Handen tekort Chroestsjeiv bij VN-zitting? België moet positie in NAVO hermen Verboden voor communisten" Ontmoeting van winnaars Lenin- en Nobelprijs Gaston Tessier Zes opvarenden van zinkend zéiljacht uit water gered Toestand in Laos zeer verward SCHILDER ZELF MET c Windhoos richtte in Monster schade aan PLAN VAN PATER PIRE: (voorzitter I.C.V.) overleden Neuskegel van raket legde 11.250 Ion af Zes jaar voor doden van twaalfjarige Duits bezoek aan Nederland Jaarbeurs en R.A.I. gaan samen praten Resolutie Senaat der V.S. stemt tegen wet op burgerrechten KAPITEIN GREEP DE MACHT Washington maakt zich bezorgd II r r Bliksem doodt jongen Minister beslist over paspoort voor minderjarige militair Dodelijk ongeluk bij bouw kernreactor Nederlandse omgekomen bij ongeluk in Duitsland B Somber weer WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1960 NEGENTIENDE JAARGANG N». 4673 "N "N J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: ür. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ATANGA zal zich uiet verzetten tejien het binnentrek ken van VN-troepen al§ aan zekere voorwaarden wordt voldaan. Dit heeft de Katangese premier Tsjombe gis teravond meegedeeld. Tsjombe heeft de VN een aantal eisen gesteld waardoor hij wil voorkomen dat de centrale Kongolese regering zich in de Katan gese aangelegenheden mengt. De Belgische premier Eyskens heeft verklaard dat België zijn militaire positie in de NAVO moet herzien. Maar dat wil niet zeggen, aldus de premier, dat België uit de NAVO zal treden. BRUGGENBOUWER V LU CHTELINGEN DORP CONFERENTIE OVER ONTWAPENING ERNSTIGr 'II ■IP 1:1 •BBL -'lil Witte de Wlthstraat 39 Tela*. 116700 (I U Postbus LUS Poatairo No 134519. Klactiteddlenst abonnementen 16.3019 30 our Zaterdag» 17—18 uur Telefoon 116700. HuygeiMpleto 1 Telefoon 133*6? (3 tlinon) Postbus 109! Port giro No 424867. Klnchtendienst 18.3019.30 Telefoon 363569. SonJwea 132 Telet 4970. Th oma» ft Kemplsstraat 9 a Tele£, 85451. Abonnementsprijs 91 cent oer week. t 3.85 oer maand, f 1.3® per kwartaal. Losse mammen IB east- Verschijnt dagelijks Rotterdam* ■g-Gra venbage: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot donderdagavond) KOEL Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen. Ma tige tot vrij krachtige wind tussen zuidwest en zuid. Koel. Morgen: Zon op: 5.17 Maan op: 22.16 onder: 20.12 onder: 10.40 E komst van de Italiaanse arbei- \j ders naar ons land bewijst hoe zeer de verhoudingen op de arbeids markt de laatste paar jaar veranderd zijn. Tijdens de recessie schoten de werk loosheidscijfers ver ovor^ de honderd duizend heen. Thans schommelt de gehele geregistreerde arbeidsreserve van mannen om een aantal van nog geen 35.000. In juli onderging deze'arbeidsreser ve zelfs nog een kleine stijging, door dat niet alle jeugdigen, die de schooi verlieten, reeds een plaatsje in het be drijfsleven konden vinden. Onder de oudere mannen nam de werkloosheid gedurende juli wederom met enkele honderden af. En er is nog plaats voor tienduizenden arbeiders Er is in het verleden wel eens zorg geweest over de vraag hoe de grote aanwas van jeugdige arbeidskrachten in het bedrijfsleven geplaatst zou kun nen worden. Het blijkt thans, dat die zorg vau ons weggevallen is. De plaatsing geschiedt vlot en geeft hoe genaamd geen moeilijkheden. Dat is een zegen. Er is verleden week enige beducht heid uitgesproken over de wer ving van Italiaanse arbeidskrachten. Het C.N.V. wees er in een publikatie op, dat de tijd zeker nog niet rijp is om hiertoe op grote schaal over te gaan. Dat zou verstorend kunnen wer ken op de arbeidsmarkt als geheel. De beduchtheid was mee gerezen als gevolg van geruchten, dat de Italianen hier hogere Ionen zouden ontvangen dan thans voor dezelfde functies aan Nederlandse werknemers worden be taald. Dat hierdoor grote spanningen zouden kunnen ontstaan in een en de zelfde onderneming valt niet te be twisten. Gelukkig is er direct van officiële zijde een tegenspraak gekomen, die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Tevens mag aangenomen worden, dat de werving van arbeiders in Italië waar de werkloosheid nog een grote omvang heeft met de nodige voor zichtigheid plaats zal vinden. Voor een ontwrichting van de ar beidsmarkt behoeft dus geen vrees te bestaan. In sommige bedrijfstakken ziet men naar de komst van de buitenlandse arbeidskrachten verlangend uit.