Sportcultuur en commercie BRUSSEL TOT HAMMARSKJOELD: m Tot Y.N. troepen sterker zijn i «I Kandidaat presidentschap Nixon won zonder slag of stoot Cabot Lodge tweede man Adenauer morsen naar Graaf v. Home volgt Selwyn Lloyd op Veel kritiek op^ benoeming Zuivelschap VASTE overweegt rijs V* VOOR BINNENLANDSE MARKT: RAADSLID WILDE TOEWIJZING WONINGEN NAAR GODSDIENST r v ïeven alpinisten dood Macmillan ivijzigt regering 'i Nadelige invloed op verbruik door pri j sschommeling Voorstel verworpen r s DONDERDAG 28 JULI I960 Directeur: H. DB RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4662 o in sergeant Amerikaanse kreeg: met ^ezin asiel in Sow]et Luie Opnieuw regen Rood en groen Felle strijd Cabol Lodge Posities Rustig Hammarskjoeld Verzet tegen Tsjombe Loemoemba in V.S. (Zie verder pag. 3, 7e kol.) -J - W0Z. Desnoods vernietigen Wijzigingen Overschakelen Lord Home Wlïie de WlthJtraat 38 Told. 115708 (6 U Poctbua JU 12 Poetairo No 424316. .1 IClflcnteruücnKi abonnementen 18.305.030 uur Zaterdags 17IS our. Telefoon 116700. Huygenspteta 1 Telefoon 183467 (8 ttosa) POKttry* 1061 Poetgiro No. «4867. IQaclrtendienst 18.3019.30 Telefoon 362369. Sonfweg 132 Telet. 4570. Tbawee 8 Kempisstraat 8 s TeJef. 63*51. Abonnementsprijs 81 eemt per week. 1 3.85 per msaaA, t 7,96 per kwartaal. Losse manmers 18 «ent. Verschijnt d«geM)K* Botterdam: Dordrecht: J (Geldig tot vrijdagavond) VEEL BEWOLKING Veel bewolking met af er. toe enige regen. Weinig verandering in temperatuur. Matige, af en toe vrij krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Morgen; Zon op: 4.57 Maan op: 11.06 Ouder: 20.35 Onder: 22.54 Nw tj( ittC"! fUI UI J A H J S BK IJ INS SLOT DAT het niet allemaal „sport" wat er In de voetbalwereld blinkt, wordt langzamerhand ook de meest bijziende wel duidelijk. De glans van het goud is dikwijls nauwelijks van de glinstering der sportsterren te onderscheiden. Hoezeer sportcultuur en nuchtere commercie tot een niet meer te ont warren geheel verweven zijn, maakt een bericht uit Enschede opnieuw dui- delijk. De gemeenteraad van deze nijvere stad besloot de sportclub „Enschede' een kortlopende geldlening te ver strekken tot een bedrag van 99.9U0.- De vereniging zal, zo zegt het bericht letterlijk, dit geld gebruiken voor de aankoop van spelers. De formulering doet aan slavenhan del denken en de feiten rondom het be taald voetbal schijnen met die gedacn- te niet in strijd. Voor de raadsleden gold als zwaar ste argument het feit, dat de exploi tatie van het gemeentelijk stadion „Diekman" erbij gebaat is, dat sportclub Enschede een plaats in de eredivisie blijft behouden. HET nut en de noodzaak van sport beoefening staan buiten twijfel. Dat daarvoor in ons steeds voller wordende landje meer goed-ïngerichte terreinen ter beschikking moeten ko men is al evenzeer een erkende waar heid. Steeds algemener wordt er voorts op goede gronden voor gepleit, dat de overheid ruimer middelen voor dit doel ter beschikking zal stellen. Maar wat gebeurt er nu in Ensche de? Daar wordt uit de publieke kas eerst een stadion gebouwd. Ter wille van de sportbeoefening, zou men zo zeggen Maar als de plaatselijke club dan blijkbaar moeite heeft om voldoende spelers in het veld te brengen, die de club in de eredivisie kunnen houden, komt de exploitatie van het stadion in gevaar. Opnieuw moet dan dé pubHeke kas eraan te pas komen. De sportclub dient namelijk in staat te worden ge steld spelers aan