Vliegtuig- incident Dr. Bunche gaat praten met Tsjombe Om over toekomst te Prinses Irene 21 jaar President Dominicaanse republiek afgetreden Vrede tussen regering en aannemers in zicht m TWEE BROERS Muziek bij ja-woord BI S Telefoongesprek via de maan onder D-trein FANFANI WON VERTROUWEN VAN SENAAT Belgen vervuld met walkin a ZANDV00RT moet eigen taal weer gaan en Plicht Politieke manoeuvre, zegt Washington ïïmÈm Conclusie na gesprekken in Den Haag: OORZAAK VAN CONFLICT VERDWIJNEND Hustig weer Verkeer: 4 doden Castro's medewerker, majoor Chibas, i im de vlucht Geschil Argentinië- Israël officieel bijgelegd Enschede Iaat bruidsparen keus uit 50 platen r r DONDERDAG 4 AUGUSTUS 1960 A J Direcreur: H. DE RUIG NEGENTDENDE JAARGANG No. 4666 v. Hoofdredacteur. Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT i E VERENIGDE NATIES moeten het Kongolese gebied Ka- tanga vrij laten om zelf zijn politieke toekomst te kiezen, aldus heeft de Belgische regering gisteren te kennen gegeven. Premier Eyskens verklaarde, dat het militaire ingrijpen van de V.N. in Katanga niet de „dekmantel voor politieke ope ratics" mocht worden. 1 Premier Tsjombe heeft de algemene mobilisatie bevolen van alle gezonde mannen in Katanga. De minister van Financiën van Katan ga, Kïbwe, heeft gisteravond te Brussel verklaard, dat slechts een symbolische strijdmacht van de V.N., geleid door secretaris-generaai Hammarskjoeld zelf, voor Katanga aanvaardbaar zou zijn. Dr. Bun- ene, plaatsvervangend secretaris-generaal der V.N. is vandaag naar "atanga gevlogen voor een gesprek met premier Tsjombe. c? c i mmm. m jtsËÉte ifisii „We zien licht' „Geen" verandering" Meisje verdronken voor strand van „de Hoek" ZzlAKPÉICHMANN ïotterdsm: Witte de Wltbatwrt 39 Tekst. 116700 u Ponbu» 1113 Poetelro No 424313. EOacbtendienst abonnementen 18J01930 wsf Zaterdags 17—18 ms Telefoon 113700. 'e-Giavenhnee: Huygenapleta 1 Telefoon 183407 (S ftnae) Postb'u 1091 Postgiro No 424867. Klflcbtendicnart 18.3019.30 Telefoon 382369. Dordrecht: Soul weg 135 Telet 4370. Schiedam: Thomas Kemplsstreat 9 4 Telef. 63481. Abonnementsprijs St cent oer week, f S.6S per maand, t T96 oer kwartaal. Losse nummers 18 cent Verschijnt dageiVk». Gel dig tot vrijdagavond) HETZELFDE WEERTYPE. In het noorden en noordoosten van het land bewolkt en plaatselijk enige regen. Elders In het land zonnige perio den en in de middag enkele verspreid voorkomende buien. Overwegend zwakke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 5.07 Maan op: 19.00 Onder: 20.24 Onder: 3.05 (Van onze militaire medewerker) KORT geleden werd een Ameri itaans verkenningsvliegtuig van het type RB-47 boven de Barcntszee omlaag geschoten. Rusland braebt de ze zaak met veel propagandistische tam-tam voor de Veiligheidsraad op beschuldiging van spionage. De slag vaardige Amerikaanse vertegenwoor diger Cabot Lodge onthulde echter dat het vliegtuig door de Russen bo ven open zee werd neergeschoten, een openlijk vijandige daad. Wat ons in deze zaak heeft ver wonderd, is dat de NAVO zich als ge heel erbuiten heeft gehouden. Zulks geldt ook van de afzonderlijke landen individueel, behalve de landen die van medeplichtigheid werden beschuldigd zoals Engeland. Hiermee werd de schijn gewekt van eer» gebrek aan soli daritcit tussen de NAVO-lanöen on derling en tekortkomingen gede monstreerd op het stuk van de alge mene politieke en strategische leiding Wat is toch het geval? m E NAVO moet In beginsel in haar U geheel, en de daarvan deel uitma kende landen afzonderlijk, kiezen tus