Ongewenste verruiming Uitzendingen van Echo I zijn duidelijk Vrij handelsblok van 13 landen „nadelig" y Marine blust felle brand op Argentijns zeeschip VUUR WOEDDE BIJNA 12 UUR op Rio Diamante Houdt de marine er een bergingsstation op na Heimwee kostte gezin twaalfduizend gulden V.N. zal Katanga niet dwingen Beide partijen op de hoogte van standpunt w LEIDERS IN WASHINGTON: VRAAG NA BRANDBLUSSING: HAMMARSKJOELD IN RAPPORT r r itoogtereeovrt 40 hm- communicatie in heelal via satelliet - capsule uit ruimte terug Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht Ernstige zorgen om ST. LAURENT MOET TOCH IN DIENST Hartelijk „concurrentie O I s j Koninklijke familie nog op Onbestendig ZATERDAG 13 AUGUSTUS I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4676 V. J Directeur: H. DB RUIG V Hoofdredacteur: Dr, J. A. H J S. BKU1NS SLOT HET Amerikaa nse experi mentele raketvliegtuig X-15 heeft gisteren een nieuw hoogtereeord ge vestigd door tot 131.000 voet ca. 40.000 meter) te stijgen. Bestuurder van het toestel was majoor Robert M. White, die de vorige week met de X-15 een nieuw snelheidsrecord van 3532 km per uur had g Zie verder pag. 3, le kol.) (Advertentie) N.V, Levensverzekering Mij. USQ N.V, Aigem. Verzekering Mij, UBO vestïgd. De mededeling van ,de vlucht kwam na de successen die Ame rika had behaald in de ruimte vaart met de Echo 1 's werelds eerste satelliet voor het terug kaatsen van radiosignalen en met de Ontdekker 13. Voor de eerste maal werd een capsule die verscheidene malen een baan om de aarde had afgelegd, gaaf te rugontvangen. intnnf»inniiti!ii?tii!*inniiin'»fninitmiiiniiinimiinint[it Instructies PARAAT Zie verder pagu 3. 4e kol.) De met rubber geladen „Rio Diamante" brandend op de golven bij Den Helder. Enkele sleep- en marineboten verlenen assistentie. n Het leger der V.N., aldus de se cretaris-generaal, heeft niet het recht of de plicht burgerlijk of militair personeel uit Leopoldstad, dat Katanga binnenkomt, te be schermen. Wel moet het zich uiter aard kwijten van zijn plicht, orde en recht te handhaven. GOEDKOPE HULP hond j* mee XacanUs K T, Iv ,t, tiol^ i-tcantie-jtiejiLL: -i Wttt» Oc Wltbstrut 88 Talttt. 113790 tS u Postcma ma Poauoro Mo tttfu fdaobteodienst abonnementen mum19 30 oor SUxard.it» 17—48 ut» Telefoon U37QU Hursrenuplein 1 Telefoon 183*87 <8 ttltMO) Postbus 1091 Pottjlro Mo «3H«7. Klactitendlenst 18.3019 30 Telefoon 36238®. Oositwa» 132 Telef «870. Thorn*. 8 ICempbwtraat 8 a Telef. 68451. AborroementsprrOff! een» oer wee*. 2.8B oer fiutodi I IJ® oer kwartaal Losse nummert 18 e«M VwwMJnt daselijka Eotterdam: a-Graven ha ge: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot zondagavond) VEEL BEWOLKING Veel bewolking, met later plaatselijk enige regen. Bedelf de temperaturen als vandaag of iets hogere. Overwegend matige wind uit zuidelijke richting, Morgen: zon op: 5.22 Maan op: 23.43 onder: 20.07 onder: 14.01 DE discussie In de pers over het „mammoetontwerp" tot rege ling van het voortgezet onderwijs is nog steeds niet geëindigd. Naar ver luidt zouden over dit wetsontwerp na indiening ervan in oktober 1958 reeds meer dan 500 artikelen van formaat verschenen zijn. Prof. dr. Th. L. Haitjema heeft de zer dagen dit aantal met één ver meerderd, toen hij in de serie „Ge schriften betreffende de orde der Net'. Herv. Kerk" iiet verschijnen een brochure: „Het „mammoetont werp tot regeling van het voortge zet onderwijs". (Uitgave H. Veen- man en Zonen N.V. Wageningen). Uiteraard beziet de hoogleraar dit wetsontwerp vanuit de kerkelijke si tuatie. Van hieruit heeft hij teg«n be paalde voorstellen ernstige bezwaren Bedenkingen heeft hij tegen wat hij noemt de beschadiging van de klas sieke vorming, die hij door de voor stellen van minister Cals vreest, in het bijzonder tegen diens plan om iedere bezitter van welk einddiploma ook van een Instelling van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs bevoegd te verklaren tot het afleggen van de examens la 411e faculteiten of afdelin gen van universiteiten en hoge