Emigratiebeleid PREMIER TSJOMBE GAAT AKKOORD (onder bevel van Hannnarskjoeld Rel m Leopoldstad tegen Loemoemba Amerika lanceert Ontdekker 13 Man poogde verpleegster in brand te steken Londen en Bonn verlenen handelskwesties voorrang Onderzoek naar Britse houding jegens E.E.G. In België dreigt regeringscrisis Liberalen uit coalitie? Weer regen Iedere 94 minuten baan om aarde Na stortbad van benzine USSR weert Ned. journalisten een vliegende —ambulancedienst— OVERLEG ADEN A UER-MACMILLAN gang Auto sleurde vrouw mee van bushalte VOORBEREIDING BEMANDE RAKET Onderzoek in de zaak- St Michielsgestel nog in volle DONDERDAG II AUGUSTUS I960 r Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4674 r N V- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 55 55 N het hoofdkwartier van de Verenigde iNatics is gister avond bekendgemaakt dat twee Zweedse compagnieën van de strijdmacht der Verenigde Naties in Kongo mor gen onder persoonlijk bevel van secretaris-generaal Hammaxskjoeld naar Katanga zullen gaan. Ha mm a rsk joeld is vanmorgen met een straalvliegtuig, dat hem ter beschik- king is gesteld door de Amerikaanse regering, naar Kongo vertrokken. In een telegram aan premier Tsjombe zegt Hammarskjoeld vrij dagmiddag in Elisabethstad te zullen arriveren in gezelschap van zijn burgerlijke politieke adviseurs, twee generaals en twee com pagnieën van een Zweeds bataljon, met volledige militaire uitrusting en onder zijn^ geheel persoonlijk gezag, met slechts het recht op een gerechtvaardigde zelfverdediging indien, hetgeen hij als onwaar schijnlijk uitsluit, zij zouden worden aangevallen. De sterkte van de twee compagnieën zou 300 man zjjn. Hammarskjoeld liet Tsjombe weten dat hij Katanga wilde bin nentrekken om met hem de ten- uitvoerlegging van de resoluties van de Veiligheidsraad te bespre ken, maar hij verklaarde dat er geen sprake kon zijn van het aan vaarden van bepaalde voorwaar den of akkoorden door de Ver enigde Naties. ceerd, de „Ontdekker 13". Drie uur na de lancering werd bekend gemaakt, dat de .satelliet iedere 94 minuten een haan om de aarde beschrijft. De bedoeling is, dat zich mor gen boven de wateren bij Alaska een 135 kg wegende capsule los maakt van de satelliet. Men hoopt dat deze capsule terecht zal kor men bij Hawaii, waar vliegtuigen naar de parachute, waarmee ze landt, zullen uitzien. AFGEWEZEN MINNAAR SNEL GEARRESTEERD BRIEFJE Bij proces-Poivers Twisten staken" Bestorming Geen noodmaatregelen voor tandarts-studie Witte de Wtttetrant 26 'Mat 119700 i.« U Poetoua 1112 Postalro No 424518. fClnentemiienst abonnementen 18.3019 30 uut Zaterdas» 1718 ui» Telefoon j15700. Huveenoplem 1 Telefoon 183487 <3 UI non) Pcwtbua 1091 Ponglre No UWI, Klarntendlenst 18.3019.30 Telefoon 362389 Snulwee 132 Teiet 4570. a"™»»». Thomas ft Kem-plwtraat 6 a Telef. 85481. Abonnementsprijs 61 eent oer weelc. t 2.65 net maand. 1 120 oer kwartaal. Losse nummers 18 eent. Vemehtlnt dazeltik* ■otterdam: t-Gravenhege: Dordrecnt: Schiedam: J IHaxum- DE laatste maanden Is voortdurend de vraag aan de orde of de richt lijnen voor het emigratiebeleid moe ten worden herzien. Een studie hier over is gaande. Op de achtergrond van deze ont wikkeling speelt de opvatting, dat wij in eigen land handen te kort komen. Er is werk In overvloed te krijgen. De vraag naar arbeidskrachten overtreft ver het aanbod. Is het onder zulke omstandigheden wel verstandig, dat de emigratieorga- ncn hun activiteiten voortzetten? Is het niet beter deze activiteiten te stop pen en juist erop uit te zijn de men sen zoveel mogelijk hier te houden, als