Drie landen bieden Kongolese bewind troepen aan Leger van de VN niet langer gewenst? R.k. kerk op Cuba is bezorgd COMPROMIS RESOLUTIE? WEER NEGEN MENSEN IN HET VERKEER GEDOOD i Castro neemt nog meer Amerikaanse eigendommen over -zeil roeien boeddhisme in Tibet uit Radiomuziek in treinen afgelopen Papoea 's richten een partij op Eisenhower wil uitvoering spoedprogram Meisje valt van rots: overleden- Ernstig ongeluk Vreedzaam Binnenlands V.N. weg? door plotseling overstekend kind m Zwakke wind Proces tegen Powers groot opgezet Zware zomerstorm in Engeland r MAANDAG 8 AUGUSTUS 1960 A Directeur. H. DiS RUiU NEGENTIENDE JAARGANG No. 4671 S Morten; Zon «pi Wï Onder) 1R.16 Maan op: 21*24 Onder: 8.12 Hoofdredacteur: Ur. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT FRIKAANSE landen hebben dit weekeinde de Kongolese egering troepen aangeboden voor het heroveren van de fgescheïden provincie Katanga. Guinee. Ghana en de Verenigde Arabische Republiek gaven offi cieel te kennen dat het bewind-Loenioemba militaire hulp van hen kan krijgen huiten de Verenigde Naties om. De VN-troepen zouden dan Kongo moeten verlaten. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal vanmiddag vijf uur Ned. tijd bijeenkomen om over Kongo te spreken. De zitting had aanvankelijk gisteravond moeten beginnen, maar zij is uitgesteld om een regeringsdelegatie uit Kongo de gelegenheid ie geven naar New York te komen. In Brussel wordt vernomen dat NAVO-autoriteiten sedert een tiental dagen de volledige terugtrekking van de Belgische troepen uit Kongo Katanga en de Belgische basissen inbegrepen eisen. iiiiiininiiuiiiiiiiiHimiiiniiiiiiiiiiiii'ittiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiuiii Afrikaans regering t: afgescheidi e val van zolder v tZie verder pag. 3. 7e kol.) Advertentie) IR ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN om vooruit te komen in hot leven Op vrachtauto In Duitsland Venvacht Communisme Witt* da «iaawwrt 39 Mat. HST00 (f U PoatM» UW Po»tjöre No 42*910 Klacfttmtttonct «OooiMcnanten !b.Jn10 30 sxa ZaurCir» W—II aar T<M«w |1S70*. Hnvpnaptom 1 Momg IHWI tl UW) PtMtba» 1091 Pwrtglre Na 434MT. RWftWnrfiMWt H-3&—19 30 Telefoon M25S0 Nmum 133 Tom Thorn*# I K«rrpl«traat Tetof. 69401, AhonnementspTÜ» «1 e«W eer «wak. 368 oar I 'N rwr IrwirtaaL toaw nummer» 10 eant VerrehHnt da«aH}t» ■otUnSti»! «-Grtxenhefa: Oortreei*: Se ri tod #m (Geldig tot dinsdagavond) RUSTIG WEER Perioden met zonn «schijn, maar ook enkele lokale buien met kans op onweer. Overwegend xwakke wind. Weinig- vr ran do-ring in temperatuur. AFRIKAANSE HULP VOOR L0EM0EMBA (Van onxe correspondent) De 14-jarige Geert Koopmans. leer ling van de rijks h,D3. te Groningen, is bij het spelen op de hooizolder .an de landbouwer J. N. te Garnwerd (Gr.) door een luik gevallen. Hij kwam acht meter lager op een betonnen vloer terecht. De jongen is later aan de ver wondingen overleden. In de r.-k. kerken van Havana is gisteren een bisschoppelijke brief voor gelezen. waarin de bezorgdheid van de Rooms-Katholieke Kerk ran Cuba werd genit over „de groeiende vooruit gang van het comronniame in ons land". De brief zegt: „Dit feit maakt ons zeer bezorgd, daar het katholicisme en het communisme beantwoorden aan twee opvattingen van mens en de we reld die volstrekt tegenover elkaar staan en nimmer verzoend kunnen wordpn" De brief vervolgt: ..In de laatste maanden heeft de regering van Cuba hechte betrekkingen aangeknoopt met communistische landen, in het bijzon der met de Sowjet-Unie. Daar Is niets tegen te zeggen van comm 'rciee! standpunt. Doch het is vooi ons een bron van bezorgdheid, dat als resul taat van deze betrekkingen de rege ring. journalisten en arbeidersleiders herhaaldelijk de stelsels van de-e lan den warm hebben geprezen. Dit punt maakt ons diep bezorgd". Hel Centrale Comité van «Ie Abako. 