Ontevredenheid in Leopoldstad Moskou dreigt weer met maatregelen Stammenoorlog in Kasai Plannen voor nieuwe Europese constellatie Naar driehoofdig leiderschap Overstromingsramp teistert Polen Karei Doorman arriveert morgen in Hollandia Loemoemba eist bijeenkomst van de V.N. Ernstige ongeregeldheden bij v erkiezing in Korea Schoonmaak in jeugdafdeling van Amsterdamse onderwereld STADSBUS SPOORLOOS Ouders bezoeken zieke dochter in CANADA Algerijnen menigte vuurden op badgasten r 55 Russische raket onderzeeërs? Bespreking Adenauer-de Gaulle LAATSTE NIEUWS Democraten zeker vafi meerderheid Warschau cloor het water bedreigd Diefstal rookwaren leidde tot inval Vijf Nederlanders in Duitsland bij botsing gewond VIJF ALGERIJNEN GEËXECUTEERD Elf mensen gedood, zeven gewond Onbestendig OPNIEUW VIJF ARRESTATIES MAANDAG 1 AUGUSTUS I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4665 J Directeur: H. DE RUIG- Hoofdredacteur J. A. H. J S. BRUINS SLOT QTEEDS ONTEVREDENER wordt de Kongolese regering over hel optreden van de Verenigde Naties in Kongo. Nieuwe moeilijk heden dreigen voor Hammarskjoeld, de secretaris-generaal van de V.N., aangezien ettelijke Kongolese ministers van mening zijn dat de volkerenorganisatie in hun land heeft gefaald, omdat de Belgische troepen niet zijn vertrokken en Katanga nog zijn eigen weg gaat. Sommige miniöters, die de „harde \kern van de regering vormen denken er opnieuw zeer ernstig aan een beroep te doen op bevrien de troepen" om Katanga te bezetten. De ministers zijn geneigd te geloven dat Hammarskjoeld door de Belgen is „omgekocht". Inmiddels heeft de Sowjet-regering doen weten dat zij niet ,,zal aarzelen beslissende maatregelen te treffen als de agresie tegen Kongo voortduurt". Het is duidelijk dat de „aanvallers" in Kongo „optreden met de aanmoediging van alle koloniale NAVO-landen" aldus Moskou. Kernkabinet mm ADEN AUER en president de Gaulle zijn het hij hun besprekingen eens geworden over een „nieuwe Europese politieke constellatie" Adenauer heeft de Britse pre mier Macinillan uitgenodigd naar Bonn te komen, met het doel hem voor zijn nieuwe plannen te win nen. Volgens waarnemers zou dan een belangrijke stap voor waarts zjjn gedaan in de richting van een driehoofdig leiderschap in Europa. Deze nieuwe basis zou volgens ingewijden noodzakelijk zijn door het uitblijven van Amerikaanse initiatieven, de Russische drei ging in Kongo, de houding van Amerika ten opzichte van België en de Algerijnse kwestie. Spanningen Pas achteraf Zie verder pag. 3, 2e kol.) I remier Loemoemba van Kon- f, ^eeR *e Hew York verklaard dat het een schandaal is dat de 1 s'echts 1300 van hun iw.WO militairen uit Kongo heb- *>en teruggetrokken. Hij zei niet iilp van een vriendschappelijk and een bijzondere bijeenkomst lan de Veiligheidsraad te zullen vragen, cn daar van de V.N. te gillen eisen dat waarnemers naar °ngo gaan om toezicht te hou-' en op het terugtrekken van de Belgische militairen, hecretaris generaal Hammarskjald an-.g. *iin vertrek uit Kongo Poffertjeskraam Uitgebreide ontvangst voor opvarenden „STR AALWEKKERS*" Paniek op strand Advertentie ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN... om vooruit te komen in het leven Botterdam! Witte de Wlthstrast SB Telet. 11070Q tg y Poetbus U13 Poateire No. 424618. i\ Klacbtendlenst abonnementen 16.30—19.30 our Zaterdag» 17—18 uur Telefoon 119700. •a-Gravenhage: Huveetupiain 1 Telefoon 183487 <3 tUmm) Postbus 1091 Postgiro No 424887. Klnchtendienst 18.3019.30 Telefoon 362369. Dordrecht! Soid-wes 132 Telei 4570. Schiedam: Thomas h Kemplwtraat 6 a Telef. 