POLARIS Amerikaanse beschuldiging in Veiligheidsraad Toestel neergeschoten boven open zee Nixon wil ein aan rassenkwestie JANKEENHENK\ Loemoemba op conferentie: OPRUIMING bij KAPTINO Snelheidsbeperking naar Westduits voorbeeld? Kongo zal niet verdeeld worden MOEDWILLIGE AANVAL H Weer een soldaat verongelukt nabij La Courtine Fluor in drinkwater straks toegestaan Duitse toerist bij strand overreden Hoofd Apeldoornse ulo-school te Lugano overleden Rustig weer OVATIES OP REPUBLIKEI CONVENT NEGENTIENDE JAARGANG No. 4660 DINSDAG 26 JULI 1960 Directeur: H. DB RUIG TE SLAP DEFENSIE (Zie verder pag. 3, 7e kol.) Explosie in Scliotse mijn Omweg Ver ai' Roofzuchtig wises Lees ons PIJLTJE in dit nummer Katanga Nationalisten (Zie verder pag. 3, 7e kol.) - Lncli talarmoefenmgen in In don. steden. ..want Doorman komt'' Witte ét Withstrast Tele*. 116700 Pottbua 1113 PMtaro No 4J4518 KUcbtendleost aoonnemenwa 18..Mi1930 aar Zaterdags 1718 nor Telefoon 115'.'00. Huvgenspleln 1 Telefoon 183467 (3 lljnan) Postbus 1091 Postgiro NO. 424887, Kiachtendienst 18.3019.30 Telefoon 362569. Stuifweg 132 Teief, «970. Thomas Kempisstraat 6 a Telef. 65451. Abonnementsprijs «l cent oer week. 1 3.68 per maand, t 1 Sé oer kwartaal. Losse nummew 18 een*. Verschijnt «jage'.SJk» Botterdam: '«-Gravenhage: Dordrecht: Schiedam (Geldig tot woensdagavond) WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt en slechts een enkele verspreid voorkomende bui. Zwakke tot matige westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.53 Maan op: 8.51 onder: 20,38 onder: 22.05 Hoofdredacteur: Di J. A. H. J. S. BKUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) E Amerikaanse minister voor het U leger Brucker verklaarde dezer dagen te Bonn, dat hij er geen be zwaar tegen zou hebben indien de Westduitse strijdkrachten zouden wor den uitgerust met Polarisraketten. Dit -was in tegenspraak met een verkla ring van de Westduitse minister van Defensie, Strauss,, op 21 juni jl., in houdend dat het Westduitse leger in géén geval met deze raketten zou worden uitgerust. De mededeling van Strauss leek aan. nemelijk, want in feite is de Polaris- raket een wapen voor strate gische en niet voor tactische doel einden. Toen minister Brucker daarop werd geattendeerd zei hij, dat er niet veel verschil meer is tussen tactische en strategische wapens'. De oude ver schillen zijn bezig te verdwijnen en de NAVO zou aanzienlijk aan kracht win nen indien zij de Polaris als standaardwapen zou accepteren. SOWJET-] AGERS DRONGEN WAT hiervan te denken? De Polaris is ontworpen als een ballistische raket voor middelbare afstanden, te lanceren van een atoomduikboot uit. Over de draagwijdte van deze raket zijn geen exacte cijfers bekend. De schattingen lopen uiteen van 1500 tot 2500 km, terwijl het streven zou zijn op 4000 km te komen. De berichten van de laatste dagen hebben bewezen, dat die schattingen er niet ver naast zijn. Een draagwijdte van ca 2000 a 2500 km is voldoende om elk vitaal punt van Rusland onder vuur te ne men. De vloot van O.Z.-boten, die uitge rust zal zijn met de Polaris, heeft het strategische doel, deel uit te maken van het zg. „zwaard" van de NAVO, waarover de NAVO zélf echter geen zeggenschap heeft. Van huis uit is de Polaris dus bestemd om als strate gisch wapen te worden gebruikt. Tac tisch zijn die doelen, welke direct ot indirect tot steun dienen van opereren de strijdkrachten. Zou derhalve de Polaris in West-Europa aan bepaalde strijdkrachten worden toegevoegd, bv. de Westduitse, dan zou haar taak be perkt dienen te blijven tot het tacti sche gebruik, d.w.z. hoogstens tot aan het opmarsgebïed van de tegenstan der in Polen, Oost-Duitsland en West- Rusland. Voor deze tactische taak is echter een raket met geringere draag wijdte voldoende. In dit opzicht heeft derhalve üet aanbod aan West- Duitsland weinig zin. RB-47 VAN ROUTE AF JT Vice-president Nixon, die per vlieg tuig uit Washington naar