-Een zeer sprekend voorbeeld biervan is wel de Twentse textielindustrie, waar meer dan duizend arbeidskrachten di rect te werk kunnen worden gesteld' en waar bet aanbod slechts 52 bedraagt, doordat o.a. de jeugd zich weinig of in 't geheel niet meer tot deze in dustrie voelt aangetrokken. Ook dit is een aspect, dat men bij de komst van de Italiaanse arbeids krachten niet uit het oog mag verlie zen. TSJOMBE V.N. als aan zijn voorwaarden wordt voldaan f Advertentie) f Premier Chrocstsjew heeft in een interview «net de Prawda te kennen gegeven het als een grote eer te be schouwen om de Sowjet-Unie te ver tegenwoordigen bij de Algemene Ver gadering van de V.N. over de ontwa peningskwestie, in september. Chroestsjew was van mening, dat de delegaties voor dit debat geleid zou den moeten worden door staatshoof den. De Sowjet-delegatie was echter nog niet samengesteld. Oorlogsdansen voerden heemsen uit de binnenlanden van Ghana uit midden op de auto wegen naar Accra, nadat de rege ring van Ghana een algehele boy cot tegen Zuid-Afrïka had uitge vaardigd in verband met de daar gekoesterde apartheidspolitiek. Bewapend met ouderwetse wa penen waren duizenden inheemsen samengegroept om symbolisch de oorlog tegen de apartheid te voe ren. Met stampende voeten leefden de mannen en vrouwen zich uit in hun oude rituele dansen midden op de wegen die daarvoor beslist niet aangelegd zijn. Niemand be kommerde zich echter om de auto mobilisten. Tsjombe heeft o.m. de volgende eisen gesteld aari" de Verenigde Naties: 1. Er mogen zich bij de troepen van de Verenigde Naties geen soldaten be vinden uit communistische landen of onder invloed van de communisten staande landen. 2. Alle rechten en binnenlandse.aangelegenheden van Katanga moeten erkend worden en de Verenigde Naties mogen op generlei wijze tussenbeide komen. 3. Katanga behoudt zich het recht A (van onze correspondent) Een plotseling uit westelijke rich ting komende windhoos beèft van morgen omstreeks zes uur op ver scheidene tuindersbedriiven in Mon ster grote schade aangericht: Langs de Heyöseweg werd een zestal be drijven getroffen, waarbij tamelijk veel glasschade ontstond. Ook op andere plaatsen in Monster kregen tuinders glasschade door de windhoos. De totale schade loopt in de duizenden guldens. BE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST SIKKEN S.TJALLEMA F ROD U KT De 13-jarige Johan Willem Akse uit Hoogeveen is dinsdag tijdens een on weersbui door de bliksem getroffen. De jongen was aan het bonen plukken op een akker te Tiendeveen (gemeente Beilen), toen zich daar een onweers bui ontlastte. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren met een raket van het type Atlas een neuskegel een reuzesprong naar de Afrikaanse westkust laten maken. De neuskegel kwam voor de Afri kaanse kust neer na een afstand van 11.250 km te hebben afgelegd. De' 24 meter lange Atlas werd om 1.09 uur n.m. (19.09 Ned. tijd) gelan ceerd en anderhalf uur later plonste de neuskegel voor de Westkust van Zuid-Afrika in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan neer. De slanke neuskegel was beladen met een pakket instrumenten van een gewicht van ruim 500 kg en bereikte een hoogte van ruim 1.600 km. Op 20 mei had de neuskegel van een Atlas een recordafstand van 14.500 km afgelegd en kwam toen terecht in ue Indische Oceaan. (Van onze parlementsredactie) Verklaart de minister van Defensie of een door deze bewindsman gemach tigde functionaris, dat een .minderjarig militair voor dienst in het buitenland aangewezen is en een paspoort nodig heeft, dan