Levende beweging HET NEERSCHIETEN VAN DE RB-47 Onpartijdig ondersoek niet toegestaan neemt onder de sparen WANT m f Rockefeller trekt zich terug Partij zwicht voor Nixon's wensen Sobolew had hartaanval Earl of Home op Buitenlandse Zaken? België wil Katanga nietprijsgeven Loemoemba zal on om steun vragen OP VERZOEK VAN REGERING: Drs. Schmelzer: Nog1 vele achterblijvers Amerika trekt van leer Groots welkom op conventie voor Eisenhower NEDERLANDER TE DJAKARTA GEARRESTEERD POLITIE SCHOOT OP BETOGERS IN Z.-RH0DESIË Kans op buien HAMMARSKJOELD IN BRUSSEL Zending zebra's in Kongo gestrand r r mn O AANDELEN WEERKLANK WOENSDAG 27 mi I960 NEGENTÏENDE JAARGANG No. 4661 "V Directeur: H. DB RUIG V,S Cabot Lodge WEEMAAL werd vannacht in de Veiligheidsraad een Russisch veto uitgesproken. Het Amerikaanse voorstel, een onpartijdig internationaal onderzoek te doen in stellen naar het incident met het Amerikaanse verkennings vliegtuig RB-47 werd door het 88ste Russische veto getor pedeerd- Voorbeelden Eisenhower sprak Uitdaging aan Moskou Nederlands antwoord op Indonesische nota Washington helpt Veel nodig (Zie verder pag. 3, 7e koL), j Witte de Withatrast 3D Xetet. 116700 ie U Foatbtu U13 Postgiro No 124619. KJacbtendienet abonnementen lti.au19 JO at» Zaterdags 17—18 uur. Taletocm 115700. Buygenspleta 1 Telefoon 183107 (3 tfjoeni Postbus 1091 Postgiro No 424887. Klaehtendienst 18.30—19.30 Telefoon 362569. Snul-wee 152 Teler. 4570. Thomas 5 Kempisstraat 6 a Telef. 83451. Abonnementsprijs 81 cent eet week. t 3.85 oer maand. 1 oer kwartaal, lees» nummers 18 eest. Verschijnt da gelijk» gatterdama 's-Gr»venh«5fe-. Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot donderdagavond) VERANDERLIJKE WIND Aanvankelijk enkele opklaringen, later bewolkt en plaatselijk .enige, regen, waarschijnlijk in hoofdzaal In het zuiden van het land. Zwakke tot matige verander lijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.55. Maan op: 9.58. Onder: 20.37. Onder: 22.29, ,t!« Hnnidredacteur: L)i J. A H J S BRUINS SLOT N de eerste jaren, vlak na de twee- I de wereldoorlog was er in ons land een sterk streven gaande om tot vernieuwing van de samenleving te geraken. Die drang deed zich gelden iri alle geledingen van ons volk. Het heeft er veei van weg, dat die vernieuwingsdrang op dood spoor dreigt te komen. De redé, welke de voorzitter van het C.N.V., de heer C. J. van Mastrlgt, ter opening van de twee jaarlijkse algemene vergadering heeft uitgesproken, versterkt nog eens die indruk. De wetten op de bedrijfsorganisatie en de ondernemingsraden zijn tien jaar na de totstandkoming nog lang niet in alle sectoren van het bedrijfsleven tot volle gelding gekomen. De laatste ja ren zijn de vorderingen zelfs moei zaam en de resultaten pover. Het gaat in deze wetten om het ver lenen van economische medezeggen schap aan de arbeiders. De politieke en sociale medezeggenschap zijn glo baal gesproken bereikt. Maar in de economische sector hapert het nog. Dat van C.N.V.-zijde enige geprikkeld heid tot uiting werd gebracht, valt te verstaan en dat men van deze zijde geen „uitgeholde" bedrijfsorganen wenst, d.w.z. organen zonder ook maar enige bevoegdheid, al evenzeer. Lang wachten maakt ongedurig en kan tot onrust leiden. Wij hopen dat het iukken zal de ontwikkeling weer over het dode punt heen te brengen. Dat moet kunnen. De voorzitter van de S.E.R., prof. G. M. Verrijn Stuart, heeft er in het begin van het jaar ook belangrijke opmerkingen over ge maakt. D E voorzitter van het C.N.V. heeft in zijn openingsrede over tal van onderwerpen behartigenswaardige op merkingen gemaakt. Opmerkingen waaruit blijkt dat de Chr. Vakbewe ging,'wat