y Geen zwakte Bladen vanAbako in beslag genomen Miljoen van ontdekker behouden terug EINDELIJK: ZON KRIJGT KANSJE Verbod Telegram Argentijns schip ligt brandend bij Den Helder HAMMARSKJOELD VOOROP Vijf vliegtuigen met 250 man Trompetters van artillerie in gala AARDSATELLIET ECHO I DE RUIMTE IN GROTE STAP VOORWAARTS Opgevist uit de Stille Oceaan Bus stortte van hoge Waaldijk op boerderij Botsing in lucht nèt vermeden Nieuw incident India-China 0 Maar regen en kilte voeren boventoon X TI rH VKIJOAG 12 AUGUSTUS 1960 ii tint Directeur: H. DE HUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4675 Hoofdredacteur: ür. J. A. H. J.'S; BRUINS SLOT. Tachtigduizend eieren hij ongeluk gebroken Na deze demonstraties tegen zijn regering heeft de Kon golese premier, Loemoemba, maatregelen genomen tegen de Abako-partijdie in de op positie is gegaan. Aanhangers van de Abako trokken woensdag door Leo poldstad met spandoeken en bordenwaarop zij hun af keuring van het bewind Loe moemba te kennen gaven In een witte Convair met de blauwe kentekenen van de Ver. Naties, reist secretaris-generaal Hammarskjoeld naar Katanga, aan het hoofd van een formatie van vijf vliegtuigen, DC-4 toestel len, met 250 Zweedse militairen aan boord. Om acht uur vanmorgen ver trokken de vliegtuigen van Leo poldstad en omstreeks de middag werd hun aankomst in Elisabeth- stad verwacht. „Lijfwacht" Straks met aap Vier arrestaties i.v.m. diefstallen te Utrecht 23 gewonden in Viscount tgre* ersi- iverd oo?- Am- grès, t dc scht dit imo- her- voor Lu es en •ant- ft.3 i «Kuii ont- i tui heef r ;it nini- Oc- 1 htt i. dal ■tberj. vlanv I gÏHt e oei- c vat wor- oei d: OTOa- -\!S0- ?Tsr, fl. deel e 2.£ «H ie m erwt totter votf ine it ai i in eiker. 3e «t ee: Ie Ie .VW Bd en voc op tf scvvfl odzei iaaj n v< gro t m: O m mee t 19. g v; s-Gi lit Rot JA i R.A orps Ma: dru: Witte de WltOstraat 25 Telet. 115700 lO IJ Poatbua 1112 Postairo No 424518 Klachteiiöienst aoonnementen IS Ju19 30 uur 2ater<J#trj 1718 uur Telefoon [15700. Huweenrfpletn 1 Telefoon 183487 <3 Ulnen) Postbus 1091 Postgiro No «34887. Klochtendienst 18.30—19.30 Telefoon 362589. Soulstres 132 Telel 4570. Thomas ft Kemplsstraat 6 a Telef. 35451. Abonnementsprtl? «1 eens oer wee*, f 2.05 net maand. I TAB oer Irwsrtnnl. Losse nummers IB cent. Verschijnt dagelt)** (otterdam: t-Gra venhage Dordrecht: Schiedam: T^wtui^ (Geldig tot zaterdagavond) OPKLARINGEN Opklaringen en enkele verspreid voorkomende buien. Overwegend matige noordwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: zou op: 5.20. Maan op: 23.11. onder: 20.09. onder: 12.57. (Van onze militaire medewerker) L_, EN Amerikaans verkiezingsjaar Xa is meestal een jaar van politie ke onzekerheid en Moskou tracht dat pit te buiten door de koude oorlog "met des te groter scherpte te voeren. Als reactie daarop tracht generaal "de Gaulle de tijdelijke Amerikaanse zwakte te compenseren door grotere "solidariteit in Europa. De Gaulle, Adenauer en Macmillan voeren hier over besprekingen. Intussen blijve men erop letten dat het Pentagon, het Amerikaanse departement van De fensie, waakzaam is en geen adem pauze neemt in afwachting van de komst van een nieuwe president. Over deze activiteit verschijnen be ïichten in de pers, die schijnbaar in geen enkel onderling verband staan, doch niettemin alle de strekking heb ben het machtsevenwicht tussen West en Oost te handhaven. E laatste jaren is de Amerikaan- vergelcingsmacht relatief in se waarde gedaald t.o.v. de Russische atomaire aanvalskracht. Ten eerste door het bereiken van pariteit op het stuk van de zware nucleaire wapens én ten tweede door de Russische voor sprong