Bravo voor de spoorwegen Kongo een zaak van oorlog of vrede Ambonezen bieden Tsjombe hulp aan Resolutie in V-raad met algemene stemmen aanvaard Noodtoestand i in Kongo JEUGDBENDE OPGEROLD IN LU H'lPHQl-S öOO.OOOst I ZOEKER INTfgSf*"* Tropische bui in DenHaag Goedkopere verzekering voör i Britse vrouw achter 't stuur WERK IN AMSTERDAMSE HAVEN VOOR 95 STIL TELEGRAM UIT NEDERLAND DEN HAAG nog gereserveerd Russische schepen brengen Cuba geheime ladingen Belgen de schuld Schot doodt huzaar Haagse dame kan „museum" voor tassen inrichten Auto op Sustenpas door steenlawine verpletterd Vanmorgen bijna 4000 stakers Sloper gedood door instortend dak Rans op buieii r rrN- vl BEROEP DWSDAG 9 AUGUSTUS I960 "N J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4671; Directeur: H LJteJ KUIG Hoofdredacteur: Dr J A H J S BKUINS S1A)T NADAT secretaris-generaal Hammarskjoeld had ver klaard, dat de onmiddellijke oplossing van het Kongo lese vraagstuk een kwestie was van oorlog of vrede en dat niet voor Kongo alleen, heeft de Veiligheidsraad vanochtend een door Ceylon en Tunesië ingediende resolu tie aanvaard, waarin op België een beroep wordt gedaan zijn troepen onmiddellijk uit Katanga terug te trekken om plaats te maken voor troepen der V.N., welker aanwezigheid daar noodzakelijk wordt genoemd. In de resolutie wordt nogmaals verklaard, dat de strijd macht der Y.N. zich buiten de interne politiek van Kongo zal houden en wordt een beroep gedaan op alle landen van de V.ÜNL het besluit te aanvaarden en aan de uitvoering er van mee te werken. Het debat over Ivongo duurde in totaal 11 uur en 37 minuten. De resolutie werd aanvaard met negen tegen nul stemmen en twee onthoudingen nl. van Frankrijk en Italië. ;t*t a s Éili Zie verder pag. B, le kol.) (Van een onzer verslaggevers) „Wel tweeduizend telefoontjes zijn er geweest". - Dat- zeiden de Haagse politie en brandweer ons gisteravond na een bijzonder uitputtend uurtje, dat veroorzaakt werd door een tro pische stortbui. Terwijl de regen bij stromen neerviel was er in Den Haag vrijwel geen uitzicht) zodat het verkeer aanzienlijk gehinderd werd. De buibrak boven Den Haag los in de namiddag'omstreeks vijf uur, nadat .donkergrijze en' oranje achtige wolken al de hele- dag ge probeerd hadden de zonneschijn te verdrijven. nusama, hebben telegrafisch aan premier Tsjombe van de afge scheiden Kongo-provincie Katan ga militaire steun van Ambone zen aangeboden. Naar wij vernemen menen de beide Molukse leiders, dat zy op basis van vrijwilligheid Ambone zen naar Katanga kunnen zenden. Daarbij zal de Nederlandse rege ring echter moeten verklaren,.dat deze Ambonezen naar Nederland kunnen terugkomen wanneer Tsjombe geen taak meer voor hen heeft. Het is mogelijk om Ambonese oud-militairen naar het buitenland te laten vertrekken, aangezien zij reizen op een vreemdelingenpas. Niet alle in Nederland verblij vende Ambonezen hebben zo'n pas, zodat inderdaad veel mede werking van Nederlandse zijde zal moeten worden verleend om gro te aantallen oud-militairen naar Katanga te sturen. Wtcte <1: Witftstraat 25 relet. 118700 i« u Posiou* 111] Postsuro No *24318. Klaentendienit aoonnementen 18USU19.30 «or Zaterdags 1718 uur Telefoon 116700. HuyBenupleln 1 Telefoon 183467 (3 DJ naai Postbus 1001 Postgiro NO 424887. Klnchtendlenst 18.30—19.30 Telefoon 382369. Souswee 132 Telet 4570. Thomas 6 Kempisstraat 6 a Telef. 