zij ook wil zijn, een levende beweging is. Zij houdt voortdurend de vinger aan de pols van onze samenleving en voor zover het aan haar ligt zal de stroming tot vernieuwing van de samenleving zeker niet verzanden. Dat bleek o;a. uit de mededeling dat de Chr. Vakbeweging de totstandko ming van haar. rapport over de herzie ning van de rechtsvorm van de onder neming zal bespoedigen. Zulks is mee het gevolg van de in stallatie onlangs van de commissie, welke door de regering op dit punt is ingesteld en waarvan prof. mr. J. Ver dam voorzitter is. Het slagen van de vrijere loonvor ming na een wat moeilijk begin is evi dent en des te verheugender, nu het de regering ook mogelijk is gebleken het prijsniveau zeer behoorlijk in de hand te houden. De geleidelijke verschuiving van verantwoordelijkheid van regeringsin- stanties naar het bedrijfsleven heeft, zoals men weet, onze instemming. Met de heer Van Mastrigt kan men het eens zijn, dat we nu gevaar gaan lopen dat het jasje, waarin de vrijere loonvor ming gehuld ïs en dat uit de tijd van de .geleide loonpolitiek dateert, hele- irral niet meer past. Het is van belang, dat spoed wordt betracht met het aanpassen van het wettelijk kader, waarbinnen de vrijere loonvorming zich moet afspelen, aan de nieuwe situatie. Met andere woorden: het College van Rijksbemiddelaars zal Sch dan als centraal toetsingS ,rgaan meer naar de achtergrond moeten terugtrekken P het gebied van de sociale verze kering heeft de C.N.V.-voorzitter verschillende verlangens geuit. Een hoge mate van prioriteit geeft het C.N.V. en ook wij hebben daarop herhaaldelijk aangedrongen aan de snelle totstandkoming van een nieuwe invaliditeitswet. Want inderdaad: een samenleving waarin de welvaart toe neemt, mag het zwakke en hulpbehoe vende niet laten verkommeren. Verder werd gepleit voor een verbe tering van de positie van de ongehuw- de'vrouw in de A.O.W. en de A.WW.. In beide gevallen wordt gevraagd de leef tijdsgrens met vijf jaar (resp. van 65 op 60 en van 50 op 45) te verlagen. Zo doende zou inderdaad een beter slui tend geheel kunnen worden verkregen dan tot dusver. De tweejaarlijkse vergadering van het C.N.V. werd gehouden op de aag waarop 19 jaar geleden de Chr. Vak beweging door de bezetter verboden •wérd. Gedurende 15 jaren heeft zij in vrij heid haar zegenrijke arbeid weer mo gen verrichten. Hierop werd met dankbaarheid teruggezien. Ook in de toekomst wil het C.N.V. in afhankelijkheid eu ootmoed zijn die nende taak te midden van ons volksle ven blijven verrichten. In gehoorzaam heid aan de Heer van deze wereld en aan wat God ons in Zijn Woord leert, zo besloot de heer Van Mastrlgt. Hierin is naar ons gevoelen de eni ge garantie gelegen om ook in de toe komst een werkelijk levende bewe- Sing te blijven. Twee Russische veto's m heidsraad T Rusland sprak eveneens zijn veto uit tegen liet Italiaanse voor stel, het internationale Rode Kruis contact te laten opnemen met de twee Amerikanen, die het neerschieten van de RB-47 overleefd hebben en die nu in Moskou op hun berechting wachten. Dit was het S9ste Russische veto. Tevoren had de Raad een Russisch ontwerp-resolutie afgewezen waarin een veroordeling van de V.S. werd uitgesproken. Alleen de Sowjet-Unie en Polen stemden voor. (Van een onzer verslaggevers) TVFAUWKEURIGE gegevens over de huidige bezitsverhoudingen f in Nederland zijn er niet. De regering heeft daarom het Cen traal Bureau voor de Statistiek verzocht een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de spaargewoonten en vermogenssituatie van de loon- en salaristrekkenden. Dit bleek uit de rede, die de staatssecretaris van Algemene Zaken, drs. W. K. N..Schmelzer, gisteren