LANGS *-/>?" WATERWEG "mL ZWEMBAD IN NAJAARSSFEER Verlaten Groenoordtemidden van gestadige regen Westwijk krijgt park en fraaie speelweiden KERK EN SCHOOI Aftredende voorzitter met goud bekroond Het Motorpaleis 1 Hervormd Nieuwland houdt bazaar voor zondagsschool Strand zesdaagse valt niet mee dit jaar varia Youth for Christ-week komt met goed programma Geen bezoekers Plannen klaar voor uitvoering Zwaluwen'kiest nieuiv bestuur Ondanks resten veel enthousiasme 'JANTHEIJN LIEBHERR P. J. VAN DIJK TROUW Vrijdag 12 augustus 1960 f^Wv /v^ A Ét SCHIEDAM In de druilerige regen ligt aan de kant van de weg naar Kethel een verlaten Bad Groenoord. Zo druk als het er kan zijn in de zomer, zo uitgestorven is het nu. De fietsenstalling staat leeg, achter het loketraampje zit niemand, de tegels glimmen in de gestadig vallende regen. In een gebouwtje zitten wat mensen bijeen, ze praten en lachen met elkaar,, het blijken personeelsleden te zijn. Voor de rest is het overal stil. Op het gras ziet men niemand, evenmin als in het water of op de bankjes. Wie echter denkt, dat het hier altijd zo uit gestorven is, heeft het mis. Maasland f Hertenkamp Maasland nadert voltooiing Zwemclubs zijn arm Goed jaar Gezinsvoor- lichtiiig in Schiedam heeft de raad een krediet vanjgroenstroken, alsmede aan de 130.000 beshikbaar gesteld. Het park zal niet alleen voor de be woners van de Westwijk van be lang zijn. doch zeer zeker ook aantrekkingskracht uitoefenen op de bewoners van andere ïn de na bijheid gelegen stadsgedeelten. VLAARDINGEN De West-j Voorts gaat men beginnen met ^ScootersMotorrijwielen Maassluis Oefenwedstrijden Carillonklanken BÊÊWÊI00É ■- - m Vele verdienstelijke leden onderscheiden aanleg van groenstroken tussen; Rijksweg 20 en de woonbebouwing van de Westwijk. In het park zijn; ook enkele speelweiden voor de; jeugd opgenomen. n? Overdracht hamer Nieuwe voorzitter Een enkele dappere waagde zich in'het water. Burgerlijke stand van Schiedam Programma Doel Advertentie Klankbeeld over tweede wereldoorlog Gezichtsbedrog Jonge „kunstenaars" in Stedelijk Museum Variant Camping onder water Het zwembad, dat eigendom is van de Stichting Openluchtbaden Schiedam, heeft in bet begin van het seizoen op één dag 9435 bezoekers te verwerken gehad. Het bad bestaat van 1857 en 'trok in de jaren tot nu toe resp. 178.000, 200.000 en- 300.000 zwemlusti- gen. Dit jaar kwamen er tot op heden slechts 145.000 zwemmers. Dat wil niet zeggen dat liet zwembad 2ijn aantrekkelijkheid verliest, maar het aantal bezoekers hangt erg van het weer af en dat heeft de afgelopen tijd niet erg meegezeten. Met goed weer MAASLAND. Het hertenkamp na dert zijn voltooiing, reeds zijn om het kamp enkele banken geplaatst, zodat het daar een aangenaanr verpozen is, te meer daar de kamp in een zeer mooie omgeving ligt. Het is tot op.heden nog niet gelukt de bok te.vanger. en men ziet verlangend uit, wanneer ook dit dier in het kamp zal worden ondergebracht. Het komende najaar kullen nog diver- se heesters rond de kamp .geplaatst .worden. komen er zelfs scholen uit Rotterdam om 'hier te zwemmen. Ook doen vele schoolreisjes Groenoord aan. Het bad werd -opgericht toen het oude openluchtbad in het Sterrebos werd ge sloten, omdat het niet meer aan de eisen voldeed. Tussen de twee baden die Schiedam rijk is, bestaat geen con currentie: het is zelfs zo, dat men op 1 abonnementskaart, 's zomers in Groenoord en 's winters in het Sport- fondsenbad terecht kan. Dit wordt dan ook door de Schïedamse Zwemclub (SZC) gedaan. Dit alles werd ons me degedeeld door de bedrijfsleider van het zwembad de heer Dries Peute. die ook trainer van SZC is. De heer Peute, die 31 jaar is. heeft -met zijn