Chicago was gekomen kreeg een daverend applaus ET AMERIKAANSE verkenningsvliegtuig RB-47 werd op I juli boven open zee door de Russen neergeschoten, nadat Sowjet-vliegtuigen vergeefs hadden getracht het toestel boven Russisch gebied te dringen.'' Dit heeft de Amerikaanse afgevaardigde bij de V.N., Ca bot Lodge, gisteren in de Veiligheidsraad verklaard Cabot Lodge uitte felle beschuldigingen tegen Moskou en diende een ontwerp-resolutie in waarin een onpartijdig onderzoek naar het incident of het aanhangig maken van het geschil bij het Inter nationale Hof van Justitie in Den Haag wordt voorgesteld. De Russische gedelegeerde Koeznetsow heeft verklaard, dat bij zijn veto tegen het voorstel zal uitspreken als het in stemming zal worden gebracht. afgevaardigde. Door schending van de Russische grenzen en het luchtruim be dreef het toestel agressieve handelin- Zoals bekend, heeft de Sowjet-Unie een klacht bij de Veiligheidsraad aan hangig gemaakt volgens welke de vluchten van Amerikaanse militaire vliegtuigen boven het grondgebied of de territoriale wateren van de Sowjet- Unie een bedreiging van de wereld vrede vormen. De RB-47 zou boven de Russische territoriale wateren van de Barentsz-zec zün neergeschoten. De Russische bewering dajjj het toe stel in de richting van Archangel vloog en ten oosten van Svyatoy Nos boven de territoriale wateren werd neerge schoten „is een verzinsel, een armza lige poging om een moedwillige aan val op een vliegtuig boven open zee te verhullen", aldus verklaarde Cabot Lodge gisteren. Het vliegtuig is nooit twaalf mijl ten noorden van Svyatoy Nos of boven de Russische territoriale wateren ten oosten van Svyatoy Nos geweest, zo zei de Amerikaanse afgevaardigde. gen. (Zie verder pag 3, ?e kol.» Cabot Lodge, .Amerikaans afgevaardigde btj de Veiligheidsraad, wijst op een kaart de route van het RB47verkenningsvlieg tuig aan, dat op 1 juli door de Russen werd neergeschoten. Lodge maakte in de Veilig heidsraad geheime gegevens bekend nra aan te tonen dat de RB—47 boven open zee werd neergehaald. «*4 - ïw.Iw'jvC/ i -v v «ty van de conventie van de republikeinse partij, die hem morgenavond, naar al gemeen venvacht wordt/ vrijwel auto matisch tot kandidaat voor het presi dentschap der V.S. zal aanwijzen. Het ziet er echter naar uit, dat som mige gedelegeerden en in het bijzonder die uit de zuidelijke staten, Nixon met tegenzin hun stem zullen geven. Nixon heeft in Chicago verklaard, dat het republikeinse verkiezingspro gram wat de burgerrechten betreft, on bevredigend is. Hij wil, koste wat kost, een einde maken aan de rassendiscri minatie in het Zuiden. De verklaring hieromtrent, zoals opgesteld door de programcommissie van de partij, vindt hy te slap. Behalve Nixon heeft ook Rockefeller zich er ontevreden over getoond. Nixon zou gisteren in een be spreking met 'een aantal leden der pro gramcommissie ten aanzien van ge noemd punt enig succes geboekt heb ben. Een minder gunstig teken was even wel de hartelijke ontvangst, die senator Goldwater. de exponent van de rech tervleugel, gisteravond van zijn aan hangers op de conventie kreeg, Gold water zei o.a. dat de partij de Ameri kaanse burgers moet laten kiezen tus sen elkaar concurrerende levensbe schouwingen en zich niet het hoofd op hol moet laten brengen „door zo genaamde gedurfde programs". Een belangrijk punt waarop het program van de commissie verschilt van dat van Nixon en Rockefeller be treft het nauwer samengaan van de westelijke wereld. IETS anders is het indien men in het aanbod ziet een suggestie om voortaan de NAVO te doen beschik ken over een eigen vergeldingsmacht die van de Amerikaanse min of meer onafhankelijk is. Deze zou dan kunnen worden gebruikt in gevallen waarbij Europese vitale belangen tn het geding zijn. Deze vergeidingsmacht zou dan weliswaar niet de Russische kunnen evenaren, doch wel van een Kracht kunnen zijn, dat daarmee aan R is land onaanvaardbare schade