te' kopen. De positie der ere kan dus niet door sportieve strijd worden behouden, doch door geld. Van de overheid geleend geld waar mede mensen worden „gekocht". Als zo de eredivisie is versterkt zul len ook de dubbeltjes weer voldoende vtoeien om de stadionexploitatie veilig te stellen. Zo dacht men althans in Enschede, maar Ged. Staten van Overijsel heb ben er een stokje voor gestoken. Zy keurden het raadsbesluit niet goed. En de Hengelose gemeenteraad, diej al een gelijksoortig plannetje op stapell had staan als Enschede, heeft dat toen maar ingetrokken. Zo zal men in deze plaatsen wel moeten trachten het probleem van sportcultuur en commercie op andere wijze op te lossen. elg;isch leffer zal blijven |~AE BELGISCHE troepen zullen in Kongo voortgaan met hun ingrijpen op plaatsen waar dit is vereist. Eerst wanneer de troepenmacht van de V.N. op volle sterkte zal zijn gebracht, is de Belgische regering genegen haar militairen uit Kongo terug te laten komen. Dit hebben de Belgen gisteren meegedeeld aan de secretaris generaal van de Verenigde Naties, Hammarskjoeld, die een bezoek bracht aan Brussel. De „politiek van de Belgische regering jegens Kongo is onge wijzigd gebleven". Dit heeft de Belgische minister-president Eyskens woensdagavond verklaard in antwoord op vragen tijdens een persconferentie na de besprekingen, die. Hammarskjoeid in Brussel heeft gevoerd. Op de persconferentie voerden ook het woord de minister van Buiten landse Zaken, Wigny en de minister van Defensie. Gilson. Deze drie minis ters hadden eerder een drie uren du rende zit tin- van het kabinet bijge woond, die onmiddellijk op het bezoek van Hammarsk.jöld aan Brussel volgde. DE Vierdaagse lopen en over de Vierdaagse lezen gaan goed samen. Deze in het land van Maas en Waal gefotografeerde deelnemer aan de Nijmeegse marsen bewijst het. (Foto links). De Apeldoomse lopers hadden evenals trouwens hun Nijmeegse wandelbroeders gisteren enige regen té verdragen.- Maar plastic- jassen doen wonderen. (Foto onder).. Vïerdaagse-verslagcn elders in _deze editie). --..v.-.c;.-.' Zeven jonge Italiaanse alpinisten va riërend in leeftijd van II tot 30 jaar, zijn dood aangetroffen in 'n 500 meter diepe gletsjerspleet. Zij hadden met touwen aan elkaar verbonden de gletsjer be klommen. Het zijn vier mannen en drie vrouwen, allen amateur hergklimdiers. Dinsdag was het zevental vertrok ken om de berg Monté Antelao bij Cortina d'Ampezzo te beklimmen. De lijken werden op de bodem van de spleet gevonden en zaten nog met de touwen aan elkaar. Men gelooft dat een van de alpinisten gevallen is en de anderen in zijn val heeft meegesleept. T Een 33-jarige Amerikaanse sergeant, Dutkanitsj, die met zijn gezin vrouw en drie kinderen niet was terugge keerd van zijn zomerverlof, blijkt thans politiek asiel in de Sowjet-Unie te heb ben gekregen. Hü had tien jaar in het Amerikaanse leger gediend. De ouders van Dukanitsj zouden in Polen wonen. De sergeant spreekt vloeiend Rus sisch. Hij werkte bij de verbindings dienst en heeft een commando-oplei ding gehad. a BOVEN Polen handhaaft zich een lagedrukgebied, dat daar de laat ste dagen veel regen heeft gebracht. Een station in het zuiden van Polen I tapte gedurende een periode van 30 uur ongeveer 80 mm regen af. Inmiddels is op de Oceaan een "diepe depressie tot ontwikkeling ge komen, waarvan het centrum in df richting van Schotland koerst, b verband daarmee wordt het weer d i eerstkomende