k r ij g t de jongeman een Paspoort. Bezwaren van de ouders moeten dan wijken voor het algemeen belang. Dit antwoordt minister Luns op vra gen van het communistische Tweede- Kamerlid Bakker. Mr. Luns geeft toe, dat deze handel wijze wordt gebaseerd op een niet in de staatscourant afgedrukte ministeri- man overweegt, de wel in dit orgaan gepubliceerde Paspoortinstructie erbij aan te passen. Het kan immers „nu in meer gevallen (dan tijdens het uit vaardigen van de instructie red.) noodzakelijk zijn, dat een. voor dienst in het buitenland aangewezen militair over een paspoort moet beschikken", aldus mr. Luns. De 22-jarige havenarbeider C. J. V. uit Rotterdam js door de rechtbank al daar wegens doodslag veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met aftrek en ter beschikkingstelling van de regering. HU had op Tweede Kerstdag van het vorige jaar aan de Laanslootseweg de twaalfjarige jongen Jan Uitden-bogerd van het leven beroofd, nadat hij hem had meegelokt. De eis was een gevangenisstraf van acht jaar en terbeschikkingstelling van de regering. De rechtbank overwoog in het vonnis, dat verdachte op het moment van zijn daad zodanig geestelijk gestoord was, dat hem het feit niet toegerekend kan worden. Hij moet als een gevaar voor de maatschappij worden beschouwd en wordt daarom ter beschikking van de regering gesteld. De Amerikaanse luchtmacht heeft dinsdag met succes van de basis Kaap Canaveral in Florida een Atlas-raket van 125 ton gelanceerd, die na een vlucht van ongeveer 40 minuten in een ruim 11.250 km verder gelegen doelgebied terechtkwam. In de Braziliaanse provincie Ceara is gisteren een sneltrein ontspoord. Volgens de voorlopige berichten kwa men twaalf mensen om het leven en werden minstens tweehonderd ge wond. Men vreest dat het dodencijfer nog zal stijgen. Alleen de locomotief ele circulaire van 1953. De bewinds- bleef op de rails. (Van een onzer redacteuren). ASTON TESSIER, de voorzitter van het Intern. Chr. Vakver bond, is dinsdagmorgen te Parijs op 72-jarige leeftijd vrij plotseling over' leden na liet ondergaan van een. ope ratie. De heer Tessier was voorzitter van het verbond sinds 1949. Op het tiende congres van het LC.V. te Lyón werd hü tot voorzitter gekozen, als opvolger van de Belg Henri Pauwels, die bh een vliegtuigongeluk om het leven was gekomen. In Gaston Tessier heeft het Intern. Chr. Vakverbond een energiek voor zitter verloren. Op 18-jarige leeftijd (dat was dus in 1906) kwam hij al in het bestuur van de Franse organisatie van r.k. handels- en kantoorbedien den. In 1919 werd hij secretaris-gene raal van de toen opgerichte C.F:T.C. Later werd hij voorzitter van dit Franse vakverbond. Hij bleef dat tot 1953, toeir hij de 65-jarige leeftijd be reikte. Hij werd tot erevoorzitter van dit verbond benoemd. Gedurende zijn elfjarig presidium is het I.C.V. uitgegroeid tot een organi satie van wereldformaat. Tessier was een vroom rooms-katholiek, die zijn geloof intens trachtte te beleven en ook in grote internationale conferen ties zich niet schaamde daarvoor uit te komen. Als voorzitter van het I.C.V. heeft hij ook steeds getracht de protestantse vleugel in dit verbond met begrip te gemoet te treden. Zijn streven was er voortdurend op gericht de prot. chr. vakbeweging binnen het raam van het I.C.V. aan haar trekken te laten komen. In eigen land heeft Tessier vooral voor de tweede wereldoorlog een harde strijd moeten voeren voor het goed recht van de confessionele vak beweging, dwars tegen socialisten en communisten in. Hij streed ook tegen verkeerde invloeden, die uit ziin eigen organ,satie opkwamen. Steeds trachtte hij de C.F.T.C. in christelijk spoor te houden. Ook in de Franse verzetsbeweging heeft Tessier een grote rol gespeeld. Hij was lid' van het nationale verzets- comité. Na de oorlog werd hij deswege benoemd tot officier in het Franse Legioen van Eer. (Van onze speciale verslaggever) „Ik werk aan een plan om alle win naars van de Lenin-prüs en die van de Nobelprijs le zaaien te brengen. Ik weet nog niet waar dat kan ge beuren, maar ik hoop dat de ontmoe ting eind november ergens in de wereld kan plaatshebben". Dit verklaarde pater George Pire, een winnaar van de Nobelprijs,. gister avond in de officiersmess van het marineopleidingskamp te Loos- drecht, waar momenteel het wereid- jeugdcongres van de YMCA word: gehouden. In de avondbijeenkoms: voor de jon geren heeft de Belgische geestelijke gesproken over: „Dienst aan de naaste" .Er zijn veertig winnaars van de Leninprijs, onder hen zyn slechts vier Russen. Tot dt .