8S461. Abonnementsprijs 81 cent ner week. t 2.69 oer maand f ?JW per kwartaal. Losse nummers 19 cent. Verschijnt dagelijks A N (Geldig tot dinsdagavond) VERANDERLIJK. In het noorden van het land tljdelök enige regen. Elders wisselende bewolking met hier en daar een bnl. Zwakke tot matige wind tussen noordwest en zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 5.02 Maan op: 15.54 Onder: 20.29 Onder: 0.25 KONGO: „V.1Y F AI.FN De opperbevelhebber van de Rus sische zeestrüdkrachten, admiraal A. G. Golowko, heeft verklaard dat de Sowjet-Unie beschikt over onderzee ërs die onder water lange-af stands raketten kunnen lanceren. DONDSKANSELIER D AUER en oresirien Tijdens een diner ter ere van Ham marskjoeld heeft de Kongolese vice- premier Gizenga de Verenigde Naties zaterdagavond de nog voortdurende aanwezigheid van Belgische troepen in Kongo verweten alsmede de afschei ding van de provincie Katanga. Twee stromingen in het Kongolese kabinet werken tegen elkaar in. De „extremisten" willen dat de troepen der V.N, zo spoedig mogelük Kongo verlaten na eerst Katanga te hebben laten bezemen, de „gematigden", onder ■wie de miinster van Buiten!. Zaken Bomboko, willen rustiger te werk gaan. De onenigheid over deze kwesties in de Kongolese regering zou reeds tot vele moeilijkheden hebben geleid in de besprekingen met Hammarskjoeld. Om een efficiënter overleg mogelijk te maken is een kernkabinet gevormd, bestaande uit Loemoemba, eerste mi nister en minister van Landsverdedi ging (of zijn vertegenwoordiger), Bom boko: Kanza. afgevaardigd minister bij de VN.: Gbenje, minister van Binnen landse Zaken; Grendfell, minister van Staat: Mwamba, minister van Justitie, afkomstig uit Katanga, en Mpolo, mi nister voor Jeugd en Sport. -'■'•■'■óf1 ,-^is Koningin Sirikit van Thailand (rechts) lacht hartelijk om eer» opmer king van de Westduitse bondskanse lier Adenauer tijdens een receptie in paleis Schaumbura bij Bonn. Rechts van de koningin haar eerste hofdame, prinses Radasinth. Koning Phoemipol van Thailand en koningin Sirikit brachten een bezoek aan West-Duits land. Adenauer, die zaterdagavond op het vliegveld in Bonn. terugkeerde van zijn besprekingen te Parijs, verklaarde „zeer tevreden" te z«n. Hij wilde zich niet uitlaten over de onderwerpen van het gesprek. In politieke kringen in Bonn neemt men aan, dat Adenauer met Maemiiian die op 10 en 11 augustus daar aankomt, zal spreken over „concrete plannen om j ae Europese en Atlantische instellingen jte activeren". In dit verband voorzag geregelde ontmoetingen tussen staatshoofden en „betrokken ministers" van de leden-staten. Naar m Parijs verluidt wil Adenauer ervoor waken dat voorstellen voor nau were samenwerking tussen Frankrijk. West-Duitsland, Italië en de Benelux op politiek gebied aanleiding zullen vormen tot spanningen tussen de lan den van de E.E.G. enerzijds en Enge- land anderzijds. De bondskanselier zou Macmillan dan ook hebben uitgeno- digd om Engeland nadrukkelijk te be trekken in Westeuropese besprekingen over internationale vraagstukken. Het onafhankelijke blad „Le Monde" schreef: Adenauer maakt zich bijzon der bezorgd over tegenstellingen in de Atlantische gemeenschap waarvan de Belgische ressentimenten tegen de V.S. een voorbeeld zijn". De woordvoerder van de V.N. in Leopoldstad heeft zondag verklaard, êomnrnm- f i!*1, zoefet naar een taSen w 1 verbitterde geschil Wt„m^0ng ezen en «eigen over de Komst van de provincie Katanga. «IrfJirS? gisteravond zijn hoogste as. ent Hiesehoff, per vliegtuig naar wussel gezonden, om de moeilijkheden f *yeg te ruimen, die de troepen b„ü ïf fr" Nat'es belemmerd hebben mandaat daar ten uitvoer te bren- Be Belgische troepen bevinden «CU nog steeds in Katanga, hoeivef de v tiCaa,!le u'{ ant,ere provincies haar voltooiing nadert. De verkiezingen in Zuid-Korea, waar de democraten tot na toe 1"4 van de 233 zetels in het Lagerhuis verkre gen hebben, zijn gepaard gegaan met ernstige ongeregeldheden. Bij de incidenten vielen honderd ge wonden, merendeels politiebeambten. De autoriteiten hebben in totaal 322 personen gearresteerd, die ervan be schuldigd worden in 11 kiesdistricten ongeregeldheden te hebben veroor zaakt. De grootste moeilijkheden deden zich voor te Tsjongjong, 360 km ten zuiden van Seoel, waar een menigte van 5000 mensen gisteravond het po litiebureau en de woning van de com missaris van politie vernield hebben. De menigte maakte