dagen opnieuw koel onvast. Vandaag" reeds veroorzaak i het warmtefront van de depressie j ons land regen, terwijl een ram storing morgen eveneens regen t I ook vrij veel wind kan brengen. JJE republikeinse Nationale Conventie heeft de 47-jarige Nixon met 1421 ttgen 10 stem men gekozen als kandidaat voor het presidentschap der Ver. Staten. Er bestond geen twijfel over de uitslag van de stemming in het grote amfitheater, waar Nixon zelf, volgens de traditie niet aanwezig was. Hij volgde samen met zijn vrouw de stemming op de televisie in een nabijgelegen hotel Na zijn verkiezing heeft Nixon de Amerikaanse ambassadeur bij dc Ver. Naties, Cubot Lodge, aangewezen als republikeins kandidaat voor het vice- presidentschap. Gouverneur Hatfield, die Nixon op de nominatie plaatste, stelde hem voor ais „strijder voor de vrijheid en pel grim voor de vrede" en als een man die de last van het staatsmanschap reeds ten volle heeft gedragen. Hatfield deed nog een aanval op de democratische candidaat, Kennedy. Zinspelend op iiens rijkdom zei Hatfield: „Het Witte luis is niet te koop. het huurcontract toet verlengd worden." Verder ver- laarde hij. dat Nixon zich nooit zou ,-rontschuldigen voor de politiek van 'lfbehoud van de V.S. (Kennedy heeft 'langs verklaard, dat hij Chroestsjew verstaan zou hebben gegeven, het idstip te betreuren, waarop de vlucht net de U-2 boven Rusland gemaakt is). In de zaal steeg een tros ballonnen op met de woorden: „Nixon president". Er werd met spandoeken gezwaaid en een orkest speelde „California, here I come'-'. Langs een draau, dwars door de zaal, gleed een verkeerslicht in de vorm van een Chinese pagode. Rood had de tekst: „Stop en denk na". Groen was voorzien van de woorden „Met Nixon". Na zijn verkiezing ontving Nixon de pers in zijn hotelkamer. Naast hem za ten zijn vrouw, zijn twee dochters en zijn trotse moeder. Nixon zei, dat het een geweldige verantwoordelijkheid was om in Eisenhower's voetstappen te treden. Hij beloofde tijdens de cam pagne in de strijd tegen Kennedy „niets te doen, dat het land zou kunnen scha den", maar hij stelde een felle strijd in het vooruitzicht omdat het er een ..op leven en dood" zal zijn. Het besluit van Nixon om Cabot Lodge aan te wijzen als kandidaat voor het vïce-presidentschap de conven tie moet nog officieel goedkeuring ver lenen kwam niet als een verrassing. Cabot Lodge, een 58-jarige diplomaat, staat bij de Amerikanen bekend als de man, die de Russen van repliek dient. In de acht jaar, waarin hij de belang rijkste Amerikaanse woordvoerder in de Ver. Naties was, heeft zijn foto hon derden malen in de krant gestaan. Opper-Sïlezië en de omgeving van Krakau in Zuid-Polen zijn getroffen door ernstige overstromingen. De ri vieren de VVcichsel, de Oder en de Sola zijn buiten hun oevers getreden en hebben zware schade aangericht. De minister van Defensie zei Ham marskjoeld een kaart van Kongo te hebben getoond waarop de posities waren aangetekend, die nog steeds in handen van de muiters zijn. Hij had de secretaris-generaal hierbij gezegd, dat de Belgische militairen zouden voortgaan met hun interventie zo lang dit nodig is. Sprekend over de basissen te Kamïna en Kitona zei minister Wigny, dat de vestiging van deze basissen was voor zien in het verdrag (awjsen België en Kongo. En dat hun toekomstige status zou worden besproken tussen de Kon golese en Belgische .regering, wanneer de rust in de republiek ion zijn her steld. „De