sen de Russische en de Amerikaanse lezing van het incident. Het is nauwe lijfes denkbaar, dat men de Amen kaanse lezing niet zou geloven. Niette raln laadt de NAVO door te zwijgen de schijn op zich, dat zij de Amer: kaanse lezing met een korrel zout neemt en zich deswege niet met alle morele kracht daarachter plaatst. Want indien de NAVO de Ameri kaanse lezing als juist accepteert, dan is zij volgens art. 6 van het NAVO- verdrag contractueel verplicht daarop enigerlei actie te ondernemen. Dit ge beurde niet, terwijl evenmin gehoord •wordt van een onderzoek van de zijde van de NAVO of inderdaad van een schending van het verdrag sprake was. Op deze wijze wekt de NAVO de schijn, zich oogkleppen te hebben aan gemeten en het met de solidariteit niet zo nauw te nemen. Dat is oJ in een tijd, waarin een hecht en sterk front het antwoord dient te zijn op het Russische koude-oorlog-offensief, een bedenkelijk teken van zwakte. ER is nog een andere kant aan de zaak. Indien deze Amerikaanse vluchten het risico met zich brengen, aanleiding te geven tot incidenten, waarin de gehele NAVO kan worden betrokken, dan ligt het ook in de rede, dat over deze vluchten niet uitsluitend door Amerika doch door de hoogste strategische NAVO-leiding wordt be slist Deze dient dan uit te maken of zul ke vluchten strategisch zodanig on misbaar zijn, dat de daaruit mogelijk voortvloeiende politieke gevolgen moe ten worden geriskeerd.is dat inder daad het geval, dan is het ook logisch dat dan de NAVO als geheei en niet Amerika alleen tegen alsdan evi dente schendingen van bet NAVO-ver- drag in protest komt en eventueel te nemen collectieve stappen overweegt. Bit niets is echter gebleken, dat de militaire NAVO-leiding aan de top over deze vluchten enige zeggenschap heeft. Deze schijnt uitsluitend te berusten bij de leiding van de Strategische Lucht macht, Gelet echter op de politieke consequenties in NAVO-verband, is dit een zaak van wijdere, nl. van NAVO- verantwoordelijkheid, en deswege dient de commandobevoegdheld te worden herzien. De eerste Belgische parachutisten (on geveer 1SOOJ die uit Kongo werden teruggetrokken, zijn gisteren in Brussel aangekomen, waar zij door de bevolking hartelijk teerden verwelkomd. Bel ga vrij De Italiaanse senaat heeft gisteren een vertrouwensvotum gegeven aan de nieuwe regering van premier Fanfani. Fanfani kreeg 126 stemmen van de 220 aanwezige senatoren. Slechts 58 stemden tegen hem, terwijl 36 sena toren, onder wie de linkse socialisten, zich van stemming onthielden. Fanfani had pas dinsdagavond zijn regeringsprogramma aan het parle ment voorgelegd. Het debat over de motie van vertrouwen was het kortste in de parlementaire geschiedenis van Italië. Men ging uren eerder dan werd verwacht tot stemming over. D Het is waar dat de tussenkomst van de Verenigde Naties to Katanga in overeenstemmine met de resoluties van de Veiligheidsraad is, aldus heeft premier Eyskens woensdagmiddag te genover Journalisten verklaard. Deze tussenkomst mag echter niet betekenen dat wanorde gaat heersen In een gebied waar het thans rnstig is en waar 20.000 Europeanen wonen en werken. De volkerenorganisatie moet de ver langens van Kongo of een van de delen van de republiek ten aanzien van zijn toekomstige juridische status eerbie digen, aldus Eyskens. Volgens de premier hebben de Ver enigde Naties „de plicht het verlan gen van Katanga naar onafhankelijk heid, tot uitdrukking gebracht door een wettige provinciale regeringKdie - over een parlementaire meerderheid be schikt, te