pupillen reeds zeer bevredigende resultaten "be haald. Hij begon zijn loopbaan in de zwem- wereld met het meezwemmen en mee- trainen. toen hij achttien jaar was, bij de Rotterdamse Zwemclub (RZC). Hij volgde in die tijd een cursus van de KNZB voor zwemonderwijzer. Onder tussen was hij badmeester bij het Kra- lings zwembad. Toen hij echter in de herfst slaagde, sloot het 2wembad, daar het openluchtzwembad in de win ter niet gebruikt kon worden. Hij werd toen terremknecht op het terrein van Victoria. Enige tijd later werd hij op geroepen voor militaire dienst, die van wege de moeilijkheden in Indonesië, drie jaar zou duren. Nadat hij was teruggekeerd in Ne derland ging hij naar het CIOS in Over- veen waar hij m bijna twee jaar voor het examen slaagde. Hij had zich nu gespecialiseerd op de zwemsport. maar even goed had hij ook de andere spor ten geleerd. Hij toog naar Amstelveen en stichtte daar verschillende clubs, zo als een turnclub. een zwemclub en een volleybalclub; ook heeft hij daar ADZ en ZAR getramd. Doordat een meisje in zijn leven verscheen kwam de heer Peute weer naar Rotterdam terug. Op een vraag van de heer Planjer van de KNZB of hij trainer van de Zwemband wilde worden antwoordt hij bevestigend en hij heeft dit werk dan ook twee jaar gedaan. Over de zwemsport zelf zegt de heer Peute, dat de sport door b.v. het vele en verre reizen, duur is ge worden, terwijl de zwemclubs stuk voor stuk arm zijn. Van de zwem- training is dan ook niet te leven. Dat is enkel liefdewerk. SCHIEDAM. De commissie voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting, afd. Schiedam, heeft een goed jaar ach ter de rug. Dit blijkt uit het jaarver slag van deze vereniging over het jaar 1959. De lezingen en demonstraties die wer den georganiseerd trokken een behoor lijk aantal belangstellenden. Vooral de; cursussen die gegeven werden hebben; NED. HERV. KERK Aangenomen naar Oudclande: D r Jonker, vic. tc Berkel en Ropdtmrija. GEREFORMEERDE GEMEENTEN ,v, -«„„v... Tweetal te Sehevmimgcn: Chr, van Dam te Rotterdam-Zuid en A. Vergune nenkort een park. Begin junride woonbebouwing voorkomende tc Kofterdam-Cciitrum. aan de gestelde verwachtingen voldaan, van Vlaardingcn krijgt bin-,de aanleg van verspreid tussen Ook dit jaar heeft de veremgmg weer J Ja - - een tijdschriften-map onder haar leden doen circuleren, waarin opgenomen wa ren de diverse publikaties over het ge zin. de voeding, en van de Ver. voor Huisvrouwen. Het afgelopen jaar was er een voor treffelijke samenwerking met het Ge meentelijk Sociaal Adviesbureau en met het bestuur en directrice van de Huis houd- en Industrieschool. De commissie betreurt het dat nog niet meer vereni gingen actief deelnemen aan haar acti viteiten. Op onze vraag wat hij nu in de winter gaat doen, antwoordt hij: In oktober kinderen uitzoeken, die we kunnen gaan. trainen en die mis schien later nog eens goede zwem mers kunnen worden". Dan tuurt hij voor zich uit, over het wijde landschap waarop nog steeds de regen daalt Als we weg gaan ligt het zwembad nog steeds verlaten. De straat glimt en de he mel ziet nog net zo grijs als een uur tevoren siMfsea MAASLAND. Burgerlijke- stand, ■Geboren: Elizabeth,Barbara Adrians dr Vn F J van Marrewijk en ,A,F M Ent- Hoven Oostgaag 7. r Advertentie heeft' tal van "'occasions "iny v onder volle garantie, ook op .gemak- 'kelijke betaling. Wegens gevorderd seizoen.bijzonder aantrekkelijke ..prijzen., ..I-- MARINIERSWEG 2,telefoon 117460 'MAASSLUIS. Zaterdagmiddag kwart over vier start Excelsior in de Dijkpol- 'der met haar oefenwedstrijden. Tegen stander isde Hollandiaan uit Vlaardin- gen. Excelsior 2 en 3.. trekken naar de Maasdijk om idaar resp. tegen het eer ste- en tweede -elftal van de vereni ging met dezelfde naam uit te komen. VLAARDINGEN. - Vanavond is. er eert zomeravondbespeling op het Oranje- carindrivan 20.00—21.00 uur door de stadsbeiaardier yan'Sehoonhovëtt de heer beêr J. V; d-.'Ende. 1; Andante, G. E. Handel; Rondo Matth..;v. -d.