scholen. Anderen waren hem In het uiten van deze bedenkingen speciaal met het oog op de theologische studie reed* voorgegaan. We denken aan de artikelen, die de directeur van „Nieuw Ruimzicht" te Doorn, de heer W. Dekker, onlangs onder de titel „Cals ad portas" in „In de Waagschaal' publiceerde en aan wat cs. O. V. Hengel te berde bracht op de verga dering van 7 mei JL te Amsterdam van het convent van het prot chr. on derwijs. Triomfen van Y.S. in de ruimte AT betekent de door miniiste Cals voorgestelde verruiming? Dat b.v. elke leerling, die straks het einddiploma van een atheneum A of B in zijn zak heeft, zich kan la ten inschrijven voor de theologische stud!# aan universiteit o£ hogeschool met het recht daar «examens at te leg gen sender ook maar snige kennis van bet Grieks te hebben en met een zeer summiere kennis van het Latijn. Want het is de bedoeling van de mi nister. dat op de athenea, die de plaats van de huidige h.b.s.-en zullen Innemen, wel (eenvoudig) Latijn zal worden gegeven, maar geen Grieks. De eventuele lacunes in zijn „ken ris" van de klassieke talen zal de student dan tijdens zijn universitaire studie zelf dienen san te vullen! Indertijd! wilde de minister aan de bezitters van een gymnasiumdiploma B reeds de bevoegdheid geven tot het afleggen van examens in de theologi sche faculteit Maar een amendement- Versteeg heeft toea dat plan van de minister verijdeld. Wat nu in het mammoetontwerp Wordt voorgesteld gaat veel verder, omdat de beta's van de gymnasia al thans ook Grieks hebben gehad. Het is begrijpelijk, dat men hierin niet alleen een verschraling ziet van de klassieke vorming voor de as. stu dent In de A-faculteiten, maar ook een belemmering voor de theologische stu die In 't bijzonder. Prof. Haitjema schrijft: „Het recht, dat minister Cals thans aan ieder Levens-, Stndle- en ültiet-, Lijfrente Pensioen- en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbraak-, Ongevallen- en W.A.-verzekerlngen. t CBO voor alle verzekeringen. ®e X-15 werd op een hoogte van 13.730 nieter door een B. 52 atraalbom- meowerper gelanceerd. Be B. 52 had als moedervUegtalg gefungeerd en het klotao toestel vanaf de vliegbasis Ed-, ward* la California meetetwtten tot eenv hoogt* waarop de raketmotoren goed kunnen werken. Een- vlueht Van <4 minuten bracht ma joor White tot aan de rand van de ruimte, waar hij enkele ogenblikken gewichtloos bleef hangen, alvorens te dalen. Op het hoogste pnnt deelde White per radio mee: „Het is hier werkelijk i'antasüseh". Ter wij5 de X-15 naar de aarde daalde hoorde men op ongeveer 13.000 meter een ongewoon bulderend geluid, dat zich vijfmaal herhaalde. Verwacht wordt dat de X-15, nadat er een motor in geplaatst is, die driemaal sterker is dan de huidige en dit zal later in dit jaar geschieden zal stij gen tot hoogten van 800 tot 1600 km met een snelheid van 6400 km per uur. V.S. tegen fusie .zes' en .zeven' Naar in Amerikaanse regeringskringen in Washington verluidt, zullen de Ver. Staten zich verzetten tegen een eventuele overeen komst tussen de twee Europese handelsblokken, de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de zeven van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). In Amerika vreest men, dat een groot vrij handelsblok van dertien landen discriminerend zal werken in de rest van de wereld. Zoals bekend worden de laatste weken in West-Europa weer ver woede pogingen gedaan de twee handelsblokken aaneen te smeden, vooral ook omdat men vreest, dat economische verdeeldheid poli tieke onenigheid tot gevolg zal hebben. Het oude noogterecord van 37.000 ten tot stand meter was van kapitein Iven C. Kin- cbeloe met een X-2. De records die met experimentele vliegtuigen worcen gevestigd zijn of ficieus. Het officiële hoogterecord van 31.018 meter staat op naam van de Ameri kaanse kapitein .Toe Jordan, met een jager van het type F 104-c. De Amerikaanse marine wilde in de reeks successen niet achterblijven en lanceerde gisteren een Folaris-raket. die een afstand van 1760 km aflegde. De luchtmacht vuurde een