wrWW Generaal von Hom: Jk heb orders Maarschalk Konjew neemt ontslag Belgische moeten troepen er weg Detwilerfinancier met grote plannen w Kongo's premier vond in Amerika Weekend-verkeer eist veel mensenlevens Nixon van vrij zeker verkiezing CNV vraagt voor werknemers groter welvaartsaandeel Kwestie voor de V.N. geregeld" Jeep in ravijn: soldaat gedood Afrika al eerder operatieterrein IJrof. Van Peu rsen tot hoogleraar in Leiden benoemd Oude vrouw beroofd Sociale onrust Waarschuwing Conferenties met Hammarskjoeld M Agent Van der is ziek thuis Miljardencontract niet Detwiler REPUBLIKEINSE CONVENTIE „NU ACHTERBLIJVERS AAN DE BEURT" „Getalm met p.b.o. met rustig blijven aanzien D1 Oostenrijkers redden groep Nederlanders in Tiroler Alpen Opklaringen r r MAANDAG 25 JULI 1960 y Directeur: H. DB RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4659 If Hnolfiredacteur: Dr J. A. H. J. S. BKU1NS SLOT Gretsjko kunt het aK zeker berehomten. dat «ij Katauiia binnentrekken, ik heb mijn order.4- en deze zullen worden uitgevoerd. Krachten* mijn opdracht maakt de provincie Katanga deel uit tan Kongo. Alle Belgi sche militairen daar zullen dus vertrekken"- Dit verklaarde generaal von Horn, tie Zweedse opperbevelhebber van de strijdmacht van de Y.X. in Kongo in een vmaggesprek met de Britse „Daily Mail". Premier Loemoemba van Kon go beeft gisteren te New York een gesprek over de toestand in zijn tand gehad met de secretaris-ge neraal van de Ver. Naties, Ham marskjoeld. Na afloop van dit eer ste onderhoud, dat 1xz uur duur de, verklaarde Loemoemba „zeer optimistisch" te rijn. Hjj uitte in het bijzonder zyn tevredenheid over het begrip, dat hg bij zqn eerste gesprek gevonden heeft. Vanmiddag en morgen zal Loe moemba opnieuw besprekingen met Hammarskjoeld voeren. Er zou gisteren voornamelijk gespro ken zijn over Hammarskjoeld's programma om meer troepen naai Kongo te brengen ten einde de Belgen het argument uit handen te slaan, dat hun verblijf in het land noodzakelijk is. „Uitgewezen'" Oplossing mogelijk I Zie verder pag. 3, Se kol.) Wits* <U WltMtra*t SS ïelei 11ST90 L» I* 1113 Psutsiro No «tólö iOachtendienst abonnementen luiu—13 30 uur Zaterdag» 1118 uur Telefoon 113700, -«-Gravenhas»! HuvgersspSein 1 Telefoon 183*37 <3 tttneo) Pogtbu» 1091 Postgiro No 12*381. Klnchtendierwt 18.30—19 30 Telefoon 382369 Rmüwee 133 Telef 497«. Thomas 8 Kempisetraat 6 a Telef. 83881. Ahonnemersfsprlt» 81 cent oer week. t 3,<B oer maand, t »JK> oer IcwarfaaL Losse nummer» 18 cent Verschijnt degelUka (otterdam: Dordrecht: Schiedam: IhjtyUJü* WESTELIJKE WIND. (Geldig tot dinsdagavond) Perioden met zonneschijn en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige, aan de kust af en toe vrij krachtige wind tussen zuidwest en west. Weinig ver andering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.52 Maan op: 7.45 onder: 20.40 onder: 21.41 Leger van de V.N. zal Katanga bezetten iVfaarschalk Konjew, een der laatste bekende opperbevelhebbers uit de tweede wereldoorlog, die nu rijn ont slag heeft genomen. Radio-Moskon meldt, dat maarschalk Konjew wegens slechte gezondheids toestand op eigen verzoek is ontheven van het opperbevel over de strijd krachten van de staten van het Warschau-Pact. Hij is opgevolgd door maarschalk Gretsjko. ond-comniandant vau de Russische strijdkrachten in Duitsland. De 63-jarige Konjew was een van de weinige grote bevelhebbers uit de om, iog. die nog een hoge post bekleed den Hy is sedert 1944 maarschalk. Troe pen onder zijn bevel hebben