-Gheyn; 2. Nederlandse- lie deren:. a. Ia Holland staat een huis, b. Het viel eens hemels douwe, -c. .Heer Jezus heeft een hofken; 3. Tanxbourin „LaProvencale", P. Candeille; Rigan- dou, 3. P. Hameau; 4. Oud Keltische liederen: a. Krijgslied, Wales; bi Be grafenislied, Bretagne: c. Spinlied, Ier- .lahdi' 5... Oosterse fantasie ,,In einem Ghinèsischen Tempelgarten", A. W. ;Ke- telby. Melding; Priesterzang, onderbroken door het ontsteken van reukwerk. Min nezang, Lawaai Van voorbijgaande feest gangers, straattumult der koelies, herha ling .varf''priesterzang en minnelied, be sluit.'6. Standchen, Fr. Schubert; Avond- liedi Advertentie Ik ga voor mijn BERIN! near BERINIHUIS .BOTERSLOOT 64 Rotterdam Telefoon 129454 - fit VLAARDINGEN. In de prachtige kantine van het sportveld van de sater- damvereniging Zwaluwen aan de Kethel- weg, heeft deze grootste zaterdagclub van Nederland donderdagavond een zeer geanimeerde jaarvergadering gehouden. Deze vergadering droeg een bijzonder tintje vanwege het feit, dat diverse le den met goud en zilver onderschelden werden. De aftredende voorzitter .K Smit kreeg de gouden Zwaluw op de borst gespeld en werd tot ere-voorzitter benoemd, heigeen meteen warm ap plaus staande door de zeer vele aanwe- werd toegejuicht. In zijn openingswoord memoreerde de heer Smit het feit, dat dit zijn laatste vergadering zou zijn onder zijn voorzit terschap. „Hoewel het verzoek om af te treden van mijzelf is uitgegaan zal het me straks zwaar vallen om de, ha mer aan een ander over te dragen. Wan neer je zo'n 25 jaren bij Zwaluwen mee loopt en daarvoor al vele jaren bij een i andere vereniging dan gaat er iets door f je heen wanneer je de jamer moet af geven. Toch doe ik het met plezier, we tende. dat jongere krachten klaar staan om het door ons opgebouwde werk voort te zetten". Aldus de heer Smit. die de wens uitsprak, dat vooral de jeugdige leden v'eel meer hun tijd aan de vere niging willen geven, want daar mon- keert nog wel wat aan. Het uitgebreide maar bijzonder pret tige jaarverslag van secretaris v. d. Berg gaf de aanwezigen een beeld van alles wat er in het afgelopen jaar is voorgevallen. Het wel en wee van de competitie kwam ieder weer duidelijk voor ogen te staan. Het aantal donateurs en nieuwe leden bevindt zich in stijgende lijn. terwijl er dit jaar een record-recette bij de thuis wedstrijden genoteerd werd. De secre taris besloot zijn verslag met klanken van weemoed bij het vertrek van de huidige voorzitter Smit met wie hij zeer vele jaren nauw heeft samenge; werkt. De heer H. v. d. "Vorm liet uit zijn" cijfers blijken, dat er bij iederde uitga ve eerst gewikt en gewogen moet wor den want de lasten van het nieuwe clubgebouw zullen nog enkele jaren op ons drukken. Toch luidde zijn verslag gunstig en was hij stellig niet ontevre den over het afgelopen verenigingsjaar Het parkgedeelte is geprojecteerd ten noorden van de Marnixlaan i tussen Marmxiaan en Pocldijk.se Wetering) en i bedraagt een oppervlakte van circa zes; \ectnren. Van deze zes hectaren zal rondom één hectare als singel ut vijver j in het park worden uitgevoerd. Overigens vordert de woningbouw m! i de Westwijk gestadig. Momentcel zijn i aldaar circa 2000 woningen bewoond, j terwijl in de loop van de eerstvolgende twee a drie jaren nog een gelijk aantal woningen gereed zal komen. Het gemeentebestuur is ervan over tuigd. dat uit een