4e parti) van president Kasavseboe van: Kongo, heeft zondag een resolutie aan- genomen waarin wordt verklaard dat het geen vertrouwen heeft in de re-i gering van Ucnseuln. De vergadering heeft een telegram naar de Veiligheidsraad van de Ver enigde Naties gezonden waarin wordt gezegd dat premier Loemocmha niet in staat is de veiligheid in het land te verzekeren. Volgens het Centrale Comité die nen de Verenigde Naties de vorming van een statenbond in Kongo sis de enige oplossing van de Kongolese crisis te beschouwen. De vier neutrale landen in de Vei ligheidsraad. Argentinië, Ceylon, Ecua dor en Tunesië. waren gisteren bezig een resolutie op te stellen die ten doel heeft de weg vrij te maken voor het vreedzaam binnenrukken van V.N.- troepen in Katanga. Men verwacht dat Ceylon en Tune sië de resolutie zullen indienen. Er zal waarschijnlijk in staan, dat de 12.000 man sterke VJï.-strijdmacht „geen par tij zal zijn in interne conflicten en op generlei wijze zal interveniëren". Voorts zouden de Belgische troepen zo spoedig mogelijk moeten vertrekken. Secretaris-generaal Hammarskjoeld heeft zaterdag in een rapport over Kongo de Veiligheidsraad verzocht, zodanige Instructies te geven, dat de strijdmacht van de volkerenorganisatie Katanga kan binnentrekken zonder zich te mengen in de binnenlandse po litieke toestand van Kongo. Naar aanleiding van zijn besluit om, iri afwijking van zijn oorspronkelijke plan, zaterdag nog geen eenheden van de VJN. naar Katanga te sturen, ver klaart Hammarskjoeld dat de toestand in dat gebied een „binnenlands politiek vraagstuk vormt waarin de V.N. geen partjj kunnen zijn". Overigens zou de komst van V.N,-militalren in Katanga z.i. „geen stellingneming in het con flict" betekenen. Premier Loemoemba heeft president Kasavoeboe verzocht het kabinet bij een ie roepen en te besluiten dat de diensten van de Verenigde Naties In Kongo niet langer zullen worden aan vaard. Dit vanwege de weigering van de volkerenorganisatie troepen naar Katanga te zenden. Kongo is thans verzekerd van recht streekse militaire hulp van Afrikaanse staten, zo staat in het telegram dat za terdagavond in de hoofdstad van Gui nee, Conakry, is gepubliceerd. Loemoemba heeft de laatste dagen o.m. Ghana, Guinee en Liberia bezocht. „De troepen van de V.N. houden in Kongo slechts parades, in plaats van ons te helpen bij de evacuatie van de vijandige Belgische troepen'", aldus loemoemba, „Wij zijn verze- Ook In een PSYCHIATRISCHE IN RICHTING ligt voor u een kans om iets to bereiken. De opleiding tot VER PLEEGSTER kan de grondslag leggen voor een goede toekomst In dienst van de mensheid. De opleiding vindt thans plaats volgens nieuwe methoden, aangepast aan de eisen van de tijd. Voor de arbeids- en bezigheidstherapie is er een opleiding tot THERAPIELEID STER, die om, bevat: muziek, zang volksdans, boetseren en speltherapie BENUT EEN VAN DEZE KANSEN en schrijf vandaag nog aan de Geneesheer- Directeur van de psychiatrische Inrich ting „Woifheze" te WOLFHEZE, V krijgt dan atlc gewenste Inlichtingen. Gedurende het wrekelndr zUn negen Nederlander» bil verkeersongelukken ow het leven gekomen. Ddor het plotseling oversteken van een kind zijn zondagmiddag In Haaks bergen twee mensen verongelqkt. De vierjarige Gerda ten Voorde stak vlak voor een met matige snelheid rij dende personenauto de Eibergse weg over. De bestuurder, de heer W. P. C. Konings uit Almelo, trachtte haar te ontwijken, maar slaagde daar niet in. Het kind werd door de