Kerk en chr. vereniging Commissie-Koersen brengt Over enkele jaren alles ingeruild i TRIOMF NA VIERDAAGSE I Kongo's regering valt uiteen in twee partijen Centrale regering of federatie? VOORSTEL COMMISSIE-KOERSEN: ri Rapport van kamerleden na twee jaar studie Suggesties zijn voorzichtig" R.R.I l. Raad wenst dat Bureel-gasthuis besluit intrekt I r Veranderlijk Huinnmrskjoeld vrciugl matiging „Plafond-systeem" is uit de tijd Een Parka? Hols Is 1 ZATERDAG 30 JULI 19G0 ['JEGENTIËNIIE JAARGANG No. 4664 "N N Directeur: H. DE KUIU KHIHNS SLUT (Zie verder pag 3. 7e kol.) N,V, Levensverzekering Mij. UBO N.V, Algent. Verzekering Mij. HBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht VOETENVEGER dan een BI-JAN PARKA I- 5 'J' iHüi fëijfanr v> Biidgetcommissïe Taakuitbreiding r fJJBBER ROOSTERMATTEN g, B0RstEL-VeOR DE i|iBGH0^ZPLFN?>- R.R.R. WIJCHEN l Telefoon O 8894-293 n feestmaal:- YOOÏ mv kat; Hol/ Kafcja! ..Zedelijk Verslag" Zie verder pag, 3, 5e kol.) Canadese hulp „Onjuist" Verzet in Katanga In Bergen op Zoom: Witte de Wittiilraat 20 relet. 110700 y Poetoua 1113 Po«t<aro No ««16. KJncntendisnat nöotmementen la.J»—19 SO out Zaterdajr» IT—18 uur Teletoon USTOU HUTeeiupleto 1 relefoon 183487 (3 Ujnwil Pogtbu» 1091 Postgiro No 424887. Kï-sontendipnafc 18.3019 3D Telefoon 362569- Bnutwes 132 Telet 4S7Q. Thnme, JCemnl«traat 8a» Telef65481. AhonnerneottprllJ 81 eew» r>er weck 3.85 oer maand 1 IA® per |cw»rt«»L Losse nirm m#T*5 18 cewt Verschilnt aaeelüfc» |otterd*ia: ■«-Graver he ?e: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tut zaterdagavond) VERANDERLIJJKE UI,NU Opklaringen maar later ook hier en daar een regen- of onweersbui. Zwakke tot matige veranderlijke wind Dezelfde middagtempcraturen als gisteren ot iets hogere. Morgen: Zon op: 4.59 Maan op: 13.28 onder: 20.32 onder: 23.51 1'Himitirti-iii in J A i r f N de gescniedenis van het Ne ut derlandse leven van de laatst honderd jaar he^ft de christelijke ver eniging een bijzonder grote rol ge speeld. Op welk gebied ook dat van de politiek, dat van de arbeidsverhou dingen, de film, de pers, radio-omroep en televisie, onderwijs, ontspanning en jeugdleven vrijwel overal is er een christelijke organisatie, die haar invloed doet geiden." Aldus begint het academisch proef schrift van de hervormde predikant, ds, J. van der Werf, die er op 8 juli jl. de graad van doctor in de theolo gie mee verwierf aan de Gemeente lijke Universiteit van Amsterdam. De •titel van zijn dissertatie is Kerk en Christelijke Vereniging. Het geschrift bedoelt antwoord te geven op de vraag „uit welke theolo gische achtergronden de christelijke vereniging is opgekomen." 1 t ET antwoord van dr. Van der H Werf op deze vraag is iets meer ingewikkeld dan het traditionele, dat pleegt te zeggen: uit de wortels van het Réveil plus de opvattingen van dr. Kuyper. Dr. Van der Werf ziet de christelijke vereniging als een poging om de ver houding christendom en cultuur tot een oplossing te brengen. En eigenlijk deden de protestanten in het Neder land van de vorige eeuw daar allen aan mee, behalve de vrijzinnig-pro testanten en de Kohlbruggianen Hij onderscheidt dan nader onder de bouwers van de christelijke vereni ging. Er is een groep christenen, die de menselijke persoonlijkheid ziet al intermediair tussen christendom en cultuur en er is een tweede groep, die de verhouding christendom en cul tuur zoekt te benaderen vanuit de staat. „De christelijke staat zou de verbinding moeten leggen tussen christendom en cultuur". De staat is hier dus eigenlijk Inter mediair en dan niet zozeer tussen christendom en cultuur als wel tussen kerk en cultuur. De ontkerstening van de staat en de deplorabele toestand van de kerk maakten het moeilijk de itaat al» intermediair te laten funge ren, „zodat praktisch ook hier gegre pen werd naar het middel van de christelijke organisatie. Maar deze organisatie is slechts noodhulp. Al thans bij de voormannen. Plaatsver vangend treedt de christelijke vereni ging op voor de Kerk en voor de itaat". De eerste groep wordt verte genwoordigd door de ethische