Verenigde Naties hebben hier echter niets mee te maken," aldus Wig ny. Hij zei dat de aanwezigheid van dezë basissen vereist was, niet alleen om de. terugkomst van .de ^Belgische troepen te verzekeren, doch ook om de nabijgelegen mandaatgebieden Koean- da> en Oeroendi te beschermen, die aan de oostelijke grenzen van Kongo zijn gelegen. Minister Wigny verklaarde erop te hebben gewezen dat de rijke provincie Katanga nog een volkomen rustig beeld vertoont, terwijl andere delen van Kongo nog door onlusten worden geplaagd. Het standpunt van zijn rege ring was, zo zei Wigny, dat de thans in de republiek verblijvende V. N.-onder- delen eerst de rust in de andere pro vincies dienen te herstellen. Daarna zo zei hij zou kunnen worden gesproken over het terugtrekken van de rest van de Belgische militairen uit Katanga. De secretaris-generaal der Ver. Naties, Hammarskjöld, vertrok gister middag uit Brussel en kwam vanmor gen in Leopoldstad aan, waar hij be groet werd door honderden juichende Kongolezen. Toen hij van de pont stapte, die hem van Brazzaville over de Kongorivier naar Leopoldstad had gevaren, werd boven de hoofden een spandoek gehesen waarop stond: „Weg met Tsjombe" (de premier van de af gescheiden provincie Katanga) en „Kongo moet één blijven". Hiermee werd geraakt aan het moeilijkste pro bleem, dat Hammarskjöld te behande len krijgt: wat aan te vangen met Katanga en zijn premier Tsjombe. Op een zitting van de provinciale raad van Katanga heeft de Baloebakat- partij (oppositie) gisteren verzet aan getekend tegen het beleid van premier Tsjombe. Fractieleider Mwamba ont zegde het kabinet van Katanga het recht de onafhankelijkheid van Ka- tanga te proclameren, zolang dit ge bied door één partij wordt geregeerd. Nadat Mwamba zijn verklaring had uitgesproken, verliet zijn fractie de zitting. Mwamba's verklaring wordt als een tegenslag voor Tsjombe beschouwd. Het is bekend, dat deze graag de steun zou hebben van de Baloebakat, die 22 van de 60 zetels in de provinciale raad heeft. Premier Loemoemba zei vandaag in Washington ,dat de minister van Bui tenlandse Zaken, Herter, hem ver zekerd heeft, dat via de Verenigde Naties „alle noodzakelijke hulp" aan Kongo geboden zal worden. Loemoemba, die met militair eer- Secretaressen van de ambassa des van Ierland, de Verenigde Sta ten, Zuid-Afrika, Australië, Duits land en Griekenland en van het Internationale Hof van Justitie in Den Haag waren gisteren te gast bij de Koninklijke Marine in Den Helder. OP DE FOTO: Op de bak van de kruiser De Ruyter maakten mari ne-deskundigen de dames weg wijs. iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiniiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiHim O De Westduitse bondskanselier Adenauer zal morgenochtend in Parijs arriveren voor besprekingen met ge neraal de Gaulle. Het overleg, dat waarschijnlijk twee dagen zal duren, vindt plaats in het kasteel RambouiUet. Adenauer wordt vergezeld van de mi nister van Buitenlandse Zaken von Brentano en de minister van Defensie Strauss. Het plan voor Westduits-Frans con tact öp hoog niveau bestond reeds lang, maar hét is de afgelopen "dagen meer in het centrum van de belangstelling komen te staan. Het initiatief zou zijn uitgegaan van de Gaulle. Onderwerpen van gesprek zijn waarschijnlijk een gemeenschappelijke NAVO-politiek o.a. met betrekking tot Berlijn en Europese aangelegenheden en de verhouding met Engeland. j De graaf van Home, die