auto geschept en overleed ter plaatse. Bij de uitwijkpoging raakte de wa gen op de linker weghelft, waardoor de 32-jarige J. Bunk uit Enschede even eens werd gegrepen. De heer Bunk is ernstig gewond naar het ziekenhuis „Ziekenzorg" te Enschede overge bracht. waar hij ondanks operatief in grijpen is overleden. De 56-jarige heer J. O. Klooster, voorganger van de Apostolische Ge meente te Doetinchem, is, toen hij per auto van Zutphen naar Doetinchem reed, onder Steenderen op een voor hem rijdende trekker gereden en daar bij zo zwaar gewond, dat hij ter plaat se overleed. Vast staat dat de trekker behoorlijk verlicht was. Op het terrein van het mobilisatie complex in Schaarsbergen bij Arnhem is de 29-jarige wachtmeester M. Th. B. Wachtendonk van de derde divisie Koninklijke Marechausseebrigade Arn hem. die op een motor reed. tegen een langzaam achteruit rijdende vracht auto gebotst. Hij werd zo ernstig gewond dat hij iater in het militaire hospitaal in Arnhem, waarheen hi) nog vervoerd werd. is overleden. Het slachtoffer was gehuwd. Hij woonde in Arnhem. Op het kruispunt ParallelwegCa nadalaan te Bergen op Zoom is de 15- jarige Tini van Maurik uit Bergen op Zoom, die op de fiets uit de CanBdalaan kwam gereden en de Parallelweg wilde oversteken, door een auto gegrepen en ernstig gewond. Zij werd naar het Gast huis vervoerd, doch bij aankomst al daar bleek het meisje reeds te zijn over leden, Op de rijksweg in Echt. by de plaats waar donderdag een jonge bruid bij een autobotsing omkwam, is oonieuw een ernstig ongeluk gebeurd. De 42-jarige Th. B. uit Weert raakte bij een inhaal manoeuvre de macht over het stuur kwiit e„ reed met 80 kilometer snel heid tegen een boom. De bestuurder zelf kwam er vrij goed af, maar zun echtgenote, een kennis en twee kin deren zijn ernstig gewond naar het zie kenhuis in Roermond overgebracht. De elfjarige Albert Buitenhuis uit Loenen is zondagavond, toen hij met zijn fiets op de Hoofdweg reed. door een auto aangereden en zwaargewond, tn het Julianaziekenhuis te Apeldoorn is- hij later overleden. De jongen week plotseling naar links uit toen de auto uit de andere richting naderde. De automobilist remde zo krachtig dat de auto in een sloot kantelde. Op de weg tussen Keulen en Bonn is zaterdagmiddag een Nederlandse per sonenwagen geslipt. De 19-jarige J. Mertens uit Diergaarde Echt (Limburg) werd op sla? gedood, de drie andere in* zlltenden werden ernsfig gewond naar het ziekenhuis in Rheinbach overge bracht, waar de 23-jarlge G, Cabollet uit Posterholt zondagmiddag is over leden. Met twee andere jongelui, Egelmeer - Hendrikx uit Posterholt, maakten -en vakantielorh'. De wagen, war v. zwaar beladen met tentmateriaa' en benodigdheden voor een camping. De bestuurder, de heer Mertens. heeft op de door de regen glad geworden weg tussen Rheinbach en Wormersdorf de inacht over het stuur verloren. waardoor de wagen enkele malen over de kap sloeg en tegen een boom be- 'andde. De wagen werd geheel ver nield. De Ti-jarige H. van Loon uit Wijk en Aalborg is zaterdagavond gedood, tcien na een botsing tussen twee per sonenauto's op de Maasdijk ter hoogte van café Duiterwlfikel belde 'wagens de weg afreden en tegen een lichtin stallatie botsten, waaronder de heer Van Loon met zijn plaatsgenoten Bou- man en de Waal stond te praten. De Waal kon nog onzij springen, maar Van Loon werd dodelijk getroffen en Bouman werd met zeer ernstige verwondingen raar een ziekenhuis vervoerd. Hrt Internationale Comilé van Ju risten heeft een rapport gepubliceerd waarin communistisch China wordt beseiiidlgdf van pogingen de bevol king van Tibet als religieuze groep uit le roeien. De Chinese autoriteiten