oogpunt van het scheppen van een goed woonklimaat in deze nieuwe stadswijk, de tijd rijp Is, thans over tc gaan tot de aanleg van een deel van het In de uitbreidingsplan- uen voor de Westwijk geprojecteerde j park, hetwelk de noordelijke en de xui- deltjke helft van deze wijk van elkaar j zal schelden, j Advertentie Compressor koelkast 'Ooi I. werden na de pauze ook de heren M. Kol en B. de Pee als h»len van ver dienste benoemd en krijgen zij de zil veren Zwaluw. Deze twee leden zijn de grote animators geweest bij de bouw van van het nieuwe clublokaal en zonder hen zou deze kantine annex kleedlokalen er u j|£TCU tegen bijzonder voo- wellicht niet hebben gestaan. Bij het maken van de plannen heeft j KUCLBAd I Cf! delige voot waarden Ook de heer v d. Berg werd tot lid het gemeentebestuur er naar gestreefd i huut mP, iec;U van koop Goede vakkaneijs I iet park enigszins geaccidenteerd aanvoor!nsb:m«« Kam; eens kijken overige omringende terreinen in1 deKOEITECHNISCH-BUR. VAN KEULEN Westwijk. Hiertoe kan gebruik wordenNIi;UWE BINNENWEG u? TEJ-EF, Jü© gemaakt van de op het terrein voorko i Rotterdam mende, vrij aanmerkelijke hoogtever-; schillen, welke door ophoging nog kun-;- nen worden geaccentueerd. Voorts is bij examens tekenen mo de plannen rekening gehouden met de DEN HAAG. Voor tiet examen ter ver van verdienste benoemd, heowel deze aanvankelijk niets hiervoor voelde. Ik heb de Marathonloop nog niet uitgelo pen en wacht nog wei even', aldus de secretaris. De vergadering trok zich hier echter niets van aan en een luid ap plaus betekende voor de secretaris v. d. Berg een welgemeende huldiging voor het vele dat deze werker voor zijn vereniging deed en nog doet. De overdracht van de voorzittersha mer bracht naar voren dat de heer Smit de nieuwe voorzitter de juiste man op de juiste plaats achtte. Hij zag in de heer D. A. v. d. Snoek precies die jon ge kracht, die Zwaluwen momenteel van node heeft. „Hij is een buitengewoon bouwkundige en met de bouw van de i F. A Hcrikus (Amsterdam». Aduerientie ligging ten opzichte van de geprojee- krijgen van de akte A. tekenen m n .ijn p teerde woningen in de naaste omgeving isiaagd w. P. C. Bertngs (Maastricht) »n J. en met de mogelijkheid om de bloem-1 versiering gunstig te plaatsen ten op-1 tichte van de zon, terwijl de beplanting;' voorts in onmiddellijk contact is ge- bracht met de Marnixlaan. i In het plan zijn verder enige speel weiden voor de jeugd, alsmede een die renweide opgenomen. Binnenkort zal men met de aanleg van het park gaan beginnen en men rekent erop, dat de T/ 7 7 7 1 een te krijgen. Daarna zal in de ko- If nP^OPit'Wï 1 mende maanden nog meer op touw f 'OOI' UOAtVOiVOI <3 worden gezet en een siotavond tijdens i de kerstdagen moet de kroon op dit SCHIEDAM Een actieve commis- werk zetten. laatste en komende jaren hebben we beplanting zich op het tijdstip, waarop zon mannetje net nodig". Aldus de ;je omringende bebouwing ia! zijn vol- heer Smit. die het ene voorval van vroe- j ooitl. Ir» een vergevorderd stadium xal ger na het andere aanhaalde en blijk- j Mirindcn. baar moeilijk scheiden kon van de ha- j mer. Toen. hij deze toch maar overdroeg hoopte hij, dat de nieuwe voorzitter, in samenwerking met het bestuur en de ge hele vereniging minstens nog 25 jaren zou bouwen aan de toekomst van Zwa luwen. Met enkele woorden dankte de heer v. d. Snoek voor de mooie woorden van de scheidende heer Smit die hij daarna mocht decoreren met de gouden Zwa luw en hem mocht benoemen tot ere voorzitter van Zwaluwen. Hij merkte op dat de heer Smit zowel generaal, oud- ste als meester Smit wordt genoemd, maar in .ieder geval - hebt ge getoond een goed voorzitter voor onze vereni ging te zijn. Een hartelijk applaus be tekende de instemming van de verga dering met de benoeming van de heer Smit als'cre-voorzitter- aj Aan het eind van deze Vergadering, zetta. voot^ifter -v. d. Snoeit- zijn plan- niencte ja" AUTO-, MOTOR-: en'SCOOTERBANDEN BENZINE; en SÜPERBENZlNE éCmm cent...korting per liter!! TOLtE NS STRAAT *J - ROTTlRDAH TELEFOON 85 S 19». NA 18 UUR 1884 Ooh ZAlfrdAgitmlddao« SCHIEDAM. Gehuwd: F G Prins, 24 jr en G C Sterrenberg, 22 Ir; P G F Vermm- men. 24 jr en Ch L Levering. 