eerbiedigen."" De minister van Buitenlandse Za ken Wigny zei naar; aanleiding van het optreden van de Verenigde Na ties: „Bij mijn terugkomst uit New York (van de zitting van de Veilig heidsraad) heb ik u gezegd ontgoo cheld te z(jn. Ik blyf hierbij. De op vatting van de Verenigde Naties over het vervullen van hun opdracht heeft België voor een zware beproeving geplaatst. Daarby komen dan nog de laster, het onbegrip, de druk van verscheidene zijden, de haat, die onze goede wil en ons geduld uitputten en ons uiteindelijk met walging ver vullen. De Verenigde Naties zijn zo als ze zijn. Na uiting te geven aan mijn diepe ontgoocheling ben ik be reid uiting te geven aan mijn tevre denheid. Inderdaad zijn de Verenigde Naties er in een veertien dagen in geslaagd de veiligheid in de belang rijke streken te verzekeren," aldus de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een verkla ring van Hammarskjöld gepubliceerd waarin wordt herhaald dat bet binnen trekken van V.N.-troepen in Katanga op geen enkele wijze inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Kongo of Katanga betekent. Hammarskjöld verwees naar zün ver klaring van 18 juli waarin hij o.m. zei dat de V.N.-troepenmacht geen part li kan zijn in een intern conflict. Naar verluidt zal Hammarskjöld zijn best doen om een compromis tot stand te brengen tussen Tsjombe en Loé- moemba. Premier Tsjombe van Katanga heeft verklaard, dat zijn regering zich zal verzetten tegen het binnentrekken van de troepen in zijn land. /ie H'nli'i li; 1 ftp kn| „C onderschat, naar mlin mening, de Intelligentie der buitenlandse be zoekers, indien 1u voor de bekendma king van te verlenen diensten gebrnik maakt van opschriften, die in een vreemde taai zijn gesteld." zo heeft de hitrrenwcter van Zandvoort, mr. H. M. van Fenema. aan blina twee honderd Zandvoorise ingezetenen In een srhriiven medegedeeld, omdat vol. eens hem onschriften „kamers te buur", „logies met onibiit". enz. voor de buitenlanders geen enkele moei lijkheid opleveren. De heer Van Fenema schrijft yg^der. ciaf zelfs de-buitenlandse toeristen zich verbazen over de ruime mate. waarin in deze badplaats aankondigingen in vreemde talen worden getiaan. Men ziet daarin, zelfs een tekort aan natio naal bewustzijn, hetgeen z. t. echter niet het geval is. De burgemeester geeft ieder in over weging voortaan de landstaal te ge bruiken, Ten slotte herinnert hij aan een verordening op liet dorpsseho.on, die het college van B. en W. bevoegd heid geeft op te treden tegën aankon digingen die on tsierend.Wérken. wi •'VA-wi'- (Van een onzer verslaggevers) Het is niet uitgesloten dat de strijd bijl in het confliet tussen regering en aannemers binnenkort kan worden be graven. Dit bleek na afloop van twee gisteren gehouden besprekingen tussen de ministers De Pous en Van Aartsen en een delegatie van de Raad vau Be stuur Bouwbedrijf, resp. een delegatie van de NCAB. Tijdens deze besprekingen werd on der ogen gezien of en zo ja, op welke wijze de prijzen beschikking bouwbe. drijf 1960 kan worden ingetrokken. Op 27 augustus zal het gesprek tussen re gering en aannemers worden voort gezet. Na afloop van het onderhoud met de Raad van Bestuur Bouwbedrijf hielden de beide ministers een over eenkomstige bespreking met een de legatie van de Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvakoatroonsbond die sinds het bouwconflict geen deel meer uit maakt van de Raad van Bestuur. De besprekingen werden gehouden naar aanleiding van een brief van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf over de toepassing van de pryzenbeschik- king. De aannemers achtten de situatie namelijk niet duidelijk, omdat de be schikking voor verschillende uitleg vatbaar zou zijn. Tijdens de besprekingen is echter niet alleen over de toepassing van de beschikking, maar ook over een mo gelijke opheffing gesproken. Nadruk kelijk werd echter gesteld dat ophef fing alleen mogelijk zal zijn met hand having van de doelstellingen van het prijsbeleid van de regering in het al gemeen en van het doel, waarvoor de prijzenbeschikking bouwbedrijf des tijds is uitgevaardigd, in het bijzonder. De president van de Dominicaanse Republiek, Hector Trnjillo is als staats hoofd afgetreden. Een afvaardiging van het parlement, bestaande uit de voorzitter van de Kamer en twee sena toren, heeft tevergeefs geprobeerd de president van zijn voornemen,om af te treden af ie brengen. Trajilio verklaar de dat hij om gezondheidsredenen zün functie beschikbaar stelde. Dr. Joaquin Balaguer is door de volksvertegenwoordiging aangewe zen als, staatshoofd. De 52-jarige generaal Hector Bien- venido Trujillo Molina werd op 16 mei 1952 tot staatshoofd gekozen, als opvolger van zijn broer generaal Ra Xaël Leonidas Trujillo, die staats hoofd was van 1930 tot 1938 en van 1942 tot 1952. Deze Kafaël .Trujillo is sinds! dertig jaar de onbetwiste lèider vamde'Domi nicaanse Republiek, De 53-jarige Balaguer was - tot dus ver vice-president. i 4 In het eerste door. hém ondertekende besluit heeft de nieuwe president Fer nandez tot minister van Landsverdedi ging benoemd, die -als zodanig in de plaats komt van generaal Jose Trujillo Er zouden nog meer wijzigingen ko rrien. Men .ziet in Washington geen ver anderihg in de Dominicaanse politiek, daar Rafael Trujillo nog steeds,- als de machtigste man wordt beschouwd. Het optreden van Trujillo wordt' in diplomatieke kringen in Washington ols een „manoeuvre" gezien om vervyarring te zaaien aan de vooravond van de mi nistersconferentie der Amerikaanse sta ten in Costa Rica, waarop -de Venezo laanse- klacht tegén de Dominicaanse regering zal worden behandeld. Zoals oekend, wordt deze regering door Ve nezuela er van beschuldigd Venezo laanse ballingen opdracht" te hebben gegeven tot de moordaanslag op presi dent Besancourt. Twee Amerikaanse ingenieurs, de een in New Jersey, de ander in Cali fornia, hebben gisteren een kort tele foongesprek gevoerd door middel van een radioverbinding via de' maan. Het was niet de ereste maal dat een dergelijk gesprek werd gevoerd. De demonstratie van gisteren geeft steun aan de plannen van Bell Telephone System voor het in de ruimte bren gen van 50 satellieten, die om de aarde wentelen om snelle verbindin gen tot stand te kunnen brengen. Verleden jaar werden boodschap via in één richting vau Massachusetts via de maan gezonden naar de Britse ra- dioteïexcoop in Jodre-H Bank en gis teravond "werd er in beide richtingen gesproken. 0RGEN viert prinses Irene haar eenentwin tigste verjaardag. Zij is dan de tweede dochter van koningin; Juliana en. prins Vr Bernnard, die meerderjarig is ge worden.:' De 'gedachten van velen zullen teruggaan naar de mbrgert van de vijfde augustus 1939 een zaterdag -—, toen eenenvijftig, sa il luutschoten de geboorte van het prinsesje Verkondigden. „Een flink fund,, niet blauwe ogen en iets donkerder haar dan prinses Beatrix", zokenschetste de toenmalige burgemeester van Baarn, jhr., mr. G. C. J. van Rcenen, het pasgeboren prinsesje, dat nog geen jaar later met haar ouders en haar zusje Beatrix het