Vertrouwen geschokt Vciligheidsraad over Kongo GAAT ACTIE VOORT Auto te water: drie doden Tijdslimiet werd niet gesteld POLITIE ARRESTEERT 25 JEUGDIGE BENDELEDEN Minister in bouwvak Derde museum in Amsterdam Brand verwoest pakhuis van vier verdiepingen De Gaulle eist weer ,NAVO- driemanschap' schitdprzeifmpf Bescherming Cuba legt beslag op Amerikaanse suikerplantages Koning Boudewijn verontwaardigd recht en plicht Schuldig aan reeks misdrijven A'dams koffiehuis „operatiecentrum" Bouwer van dam bij éius overleden Fréji Vuurzee in Schiedam Y.S.: Sowjet-protest „is roekeloos dreigement'5 Perzische officieren gearresteerd Meisje verdronken VRIJDAG 22 JULI 1Ö60 r IVEGEOTIEIVDE JAARGANG No. 4657 r -\ Record aantal landen voor O.S. te Rome Heilige plicht Delegatie Kongo's Oost-Kongo voor aparte coHeetie schilderijen grenzen om vooruit te komen in het leven BUEEM RUIM Y1JF TON Blikseminslag 7?? ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN Vluchten hoven schepen Witte ae Wltöstraat 28 relet 118790 i* 11 Postbus 1112 Postsiro No 4Z45J9 KlacntendJenst abonnementen ie -jij19 ao an Zaterdat" 1718 uur Teletoon 115700. Huvaenspleto 1 Telefoon 18346? <3 iMmoi Postbus 1091 Postgiro No 424667. Klachtendienst 18 30—19 30 Telefoon 382569 Stmiwee 132 Teief 4S70 Thomas 4 Kempi estraat 5« Telef 65481. Abonoemenlsprils 61 cent nor week f 2 65 oer oiasna i >'M oer kwartaal. Losse nummers 18 eeirt Verschijnt datreHJS» gotterdam: •«-Graven ba ge: Dordrecht: Schiedam: Directeur: H. DB RUIG (Geldig tot zaterdagavond) WEINIG VERANDERING. Veranderlijke bewolking, met vooral aanvankelijk buien. Vrij krachtige tot matige wind uit westelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.48 onder: 20.44 Maan op: 4.42 onder: 20.12 J ER is kortsluiting ontstaan tussen de Amsterdamse politie en de pers. Over en weer is het strijdru moer niet van de lucht. De oorzaak hgt op de „walletjes", de dubieuze buurt welke de laatste jaren al voort durend in opspraak is. Enkele journalisten van een paar grote landelijke dagbladen zijn bij de uitoefening van bun beroep op een onheuse wijze bejegend. Een bekende figuur uit de hoofdstedelijke onder wereld ranselde een van hen af. Hij ging vrijuit. De verslaggever werd vervolgens door een agent op onheuse wijze behandeld. Nog iets opmerkelijks: een week later bestond de figuur uit de onder wereld het een filmregisseur op hard handige wijze in een gracht te wer pen. In deze zaak is het laatste woord nog niet gesproken. Vanwege de Am sterdamse politie is een rapport ver »chenen, dat sterk de indruk maakt een eenzijdige visie op het gebeurde te geven. De Amsterdamse politie sou geen blaam treffen. Dat er een conflict is ontstaan, het ligt allemaal aan de journalisten. Wij zijn van oordeel, dat een goede samenwerking tussen justitie, politie en pers van het grootste belang is. Na de oorlog viel op dit terrein een ver heugende ontwikkeling te bespeuren Daarom is het dubbel te betreuren dat juist* in de hoofdstad, waar mer de laatste jaren In dit opzicht vóór op liep, de goede verstandhouding dreigt te worden verstoord. Over en weer kunnen fouten wofden gemaakt. Het lijkt ons dan bepaald met gewenst dat de ene partij tracht op allerlei wijzen haar straatje volle dig schoon te vegen en daarbij op even onhoffelijke als autoritaire wijze traeht buiten schot te blijven. Want dat er vreemde dingen gebeu ren, kan ieder onbevooroordeeld toe schouwer vaststellen. Wij schreven on langs al eens over de walletjes en over het opmerkelijke feit dat een kleine politiemacht voortdurend bezig is toezicht te honHo» oij var. een' Italiaanse film, die „het le ven" van deze onfrisse buurt in beeld tracht te brengen. Zodra het vuistvolk dat hier de lakens uitdeelt een van de regisseurs in het water gooit, grijpt de politie in. Echter: wanneer een journalist hij de uitoefening van zijn beroep wordt geschopt e» getrapt, gebeurt het om gekeerde. De journalist wordt naar het politiebureau gebracht. Men wei gert collega's als getuigen te horen. Deze gehele ontwikkeling en zeker nog de zwart-wit verklaring dragen er niet toe bij het vertrouwen van de burgerij in tactvol en preventief optre den van het politiekorps te verster ken. Wij achten de psychologische zijde van deze zaak minstens zo belangrijk sis de feitelijke. Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT België moet troepen snel terugtrekken De Cubaanse regering heeft donder, dagavond op drie Amerikaanse sui kerplantages beslag laten leggen. Zij behoren aan de grootste Amerikaanse suikermaatschappij, die op Cuba werk zaam is, de Cuban-American Sugar Mills Compagny. Volgens het nationale instituut voor de hervorming van de landbouw te Havana wordt deze beslaglegging ge rechtvaardigd door de noodzakelijk heid de werkzaamheden van de plan- wy onj,e actje VOor het redden van men- „Ondanks alle redevoeringen zetten Een record aantal van 87 landen heeft ingeschreven voor de Olympische Spelen die op 25 augustus in Rome be ginnen. De laatste inschrijver was Haïti. Met vrij grote snelheid is vanmorgen omstreeks zeven uur een personen auto in het circa vrnr meter diepe ka naal langs de Meenscharweg bij Joure gereden Doe van de zes inzittenden van de auto kwamen om het leven De slachtoffers zijn de chauffeur J. van OlphenH de Boer en A Veldhuizen allen afkomstig uit Boyl m Friesland en directe omgeving. De geredden zun de veertienjarige J. van der Helm, de dö-jarige H. Vos en de 50-jarige H, Hofman -eveneens allen afkomstig uit Boyl. s niet bekend hoe het ongeluk zich precies hefet toeggdragen. De po litie neemt aan dat de personenauto, die uit de richting Heerenveen kwam, bij het passeren van «en uit de richtin^ •loure komende meikauto met grote snelheid in de berm is geraakt en ge- slopt De personenauto schoot te wa ter en kwam midden m het vry diepe kanaal terecht De Chauffeur van de meikauto sprong de wagen achterna om hhip te bieden, waarby het assis tentie kreeg van een veehouder en diens zoon. Zij slaagden er echter slechts m drie van de inzittenden te redden. tages, waarvan de beheerders zich met meer op Cuba bevinden, voortgang te doen vinden. (Advertentie) T\E Veiligheidsraad van de Ver. Naties heeft vanochtend vroeg een resolutie aanvaard, waarin België wordt verzocht ztfn troepen „spoedig'" uit Kongo te rug te trekken. Een tijdslimiet wordt niet gesteld. De Sowjet-Unie trok een ont- werp-resolutie, waarin terugtrek king binnen drie dagen van de troepen van de „agressor" België werd geëist, na de aanvaarding van de door Tunis en Ceylon in gediende resolutie in. De zitting van de Veiligheids raad vond doorgang, ondanks een verzoek van de Kongolese pre mier Loemoemba om uitstel van het debat tot hij' zelf in New York zou zijn gearriveerd om in de Veiligheidsraad te spreken. senlevens voort. We hebben het recht cn ook de plicht het leven van onze onderdanen te beschermen". Dit heeft de Belgische minister-president Eys- kens donderdagmiddag na afloop van een vergadering van het Belgische kernkabinet medegedeeld. De premier zei dat door de vertra ging in de aankomst van VN-troepen mensenlevens in gevaar worden ge bracht. Koning Boudewijn heeft donderdag op de Belgische onafhankelijkheids dag voor de Belgische radio een boodschap tot het volk gericht over de gebeurtenissen in Kongo. „Een wrede opstand werd ontketend in de rangen van de weermacht", al dus d.e koning. „En sommige verant woordelijke autoriteiten hebben in plaats van deze muiterij te onderdruk ken het Kongolese volk tegen de Bel gen opgeruid". Koning Boudewijn noemde het een heilige plicht" de bedreigde landge noten in Kongo te hulp te snellen. Hij bracht hulde aan het optreden van de Belgische troepen in Kongo en