19 Jr; R bpie- karman van Weezelenburg. 24 Jr en L E van de Wetering Boys.» 24 jr. J. van jr en G G J van Wassenaar. 25 jr. C van Tllborg. 21 Jr en E van der Geer. 24 jr. M sie van leiders en bestuurders van de Hervormde Zondagsscholen In Nieuw land, heeft ïn de benedenzaal van de Opstandlngskerk in Nlenwland een ba zaar georganiseerd. die donderdag avond door ds. D. J. Spallng werd ge opend. Het jongste zoontje van bestuurslid Niks, Bertie Niks, overhandigde even na zeven uur aan ds. Spallng, de schaar, waarmede de cdikant het lint door zou knippen de bazaar zou.openen. Vooraf sprak ds. Spaling de wens uit, dat er vele bezoekers zouden komen naar deze zaal, waardoor de zondag- schoolvereniging de gelden binnen zou krijgen, die nodig zijn. Hij hoopte, dat hierdoor de kurk gevormd zou wor den. waarop straks het winterwerk zal kunnen drijven. Nadat ds. Spaling het lint had door geknipt stroomden de vele bezoekers voornamelijk jeugdigen de keurig versierde en gezellige zaal binnen. Er was gelegenheid voor diverse spelen, zoals hengelen, schieten, grabbelen, sjoelen, enz. Vele medewerkers fstèrs) deden in de stands hun best om de waren aan j te man tebrengen en de leider van deze actie, de heer J. Krabbendam was over het bezoek van de eerste avond tevreden. Hierbij hield hij rekening met j het minder goede weer en hij hoopt, dat vrijdag en zaterdag van 2 tot 11 i uur nog vele mensen de weg naar de! Opstandingskerk zullen weten te vinden, j Met een totale reorganisatie wil men het zondagschoolwerk in Nieuwland aan gaan pakken. Momenteel worden er in de Prinses Beatrixschool 3 klassen per zondag gebruikt om de kinderen onder wijs te geven, terwijl er 4 klassen zijn ondergebracht in de Prinses Marijke- schooL Bijna 250 kinderen zijn iedere zondag present, hetgeen voor Her vormd Nieuwland betekent, dat vele lei ders en leidsters nodig zijn. Wanneer onze stadgenoten vandaag en morgen de weg naar dit wijklokaal zullen weten te vinden vooral van de zaterdagavond verwacht de com missie veel dan zullen de benodig de gelden stellig bijeen komen en kan het zondagschoolwerk door dit bestuur op waardige wi;2e voortgezet worden. De zich herkiesbaar stellende heren B. de Pee. W. U. Koodenburg, D. A. v d. Snoek en H. v. d. Worm werden met resp .64. 67, 69 en 68 stemmen her kozen, De door het bestuur kandidaat gestelde heer M. Kool verkreeg 13 stem men meer (45) dan de door de leden naar voren gebrachte A. Stouthandel. die 32 stemmen, verwierf. Daarna vond een stemming plaats welk bestuurslid tot voorzitter gekozen zou worden. De heer B, A. v. <L Snoek verkreeg hierbij een overgrote meer derheid en deze nam zijn benoeming Voordat de heer Smit zijn hamer overdroeg, lag hem de dankbare taak te wachten, enkele leden te onderschei den met goud en zilver. De heer A A. v. Noort die meer dan 15 jaren penningmeester is geweest en in 1958 daarvoor benoemd werd tot ere lid kreeg de gouden Zwauw op de borst gespeld, waarbij hem woorden van dank werden toegezwaaid voor zijn ver dienstelijk werk. Vervolgens werd de veteraan Jan Poot naar de bestuurstafel geroepen en hij werd met zilver onderscheiden en benoemd tot lid van verdienste. Datzelf