Praag op de Duitsers veroverd en na de oorlog ts hij bevelhebber van de Russische troepen in Oostenrijk geweest. Tegen het einde van 1953. na Sta- lins dood, was hij degene, die benoemd werd tot president van het Hof, dat Beria, het hoofd van Staiins geheime poKie, noest berechten. Beria werd ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Sedert mei 1955 is hy opperbevel hebber van de landen van het verdrag van Warschau geweest. Zijn opvolger. Gretsjko. trad tot nu toe op als eerste vice-minister van Defensie van de Sowjet-Unie onder maarschalk Rodinowski. In het Westen kreeg hij pas bekendheid, toen hij in mei van dit jaar samen met Chroes- tsiew in de Opperste Sowjet verschoen om aan te kondigen dat „een van de prachtige raketten van de Sowjet-Unie het Amerikaanse U-2 spionageviiegtuig nad neergeschoten". Twee jaar geieden was Gretsjko op perbevelhebber over alle Sowjet-land- <tr -dkrachten en in die functie leidde hi; ook de grote militaire oefeningen in de Kaukasus. u Tot hoogleraar in de faculteit der tetteren en wijsbegeerte aan de rijks universiteit te Leiden is benoemd prof dr. rar. C. A. van Peursen. thans ge woon hoogleraar in de wijsbegeerte in geschiedenis der wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Groningen. Prof. dr. mr. Van Peursen werd op 8 juli 1920 in Rotterdam geboren. Aan de Vrjje Universiteit behaalde hij de graad van meester in de rechten, na dat hij het kandidaatsexamen Neder lands recht op 3 oktober 1941 en het kandidaatsexamen wijsbegeerte op 18 november 1941 cum laude aan de Leidse universiteit had afgelegd. Op 10 december 1945 legde hij het doctoraalexamen wijsbegeerte even eens cum laude aan de Leidse uni versiteit af. Hij promoveerde op 16 juni 1948 in Lei den op een proef schrift getiteld „Riskante philoso- fie, een karakteris tiek van het he dendaagse existen tiële denken". Na een ambtelijke loopbaan werd hij in 1950 benoemd tot lector aan de rijksuniversiteit te Utrecht met als leeropdracht „inleiding tot de wijsbe geerte" en in 1953 tot gewoon hoog leraar aan de rijksuniversiteit in Gro ningen. In de nacht van zaterdag op zondag werd de 86-jarige mevrouw de weduwe L. C. Sipman te Alkmaar om halftwee gewekt door gestommel. Zij zag een jongeman in haar slaapkamer, die haar om geld vroeg. De indringer dwong de vrouw naar beneden te gaan. "waar laden en kasten reeds bleken opengebroken. Dc man is verdwenen met een bedrag van 150 gulden. lll!lltllUllt!III!lllillll!llliIIIII!llllll!lll!IHIilllHII!'Jlllljl!llillll De generaal z.i verder, dat hij onmogelijk een tijdslimiet kon stellen. „Binnen enkele dagen, een week, misschien nog tater, zo verklaarde hij, zullen wQ Katanga binnentrekken, ik heb nog niet genoeg mensen". Op de vraag wat de V.N.-troepen zullen doen In het geval van Belgisch militair verzet, zei Von Hunt, dat de VJV. niet naar Kongo zijn gekomen on tegen de Belgen of tegen wie dan ook te strijden. Volgens Von Horn was de kwestie voor de V.N. geregeld. De volledige evacuatie van Belgische militairen moet met diplomatieke middelen wordei. bereilt. De ..Daily Mail" herinnert er in dit verband aan, dat de basissen te Kumina en Kitona In Noord-Kata.