zij hier te lande behoorlijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien? ÏN het verleden is steeds de stel regel aangehouden, dat ook in perioden van hoogconjunctuur de mo gelijkheid om te emigreren niet afge sneden mocht worden. Na betere tij den kunnen ook minder gunstige otn- Itandigheden volgen. Een verstandig beleid zal daar dus rekening mee blijven houden en zeker niet overgaan tot afbraak van een ap paraat, dat met veel moeite In het verleden werd opgebouwd, zulks om de emigratie steeds in verantwoorde ba nen te leiden. Van zulk een afbraak kan men later spijt krijgen. Het blijft dus gewenst, bij een onderzoek naar de vraag of de richtlijnen van ons emigratiebeleid moeten worden herzien, dat aspect niet te vergeten. (Geldig tot donderdagavond). VERANDERLIJK. Zwaar bewolkt met aanvankelijk op vele plaatsen regen, later enkele opklaringen. Zwakke wind, aan de kust later echter matige tot vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen. Over het algemeen weinig ver andering in temperatuur. t,» av Morgen: Zon op: 5.18. Maan op: <-3.43. onder: 20.10. onder: 11.50. Troepen van de V. N morgen naar Katanga I EEN nieuwe oceaandepressie had tot vanochtend al veel regen ver oorzaakt, voornamelijk in de Kanaal zone, in België, Noordwest-Duitsland en in ons land. De regen verminderde tijdelijk, maar nam daarna weer toe en zal vrij langdurig zijn, omdat de de pressie vrijdagochtend pas voorbij trekt. Daarna draait de wind naar noordelijke richtingen, het eerst in het westen van het land. Pas later op de dag zijn morgen opklaringen mogelijk, nadat de regenzone en de bewolkingszone zich tn de richting van Duitsland ver wijderd hebben, maar dit proces gaat in een langzaam tempo. In de temperaturen komt weinig verande ring. De Amerikaanse luchtmacht heeft een nieuwe satelliet gelan- DE groeikracht van ons volk is ge zond. In het verleden hebben tienduizenden van ons volk hun ogen ook over de grenzen van ons land gericht en daar mogelijkheden gezien. Het lijdt geen twijfel of dat zal zo blijven. Er zullen steeds ondernemen de mensen zijn, die ook ai hebben zij hier een goec: bestaan toch geen weerstand kunnen bieden aan de innerlijke drang om elders betere ontplooiingsmogelijkheden te zoeken. Wij zijn het er mee eens, dat in tij den van gunstige conjunrfpur de emi- gratie hief bpzëttclijk d«^a?Jd^nkkelijk door een sterke propagandistische ac tiviteit moet worden gestimuleerd. Maar wie emigreren wil moet daar toe ook de kans krijgen. Men dient vrij te blijven in zijn beslissing. Voor al zulke gevallen behoort er óók de mo gelijkheid te blijven van een reële, nuchtere, eerlijke voorlichting. Het wegnemen van deze mogelijkheid zou een afkeurenswaardige zaak zijn. Tsjombe zei in' zijn antwoord, dat hij de secretaris-generaal op de hoogte zal stelien van de werkelijke toestand. De secretaris-generaal zal daardoor in staat zijn, zijn vertegenwoordigers op drachten te geven die „eerbied verze keren voor de territoriale soevereini teit van mijn regering en de vrije uit oefening van haar rechten". „Ik kan u de verzekering geven, dat u en uw groep op ordelijke wijze en zeer hoffelijk zullen worden ontvan gen", zo voegde' Tsjombe hieraan toe. Evenals bij vorige proeven dient ook deze lancering ter voorbereiding van het zenden van een bemande raket buiten de atmosfeer, die terug moet keren naar de aarde. De „Ontdekker 13" werd gelanceerd bij een dichte mist hetgeen volgens da autoriteiten op de vliegbasis Van den- berg wil zeggen, dat alleen weers omstandigheden die zo slecht zijn dat het personeel niet