m VATERWEGi Verbouwing Chr. school aan Westmolenstraat Inkrimping melkproduktie kan ongunstig effect en Herv. school, eerste stap naar winkelcentrum Slop* Zonne-auto" reed (in de re^en) door Amsterdam WERELDRAAD BEMIDDELT^ IN Z.-AFRIKA KERK EN SCHOOL wmmm Helft girodienst naar Arnhem Maasoever va na Natu-raLax 1 GEEN UITWIJKMOGELIJKHEID VOOR VEEL BEDRIJVEN Burgt [iemeester van Maasland: Jolian de Witthuis wordt opgeknapt Huig voor Belgische vluchtelingen Grotere versie van Fokker-Friendship Als raad akkoord gaat Lening Oplichter gearresteerd Burgerlijke stand ran Rotterdam ïwee pyromaantjes Grote belangstelling voor schietwedstrijd Bezichtiging van stadhuis Maassluis Gymnastiekdemonstratie Rozenburg Gemeenteraad Paardenkenring Maasland Burgemeester houdt geen spreekuur Voetbalnieuws Hertenkamp gereed Te eng verband Tewaterlating uitgesteld Hoek van Holland Hoeks echtpaar 50 jaar getrouwd Rijnjol Pronkstuk Spelletjes Vliegtuig in Kongo neergestort; 36 militairen gedood Den Bosch: subsidie voor I restauratie van de Moriaan it* d-afyuitf Vragen over stijging der baksteenprïjzen Zweeds meisje na ongeluk overleden TROUW Donderdag 21 juli I960 SCHIEDAM. Vrijdagavond komt de gemeenteraad van Schie dam bijeen ter behandeling van de maandelijkse agenda. Deze overigens sobere agenda ver meldt onder meer een voorstel tot het verbouwen van de school aan de Westmolenstraat 24. Koe aangereden Burgerlijke eland van Schiedam Burgerlijke stand van Rozenburg (Van een onzer redacteuren) Inkrimping van de melkproduktie in Nederland heelt weinig zin in dien andere landen met name de landen waarheen Nederland melk- en zuivelprodukten exporteert -de produktie ongelimiteerd .mbreiden. Er zal terdege moeten worden overwogen of Nederland er goed aan zou doen eenzijdig de produktie te beperken, ook al omdat een beperking ongetwijfeld de kostprijs van de melk on gunstig zal beïnvloeden. In vinger gezaagd ROTTERDAM WESTBLAAK 18 Variant Ds. A. A. DÖNSZELAIANN OVERLEDEN In verband met het feit. dat het aan tal leerlingen van de huishoud- en indus trieschool aan de Westmolenstraat zo danig toeneemt, dat nieuwe lokalen m gebruik moeten worden genomen, heeft het bestuur van de vereniging tot op richting en instandhouding van Christe lijke nijverheidsscholen een verzoek om verbouwing bij het gemeentebestuur van Schiedam ingediend. Er moet heel wat verbouwd worden, wil de school weer aan zijn doel kun nen beantwoorden. Zo moet de binnen plaats worden herbestraat en voorzien worden van een overdekte rijwielstal ling voor 85 rijwielen. Verder dienen vier urinoirs te worden vervangen door closetcombinaties, er moet een huis- houdlokaal worden ingericht met drie aanrechten, een ikastenwand voor provi sie en servieswerk, stoelen, werktafels, gootsteengeisers. Ook gas-, water-, elec- trische en noolleidingen moeten uitge breid worden. Dit is nog niet alles wat het school bestuur op haar programma beeft staan. Wol de verbouwing van de school aan de Westmolenstraat werkelijk doeltref fend zyn, dan zullen nog meer wijzi gingen in de bouw veranderd moeten worden. Zo zullen de glaspuien verwij derd en scheidingswanden gemaakt moe ten worden, opdat een naailokaal en een kamer voor het personeel worden verkegen. De vloeren, wanden en pla fonds zullen als gevolg van deze uitvoe ringswerkzaamheden gerepareerd moe ten worden. Burgemeester en -wethouders stellen voor om voor deze werkzaamheden een crediet van 20.000 beschikbaar te stellen. Verder zullen tijdens de raadsverga dering weer verschillende voorstellen tot aankoop van panden, die onder de ver schillende saneringsplannen vallen, in behandeling komen. De heer S, -Land man, die zijn pand aan het Spinhuispad in verband met de verbetering van de ze weg zal ontruimen, beeft de gemeente verzocht hem een perceel grond langs de Noordmolenstraat te verkopen, ten einde daarop een nieuw garagebedrijf te kunnen bouwen met twee bovenwo ningen. Van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te Den Haag tenslotte heeft SCHIEDAM. fit