kan wor den toegebracht, onaanvaardbaar m verhouding tot het beperkte polit'eke doel dat op het spel zou staan. Dit is de gedachter,gang die in*het achterliggende jaar aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is opgeko men. Deze heeft geleid tot de sugges tie van een eigen vergeldingsmacht, hetzij in handen van de Westeuropese Unie, hetzij in handen van de NAVO. Van het laatste heeft zich generaal Norstadt, de opperbevelhebber van de NAVO in Europa, een voorstander be toond. Het is zeer wel mogelijk dat de suggestie van minister Brueker meer bedoeld is geweest om aan dit stand punt steun te bieden dan om Polaris raketten aan de Westduitse strijd krachten aan te bieden. ET gehele probleem rondom de Polaris lijkt meer gezien te moe ten worden in het streven de NAVO (en West-Europa in het bijzonder) po litiek en strategisch minder afhanke lijk te maken door haar zelf een wa pen, nl. de Polaris, in handen te ge ven. Deze zou dan echter, zoats uit eengezet, naar zijn oorspronkelijke bestemming, een strategisch doe! die nen en hoort als zodanig niet thuis in de verdediging door de strijdkrachten die tot het NAVG-„schild" behoren. Deze strijdkrachten hebben namelijk een tactische zo men wil groot- tactische taak. Daaraan toe te voegen raketten behoeven in draag wijdte en capaciteit niet boven deze taak uit te gaan. Bij een ontploffing in een mijn bij Glasgow zijn drie mijnwerkers gister avond om het leven gekomen, terwijl zeven mannen brandwonden opliepen. De explosie heeft op ruim 1600 me ter diepte plaatsgevonden. Naar de oorzaak zal een onderzoek worden in gesteld. „Wat in werkelijkheid gebeurde was dit:Voordat het vliegtuig een punt bp ruim 50 mijl ten noorden van Svyatoy Nos bereikte, waar het naar het noordoosten zou afzwen ken, vloog een Sowjetjager van zee zijde op het toestel in en probeerde het uit de koers boven Sowjet-grond- gebied te dringen. De jager slaagde erin ons toestel uit de koers te dringen en het af zwenken naar het noordoosten te voorkomen. Pogingen om het vlieg tuig boven Sowjet-grondgebied te la ten vliegen, hadden geen succes. De Sowjetjager noodzaakte ons vliegtuig wel een omweg te maken. „Dit verbazingwekkend en misdadig optreden is. zonder dat er enige twij fel aan kan bestaan, vastgelegd door onze wetenschappelijke instrumenten die de RB-47 gedurende alie zojuist genoemde gebeurtenissen hebben ge volgd", aldus de Amerikaanse afge vaardigde. „Het is opmerkelijk dat het vlieg tuig pogingen deed om in de voor geschreven noordoostelijke koers terug te keren, en daar ook in slaagde. Tij dens deze vertraagde terugkeer, en zich van de Sowjet-Unie verwijderend, kwam de RB-47 op het punt dat hel dichtst bij Sowjet-grondgebied lag. Dit was een punt op 30 mijl (48 km) van de tip van het schiereiland Kanin nog steeds veraf van Sowjet-grond gebied. Twintig minuten na het tijdstip waarop het toestel volgens de officiële Russische mededeling 16.03 Ned. tijd werd neergeschoten was het op 320 km van Svyatoy Nos, ver van de territoriale wateren van de Sowjet- Unie", aldus Cabot Lodge. „Wij vragen de Sowjet-regering: wat deed u met dit vliegtuig toen het om 16.23 uur op dit punt was?" „De Sowjet-Unie is boven open zee roofzuchtig opgetreden. Op zichzelf is dit reeds ernstig genoeg, maar de si tuatie is door de beschuldigingen en verklaringen van de Sowjet-regering die hierop volgden nog ernstiger ge worden, Is het zo onbeschaamd ie vragen wat achter dit wetteloze optreden en de vermetele verklaringen van het Kremlin steekt?" zo zei Cabot Lodge. De Sowjet-onderminister van Bui tenlandse Zaken Koeznetsow antwoord, de dat Cabot Lodge's „grove verzin sels" op „bijzonder goedkoop effect" zijn berekend. Deze „bewapende Amerikaanse bommenwerper" verrichtte spionage- werkzaambeden, aldus de Sowjet- Verdrag met België geldt niet meer WOT V: In de Nederlandse immigranten- kerk van Vancouver is het huwe lijk voltrokken tussen de Gronin ger