op de afvuur- inriohting kan werken, een lancering kunnen tegenhouden. Dit is voorname lijk te danken aan een nieuwe radar-; apparatuur, Cotar genaamd, die het mogelijk maakt de raketten te volgen van het moment der lancering af, on geacht mistbanken of dichte bewoi- king. Ook de intercontinentale Atlas raket kan van deze voordelen profi teren. LOEMOEMBA *9 (Van een onzer verslaggevers). OM zeven uur vanmorgen heeft de recherche van het Amsterdamse bureau Raampoort in een woning aan de Lijnbaansgracht de 49-jarige G. v. d. V. gearresteerd, die ervan wordt verdacht woensdag in een wijkgebonw aan de Marnlxstraat een poging te hebben gedaan tot moord op de 32. jarige verpleegster mej. W. Wester huis. Hij trachtte dit te doen door een aantal liters benzine over haar uit te gieten om haar vervolgens In brand te steken. Op het moment dat de man naar lucifers greep, rende de verpleegster, die aanvankelijk verbijsterd van schrik was blijven staan, de kamer uit, naar een hoger gelegen verdie ping. De man, meubelmaker van beroep, weduwnaar en astmapatiënt, nam de vlucht, waarbij hij een kapotte fles en een tas met een groot hakmes achterliet. Het was de verpleegster, en dus ook de politie, bekend met wie men te doen had. De meubelmaker werd in verband met zijn ziekte reeds lange tijd behandeld in het wijkgebouw van het Oranje Groene Kruis in de Mar nixstraat. Enige tijd geleden begon Van de V. de behandelende verpleegster, op wie nu de aanslag is gepleegd, het hof te maken. De charmante jonge, vrouw was daarvan niet gediend en kreeg hij haar superieuren 'gedaan, dat een andere verpleegster de behandeling zou voortzetten. Woensdagmiddag wachtte de man de zuster voor het'gebouw op en vroeg om behandeld te worden, aangezien »U het zo benauwd had. Zich van geen gevaar bewust, ging mej. W. met van de V. naar een zaaltje op de be gane grond. ^?ar duwde de man haar een briefje i i?» kand, waarop, naar later bleek, «echts haar naam stond geschreven, f oen zij zich omdraaide om het briefje te lezen, greep de man een fles was benzine en stortte de inhoud daarvan uit over het hoofd en de kleding van «e verpleegster. Gelukkig heeft de man niet meer de tyd gehad om een ucifej- aan te steken. Het doosje werd tater op de grond gevonden. De verpleegster zal vermoedelijk geen nadelige gevolgen van het onvrij, willige „benzinebad" ondervinden. De dader, zenuwpatiënt, naar wie sinds woensdagmiddag naarstig door de politie is gezocht, heeft het ken nelijk niet kunnen verkroppen, dat de verpleegster destijds niet op zijn avan ces Is ingegaan, ,.Het leven van de verpleegster heeft aan een lucifertje gehangen", ver klaarde de politie. „Als de man tijd had gehad ook maar één lucifer aan te steken, dan zou het leed niet te overzien zijn geweest. Het hakmes in zijn tas liet bovendien weinig hoop voor de zuster over". (Van een onzer verslaggevers) De Sowjet-Unie heeft een visum ge weigerd aan de Nederlandse journalist H. A. Lunshof, hoofdredacteur van El seviers Weekblad, die het proces tegen de Amerikaanse piloot Powers wilde bijwonen. Ook aan de tekenaar C. Bantzinger, die de heer Lunshof zou vergezellen, werd geen visum ver strekt. De reden van deze weigering wilde de Sowjet-ambassade in Den Haag niet meedelen. In 't algemeen wordt het weigeren van een visum door geen enkel land aan de belanghebenende ge motiveerd. Nederland doet dit ook niet. Hoewel Elseviers Weekblad zijn anti communistische gevoelens niet onder stoelen of banken steekt, behoeft dit nog niet de reden van de weigering te zijn. Aan verslaggevers van Westduitse