Balkbrug in Over ijssel heeft de politie gisteren de 27-ja- rïge D. J. aangehouden die sedert enige tijd, verdacht van -diefstal, gezocht werd. J. was op een in Zaandam gehuur de brommer naar Schiedam gereden, waar hij de bromfiets verkocht. Hij zoch in Schiedam werk wat hem al spoedig gelukte. Van zijn patroon vroeg hij een voorschot van 35,-. cm zijn nacht-logies te kunnen betalen. Met dit geld en met een groot aantal gereed schappen welke hi] in bruikleen had ge kregen van zijn werkgever is hij daarna met de Noorderzon vertrokken. Het op gever ingeschreven atond. Pas gi- kon de politie hem in Overijssel teren. SCHIEDAM, De 21-jarige J. S. tuinders-knecht in Schipluiden heeft gis teravond een rnerkwaaridg avontuur bef- leefd. Hij reed met zijn brommer in de richting Delft toen bij in bet schijnsel van zijn koplamp plotseling een levens grote koe dwars op de weg ontwaarde. S, die een vaart had van 40 kilometer zag geen kans meer om te remmen en een aanrijding was dsn ook onvermij delijk. S. vloog met zijn brommer tegen de rechterflank en vervolgens maakte hij een buiteling over de koe heen. Zonder zich te verwonden kwam hij aan de an dere kant van het dier tereciit. De brommer werd beschadigd. De koe heeft het pp een lopen gezet, en is sindsdien door J. niet meer teruggezien. Vermoed wordt dat het dier niet verwond is. Het is met bekend wie de eigenaar van deze koe is. SCHIEDAM. Geboren: 20: Frits, z v W van der Hoeven en C Scheenloop: ZO: Catha. nna M, d v F Visser en J van Veen; 20: Helga, d v J Zollr.er en G H Bikken; 20: Richard E. z v G T Brands en J P Travis; 18: Jacqueline, A v H Blanken en A Huurman, Overleden: 13: De Buijter, J W, 5 mud; 19: Hendriks, A, 45 jr. nek.... N J Mettes-Kentson, d; >1 I Mogstad-Berg, d; C M Noorïander-v. d, Westen, z; L Wisrs- ma.Herstel. t; E K Maas-Groeneveld, d; L v. d. Loosdrecht-van der Tol, z: C Put-Hooy- maljere, z; J Ladage-v, d. Wolf, z; J L Kos- ter.van NieuweDhuijze, d; W Snoek-v. d. Meer. d; H Vesseur-Baane, d; M M Kuiper- Bogaarts, d; A Schobden Boer» d; F P op 't Hof-Rijneveld*hoek, z; C J van 't Hof» Gerdzen, z; H W J Keijzer»van Eijndhoven. d; T Westerman-Stelenburg, d; H v. d. Vel- de.Vogelenzang de Jong. d: E J OffermeiJ- er-v. d. Berg. d; A A Verhart»v. d. Wal, z; L A Jordan-Heeröaart, PC J Dmne-Glou- die, z: M C van Esch-Franken, z; J Bo- eaerts-Verhelj. d; W Neü-van Peet, z; J Ede-v. d. Enden» z: K S van Bree-Seton, z; C G Amtzeaius-Draaijer, z: A J den Bree- jen-v. d. Vorm, d; G J M de Boom-Stok. z; W M Sannes-Lam. z; M op 't Ende-v, d. Hoe ven, z; Herabaeh.Poppeliers, d; CC Dijks hoorn-Bollen, z: K Venema>van Welie, z: C de Jong-Molendijk. z; H 5 van Weiie-Molen» dijk, d; A v. d. Heijden-Simons, z en d: C van Pelt-Woudenberg. z: J J Butter-Sukkel, d; N H Riethoff-Dorst, z; P Euser-Hans, d. Aangiften overlijden, Rotterdam, 20 Juli: L van Rikxoorf, man van W van Bezooijen, 7S Ir; J Voeijs. vrouw, geh gew met W Noord- sij 74 Jr: W M Berkeiaar, man van W La- eendlik. 43 jr: J A Vermei), vrouw, geh gew met A den Ouden. 68 jr: W E Saarloos, vr. geh gew met J Groenenberg. 70 jr; A Kreukniet, vr, geh gew met R Douma. 72 ir' E C J van Vugt, vr, geh gew met E H E Fenseling. 76 jr-.. T Siiva Lima. ftb auo. 38 j M E Louwers, vr van D van der Mijn. si 1r- B Kwakernaat, man van 1. Bessehng. Ir-' A de Groot, man van G Kalkman, 32 jr. I van den Berg» ongeh man. 37 jr; A C Lirthart Schenk, vr. geh gew met G de Lan de gemeente een aanbieding ontvangen voor een vaste geldlening ter financie ring van de aanleg van een centrale ver warming in het Stedelijk Museum, voor de aanleg van de aansluitende wegen bij de Poldervaartbrug 11, voor de voorbereiding van de bouw van het nieuwe ziekenhuis en voor de door de technische bedrijven uit te voeren wer ken bij de straataanleg voor duizend woningen m Nieuivland, De vaste geldlening omvat 1.532.000 SCHIEDAM. Twee jeugdige pri-o- maantjes die een ziekelijke neiging tot brandstichtingen hebben, werden giste ren door de Politie Jeugd-bngade aan