theolo gie en door die van Kuyper. De twee de groep wordt aangeduid als levend in een „theocratische gedachtenwe reld"; als haar vertegenwoordiger worden Groen van Prinsterer en Hoe- demaker vermeld. VANUIT zijn visie op wat de kerk is wijst dr. Van der Werf de christelijke vereniging af. De kerk is nl., in de verstrengeling van zichtba re en onzichtbare kerk, instituut en gemeenschap. Zij heeft een bijzondere gestalte in de eredienst en ze leeft in de wereld In een „gevulde anoni miteit", d.w.z. als zoutend zout; maar het is fout om aan deze leef wjjze het predikaat „christelijk" t geven. Als gemeente zoekt de kerk naar de richting van het concrete han delen; in de algemene organisatie vindt zij het orgaan, waar zij in de „gevulde anonimiteit" meedenkt en handelt. Krijgt echter de algemene organisatie een heidens-wereldbe schouwelijke vulling, dan zal als nood woning gezocht moeten worden naar een kerkelijke of oecumenische orga nisatievorm, die neigt naar het algemene. OP heldere wijze zet deze disser tatie uiteen, wat al niet, met name vanuit een bepaaldevisie op de kerk, bijeen te brengen is aan ar gumenten contra de christelijk* orga nisaties. Daarbij onderstrepen we de Woorden bijeen te brengen. De keerzijde hiervan is dat de disser tatie voet geeft aan de voorstelling, dat we bij de argumenten pro de chris telijke organisatie te doen hebben met een allegaartje: wat ethische synthe- se-idealen ten aanzien van christen dom en cultuur, een brok wederge- boorte-theologie en antithese-fanatis ®e bij Kuyper en een het-niet-hele- maal-aangedurfd-hebben met de theo cratie bij Groen van Prinsterer en Hoedemaker. De kracht van het betoog wordt dan daarin gezocht, dat die verspreide ar gumenten, die alle van vroeger date ren, geacht zouden moeten worden het stuk voor stuk te kunnen opnemen, tegen een niet van vroeger daterende, maar aan de huidige situatie aange paste kijk op de kerk en de oecume ne. Met andere woorden, een twintig- »te-eeuwse kerk wordt in stelling ge bracht tegen een negentiende-eeuwse Vereniging. Dat blijkt ook hieruit, dat de literatuurlijst op een bepaald punt „HELMEN-AFFAIRE" NOG 11 IET AFGEWIKKELD (Van onze parlementsretlactie) F\E „HELMEN AFFAIRE*' zal, blijkens het tweede deel van het rapport van de commissie- Koersen, die een onderzoek heelt ingesteld naar het militaire aan koopbeleid (de „Coma"), pas „over enige jaren" uit de wereld zijn. Ongeveer 170.000 helmen moeten nog op hun deugdelijk heid worden getest. Dit zal ge beuren, wanneer de bezitters er van opkomen voor herhalings oefeningen Deze 170.000 hoofd- i deksels in één keer om te ruilen. is volgens de commissie onmn- j gelijk: er zijn niet genoeg nieuwe voorhanden. Van ongeveer een zelfde aantal is circa 75 procent goedgekeurd; de helft van de overige is nog wel bruikbaar voor de B.B., die immers geen ge vechistaak heeft. Iets minder dan vijf tig procent van weer een andere groep helmen het waren er 73.1)011 is ook afgekeurd. Evenmin is de zaak der ondeugde lijke gasmaskers al volledig geschiede nis geworden; wel zullen de benodig de 400.000 nieuwe exemplaren „ver moedelijk vóór het eind van dit jaar ziin aangemaakt". Een proefproduktie van 20.000 stuks is in maart afgeleverd. Er zijn nogal wat moeilijkheden ge rezen, toen men beproefde hoe deagtas safabricage móest worden opgezet. Eer der was al een beduidende, aan techni sche oorzaken te wijten vertraging op getreden bij de vervanging der ventie len. Ook op de in het eerste deel van het rapport al breed uitgemeten zaak van de Organisch Chemische Industrie „Os- sendrecht" (OCIO) een trotylfabriek, in 1949 op initiatief van „Economische Zaken" met steun van „Oorlog" opge richt, die, niet levensvatbaar als ze was, door „Oorlog" ten onrechte drijvende werd gehouden komt de commissie nog even terug. De fabriek is nu eigen dom van het.ministerie van Defensie. Er blijken plannen te bestaan, om in het complex een werkplaats van de Ar tillerie-inrichtingen onder te brengen. Overigens had minister Staf vorig jaar verklaard, dat zijn ambtenaren onderhandelingen voerden om de OCIO door een particuliere combina tie weer in bedrijf te laten stellen Hebben die onderhandelingen geen succes gehad?, vraagt de commissie zich af. De regering moet de Kamer er later maar eens over inlichten, vindt ze. Advertentie) Levens-, Studie? en Uitzet-, Lijfrente Pensioen- en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbraak-, Ongevallen- en W.A.