-'in naars van de Nobelprijs behoren onder meer dr. Ralph Buncbe. die momenteel in Leopoldstad vertoeft, en dr. Albert Schweitzer" aldus pater Pire, die in zijn karakteristieke houding de armen gekruist voor de borst de pers te woord stond. Ik probeer in deze wereld een brug- gebouwer te zijn; de mensen richten te veel muren op en bouwen te wei nig bruggen", aldus verklaarde pater Pire, wiens arbeid voor de interna tionale vluchtelingen aanrakings punten heeft met dezelfde arbeid van YMCA. Om deze reden behoorde hij tot de gast-sprekers op het congres, congres. Pater Pire vertelde, dat hij doende is een kring van enkele honderden stu denten rondom zich te verzamelen, die met hem willen werken voor de vrede. De Algerijnse regering, die van Ma rokko en van Tunis, alsmede de re gering van Pakistan hebben deze voorvechter van de belangen der wereldvluehtelingen uitgenodigd kampen in hun land te bezoeken. De komende winter zal pater Pire der halve Noord-Afrika en het Nabije Oosten bezoeken, waar hij ook aan- dacht za) besteden aan de Arabische vluchtelingen. In het begin van het volgende jaar hoopt hij Japan te bezoeken. Met nadruk wees pater Pire erop, dat de wereld niet moet denken dat na het wereldvluchtelingenjaar de vraagstukken zijn opgelost. De gees telijke ellende blijft, ook al wonen de mensen in nieuwe huizen. .Men kan niet alles met geld oplos sen. wij denken te veel materialis tisch. Er is meer bewogenheid dan geld nodig". Bii de bouw van. de kernreactor voor de Technische Hogeschool te Delft is dinsdagavond een ongeluk gebeurd, waarbij de 37-jarige lasser M. VV. de Graaf uit Delft om het leven is geko men. De heer De Graaf was omstreeks half zeven werkzaam op een zogenaamde rijdende werktafel op ongeveer tien meter hoogte, toen de tafel plotseling begon te rijden. De lasser viel en kwam terecht op constructiewerk, waardoor hij een rugwervelfractuur opliep. Onderweg naar de Ursula-kliniek te Wassenaar is de man overleden. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. De Nobelprijswinnaar deelde nog mee dat hij bezig is een zevende vluchte- lingendorp te bouwen dat verrijst in de nabijheid van Mulhouse en dat de naam krijgt van Saint-Exupéry. naar de in de laatste oorlog omge komen Franse schrijver-piloot. s Avonds tot de jongeren, die uit vijl werelddelen afkomstig zijn, zei pa ter Pire onder meer: „De jeugd moet vandaag in een wereld leven die heerlijk en tegelijkertijd verschrik kelijk is. De huidige jeugd is niet voldoende getraind tegen eenzaam heid en vertwijfeling. De jeugd is vroe.g rijp, maar niet altijd goed ge leid". Hü waarschuwde tegen ro mantiek ten aanzien van de sfcryd óm het behoud van de vrede. Nadat de jongeren de spreker staande een ovatie hadden gebracht, dankte een jonge neger uit Liberia pater Pire voor zün toespraak. Van 11 tot 12 augustus zullen verschil lende Duitse münenveegsquadrons een bezoek brengen aan drie Nederlandse steden. In Den Helder.komt een vloot van vijftien schepen op bezoek. Naar IJmuiden varen er eveneens vijftien, terwijl in de haven van Vlissingen tien Duitse schepen zullen komen te liggen. Tevens zal de Engelse kustmijnen- veger kms „Wotton" van 12 tot 15 augustus een niet-officieel bezoek bren gen aan Harlingen. Binnenkort zal een gesprek plaats hebben tussen de raad van beheer der Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht en het bestuur van