staan in Tibet geen uitoefening van het boeddhisme toe. Zij doen systema tische pogingen dit geloof uit te ban nen. Bij deze pogingen zijn religi euzen (lama's) vanwege hun geloof gedood en Tibetaanse kinderen zijn naar een Chinese omgeving overge bracht om te voorkomen, dat zij een religieuze opvoeding zouden krijgen, aldus het comité. Ten aanzien van de rechten van de mens wordt gezegd, dat de Chinese autoriteiten de economische en sociale rechten en de burgerlijke vrijheden hebben geschonden. De commissie be schikt over bewijzen, dat onafhanke lijk van de onderdrukking van de op stand, op grote schaal mensen zijn gedood. (Van een onzer verslaggevers) Eindelijk wat minder last van de draag bare "radio's: in de treinen is het af gelopen met de waterstanden, de „Licht te Verteren" VARA-haan en de Radiokrant, waarnaar alle kien- tertjes van het hele land luisteren. De N.S.-directie heeft namelijk een dagorder doen uitgaan, waarin het treinpersoneel wordt herinnerd aan "t aloude verbod in de rijtuigen van de N.S. muziek te maken of te laten m3ken. Nu valt het met het actief musiceren in onze treinen wel mee, maar de meegebrachte radiomuziek is in toe nemende mate een bron van klach ten. in haar oekaze wijst de N.S.- directie erop. dat de verordening ook geldt voor dit soort muziek. Het treinpersoneel wordt verzocht hier extra op te letten, en tegen degenen die radio's in werking hebben pro ces-verbaai op te maken. In de treinen komt het, vertrouwen wij. nu wel in orde. Nu nog soortge lijke instructies, voor de boswachters en de straatagenten, want ook in bos en hei, en zelfs op straat, doen vele mensen vele andere mensen overlast aan met hun draagbare radiotoestel len. Het proces tegen Adolf Eichmann zal waarschijnlijk in het voorjaar van 1961 in Jeruzalem beginnen, zo is zondag in Jeruzalem meegedeeld door een Israëlische woordvoerder. Met twee kinderen op de fiets vlucht een inwoner van midden-Formosa voor de overstromingen, die dit deel van het eiland hebben geteisterd. Meer dan honderd personen werden gedood toen een tyfoon, gevolgd door wolkbreuken, grote gebieden onder water zette. Tijdens een bezoek, dat de Britse ko ninklijke familie aan Wales bracht, is prins Philip met een titel van Wales vereerd: Hii mag zich „Philip Meirion nydd" noemen. In Cardiff vond dezer dagen de plech tige installatie plaats. De prins was gekleed in de groene mantel, die bij zUn nieuwe hoedanigheid behoort, ter wijl hij door de „aartsdrnïde" van Wa les, de heer Edgar Phillips, werd ge ïnstalleerd. Het regime-Castro zal bijna alle nog niet genationaliseerde Amerikaanse eigendommen op Cuba overnemen. Dit heeft de Cubaanse minister van Lands verdediging. majoor Raoel Castro, een broer van premier Fidel Castro, zon dag op een links Zuidamerikaans jeugdcongres, in het stadion van Havanna meegedeeld. Deze eigendommen waarde 2500 miljoen gulden omvatten de elek- triciteits- en de telefoonmaatschap pij van Cuba. de oliemaatschappijen Esso, Texaco en Sinclair en alle 36 Amerikaanse suikerondernemingen -rietvelden en de bübehora-nde fa brieken. Eigendommen ter waarde van 9ÖC miljoen gulden vallen er buiten. Minister Castro deelde dit mee nadat hij net woord van zün broei Fidel had overgenomen, wiens stem het na een halfuur spreken begaf De premier was sinds twaalf dagen niet meer in het openbaar verschenen. Er is gemeld, dat hij een aandoening heeft aan de linkerlong. De bijeenkomst in het stadion werd door 50.000 Cubanen bijgewoond. Deze riepen „Cuba ja. Yankees neen", toen Fidel Castro het stadion betrad. Het decreet van de regering-Castro om aile Amerikaanse goederen in be slag te nemen, werd reeds enige tijd door de Amerikaanse autoriteiten ver wacht. Einde juni heeft premier Fide! Castro gewaarschuwd, dat Cuba aiie Amerikaanse investeringen „tot de schoenveters" in beslag zou nemen in dien de Verenigde Staten het Cubaan se suikerquotum inkrompen. Enkele weken later werd dat quotum inge krompen. 