Evangelisatie-campagn in fraaie Oranjepark C.J.V.-Juco is niet ontevrede over verloop der actie S.G.-Vakantiérevue 1960 bijzonder geslaagd varia VATERVE Ds. J. Gravendeel komt Plezier in Havenkwartier Schietwedstrijden besloten Vele scènes niet specifiek Schiedams Dit gebeurde in Vlaardingen Jaarvergadering Zwaluwen Geen spreekuur Fa. Lieve bouwt fabriekshal Meubelbedrijf Klutgen in nieuw pand Veilingberichten Hoek van Holland Service van badbedrijf in Hoek van Holland Scooter in beslag genomen Burgerlijke stand van Rotterdam Bessenfee TROXTW Dinsdag 9 augustus I960 radio en televisie w Kappersvahschool Institute Recourt Onbeheerd aangetroffen rijwielen Burgerlijke stand van Schiedam Portemonnee verloren Jongensfiets gevonden in Hoekse Bosjes Variant VLAARDINGEN. De v.v. Zwalu wen gaat donderdagavond haar 25ste jaarvergadering houden, welke verga dering de eerste zal zijn in het nieuwe clubgebouw. Wel werden daar al be stuursvergaderingen gehouden en ook wel junioravonden, maar een leden vergadering heeft nog niet eerder in de nieuwe kantine plaatsgevonden. Er is nog een bijzonderheid bij de ledenvergadering van donderdag, want voorzitter K. Smit heeft besloten om. na 24 jaren actief als bestuurs lid Zwaluwen te hebben gediend, de voorzittershamer over te dragen aan een. jongere kracht. Deze 63-jarige nes tor van deze grote zaterdagmiddag club blijft evenwel voor Zwaluwen be houden, want zijn hart is aan Zwalu wen verpand en het mede door hem opgebouwde werk kan hij niet zonder meer in de steek laten. Voor de vakante plaats in het be stuur is door het bestuur als kandi daat gesteld de heer M. Kool, momen teel lid van de elftalcommissie. De le den zijn in gelegenheid gesteld om te genkandidaten in te dienen, zodat don derdagavond hieromtrent de beslissing zal vallen. Verder staat, behalve de jaarver slagen van de diverse commissies, ook op de agenda een voorstel tot wijziging van de contributies. De vergadering begint om acht uur en is toegankelijk voor de leden boven 18 jaar. VLAARDINGEN De wethouder voor de woonruimteverdeling, de heer T. dé Bruijn, .zal in verband met zijn vakantie op maandag 15, maandag 22 en maandag 29 augustus a.s. niet zijn wekelijks spreekuur houden. VLAARDINGEN Burgemeester en wethouders van Vlaardlngen brengen ter openbare kennis, dat Is ingekomen een aanvraag van de firma Lieve it Co, alhier, om erfpachtsuitgifte van een perceel gemeentegrond aan de 5e In- dustrïestraat, ten behoeve van de bouw van een fabriekshal. NED. HERV, KERK Aangenomen naar Middelburg fvs„ dr. H. van der Linde): N. P. Nauta u St. Johannesga. a le Bedankt voor Genemuiden: P. de jon te Kootwijkerbroek; voor Jutrijp-Hom merts: A. P. Nauta te St. Johannesga" voor het beroep van de generale synode tot predikant voor Oostelijk FlevolanH- J. Muurling te Heerde. ,an(L GEREFORMEERDE KERKEN Bedankt voor Hoorn: C. J. Tissink te Giessen-Rijswijk, CHRIST. GEREF. KERKEN' Bedankt voor Den Helder; J. P Red, te Haarlem-Centrum. v REM. BROEDERSCHAP Beroepen te Doesburg: mevr. E. W H Lamans Trip-Keiinstarrink. proponents te Velp, VLAARDINGEN. De schietwedstrij den. die de Vlaardingse schietvereniging „Wilhelmina" heeft georganiseerd, zijn ten einde. Bijna 100 deelnemers hebben deelgenomen aan deze wedstrijden en in totaal werden niet minder dan 1400 kaarten verschoten. Het Vlaardingse Vakantie-comité stel de er prijs op, dat „Wilhelmina" deze wedstrijden georganiseerd heeft in aan sluiting op de vakantieweken. Dit is im mers de wens vaij genoemd comité om jaarlijks