tijdens de algemene vergadering van het C.N.V. in Utrecht over de bezitsvorming hield. Intussen zijn er aanwijzingen die er op duiden dat brede lagen van ons volk nog niet of nauwelijks aan de vorming van duurzaam vermogen toekomen. Het is misleidend, merkte de beer Schmel zer in dit verband op, om onder de in druk te raken van het feit dat er in Nederland 11 miljoen spaarbankboek jes zijn op 11,5 miljoen inwoners. Evenzeer is het misleidend om af te gaan op het gemiddeld tegoed per spaarbankboekje. Bij de spaarbank te Rotterdam bij voorbeeld bedroeg het gemiddelde spaartegoed op 430.000 boekjes 444 gulden. Een ana lyse van de cijfers leerde echter, dat 68 procent van de spaarders een te goed van minder dan 100 gulden en 45 procent zelfs een tegoed van nos geen tien gulden had. Tegelijkertijd staat vast, dat in de jaren 1945 tot 1956 latere cijfers zijn niet beschikbaar de vermogens aan de top snel stegen. Vermoedelijk is ent vooral een gevolg van het feit dat in de hogere vermogensklassen een groot deel van het vermogen in aandelen is belegd, aldus de staatssecretaris. In de vermogensklasse van 15.000 tot 20 000 gulden bij voorbeeld had onge veer de helft der belastingplichtigen in 1955 binnenlandse aandelen, die teza men 6 procent uitmaakten van het vermogen van deze groep. In de klasse van 500.000 tot 1 miljoen gulden ech ter was ongeveer 94 procent in het be zit van binnenlandse aandelen, die circa 49 procent van het totale vermo gen vormden. De waarde van deze aan delen nu is in zeven jaar bijna vervier voudigd. De index-cijfers voor de ge middelde beurskoers steeg namelijk tussen 1 januari 1953 en 1 januari 1960 van 92 tot 359. Het verkleinen van deze zeer grote tegenstellingen is liet doel van de be zitsvorming, die dienen kan als een der middelen tot opbouw van een recni- vaardiger samenleving, Blijkens de laatste cijfers hebben Zie vertier pag. 3, 6e kol.) mmm De Amerikaan Cabot Lodge, die met klem de Russische beschuldiging, dat het Amerikaanse vliegtuig het Sowjet- luchtruim had geschonden, van de hand had gewezen, trok fel van leer tegen de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Koeznetsow. „Be Russen geloven zelf niet in hun beschuldiging", zei hij, toen de Rus niet wilde weten van een internatio naal onderzoek of een verwijzen van de zaak naar het Internationaal Ge rechtshof in Den Haag. Lodge be treurde het, dat het „warmvoelende" Russische volk. waarvan hij de goed aardigheid zelf bij een recent bezoek aan de Sowjet-Unie had leren "kermen, werd vertegenwoordigd door een re gering, dié zich „zo koud, bruut en hard toonde". Koeznetsow zei hierop, dat de Rus sen eenstemmig hun regering steunen in: baar-,-,politiek tec versterking van de'vrede". Hij getoefde wel, dat hes Amerikaanse volk goede gevoelens koestert jegens de Russen, maar Ame rikaanse !fregeringskringen" voerden een vijandige politiek. Tevoren had Lodge.voorbeelden ge noemd van wat hij "acties vam de Rus sische geheime dienst tegen de V.S. noemde. Hjj liet foto's en kaarten zien betreffende een reis van het Russi sche vissersvaartuig „Vega" in april nabij de Amerikaanse oostkust. Hoe wel het schip een treiter was, had. het geen vistuig aanboord, maar wel elektronische apparaten voor spionage. Bij Cape Cod had het zich niet ge stoord aan Amerikaanse waarschu wingen om uit de buurt te blijven van de keraduikboot „George Wash ington", die proeven nam met Polaris- raketten. De „Vega" had zelfs ge- /.ie v„r«lci pag kol ton de zegen ontvangen van een er varen en stabiele leiding, dan wordt de mogelijkheid van een toekomstige oorlog tot een minimum terugge bracht". De president hekelde