op het stuk der ballistische raketten. Deze laatste betekenen nl. een ern stige bedreiging van de tot dusver onaantastbare Strategische Lucht macht (SAC). Een goed berekende overval met deze raketten zou nl. een zware slag kunnen toebrengen aan het aanvalspotentieel van SAC (vernieling van grote vliegbasissen etc.). -'Dit gevaar is groter geworden sincS de strategische verkenningen met het vliegtuigtype U2 moesten worden ge staakt, terwijl ook de verkenningen met het type RB-47 het gevaar voor conflicten ging oproepen. Het werd dus zaak de groter gewor den kwetsbaarheid van de vergeldings- inacht tegen strategische overvallen weer te verminderen en er tevens re kening mee te houden dat Moskou waarschijnlijk een goede luchtalweer- raket had ontwikkeld (getuige het neerhalen van de U2) die het aanvaiS' potentieel van SAC sterk zou kunnen reduceren. -«mt Maatregelen tegen oppositie in Kongo d h; raa; ij in i olds ft t: I esiï itV r v sle int n is v j MEN is thans bezig in snel tempo iets te doen. Het tot dusver be staande luchtmachtmonopolie voor de realisatie van de vergeldingsmacht is doorbroken. Ook de zeemacht werd in- fieschakeld. Reeds enkele jaren Amerika nl. bezig een bouwprogram van 12 supervliegkampschepen af te werken. Van deze schepen kunnen bommenwerpers opstijgen. Doordat dit drijvende, beweeglijke basissen zijn kunnen zij niet zo gemakkelijk door eèn verrassende aanval buiten wer king worden gesteld. Tegen deze ach tergrond leze men dus de berichten dat de vloten in de Middellandse Zee itt de Pacific en in de Atlantische Oceaan elk versterkt zijn met twee h diic vliegkampschepen (hoofdzakelijk van de superklasse). Verder zijn daar dan nog de moge lijkheden van de Polarisraket. In de kbmende maanden zullen drie OZ-bo- tén, elk uitgerust met 16 van deze ra ketten (onder water af te vuren), ope rationeel worden terwijl de bedoeling is dit project tot 45 OZ-boten uit te doen groeien. Door de mobiliteit van deze boten en hun onvindbaarheid wordt de onkwetsbaarheid in hoge ma te gediend. OOK hiermee is de kous nog niet af, want men wil de Polarisraket ook gaan monteren op andere mobiele - en dus onkwetsbare lanceerplat- formen zoals d.v. spoorwegwagons Onderhandelingen met de bondgenoten zullen daaraan echter vooraf moeten gaan. a Ten slotte zijn daar de bommenwer pers van Saceur zelf. Ten einde de af- schietmogelijkheid op vijandig gebied te verkleinen worden deze uitgerust met een raket die op 800 km van het doel kan worden gelanceerd. Voorts kan op elk gewild moment een deel van SAC permanent in de lucht wor den gehouden zodat dit niet op grond kan worden vernield. ""Juist in deze dagen kan dus kén. worden van een grote waakzaam heid van het Pentagon met geen an dere bedoeling dan om elke politieke chantage in toom te houden en het voortbestaan van de vrede te verzeke ren. Brandweerlieden uit Mainz hebben donderdag het grootste „roerei" dat zij obit in hun leven hebben gezien, moe ien opruimen. Bjj Ingelheim, aan de Weg van Mainz naar Keulen, was nl. de aanhanger van een grote vracht- Wagen van een firma uit Venlo om gevallen, waarbij ongeveer de helft van de uit eieren bestaande lading was gebroken. De politie schat, dat ongeveer 80.000 Nederlandse eieren het verkeersonge val niet hebben „overleefd". Het ongeluk gebeurde, toen de vrachtwagen door een inhalende auto werd gesneden en tot een uitv ijk- nianoeuvre werd gedwongen. De aan hangwagen sloeg hierbij om. E REGERING Loemoemba heeft gisteren maatregelen geno men tegen de Kongolese oppositie en met name tegen dc Abako-party, die betrokken is geweest by de ongeregeld heden van woensdag in Leopoldstad. Op