vervolgde: „Hoe zou ik uiting kunnen geven aan mijn verontwaardiging dat er niettegenstaande de zware beproe ving van de Belgen m Kongo stemmen durfden opgaan om ons te beschuldigen van aanranding en om te beweren, dat wij het land bedreigden dat zo pas van ons onafhankelijkheid heeft gekre gen". de verf voor het schilder feest Sf RKEHS-TJALLEM A R0DUKT Het besluit van de "Veiligheidsraad vormde de climax van de tweedaagse sitting van de Raad, die gekenmerkt werd door het Russische dreigement troepen naar Kongo .te_zenden. kers, de vertegenwoordigers van Ita lië, Engeland, nationalistisch China, Frankrijk en Ecuador zich uitgespro ken voor de resolutie. Acht landen ken voor de resolutie, die ten slotte met algemene stemmen werd aanvaard. De resolutie bevat voorts een verzoek aan alle landen om zich te onthouden van elke actie die zou kunnen leiden tot belemmering van het herstel van de openbare orde en van de gezagsuit- (Van een onzer verslaggevers) DÈ Amsterdamse centrale recherche heeft het grootste deel van een bende gearresteerd, die zich in de af gelopen maanden heeft bezig gebon den met inbraken, geweldplegingen, het stelen van auto's, chantage enz. Momenteel zijn 25 mannen en vrouwen ingerekend en hoewel de politie de zaak nu als zo goed als „rond" be schouwd, verwacht zij dat zij nog een paar tot de bende behorende leden zal weten te pakken. De bende bestond uit leden tussen de 16 en 30 jaar, waarvan de meisjes tot de jongster, behoorden. Een koffiehuis in de Spuistraat in het centrum van de hoofdstad was de „basis" van de ben de. De 29-jarige G. J., die ook werd aangehouden, exploiteerde dit bedrijf, waarin een aantal leden werkzaam was, een van de meisjes bij voorbeeld als serveerster. De zaak raakte begin mei aan het rollen, toen de Hilversumse politie bij een inbraak vier personen arresteerde. In de loop der weken volgden meer aanhoudingen. Daarbij kwamen inbra ken m Amsterdam, Den Haag, Hilver sum en Apeldoorn aan het licht. Tot de bendeleden, die nog opge spoord moeten worden, behoort een 16* jarig meisje. Zij is tweemaal door de politie verhoord, eerst door de centrale recherche, later door de kinderpolitie en toen vrijgelaten. Thans is zij ner gens te vinden en de politie ziet de toekomst van het minderjarig meisje somber m. Onder degenen, die kort na de Hilversumse inbraak werden ge pakt, was ook een ontsnapte psycho paat. Ir. Andre Coyne, de bouwer van de stuwdam Malpassat bij Fréjus is op 69-jarige leeftijd in Parijs overleden. Coyne genoot een wereldreputatie als constructeur van stuwdammen. Hij heeft gebouwd in Marokko, Algerije, Indonesië, Canada en Zuid-Amenka. De wanden van zijn dammen zijn be trekkelijk dun en vormen een boog waarvan de bolle zijde naar het water is gekeerd. Minister cals (compleet met helm) heide gisteren in Am sterdam de eerste paal voor de nieuwe laboratorlumvleugel, die bij het Wilhelmina-Gasthuïs zal verrij zen. Gelukkig had de minister hulp van iemand, die zijn sporen op dit gebied verdiend heeft, zodat dit hei karweitje goed verliep. oefening door de regering van Kongo en zich tevens te onthouden van elke actie die de territoriale onschendbaar heid en politieke onafhankelijkheid van de republiek Kongo zou kunnen ondermijnen. ae naWeVWélvVM'hfl&Vw? de" fésolutie te stemmen, óntstond er een woordenwisseling tussen de Rus sische vice-minister van Buitenland se Zaken en de Amerikaanse afgevaar digde Cabot Lodge. Koeznetsow beschuldigde de Ver. Staten van pogingen, de hulp aan de Kongolese republiek te dicteren. „Als Cabot Lodge denkt dat hij ons bang kan maken, zit hjj er lelijk naast'al dus Koeznetsow. „De Sowjet-Unie zal alle verzoeken om hulp te bieden aan een volk dat voor de bevrijding strijdt, honoreren". Cabot Lodge riposteerde met te ver wijzen naar zijn eerder afgelegde verJ klaring, dat de Ver. Staten in samen