gehouden. Zij bleken dinsdag ondermeer stro in brand gestoken te hebben op bet werk van Muis en de Winter. Ook be kenden zij op 12 juni in Schiedam een houten stelling bij dit bedrijf in brand gestoken te hebben. De jongelui zijn 10 en 11 jaar oud. VLAARDINGEN. - Daar komen de schatters, daar konten ze aan, klonk gisteravond de roei» uit de monden van het ontvangstcomité in het clubgebouw van de schietvereniging „Wilhelmina" in de Emmasiraat, Ze konden dat rustig roepen, zonder gewetenswroeging, want niet minder dan 235 sehietlostlgen, scho ten er lustig op los, alsof er in Vlaar- dingen niets anders te doen was. Maandagavond werd gestart met 185 deelnemers, hetgeen «1 aan de hoge kant was. De organisatoren verwachten, dat aan het eind van de schietweek dit aan tal nog zal oplopen, zoals dit vorig jaar het geval was. Het waren W. Keyzer en H. van Bke- lenburg, die 107 punten haalden. Van Ekelenburg kwam daardoor in bezit van de dagprijs bij de niet-leden. Bij de leden veroverde C, Spuybroek de dagprijs met 101 punten. De uitslagen van gisteren luiden: Leden: 1 T, Maat 106, 2 S. Spuybroek 106, 3 K. de Ligt 103, 4 C. Spuybroek 101 punten. Niet-leden; 1 W. Keyzer 107, 2 H. van Ekelenburg 107, 3 J. v. d. Put 103Ï 4 S. Schenkel 203 punten. EVANGELIE-BIJEENKOMST VLAARDINGEN. Maandag 25 juli hoopt voor te gaan, és. G. v. d. Bree- vaart, uit H. I. Ambacht Deze Volle Evangelie-samenkomst begint om 8 uur en vindt plaats in de grote zaal van het Roods Kruisgebouw. VERLOTING SPIRIT VLAARDINGEN. Bij de door ie Christelijke korfbalclub „Spint" gehou den verloting weid de platenspeler ge wonnen op 0037. Andere prijzen vielen op nr. 0029, 2112, 0460, 0365, 1659, 1679, 2206, 2087 en 0058. Aan het adres Jan van Ariceistraat 3 kunnen de prijzen .worden- afgehaald. e VLAARDINGEN. Reeds lang voor het aanvangsuur hadden zich gisteravond vele jeugdige Vlaardlnger» een plaatsje verzekerd rond hei standbeeld van Dirk de Derde, om er toch maar zeker van te zijn een kijkje te mogen nemen binnen de muren van het stadhuis. Het Comité Jeugdvakantievreugd heeft met dit programmapunt de plank zeker niet misgeslagen. In groepen van 25 per sonen, waaronder zich slechts enkele ouderen bevonden, hebben bijna vijfhon derd stadgenoten zich tijdens de rond gang door het gebouw laten voorlichten door zes deskundigen. Die zes, dat waren mej. A, van Leeuwen, de secretaresse van burgemeester Heusdens, de voorzit ter van het comité, wethouder H, K. van Minnen; de penningmeester, de heer B. v. d. Brink, de heer F. H. Maarleveld en de gemeentebodes, M. Rozekrans en. H. Koevoet. Zij, die gisteren teleurgesteld -werden kunnen morgen nog terecht, terwijl de volgende week eveneens op woensdag en vrfldag de gelegenheid tot bezichtiging openstaat en wel vaa 19.30—21.30 uur. MAASSLUIS. Begunstigd door goed weer, werden woensdagavond, in het kader van de vakantieweek, gymnastiek- demonstraties gehouden. Het p-io-gramma had een kleine wijzi ging ondergaan, daar de gymnastiek vereniging „Sparta" niet kon optreden gezien deze vereniging, de laatste weken met de beschikking had over een gym nastieklokaal en daardoor zich niet be hoorlijk kon voorbereiden op deze avond De gymnastiekvereniging „Avenrio" tradit nu alleen op Het programma was goed verzorgd en in het bijzonder hel gezamenlijk optreden van de dames en heren, op de lange mat, had de waarde ring van het talrijke publiek, gezien het applaus dat steeds klonk. Ook de ver dere programmapunten bleken goed te zijn ingestudeerd. Het werd een zeer geslaagde avond, waarmede de gymnastieksport een goede beurt heeft gemaakt 's Middags legde de jeugd waer goede belangstelling aan de dag, bij het op treden van „Het Marionetten Theater Paljas', met het sprookje de Betoverde Prinses. ROZENBURG. De gemeenteraad van Rozenburg vergadert donderdag 28 juli om 7.39 uur ten gemeentehuize. Op de agenda komen o.a. voor een vodrstel tot invoering van reinigingsrechten en een voordracht voor de benoeming van een hoofd van de technische dienst. ROZENBURG. Bij de gehouden distriktspremiekeuringen uitgaande van de afdeling Zuid-Holiand van de Ko ninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard, werden door de Rozenburg- se deelnemers de volgende prijzen be haald: Rubriek 3-jarige merne'n, Poeske van de Zandweg, eigenaar M. J. Verheul, 2e prijs. 