Een probleem dat blijft HammarskjoeldBelgië verzet Premier Tsjombe „als leger komt gewapend verzet55 Botsing in Wenen eiste 17 en 104 gewonden storr Nederland op s geld Gezin Powers krijgt Verkiezing Senaatsleden Remmen van tram weigerdéii Proces begint 17 augustus Geref. actie voor kerkbouw: doel 7 miljoen r N Versterkt appèl „Paniek" Succes Zware opgave t ff' f m Reeds eerder Conflict Argentinië- geëii Spelevaren op Maas FANTASIEKOERSEN IN HET ZUIDEN Waarschuwing Gered Voorjaar 1961 start: WOENSBAG 3 AUGUSTUS 1960 V_ Directeur: H. DID KU1G NEGENTIENDE JAARGANG No. 4667 Hoofdredacteur: Dr J A. H J. S. BRUINS SLOT E troepen van de Verenigde Naties zullen zaterdag de afgescheiden provincie Katanga in Kongo binnen trekken om de Belgische troepen aldaar te vervangen, aldus heeft Hammarskjoeld, de secretaris-generaal van de V.N., gisteren in Leopoldstad verklaard. Hammarskjoeld zei nadrukkelijk, dat de Belgische regering zich niet zal verzet ten tegen het binnentrekken der troepen, maar wel ïs van Belgische zijde aangedrongen op het zenden van Europese militairen. Vermoedelijk zal het Zweedse contingent Katanga binnentrekken. Tsjombe voegde er aan toe Als de troepen der V.N. 'hier komen, 2-3I er een onvoorstelbare paniek en wanorde uitbreken. Dp troepen der V.N. kunnen zelfs niet de vrede handhaven in ds provincie'Kasai, waar zwaar ge vochten wordt. Ik vrees dat ook in Katanga zwaar gevochten zal worden ais- de troepen-hier aati komen. Tsjombe zei echter de komst van dr. Bunche in Elisa- bethstad, (Bunche zal daar vrij dag aankomen) te zullen verwel komen. i>p lm CABOT LODGE BLIJFT NOG BIJ DE V.N. r^EVENTIEN personen zijn, gis termiddag gedood en honderd vier mensen werden gewond by een botsing tussen twee trams in Wenen. Van een aantal gewonden is de toestand ernstig. Doordat de remmen van een uit drie wagens bestaand tramstel, dat de Hohe Warte heuvel afreed, weigerden reed het voertuig op een viersprong met volle snelheid op een ander tramstel in, dat even eens uit drie wagens bestond. Alle wagens zaten vol mensen, die van hun werk naar huis terugkeerden. Van beide trams sloeg de eerste wagen om. Zij werden geheel ver nield. (Van een onzer verslaggevers) In het zuiden van het land iagen de Belgen pp Nederlands geld. Zij vrezen dat de koopkracht van hun frank afneemt door de toestand in Kongo en terecht, want zelfs de officiële koers is al gedaald. Affaire-Eichmann Geen van de zes mensen, die in de ijzeren roeiboot op de Maas aan het spelevaren waren, kon zwemmen. Vrij veel zon Witte de Witüstraat 39 XelM, 113700 (3 U Foaieu» ilia Posteiro No iztólfl Klacntendiensi aoonnementen 16.30—18 30 UU7 Zaterdag; 17—18 our Tejeioon 113700. Huveenapleta 1 Telefoon 183407 (3 lilnen) Postbu* 1091 Ponglro No 424B67. KHcntendienrt 18.3019.30 Telefoon 362569. Smitwee 132 Telet 4970. Thome» B Kemplsatraat 6 a Telef. 65401. ^honn*»Trj»nt«rrfl« 01 cent ner week. 2.60 oer maand I t&O per kwartaal. Lo»sc nummer» 16 cent Verschijnt daeeHJUa (otterdam: 'i-Gravenhage: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot donderdagavond) WEINIG VERANDERING Zonnige perioden en slechts enkele verspreid voor komende buien. In het noorden van het land echter tijdelijk veel bewolking en mogelijk enige regen. In het waddengebied matige westelijkt wind, elders weinig wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 5.05 Maan op: 18.06 Onder: 20.25 Onder: 2.02 |-v E wereld vluchtelingen actie 1959— U '60 heeft in Nederland een be drag van ruim acht miljoen gulden op gebracht. Dat bedrag is ongeveer hel dubbele van dat, waarop gerekend was De actie heeft dus een resultaat opge leverd. dat verheugend is. Er blijk uit, dat ons volk gegrepen is door dr ellende in de vluchtelingenkampen er dat het graag iets doet om de nood t« lenigen. In de opbrengst van acht miljoen i begrepen een bedrag van twee miljoen gulden als