werking met andere leden van de V.. alles zouden doen wat nodig zou kun nen zyn om Russische troepen buiten Kongo te houden. Hij voegde er aan toe: „Deze verklaring wordt gehand haafd en de heer Koeznetsow zou er goed aan doen, zich dat te realiseren". Koeznetsow onthulde, dat de Kon golese premier Loemoemba aan Rus land op 14 juli de dag dat de Vei ligheidsraad machtiging gaf een strijd macht der V N. voor Kongo op te rich ten de mogelijkheid had geopperd, dat de Sowjet-Unie hulp zou bieden Hij had een brief aan Chroestsje*v ge zonden. Koeznetsow zei, dat Chroes tsjew aan Loemoemba had geantwoord, dat Rusland de „Imperialistische con ventie" had veroordeeld en een beroep op de VN. had gedaan een eind aan de agressie te maken en de soevereine rechten van Kongo te herstellen. Al meer dan een week zijn de omstandig heden in Kongo niet verbeterd en, te oordelen naar wat we van de vertegen woordiger van Kongo hebben ver nomen, zullen ze nog verder verslech teren". De Engelse gedelegeerde Beeley, ver klaarde nadrukkelijk, dat de afschei ding van" Katanga een binnenlandse aangelegenheid van Kongo is en dat Engeland de republiek Kongo als een soevereine staat met de grenzen van het vroegere Belgische Kongo be schouwt. Met de Italiaanse afgevaar digde zei hij, dat er geen sprake is van agressie en dat de Sowjet-Unie' probeert in troebel water te vissen. De Belgische afgevaardigde "Wignv herhaalde, dat het Belgische optreden in Kongo slechts het gevolg was van humanitaire overwegingen en strikt beperkt is gebleven tot het bescher men van Belgische burgers. Hij her haalde, dat de Belgische troepen zul len worden teruggetrokken, zodra de troepen der V.N. orde en veiligheid kunnen verzekeren. Hoe eerder de Belgische troepen vertrekken, hoe beter", zei de Kongo lese afgevaardigde Kanza, Elke Bel gische officier Is een lucifer die het vuur kan doen ontbranden. Kanza zei. de resolutie zo te verstaan, dat de Kongolese regering wordt aangewezen als de enige autoriteit, die verantwoor delijk is voor de orde in Kongo. De Ver. Naties hebben verhinderd, dat Kongo een slagveld wordt en een aan leiding voor een derde wereldoorlog. Kongo hoopt, dat secretaris-generaal Hammarskjoeld over enkele dagen in L-eopoldstad kan worden begroet met alle eerbewijzen door het Kongolese nationale leger. In Belgische regeringskringen heerst vandaag enige voldoening over de stemming over de resolutie. Er wordt op gewezen, dat de beschuldiging van een Belgische agressie in Kongo stil zwijgend verworpen werd door de lan den die aan de stemming hebben deel genomen. Kennismaking m een stad vol span- ningen. Een Marokkaanse soldaat, lid van de troepenmacht der Ver. Naties maakt moeizaam maar dapper glim lachend, kennis met inwoners van Leopoldstad. Premier Loemoemba van Kongo heefi donderdag een kleine Russische dele gatie ontvangen, die was meegekomen met een van de vliegtuigen. Een VN- functionaris herkende twee van de Rus sen als behorend tot het ministerie van Buitenlandse Zaken. Loemoemba is gisterochtend in de Senaat verschenen, volkomen onver wacht. Hij verklaarde er, dat het par lement geen enkel recht had om com missies in te stellen die zich met rege- ringsbeslissingen bemoeien, of andere initiatieven te nemen. Kongolese soldaten gaan nog steeds door met het arresteren van Europea nen in Stanleystad. Ze doorzoeken de huizen van blanken. De 650 Ethiopische en Ghanese soldaten van de strijdmacht van de VN zyn in Stanleystad aangeko men. Ze zijn bezig met het onder con trole brengen van het vliegveld van de stad. Vluchtelingen op het vliegveld Oesoemboera, in Koeanda Oeroendi, verklaarden, dat oostelijk Kongo het toneel van geweldpleging op grote schaal is. Groepen muitende militai ren stropen rovend en brandstichtend het land af. Naar verluidt, bereiden Belgische parachutisten een aanval voor op de