4 t.m. 7-jarige merriën met veulen, Nonny van de Zandweg, eigenaar M. J. Verheul, le prijs. Elia van, Nico, eige naar N. van Gaaien, 3e prijs. 8 jaar en oudere xnerrien met veulen: Joke van de Zandweg, eigenaar N van Gaaien, 2e prijs. Geboren: Theodora d van W, de Vries en L. Kamper: Teunis Cornells z van D. P. de Gelder en P. F. van Vliet, Gehuwd: E. Reus en P, D. Koornneef. Overleden: Leuntje van Gaaien, 60 jr„ ongehuwd. MAASLAND» Burgemeester F. J. Groot Enzerink van Maasland is 27 Juli en 3 augustus verhinderd spreekuur te houden. MAASLAND. Zaterdagmiddag 4.15 uur speelt op het MW terrein aan de Kluisheul, voor de afvalserie De Lier Vlaardingen. MAASLAND. Het hertenkamp aan de Kerkl&an is thans gereed. Op woens dag 3 augustus zullen een zestal herten, in het kamp arriveren, De 22-jarige P. Alsemgeest, zaagde woensdagmiddag met een electrische zaag in zijn vinger van de -rechter hand. Dr. v. d. Berg verleende de eer ste hulp, waarna hij voor verdere hulp naar het ziekenhuis te Delft werd over gebracht. MAASLAND. Het slopen van de oude Ned. Herv. School aan de Stati onsstraat is de eerste stap naar een win kelcentrum, verklaarde burgemeester jp j Groot Enzerink in de dinsdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering. Wel zullen hier nog wel ettelijke jaren overheen 'gaan, aleer het gehele plan zal kunnen worden uitgevoerd, doch men moet er rekening mee houden dat in de toekomst Maasland belangrijk in zielen tal zal toenemen, en de middenstand zal moeten tonen, wat ze de ingezetenen te bieden heeft. Toen enkele jaren geleden te Maasland de eerste wlnkelbeurs werd gehouden, werd deze door zeer velen be zocht, wat trouwens elk jaar het geval is. De 's-Heerenstraat, aldus burgemees» ter Groot Enzerink heeft tal van mooie winkels, zouden m de toekomst m de Langetaam nog meer zaken gevestigd kunnen worden, deze straat sluit aan op de Piepenburchstraat, waar reeds de banketzaak van de heer Van Rooijen gevestigd is, deze straat sluit weer aan op de Stationsstraat, waar na het slopen der school en m de toekomst door ont eigening van woningen eveneens winkels gebouwd kunnen worden, dan krijgt men een mooi vierkant blok, waar het ongetwijfeld prettig winkelen zal zijn. Er bestaat in Maasland nog wel behoef te aan enige winkels, voor artikelen waarvoor men nog naar een andere plaats moet. Als straks de Ned Herv school in de Stationsstraat gesloopt is, is de eerste stap in deze richting gedaan. Binnenkort hoopt B en W de raad een plan in deze voor te leggen. Met deze opmerkingen reageerde voorzitter A. W. Biewenga gisteren m de vergadering van het Landbouw schap op de rede, die minister Marij- nen onlangs in Sas van Gent heeft ge houden en die in landbouwknngen nogal wat stof heeft doen opwaaien. De heer Biewenga illustreerde deze op merkingen met enkele cijfers. In Nederland steeg de melkproduk tie van 1951 tot 1959 met 10 procent, dogh in Belgie en Luxemburg met 16, in West-Duitsland met 25 en in Frank rijk en Italië met 34 procent. Naar de mening van de heer Bie wenga heeft minister Marijnen zijn op wekking om „mee te werken aan een evenwichtiger samenstelling van de landbouwproduktie" waarbij met name tarwe, suiker en melk werden genoemd niet tot de individuele boer gericht, maar tot de georganiseer de landbouw. Hij verklaarde dat het Landbouwschap gaarne zal willen me dewerken aan de oplossing van dit vraagstuk. Intussen meende hij. dat de minister ten al te eng verband heeft gelegd tus sen het garantieprijsbeleid en de om vang van de produktie. Niet het ga- rantiebeleid op zichzelf was de oor zaak van het scheefgroeien van het bouwplan. „In de laatste jaren is de opbrengst van de akkerbouwprodukten in de vrije sector ongunstig