654S1. Abonnementsprijs 61 cent oer wee*, t 3.B5 per maand t oer kwartaal. Losse nummer» 18 oeot. Varaebltnt daeelJJK* (otterdam: •«-Gravenhage: Dordrecht: Schiedam: IhxrUM' (Geldig tot woensdagavond) ONBESTENDIG. Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele regen- óf omveersbuien. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen west en zuid Weinig verandering- in temperatuur. Morgen: Zon op: 5.15 Maan op: 21.50 Onder: 20.14 Onder: 9.27 HOE veelzijdig het Nederlandse Spoorwegbedrijf ook is, het blijkt toch niet van alle walletjes te willen eten. De directie heeft ervoor gepast om haar Amsterdams Centraal Sta tion als entourage voor een gedeelte van de befaamde walletjes-film te la ten gebruiken. De Italiaanse filmproducenten, die zich nu reeds maandenlang beijveren om van de Nederland en zijn hoofd stad onwaardige venster-taferelen in de roze buurten een lucratieve rol prent te maken, hebben nog getracht de N.S.-directie onder iruk te zetten. Diplomaten en ministers werden echter vergeefs voor het verkrijgen van een filmvergunning ingeschakeld. De directie van de N.S. vindt bet al erg genoeg dat zij niet kan optreden tegen sinistere figuren, die het Cen traal Station gebruiken om klanten voor de walletjes te werven Blijkbaar weegt op dit punt de goede naam van haar territoir de N.S.-direc- 4i« zwaarder dan van Amsterdams burgemeester kan worden gezegd. Die heeft immers het opnemen van de walletjes-film door zijn vergunning (en het daaruit voortvloeiende politie toezicht) mogelijk gemaakt. troepen moeten uit Katanga OK overigens gaf de directie van O de N.S. er dezer dagen blijk van, tegenover het opdringende nacht- en nozemieven, de partij van de gewoon- fatsoeniijke burger te kiezen. Het „bespelen" van draagbare ra dia's e.d. zal in de treinen worden verboden. Dat het verscherpte toezicht op het bestaande verbod van muziek-maken in de treinen in alle gevallen pïezie- rig is kunnen we niet zeggen. Een vrolijk stukje mondharmonica- muziek of een gezellig gitaarwijsje van goed-gemutste vakantiegangers wist op zijn tijd ook de beroepsreizi ger dikwijls te waarderen. Maar de strak-bebroekte radïoma niakken weten meestal niet van „tijd en gelegenheid". In hun ongeremde behoefte aan hoe-laia-muzick is voor -hen een danstent gelijk aan een' strand- r.itje, een cafetaria aan een treincou- pé, de sfeer van een juke-box niet te dnoerscheiden van die van een beu kenbos. En minder-lawaaizucbtigcn moeten zich maar overal aan de wan smaak van deze onrijpe geesten on derwerpen. Dat de reiziger daar nu, gedurende zijn verblijf in een ■N.S.-rij tuig, tegen zal worden beschermd, bewijst dat onze spoorwegen (behalve vlug en vei lig) ook verstandig mogen worden ge noemd. O (Van onze Haagse redactie) VE Ambon ese leiders in Neder land, dr. Nikijuluw en dr. Ma- GEHEIMZINNIGE LADINGEN van Sowjetrusslsche schepen worden op het ogenblik in Havanna ontscheept, aldus meldt het Amerikaanse tijdschrift „U. S. News and World Report". Het blad schrijft dat bepaalde sec toren van het Cubaanse binnenland tot verboden gebied zijn verklaard. In de afgelopen zes weken zijn tweehon derd technici uit communistische sta ten in Cuba aangekomen. De kisten, die uit de Russische sche pen worden geladen, zijn groot genoeg om vliegtuig- of raketdelen te kunnen bevatten. Zij worden door de Russi sche opvarenden met de grootste zorg ■uitgeladen. De