een week voor en een week na de vakantieweken ook de Vlaardin- gers veel plezier te laten beleven. De tweede vooritter, de heer H. Ver boon was er zaterdagavond in net club gebouw trots op, dat het resultaat alie verwachtingen heeft overtroffen, ook wat de prestaties betreft. Hij hoopte, dat ve le schutters zich zouden scharen onder de leden van „Wilhelmina". Bij de prijsuitreiking vonf hij het een bijzonderheid, dat daarbj een uitsteken de schutter van het vrouwelijk geslacht was, nl. mej. R. van Vliet. De winnaars van de dagprijzen wa ren: maandag: C. Oosterhof 75. dins dag: C. M. v. Noort 80. woensdag; J. Nagtegaal 82, donderdag: A. Bos 79, vrijdag: J. Veldheer 77, zaterdag G, A. Verhoeckx 79 punten. De eerste vijf winnaars waren bij de einduitslag: 1. A. Bos met 85 pt„ 2. J. M. Piena 84 pt., 3. J. Nagtegaal 83 pt, 4. O. Oosterhof 83 pt,, 5. mej. R. van Vliet 82 pt. Het maximum aantal te behalen pun ten was 90. Het was de tweede maal dat deze schietvereniging een dergelijk schuttersfestijn organiseerde en stellig zal volgens jaar de derde rnaal volgen. Vele Vlaardingers vonden er een leuke ontspanning. Advertentie Door ons groot succes waren wij ver plicht uit te zien naar een grote ruimte om onze steeds uitbreidende klanten kring te kunnen bedienen. Dit is ons mogen gelukken op bovengenoemd adres. Gaarne begroeten wij U op onze receptie woensdag 10 augustus a.s van 2 tot 6 uur. OOSTZEEDUK 330 ROTTERDAM TEL 115I5Ï Nieuwe Markt 29 f na- Hoogstraat 111 le,et' ub5' Op onze vakschool worden geen klanten bediend, hier wordt uitsluitend gewerkt op modellen. VLAARDINGEN. De commissaris der politie te Vlaardingen verzoekt een ieder, die inlichtingen fcan geven over de herkomst van een groot aantal fiet sen, die hij in bezit heeft, zich te mel de aan- het bureau van de politie, afde ling justitiëledienst. Het meubelbedrijf J. C. Klutgen, dat gevestigd was in het pand van „De Utrecht" aan de Coolsingel is in verband met de bouw van de metro, verplaatst «aar de Binnenweg 113. Dinsdagmorgen had de heropening van de zaak plaats. Het pand is een min of meer gedwongen tijdelijk on derkomen want plannen bestaan om het bedrijf in de toekomst elders in de stad definitief te vestigen. De van ouds bekende firma specia liseert zich vooral op stijlmeubelen, waaraan nu bij de heropening een serie echte antieke meubelen is toe gevoegd. De firma Klutgen werd op gericht in 1872 en was tot mei 1940 op de Hoogstraat gevestigd. Na het bombardementwerd het pand aan de Coolsingel betrokken. In juni 1957 werd het bedrijf overgenomen door De Njjs Meubelfabriek, die veel "be kendheid kreeg bij het inrichten van schepen als de „Rotterdam", „Staten dam", „Rijndam" en „Maasdam". Ook op het gebied van complete woninginrichting en binnenhuisarchi tectuur heeft de firma in de loop der jaren haar sporen verdiend. Het pand waarover momenteel; wordt beschikt was eerder in gebruik van de meubel- handel Tolenaar, die daar een -repa ratiebedrijf gevestigd had. Na een grondige verbouwing is een ruim winkelpand verkregen. SCHIEDAM Ondertrouwd. G. Veld hoven, 26 jr.en.E. Penning, 19 jr. Geboren. Wijnand z.v. G. Jongekrijg en N. van Rijswijk; Klaas z. v. J. van Hofwegen en M. Veenman; Yvonne M. B. d. v. H. A. Oetker en H. C.Schewe; Patrick R. z.v. R. H. Heeren en C. I. Lawa; Tom zv R Bergman en A M. Dolman; Leonardus z.v.. P. van der Velde en C. M. Brökling; Catharina E. d. v. F. G. H. Landsbergen en A. M. A. van Veggel; Maria M. d. v. L. H. J. van Rasteren en A. M. Vrauwdeunt; Wilhelmina