de gebeurde met de niet-aanwezige J v. Rossen De grondleggers van het juniorwezen van Zwaluwen de gebroeders W. U. en J. Koodenburg, werden eveneens met zilver bekroond en tot leden van ver dienste uitgeroepen. "Wat jullie voor de vereniging hebben gedaan en nog doen aldus de heer Smit, is onnoemelijk veeL We zijn jullie ontzaglijk veel dank ver schuldigd want dank zij jullie -werk kun nen wekelijks meer dan 400 junioren en pupillen aan de voetbalsport bij Zwalu wen deelnemen. Op verzoek van de aanwezige leden tien tuteêh voofde komende jaren In de eerste pl.aats heeft hij op zijn programma staan een juiste taakverde ling wat betreft de vele bij Zwaluwen te vervullen functies; in de tweede plaats hoopte hij, dat er meer contact onder houden zal kunnen worden tussen de commissies onderling en ten derde was het zijn innige wens dat heel Zwalu wen er aan zal meewerken om de prach tige accomodate met de gebouwen goed te onderhouden en zal waken voor de beschadiging hiervan Het was al over het middernachtelijk uur toen de heer D. A. v. d. Snoek deze uitstekend verlopen vergadering met een fikse hamerslag sloot en Zwa luwen met vereende krachten het nieu- zoen in liet gaan. O HOEK VAN HOLLAND.Uit Noord- De ontvang U it. Noorowijke; hour wjt wijkerhout werd donderdagavond ge- weer voortreffelijk. „Wij bivakkeren meld dat er drie strandwandelaars zijn jhier op het kamuce: tor rein va de hzc uitgevallen. Het heeft nagenoeg de ge-;De Wit ..'t Langeveld". zo vertelde hele dag gegoten zei ons de. leider, de jons de heer Krour.siu.yvcr. ..We .hebben heer Kroonstuyver. De grote groep van nu wel een goede rust nodig. v. art" ruim I0Ö deelnemers is - door het lie- morgen komt de zware tocht van 37 meiwater geheel uit elkaar geraakt, km naar Scheveningen. waardoor men elkaar uit het oog ver- j „Alles verloopt prima en volkomen ipor. Er waren groepen die zich onder-; naar wens. alleen hopen wij van hsrte, weg wat wilden ontdoen en de gelegen- i dat op de nog resterende twee dager heid namen zich af te drogen. Om half;ook de zon zich eens zal laten zien di e in de middag kwamen de eersten Dit maakt juist het wandelen langs het in Noordwijkerhout aan. De laatste ar-i strand zo bijzonder aangenaam." ar riveerde 's avond- tegen half acht. De. Seider zei. dal er door het buitengewoon stemming was ondanks de vele regen natte weer en de lange mars van cpgerbest. i 28 km vele klachten waren van zere Allen, die hier z.jn aangekomen, blij- i voeten, blaren en verwondingen. De ven enthousiast n zijn vast besloten medische verzorger de heer v- d. Bcnd Ji 140 km r.aar de Hoek uit to lopen, j staat echter voor niets en heeft overal D™ heer Sittm, iij nu niet nie :r mee- j eert middeltje voor. loopt, maar zij.i v.euw en zoo itje toch i blijft vergezriic"! op de four ig-jv.'agen.bit verschillende opmerkingen van heeft de tijd gevonden een prachtig j dë heer Kroonstuyver heeft men in de lied op deze strandzesdaagse te com-1 Hoek geconstateerd, dat de slrandivan- poneren, dat inmidde's door allen >s m-j deling dit jaar niet bepaald meevalt gestudeerd, zodi". men het overal up De heer Heil voorzitter van de Hoe'v- het strand uit vuile berst hoort zingen. j se WV noemde de trip naar de Hoek een ware beproeving en een zelfs grote sportprestatie. Het is feitelijk niet om te doen, zegt de heer Heil De stromende regen, koude wind en het maar vieze natti' zand. waarover men zich begeeft, hc< is toch zeker geen pretje Ik heb be wondering voor allen, die dit alles maar wandelend en zingend trotseren. „Wij zijn in de Hoek zeer nieuwsgie rig of vrij'dag allen de zware tocht naar Scheveningen zullen volbrengen." Eenmaal in Scheveningen zal - ze