-verzekeringen. UBO voor alle verzekeringen DOOR drukdalingen in Frankrijk breidde zich een storing naar het noord-noordoosten uit, die verge zeld gaat van regen- en 'onweers buien^ De storing verplaatst zich aan de flank van een depressie bij Schotland. Aangezien de stroming in de ho gere luchtlagen zuidwestelijk is, zul len nog meer storingen uit Spanje, Zuid-Frankrijk of de Golf van Biscaye naar onze omgeving koer sen, waardoor het weer een veran derlijk karakter houdt. De tempera turen zullen weer iets dalen, door dat achter de eerste storing op nieuw iets koelere oceaanlucht bin nenstroomt. Dis vi.;-, aagse zit erop. l)e duizenden moedige wandelaars genieten van een verdiende rust maar niet dan nadat ze gisteren een traditionele triomf tocht door Nijmegen hadden gemaakt. Honderdduizenden waren op de been om de intocht gade te slaan en de vermoeide wandelaars met applaus te ont vangen. Bloemen waren er, als ieder jaar, voor elk van de overwinnaars: voor de verpleegsters, voor de militairen en voor alle anderen. VERSLAG OP PAGINA 7). DE secretaris-generaal der V.N., Hammarskjoeld, is gisteren tijdens een drie uren durende bespreking met leden van het Kongolese kabinet geconfron teerd niet een steeds dieper wor dende kloof tussen de twee par tijen die zich hebben gevormd. De leider van de eerste groe pering is de minister van Finan ciën, Eomboko, wiens partij de voortzetting van de financiële en technische hulp door de Ver enigde Naties wenst. De andere groep bestaat uit nationalistisch gezinde lieden, die de Belgen willen zien vertrekken en de rust in het land laten her stellen door de V N -troepen macht, waarna deze echter zo spoedig mogelijk moet vertrek kenom het land een eigen op lossing te laten vinden voor het economisch probleem. De groep-Bomboko zou ook voor stander zijn van een federatie, zoals deze door premier Tsjombe is voorge steld. De pro-Loemoemba beweging Is uiterst onvolledig is; Anema, Berkou- wer, Bruins Slot, Dooyeweerd, Vele- ma (dissertatie over Kuyper), Zuide- ma, om maar een paar namen te noemen, ontbreken. Doch dit terzijde. Het betoog van de dissertatie zou pas sterk geworden zijn. wanneer het de negentiende-eeuwse-kerk-dogma- tiek ontleed had en dan eens gekeken naar wat de christelijke organisatie- idee en dan die van destijds daartegenover waard was. R, SCHIPPERS (Van onze parlementsredactie TJET tegenwoordig gebruikelijke tl zogenaamde defensie-plafond meestal geldig voor vier jaar. moet plaatsmaken voor een nor male oorlogsbegrotingeindt de commissie-Koersen. Het pla fond-systeem", dat grootscheepse overboekingen vaar volgende be grotingen en vrijwel onbeperkte verschuivingen tussen de begro tingsartikelen onderling veroor looft wat natuurlijk de con trole op de afzonderlijke uitga ven allerminst vergemakkelijkt is uit de tijd. Anders dan in het begin van de jaren vijftig, toen dit systeem in zwang kwam, kan de minis ter van Defensie nu elk jaar met grote luaarschijnüjkheid vaststel len, wat hij voor exploitatie en investeringen moet uitgeven. ijksuit aven naar Zweeds model? (Van onze parlementsredactie) pAAT HET NEDERLANDSE parlement, om scherper toezicht te 4~ï houden op de rijksuitgaven, de Zweedse Rijksdag navolgen? Zullen aan het Binnenhof een hudgetcommissie en een commissie van revisoren naar Scandinavisch model hun intrede doen? Krijgt ons land een Doelmatigheidskamcr, zoals Zweden zijn „Statens Sakrevision" kent? Het zijn alle vragen, die hun ontstaan vinden in een rapport, dat is opgesteld door een bijzondere commissie uit de Tweede Kamer, ruim twee jaar geleden hebben deze parlementariërs, die zich in middels vooral bekendheid verwierven met hun verslag over wat als „de