regeringsbijdrage, alsmede de opbrengst van de acties „Redt een kind", de jeugdactie „Doe open" en de nationale „Bevrijdingsmanifestatir I960". Uit de nationale inzameling zullen heel wat projecten kunnen wor den gefinancierd. In West-Duitsland zullen bij voor beeld de kampen Friedrichsfeld en Ohmstede worden gesloten en er zul len woningen voor in de plaats komen Voor ouden van dagen en invaliden ui de kampen !e Lübeck zuilen dertip woningen worden gebouwd. In een van de ziekenhuizen te Athene zal een „bloedbank" worden geïnstalleerd. Verder zal in Griekenland een vakop leiding gegeven worden aan duizend Syrische vluchtelingen. In Oostenrijk zal te Spitta! een kinderdagverblijf worden ingericht. Zo is er meer te noemen. Er is geld beschikbaar voor vluchtelingenhulp in het Midden-Oos ten. in Italië, in Hongkong en ten slotte ook binnen onze eigen grenzen. Het is allemaal hartverwarmend. Maar niemand denke. dat met deze hulp het vluchtelingenprobleem de wereld uit is. Dat blijft aan de orde, ook ai zullen dit jaar als gevolg van de weretdactic veie officiële kampen, die onder de Verenigde Naties ressorteren, worden gesloten. Tienduizenden vluchtelingen blijven gehuisvest in niet-officiële kampen. Het vluchtelingenprobleem zal ook in de toekomst onze aandacht bij ven opeisen. D wij het toch hebben over de pu blieke offervaardigheid van ons volk. is het de moeite waard ook even aandacht te «henken aan het jaar verslag over 1958 en 1959 van het Centraal Archief te Amsterdam Deze instelling adviseert de gemeen ten inzake het houden van publieke inzamelingen. Ruw geschat mag men aannemen, dat >ns volk door middel van openbare collecten jaarlijks tien miljoen gulden oesehikbaar stelt voor liefdadige doeleinden Door middel van contributies en vaste donaties komt voor allerlei instellingen nog eens zo'n bedrag oo tafel. Rekent meh nierbij wat door erfste! lingen, legaten en schenkingen, door loterijen, prijsvragen en rebusacties alsmede door andere acties beschik baar komt, dan stijgt hel bedrag tot gemiddeld ruim f 40 miljoen Het Centraal Archief berekent voor de jaren 1955, 1956 en 1957 totalen van 36, 47 en 12 miljoen gulden Het jaar 1956 was -en uitspringer door de bijzondere actie voor de Hongaarse vluchtelingen. Totaalbedragen over de beide iaat ste jaren zijn nog niet beschikbaar, docb zij zullen stellig in stijgende rich ting zijn gegaan, gelet op wat bij voor beeld in het raam van de bekende kerkbouwacties is ingezameld. Vers In de herinnering dgt ook nog de bijzon dere N.CJt.V.-actie voor de bouw van een diaconessenhuis in Suriname, die ruim anderhalf miljoen gulden op bracht. Na de laatste were'doorlog heeft het beroep op de oublieke offervaardig heid een sterke uitbreiding ondergaan. Het stemt tot voldoening, dal ons volk dat versterkte appèl niet onbeant woord heeft gelaten. Een goede tradi tie van het verleden werd uaarmee voortgezet. Troepen der V.N. zullen Katanga binnentrekken (Van onze parlementaire redacteur) T~YE Provinciale Staten van Gro- -LZ ningen, Drente, Gelderland en Overijsel en die van van Zuid- Hoiland hebben vandaag 37 le den van de Eerste Kamer geko zen. In Zuid-Holland slaagde de P.v.d.A. erin een zetel te winnnen ten koste van de C.P.N. De heer B. S. Polak, die voor deze laatste partij zitting had, zal dan ook niet terugkeren. Zie ook pag. 3) Premier Tsjombe van Katanga heeft vandaag verklaard, dat zijn regering zich zal verzetten tegen het binnentrekken van de troepen in zfjn land. ,.De troepen van Katanga zullen niet het eerste schieten en wij zijn geen enkele agressie vc..i plan." aldus Tsjom be, ..maar als de troepen van de V.N. hier binnenkomen, zullen zij zich vech tende een weg moeten banen." Op de vraag of het enig verschil zal maken als de Ver. Naties blanke solda ten naar Katanga zenden, zei Tsjombe: „Neen". Als gevolg van de aankondiging van Kammarskjöld heeft zich van de blan