kranten, die de communistische partij evenmin in het duister laten tasten om trent hun sympathieën, werden wel visa gegeven. De indruk werd zelfs gewekt, dat de Russen zoveel mogelijk westerse jour nalisten naar Moskou willen halen. Tn Moskou bevind zich geen enkele Ne derlandse journalist als correspondent. De heer Lunshof heeft in 1956, samen met de tekenaar Eppo Doeve, een reis door de USSR gemaakt. Premier Loemoemba van Kongo heeft een dramatisch beroep gedaan op zijn land om de nationale eenheid te be waren. Ia een radiorede zei de premier: „Laat ons het twisten staken, wij moe ten de destructieve geest laten varen". Dit beroep kwam nadat gisteren in de inheemse wijk van Leopoldstad rel letjes waren uitgebroken tegen de re gering Loemoemba. De premier, die persoonlijk trachtte de rumoerige me nigte te kalmeren, kreeg een klap op het gezicht. De ruiten van zijn auto werden met stenen ingegooid. De ongeregeldheden begonnen toen aanhangers van Loemoernba in de wijk Dendale het hoofdkwartier van de Abako-partij, die in de oppositie is, be stormden. De politie moest van haar vuurwapens gebruik maken; want bin nen een kwartier na de bestorming wa ren enkele duizenden leden van de Abako ter plaatse, die hun tegenstan ders te lijf gingen. Zij hieven kreten aan als „Weg met Loemoemba" en „Le ve de federatie". De Abako is de partij van Kasavoe- boe, president van Kongo. In Beneden- Kongo heeft de Abako circa twee mil joen leden. Tot gisteren bestond het verzet slechts uit communiqués van de Abako, de Baloeba-stam in Kasai en de volgelingen van Bolikango in de Eve naar-provincie. De ervaring heeft ge leerd, dat Loemoemba snel en scherp kan reageren. In Leopoldstad wacht men thans met spanning af, hoe de toe stand zich' verder zal ontwikkelen. /N Bonn worden besprekingen ge voerd tussen de Britse premier Macmillan en de Westduitse bonds kanselier dr. Adenauer. De ministers van Buitenlandse en Economische Za ken zijn bij dit overleg eveneens aan wezig. Op deze foto zien we v.l.n.r. Mac millan, de Britse ambassadeur in Bonn, Steelede nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord Home, en bondskanselier Adenauer van West- Duitsland. (Van een onzer verslaggevers) Nederland krijgt een vliegende ambulancedienst. Hiermee kun nen Nederlanders, die in het buiten land ziek geworden zijn, in korte tijd naar huis worden gebracht. Vooral voor zakenlieden biedt dit tal van voordelen, Martin's Air Charter, de- twee janr oude luchtvaartmaatschappij van de 29-jarige vlieger Martin Schroeder, ziet grote mogelijkheden in een der gelijke ambulancedienst. Een van de kleinere toestellen van zijn beschei den luchtvloot, de De Havilland Dove, wordt dusdanig omgebouwd, dat het vliegtuigje binnen een. uur uitgerust kan worden met twee brancards en startklaar is. Men heeft een contract met een dok ter en een verpleegster, die bereid zijn op elk gewenst uur mee te vlie gen. Uiteraard zal een zieke alleen vervoerd worden, indien de medische autoriteiten ter plaatse daar toestem ming voor geven. De De Havilland Dove is een be trouwbaar vliegtuigje, dat plaats biedt aan acht passagiers. Normaal wordt het gebruikt voor rondvluchten boven Amsterdam en Nederland, voor kleine vrachten en voor het vervoer van kleine gezelschappen. De verste reis, die de Dove ooit gemaakt heeft, was naar Cairo. Volgende maand zal Martin's Air Charter in het bezit komen van een DC-6, waardoor deze kleine, maar le vendige maatschappij ook vluchten naar Amerika en Canada kan gaan maken. ABCParamnut Th. Netto-winst 2e kw. 8 2.317.000 (1.573.000) of $0.55 (0.36) per aan-d.; idem le h.j. $5.653.000 (3.868.000) of $1.35 (0.90) per aand. M&MH DE Britse premier MCacmillan' en de Westduitse bondskanselier dr. Adenauer, die op het ogenblik in Bonn besprekingen voeren, hebben hun top adviseurs vandaag instructie gegeven „mogelijke oplossingen" aan te geven voor de kwesties waardoor Groot- Brittannic gescheiden is van de Euro pese Economische Gemeenschap (EEG). De beide staatslieden weken sterk af van hun oorspronkelijke programma, door hun ministers van Buitenlandse Zaken opdracht te geven een rapport over de mogelijke oplossingen op te stellen. Het besluit om het programma te veranderen, werd genomen op een diner, dat Adenauer woensdagavond Macmillan aanbood. Naar verluidt zijn Macmillan en Adenauer tot de conclusie gekomen, dat een economische verdeling van Europa onvermijdelijk tot een politieke breuk zou leiden. Adenauer zou de mening zijn toegedaan, dat econo mische en politieke kwesties tegelijk opgelost behoren te worden. Lord Home, de nieuwe Britse minis ter van Buitenlandse Zaken, en von Brentano, zijn Westduitse ambtgenoot, zetten zich terstond aan hun taak, ver gezeld van twee onderministers. In Bonn werd vandaag vernomen, dat Macmillan de Westduitse bonds kanselier de verzekering heeft gegeven, dat Engeland zich aan zijn huidige NATO-verplichtingen zal houden. Macmillan's belofte aan Adenauer werd blijkbaar gedaan na het diner van gisteravond, toen Macmillan ken nelijk overtuigd was van Adenauer's verlangen een handelsoorlog tussen Euromarkt (de „zes") en de Vrijhan delszone (de „zeven") te vermijden. De Britten, zo werd onlangs in ver schillende invloedrijke bladen gemeld, zijn voornemens hun troepen in West- Duitsland in de nabije toekomst aan zienlijk te verminderen, voor een deel ter compensatie van een te verwachten verlies van handelsinkomsten uit Duitsland, indien er een handelsoorlog zou uitbreken. Adenauer vreesde, dat een derge lijke verzwakking van de troepen macht in zijn land de Russen ertoe zou brengen een nieuwe poging inzake West-Berlijn te ondernemen. Macmillan heeft woensdag te Bonn gezegd, van gevoelen te zijn, dat zijn besprekingen met kanselier Adenauer zeer nuttig zullen zyn „en mogelijk van historische betekenis". Sinds zijn laatste bezoek aan Bonn was er veel gebeurd, goeds en kwaads. De twee regeringen waren vastbesloten een op lossing voor alle problemen te vinden. Dr. Adenauer heeft zijn grote vreugde over het herstelde contact uitgesproken. Het is woensdag geble ken, aldus de bondskanselier, dat de twee regeringen het volledig eens zijn over de belangrijke vraagstukken. Politieke waarnemers menen, dat een verbetering van de Brits-West- duitse betrekkingen het gevolg zal zijn van de besprekingen tussen Macmillan en dr. Adenauer. Aangenomen wordt, dat Adenauer Macmillan bijzonderheden zal mee delen over een plan, waarover hij overeenstemming met de Gaulle heeft bereikt en dat zou voorzien in regel matig overleg tussen de Europese landen, de ses EEG-landen en Groot- rittannië hierbij inbegrepen. Het bezoek van Macmillan aan Bonn eindigt- vandaag. 