helmen-affaire" vermaard is geworden, tot taak gekregen, zich óck te bezinnen op de vraag, hoe de parlementaire controle op de rijksfinanciën kan worden verbeterd. Deze bezinning heeft vorm ïekregen in een geschrift, dat in sommige opzichten een studie van ie Zweedse procedures aanbeveelt. (Advertentie) DE DOELMATIGSTE, (Advertentie) De ideale jas voor scooterrijders, bromfietsers en fietsers Met dit etiket S - SS*"' De COMMISSIE-KOERSEN. al dus genoemd naar haar voorzitter, de KVP'er Th. D. J. M. Koersen, die de leiding had van het twaalftal, verder bestaande uit de heren Van Vliet (KVP), Ritmeester (VVD), Van de We tering (CHU), Smallenbroek (ARP), VV. J. G. Peters (KVP), Vermeer (PvdA), Versteeg fARP), Koopman (PvdA), VVierda (PvdA), Van der Peijl (CHU) en Couzy (VVD) deze com missie is voorzichtig. Concrete voor stellen wti ze niet doen. Daarvoor ver langt de bestaande toestand een te in grijpende wijziging. Gaat immers de Tweede Kamer de overheidsuitgaven efficiënt contro leren, dan krijgt ze heel wat meer werk te verzetten. En omdat de leden het al druk genoeg hebben, zal dit wel tot een forse uitbreiding van de griffie nopen. Bovendien zouden dan de departemen tale ambtenaren moeien worden ont heven van de geheimhoudingsplicht, die ze op het ogenblik (ook tegenover volksvertegenwoordigers) in acht moe ten nemen. Zo'n drastische ingreep in de heer sende verhoudingen wil de heer Koersen c.s. niet voorstellen. Eerst moe ten regering en parlement deze zaak maar eens grondig bezien en bepraten, vindt de commissie. Ze beperkt zich daarom tot „aanbevelingen en sugges ties". De voornaamste zijn: De budgetcommissie en de commis sie van revisoren uit de Zweedse Rijksdag kunnen ons misschien tol voorbeeld strekken. Hun werkwijze dient dus te worden bestudeerd, (Dc revisoren, twaalf leden van de Rijks dag, houden in Stockholm de rijks financiën, de staatsbank en de admi nistratie van de openbare schuld in het oog; ze beschikken over een eigffn griffie. De dertig leden tellen de budgetcommissie neemt, verdeeld in vijf groepen, elke begroting post voor post onder de loep). 9 In elk geval zal de Tweede Kamer, voordat ze gelden voor een begro ting voteert, de afzonderlijke bedra gen, en zeker de posten met tiental len miljoenen guldens, nauwkeurig moeten bekijken. Misschien moet daartoe een ..Zweedse" budgetcom missie in het leven worden geroe pen: misschien ook dienen de vastlf commissies uit de kamer, die nu de begrotingshoofdstukken binnenska mers behandelen en daarbij vrij wel alleen op beleidszaken letten anders te worden samengesteld. Zeker is overleg met de betrokken minister nodig. Elk jaar zal iedere bewindsman een paar dagen moeten uittrekken om de artikelen van ziin begroting toe te lichten en te ver dedigen. 3 De vaste commissie voor de Rijks uitgaven die zich vooral met hei jaarlijkse verslag van de Algemene Rekenkamer bezighoudt, en dan nog (noodgedwongen) rijkelijk iaat zou haar werk eigenlijk moeten uit breiden. vindt de commissie-Koer sen. Ze zou zich in sommige finan ciële kwesties kunnen verdiepen en zélf. met medewerking van de rege ring. nagaan, hoe bepaalde zaken, waarvan ze imonis heeft gekregen, zijn verlopen. Misschien ook kunnen de andere vaste kamercommissies haar zo nu en dan eens vragen haar licht op een financieel vraagstuk te werpen. De organisatie van departementen en overheidsdiensten moet. evenals het interne en externe toezicht, dat wordt uitgeoefend, door het parle ment kritisch worden bekeken. Zon der verstrikt te raken in details, kan het dan volgens de commissie- Koersen een wakend oog over de overheidshuishouding laten gaan. In elke gewenste maat te leveren, volgens toe- Z gezonden maat, mai oF tekening, in 1 tot 6 dagen. 20?