de hou ding van de Sowjet-Unie en wees erop dat de Ver. Staten,, alle krachten in aanmerking genomen, de sterkste mi litaire mogendheid ter wereld zijn. Vice-president Nixon heeft op de republikeinse conventie de wind in de zeilen. Rockefeller heeft meegedeeld af te zien van de kandidatuur voor het Ameri kaa'nse presidentschap. De gou verneur heeft voorts zijn sterke delegatie in het kamp van Nixon gebracht. De redactiecommissie voor hetj partijprogram is gezwicht voor de wensen van Nixon. Met 58 te-; gen 28 stemmen keurde zij, na een; hele dag vergaderen, een ruimer program burgerrecli- ten goed. Voorts heeft de commissie te gen de wensen van de conserva tieve vleugel in, Nixon geheel vrijgelaten op het punt van een hervatting van de ondergrondse kernproeven. Cabot Lodge, de huidige Ameri kaanse vertegenwoordiger bij de V.N., is de favoriet van Nixon voor de kan didatuur van het vice- presidentschap. Eisenhower, die eerder op de dag door een miljoen inwoners van Chicago op grootse wijze was ontvangen, werd op de conventie enthousiast verwel komd. De faam van het republikeinse lei derschap overgevend aan Nixon, zei Eisenhower: „Indien wij in Washing- „De Sowjet-dictator", aldus Eisen- Vice-president Nixon werd door een lieftallige jongedame enthousiast ver-, welkomdtoen hij per auto aankwam bij de congressaal in Chicago waar de. republikeinse conventie werd gehou den. Nixon was vergezeld van zijn dochters Julie (tweede van rechts) en Patricia (rechts), hower, heeft verklaard, dat hjj op zijn reizen en in zijn redevoeringen van de laatste tijd erin geslaagd is, schade te berokkenen aan het prestige van Amerika. Aangaande deze kwestie van vergelijkend nationaal prestige, daag ik hem uit tot 'de volgende proef: Is hij bereid in te stemmen met het houden van vrije verkiezingen onder auspiciën van de V~N., waarbij de mensen in elk land en op elk conti nent zich kunnen uitspreken over een enkele eenvoudige kwestie, nL wilt u teven onder een communistisch regime of onder een vrij stelsel, zoals in de V.S. wordt gevonden? Zijn de Sowj ets bereid hun prestige in de wereld, te meten naar hetresultaat van derge lijke verkiezingen? De V.S. zijn daar toe gaarne bereid", aldus de president. Drs. Schmelzer Volgens betrouwbare politieke krin gen in Londen zal premier Macmillan vandaag de Earl of Home benoemen tot de nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken. Ter tegemoetkoming aan hiertegen gerezen bezwaren zou de premier voorts de minister van Arbeid, Edward Heath, aanwijzen voor de behandeling van de buitenlandse politiek in het Lagerhuis. De Earl of Home, die in het Hogerhuis zitting heeft, kan dit volgens de Britse parlementaire regle menten niet doen. De politie in Djakarta heeft de Nederlander M. N., directeur der C.V. Vita te Djakarta en woonachtig in Bandoeng, aangehonden op verdenking van oplichting tot een bedrag van een miljoen roepiah. N. werd op 6 juli aangehouden, na een aanklacht door de N.V. Roem in Djakarta, die beweerde op 1 februari een miljoen roepiah aan N. te hebben uitgekeerd als vooruitbetaling op een door hem te leveren partij van 500 ton rubber, afkomstig van door het parket van de procureur-generaal geconfis queerde rubber. Voor de derde achtereenvolgende dag is het dinsdag in Boelawayo (Zuid- Khodesiëi tot ernstige ongeregeldheden tussen Afrikanen enerzijds en politie en troepen anderzijds gekomen. De politie moest driemaal het vuur openen, waarbij een Afrikaan om het leven kwam. Een woordvoerder van de politie verklaarde, dat de actie tot een mili taire operatie uitgroeit. Maandag kwamen zes Afrikanen om het leven en ruim zestig personen alten Afrikanen