ke bevolking van Elisabelhstad een pa niekstemming meester gemaakt. Ook in veie inheemse kringen maakt men zich ongerust. Sommige blanken zouden al voorbereidingen voor een vertrek tref fen, maar de meesten willen afwachten hoe het binnentrekken van de troepen der V.N. verloopt. „De Verenigde Naties hebben het on mogelijke verricht," aldus Ham- marskjöld in zjjn verklaring, ,,en hun pogingen zijn met succes bekroond. De strijdmacht van de V.N. in Kongo be draagt thans 11.000 man. De Belgische troepen hebben zich teruggetrokken uit de gebieden, waar de eenheden van de V N zijn gelegerd. Het beeld van de situatie zoals ik dat heb uiteengezet. s door de Belgische regering aanvaard, PTINS BERNHARD heeft dinsdag middag een groep jeugdlucht- vaartbrigadiers op het paleis Soest- dijk ontvangen. De jongelui vertoe- yen enkele dagren in ons land in hef kader van de internationale uitwis seling van kadetten van de Jeugd- iuchvaarlbrigades. Tijdens de ontvangst maakte een der kadetten een foto met een „klaar in een minuuf'-toestel. De Prins moest het resultaat natuurlijk ook zien. aldus Hammarskjöld, „en België zal zich niet verzetten tegen uitvoering van de resolutie, zoals ik deze inter preteer. Thans is het ogenblik geko men om de resoluties van de Veilig heidsraad met betrekking tot Katanga toe te passen". De secretaris-generaal zei, dat on danks de moeilijkheden van het ogen blik „die niemand gemakkelijk de baas zou kunnen", „wij -geen moment de ves tiging van het gezag van de Verenigde IföTfësTjver'"Bet"gehele gebied van Kon go zulien uitstellen". r:.'\E,L Hammarskjöld verklaarde dat zijn assistent dr. Bunche vrijdag met 'n staf naar Elisabethstad zal gaan. Hij zal daar onderhandelingen beginnen over het terugtrekken van de Belgische troepen op hun basissen, ais eerste stap naar vol ledige tenuitvoerlegging van de resolu ties. De dag na zün aankomst in Elisa bethstad zal dr. Bunche worden gevolgd door de eerste militaire contingenten van de V.N.-strüdmacht en zal de te rugtrekking van de Belgische soldaten op plaatsen waar zich de strijdmach van de V.N. heeft gevestigd, onmiddel lijk moeten beginnen. Met de bezetting van Katanga heb ben de Verenigde Naties een belang rijk probleem uit de weg geruimd, maar de volkenorganisatie ziet zich nog gesteld tegenover een enorme opgaaf, aldus Hammarskjöld. De Kongolese re gering is de meeste technici kwijtge raakt en verkeert in grote financiële moeilijkheden, al zal het rijke Katanga (Zie verriei pa* 3. /e kol.) <sjij 'Een beeld van de ravage na .de; tram botsing in Wenen. Het ongeluk gebeur de op de kruising van de Doeblenger Hauptstrasse en de Billrothstrasse en eiste 17 doden. Meer dan 100 mensen werden gewond. Cabot Lodge, kandidaat voor het vice-presidentschap van de republi keinse party, heeft gisteren in Boston verklaard, dat Eisenhower hem heeft verzocht in functie bij de V.N. te blij ven tot de komende bijeenkomst over de ontwapening afgelopen is. Ik houd er dan ook geen rekening mee dat ik eerder weg kan, aldus Cabot Lodge. Hij zei voorts dat hij geen politieke toe spraken zal houden zolang hij r.og per manent gedelegeerde van de V.S. bij de V.N. is. Vanmorgen werd deze in Amsterdam opgegeven als fluctuerend rond de 6.90 voor 100 francs, maar ver scheidene grenswisselkantoren ga ven niet meer dan 1 6.70. „Normaal" was: 7.58. Met groot geld gewapend bestormen thans de Belgen de Nederlandse zaken in het zuiden. Kelners zijn al niet meer verbaasd als een kopje koffie wordt afgerekend met een biljet van 500 francs. Maar sommige Belgen zijn al niet meer verbaasd wanneer zij in plaats van het zo vurig begeerde Nederlandse wissel geld danBelgische franken te rugkrijgen, omdat er nu eenmaal zakenlieden zijn, die er niets voor voelen wélke koers dan ook aan te houden. Er was gisteren in Brabant en Lim burg 'echt sprake van een fantasie- koers. De winkeliers