order van Loemoemba heeft de minister van Voorlichting, Kasjamoëra,"een aantal dagbladen verboden en de arrestatie bevo len van enige journalisten, die worden beschuldigd van propaganda tegen dc regering. Het bureau van het Belgische persagentschap Belga zal voorts door de Kongolezen worden overgenomen. D Kasjamoera, die ervan wordt ver dacht dat hij in Praag is onderwezen in de methoden van het communisme, kwam begeleid door drie Kongolese politiemannen met de bajonet op het geweer naar het bureau van Belga. Hij deelde mede dat het kantoor al leen nog buitenlands nieuws aan Kon go mag doorgeven. Verder moet het zijn activiteiten staken. Het zal bin nenkort door de Kongolese regering worden gekocht. Kongolese politie heeft het gebouw waar de „courier d'Afrique", het dag blad van de Abako gedrukt werd, gis teren omsingeld en alle kranten die er, vanaf X augustus, voorhanden waren in beslag genomen. Ook „Ma Patrie", een andere uitga ve van de Abako, werd in beslag ge nomen en kreeg een verscWjoings-ver bod opgelegd wegens „ongerechtvaar digde aanvallen op mijn regering"', zo als de minister van Voorlichting mee deelde. De hooldredacteur van „Ma Patrie", Denis Malingwendo, heeft zich op tijd uit de voeten gemaakt maar er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaar digd. Het „Europa Magazine", een Belgi sche publikatie, is eveneens verboden. Het hoofdbestuur van de Abako de partij van president Kasavoeboe, een man die de laatste tijd niets van zich laat horen of zien heeft, toen bekend was geworden dat Loemoemba bezig was de pers te muilkorven, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties telegrafisch op de hoogte ge bracht. „In. Kongo treden communistische (Van onze correspondent) Een sleepboot van Wijsmuller is van morgen uitgevaren om het 5.383 ton metende Argentijnse stoomschip Rio Diamante te assisteren, dat met een felle brand in de met rubber geladen ruimen koers zette naar de rede van Den Helder. De brand in het achterschip van de Rio Diamante ontstond vanmorgen om streeks acht uur, toen het schip zich ter hoogte van Vlieland bevond. In 'de loop van de morgen verliet de loodsboot Zeekoe de haven van Den Helder om het brandende schip via het Molengat naar de rede van Texel te loodsen. Toen de Rio Diamante tegen het middaguur voor het Molengat arriveer de, was de brand aan boord in hevig heid toegenomen. Een sterke rookont wikkeling hinderde het blussingswerk. De kapitein vroeg om onmiddellijke brandweerhulp uit Den Helder. De reddingboot Dorus Rijkers -heeft via Scheveningen Radio alvast een waarschuwing gekregen. tendenzen aan de dag", aldus dit tele gram aan Ha-mmarskjoeld. „De veilig heid van het Kongolese volk wordt be dreigd". De Afrikaanse stadsdelen van Leo poldstad werden gisteren bewaakt door honderden Kongolese soldaten en po litiemannen. Het werd hoe langer hoe duidelij ker dat de autoriteit van Loemoem ba zeer dubieus is. In ten minste vier van de zes provincies wordt zijn leiderschap betwist en de be weging om de macht van de cen trale regering te beperken is groei ende. President Kasavoeboe, de leider van de Bakongo-stam die in Leo poldstad in de meerderheid is, blijft zwijgzaam en heeft zelfs nadat de politie woensdag eèn inval gedaan heeft op het hoofdkwartier van zijn Abako-partij,'*geen commentaar ge geven. Het is niet onmogelijk dat Kasavoeboe zich nu op de achtergrond houdt om dat hij er op rekent dat Loemoemba zal worden afgezet. Eerste troepen in Katanga De Zweedse troepen gaan officieel als de erewacht van Hammarskjoeld, maar in werkelijkheid zijn zij de eer ste eenheden van een troepenmacht der V.N., die de Belgische