werden gewond In de Afrikaanse wijken rondom Boela wayo, die te zamen ca. 100,000 inwoners tellen, zijn zeven of acht bierhuizen en een fabriek in de as gelegd. De Euro pese wijk wordt door troepen bewaakt. De Russische permanente vertegen woordiger bij de V.N., Soboiew, heeft een hartaanval gehad enis opgenomen in een ziekenhuis te New Vork, aldus is dinsdag vernomen. De Russische vertegenwoordiging heeft officieel niets over Sobolew's ziekte meegedeeld. Van bevoegde zijde in New York werd vernomen dat de Russische vertegenwoordiger de aanval zaterdag reeds heeft gehad. Zijn toe stand is nogal slecht, zei men. Sobolew is al verscheidene jaren permanent vertegenwoordiger bij de V.N. Zijn voorganger, Wïsjinski, overleed te New- York aan een hartaanval. Een Russische woordvoerder heeft later ontkend dat Sobolew een hart aanval heeft gehad. Hij is ook niet iri het ziekenhuis maar thuis in bed, want hij heeft kou gevat, aldus de woordvoerder. EEN storing van geringe omvang trok in de vroege ochtend over ons land en veroorzaakte hier en daar een regen- of onweersbui. Veel buien daarentegen kwamen opnieuw voor in Polen: waar zich een apart lagedrukgebied heeft ontwikkeld. Ook in Ierland regende het. Deze regen hing samen met een oceaansto ring, die vermoedelijk in zuidooste lijke richting naar Frankrijk zal trekken. Het regengebied zal zich daarbij naar hét vasteland van West- Europa verplaatsen. In verband met de te verwachten zuidoostelijke-koers van de storing, is er echter een kans, dat in hoofd zaak in het zuiden van het land plaatselijk wat regen zal vallen. De temperatuur ondergaat geen verandering van betekenis. Generaal Loendoela, bevelhebber van het Kongolese leger, die ongeveer ecu week geleden op het vliegveld van Elisabethstad werd gearresteerd toen zifn vliegtuig daar landde, is door de autoriteiten van Katanga vrijgelaten. Loendoela is, gekleed in burger en ver gezeld door zijn echtgenote, in Leopold- stad aangekomen. In Ouwehands Dierenpark heerst grote bezorgdheid over het lot van vijf zebra's, die al op 6 juli op de Greb- oeberg hadden moeten aankomen. De ze dieren, aangekocht in Centraal Afri ka, zijn met een transport ergens in Kongolees gebied gestrand. Men heeft er taal noch teken van gehoord. Vermoedelijk zijn de dieren door de grote vluchtelingenstroom en het daar door ontstane gebrek aan verlaad- ruimte ergens in een goederenloods achteraf gezet. Vanuit het dierenpark worden dage lijks pogingen in het werk gesteld om de „in pyama" wachtende dieren nog te redden, doch tot op heden zonder re sultaat. De heer Ouwehand overweegt al de persoonlijke bemiddeling in te roepen van de commandant der in Kongo ver blijvende V.N.-polit iet roepen. De secretaris-generaal van de Ver. jfaties, Hammarskjoeld is, vanmorgen in Brussel aangeko men voor een conferentie van zes uur met de Belgische rege ring over de toestand in Kongo. De Belgische ministers zouden vol gens welingelichte zijde enkele be langrijke punten onderstrepen: 1. Dringende versterking van de troe pen der V.N. en hun uitzending naar alle gebieden van Kongo, waar de le vens en eigendommen van Europea nen worden bedreigd. 2. Erkenning van een status quo in Katanga. Hier is de orde hersteld en zijn Belgische troepen gelegerd. 