wordt verwacht wel niemand achter wege blijven om de laatste etappe naar de Hoek te nemen. De ontvangst in Hoek van Holland, zoals deze is voor bereid. houdt ongetwijfeld de strand wandelaars tot de laatste meters op de been. Alle Inwoners van Hoek van Holland worden verzocht van één uur af de vlaggen uit te steken. Collecte-opbrengst te Hoek van Hol land. De ook in de Hoek gehouden col lecte voor het sociaal fonds van het C.N.V. ..Draagt elkanders Lasten" heeft opgebracht het bedrag van 633.59. Maasoever Het doel van dit verrr.aakcentrum is, gelden bijeen te brengen om het winterwerk naar tevredenheid tc kun nen verrichten. Het bestuur._ bestaande uit de heren J. Niks, A. Flaisier en A. 3, Plant, alsook de heer Krabbendam. Zuijdwegh 50 jfen HA M Frlggé, 41 Jr: L hoopt met deze actie ongeveer 300 bij- Vhssen 27 jr en C C M Daalmcijcr, jj jr; T J Rietveld, 24 Jr en B M Jorissen, 23 Jr, I» Goudrlaan. 22 Jr en J M van Brandwijk, 21 Geboren: Arend J z van J Niks en H J Ploeger: Johannes, z van J Loendersloot en 'G vin den Berg; Sylvia, d van W van Pelt C%ndertrouwd J B Ch Beimng. 31 Jr en Th dm Amerongen. g J Bijkerk Jr en 35 jr enJ P°Henemons,' 24 Jr; J van Dleat. 22 Jr en M Teerds, 21 jr; J van Elaacxer, 26 jr en M K Hofman. 20 jrGGer ri U r/i a. 2S jr èn M Adriaanse, 28 jr: G Gijlx!#. 35 jr en rjjv Roet 21 jr; H Monster. 25 jr en j L^amKmgten' 24 Jr; M A Mulder. 32 j jr-en I X van der Geuglen, 31 jr. V J Pan- nekoek. 25 'Jr en M J Hoogenboom. 23 jr, M - ïtoelofs, 32 Jr-en E van EIJk. 29 jr; J ver-S H Jr en J J ThWiaaenberg. 19 Jr: I jTvérhoev lO Jr en C C van SteenTs, jr, t p r verriizer. 28 jr en C J N Vorstenho*, jrr A C de VrSs, 2a jr en F W Hommel, 3» ie. pos send bit OW ui (erlijk De belangilelling van de Jeugd voor de filmt it ook groot. Vooral een film, die handelt over een oude man die een klein meitje redde, blijkt de bezoeker- tjet heel erg le boeien, Tevent uordt er een klankbeeld ten gehore gebracht. Uit klankbeeld, dal aanfluit op de ten- tamntelling in de rem van het muteum .Era vlinder heb ik hier niet gezien", it uifnengeiteUl door de heer Jantten Hel gaat over een Duits Jodenkamp lij dent de tu.eede wereldoorlog: There, tienua'lt. Hel gesprokene wordt geit- Itittreerd dorrt" tichibeetden. De kinde ren kijken en luisteren aandachtig, 'de begrijpen url, dat er erge dingen met de hinderen, tsaar hei over gunt, zijn geb'/.trd, maar de meenten blijken het zul. toch niet te. hunnen voorstellen. Op deze manier houdt de Htjtiedumte Gemeenschap de kinderen ion de straat en weet zij deze op een aan ge. name en nuttige manier bezig te hou den, fn haar opzU is ze zetter ge- flaogd. Iedere jongen en ieder meisje van 'jt morgens 10 uur tot mid- J.\ Dh tekenztial is het ren gegons van belang. Vele. kinderen zitten ijverig le penselen terwijl anderen de platen aan de wand bekijken. Dn teke naars doen beslist hun best, maar er moet gezegd worden, dat nu niet be paald alles een kunstwaarde met zich draagt. Veelvuldig hoort men de „kat- stenaars" tuisten. Do één verwijt de ander, dut hij zijn tekening „ujgeke ken" heeft. Toch zijn er ook originele werkstukjes bij, Zo mankte, een kind zijn liele blad bruin, de. ratul licht-, hel middenvlak donkerbruin en smeerde daar nog enkele, kleuren doorheen. Ah titel stond onder hel werkstuk: Ge zichtsbedrog. Een jongen, die op een zeer woeste manier zijn papier zat vol te smeren, vertelde op de vraag wat zijn tektning moest voorstellen, dat hij mei een ,J'lcasso-srhiIderij" bezig was. Antieren weer proberen zo veel moge lijk hun uitbeelding op iets uil htm om- fning te doen gelijken, 7,o zijr er vele tekeningen mrt boten te zien. dtigf 3 uur welkom In het muteum, Hoogstraat 