Selwyn Lloyd is opgcvolgd als minister van Buitenlandse Zaken. (Van een onzer redacteuren) HET is niet uitgesloten, dat de boter op de binnenlandse markt eerlang tegen een vaste prijs zal worden verkocht. Dit kan een vaste prüs zijn die het gehele jaar ongewijzigd blijft, maar ook is het mogelijk, dat de boter in de winter tegen een iets hogere vaste prijs op de markt zal worden gebracht dan in "de zomermaanden. Het produkt- schap voor zuivel heeft besloten te laten onderzoeken op welke hoogte de boterpriis zou moeten worden vastgesteld om een zo groot mogelijk verbruik van boter te bereiken met een zo hoog mogelijke totaal-opbrengst. De boter is al jaren het grote zor grenkind van de Nederlandse zuivel- wereld. Herhaaldelijk moesten in de zomermaanden grote voorraden boter worden geruimd. Over de hoogte van de prijzen bestond er is in zuivet- kringen onlangs nog weer zeer veel over te doen geweest meermalen verschil van mening. Geleidelijk groeide bij velen de over tuiging, dat de zeer grote verschillen tussen de hoge pieken in de winter en de zeer lage prijzen in de zomermaan den de afzet van boter op de binnen- (Van onze correspondent) De gemeenteraad van Veldhoven bij Eindhoven heeft het voorstel van een B.K, raadslid om 75% van de woningen in een nieuwe wijk toe te wijzen aan Rooms Katholieken verworpen. Het aantal protestanten in Veldho ven neemt gestadig toe. Oniangs werd een nieuwe gereformeerde kerk In ge bruik genomen en met de bouw van een nieuwe, grotere hervormde kerk is men reeds begonnen. landse markt niet ten goede kwamen. In zuivelkringen wint de mening veld, dat te grote prijsstijging in de winter in elk geval moet worden voorkomen. Anderzijds wil men vermijden, dat de prijs 's zomers lager zakt dan beslist nodig is om de verkoop toch nog be langrijk te vergroten. Een medewerker van het produkt- schap voor zuivel is erin geslaagd een aantal formules op te stellen, waarmee men kan berekenen op welk niveau de boterprijs zou moeten worden gestabi liseerd om de totale opbrengst van de boterproduktie zo hoog mogelijk op te voeren. Daar is echter nog een nadere studie voor vereist en tevens dienen nog allerlei gegevens te worden ver zameld. Bij het vaststellen van een niveau voor een vaste boterprijs doen zich allerlei moeilijkheden voor. Er is uiteraard een kritieke grens, waar de prijs niet onder mag komen, omdat anders bij een grotere omzet de totaal opbrengst toch Jager wordt. In dat ge val brengt die grotere hoeveelheid in feite een negatieve prijs op. Wanneer immers iemand per week honderd kilo boter kan verkopen te gen 5 per kilo, maar zijn prijs met tien procent moet verlagen om acht procent meer te verkopen, legt hij er geld op toe. In het eerste geval ont vangt hij honderd maal ƒ5 ƒ500, doch na de prijsverlaging slechts 108 X J 4.50 486. Voor 14 min der moet hij twintig kilo meer boter leveren. Dat kost hem dus voor elke kilo zeventig cent uit eigen zak. In een dergelijk geval zou, aldus de nota, vernietiging van die grotere hoe veelheid de voordeligstë uolossing zijn want een opbrengst van nul is altijd nog hoger dan een negatieve opbrengst (Politieke en sociale overwegingen zijn in de deze theoretische beschouwing nadrukkelijk buiten geding gelaten.) De Britse premier Macmillan heeft gisteren de graaf van Home benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken als opvolger van Selwyn Lloyd.. De 57-jarige graat v. Home is 't eer