Atlas-ra ket af, die 8000 km ver zijn doel in de Atlantische Oceaan bereikte. De neus- kegel van de raket kon echter niet worden teruggevonden. - De technici van het laboratorium te Holmdei in New Jersey hebben meege deeld dat de eerste radioverbinding heen-en-terug door middel van de re- laisballon „Echo", die een baan om de aarde beschrijft, vanochtend tot stand is gekomen. Voor deze geslaagde proefneming werd gebiuik gemaakt van op de band opgenomen boodschappen die door pre sident Eisenhower en senator Johnson waren uitgesproken. *De boodschap van Eisenhower, welke men gisteren reeds als eerste proefneming door de ballon had laten terugkaatsen, werd nu door het laboratorium te Holmdei naar dat te Goldstone (Californië) uitgezonden en Goldstone antwoordde met uitzending van de boodschap van Johnson. Aldus kwam een verbinding tussen de oost en de westkust van de Verenigde Sta- In Amerika heeft men indertijd de vorming van de Euromarkt gesteund, omdat de voordelen, die deze politiek zou opleveren, ruimschoots zouden op wegen tegen de nadelen van de ge vreesde discriminatie van de Ameri kaanse handel. Naar verluidt ziet de regering dit evenwicht echter niet terug wanneer dertien Europese lan den zich op handelsgebied, aaneen sluiten. De ongerustheid- in Amerika schijnt te zijn ontstaan na de uitlatingen van een Westduitse woordvoerder over een „de kloof overbruggen" en een verklaring van de Britse premier Macmilian tijdens diens recente be zoek aan Bonn, dat de „zes" en de „zeven" moeten samengaan. In Wash ington zei men dat de visie van de regering over deze zaak zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de leden van de EEG en EVA gebracht zal worden. Naar verluidt zou dit ge beuren in de permanente raad van de NAVO in Parijs en in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Men achtte het echter niet uitgesloten dat de regering van de Ver. Staten zich tot een hoger gezagsorgaan zou wenden om haar stem te laten horen. Inmiddels is uit diplomatieke krin gen te Bonn vernomen, dat de natio nale regeringen van de landen aan gesloten bij Euromarkt (EEG) en Europese vrijhandelszone in het ver volg weer het tempo en de wijze waar op men tot de Europese eenheid wil geraken, zullen aangeven. De voorzit ter van de EEG-eommissie, Walter Hallstein, en functionarissen als de Britse handelsleider. Maudling, zullen uitvoerige instructies ontvangen, op dat zij hun bevoegdheden niet meer zullen overschrijden. ("Van onze correspondent) Na zes uur onafgebroken strijd is de Marine- beroepsbrandweer te Den Hel der er gisteravond in geslaagd de brand aan boord van het voor de Argentijnse regering varende s.s. Kio Diamante af komstig uit Buenos Aires te blussen. Toen de Rio Diamante tegen het middaguur het Molengat passeerde en om precies 12 uur het anker onder de Texelse wal liet vallen Was, zoals wij gisteren reeds meldden, de *s morgens vroeg in de met rubber geladen rui men ontstane brand in hevigheid toe genomen. Inmiddels was de reddingsboot Dorus Rijkers van uit Den Helder uitgevaren om eventueel de beman ning van boord te kunnen halen. Te vens voeren de Marine-havensleep boten Dommel en IJssel uit, die van een. brandblusinstallatie zijn voor zien, Aan boord van deze bodems bevonden zich veertien leden van de Marine-beroepsbrandweer, die aan boord van het brandende schip gin gen. Met assistentie van de Argentijnse bemanning en opvarenden van de red dingsboot ging men toen met dertien stralen de vuurhaard te lijf. Sterke rookontwikkeling belemmerde de blus- singswerkzaamheden ten zeerste en men moest zich dan ook spoedig van zuurstofapparaten en -maskers voor zien, om in het ruim te kunnen afdalen De brandweer stond onder leiding van brandmeester Jan Dijkhuizen, Met parate en vooral ook bekwame hand grepen de Marinemannen het vuur aan. Het Mar3ie-b rand weer korps bestaat nog niet zo lang. maar beschikt over ultra modern materieel en goed- geoefende manschappen. Een scheeps brand als deze had men echter nog niet eerder bestreden. Aan de wal had men