vaderland moest, verlaten. De huidige studente prinses Irene heeft een stormachtige (priüe) jeugd gehad. Na de oorlog groeide zij te midden van ons volk op als .de „tweede Prinses", die J7 op innemende wijze haar aandeel neemt in het representatieve deel jf van de taak der Oranjes.. Moge het bereiken van de leef. H tijd der meerderjarigheid een gezegende levensperiode voor prinses Irene, inluiden. (Foto Max Koot) (Van onze correspondent) Tijdens.het baden bij het vrije strand te Hoek van Holland is de 17-jarige Maartje Kleywegt uit Strjjen verdron ken. Zij was met een nichtje uit Rozen burg door de branding heen gelopen, doch op een gegeven moment verloor zij haar evenwicht. Het meisje zelf kon niet zwemmen; het nichtje wel. Deze heeft nog getracht haar te bereiken! doch dit is niet gelukt. Vervolgens is het nichtje terugge- zwommen en heeft op het strand alarm geslagen. De Rotterdamse reddings brigade heeft het meisje daarop uit zee gehaald, doch kunstmatige ademhaling m-ocht niet meer baten. Met enige nadruk werd Ook op gemerkt dat de gesprekken in een sfeer van wederzijds vertrouwen werden gevoerd. Enig optimisme .kwam ook tot uiting in de verzekering van de leider van de delegatie van de Raad van Bestuur, de,heer, J. F. A. Nelis- seri: „We zien weer licht". Een'na dere .toelichtmg.wilde hij nietrgeven. Wèl verklaarde hij dat er nog ver schillende besprekingen zullen, moe ten worden gevoerd voordat wer- ,-kelijk van een oplossing van het .-conflict sprake zal kunnen zyn. Er is echter reden om aan te ne men, dat het moment nadert waarop het conflict wegens vermindering van de voornaamste conflictstof zal kunnen worden beëindigd. De inzet van de strijd was dit voorjaar immers de doorberekening van de loonsverhoging in de prijzen van lopende werken. Voor zover deze lopende werken nu nog niet zyn beëindigd kan in de mees te gevallen langzamerhand al wel van aflopende werken worden gesproken. Op dit punt zijn de moeilijkheden dus in omvang aan het afnemen. Bij de nog volgende besprekingen VAN Ierland- strekt zich, vrijwel recht naar het oosten, een gebied van betrekkelijk lage druk alt'. Hier in komt boven Engeland een kern voor/die heel langzaam in zuidelijke richting beweegt. Van meer betekenis is een andere kern, die van de Oostzee is geko men, gistermiddag de Kielerbocht bereikte en no eveneens waar het zuiden koerst. Deze heeft in de af gelopen nacht in de streek tussen de Weser en de Elbe 20 tot 35 mm regen gebracht. In de lagedrukgordel ligt nog steeds het front, dat de noordelijke begrenzing van de in onze omgeving aanwezige koele lucht vormt. Het strekte, zich vanmorgen uit van De nemarken naar Midden-Engeland en gaat nu heel langzaam naar het zuiden bewegen. fn verband daarmee zal er in de noordelijke helft van het land ook morgen veel bewolking blijven en is daar kans op enige regen. In het zuiden van het land worden opnieuw zonnige perioden en slechts enkele verspreid, voorkomende bnien ver wacht. zal het er dus vermoedelijk vooral om gaan zekerheid te krijgen, dat de aan nemers na opheffing van de prijzen beschikking de regering zullen steu nen. Gezien de optimistische uitlatin gen achten beide partijen het thans niet uitgesloten daarvoor een oplos sing te vinderu (Van onze correspondenten) TUSSEN Tilburg en GiEze-Kücn zijn gisteravond op een onbewaakte overweg twee broers, die .samen op een bromfiets zaten, door een D-trein gedood. Het waren de heren A. en W. Zandbergen uit Tilburg, beiden! on gehuwd. Zij. werden dertig meter voorbü de overweg in