militairen in heel Katanga moeten vervangen. Op het vliegveld van Elisabethstad staan reeds een erewacht en een orkest te wachten op de komst van Hammar skjoeld. Het eerste dat hij op het vliegveld zal zien is een lange rij van vlaggen van de onafhankelijke staat Katanga. Premier Tsjombe toonde zich giste ren vol zelfvertrouwen. Hij be schouwde de twee compagnieën troe pen, die Hammarskjoeld meebrengt, als een „lijfwacht" en zei, dat zijn re- gering er geen bezwaar tegen heeft, als de secretaris-generaal meent, dat hij bescherming nodig heeft in Ka- tanga. De troepen zullen op het vliegveld van Elisabethstad blijven, totdat Ham marskjoeld zijn besprekingen met pre mier Tsjombe heeft gehad. Zij zullen dan vermoedelijk gebruikt worden om het vliegveld te beveiligen als de Belgische troepen zich terug trekken. Men neemt aan, dat daarna andere troepen rechtstreeks naar Elisabeth stad zullen worden vervoerd. Noch bij de aankomst van Hammar skjoeld in Leopoldstad, noch bij zijn vertrek, waren vertegenwoordigers van de Kongolese regering aanwezig. Het toestel van Hammarskjoeld stond op slechts enkele meters afstand van de Iljoesjin-14, die gisteren door de sowj et-regering aan Loemoemba is geschonken, Amerika heeft vandaag zijn tweede nardsaieiliet binnen drie dagen gelan ceerd: de Echo I, een aluminium bal lon met een doorsnee van dertig me ter, bedoeld voor het terugkaatsen van radiosignalen uit de ruimte. Het lanceren van de raket ging vlot in zijn werk. De drietrapsraket steeg omhoog met een rood-oranje vuur- staart achter zich aan. Drie minuten na de start meenden waarnemers de ontsteking van de tweede trap te heb ben gezien. Toen de hete raket de koude lucht van de bovenatmosfeer binnendrong, ontstond er een wolk. Nadat de raket uit het gezicht was verdwenen, verlichtten de stralen, van. de zon die toen nog beneden de hori zon was, enige minuten de wolk. Als de Echo iVin-'-Bjh baan komit, ER zijn mensen die zich opwinden over de brutaliteit var schilder- barbarist Jan Cretnei. Deze drieëntwintigjarige Hagenaar heeft zijn met veel gebaren en bussen verf bij elkaar gegooid „schilderij" voor een miljoen gulden in de catalo gus van de Haagse salon laten noteren, „Devaluatie van de kunst" moppe ren sommigen. Maar waarom eigenlijk? Wie voor een dergelijk produkt één miljoen op tafel legt, bepaalt daar mede niet de wezenlijke waarde van hetgeen hij koopt, noch onthult op nieuw de onbruikbaarheid van het geid als betrouwbare waardemeter. Wèl zegt de wijze waarop geld wordt besteed iets over de „waarde" van hem die net uitgeeft. Overigens schijnt Cremer's gooi-en- smijtwerk nog slechts een bod van een miljoen centen te hebben uit gelokt. zullen stations op aarde trachten de radio-seinen- en de met menselijke stem uitgesproken boodschappen op-te ven-gen. De snelheid van de balion. zal dan 25.000 km per uur bedragen. Het voornaamste experiment zal zijn om seinen en boodschappen via de bal- Ion uit te wisselen tussen de labora toria van Bell Telephone in New Jer sey en het station van Nase in Cali- fom-ië. Deze twee stations hebben zien op de proefneming de vorige week voorbereid door met succes onderling verbinding te maken via de maan: VOOR de eerste maal in de ge schiedenis van de ruimtevaart is een door mensenhanden vervaardigd voorwerp, dat door een satelliet was meegevoerd, terugontvangen, Hiermee is een grote stap voorwaarts gedaan op de weg naar het lanceren van een mens in de ruimte. De Amerikaanse luchtmacht heeft vanochtend vroeg de capsule van de „Ontdekker 13", welke ruim 150 kg woog en beladen was met instrumen ten. teruggekregen. De Ontdekker liet de capsule los nadat hij