-ga volgens de Belgi sche autoriteiten onder gezag van het Belgische leger moeten blijven. Belgie heeft de Verenigde Naties gewaarschuwd voor het gevaar van epidemieen in Kongo, als gevolg van het grotendeels uitvallen van medi sche controle in het gebied. Sinds de onafhankelijkheid heeft de Kongolese bevolking zich geleidelijk onttrokken aan alle preventieve ge neeskundige .maatregelen, die haar rijn voorgesteld als dwangmaatregelen van de Belgen, aldus een bcodschap van de Belgische regering aan Ham- marskjoeid. de secretaris-generaai van de Verenigde Naties België heeft de afgelopen dagen zes mobiele eenheden naar Kongo gezm- den mof twintig artsen 'Je V.N. i; verzocht de tech.rsche leiding van de oedische teams in handen van de Bel gische artsen te laten en hun vi d.en- ie bescherming te .enenen Ook een ïan'al andere landen heeft artsen ge zonden. Volgens een woordvoerder van de Verenigde "Valies maakt men zica ir, V.N.-kringen wel zorgen over net te kort aan artsen en verpleegsters, doch men meent, dat op .iet ogenblik geen epidemie dreigt De dienstplichtige soldaat J. J. Monkel (20) nit Bloemendaal is zon dagmiddag verongelukt. Hij reed met drie andere inzittenden In een jeep bij Messeix in de buurt van La Cotir- tine in Frankrijk, waar zijn onderdeel, het 43ste bataljon infanterie, gelegerd is, In een haarspeldbocht raakte de leep van de weg af en viel in een tien meter diep ravijn. Hierbij kwam sol daat Monkel om het leven. De drie andere inzittenden werden slechts licht gewond. Zaterdagmiddag is de negenjarige Nico Houterman aan de Frieseweg te Alkmaar bij het spelen in een sloot geraakt en verdronken. I De bezoekers van i e.staurant keken vreemd op. toen e< leeuw binnenstapte een Amsterdams zaterdagavond n man met een en een biefstuk De 62-jange Amerikaanse financier Deticilerdie een contract heeft afge sloten van ongeveer twee miljard dol- J lar met premier Loemoemba van Kongo Dc Belgische radio heeft gemeld dat Kongolese medische hulpkrachten (as sistenten en ziekenhuisverplegers) de dokterstitel eisen om operaties te kun nen verrichten en recepten voor ie schrijven. Zij eisen tevens, dat alle Europese medische hulpkrachten (ook de ver pleegsters) onmiddellijk zniien ver trekken. Voorts willen zij op gelijke voet worden behandeld met dokters die een universitaire graad hebben be haald. In bank- en zakenkringen te Leo- poldstad is men van oordeel, dat de economische toestand van dag tot dag slechter wordt en men wil geen voorspellingen doen over een her vatting van de economische activiteit in het land. Van de 100 000 ingeschreven ar beidskrachten in Leopoldstad, wer ken er 02.000 niet. Viervijfde deel van het aantal klerken heeft geen werk. Men meent dan ook dat rich in de komende weken ernstige so ciale onrust kan voordoen (Van eett onzer verslaggevers) De Amsterdamse agent J v. d. M. van het bureau Warmoesstraat, die betrokken is geweest bij het recente Incident met een hoofdstedelijke jour nalist en die vorige week op de Haar lemmersluis slaags raakte met een vrachtautochauffeur, is met zieken verlof thuis. Bij het gebeuren op de Haarlemmer sluis heeft hjj een bloeduitstorting en een hersenschudding opgelopen. (Van onze correspondent) Na een kortstondige ziekte is zater dag in het ziekenhui* te Zwolle over leden burgemeester U. de Vries van Doornspijk. Loemoemba zal zijn tijd ook gebrui ken om financiële besprekingen te voe ren met de Amerikaan Detwiler voor een investeringsprogramma voor de komende 50 jaar tot een bedrag van twee miljard dollar. De Belgische premier Eyskens be paalde zich ertoe op te merken, dat de heer Detwiler „een onbekende is in financiële kringen of het moet zijn door zijn uitwijzing uit enkele Afri kaanse gebieden, zoals Liberia en Ghana". De regering van Ghana heeft intussen haar bezorgdheid uitgespro ken over het