Kongolese' legerpost van Lakondoe, waar zeven Europeanen twee missionarissen en vijf officieren van de Force Publique als gijze laars worden vastgehouden. In twee vliegtuigen van de Ame rikaanse luchtmacht zijn vandaag 122 zendelingen en hun familieleden uit Brazzaville in Washington aangeko men. Ook zij hadden verschrikkelijke ervaringen, opgedaan, maar zjj waren zonder uitzondering vol lof over het moedige gedrag van de Kongolese christenen, die dikwijls met gevaar voor eigen leven, getracht hadden da zendelingen te beschermen tegen de muiters. Bijna alle zendelingen' wens ten, zodra de toestand in Kongo ver beterd is, weer terug te gaan. gCHADE BEDRAAGT (Advertentie) Ook in sen PSYCHIATRISCHE IN RICHTING ligt voor u een kans om iets te bereiken De opleiding tot VER PLEEGSTER kan de grondslag leggen, voor een goede toekomst m dienst van de mensheid. De opleiding vmdt thans plaats volgens nieuwe methoden, aangepast aan de eisen van de tijd. Voor de arbeids- en bezigheidstherapie is er een opleiding tot THERAPIELEID STER, die om. bevat: muziek, zang, volksdans, boetseren en speltherapie. BENUT EEN VAN DEZE KANSEN en schrijft vandaag nog aan de Geneesheer- Directeur van de Psychiatrische Inrich ting „Wolflieze" te WOLFHEZE. krijgt, dan alle gewenste inlichtingen. De Franse president de Gaulie heeft donderdag zön els herhaald tot instel ling van een drle-mogendheden-direc- toraat voor de NAVO, bestaande uit de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk. In een onderhoud met de secretaris generaal van de NAVO, Spaak, ver klaarde de Gaulle, dat de moeilijke positie van de "/esterse wereld in de Kongolese situatie de noodzaak onder, streept van grotere coördinatie van de NAVO-leiding. De Gaulie zei, dat er een opvallend gebrek aan samenwerking tussen de leidende leden van de NAVO is ge weest in de kwestie Katanga, dat een afzonderlijke staat wil worden, afge scheiden van Kongo. De reacties van Westerse zijde hierop waren zeer zwak cn verward geweest. IN de nacht van donderdag op vrij dag passeerde een koufront ons land, hetgeen met regen- en. on weersbuien gepaard gmg. In de pro vincie Friesland waren de buien zeer hevig. Zo werd op het vliegveld bij Leeuwarden m totaal 61 mm regen gemeten. Na de frontpassage stroomde op nieuw koele oceaanlucht binnen, die tot grote hoogte onstabiel is, zodat ook daarin buien tot ontwikkeling komen. Op de Oceaan handhaaft zich een westelijke circulatie en een hoeveel heid warme en vochtige lucht wordt in. de richting van de Britse eilanden gestuwd, voorafgegaan door regen. Het weer zal dan ook wisselvallig blijven. De wind handhaaft zich in de westhoek, terwijl verder in de tempe ratuur weinig verandering komt. (Van een onzer verslaggevers) Een felle brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag te Schiedam een vier verdiepingen hoog pakhuis geheel in de as gelegd. Het grote eeuwenoude gebouw, aan de Noordvestsingel, dat toebehoorde aan de distilleerderij J. J, Meder en Zn., maar verhuurd was aan een zakkenreparatiebedrijf, was geheel gevuld met duizenden zakken. Alleen op de "benedenverdieping stonden voor tienduizenden guldens fusten van de distilleerderij. In het brandbare materiaal vonden de vlammen, die omstreeks kwart over tien donderdagavond door het perso neel van de aangrenzende klinknagel fabriek werden ontdekt, gretig voed sel. Het duurde dan ook niet lang of het vuur sloeg behalve uit de kleine ramen in de dikke muren, ook uit het ongeveer vijftig meter lange dak. Voor de Schiedamse brandweer, die met al het materiaal was uitgerust, was het blussingswerk een bijna hope loze taak. Tegen deze vuurzee konden de twintig stralen, die werden lr. gezet, niets uitrichten. De wind blies het vuur in ae richting van het omliggende grasland. Na on geveer een uur zakte het dak van het gebouw m en kort daarop