voor de 17e maal om de aarde had gevlogen. De capsule kwam terug op het uitgezette doel in de Stiile Oceaan, doch buiten bereik van de vliegtuigen, die het voorwerp met netten hadden moeten opvangen. De vliegtuigen hadden de parachute waargenomen en volgden haar naar de plaats van de landing. Een helikopter van de „Haïti Victory", een speciaal voor het zoeken naar ruimtecapsules uitgerust schip, steeg op en pikte de capsule op. Een woordvoerder van de Ameri kaanse luchtmacht verklaarde, dat het flikkerlicht van de capsule bij de lan ding goed functioneerde en dat een fakkel afgeschoten werd toen het voor werp op het water terechtkwam. Mee gedeeld werd, dat binnen een maand een satelliet zal worden gelanceerd met-een levend wezen, waarschijnlijk een chimpansee. Er werden waarde volle gegevens verzameld over tempe ratuur, druk en problemen inzake vaartvermindering, die opgelost moe ten worden, voordat men een mens naar de ruimte kan laten vliegen. (Van onze correspondent) Een autobus van de firma J. H. van Ballegooyen uit Haaften, die de lijn dienst GorinchemWaardenburg on derhoudt, is donderdagavond in de ge meente Vuren van de hoge Waaldük afgereden en op de boerderij van de veehouder H. J. de Koek gestort. De chauffeur week te ver naar rechts uit om een andere bus te laten passeren. De bus vervoerde twintig passagiers; een van hun, mevrouw De Jong-Mus uit Spijk, liep een hersenschudding en een hoofdwonde op. De overige inzit tenden en de chauffeur kwamen er met enkele blauwe plekken goed af. De veehouder De Koek, die juist op (Van onze correspondent) In aanwezigheid van welgeteld ne gen generaals, vei® andere officieren en civiele autoriteiten heeft gistermid dag In een loods van de Chassee Ka. zeme te Breda de heer I. A. Aler de ceremoniële uniformen voor het trom- petterskerps der artillerie aangeboden aan de minister van Defensie ir. H. S Visser. De plechtigheid zou aanvankelijk op de Grote Markt plaatsvinden, maar door het minder gunstige weer kon dit niet doorgaan. De vele tienduizenden guldens die voor de uniformen nodig waren, zijn bijeengebracht door een comité dat, zo als de heer Aler zei, een eind wilde maken aan de beschamende afwezig heid van de artillerie bij de Taptoe Delft. Nadat prof. P. A. A. Kooien uit Delft en de heer W. A. H. C. .Boelaard aan de wachtmeesters Kleinepeer en Van Ommeren elk een trompet hadden over handigd, presenteerde het korps zich met een' fel Frans getint nummer. Als enig Nederlands korps heeft dit gezel schap van 29 man namelijk een samen stelling, die gelijkt op die van de Gar de Républicaine de Paris. Nadat de minister de uniformen had aanvaard, hebben de drie „bereden" muziekkorpsen van de landmaeht artillerie, cavalerie en 't tamboerkorps van de Kon. Marechaussee gezamen lijk een uitvoering gegeven, waarin zelfs bij het samenspel de eigen aard van elk korps tot zijn recht kwam. Op het stadhuis heeft het gemeentebestuur daarop een receptie aangeboden. Foto: Het korps in de nieuwe uni formen na de overdracht. De twee pauken links op de voorgrond zijn de enig overgebleven muziekinstrumenten van het Sde Regiment Veldartillerie van voor de oorlog. zijn erf liep. kreeg de schrik van ziin leven, toen hij zag hoe de bus de dijk afkwam en met donderend geweld op het achterhuis van zijn boerderij viel. Het achterhuis stortte voor een groot deel in. Direct na de klap vluchtte het gezjn van de heer De Koek de boer derij uit. Gelukkig bleken allen onge deerd. Zelden wordt het telefoonnummer 003 vaker gedraaid dan in de laatste dagen. Ook de radio-weerpraatjes en de weeroverzichten in de kran ten worden met alle aandacht ge volgd door de