Cubaanse bootwerkers mogen zich niet met de lossing be moeien, aldus het blad. Een resolutie van de Sowjet-Unfe, waarin een termijn van drie dagen werd gesteld voor een rapport van Hammarskjoeld over maatregelen om de Belgische troepen uit Katanga te verwijderen werd ingetrokken. Hammarskjoeld vertrekt morgehóchtèrid halfzes aan boord van een KLM-toestel uit New York naar Leopoldstad om zyn missie in Kongo verder uit te voeren. Hü reist Via Amsterdam en Brazzaville. De Kongolese regering heeft van daag voor geheel Kongo de noodtoe stand afgekondigd, de onmiddellijke sluiting van de Belgische consulaten gelast en bevolen, dat baron van den Bosch, hoofd van de Belgische diplo matieke missie, het land voor van middag twaalf uur moet verlaten. Hammarskjöld had ae raad ge waarschuwd dat een „zo spoedig mo gelijke terugtrekking" van alle Belgi sche troepen noodzakelijk was om het Kongolese volk de gelegenheid te ge ven vrijelijk zijn politieke koers te bepalen „onafhankelijk van welke buitenlandse inmenging ook". „Ik aar zel niet te verklaren." aldus de secre taris-generaal „dat de snelst mogelijke, ik zou zelfs willen zeggen onmiddel lijke oplossing van het Kongolese vraagstuk een kwestie is van oorlog en vrede. En als ik zeg oorlog en vre de, dan bedoel ik niet voor Kongo al-1 leen". In de Ceylonees-Tunesisehc resolu tie wordt Hammarskjöld's mandaat In Kongo bevestigd en zijn optreden daar tot dusver stilzwijgend goedgekeurd. Hammarskjöld noemde de aanwe zigheid van Belgische troepen de voor naamste oorzaak van het aanhoudende gevaar in Kongo. ..Uitstel, aarzeling, pogingen om nu nationale of groepsbelangen te redden op een wijze die de pogin gen van de Verenigde Naties in de weg zou staan, zou waarden in de waagschaal stellen die oneindig gro ter zijn dan die welke men van plan is te beschermen". Hammarskjoeld sprak de beschuldi ging uit, dat „een schadelijke at mosfeer van wantrouwen" zowel in Kongo als er buiten is ontstaan tegen de pogingen van de Verenigde Naties om de orde te herstellen. De Kongo lese regering is „bijzonder ongedul dig". Daarna, in wat er uitzag ais een zinspeling op de kritiek in de Sow- j et-pers, voegde hij er aan toe: „Deze (Van onze correspondent) ÏN IJmuiden is een jongensbende opgerold, die een stuk of veertig inbraken, insluipingen er. diefstallen heeft gepleegd. Hoofdlieden waren twee knapen van vijftien j.iar. Zij zijnvastgehouden. Elf andete jon gens van dertien tot vijftien jaar zijn na; verhoor en proces-verbaal losgelaten. De knapen wonen' allemaal in de om geving van de vissershaven in oud- IJmuiden. Hier vinden zij ook hun voornaamste operatieterrein. Zij roofden echter bok op het strand, o.a. uit cönsumptietenten. Een jaar lang. s(ond de politie voor het raadsel - van ben reeks onoplosbare kraakjes en diefstallen. Pas dezer dagen kreeg zij eén duidelijk spoor: een dertienjarig knaapje, dat over voor zijn leeftijd opvallend veel geld beschikte. Het jongetje werd geschaduwd; er werd met de ouders gepraat en.toen kon weldra de. bende worden opgerold. Van het geld werd, vooral in de week ends, goede'sier gemaakt, o.a. in Am sterdam. Het werd veelal uitgegeven aan bioscoopjes, rondvaarten, snoep goed, enz. Maar er werden ook „wa pens" gekocht: messen en enige alarmpistolen. Bij oefeningen in La Courtine is gis termiddag 'de' 19-jarige dienstplichtige huzaar A. M. J. M. van den Bereken