zich meester van twee overvalwagens om de com missaris, die de vlucht had genomen, op te sporen. Ook had de menigte het gemunt op een lid van de liberale partij van de afgezette president Syng- man Rhee, Sjin, die bij de verkiezin gen een voorsprong had op zijn niet- liberale tegenstanders. Het stembureau werd bestormd en de inhoud van de bussen verbrand. Sjin werd ontvoerd, gebonden en bewusteloos geslagen. j In Nawmo nmoesten soldaten van traangasbommen gebruikmaken om i demonstranten die een stembureau waren binnengedrongen en 45 stem bussen in brand hadden gestoken, te verdrijven. Ondanks de ongeregeldheden zijn de democraten reeds begonnen met de strijd binnenkamers voor de aanwij zing van een president en een pre mier voor de „herboren republiek". Op de democraten, die zeker zijn van de meerderheid, volgen de onaf- hankelijken met 44. de liberalen van ex-president Rhee met 2, de socialis ten met vier en nog enkele kleine par tijen met een zetel. Volgens de Zuiakoreapnse marine is een Noordkoreaanse patrouilleboot door een Zuidkoreaanse torpedo- bootjager in een vuurgevecht voor de oostkust van Korea tot zinken gebracht. Het was een vaartuig van vijftig ton met een bemanning van minstens zeventien koppen. Drie opvarenden zijn door de Zuidkore aanse marine gered. Een luchtfoto van het dorp Vdscie Solue in het district Krakau, dat met vele andere Poolse .dorpen door de overstromingen werd geteisterd. Op zijn hoogste waterstand heeft de Weichsel gisteravond de kaden langs de rivier ïn Warschau onder water gezet. 1500 soldaten hebben een dijk van zandzakken aangelegd rondom een elektrische centrale die in de stadswijk Siekierki in aanbouw is. Ten noorden van Warschau werden enkele diiken doorbroken en kwamen de dorpen Rajszew, Sierakowo, Bialo- brzeg en Nowy Dor onder water te staan. Morgen wordt de vloed in Gdansk (Danzig) verwacht. (Van onze correspondent) MiJ1 B,oosen^aa's« stadsbus van de firma Hoefnagels Is zondagmorgen vroeg «Ui de garage aan de Spoorstraat ontvreemd. Het was een bus van een oud type. De politie vermoedt dat het voertuig niet «ïesloten is geweest, maar men was hiervan niet geheel zeker. Tot nu toe heeft het speurwerk nog niets opgeleverd en daar is de politie *elf wat verbaasd over, omdat het nu niet bepaald een gevaarte is om onopge merkt te blijven. (Van een onzer verslaggevers) EEN diefstal van 9000 Amerikaanse sigaretten en een hoeveelheid rooktabak van een schip in de Miner- vahaven te Amsterdam is voor de rijks- poïitie-te-water en de recherche aan leiding geweest „grote schoonmaak" te houden in twee gelegenheden, waar jeugdige boosdoeners een pied a terre vinden. In de nacht van zaterdag op zondag werden vijf arrestaties verricht: twee koffiehuisexploitanten, een zeeman en twee Amsterdammers werden aange houden. Naar aanleiding van persberichten omtrent de diefstal van sigaretten en tabak, ontving de recherche een tip, die leidde tot een verrassende inval in het koffiehuis „Het Afstapje" aan- de Spuistraat. Hier werd de zetbaas G. N. gearresteerd, die na de arrestatie van exploitant Goof J., enkele weken gele den, het bedrijf voortzette. Vaste bezoekers van de gelegenheid, waar kort geleden naar aanleiding van een diefstal in Hilversum een jeugdige De gestolen sigaretten en de rook tabak werden teruggevonden. Ook de poffertjeskraam aan de We teringschans kreeg politiebezoek: hier werd de exploitant A. H. gearresteerd. Een opvarende van de kustvaarder, waarvan de rookwaren werden gesto len, de 20-jarige F, C. bevindt zich eveneens in arrest, samen met de Am sterdammers G. L. en B. O. Bij het onderzoek bleek, dat de 20-jarige F. C.. een habitué van „Het Afstapje", die aan boord van het schip werkt, verdacht was. Hij had echter een alibi. Na de tip en de arrestatie van de koffiehuisexploi tanten, kwam de politie echter al snel tot de conclusie, dat dit een gecon strueerd alibi moest zijn. De exploi tanten bekenden, maar de zeeman en de Amsterdammer blijven nog ont kennen iets met de