstens twee mensen zijn om het leven gekomen en vijftig zijn inge sloten onder de grond ten gevolge va/, een brand in een mijn bij Salzgitter in West-Duitsland, zo is vanmorgen mee gedeeld door het ministerie van Eco nomische Zaken van de deelstaat Ne der-Saksen. De brand woedt In de mijn „Hannoversche Trcue" ten zuiden van Bronswijk. Twee jongedames verkochten giste ren in Utrecht aan minister Van Rooy de eerste postzegels van de nieuwe se rie, die de PTT in omloop gebracht heeft ten bate van de geestelijke volks gezondheid (ZIE VERSLAG ELDERS) De piloot van bet op 1 mei boven Swerdlowsk neergeschoten Ameri kaanse U-2 Spionagevliegtnig, Francis Powers, zal op 17 augustus voor het Russische militaire Hooggerechtshof moeten verschijnen. Het proces zal voor het publiek toegankelijk zijn. Powers wordt spionage ten laste gelegd, waarop als maximum de doodstraf staat. Het proces tegen Powers begint kort voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opent. Nadat de Veiligheidsraad een Russische resolu tie waarin de Verenigde Staten werden veroordeeld na het incident met dc U-2, hadden verworpen, maakte Rus land bekend dat dp zaak voor de Al gemene Vergadering zou worden ge bracht. Het proces tegen Powers zal ver moedelijk door de Russische televisie worden uitgezonden. De regering in Moskou zou aan de zaak de grootst mogelijke publiciteit willen geven. De depressie, die gisteren bij Schotland was gelegen, trok via het noorden van de Noordzee naar Noor wegen. Er bleef echter een rand- storing achter, die zich thans van Engeland langzaam naar onze streken verplaatst. In verband daarmee zal er ook morgen nog veel bewolking zijn met plaatselijk regen. De wind zal later op de dag naar noordelijke richtin gen draaien, waarbij een hoeveelheid koelere lucht van het noorden van de Noordzee het land gaat binnen stromen. Op de oceaan is ten noorden van het Azoren-hogedrukgebied een nieuw hogc-drukgebied ontstaan, dat zich Ln zuidoostelijke richting ver plaatst en nu weer wordt aangetast door een depressie, dae van de zuid punt van Groenland in de richting van IJsland koerst. Een vierjarig jongetje van de familie Weiters is in het Zuiderdiep te Nieuw- Buinen geraakt. Na enige uren dreggen is het jongetje levenloos opgehaald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1