112, in Schiedam. fiSDEH auspiciën tan do Schiedam se Gemeenschap, wordt in hel ka der van de vakantiebesteding, in het Stedelijk Museum, de jeugd tie kans gegeven haar artistieke talenten te lonen, In het museum is een zaal in gericht, waar vele kinderen naar har telust kunnen tekenen en schilderen. Op initiatief van de conservator ve het museum, de lieer I'. A, Janssen, zijn dit jaar. voor de tweede keer, de tie uren van hel gebouw speciaal voor de jeugd geopend. Men had gerekend, dat ongeveer 3000 kinderen van deze gelegenheid gebruik zouden maken, maar dit getal is nu al ver overschre den. Allerlei jongens en meisjes van 4 lot ca. 14 jaar zijn in de tekenzunl v vinden, oj dwalen ergens in het ge bouw rond, f oor een dubbeltje zijn ze binnengekomen en voor dat geld mogen ze gaan tekenen, de exposities ill di rest van het gebouw bekijken of in de filmzaal zitten. De nieuwe voorzitter van ,£u;a/uicen'\ cl* heer A. v% d% Snoek* ontvangt uit handen van zijn voorgangerdfe heer K. Smit. de voorzittershamer. Verder ziet men op de joto de penningmeester, de heer H. v. d. Vorm. HOEK VAN HOLLAND. Door de twee dagen nu al stromende regen is een groot deel van het caravancamp aan de 's-Gravenzandscweg over stroomd. Er is enige waterschade. Dc Vrijw. Brandweer is al geruime tijd in actie geweest om het overtollige water w-eg te werken. VLAARDINGEN. Vouth for Christ houdt, zoals we reeds berichtten, van 24 augustus lot 3 september a.s. op de grote speelweide van het Oranjepark een openluchtcampagne. De groep Vlaardlngsc jongeren uit verschillende kerken, die samenwerkt in V.F.C. Is reeds maandenlang met de voorberei ding van deze actie bezig. Behalve ds Jan Gravendeel uit het Belgische inlhi- werkersstadje Genk, die zich met dc leiding van deze campagne hee ft be last, zijn ook andere sprekers bereid ge vonden naar Vlaardingcn tc komen om mee te werken aan deze actlc. In de allereerste plaats de ex-priester ds. II. Hegger, die men op één van de avonden in het Oranjepark kan beluisteren. De zangleiding berust in handen van dc Belgische predikant ds. Fred Wa- genschict. Deze heeft als leider van massale samenzang, voorat in Belnë naam verworven en hoopt, dat de Vlaardingers ook uit volle borst zullen willen jubelen van Jezus, die de men sen blij en gelukkig wil -maken als ze Hem aannemen. Ds. Wagenschiet zal tijdens ae rallies ook het woord voeren tot de samengestroomde jongeren en ouderen. - - - *n WJzonder voor de kindermid- *UUÖl dagen komt Jaap van Heiningen uit heelt. Bussum naar Vlaardingcn. Hij zal de leiding van dc kindersamenkomsten op zich nemen. Jaap van Heiningen werkt momenteel voor Youth for Christ in het zuiden van ons land. Hij heeft aan een Engelse Bijbelschool gestudeerd en hoopt binnenkort uitgezonden tc worden naar het zendingsveld in Spanje. Ook over de vocale medewerking heeft T.F.C, niet tc klagen. Het Leger des Heils te Vlaardingcn zegde spontaan toe de campagne een of meer avonden op te luisteren met muziek en zang. Ver der 'heeft men zich van de medewer king van het Gereformeerd Evangelisa- tiekoor uit Vlaardingcn. het Schïedamse I.J.E.-koot' weten te verzekeren en van de Zingende zusjes (Fanny en Elly Faasse) uit Vlaardigen. Jaap van Haf ten zal met zijn bazuingroep de sr.fnen- zang mede ondersteunen. In geheel Vlaardingcn zullen grote borden en spandoeken jong en oud wij zen op het grote gebeuren in rnet Oran jepark rond de podium-caravan van Youth lOr Christ, die men enkele jaren geleden ten geschenke heeft gekregen van dc Zeeuwen, De speelweide zal van een goede verlichting worden voorzien, zodat men over alles een goed overzicht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2