piloot Henk Oudman en de domineesdochter Janke MoIIema. Janke was in augustus 1958 naar Vancouver gevlogen om haar ver loofde bü te staan, die levensge vaarlijk gewond was geraakt toen hij een bad aan» in de Fraser-ri- vïer en bü een duik in het water op een blok hout terecht kwam. Na de komst van zijn verloofde knapte piloot Oudman zienderogen op. Nu hij werk heeft gevonden zijn Janke en Henk getrouwd. Op de foto: na de huwelijksvol trekking. (Advertentie) (Van onze parlementsredactie) Minister dra. H. A. Korthals (Verkeer en Waterstaat) zal te züner tüd nauw keurig bestudéren, welke resultaten proeven met een algemene snelheidsbe perking in West-Duitsland en enkele andere landen hebben opgeleverd. Daarvan hangt af, of hü zal overwegen, ook in ons land soortgelijke proef- nemingen te doen. Dit zal overigens pas mogelijk zijn, wanneer de wettelijke voorschriften voor Je maximumsnelheden zijn herzien. Ten departemente wordt aan deze herzie ning gewerkt. Dit heeft het socialistische Tweede-Kamerlid, de heer Daatns, ten antwoord gekregen op schriftelijke vragen. In La Courtine is opnieuw een auto- ongeluk gebeurd, dat het leven heeft gekost aan een Nederlandse soldaat. De 19-jarige dienstplichtige soldaat G. Th, P. van der Vaart, die woonach tig was in Vinkeveen, werd zondag middag na een ongeluk, dat hem dicht bij La Courtine in het plaatsje Tar- nac als bestuurder van een één-tonner overkwam, met ernstige buikwonden in het ziekenhuis van Gratadout opge nomen. Aanvankelijk liet het zich niet aanzien dat hij in levensgevaar was. Hij is echter maandag in de loop van de ochtend overleden. De soldaat, afkomstig uit de leger plaats Harderwijk, waar hij was inge deeld bij het 41ste verbindingsbataljon, moest op de weg ver naar rechts uit wijken toen een tegenligger, een Franse personenauto, te veel uithaalde. Hij echoot van de weg en sloeg om. (Van onze parlementsredactie) Het waterleïdingbesluit dat binnen kort iifhet Staatsblad zal worden afge drukt, opent de mogelijkheid, fluor aan het drinkwater toe te voegen, als al thans de eigenaar van een waterleï- dinkbedrijf het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid daarom vraagt. Minister Van Rooy is. zoals hij op schriftelijke vragen van het Tweede- Kamerlid Van Lienden (PvdA) heeft geantwoord, van plan, elk verzoek daartoe goed te keuren, met inacht neming van de nodige waarborgen. Voor zover hij de fiuoridering van het drinkwater zou kunnen stimule ren, wil hü zich beperken tot het bie den van voorlichting. Zie Kteïnbeeld pag. 3.) (Van onze correspondent) Toen zij maandagavond om kwart over zeven plotseling de rijweg over staken bij de kop van de Zeeweg te Bloemendaal aan Zee, zijn een 46- jarige Duitse vrouw en haar achtjarig dochtertje aangereden en zeer zwaar gewond. De voetgangsters werden over gebracht naar het Marinehospitaai in Overveen. Daar is de moeder in de loop van de avond aan haar verwon dingen overleden. Het was mevrouw E. Abstoss, afkomstig uit Engels- kirchen bij Keulen. Voor het meisje is het levensgevaar thans geweken. Moeder en dochter waren met va kantie in Heemstede, Ze hadden een bezoek gebracht aan het kampeer terrein „De Lakens" in de Kennemer- duinen. waar kennissen verbleven. De heer Abstoss had zijn gezin pas enkele dagen geleden weggebracht en zou half augustus naar Heemstede terugkomen om daar met vrouw en dochter zelf ook nog wat vakantie te houden. (Van een onzer verslaggevers). De heer G. Beetstra, hoofd van de Van Kinsbergen-uloschool te Apel doorn, Is maandag bij het zwemmen in het meer van Lugano (Zwitserland) onwel geworden. Kort nadat hü aan wal gebracht was is hij overleden. De heer Beetstra was op vakantie op een kampeerterrein te Maroggia, een dorpje even buiten Lugano aan het meer gelegen. Premier Loemoemba van Kongo heeft op een persconferentie in New York gezegd, dat het vriend schapsverdrag van België niet meer geldt. De Belgen hadden het verdrag, dat