zaak te maken te hebben. Zowel „Het Afstapje" als de poffer tjeskraam aan de Weteringschans staan bekend als gelegenheden, waar jeugdige misdadigers-in-de-dop hun zaakjes afdoen. De poffertjeskraam is al meer het doelwit van een politieonderzoek ge weest, terwijl, zoal3 gezegd, onlangs de exploitant van „Het Afstapje" is ge-j (Van onze correspondent te Hollandia) Hoewel het voor de achtduizend inwoners van Hollandia een hele op gave was om voor de 1500 opvarenden van de Karei Doorman en de haar begeleidende jagers Groningen en Limburg een gevarieerd ontvangst programma samen te stellen, hebben de organisatoren tussen de aankomst, morgen, dinsdag 2 augustus, en het vertrek op vrijdag aanstaande vrijwel voor ieder uur een passende bestem- ming gevonden. Officiële bezoeken en ontvangsten, voetbal, tennis, zwemmer», zeilen, rondritten, speciale film- en cabaret voorstellingen, zullen de opvarenden de gelegenheid geven een prettige her innering aan Holten-dia te bewaren. Voor de burgerij is de jnogelijkheid bot bezichtiging van het vliegkamp- schip een waar evenement, terwijl de gelukkigen die een uitnodiging voor een ongeveer zes uur durende vaar tocht met het smaldeel hebben ge kregen, meer van het marineleven te zien krijgen dan waartoe ze in Neder land ooit de kans zouden krijgen. De gouveroementskantoren die nor maal om 2even uur beginnen, zullen morgen pas om halfnegen worden be zet, Omstreeks zes uur in de morgen wordt een aantal straaljagers boven de stad verwacht, die voor de burgerij als wekker zullen fungeren. Wie daar van nog niet wakker is geworden, zal vermoedelijk wel ontwaken wanneer een uur later saluutschoten over de baai dreunen. De juist gereedgekomen nieuwe steiger maakt het mogelijk, dat de Karei Doorman niet in de baai voor anker gaat, zoals oorspronkelijk het plan was, maar langs de wal komt te ligger». De jagers Groningen en Limburg zullen langs de oude K.PJJ.-steigers een plaatsje vinden, terwijl de tanker Mijdrecht het anker in een zijbaai van de Humboldt-baai zal laten val len. Op de autosnelweg Keulen-Frankfort, in de nabijheid van Wiesbaden, is za terdag een auto-ongeluk gebeurd, waarbij vijf Nederlanders zwaar wer den gewond. Didht bij de plaats waar kort te voren een Nederlandse vrachtwagen tegen een Duitse personenauto gebotst was, reed een Nederlandse personen auto met vijf inzittenden op twee Duitse vrachtwagens die tegen elkaar waren_ gebotst. De inzittenden waren volgens de politie de familie Holleman uit Dor drecht en de famihe Lammerschop uit Rotterdam. De heer Lammerschop zou levensge vaarlijk zijn gewond. De dames zijn naar het ziekenhuis van Hadamer over- Weer is een Nederlands ouderpaar ijlings naar een ongeneeslijk ziek kind overzee gereisd. Het zijn de heer en mevrouw Sikkes nit Westzaan, die za terdagavond op Schiphol in het vlieg tuig stapten dat hen naar Canada zon brengen. Daar woont hun dochter die volgens de dokters niet meer heter kan worden. Deze jonge vrouw, die in 1948 met haar echtgenoot, de heer J. Nachbar, naar Aldersgrove emigreerde, maakte het aanvankelijk zeer goed. Pas en kele weken geleden ontdekten de art sen dat zq aan een ongeneeslijke bloedziekte lijdt. De reis van het echtpaar Sikkes werd mogelijk gemaakt door het noodfonds „Wij Komen", dat daarbij veel hulp uit de hele Zaanstreek kreeg. Het secretariaat van het nationaal reis- en spaarfonds „Wij Komen" heeft inmiddels ook uit Canada be richt ontvangen, dat de uit de Am sterdamse Jordaan afkomstige me vrouw Wed. Van Bockel-Walther nog juist op tijd In Vancouver Is aange komen om haar dochter, die een hart operatie moest ondergaan, te bezoe ken. Twee. chirurgen en zes dokters heb ben de operatie verricht. De jonge vrouw ligt nu in een plastic tent met een zuurstofapparaat De medici die de resultaten van deze gevaarlijke opera tie afwachten, hebben meegedeeld dat de jonge vrouw over vier wéken naar een ander ziekenhuis zal worden over gebracht voor verder herstek gebracht, de heren naar een zieken huis in