155 55k. Over de oorzaak van de spierver- zwakkingsverschijnselen bü arbeiders van de Schiedamse Lederwarenfabriek te St. Michielsgestel bestaat nog geen enkele zekerheid. Dit is medegedeeld door de Centrale Arbeidsinspectie in Den Haag. Het onderzoek in deze zaak, dat na mens deze inspectie door ir. F. Groe- neveld, als voorzitter van de commissie van onderzoek wordt geleid, is nog in volle gang. De Haagse inspectie werkt in dit geval samen met de arbeidsinspectie te Breda, die de uitlatingen van de be drijfsarts, de heer I. van Goor, over de zaak „voorbarig en ongewenst" heeft genoemd. Evenals de Haagse inspectie is de in spectie te Breda van oordeel, dat men geen enkele conclusie kan trekken, zo lang piet alle mogelijkheden zijn on derzocht. (Van een onzer verslaggevers). Een op het natte wegdek slippende personenauto heeft woensdagavond om tien uur op de Zwolseweg bij Apeldoorn de 25-jarige mevrouw M. van de Nieuwendük—Dlkstaal, die bij een bushalte stond, meegesleurd naar een aangrenzend weiland, waar de wagen tot stilstand kwam. Mevrouw Van de Niecwendijk werd zo zwaar gewond, dat zü - in de loop van de nacht in het Julianaziekcniiuis is over leden. Het ongeluk gebeurde dicht bij de woning van mevrouw Van de Nieu- wendijk. Zij bracht een vriendin naar de bus, die een lichte tik van de auto kreeg, maar overigens met de schrik vrij kwam. In de auto zat naast de bestuurder de 25-jarige G. Nijkamp uit Zvagjle. Deze kreeg een bekkenfractuur. (Van onze parle-mentsredactie) Minister Cals ziet er geen reden toe, noodmaatregelen te nemen, om te be werkstelligen, dat dit jaar meer tand- artsen-in-spe hun studie kunnen be ginnen dan de capaciteit der Groningse en Utrechtse universiteit toelaat. Het maximale aantal eerstejaarsstu denten, dat de twee tandheelkundige faculteiten in ons lamd kunnen herber gen 175 zal dit jaar slechts met ten hoogste 13 worden overschreden. Dit getal is te klein om een noodmaatregel te nemen, heeft de minister het tweede kamerlid Van Lienden (P.v.d.A.) die vragen had gesteld, meegedeeld. Koningin Juliana en de jongste twee prinsessen kwamen gistermiddag op doorreis naar Sicilië in Rome aan. Links op de foto prinses Margriet. De Koningin werd begroet door de Ne derlandse ambassadeur. Vandaag zou het koninklijke gezin zich in Syracuse inschepen op de „Piet Hein" voor een tocht over de Middel landse Zee. Prins Bernhard en de prin sessen Beatrix en Irene waren al eer der in Italië aangekomen. In België doen geruchten de ronde dat de coalitie-regering van premier Eysbens zal aftreden. De Belgische regeringsleider heeft echter de berich ten over een eventueel ontslag van zijn kabinet tegengesproken. Waarnemers in Brussel menen, dat de liberale mi nisters de samenwerking inet de Christelijke Volkspartij (CVP) willen beëindigen. De CVP is vanmorgen in spoedvergadering bijeengekomen. Premier Eyskens heeft gisteren na een kabinetsvergadering van an derhall uur een bezoek aan koning Boudewjjn gebracht. Naar verluidt heeft de premier de koning ervan in kennis gesteld, dat het land een nieuw regeringsprogramma nodig 1 heeft. De socialisten hebben aangedron gen op onmiddellijke bijeenroeping van de beide kamers. Het bureau van de socialistische partij heeft woens dag een verklaring uitgegeven, waar in wordt vastgesteld, dat „de dubbel zinnige politiek van de regering op een schromelijke mislukking is uit gelopen". Het noodzakelijk herstel van de goede betrekkin-gen tussen België en Kongo is totaal mislukt. Wat de binnenlandse toestand be treft, stelt het bureau vast dal de re gering niet in staat is geweest de economische, financiële en sociale pro blemen op te lossen die zowel voor de bevolking als voor de plaats van Bel- gie ui de gemeenschappelijke markt van zeer groot belang zijn. De socialis ten „kunnen niet aanvaarden dat men de kleine man met de zware last van het regeriagsfailliet wil opschepen".. Het bureau is van oordeel dat de rege ring Eyskens het vertrouwen van het land verloren heeft en moet aftreden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1