J. M. d.v. J. H. Kamps en J. M. Roks; Theodora A. d.v T. M. van Troost en A. N. Streng; Hans z.v. J. Veenman en M. A. Verhoef; Fran- ciscus J. z.v. G. J. Timmer en A. C. Langerveld; Alphonsus H. M. zv. H. Koning en A J. Feelders; Oscar A. z.v. A. Sparreboom en F. L. Beukers. Overleden. Y. W. van Buuren 8 we ken; J. W. Heijs, 03 jr. HOEK VAN- HOLLAND. Het ge meentelijk badbedrijf te Hoek van Hol land verleent veel service aan haar ba ders. Zij worden niet alleen, als zij te ver in zee zijn en niet meer terug kun nen, -geholpen, ma-ar als ze ruil zijn, worden zij ook nog schoongemaakt. Dat ondervond een Duitse badgast, die zien in een „olie-zee" gewaagd had. Deze olie drijft met teerresten vanaf de Noor der pi-er 1 km in noordelijke' richting m zee. Ook op het, strand'bevindt zij zich. Vermoedelijk is zij afkomstig van een tanker. De badgasten ondervinden er veel last van. De Duitse badgast had zich zodanig bevuild, dat hij zelf niet meer wist, boe zichzelf schoon te krij gen. In het badbedrijf heeft mén hem toen „in de' olie gezet". Op die man nier heeft hij zich kunnen reinigen. HOEK VAN HOLLAND. De gevol gen van het rijden op een scooter zon der rijbewijs, zijn zo, dat men dan door de politie wordt aangehouden. D>t -gebeurde ook met de 33-jarige A. H. F. B. uit Hoorn, die op de Kon. Eirana- vveg te Hoek van Holland het stopsein van "de politie te zien kreeg. Het re sultaat was, dat de scooter in beslag werd genomen en.de berijder een pro ces-verbaal kreeg. De Hoekse politie hield ook de 27-ja- rige P. J- van B., afkomstig uit Den Haag aan. D.e man bestuurde een scoo ter, maar bleek niet in bezit van ecu rijbewijs -te zijn. Gevolg was, dat de politie de scooter in beslag nam en de berijder „op de bon zette". HOEK VAN HOLLAND. De 23-ja- rige M. G. v. Gevel, Obrechüaan 18 te Eindhoven, deed bij de politie te Hoek van Holland aangifte van het feit dat hij zijn. portemonnee verloren was. De inhoud bestond uit ongeveer dertig gulden. Vermoedelijk ligt deze Eindho- vense portemonnee ergens op het ker misterrein aan de Langeweg te Hoek van Holland. HOEK VAN HOLLAND, In de Bo»- jes te Hoek van Holland is een jongens- fiets gevonden. Het is een Belgisch rao- deL De fiets is voorlopig op het politie- I bureau te Hoek van Holland onderge- bracht. Na langdurige besprekingen in Apeldoorn tassen de delegatie van het bonds- bestour en de sportcommlasie van de KNZB enerzijds en een aantal bestaars- leden van het NOC anderzijds, is voor de Olympische Spelen de volgende dames-zwemploeg samengesteld: 100 meter vrije slag; Erica Terpstra (HZPC) en Cockle Gastelaars (SZC). 400 m'ter vr«e slag: Tineke Lagerberg (Naarden) en Corrie Schimmel (Gooi). 100 meter rogslag: Ria van Velsen (Z1AN) en Rini Dobber (HDZ). 200 meter schoolslag: Ada de Haan (PSV) en Greta Kok (HDZ). i 100 meter vlinderslag: Marian Heemskerk en Atie Voorbij belde (Naarden). 4 x 100 meter vrije slag estafette: Erica Terpstra (HZPC), Cockle ffaste- aarg (SZC), Sita Posthumus (LZC '29) en Jopie Troost (HDZ). Reserve; Hennie van der Velde (Robben). 