bij een ongeval om het leven gekomen. De huzaar, die was ingedeeld bij het 41ste tankbataljon kreeg, toén er oe feningen met tanks werden gehouden, een schot in de borst. Naar het gebeurde- stelt de mare chaussee een onderzoek in. Huzaar Van den Bereken woonde in Noordwijker- hout. (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL-DIRECTEUR S. de M u 1 stond gistermiddag om drie uur bij de Ingang van de Am sterdamse luchthaven te wachten op de komst van de éénmiljoenste be zoeker van het jaar 1989. DU bleek de 42-jarige constructeur A. W van Leeuwen uit Den Haag te zijn. die met zijn vrouw een van zijn laatste vakantiedagen kwam opmaken op Schiphol. Bijna geschrokken keek hü op, toen hij door een groepje grinni kende mannen werd tegengehou den, een microfoon onder zijn neus geduwd kreeg, handen moest schudden en moest luisteren naar een toespraakje van de heer De Mul, die hem maar meteen de handen volstopte: ccn map met informatiemateriaal over Schiphol, een fotoboek over de luchthaven, twee vliegretours Amsterdam-Parijs plus honderd gulden als bijdrage in de verblijfkosten aldaar. Met het stapvoets rijdende auto- treintje, dat om onbekende redenen de Schipbolexpres heet, werd het echtpaar vervolgens naar het cafe „De Wijde Wereld" gereden, waar de luchtvaartmaatschappijen begon nen uit te pakken. Mevrouw Van Leeuwen werd be dolven onder de tassen. ZU kreeg een tas van de KLM, van de Pan American, de Sabena, de, Fïnnafr. Olympic Airways/de Canadian Pa cific Airlines en van de El Al. Aangezien de KLM een tas het gemakkelükste cadeau voor de luchtvaartmaatschappij niet ge noeg vond,, was er een klein model van de DC-8, voorzien van een klokje/bijgedaan. De Pan American had haastig een paar reisboeken in de tas ge stopt, de Olympic Airways een aardig wandbordje en de Finnair liet de tas vergezeld gaan van een borsteltje. „Om alle tassen in uw museum van tijd tot tijd af te borste len", zei de praktische vertegen woordiger erbij- De British European Airways was present met een. flink model van een Viscount en de Scandina vische SAS schonk het echtpaar een tafelaansteker en een zijden sjaal. Als allerlaatste kwam een lief tal- ligé vertegenwoordigster van Mar tin's Air Charter de heer en me vrouw Van Leeuwen uitnodigen voor een rondvlucht boven Amster dam. Zij zullen er op een andere dag graag gebruik van maken. „Maar vandaag blijf ik liever op de grond", zei mevrouw Van Leeuwen, die enigszins hulpeloos naar die stortvloed van tassen zat te kijken. Hoe krjjg ik die allemaal, mee naar huis? scheen zij zich af te vragen. Uiteraard heeft de luchthaven directie het echtpaar daarna uitge breid Schiphol laten zien, want daar waren zij ten slotte voor gekomen. Schiphol krjjgt momenteel onge veer 10.000 bezoekers per dag. De grootste topdag is tot nu toe ge weest Hemelvaartsdag, toen er 18.082 bezoekers door de poort gingen. De ccnmiljoenste kwam dit keer twee weken eerder dan vorig jaar en. op de luchthaven verwachten ze dit jaar dan ook gemakkelijk de anderhalfmiljoenste te halen. Het stijgende bezoek meent Schip hol te danken te hebben aan het intensieve straalverkeer. Bijna alle moderne straalvliegtuigen: de DC-8, de Boeing 707, de Toe-104 en de Caravellc zijn daar regelmatig te zien. De Hagenaars ondervonden zeer veel ongemak van het vele water. Overal in de stad stroomden kelders onder, en op vele plaatsen kwamen