'Nadat zijn broer enige tijd had ge sproken. nam Fide! Castro zondag in het stadion te Havanna opnieuw het woord. Met schorre stem las hii het officiële decreet van de nationalisaties over. met de namen van de betrokken bedrijven. Hysterisch geroep begeleidde de naam van elk Amerikaanse bedrijf, dat door hei nieuwe decreet getroffen wordt. Buitengewoon hard werd ge schreeuwd toen Castro o'e United Fruit Co. noemde. Castro zei, dat de onteigende activa (Van onze correspondent le Hollandia) Woensdag zal in de Papoea-stadswijk Hamadi van Hollandia de openbare oprichtingsvergade ring gehouden worden vun de „Partij Nationaal", kortweg „Parna" genoemd. Sprekers tijdens deze vergadering zullen zün de leiders van deze nieuwe partij, de voorzitter lierman Wajoi, afkomstig van Seroei op het eiland Japen in de Geeivinkbaui, en Frits Man rits Kirihio (26), eveneens van Japen afkomstig. Wajoi staat als nationalistisch bekend. Hij is ambtenaar bij de belastingdienst. Kirihio is stu dent in de niet-westerse sociologie in Leiden. Hij vertoeft op het ogenblik voor enkele maanden met vakantie in zijn vaderland. De nieuwe partij heeft als beginsel verklaring dat Gods liefde de basis is van de staat; daarom wordt rassen discriminatie ondubbelzinnig van de hand gewezen. Parna heeft zes programmapun ten. Bovenaan staat de eis dat het bestuurs- en politic-apparaat op Nieuw-Guinea over tien jaar geheel uit Papoea's moet bestaan. Voorts wordt gevraagd de aanleg van wegen die moeten dienen als basis voor de economische vooruitgang van Nieuw- '?V icajxua fiSMxta iüotoiki'? FRITS M. KIRIHIO nieuwe partij Guinea, de oprichting van een volkskredietbank en de aantrekking van buitenlands kapitaal. Bovendien zouden alle ambtenaren periodiek lang verlof moeten kunnen krijgen. Dit programma is aanzienlijk ge matigder dan het ontwerp dat men aanvankelijk had opgesteld. Men wil namelijk de steun zoeken van matiger elementen op Nieuw-Guinea. Vele vooraanstaande Papoea's, zoals ds. Roemainoem, de voorzitter van de Synode van de Evangelische Christe lijke kerk, hebben hun instemming be tuigd met de nieuwe partij. Maar voor al onder de Indisch-Europese bevol kingsgroep is een zekere ongerustheid ontstaan. Frits Kirihio, die vice-voorzitter van de christelijke vakbeweging in Nieuw- Guinea is geweest, meent dat de nieu we partij zich in de eerste plaats zal moeten richten op de kadervorming. Boven vrijwel geheel Europa heerst thans een zeer vlakke lucht drukverdeling, zodat de winden overwegend zwak zijn. Enkele zwak ke lagedrukgebieden bevinden zich bij Schotland, op de Noordzee, in Frankrijk en Noord-Italië. Deze ver oorzaken plaatselijk een tamelijk grote buien-activiteit. Zo viel zondag in Engeland hier n daar meer dan 20 millimeter re gen. terwijl in de nacht van zondag >p maandag in de buurt van Mar- ;eille ongeveer 40 millimeter regen •iel. In ons land was de onstabiliteit an de lucht geringer en kwamen ge urende het weekeinde slechts en- tele lokale buien van beperkte om- -ang voor. De luchtdruk zal waarschijnlijk doven West-Europa nog langzaam wat verder dalen, waarbij de kans op buien ook in ons land geleidelijk groter wordt. vergoed zouden worden met 50-jarige staatsobligaties, die 2 procent rente zouden dragen. In een memorandum van het Ame rikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de later-Amerikaanse