geweest," aldus de heer Biewenga. „Als gevolg hiervan zijn de akkerbouwers genood zaakt te vluchten m de richting van gegarandeerde produkten," Voorts is de verbouw van voedergranen minder aantrekkelijk geworden. Bij een gun stiger rentabiliteit van voedergranen en van brouwgerst kan waarschijnlijk een verdere uitbreiding van het tarwe- en suikerbietenareaal worden voorko men. Terloops wees de voorzitter van het Landbouwschap er nog op dat de uitbreiding van het tarwe-areaal dit jaar voor 40 procent plaatsvindt in Oostelijk Flevoland, dat onder beheer staat van het rijk. Voor zeer vele weiüebedrijven Is er geen uitwijkmogelijkheid. Deze bedrijven ziin aangewezen op de melkproduktie. De heer Biewenga vroeg zich dan ook af op welke wij ze hier de produktie meer In over eenstemming met de afzetmogelijk heden kan worden gebracht zonder een vermindering van de bestaans mogelijkheden. Ook voor de gemengde zandbedrij- ven zag hij geen uitwijkmogelijkheid. Deze bedrijven produceren melk, var kensvlees, eieren, rogge en haver. Voor al deze produkten zou een aanpassing moeten plaatsvinden, aldus de heer Biewenga. Ook hier vragen wij ons af op welke wijze de boeren op deze be drijven dan een redelijk bestaan moe ten opbouwen. Over enkele maanden zal een begin worden gemaakt met de grondige res tauratie van het giote pand aan de Kneuterdijk waarin destijds de staats man Johan de Witt heeft gewoond en dat daarom bekend staat als het Johan dat daarom bekend staat als het patri ciërshuis dat thans in veivallen toe stand verkeert, is de levensverzeke ringsmaatschappij Uticcht Vele jaren van voorbereiding en besprekingen met het rijk znn nodig geweest, maar thans heeft het departement van O K. en W toegezegd te zullen bijdragen in de enorme herstelkosten Het huis staat op öe monumentenlijst en bezit nog vele dingen die aan vroe ger eeuwen herinneren In de loop der jaren is er veel verwaarloosd en met restauratie zullen enorme sommen gelds gemoeid zijn De Amsterdamse archi tect C W Royaards heeft een uitge breid restauratieplan opgesteld. Het in terieur zal weer een zeventiende-eeuws karakter krijgen en natuurlijk zullen ook de gevels worden opgeknapt. Vertegenwoordigers van acht Zuid- aïrikaanse kerken hebben over leg gepleegd over de wijze waar op de kerkelijke conflicten over de apartheidspolitiek kunnen worden op gelost, De besprekingen werden ge leid door Robert Bilheimen, een der secretarissen van de Wereldraad van Kerken. Zoals bekend heeft de Anglt- kans» aartsbisschop van Kaapstad, Joost de Blank, geeist dat enige ker ken die zich niet uitspreken tegen d« apartheidspolitiek van de Zuidafrl- kanse regering, uit de Wereldraad van Kerken moeten worden gestoten. Bilheimer heeft geconfereerd met zestien gedelegeerden. Aarts bisschop De Blank was er niet bij. De Anglikaanse kerk was ook door nie mand anders vertegenwoordigd. Bilheimer deelde mede, dat de ver antwoordelijkheid van de kerken in de Zuidafrlkaanse rassenkwestie in december op een conferentie zal wor den behandeld. De Wereldraad heeft, voorgesteld dat deze conferentie zich' zal bezig houden met een bespreking om tot een feitelijk begrip te komen van de factoren die biï de situatie in Afrika zijn betrokken, en met maat regelen van de Zuidafrikaanse kerken om bij te dragen tot de vestiging van de gerechtigheid en vrede waarvan de bijbel spreekt. - Verder zal gesproken worden over, de betekenis van het evangelie voor de betrekkingen tussen de rassen, en over de gevolgen van de snelle maat schappelijke veranderingen in Afrika. VEILING MAASLAND, 20 juli To maten A 3,20—3,50, B 3,60, C 2,803,50, CC 2,602,30 per 6 kg. Komkommers 0,10—0,25, meloenen 0,650,80 perziken 0,11—0,27, alles per stuk. Pruimen 2,15 2,20, -dubbele bonen 0,45—0,60, andijvie 0,170,18, druiven 2,702,8Q alles per kg. Sla 0,030,05 per krop. Aardappelen 2,804 per kist. ïisA'-srs b^Jk \S NED. HERV. KERK Beroepen te Rotterdam-Centrum ine' bijzondere opdracht ten behoeve van het diaconessenhuis: mej A. M. Broekman vicaris te Rotterdam-Centrum Aangenomen naar Hoevelaken: A Klem Kranenburg te Hilversum. Bedankt voor Schiedam, wijkgem (toez W. G Gijzel te Gormchem; voor B oven-Ha rdinx veld: J. van Rootselaar te Delft. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Schevenmgen (vac G O Donner): G. Heijeiman te Nnverdal- n IJlst. J. C. van Loon. kand. te Gro. nmgen; te Staphorst-Rouveen: A. M Lindeboom te Twijzel. Beroepbaarstelling: De classis Zaan dam heeft prep geex. en beroepbaar verklaaid: de heer P. J. Westerners Kerkstxaat 50 te Edam. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Aalst en te Tricht: W C J. Bosschaart. kand te Wolfaartsdijk te Borssele, Enschede en te Veenendaal' H. Ligtenberg, kand. te Rijssen. Advertentie Telefonisch reserveren alléén «10 11530» De Belgische ambassade veraoekt ons mee te delen, dat de in Nederland wo nende Belgen aan de vluchtelingen uit Kongo hulp kunnen verlenen door een geldelijke bijdrage te storten op giro nummer 5710 van het „vluchtelingen- fonds der Belgische ambassade", An- dries Bickerweg 1c te Den Haag. De ontvangen gelden zullen worden getransfereerd naar het nationaal co. mi té voor Kongo dat te Brussel ia op gericht onder het voorzitterschap van prins Albert. (Van onze psrlementsredactle) De postcheque» en girodienst, die al eerder duizend van zijn ambteneren in Arnhem aan het werk heeft gezet, gaat in deze Gelderse stad een groot ge bouw stichten, opdat „een belangrijk deel" van de dienst daar kan worden ondergebracht. Dit is dinsdagavond in de Eerste Kamer bekendgemaakt door de minister van Verkeer en Water staat, drs. H. A. Korthals. Van de zijde van de BTT vernemen Wij, dat uit deze ministeriele verkla ring niet mag worden geconcludeerd, dat het zwaartepunt van de girodienst In Arnhem zal komen te liggen. De ver houding tussen Den Haag en Arnhem zal ongeveer „flfty-fifty" worden. D« overkoepelende directie blijft lm d< hofstad gevestigd. SCHOONHOVEN. Doordat de be jaarde dame, die de Deense veerboot van de helling van de n.v. Schiedamse Scheepswerf te water zou laten, heden verhinderd was, is deze plechtigheid op het laatste moment uitgesteld tot het begin van volgende week. HOEK VAN HOLLAND. Het echt paar B. J. Klootwijk en J -Klootwijk- Vermeer wonende Roggeveenstraat 20 te Hoek van Holland is vandaag de bruidsdagen ingegaan. Op 4 augustus is het 50 jaar getrouwd. Op deze d?g zal er in hotel America tussen 3 en 5 uur 's middags een receptie worden gehou- Marcel Kljne in Vlaardingen heejt een niet zo heel teel voorkomende hob'by: hij bouict in zijn vrije tijd boten. Dezer dagen heejt Marcel (18) zo'n produkt tan iele vrije uren te water gelaten. En Variant neemt zijn petje aj voor het doorzettingsvermogen tan deze jongen, die in de wintermaan den op een onverwarmde zolder dik wijls tot diep in de nacht bezig is geweest met deze hobby. Hij heeft naar geheel eigen ontwerp een zeilboot gebouwd van een type, dat het meest overeenkomt met een ver. brede rijnjoï. Marcel, die overdag op kantoor zit en 's avonds op de Handels avondschool gaat, heejt de boot gebouwd in de uren na de avondlessen. Als iedereen 's aionds naar huis ging en de rest van zijn avond vulde met lezen oj televisie kijken, klom Marcel naar de zolder, die hem door de firma Kwakkelstein beschikbaar was gesteld om aan zijn boot le werken. Marcel, die een kleinzoon is tan de oudste inge zetene tan Vlaardingen, heejt het ge presteerd om in zes maanden zijn boot te bouwenal heejt hij daarvoor wet eens een nachtje doorgewerkt. Des te groter is zijn prestatie als men weet dat hij vrijwel geen technisch onderwijs gevolgd heejt. Toch heejt hij de boot geheel zonder hulp van anderen ivetcit te bouwen. Zelfs de katrollen heejt hij zelj gemaakt. Wel is de water sport altijd een hobby van hem geweest. Hij is een enthousiast zwemmer en heejt tot nu toe altijd een kano gehad. Ook knutselen is ècn tan de gehejde bezigheden van Marcel, De jonge boten bouwer, die at eens eerder een meter lang model gebouwd heelt van een zeilboot, heeft hulp genoeg