de stra ten blank te staan. In vele gevallen móest assistentie - gevraagd worden, maar hetwasniet mógelijk overalte gelijk hulp te verlenen. Tot laat in de avond bleven politie- en brand weermannen aan het wérk. Het verkeer kreeg grote last van. de stortbui omdat op verschillende plaat sen auto's, bussen en trams tot", stil stand kwamen, vaak juist op knoop punten. Daarbij kregen de bussen en trams van de H.T.M. zeer veel passa giers te verwerken en het duurde, na dat het droog geworden was, een hele tijd voor <Je verlate spitsuurdrukte weggewerkt was. Scheveningen Radio kreeg de groot ste hinder, omdat daar in een kelder het water tot één meter hoog kwam te staan. In de Maarsbergsestraat bezweek het dak van een woning onder de wa terlast. De riolering kon het water tijdens de bui niet verwerken en daardoor traden de overlaten in werking, die het water op de singels loosden. Hier kwam het water zeer hoog te staan. De auto van een Zwitserse familie van vijf personen, onder wie twee kin deren is zondagavond op de Susten-pas bedolven onder een lawine van ge steente: de auto met de vakantiegangers brandde volkomen uit. Alle vüf inzit tenden zouden om hef leven zijn ge komen. Een groepje toeristen stond hulpeloos toe te kijken toen de auto brandde. Het bedolven wrak was onbereikbaar-door de steenmassa die omlaag was geko men van de 2262 meter hoge berg. De - secretaris-generaal der. Verenig de Naties, Hammerskjoëldhad. voor de aanvang van de zitting van de Vei ligheidsraad een. gesprek met de drie Kongolese afgevaardigden. Van links ■naar rechts - Impollo, Gizenga en Kicombo. Het is geenszins zeker dat Neder land die medewerking zal verlenen, omdat men in het buitenland licht de indruk zon krijgen dat Nederland, door het vertrek van de Ambonezen toe te staan, de Belgen in Kongo indirect te hulp zou willen komen. Overigens heeft premier Tsjombe gisteren in een telegram aan dr. Nlki- julnw zijn waardering voor het aan bod uitgesproken. HU telegrafeerde, „dat hü ter gelegener tijd op het aan bod zou terugkomen". Uit Katanga wordt gemeld dat ra- dio-Elisabethstad, waarschijnlijk nog vandaag, een beroep „óp de wereld" zal doen om vrijwilligers naar Ka- tanga te zenden om dit land te ver dedigen tegen „vreemde indringers". „Iedereen die wil strijden voor de vrijheid en het recht van kleine vol keren op zelfbeschikking uit onaf hankelijk welk land is welkom", zo werd gezegd. Een Engelse verzekeringsmaatschappü heeft een besluit genomen dat de mannen, die zo hun ideeën hebben óver „de vrouw achter het stuur", onge twijfeld diep zal schokken: de maatschappij heeft namelijk de verzekerings premies voor vrouwelijke automobilisten met tien percent verlaagd. De maatschappij heeft geconstateerd dat vrouwen minder ongelukken- maken dan mannen aangezien zij minder geneigd zijn iets te wagen, lang zamer rijden en minder alcohol drinken. Verder krijgen vroUwen bij een ongeluk gemakkelijker getuigen dan mannen, waardoor de maatschappij minder risico loopt te moeten uitkeren bij ongevaUen waarvoor de verzekerde niet aansprakelijk is. Ook is de maatschappij van mening dat mannen „meer aan 't hoofd heb ben" dan vrouwen en zich daardoor minder goed concentreren. De lagere premies gelden voor vrouwen tussen 21 en 50 jaar. OLGENS een mededeling van de havendienst lag het werk in de Amsterdamse haven van morgen voor 95 procent stil. De directie