de RAI in Amsterdam. Dit zal de eerste ontmoeting zün tus sen de twee grootste instituten in ons land op het gebied van beurzen en ex posities. Vooral van de zijde van het bedrijfsleven is de wens geuit om tot een betere coördinatie te komen, in het bijzonder ook in verband met het feit, dat het aantal beurzen en exposities in Nederland toeneemt. In dit eerste oriënterende gesprek zal een inventarisatie worden opgemaakt van hetgeen op expositiegebied in ons land gaande is. terwül voorts de mo gelijkheden zullen worden besproken, die zouden kunnen leiden tot een nau were samenwerking tussen beide in stituten. De Verenigde Naties hebben gister avond aangekondigd, dat de ontwape ningscommissie, waarin vertegenwoor digers van de 82 aangesloten landen zitting hebben, dinsdag aanstaande byeen «al komen. De voorzitter van de commissie, de Mexicaan Nervo, heeft de commissie op 36 augustus bijeengeroepen op ver zoek van secretaris-generaal Ham- marskjoeld. De büeenkomst zal gehouden wor den tegen de bezwaren van de Sowjet- Unie in, die voorgesteld heeft de ont wapeningskwestie door regeringslei ders op de Algemene Vergadering te doen bespreken. voor het binnenkomen in Katanga van leden of vertegenwoordigers van de regering van Loemoemba te verbieden. 4. De Verenigde Naties mogen zich niet bemoeien met het leger of de po litie van Katanga en mogen niet pro beren de Katangase strüdkrachten te ontwapenen. Tsjombe nam zijn besluit na bestu dering van de gistermorgen door de Veiligheidsraad aanvaarde resolutie Hjj kwam hierbij tot de slotsom, dat de aankomst van de VN-troepen in Katanga niet betekende, dat zün land nu onder het gezag van de Kon golese premier Loemoemba zou komen Toen hem op zün persconferentie werd gevraagd welke staten hij met door de communisten overheerste landen bedoelde, antwoordde Tsjonf- -be: „Het is u bekend dat bepaalde Afrikaanse staten stelling tegen ons hebben genomen". In antwoord op een nadere vraag, of hü Ghana en Guinee bedoelde, antwoordde Tsjombe: „Ja. onder an dere". 7-ie verder paa. 3- 2e kol.) (Van onze correspondent). Op het IJselmeer, twee kilometer ten zuidoosten van de vuurtoren „De Ven" benoorden Enkhuizen, is gisteren bet twaalf meter lange stalen jacht „Woelwater" overvaren door de Urker botter UK 216, Het jacht kreeg een groot gat onder dè waterlijn en zonk onmiddellijk. De zés opvarenden, de familie Van Patten, bestaande nit man, vrouw en vier kinderen, spron gen te water. Ze konden door Schip per A. Koffeman en de schepelingen van de vissersboot worden opgepikt. De familie Van Putten had het ple ziervaartuig gehuurd. De „Woelwater" zonk na de aanvaring zeer snel als ge volg van de drie ton zware loden kiel, waarmee hetzeiljacht was' uitgerust. Het ligt nu met de top van de mast boven water in de scheepvaartroute Enkhuizen-Staveren. De scheepvaart is gewaarschuwd. Het loodswezen zal een wrakbetonning aanbrengen. Men hoop te het jacht in de loop van de dag te kunnen lichten. De „Woelwater" had in verband met een dreigende onweersbui de zeilen gestreken en de bemanning was bezig de motor oo gang te brengen, toen plotseling de UK 216 voor hen op doemde en over het jacht heenliep. De bemanning van de UK 216 heeft de passagiers van het jacht naar Enk huizen gebracht. De waterpolitie. te Enkhuizen stelt een onderzoek in." De Amerikaanse senaat, waar de de mocratische partij de meerderheid heeft, heeft vandaag bü wijze van stormachtige ouverture tot de presi dentiële verkiezingscampagne het-door president Eisenhower ingediende ont werp van wet op de burgerrechten kort na indiening weggestemd. Met 54 tegen 28 stemmen werd een motie van de senator Clark aangeno men, waarin deze voorstelde het wets ontwerp terug te verwijzen. Hij be schuldigde de republikeinen van poli tieke tinnegieterij. Toen de motie van Clark in stem ming kwam. kreeg hü onder meer de voor-stemmen van de senatoren Ken nedy en Johnson, de democratische kandidaten vopr.de aanstaande presi