een sloot ge vonden. Op een eveneens niet beveiligd over pad bij de Schieweg in Delft, is van morgen een veeauto door een trein ge grepen. De chauffeur de 22rjarige H. W. M. Koot uit Delft, pas gehuwd, werd gedood. De. bestuurder van de trein remde zo krachtig, dat een passa gier werd gewond. Er hing ter plaatse een dichte mist. Op een door knipperbollen be schermde voetgangersoversteekplaats in de Langestraat te Hilversum is gis termiddag de 83-jarige weduwe J. Beeksma-Aukema door een motor rijder (de Hilversummer W. H.) aan gereden. Zij overleed een half uur later in een ziekenhuis. Hét ongeluk was te wijten aan het feit, dat de dame onmiddellijk achter een pas serende auto langs overstak. Majoor Raoel Chibas, een der voor naamste medewerkers van premier Fidel Castro van Cuba, la in; Amé-, rikaaJise staat Florida" "uit zijnriseil- boot aan land gestapt en heeft daar politiek asiel gevraagd." Chebas was samen met. zijn vrouw. Onder hetregiem-Batista zamelde Chebas in Amerika geld in. voor fde revolufcionairé beweging va» Castro, in 1957 werd hij Cuba binnengesmok keld en voegde hij zich in. de Sierra Maestra bjj Castro. Chibas was president van de revo lutionaire krijgsraad, die kort nadat Castro de macht had overgenomen in het stadion van Havanna een "zekere Bianca .als oorlogsmisdadiger tér dood veroordeelde. Zeshonderd andere aan hangers van Batista zijn op Blanca.ge volgd. Het geschil tussen Israël en Argen tinië over de ontvoering van Eichmann is bijgelegd. Een officieel commnniqué is gister avond gelijktijdig in Buenos Aires en Jeruzalem gepubliceerd; „Bezield door hét streven om té vol doen aan de wens van de resolutie van de Veiligheidsraad d.d. 23 juni, waar in uitdrukking gegeven is aan het ver langen de traditioneel vriendschappe lijke betrekkingen tussen de twee tan den te bevorderen", aldus het commu niqué, „hebben de regeringen van Israël en de republiek Argentinië toe sloten het incident, dat ontstond door het optreden van Israëlische burgers, en waardoor de fundamentele rechten van de staat Argentinië geschonden werden, als gestoten té beschouwen." Het communiqué was opgesteld door de juridische adviseurs van Israël ëh de Argentijnse regering, die in Buenos" Aires onderhandelden. Het communiqué kreeg de goedkeu- ring van beide regeringen. (Van onze correspondent) Binnenkort zuilen huweiyksvoi- trekkingen op bet Enschedese ge meentehuis opgeluisterd worden met passende muziek. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van stereoplaten, die een nagenoeg natuurlijke weergave van de muziek verzekeren. Dc bruidsparen zullen een keuze kunnen maken uit een vijftigtal zang- en muzieknummers. Overleg hierómteènTkairwordS^ by de huwelijksaangifte. P B" De installatie zal worden aangebracht na een herinrichting van die troi.» kamers Voor het plaatsen van era orgel in beide in gebruik zijnde trouwzalra lenen deze vertrekken zich met. Bovendien zou dit zeer kostbaar zün toS ook organisten in dienst genomen zouden moeten worden, Daarom is besloten een onzichtbare muziekapparatuur aan te brengen In d- tafel waarachter de ambtenaar van de burgerlijke stand en zün assistent» plaats nemen Door middel van enkele knoppen kan Iaa^tgenoemde hetgeheel op onopvallende wijze bedienen. geneei De bedoeling Is, zowel bij het betreden als bil het verlaten van u» i muziek ten gehore te brengen en tevens, na de door de amMenaar dkeS» be^agen^^OOO,—|,UWe!Uk t0' Stand gckomen- De kosten van deze installatie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1