die 's morgens in hun argeloosheid nog 7 cent ga ven voor een frank, kwamen latér op de dag tot de ontdekking, dat zij voor die prijs niet meer bij de banken terecht konden. Zij hielden dan verder óf een voor henzelf vei lige koers aan (waarin uiteraard dan het verlies van de ochtend wel was verdisconteerd), óf weigerden Bel gische francs aan te nemen. I11 sommige warenhuizen werd regel matig de „nieuwste koers" omge roepen. Er is van Belgische zijde ook grote vraag naar het Nederlandse gouden tientje. Banken die normaal een of twee tientjes tegelijk- verkopen het is - een geliefd geschenk - kregen nu klanten voor vijftig stuks. De prijs is dan ook opgelopen van 27,75 tot 29,50. Volgens ooggetuigen zouden de rem men van dc bewuste tram, die uit de richting van het wijnoord Sievering de stad in reed, onderweg ook reeds heb ben geweigerd. Een van de passagiers zou daarom de tram hebben verlaten, hetgeen hem het leven heeft gered. Toen de tram de plaats waar zich even later de ramp zou afspelen, na derde, was de snelheid door de enigs zins hellende straat zo groot geworden, dat het voertuig uit de rails liep en zich in de_ voorste wagen van een tram boor de, die op de naastgelegen rails bij een halte stilstond. Tien mensen werden op slag gedood en zeven anderen over leden later in het ziekenhuis. Onder de slachtoffers zouden zich geen' buitenlanders bevinden. "Vele slachtoffers die uit de ravage werden gehaald waren onherkenbaar verminkt. Reddingsploegen van politie en brandweer richtten op straat verband- posten in om de gewonden de eerste hulp te bieden. Vijftien ziekenauto's reden af en aan naar de verschillende ziekenhuizen in de stad. Ofschoon het verkeer juist op di< punt zeer druk was, werden geen an dere weggebruikers gewond. Een van dc omvergeworpen tramwagens kwam op een personenauto terecht. De vrouw die hierin aan het stuu.- zat werd met een shock opgenomen ïn het zieken huis. In Tel Aviv en in Buenos Aires za! vandaag een verklaring worden uit gegeven dat het conflict tussen Argen tinië en Israël over Eichmann is ge ëindigd. De juridische adviseur van het Is raëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, dr. Rosenne, heeft sinds de vorige week in Buenos Aires bespre kingen gevoerd over de geheime ont voering uit Argentinië van de Duitse oorlogsmisdadiger Eichmann, die in Israël zal terechtstaan. Boot stort van stuw: drie doden (Van onze correspondent) DRIE MENSEN zijn verdron ken, toen .gistermiddag een roeiboot met zes personen aan boord door het kolkende Maas water werd meegezogen en door de open sluisdeuren van dë stuw bq Roermond bijna drie meter naar beneden vieL De drie slachtoffers zijnde markt koopman Aloysius Hinsscn (43) en zijn zevenjarig zoontje alsmede het vierjarig zoontje van de familie Salën- fijn. Samen met drie andere inwoners van Roermond, de heer Johannes Sa- lentijn (28), diens zevenjarig zoontje en de ongehuwde Martinus Houben (25) waren zij gistermiddag in een gehuurde roeiboot gaan varen op de Maas. De heer Hinssen hanteerde de roeiriemen. De boot voer op een zijarm van de Maas, maar dreef langzaam, maar zeker in de richting van het stuw- complex van Buggenum. Aangezien drie schuiven van de stuw,' in vér- band met de hoge. waterstand, waren opengetrokken, was het, varen in deze omgeving gevaarlijk; Opvaren den van een ten noorden van de stuw liggende bok van Rijkswater staat maakten de roeiers daarop attent, maar zij sloegen de waar schuwing in de wind. V- Enkele ogenblikken Jater belandde de boot in de krachtig zuigende water stroom. Er was geen houden meer. aan. Voordat men er iets tegenkon doen gleed de boot met de enorme water massa mee. Met het kolkende water stortten de ijzeren boot en vier van de zes roeiers naar beneden. Twee mensen, de heer Martinus Honbén en de heer Johamne* Salentijn, T'aagen kans- zich vast .te klampen aan een staten balk van. de