talrijke wanhopige vakantiegangers die hopen op een Iets bemoedigender vooruitzicht na al de regen van de afgelopen dagen. Het KNMI ziet de situatie echter veel minder somber in dan de tal lozen die zo graag deze zomer ver gelijken met die van vorig jaar. Nu is een dergelijke vergelijking be paald niet erg billijk ten opzichte van deze zomer, omdat de zomer van 1959 allerminst een goede maatstaf is voor de regenval en de tempera turen in de jaren daarvoor en daar na. Hoewel dit jaar de temperaturen sinds 27 juni op twee dagen na steeds onder normaal zyn geweest, valt de hoeveelheid regen nogal mee. De Bilt is in de eerste tien dagen van augustus nog maar weinig zon te kort gekomen. Vooral in de af gelopen twee dagen is echter wel t« veel regen gevallen. Hoek van Holland' staat wat dat betreft bo ven aan de lijst van. vierentwintig weerstations. Daar viel 55 millime ter, terwijl het er van X tot en met 8 augustus volkomen droog is ge weest. Ook in Vh'ssingen viel in de eerste augustusweek geen druppel tje nat. By de Onderlinge, Bhartnaceutische Groothandel aan de Nieuw-egracht te Utrecht zijn de afgelopen maanden epothekersartikelen en cosmetica ter waarde van enkele duizenden guldens gestolen. - De Utrechtse politie heeft vier pre- paratenmakers, personeelsleden van het bedrijf, die van deze diefstallen worden verdacht, in verzekerde be waring gesteld. Het zijn de 27-jarige Van het H,, de 19-jari'ge Van de S„ de 30-jarige H. en de 37-jarige S., die allen te zyner tijd voor de officier van Justitie sullen worden geleld. Een Engels turboprop-vliegtuig- van het type Viscount heeft gisteren boven de Italiaanse kust een plotselinge en. heftige zwenking moeten maken om een botsing met een ander toestel te voorkomen. Drieëntwintig inzittenden werden door de schok gewond. Het toestel,-van de Britse maatschappij BEA, was op; weg van Malta naar Londen en stond! op het- punt ohi' een tussenlanding in' Rome te maken. S Passagiers hadden aanvankelijk op het Romeinse vliegveld verteld dat de*' Viscount in een luchtzak terecht -was. gekocnen. Het incident gebeurde bij de Itali aanse luchtmachtbasis Anzio. waar ih 1958 een Viscount van dezelfde maata schappij in botsing kwam met een straaljager van de Italiaanse lucht-; macht. Daarbij weren 31 personenge dood. Een woordvoerder van BEA In Rorae zei dat nog geen duidelijk beeld was gekregen van het incident. Indien de controletoren op het vliegveld van Rome een vliegtuig heeft laten opstij gen terwijl de Viscount op het punt stond te landen, aldus deze woord voerder, dan zijn we nog niet uitge praat De Indische regering heeft bij Peking krachtig geprotesteerd tegen een schen ding van de grens, waaraan ongeveer 25 Chinese militairen zich op drie juni j.i. zouden hebben schuldig gemaakt. De Chinezen drongen in het district Kameng aan de noordoostgrens zeven km op Indisch grondgebied door. nOOR de langzame beweging van een depressie, heeft het in ons land ruim ~j7 twee dagen bijna zonder onderbreking geregend, uitgezonderd óp de wadden-eilanden. De meeste reaen viel tot vanochtend in Zeeland en Zuid- Holland. Intussen is de depressie bij de.Duitse Bocht aangekomen en begint aan zijn flank drogere polaire lucht van de Noordzee binnen te stromen.Dit gaat echter m een langzaam tempo. Hoewel de wind is toegenomen uit noordelijke richtingen, verplaatst de frontale bewolking en de daarbij behorende regenzone zich in traag tempo naar het oosten. De bewolking gaat echter breken, waarna morgen opklaringen dfw IZï -eenbui. De temperaturen blijven aan de lage kant, omdat de polaire lucht wij koud is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1