ste Hogerhuislid, dat Brits minister vast: Buitenlandse Zaken wordt sinds Lord Halifax in 1940. ■- - Zijn benoeming heeft reeds aan leiding gegeven tot een hevige poli tieke controverse, die niet alleen be trekking heeft op zijn bekwaamheid voor het ambt, maar ook op het pres tige van het Lagerhuis. De Labourafgevaardigden in het La gerhuis zullen vandaag felle kritiek leveren op de benoeming van lorei Home. Labour meent dat de minis ter van Buitenlandse Zaken uit het Lagerhuis moet worden gekozen, en zal mogelijk een motie van afkeuring indienen. De leider van de Lahourpartij, Gaitskell, heeft de benoeming van een iid van het Hogerhuis tot minis ter van Buitenlandse Zaken „onde mocratisch" en in strijd met de tra ditie genoemd. In de nota worden nog andere moge lijkheden genoemd om na te gaau of de opbrengst van de totale melkproduktie kan worden verhoogd. Het kan name lijk zijn. dat het gebruik van gelden van het Zuivelfonds voor vergroting van de afzet van andere zuivelproduk- ten, aan dit fonds minder kost dan het verlenen van financiële steun aan de boterexport in de huidige omvang. Zo is het misschien voordeliger om te trachten door financiële steun de Macmillan heeft verder de volgends wijzigingen aangebracht: Seiwyn Lloyd wordt in de plaats van Heathcoath Amory minister van Finan ciën. Heathcoath Amory heeft om ge zondheidsreden ontslag genomen. Edward Heath, tot op heden minister van Arbeid, wordt grootzegelbewaar der. Ais zodanig is hij verantwoorde lijk voor het beantwoorden, van vra gen van het Lagerhuis over de bui tenlandse politiek. Heath wordt als minister van Arbeid opgevolgd door John Hare, voormalig minister van Landbouw. De minister van Luchtvaart, Dun can Sandys, is benoemd op de post die lord Home tot nu toe bekleedde: mi nister voor Gemenebest betrekkingen. Minister van Landbouw wordt Christo pher Soames. tot op heden minister van Oorlog. John Profumo, minister van Staat voor Buitenlandse Zaken, wordt in de plaats van Soames minister van Oor log. Peter Thomeycroft, die twee jaar ge leden aftrad als minister van" Finan ciën naar aanleiding van een geschil over de wijze waarop de economische moeilijkheden moesten worden opge lost, is benoemd tot minister van lucht vaart als opvolger van Sandys. Enoch Powell, een minister zonder kabinetsrang, die tegelijk met Thor- neycroft de regering verliet, wordt mi nister van Volksgezondheid, als opvol ger van lValker-Srailh, die vorige week ziin portefeuille beschikbaar stelde. De nieuwe minister van Buitenland se Zaken van Engeland, Lord Alexan der Frederick Douglas Home (spreek uit Hume) behoort tot een van de oud ste families van Schotland. Lord Home, de veertiende „Earl* werd in april '55 door Eden tot minis ter voor Gemenebest betrekkingen be noemd. Voordat hü zijn vader in het Ho gerhuis opvolgde was Lord Home vijftien jaar lid van het Lagerhuis. In de periode 1937—1940 was hü parlementair particulier secretaris van Neville Chamberlain. Als zodanig woonde hü ook de conferentie van München bij. Voorts is hij nog korte hjd, in 1946. parlementair onder-secre- tans voor Buitenlandse Zaken geweest. afzet van vollemelkpoeder naar Oos terse landen te vergroten. In dat geval zou de boterproduktie kunnen worden verkleind, terwül toch da gehele Ne derlandse „melkplas" benut wordt Ook eventuele mogelijkheden in deze rich ting zullen in het onderzoek worden betrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1