van de Scheepvaart Ver eniging Noord schatte het aantal stakers op 3500 a 4000, dat is on geveer zeventig procent van alle havenarbeiders in de hoofdstad. Het betreft hier een wilde staking, die bij het Amsterdams Havenbedrijf is begonnen en min of meer wordt „geleid" door een kern uit de haven arbeiders van dit bedrijf. De stakers, die geen steun ondervinden van de bona fide vakbonden, eisen meer loon en zijn niet te spreken over de loop der besprekingen over hun arbeids voorwaarden. Wat het oostelijk havengebied be treft, was de maandag geproclameerde waarschuwingsstaking van 24 uur van morgen vrijwel algemeen. De bussen met havenarbeiders uit andere plaat sen werden in de Czaar Peterstraat opgewacht door stakingsleiders, die hun collega's opwekten niet aan het werk te gaan. Een groot aantal arbei ders gaf aan deze oproep gehoor. De staking heeft een bijzonder rus tig verloop. De politie behoefde ner gens ordemaatregelen te nemen. Als het nodig was, regelden de stakers het verkeer zelf. Volgens de Havendienst werd van morgen slechts hier en daar door vaste arbeiders der maatschappijen en ook door losse arbeiders gewerkt op de boten. Zo werkten bij de KNSM de vaste arbeiders plus een dagploeg van 120 man van de samenwerkende haven bedrijven. Voorts werkte het vaste personeel van het Verenigd Carga doorskantoor en dit zelfde gold voor nog wat kleinere bedrijven en de ma chinale bedrijven. Bij de Stoomvaartmij. Nederland, waar aan de bootwerkers hogere lonen dan aan de overige havenarbeiders in Amsterdam worden betaald, lag het werk echter geheel stiL (Van een onzer verslaggevers) De 24-jarige Ooms uit Rotterdam is vanmorgen omstreeks kwart over acht om het leven gekomen tijdens siopings- werkzaamheden op het terrein van de oude gasfabriek in Utrecht. Hij kreeg een gedeelte van een tien ton wegende betonnen dak op zich en was op slag dood. Samen met een collega-sloper was de Rotterdammer in het trappeihuis van de reeds half gesloopte oven batterij bezig gaten te boren voor het aanbrengen van dynamietpatronen. Door onverklaarbare oorzaak is het dak van het trappehuis naar beneden gestort. De collega bleef ongedeerd. De heer Corns, die met drie broers op het terrein werkte, was gehuwd en vader van een kind. OP de oceaan begint de activiteit van depressies iets toe te nemen. De rug van hoge luchtdruk, die zich gisterochtend nog uitstrekte van Groenland tot nabij de Azoren, werd doorbroken en een depressie, die in diepte toeneemt, bereikte vanoch tend de omgeving van het ten westen van Ierland gelegen weerschip. Deze depressie zal waarschijnlijk, daartoe gedwongen door een in de hogere luchtlagen aanwezige storing boven de Eritse eilanden, naar het oost-zuidoosten koersen. Invloed op het weer in ons land zal de depressie morgen nog niet kunnen uitoefenen. Wel is het te verwachten, dat ten gevolge van haar nadering de wind iets sterker word-t dan vandaag en naar het zuidwesten krimpt. De storing in de bovenlucht is gevuld met onstabiele polaire lucht Deze dringt langzamerhand ook tot in onze omgeving door, ten gevolge waarvar. de kans op buien groter wordt. Ook de afgelopen 24 uur zijn plaatselijk in Nederland flinke hoe veelheden regen gevallen. In Rotter dam werd 33 mm afgetapt, op het vliegveld Zuid-Limburg 18, in Den Helder 12 en op het vliegveld Ypeii- bur$ 10 mm.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1