*o fabriekskorting J (Advertentie) t trkrijgfjar hij alle speciaalzaken HOLS YAtKEKBURB Z-H Het zou nuttig wezen, meent de heer Koersen c.s.. het vooroorlogse „Zedelijk Verslag" weer in te voe ren. In dit historische document, dat met de jaarlijkse eindrekening van rijksuitgaven en -ontvangsten aan de Sinten-Generaal werd overge legd. nUicht de bewindsman van Fi nanciën de afwijkingen tussen de begroting eri de rekening van com mentaar te voorzien. De „rijksreke ning" van nu, een tamelijk duister stuk. dat op de feiten ongeveer twee jaar ten achter is, heeft nog nooit tot een gedegen controle op de uit gaven en ontvangsten van het rijk geleid. f» Men zal hebben na te gaan, of de aanstelling van een zogenaamde „Ombudsman" gewenst is. Achter het woord „Ombudsman" gaat een functionaris schuil, die in Zweden de Rijksdag bijstaat. Zweden kent er twee: de „Justitie Ombudsman" en de „Militie Ombudsman". Hoe wel door de Rijksdag benoemd, zijn ze beiden volslagen onafhankelijk. De eerste houdt namens de volks vertegenwoordiging een oogje op het werk van de ambtenaren. Hij heeft niet enkel financiële belang stelling. maar is er ook op uit mis bruik van macht te voorkomen; echter van mening, dat Tsjombe een lesje dient te krügen. Deze groep spreekt zich verder uit voor een ster ke centrale leiding. Na de ontmoeting tussen Hammars kjoeld en het kabinet is geen commu niqué verstrekt, doch in welingelichte kringen zegt men dat de secretaris generaal op matiging heeft aangedron gen. Premier Loemoemba, die in Canada besprekingen voert, noemde het in Brussel genomen besluit om 1500 man naar België te laten terugkeren, van geen betekenis. De Belgische troepen, zo zei hij, gaan gewoon door met het bezetten van ieuwe centra in Kongo. Loemoemba is naar Canada gekomen om technische hulp te vragen en om advocaten, onderwijzers en andere tech- nistbe deskundigen te werven. Van officiële Canadese zijde wordt te ken nen gegeven, dat Canada waarschijn lijk welwillend op zijn verzoeken zal reageren, maar de Kongolese premier tevens duidelijk te maken, dat Canada het grootste deel van zijn hulp via de Ver. Naties of andere internationale organisaties zal verlenen. Loemoemba noemde later In Montreal de berichten in de internationale pers over aanran ding van blanke vrouwen onjuist. Zodra hij dergelijke berichten had ge hoord, had hij Belgische rechters in Kongo opgedragen een onderzoek in te stellen. Sindsdien was er echter geen enkel vonnis geveld. „Dat is het bewijs dat er geen schuldigen zyn", aldus Loemoemba. Een woordvoerder van de Verenigde Naties in Kongo heeft gezegd dat de secretaris-generaal van de volkeren organisatie, Hammarskjoeld, „geen plannen heeft om een bezoek te bren gen aan Katanga". In Katanga zijn Belgische en in heemse troepen naar het noorden van de provincie gezonden. Hier heeft de Baloebakat-partij, die in de oppositie is tegen Tsjombe, veel aanhangers. Er zijn een aantal arrestaties verricht on der de leden van deze partij. Volgens de Daüy Telegraph is een commissie uit Katanga, welke verge zeld wordt door de Belgische militaire adviseur Weber, op weg naar New York, Londen en Bonn, om daar een pleidooi te voeren voor een onafhan kelijk Katanga. (Van onze correspondent) De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft op de -enten van het Algemeen Burgergasihuis een drin gend beroep gedaan het besluit in te trekken, waartegen de protestantse kerkeraden van de stad hun stem ver heven hebben, In dat besluit hadden de regenten in een concept-contract met de in het gasthuis werkende spe cialisten deze artsen gebonden aan de algemene medische ethiek èn de „ka tholieke medische moraal". De gemeenteraad is van oordeel, dat uit kv.algemeen karakter van het ABG voortvloeit, dat het ziekenhuis voor medici en patiënten van elite geloofsleer en levensovertuiging aan vaardbaar moet zijn. Na een debat van twee uur aan vaardde de raad een motie van deze strekking, ingediend door de fractie van de katholieke stadspartij, d«e tevens de stemmen verwierf van de PvdA. de voormalige KVP-ers, het liberale en het protestantse raadslid; Tegen was alleen de KVP-fractie, die: tien van de 21 stemmen uitbracht. I Achttien kinderen uit het door een overstromingsramp geteisterde Franse plaatsje Frejus, die een maand bij Amsterdamse pleegouders hebben doorgebracht, vertrekken maande# weer naar hun vaderland,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1