bericht, dat Kongo een overeenkomst met Detwiler heeft ge sloten. De 62-jarige Amerikaan Detwiler heeft gisteren in New York verklaard, dat hij het miljoenencontract heeft verworven ondanks grote druk, die was uitgeoefend door regeringen, die niet zo vriendschappelijk tegenover de Ver. Staten en de vrije wereld staan. De president van de nieuwe Cimco (Congo International Management Cor poration) zei: „Ik heb het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uitgelegd, dat, als we de hulpbronnen van Kongo zouden verliezen, dit een van de meest tragische dingen zou zijn, die de vrije wereld zou kunnen tref fen. Detwiler zei, dat hij voor zijn ver trek naar Kongo langdurige besprekin gen had gehad op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de urgentie van het programma en de noodzaak van geheimhouding. Hij had elf dagen „dag en nacht" moe ten onderhandelen. L, Edgar Detwiler, die met premier Loemoemba een contract heeft geslo ten ter waarde van ongeveer twee mil jard dollar, is en zeer bespraakt man vol ideeën, die niet altijd verwezenlijkt worden. Hü wordt in Amerika „de promotor" genoemd. De president-directeur van de Ame rican Trost Company, Smith, die door Detwiler benoemd is in de leiding van de Congo International Management Company verklaarde dat deze maat schappij een maand geieden in de stad Delaware is opgericht met een aande lenkapitaal van een miljoen dollar, waarvan slechts een gedeelte ge plast*! Detwiler verdeelt zijn tijd over Afri ka, Londen en New York, aldus Smith. Hij heeft een landgoed in Kent en een grote flat aan de Park Avenue in New- York. H(j geeft gemakkelijk geld uit „en veel". Detwiler was vroeger geïnteresseerd >n de bouw van twee 100.000 ton grote passagiersschepen, die toeristen vooi 50 do',lar van Amerika naar Europa zouden brengen. Een jaar geleden gin gen hü en zijn partner Kantor echter uiteen. Volgens Smith wordt nu weer aan de plannen gewerkt en hoopt men m 1964 met de uitvoering ervan te beginnen Ongeveer 20 tot 25T van de noodzakelijke geiden zouden zijn toegezegd. In 1953 en 1954 kwam Detwiler in contact met de regering van Ghana voor de financiering van een miljoe nenproject voor elektriciteitsvoorzie ning aan de rivier de Volta. De voor waarden die Detwiler had gesteld wa ren toen voor de Ghanese regering ..volkomen onaanvaardbaar geweest", aldus de Ghanese minister van Voor lichting Boateng. Hij werd uit Ghana uitgewezen. Het doel van de nieuwe Congo In ternational Management Corp. is de nieuwe regering in Kongo bij te staan bij het financieren van münen. kracht stations. het transportwezen, de land bouw, woningbouw en het leveren van adviseurs en technici. voor het dier bestelde. Het gevraagde werd prompt gebracht en zoals men op de foto ziet kwam er geen bord, mes of vork aan te pas. De oorzaak van het merkwaardige schouwspel bleek een voor de grap gemaakte weddenschap te zijn. De eigenaar van het restanrant had tevo ren de dompteur van een circus uitge daagd eet) van zijn leeuwen mee te nemen op zaterdagavond als zijn zaak vol mensen zat. Wat hü niet verwacht nad gebeurde. De leeuw (geen welp, maar een dier van 18 maanden) kwam *„i verorberde met smaak de biefstuk. Jk hoop niet dat die klant nog eens terug komt", zei de geschrokken eige naar van het restaurant. „Zulke gasten aan ik missen". (Van onze correspondenten) De heer F. Engel (45) uit Groen- 1 o vader van vijf kinderen, bedryfs- I leider van de fa. Hesling te ULft, is zaterdagmiddag omgekomen bij een noising op de kruising