stuw. Beiden konden zich met grote krachtsinspanning vasthouden totdat" zij uit hun" benarde positie konden worden bevrijd. Dè heer Saléntijn moest machteloos toezien hoe zijn jongste zoontje door het kolkende water wérd meegesleurd en ten slotte naar de diepte werd ge zogen. Zijn andere zoontje bleef aan de oppervlakte drijven Dank zij het moe dige optreden van de heer Cornells Luyten uit Roermond, duiker van Rijkswaterstaat, kon deze jongen van de verdrinkingsdood worden gered. De duiker bedacht zich-geen ogen blik, maar sprong onmiddellijk nadat hij het ongeluk had zien gebeuren, gekleed io het gevaarlijk kolkende water. Met groot gevaar voor eigen leven en ofschoon de jongen vrij ver van hem verwijderd was. slaagde bij erin hem levend naar de kant te bren gen. De sluismeester heeft nog geprobeerd ook het derde kind te redden, maar dit werd op het laatste ogenblik vlak voor zijn ogen naar de diepte getrok ken en verdronk evenals zün vader de heer Hinssen. Tol het invallen van de duisternis heeft de rivierpolitie gedregd, maar aeen van de omgekomenen kunnen vinden. (Van een onzer verslaggevers) De gereformeerde „Stichting Steun Kerkbouw" zal in het voorjaar 1961 starten met een 7 miljoen-actie. Deze actie wordt uitsluitend gevoerd ten baten van het bouwen van kerken en niet voor kerkopbouw in het algemeen. Van onlangs verschenen mededelin gen, dat de S.S.K. zou gaan fungeren als een coördinerende factor voor kerk opbouw in het algemeen, is het bestuur van S.S.K. niets bekend. DE Sow jet-ambassade te Wash ington heeft bekendgc maakt, dat visa zijn verstrekt aan de vrouw en de moeder van Fran cis Gary Powers, de piloot van het Amerikaanse U-2-verkeiv ningsvliegtuig, dat op 1 mei door de Russen boven de Sowjet-Unie werd neergeschoten. Ook hadden drie personen, die hen mogelijk naar de Sowjet-Unie zul len begeleiden een jurist, een arts en een vriend van de familie toe stemming daartoe gekregen. Dc Russische, woordvoerder maak te geen melding van de aanvragen van vier advocaten, die de piloot in Moskou willen verdedigen. De vader van Powers heeft reeds eerder een visum gekregen. Het proces tegen Powers begint 17 augustus. Mevrouw Powers heeft drie brieven van haar man gekregen, die zijn gepu bliceerd in Newsweek. Uit de brieven blijkt, jat Powers in de gevangenis van Moskou goed wordt behandeld: „Ik krijg meer dan genoeg te eten en voldoende slaap. Ik lees veel en word veel beter behandeld dan ik verwacht had." Powers is tot nu toe tweemaal buiten de gevangenismuren geweest: „Op 2 mei hebben ze mij een tocht door Mos kou laten maken, waar ik erg van heb genoten. Een andere keer hebben 'ze mij in een park de overblijfselen'van mijn vliegtuig laten zien." Over de uitslag van het komende proces schrijft hij slechts: „De mensen hier zeggen, dat ik blij mag zijn, dat ik nog leef, maar dat zal nog moeten blij ken". LEN in de bovenlucht aanwezige storing is de laatste dagen lang zaam van de Ierse Zee naar het oostzuidoosten getrokken. Ze lag vandaag vrijwel boven ons land, waardoor dc atmosfeer onstabiel werd en voornamelijk in de middag plaatselijk buien ontstonden. De meeste regen 43 mm werd gisteren afgetapt in Zierikzee, kort na het passeren van een wind hoos. Het scliefdingsfront tussen de koele lucht, waarin wij ons bevin den, en de warme lucht In Noord en Oost-Europa lag vanmorgen over Jutland en het zuidelijk deel van de Oostzee. Langs de Duitse en Poolse Oostkust heeft het ook de laatste 24 uur veel regen gebracht. In het front is nabij het eiland Rü- gen een nieuwe storing ontstaan, die in westelijke richting beweegt. Daarom blijft in het noorden van het land de kans op veel bewolking en enige regen aanwezig. Elders in het land worden morgen flinke zonnige perioden verwacht, muar in de mid dag zijn In bet binnenland nog en kele buien mogelijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1