3. Erkenning van het Belgische recht om troepen te handhaven op de De Nederlandse diplomatieke ver tegenwoordiger te Djakarta, mr, W. A. Frowein, heeft in een nota aan de In donesische regering andermaal gezegd, dat Nederland geen agressieve bedoe lingen jegens Indonesië heeft. De Nederlandse nota is een antwoord op de Indonesische nota van 3 juni over de reis van de „Karei Doorman" naar Ned. Nieuw-Guinea en de ver sterking van de defensie van dat gebied. De Nederlandse nota verwijst naar de brief, die Nederland aan de secre taris-generaal van de Verenigde Na- ttes, Hammarskjöld, heeft doen over handigen, waarin misvattingen over Nederlands bedoelingen werden rechtgezet. Hammarskjoeld twee basissen Kamina in Katanga en Kltona aan de monding van de Kongo. De Belgen zullen voorts voorstellen dat het economisch en financieel be heer van Katanga wordt overgenomen door het Internationaaal Monetire Fo-nds, aangezien zij van mening zijn, dat de centrale Kongolese regering niet genoeg onderlegd personeel heeft,om het zelf te doen. Hammarskjoeld zal vandaag bespre kingen voeren met premier Eyskens, de minister van Landsverdediging, Gilson en met andere ministers. Van middag zal hij door koning Boudewijn ontvangen worden. Om tien minuten over drie zal Hammarskjoeld met een toestel van de K.LJM. naar Brazzaville worden gebracht. De Kongolese premier Loemoemba arriveert vandaag in Washington om persoonlijk een beroep te doen op de Amerikaanse regering voor spoedige verlening van economische en tech nische hulp voor zijn regering. Hij zal met volledige militaire eer worden ontvangen. De Amerikaanse regeringsleiders zorgen ervoor, dat hem een vriend schappelijke ofttvartgst ten deel valt plus via de Ver. Naties beloften voor hulp in zijn strijd pm zijn repu bliek als onafhankelijke Afrikaanse natie in het leven te houden. Het bezoek, dat twee dagen zal duren, is in alle haast geregeld. Het begint met de verwelkoming op tiet vliegveld door minister Herter van. Buitenlandse Zaken. Daar zullen ook zijn opgesteld een muziekkorps van het leger en een erewacht van leger, marine, mariniers en luchtmacht. De aankomst van Loemoemba'valt samen met een beroep van 2^jn mi nister van Financiën in Leopoldstad om financiële hulp. 1 De minister zei, dat er dringend tus sen de 8 en 10 miljoen dollar nodig zijn óm in augustus de salarissen van de regeringsambtenaren te betalen en een ineenstorting van de regering te voorkomen. Hoge autoriteiten van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse 2aken zijn tot de conclusie gekomen, dat er veel meer dan dit bedrag nodig zal zijn. Willen de Ver. Naties in hun taak slagen, dan zulten van buiten af duizenden technici naar Kongo moeten komen en zal er voor verscheidene honderden miljoenen dollars aan. eco nomische bijstand moeten worden ver leend. Na dringende conferenties zouden de Amerikaanse autoriteiten het eens zijn geworden over de onvermijdelijkheid, dat een groot deel van deze financiële hulp waarschijnlijk van de Ver. Staten zal moeten komen. De nadruk zal echter worden gelegd op het aspect, dat de hulp via de Ver Naties wordt verleend als een tweede* stap na de actie van de troepen der V .N. om de orde te herstellen. De afgevaardigden van de Baïoe- bakat in 't parlement van Kongo heb ben premier Loemoemba een tele gram gezonden waarin zij terugtrek king van de Belgische troepen uit Ka- tane* eisen en zich uitspreken tegen afscheiding van dit gebied. De afgevaardigden vertegenwoor digen Katanga, doch zijn in de oppo- Tsjombfen 06 Premier van Katanga, Zij zeggen klachten van de bevolkine van Katanga te hebben ontvangen naar aanleiding van de „afschu- rvelijke gebeurtenissen, waarbijBel gische troepen leden van de Baloeba hebben gedood". De afgevaardigden dringen er bii Loemoemba op aan de V24. of „een andere vreemde mogendheid" tussen beide te laten komen om de terug trekking van de Belgische troepen te bewerkstelligen. De baloebakat vertegenwoordigt driekwart van de bevolking van Ka-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1