4 x 100 meter wisselslag: Ria van Velsen, Greta Kok, Atie Voorbij en Cockle lastelaars. Sehoonspringen: Greetje Lughart (Joop Stalijn) en Theo Dupont (Simaika). Ten aanzien van de uitzending van de heren zal maandagavond 8 augustus e beslissing worden genomen. De Nederlandse Olympische afvaardiging voor zwemmen, sehoonspringen en waterpolo vertrekt zaterdag 20 augustus naar Rome, - Aangiften van geboorten op S augustus Rot- terdam J Bos-BJok 2 z; C M de Bie-Rops d: K Dekker-Sommer d; M M Meuwsen-Coonea d: M J .de Ronde-v d Valk. z; H Vriends- Oidenburger d: J Smeroan-Groeneweg z; A M de Wolf-Noordraven d; C C de Jong-v d Vegt d; C J-P Goedhart-v Halem z: J do Groot-v Burgh z: M J Starrenburg-Bloems- ma d; H Verheul-Fresco z; W Stamkot-Raas d; 1 Wildeman-Zwaai d: T de Vroome-Otten d' E Edinxhoven-Schellingerhout d; A M M Frantzen-v Uden d; B Mastenbroek-v Velsen z; H G v Zuijiekom-de Leeuw d; M P Moei- kec-Gijsbers z: N Huvers-Venis z: W H Oprei- Lustenburg z: L J den Drijver-Tijsma z; H Veenstra-Dorgelo z; G J v d See-Bolander z; A W M Weis3-Zwemstra, z: P J de Blok-van Ettinger d: M Kernkamp-Smit d; B J Hen- driks-Calon z; K Tuijl-Hagendoorn z; H A H de Vos-v Sluijs z; J Poessé-de Regt d: P Dierx-de Kluijver d; P W J Bruinsma-Pelk- man d; J M Bon-Akkermans d: D A K van Nieuwenhuizen-Faraday z: L v d Zee-Vis ser d: M M L Benschop-Sonders z: J Spruit- Lassche 2: E de Boer-Wijnen d; L S v Stee- nis-Mogensen d: li C Erkelens-v Hemert z: A A Boshuizen-Lagewaard 2; A Lisman- v d Ham z; J M Loef-Muller d; W Braber-Blom z: M L Hozema-Huijssteden de Wit z; A H E Engelman-v Herwaarden d; GJ Roozenbung- Edenscbaap z; J v Gulik-v d Munnik z; C Mijs-Spruijt d; H Giessen-Verhoef z: M W Wapperom-Augustijn d; A de Klerk-Molen dijk d; J W M v d Zande-Wanna z; G Mo- iendiJk-Klljnsma z: C J W de Kramer-Seip d- J M Piompen-Erwich d; J Rademaker-de Vos d; H M Steenkamer-Paalman 2 d: T M Schakel-v d Berg d: W Ludérus-v Slooten d- H Damen-Zoeteweij z; D L v Marlon- Keij d; M I H Ulcnberg-v SchJjndel d; Aangiften overlijden Botterdam 8 aug 'S0 L J Borstlap, man v M Lancee 55 jr; L Nieuwland. ongeh man 34 J: N v Llth. vr geh gew m A v Persia 76 j, H A C Bal, on geh vrouw 76 j; N Bravenboer, vr geh gew m J W Paauwe 83 J: F J J C de Vos, man van J Lancel 70 jr; G E H Föttker, vr.iv A W v d. Wal. 58 j; G Fransen, man van E M de Graaff. 56 j: J Wielaard, man, geh gew m A Ruitenberg 80 j: C M Wfflemse, man v W G Smltshoek 61 J; C J v Bergein. man v M E Hoosenburg 67 jr. .Viel alleen de binnenlandde afzei tan het product neemt toe, zo vertel de ons Rijnbende directeur de heer flreve, maar ook in het buitenland n er ten steeds toenemende vraag, voor al in de migratielanden, waar veel Nederlander» bijten zijn. Wui de, zwarte, bessen belrejl, dit jaar is een topjaar, waarbij de betten bijzonder goede, aroma heeft. Er wa ren voldaerule bessen aan de markt om de prijs redelijk le houden, Ut raas later dan in vorige jaren, da; de bessen aan de. raar hl kwamen, dit in hel bijzonder In verband mei hel kou de voorjaar. J)e- lestenten is rijt jaar Opnieuw de lieftallige man/ier/uin mej, Er enkel, die hoor wak ongetwijfeld mei veel gfa, tin ml vervullen, Voor zo'n foto kan eigenlijk alleen het Roemeense springwonder Yolanda Balas verantwoordelijk aün. Het wereldrecord hoogsprin gen staat met 1,86 mtr op haar naam. Yolanda kan in Rome wel haast zeker zijn van een gouden medaille. Deze actieplaat werd gemaakt tijdens atletiekwedstrijden in Gotenburg, waar Yolanda „slechts" 1,84 meter sprong. De jaarlijkse districtswedstrij- den OostNoord en WestOost zijn gepland op 12 november resp. 11 februari. Het is, volgens het schema nog steeds, de bedoeling dat er op de volgende zaterdagen wordt inge haald of vooniitgespeeld: 29 okto ber, 12 en 19 november, 7 januari, 11^ februari, 6 en 13 maart. Er zal niét worden gespeeld op: 3, 24 en 31 december. tie llatsenfei! I'JOO met haar adjudanten,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2