door het Kongolese parlement nooit is bekrachtigd, geschonden en vernietigd. De Belgen zouden ook van de twee militaire bases moeten verdwij nen. De premier zei dat hij twee langè gesprekken met Hammars- kjoeld heeft gehad, die geen moei te zou sparen, om de Belgen weg te krijgen. Daartoe zou de secre taris-generaal ook morgen in Brussel met de Belgen onderhan delen. De pogingen tot afscheiding van Katanga waren door de Bel gen voorbereid. Volgens Loe moemba heeft Hammarskjoeld premier Tsjombe van Katanga laten weten, dat de V.N. Katanga niet als onafbankelij'k beschouwt. De overeenkomst met de Ame rikaanse zakenman Detwiler was slechts een akkoord in beginsel, dat nog door het Kongolese par lement moest worden bestudeerd en bekrachtigd. Loemoemba zei' te wensen, dat de V.N. na de terugtrekking- van de Bel gen in Kongo blijven voor het herstel van de orde cn het verlenen van hulp bij de opleiding van het Kongolese le ger. Daarna zou de volkerenorganisatie vragen, zich uit zijn land terug te trek ken. Hij gaf de Belgen de schuld van de onrust in Kongo. Zij hadden geen do- ging gedaan het land op zijn onafhan kelijkheid voor te bereiden door de opleiding van technici en bestuurders. Belgische officieren droegen de verant woordelijkheid voor de onrust in het Kongolese leger. Volgens de premier moest België Katanga overnemen, omdat dit land dacht, dat het zonder dit gebied niet zou kunnen leven. De Kongolezen wa ren echter vastbesloten de onschend baarheid van hun land te verdedigen. „Kongo zal op geen enkele wijze wor den verdeeld. Het land zal verenigd blijven en zo tot een grote mogendheid in Midden-Afrika worden", aldus Loe moemba. Hij zei dat aan niemand de toegang tot Kongo zal worden geweigerd. Van een blankenhaat was geen sprake. Als er thans onrust in Kongo heerste; was dat de fout van de Belgen, die „hun agressie voortzetten". Zolang zij in het land bleven, zou er geen vrede zijn. Daarom was hij gekomen om de on verwijlde terugtrekking van de Belgi sche troepen te vragen. De Kongolezen wareii „aan het eind van hun geduld". Naar aanleiding van beschuldigin gen dat de Kongolese regering naar het communisme neigt, verklaarde de pre mier dat de Kongolezen slechts „natio nalisten" zijn. „Wij zijn niet onder een koloniaal bewind uitgekomen om ten offer aan een andere dictatuur te vallen. Wij zullen heersen in een ware democratie". Sprekend over zijn plannen voor de toekomst zei de eerste minister, dat hij niet naar de V.S. was gekomen can met particuliere,groepen te spreken. Des gewenst zou hij evenwel met particu- In verscheidene Indonesische steden worden op het ogenblik luchtalarm-' oefeningen gehouden met het oog op de naderende aankomst van de Karei Doorman in Nieuw-Guinea, aldus is officieel te Djakarta bekendgemaakt. In Djakarta zijn de afgelopen vier dagen alarmoefeningen gehouden, ter wijl vanavond de vijfde en laatste zou plaatshebben. in een radioverklaring van de leger- voorlichtingsdienst werd gezegd, dat deze oefeningen dienen ter voorberei ding op „Nederlandse provocatieve daden". De regering beschouwt de Neder landse stap als een gevaar voor het welzijn van het Indonesische land en volk. aldus het radiobericht. De bevol king werd opgeroepen de oefeningen met volledige aandacht te volgen. EEN lagedrukgebied bij IJsland en een hogedrukgebïed bij de Azoren houden boven de oceaan een weste lijke luchtstroming in stand. Deze is op het ogenblik echter niet bijzon der krachtig. i De storingen, die erin mee be wegen, hebben niet veel te beteke nen. Het is derhalve waarschijnlijk, dat er slechts een enkele.verspreide bui zal voorkomen. In de tempera tuur komt weinig verandering. Het overgangsgebied van de koele lucht in o.ve omgeving en de warme continentale lucht bevindt zich boven Oost-Europa, Er komen daar talrijke onweersbuien voor, die plaatselijk veel negen hebbes ge* bracht -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1