Weilburg. De inzittenden van de vrachtwagen, eigendom van de fa. L. H. de Bruyn uit Rotterdam, die bij het eerste on geluk was betrokken, liepen geen let sel op. Van de drie inzittenden van de Duitse auto waarmee de vracht wagen in botsing kwam, was er één op slag dood, een tweede stierf In het ziekenhuis en een derde kreeg een shock. (DPA). J 44MIV1JUHI U-Ui» J4-U*U1*CT c: JU p t U1 lot 111 V8I1 „nvt ottistapje IS ge- bende werd opgerold, werden gefouil-jarresteerd en met hem achtentwintig leerd. I anderen. In Oran is zaterdagavond het dood vonnis voltrokken aan vier Algerijnen die door een Frans militair tribunaal schuldig werden bevonden aan terro risme. Een van hen zou verantwoorde lijk zijn geweest voor de dood van elf mensen. In de gevangenis van Lyon is in de nacht van vrijdag op zaterdag de 28- jarige Algerijn Lafliki terechtgesteld. Lafliki voerde het bevel over een FLN-commando, dat op 28 september 1958 een politiebureau in Lyon over viel. waarbij 2even personen werden gewond. Sowjet-premier Cbroestsjew had een beroep gedaan op president de Gaulle om de terechtstelling niet te laten doorgaan. De boodschap van Chroestsjew heeft aanleiding gegeven tot scherp commen taar. Het bureau van de president noemde het door radio-Moskou uitge zonden beroep „een indiscretie van radio-Moskou, welke geen commentaar verdient." Algerijnse opstandelingen hebben gisteren met machinegeweren het vuur geopend op een menigte badgasten te Chenoua, een badplaats op ongeveer 80 km ten westen van Algiers. Negen mensen, van wie acht Europeanen en een Mohammedaan, werden op slag gedood. Negen mensen werden gewond. Twee der gewonden overleden op weg naar het ziekenhuis, zodat het totaal aantal doden elf bedraagt. De rebellen schoten van een steile rotswand. Zij waren het strand gena derd onder dekking van een brand, die zij in het lage hout op de heuvels gesticht hadden. Twee auto's, die om een bocht bij het strand kwamen, werden met mi trailleurs beschoten. De voorste auto botste tegen de rotswand en sloeg om. Drie inzittenden werden gedood. Ver volgens richtten de opstandelingen hun mitrailleurs op het strand. Hier ont stond een paniek. De mensen vlogen uiteen om dekking te zoeken. Toen het vuren ophield, lagen op het strand zes doden en een aantal gewonden. Hetzelfde toneel herhaalde zich op een ander strand dicht bij het politiebureau van Chenoua. Hier vielen zes gewon den. Vijftien minuten na de schietpartij kwam het Franse leger te land en in de ,ucht in actie, om de bergen van Chenaua uit te kammen. Dertig leerlingen van een middelbare school te Huaneayo in Peru rijn om het leven gekomen, toen de autobus, waarmee «U een tochtje maakten, ln •en ravijn stortte. Ook in een PSYCHIATRISCHE IN RICHTING ligt voor u een kans om Iets te bereiken De opleiding tot VER PLEEGSTER kan de grondslag leggmk voor een goede toekomst in diaast van de mensheid. De opleiding vindt thans plaats volgens nietrwe methoden, aangepast aan de eisen van de tijd. Voor de arbeids- en bezigheidstherapie is er een opleiding tot THEEAPIEUEir». STER, die o.m- bevat: muziek, zang, volksdans, boetseren en speltherapie. BENUT EEN VAN DEZE KANSEN en schrijt vandaag nog aan de Geneesheer- Directeur van de Psychiatrische Inrich ting „Wolfheze" te WOLFHEZE. O krijgt dan alle gewenste mn-hn-f-u DE BILT, maandag 10 uur. GEDURENDE het weekeinde zUn in het oosten van het land grote hoe veelheden regen gevallen. In Twen te viel vanaf zaterdagavond tot maandagochtend 62, in Eindhoven 52 mm. Langdurige regens, som» vergezeld van onweer, kwamen voor ln Oost- Frankrijk en West-Duitsland, lang# de scheidingslijn tussen de warme tropische lucht, die ln Midden-Euro pa stagneert en de koelere oceaan- lucht, die rond een depressie toy ïer- sand naar Frankrijk toestroomt. **1 »l«h morgen nog dicht bU de overgangszone tussen beide luchtsoorten bevinden, zodat het weer onbestendig blijft. In do Iraptntom komt weinig verande- -•- <jt^X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1