aangeboden gekregen, maar elk vriendelijk aanbod heejt hij geweigerd. Aimnand mocht hem helpen, zelfs zijn vader niet. Het moet Marcel nel voldoening geven, zo meent Variant, een dergelijk pronkstuk zelf gemaakt te hebben Op het ogenblik toont een gedeelte van de Vlaardingse jeugd bijzonder grote belangstelling voor de putten, die archeologen voor hun onderzoekingen in onze stadsgrond gegraven hebben. Alleen is het met die belangstelling, die prof. Glasbergen met zijn medewer kers gewenst sou hebben De jongens gebruiken do uitgegraven putten namelijk voor het uitvoeren van allerlei stormhaanachtige toeren. Nu moet Variant toegeven, dat het terrein zich wel voor avontuurlijke spelletjes leent. De grillige putten doen „buiten lands" aan. Oj onze bodempluizers de belangstelling tan de jeugd nu op prijs tveten le stellen, betwijfelt Vunant, Terwijl het hemelwater bij stromen neerviel, reed de Amerikaan dr. Char les A. Escoffery in een showroom in Amsterdam in zijn „zonne-auto". Het is een antiek wagentje uit 1912, dat zijn energie ^ontleent aan het zon licht. „Die „zonne-auto" is eigenlijk een aardigheidje", vertelde de heer Es coffery. „We hebben hem laten bou wen om het contrast tussen de oude en moderne techniek te accentueren".. Op het dak van de auto is een pa neel gemonteerd, waarop 10.640 sili- cium-cellen zijn aangebracht. Als de cellen door zonlicht worden getroffen, produceren ze een zwakke elektrische stroom, die „bewaard" wordt in 'ac cu's, Als ze vol zijn kan de auto noge- veer drie uur rijden bij een snelheid van ruim 30 km. In de ruimtevaart wordt reeds veelvuldig gebruik ge maakt van zonne-energie. Voor Nederland verwacht men wei nig heil van deze nieuwigheid. De wolken boven ons land absorberen de rode stralen van het zonlicht en het zijn juist deze stralen waarop de „zonne-roosters" reageren. Reeds wordt van zonne-energie ge bruik gemaakt voor flikkerlichten ter beveiliging van opgebroken wegen, voor boeien ter beveiliging van de scheepvaart, voor transistor-radio's en zelfs kan men telefoneren via de „zonne-telefoon". De auto zal men ook kunnen zien op de komende Firato-tentoonstelling, Zesendertig Belgische soldaten zijn om het leven gekomen en acht ernstig gewond bij een vliegongeluk in het gebied van Goma, in de Kongolese provincie Kivoe. Aan boord van het toestel waren Vlaamse militairen, die zondagavond naar Kongo waren vertrokken en be» sterad waren voor de verdediging van vliegvelden. Het toestel vloog tegen de top van een bergketen bij Goma, aan de grens van Roeanda Oeroedi. (Van een onzer verslaggevers) De Fokkerfabriek overweegt in dien er cqmmerciele belangstelling voor bestaat in luchtvaartkringen - een vergrote versie van de Fokfkec- p te Saan bouwen. Dit toestel zal 2,10 meter langer zijn dan het huidige type en plaats bieden, aan 43 passagiers, In de bestaande Fokker- Fnendsbfp kunnen veertig personen zitten, De ontwikkeling van het nieuwe type zal eventueel in samenwerking geschieden met Fairchild in Amerika, die de Friendship in licentie bouwt. Te Coevorden is op 81-jarige leef tijd overleden ds. A. A. Donszelmann emeritus-predikant van de Hervormd, Kerk. De begrafenis heeft in alle stilt, plaatsgevonden. Ds. Donszelmann diende, voordat hi! in 1927 naar Amsterdam kwam als op. volger van wijlen ds. Van Schouwen burg, de hervormde gemeenten t, Heinenoord, Hien, Varik, Workum en te Wassenaar. Tot zijn emeritaat m 1943 was hu predikant van de Amster damse hervormde gemeente; in dl, periode was hu vele jaren scriba vut het classicaal bestuur Amsterdam. De gemeenteraad van 'a-Hertogen, hosch heeft haar goedkeuring gehecht aan een voorstel om ƒ85.000 beschik baar te stellen voor de restauratie van de Moriaan, het oudste hakstenm. woonhuis van Nederland op de hoek van de Markt en de Marktstraat te 's-Hertogenbosch. Voor de restauratie van dit twaalf de eeuwse sterk vervallen pand, waar voor 410.000 nodig is, heeft minister Cals ƒ266.500 subsidie toegezegd op voorwaarde, dat 's-Hertogenbosch sub sidie zou