van de wegen Tevborg—Varsseveld en Süvolde Westendorp. Het uitzicht op het kruis punt wordt door de bossen zeer belem merd. 0 Anton Smeets (2) te Waubacfa (L.) is zondagmiddag door een Duitse personenauto aangereden, in de Grens- straat van zijn woonplaats. Het kina, de iongste uit een jong gezin met twee kinderen, liep met een zevenjarige jongen, aan de rechterkant van de weg. Vermoedelijk is de automobilist afge leid door zijn in de auto zittende kin deren. De heer S. C. Tijsen (50), visser te Den Oever, is zaterdagmiddag gedood bij een frontale botsing nabij W i e r i n- jtrwerf. De vijf inzittenden van de tegenligger werden gewond. A. van Lieshout (24) uit Dordrecht is, terugkerend van een vakantie in Italië, zondagmorgen te Tilburg ge dood, toen de auto waarin hij zat tegen een boom reed. De bestuurder van de autc werd gewond. J Coppens (62) uit Den Bosch is zaterdagnacht omstreeks twaalf uur, toen hij plotseling overstak op de Aa- orug in Den Bosch, aangereden door een bromfietser. De voetganger werd zo zwaar gewond, dat hü tijdens het vervoer naar een ziekenhuis overleed. Zaterdagmorgen is de wielrijder M. var Vught (72) in Tilburg tegen een rijdende auto gefietst en dodelijk verwond. De man werd naar het zie kenhuis vervoerd waar hü in de loop van de avond is overleden. Doordat de bestuurder erg hard nies- 'e, met zijn hoofd op het stuur sloeg en «ervolgens de macht over het stuiur veiloor, sloeg zaterdagavond op de Msasbreesestraat te Blerick een Kleine Duitse auto in volle vaart over de kop. Uit de zwaar beschadigde auto werden vier zwaargewonden gehaald, riet waren de twee echtparen L. en E. Gawatscb uit Herford en W. en E. Na gel uit Moers. Zö werden allen naar het ziekenhuis in Verüo overgebracht. Wanneer vandaag om 16 nur Neder landse tijd de Amerikaanse republi keinse partij in Chicago haar nationale conventie begint, is het vrijwel zeker, dat zij vice-president Nixon ais baar kandidaat voor het presidentschap zal aanwijzen. De verwachtipr, dat de bij eenkomst een demonstratie van een dracht en zelfvertrouwen in de uitslag van de in november te houden verkie zingen te zien zal geven, is echter ge deeltelijk ondermijnd door dc verkla ringen. die de enige eventuele tegen stander van Nixon, gouverneur Rocke feller van New York, zondagavond voor de televisie heeft afgelegd. Rockefeller gaf uitdrukking aan zyn ontevredenheid over het defensiepro gramma, dat de commissie voor het partijprogramma kort tevoren had op gesteld. Ook verklaarde hij bezorgd te zijn over de vraag, waarheen de Ameri kaanse politiek zowel op binnenlands gebied als in de verhouding tot de rest van de wereld leidt. In antwoord op vragen gaf hij voor het eerst te kennen, dat hij graag pre sident zou worden. Hij zou zich echter slechts dan kandidaat laten stellen, als er onder de afgevaardigden een „op rechte actie" te zijnen gunste zou zijn. Overigens zei hy, er niet aan te twü- felen, dat Nixon zal worden aangewe zen. Zyn besluit om zich niet beschik baar te gtellen als kandidaat voor het vice-presldentschap noemde hü onber- roepa^k. De Nederlandse volieybalploegen (dames en heren) hebben zaterdag avond beide van West-Duitsland ge wonnen. De heren zegevierden met 3-1, de dames met 3-0. J* (Van een onzer verslaggevers) E heer C. J. van Mastrigt, voorzitter van het C.N.V., acht dc tijd ryp voor een loons verhoging voor de zgn. „achter blijvers'", die nog steeds niet van de vrijere loonvorming hebben kunnen profiteren Voor hen brak hij een lans in de