vredeseommissie beschuldigen de Ver enigde Staten er de Cubaanse regering van de Cubaanse revolutie te hebben verraden, een instrument te zün van het internationale communisme en als zodanig een gevaar op te leveren voor de vrede op het Amerikaanse conti nent. In het memorandum wordt ver klaard, dat dé ontwikkeling van de nationale en internationale politiek van Cuba in strijd ie met de beloften, die Fidel Castro, toen hij aan het be wind kwam, heeft gedaan, en duide lijk bewijst, dat Cuba zich niet alleen snel tot een politieke dictatuur ont wikkelt, maar tegelijkertijd tot een staat waar de teugels van de macht meer en meer in handen komen van de communistische partij. In dit ver band wijst de Amerikaanse regering op de ontwikkeling der betrekkingen van Cuba met het Chinees-Russische blok. President Eisenhower zal vandaag een speciale boodschap richten tot het Congres, waarin wordt aangedrongen, met spoed een program nlt te voeren -dat in het openbaar belang Is". Dit program zal ten dele betrekking heb ben op de buitenlandse politiek. Aldus is bekendgemaakt door pers chef Hagerty, die tevens de mogelijk heid openliet, dat Eisenhower deze week voor de radio en de televisie zal verschijnen om steun vooï zijn. program te vragen. De speciale boodschap gaat vanmid dag naar de Senaat. Eisenhower vliegt vandaag naar Washington terug. HJj vertoeft ginds juli in Newport, doch heeft intussen zes dagen in Chicago en Denver door gebracht. Commentaar leverend op de uitwij zing van de Amerikaanse student Ed win RIorelL wegens spionage en sub versieve activiteit heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washing ton de Sowjet-Unie beschuldigd van „hysterische pogingen" om de publie ke opinie, aan de vooravond van het proces tegen Powers, in beweging te brengen. „De Sowjet-pers staat tegen woordig vol met sprookjesverhalen", aldus de VS. Het 26-jarige meisje Ch. B. de Bont uit Maasbommel is zaterdagmiddag in Luxemburg door ean val van een rots om het leven gekomen. Het meisje, dat met haar ouders, haar broer en diens verloofde een va kantiereis maakte, wilde in Grauiin- ster (Luxemburg) op een hoge rots klimmen om zich te laten fotograferen door haar broer, die beneden bleef. Zij viel en kreeg een zo ernstige fractuur aan de rugkolom, dat zij op weg naar een ziekenhuis overleed. Het proces tegen de Amerikaanse vlieger Powers, dat op 17 augustus be gint, zal worden gevoerd in de prach tige Zuilenzaal van het Huls der Unies in Moskou. Er zijn ongeveer 100 visa verstrekt aan buitenlandse journalis ten. Van het gesprokene zullen gelijk tijdig vertalingen in het Spaans. Engels, Frans en Duits worden gemaakt. De familie van Powers mag het pro ces bijwonen en zal in het luxueuze Sowjetskaja-hotel worden onderge bracht. Ook hun advocaat zal tot de rechtszaal worden toegelaten. Hij zal de gelegenheid krijgen te beraadslagen met de Russische advocaat, die aange wezen is om Powers te verdedigen. De Amerikaanse ambassade heeft nog steeds geen antwoord gekregen op haar verzoek, een onderhoud met Power* te hebben. In Engeland heeft gisteren een zware zomerstorm gewoed, die gepaard ging met een hevig onweer en slagregens. In sommige straten te Londen stond een meter water. De tunnels ,van de onder grondse waren overstroomd en de diensten ontwricht. Het dak van een huis van drie verdiepingen stortte In. Duizenden telefoonverbindingen waren verbroken. Op de grote verkeerswegen stonden' kilometerslange rijen auto's omdat de wegen naar de kust door overstromin gen onbegaanbaar geworden waren. Tientallen automobielen werden door de eigenaars verlaten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1