verlenen en de provincie Noord-Brabant een subsidie va» ƒ65.000 zal budragen Advertentie dö regelmaat yan de klok £*n uitkomtt bi) hardnekkige verstopping SOlabl.f 1 UI Ideaal voor kiodoreo, as. moeders, werk burCemhuie EXAMENS M.O. DEN HAAG, Voor het examen Handels wetenschappen MO slaagden HSL C)«M- sens (Maastricht), P Mannier (R'dam), X> Kooyman (Krabbendijke). Voor Boekhouden (Maasland). MO: FM Muijsehtr Voor Engels MO-A mevr. M M Soektrje- Korenhoi (Utrecht), de beren L A Wichen (Amsterdam). J G M Angevaare (Rljswfjl- ZH), J H Oosterbaan ('a GravenhageV, h 1 Stuyt (Gouda), G P M da Bruuu (Tilburg), H v Krol (Nijmegen). W J Michon (Hotter- dam). Voor Duits MO-A: J Avegaart (Borne), J X de Boo (Middelburg), C M H Dnesi® (Rotterdam), L W F A von Ehrenthal (A®' sterdam), G van Enkhuizen (Leeuwarden1. L G Froberg (Rotterdam), H Havmg» Hertogenbosch), J H Hendriks (Geldorp), J Kenter (Enkhuizen), PHvd Kerkhof (Emd' hoven), 3 Kok (Vlaardingen), A Koett» (Maasland). H G F Lenferink (Nijmegen)' H J Peters (Wassenaar), G Th J Bets'" Nijmegen), M G Th Schulpen (SUtard), S C Sep (Roosendaal), W G Verbruïgt (Be[; gen op Zoom), K Vonk (Enschede), D C Vos (Hengelo), G Woudstra (Groningen). A W Breekveldt (Aalten), mej C E A de Rub ber (Rotterdam), mej M Melk (Hilversum). D Herstel (Gouda), mej E Wolff ('s-GWM- hage). De ïiulsakte behaalde: P D van <t« Helde (Zwolle), TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT DELFT. Geslaagd voor het prop. mea voor natuurkundig ingenieur: E J Ou- tay (Den Haag). Geslaagd voor het k»nj examen voor wiskundig ingenieur; A A Boeren (Rotterdam), T C Korteweg (Eotter- dam), L J Zeekendorf (Den Haag), OeilMf" voor het kand. examen voor mataalKuatus ingenieur: P A Naastepad (Haarlem), I van der Veer (Hengelo-O). H W Wispelweu (Zwol le). Geslaagd voor het kand. examen voor mijningenieur: K A J Dorrenboom (Rotter dam), F O Meijer (Den Haag), GAP van Nouhuijs (Rotterdam). Geslaagd voor hst kand. examen voor vilegtu)gbquvvxunw| ff genleur: H L Boerrigter (Maarn), J W Boer stoel (Leiden), H van den Brink (Delft). Brouwer (Bel)Ingwolde). G M van Eek (vaa'' sen). Han B!ng Slang (Delft), H»a WJ Hauw, s.o. (Den Haag), J de Hoog (Voor burg), A J van Liere (Den Haag). R Maarsingh (Muntendam). A. J Sehetf» (Oegstgeest), K A Schippers (Maassluis), Teeuw (Dordrecht). Geslaagd voor het kano. examen voor scheepsbouwkundig Ingenieur. W C Tijsacn (överveen). Geslaagd voer hg ing. examen voor wiskundig Ingenieur:" Bonder (Enschede). L Dekker (EodesrlJ''' Geslaagd voor het mg. examen voor _a vuur net mg. examen vuw kundraf Ingenieuri E Lijbrinlt (Delft). B Slot (Den Haag). Geslaagd voor bet Jit» Het A.R. Tweede-Kamerlid, de heer Aantjes, heeft de minister van Volks huisvesting en Bouwnijverheid schrif telijk gevraagd of het hem hekend is dat er moeilijkheden te duchten zuS l°omlni"S van metselbaksteen en dat er reeds een tendens tot stijging der baksteenprüzen wordt gesignaleerd. Zo ja, is de minister dan van oordeel dat de ontwikkeling zodanig is, dat stappen van de minister - en, zo ja ln overweging genomen moe ten worden om ongewenste gevolgen voor de woningbouw en de bouwkos- ^j*jLiV00:ÖCJÏUII° a® Vraagt de iïser -O), uesisaga voor nci vliegtuigkundif Jr.gemouri t nsterdam), A Mooiweer van Straten (Ommen). lag). Geslaagd voor bet w examen voor mijningenieur: G Kwanta* uwj Haag). W A Ledeboer (Den Haag), D j Schotel (Baara). Geslaagd voor het Vfj examen voor vl' Bruinaars (Amsti tilngen), D J van MO BOEKHOUDEN Gisteren slaagden voor het examen ttejf' houden m.o. de volgende kandidates: Lieuw Choy (Amsterdam), J, van Leen»'» (Llsse), E. H. Liouarons (Amsterdatn). r, v. d. Linden (Haarlem), IJ. P- (Heemskerk), J. M. van Noppen (Gouda).r J Moens (Almelo), P. F. v. d. (Voorschoten). Het viiftienlange Zweedse meisje CM C. Casteijeren, dat, zoals wij dezer o*- gen meldden, onlangs in Scheveiungeh tussen twee trams beklemd is geraak', is m het ziekenhuis aan het Westerna' overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2