rede, waarmee h(j de vanmorgen in Utrecht be gonnen algemene ledenvergade ring van het verbond opende. Zijn pleidooi gold zowel de werk nemers in bedrijfstakken waar geen produktiviteitsstljging kan worden be rekend. als de gevallen waarin een loonsverhoging tot prijsstijging moet leiden. Weliswaar indirect, maar daar om niet minder duidelijk deed de heer Van Mastrigt een beroep op de over heid om deze beide groepen geen ver dere belemmeringen In de weg te leg-j gen, wanneer de organisaties van werk- j gevers en werknemers een redelyke, loonsverhoging voorstellen. Intussen is de economische ontwik keling dermate gunstig, dat er meer ruimte bestaat dan bij de afsluiting van de huidige c.a.o.'s kon worden voorzien of althans officieel werd aan vaard. Voor de vakbeweging gaat het nu om de vraag op welke wijze en m welke mate ook de werknemers van deze nieuwe ontstane ruimte kunnen profiteren. Zij kan haar ogen niet sLuiten voor de gestegen welvaart, maar evenmin voor het feit. dat er voor langere of kortere tijd c.a.o.'s af gesloten zijn. Door de goede samenwerking in het bedrijfsleven achtte de heer Van Mas- ritgt een oplossing mogelyk „De laatste tijd heb ik sterk de indruk, dat vele werkgevers ook deze spanning verstaan en wellicht daarom de neiging hebben de werktijdverkorting te ver snellen en ook andere verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden aan te bren gen", verklaarde hij In dit verband moet ook de vraag onder ogen worden gezien of de be schikbare ruimte alleen voor loons- C. J. >t ii VAN MASTRIGT de achterblijvers verhogingen dient te worden ge bruikt. „In vele bedrijfstakken is de Een Oostenrijkse reddingsploeg heeft zaterdagavond een uitgeput groepje jonge Nederlandse toeristen gered, dat op de 1.609 meter hoge Henberg in de Tiroler Alpen in moeilijkheden was geraakt. De Oostenrijkse politie zegt dat het groepje, dat met vakantie in Tirol was, zaterdag door mist en zware regenval werd verrast, toen gepoogd werd de Heunberg te beklimmen. Redders werden gealarmeerd, toen Rex Boswinkel (20) uit Amsterdam erin was geslaagd de vallei te berei ken. De reddingsploeg speelde het klaar de uitgeputte jongelui nog dezelfde avond naar de vallei te brengen. Anita Boswinkel (20) uit Den Haag, moest naar het ziekenhuis in Kufstein wor den gebracht, daar zij aan het hoofd gewond was geraakt door een vaL De andere leden van het gezelschap gin gen naar hun hotel. Behalve Atüta en Rex Boswinkel bestond het groepje uit Els van Dos- sehote (20) uit Amsterdam, Mar ja van Zijl (10) uit Den Haag en Rob van Zijl (17) uit Amsterdam. trok GEDURENDE het weekeinde een rug van hogedruk van de Britse eilanden langzaam over onze omgeving naar het oosten, ge volgd door enkele fronten behorende by een nabij IJsland gelegen de pressie. De met deze fronten samenhan gende bewolking bereikte zondag aan het einde van de middag het westen van ons land, waarna plaat selijk ook enige regen viel. De neer slaghoeveelheden waren echter klein. Rond de IJslandse depressie stroomt weer drogere polaire lucht naar West-Europa Deze was van morgen reeds tot dicht bij ons land genaderd en morgen zal zij reeds tot in Duitsland zyn doorgedrongen. Er zullen dan opnieuw opklaringen voorkomen. De kans op buien is gering, daar de stabiliteit van de aangevoerde lucht tamelijk groot is. Er zyn nog geen tekenen, die erop wüzen, dat op korte termyn een einde komt aan de toestand met overheersend westelijke winden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1