stortten ook de muren ineen. Een gedeelte van de muur Kwam te recht op 'n fustenopslagplaats, maar de brandweer, die juist dit punt be schermde, wist uitbreiding van de brand te voorkomen Alleen bestond gevaar, dat ae hier onder de vloer gebouwde vaten, waar in duizenden liters gedistilleerd waren opgeslagen, zouden vollopen met blus water. De mangaten ln de vloer wer den met stapels zakken afgedekt. De brand heeft een schade aangericht van ruim een half miljoen gulden. Er zjjn driehonderdduizend zakken ver loren gegaan. De oormak Is nog niet bekend. Tijdens een onweersnul is vannacht de bliksem ingeslagen ln *n landbouw- sehuur van. de boerderij „Madura" na bij De Cocksdorp op Texel. Het ge bouw, waarin hooi en enige landbouw werktuigen waren opgeslagen, was niet te redden en brandde geheel uit. Het was al de zesde maal dat afwisselend een van de beide schuren, die de boer derij telt, afbrandde In Oversteeg bij Drachten is donder dagavond de kapitale boerderij van de heer J. Groenewold in vlammen opge gaan, waarschijnlijk ten gevolge van hooibroei. Van de inboedel en ae be drijf sgereedschappen kon weinig wor den gered. Tijdig ingrijpen van de brandweer van Bergum verhinderde, dat een naastgelegen grote boerderij, waarvan het rieten dak smeulde, ook een prooi van het vuur werd. (Van een -uappm •"""T "f, ""irn<,A u:3H 'Suit»".! mr_ J. Ml. L Th, taoeauut verbazing van vffli. ASdd'Nüj, mëV vaardige hand de eers.^"p«ii had ge- heid voor de nieuwe laboratorium vleu gel van de nieuwbouw van het WlUiel* mina Gasthuis in de hoofdstad. „Welk museum?" vroeg men. zich af. Slechts, dat het „in de omgeving van het Museumplein zou komen", wild» de minister nog vertellen. En laten „Het wordt net zo iets als déze bouw, financieel gesproken dan". Daaruit valt dus de conclussie te te trekken, dat er een nieuw derde museum in Amsterdam zal komen in de omgeving van het Museumplein: een gemeentemuseum, dat met steun van het rijk zal worden gesticht. Dit kon wethouder mr. R. van den Bergh later bevestigen. Hij vertelde, dat er een zeer bekende collectie schil derijen wordt ondergebracht. Welke collectie dit was, kon hij in het huidige stadium niet vertellen, maar wel zei hij, dat het om zeer belangrijke en u- nieke particuliere verzamelingen ging van schilderijen van een wereldbe roemde Nederlandse schilder uit de negentiende eeuw. De Verenigde Staten hebben de Rus sische beschuldiging dat laag overvlie gende Amerikaanse vliegtuigen een ge vaar zouden vormen voor Russische schepen en een schending zonden be tekenen van het internationale recht, ongegrond genoemd. Amerika protesteert tegen het „roe keloze dreigement" van de Russen, dat zal worden opgetreden tegen „Ameri kaanse vliegtuigen die vluchten boven internationaal water maken". „De Amerikaanse regering kan dit dreigement niet aanvaarden en zal alle rechten boven, internationaal water blijven uitoefenen, die het internatio nale recht en de internationale praktijk toestaan", aldus de Amerikaanse nota. Amerikaanse patrouillevliegtuigen willen de schepen alleen maar identi ficeren, vooral als zij in de buurt van Amerika komen. De piloten had den evenwel opdracht de schepen niet dichter te naderen dan voor de identi ficatie nodig was. ln Perzië zün 146 officieren gearres teerd wegens verduistering van leger- gelden en misbruik van bevoegdheden. Een aantal hunner, onder wie vijf brigade-generaals en 56 kolonels, is reeds veroordeeld tot gevangenisstraf fen variërend van 6 maanden tot drie jaar. -Be 17-jarige Wilma Oekenfelds uit Dussel'dorp, die met haar ouders in Zand voort logeerde, is gistermiddag bij het baden aan het noorderstrand in Zandvoort verdronken. Een bader vond het meisje bewusteloos ter hoogte van de reddingboot „Piet Oud". Kunstma tige ademhaling baatte toen niet meer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1