dentsverkiezingen;""'*"' Een Tunesische patrouilleboot heeft gisteren het vuur geopend op een" Ita liaanse treiler, die in de Tunesische territoriale wateren viste en twee Ita liaanse zeelieden gedood, aldus is van Tunesische züde vernomen. De situatie in Laos, waar een revo lutionaire legergroep onder leiding van een 26-jarige kapitein van de parachutisten, Kong Le, een staats greep heeft ondernomen, is door de schaarse berichtgeving verward. De in de konlnklü'ke residentie, Loeang Prabang, gelegerde regerings troepen hebben opdracht gekregen naar Vientiane, de hoofdstad van Laos, op de rukken om de revolutionaire troepen tot de orde te roepen. Volgens diplomatieke kringen in Saigon zou het revolutionare comité in Laos zich trouw aan de koning heb ben verklaard. Het comité heeft con tact opgenomen met enkele leidende politieke figuren in Laos, onder wie prins Phoma, die een voorstander is van een neutralistische politiek, en de minister van Justitie, Sanaikone, een der weinige ministers die in Vientiane was achtergebleven. De Laotische mi nister van Buitenlandse Zaken zou met twee andere ministers zijn ge arresteerd. Volgens sommigen is kapitein Kong Le een felle anti-communist, volgens anderen zou hij een communistische meeloper zijn. Amerikaanse functionarissen te Washington achten de staatsgreep in Laos een ernstige ontwikkeling. Be zorgdheid wekken de anti-Amerikaan se uitzendingen van radio-Vientiane, fn een der uitzendingen werd uit naam van kapitein Kong Le de terugtrek king van alle vreemde troepen uit het land geëist. Verder moesten ook de „verkopers van het vaderland" ver dreven worden. In 1959/1960 hebben de V.S. aan Laos economische en militaire hulp tot een totaal bedrag van 40 miljoen dol lar verstrekt. Op grond van de in 1954 in Genève gesloten overeenkomst, waarbü een einde kwam aan de gevechten in het vroegere Indo-China, werden onge veer 500 man aan Franse troepen in Midden-Laos gestationeerd, terwijl sinds 1959 78 Amerikanen naar Laos zijn gekomen om de Fransen te helpen bü de opleiding van het Laotische leger. Ook tien Amerikanen, die deel uitmaakten van het tweede bataljon valschermtroepen, dat de staatsgreep uitvoerde, zouden moeten vertrekken. Uit Singapore wordt gemeld, dat Laos thans praktisch van de buiten wereld is afgesneden. Alle radio- en telefoonverbindingen zün verbroken, terwijl ook bet luchtverkeer van en naar Vientiane is gestaakt, evenals de veerdienst over de Mekong-rivier naar Thailand. De 35-jarige Maria Burgers uit Nij megen is om het leven gekomen toen de auto, waarin zü zat, by Darmstadt slipte op het natte wegdek, op de lin ker weghelft terecht kwam en met een ambulance van het Amerikaanse leger in botsing kwam, De 48-jarige mevrouw Rebecca Ver beek uit Nymegen, die aan het stuur zat, werd ernstig gewond en is over gebracht naar een ziekenhuis in Frank fort. IJ DE AZOREN ligt een gebied van hogedruk, dat een krachtige uitloper heeft over Zuid-Europa. Ten noorden van deze uitloper bevindt zich een gordel van lagedruk, die van Centraal-Rusland via Zuid-?candi- navië tot over de Britse eilanden reikt. In deze gordel bevinden zich en kele lagedrukgebieden, waarvan de belangrijkste een depressie nabij de kust van Zuid-Ierland is. Deze de pressie neemt in diepte toe en zal vermoedelijk ongeveer door het En gelse kanaal naar het oosten trek ken. Ze doet in Frankrijk de barometer sterk dalen, zodat de uitloper van het Azoren-hogedrukgebied al wéér flink wordt aangetast. Het regengebled van de depressie reikte vanmorgen over Noord-Frankrijk, heel België ea onze zuidelijke provincies. Een in de bovenlucht boven Enge land aanwezige storing trekt naar de Noordzee. In verband hiermee bhift voor het noorden van het land een vry grote kans op buien bestaan. Overig Nederland raakt onder in vloed van de naderende depressie met veel bewolking en nu en dan regen. De temperatuur blyft belang rijk beneden normaaL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1