ondertussen de overige leden van het korps geconsigneerd, zodat zonodig direct een aflossing gereed zou staan De sleepboot Simson van rederij Wijsmuller uit IJmuiden is steeds in Foto: Stevens en Magielsen. MEER dan twaalfduizend ruiden heeft de Nederlandse familie Schipper moeten betalen voor de ontdekking dat men beter in Australië dan Gis ter e'n'kwam' het'gMln in Sydney aan om voor de tweede keer te pro- elektricien"J^Schippcr'ult^im Haag1 vertrok zeven jaar geleden naar Australië met z«n echtgenote, twee dochters en zoon. Hij woonde vier jaar in Parramatta. een randgemeente van Sydney. Toen kregen zijn vrouw en dochters het 20 kwaad met heimwee* dat men besloot naar Nederland terug te keren. Het huls moest verkocht worden om de overtochtkosten te kunnen dekken. De heer Australië, oiïdat hij een huls moest afbouwen en verkopen, voordat hij kon reGIstlrJn"iei mevrouw Schipper in Sydney: „Toen wM in Nederland terug waren ontdekten we onze fout. \V« misten het vrije leven en vooral het heerlijke klimaat van Australië". Het hoofd van t>et Amerikaanse nationale bureau vonr Lucht- en Ruim tevaart, Keith Gierman, vertelt presi dent Eisenhower op icelke wijze diens stem door de ballon van de Echo I werd teruggekaatst naar de aarde. De stem van de president werd, na ont vangst, op een bandrecorder opge nomen. De jonge Franse mode-ontwerper Yves St. Laurent, die de scepter zwaait in het modehuis Dior, moet toch in militaire dienst. Hij heeft van de iegerautoriteiten een oproep gekregen om op 1 september aan staande zijn burgerkostuum te ko men verwisselen voor het militaire uniform, St. Laurent had reeds in 1959 een op roep gekregen, maar kreeg uitstel wegens het feit dat door zijn ver trek een grote nationale industrie verlamd zou worden. Men nam toen min of meer aan, dat dit uitstel af stel zou betekenen. St. Laurent is kortgeleden 24 gewor den. De troepen der Verenigde Na ties in Kongo kunnen niet ten be hoeve van de centrale regering in Leopoldstad worden gebruikt om de regering van Katanga tot een bepaald gedrag te dwingen. Dit deelt secretaris-generaal Hammar- skjoeld mee in een verslag aan de Veiligheidsraad. Er mogen geen middelen van de V.N. worden gebruikt om, tegen de wil van de Katangese regering, burgerlijke of militaire vertegen woordigers van de centrale rege ring naar Katanga te vervoeren. Aan de andere kant heeft de V.N. niet het recht de centrale regering te verbieden met eigen middelen stappen ten aanzien van Katanga te onderne men, als deze niet strijdig zijn met doel en beginselen van het Handvest. Deze conclusies, aldus Hammarskjoeid, geiden vanzelfsprekend" ook voor Ka- tanga bij zijn betrekkingen met Leo poldstad. In zijn document verklaart de secre taris-generaal zijn standpunt te heb ben kenbaar gemaakt aan beide zijden van het geschil. Als zij dit zouden verwerpen, dan zal hij onmiddellijk de Veiligheidsraad op de hoogte brengen met het verzoek een oordeel uit te spreken over zijn uitleg van de reso luties. Hammarskjoeid heeft gisteren een uur en veertig minuten met Tsjombe gespro ken. Het gesprek, dat vandaag wordt voortgezet, ia volgen* ecu officiële ma- (Van een onzer verslaggevers) TERWIJL twee berglngshoten van particuliere sleep vaartmaatschap pijen de zeesleper ..Simson" van Bureau "Wijsmuller en de zeesleepboot „Doggersbank" van de Reederü Doek- sen vrijwel gelijktijdig b|j het Ar gentijnse vrachtschip „Rio Diamante" waren, hebben de marine-autoriteiten in Den Helder gemeend, toch hnn sleepboten „Dommel" en „IJssel" te moeten inzetten. Deze sleepboten be- chikken evenals de particnliere ber- gingsboten over moderne brandblus- installaties. De marine heeft geweigerd de par ticuliere rederijen dit bergingskarwei te laten of over te dragen. „De „Sim son" en de .Doggersbank", slepers die dag in dag uit op bergingsstations te IJmuiden en te West-Terschelling lig gen en het zwaarste stormweer niet duchten als schepen in nood verkeren, konden on verrich terzake naar hun thuishaven terugstomen. De vraag rijst nu, of de Koninklijke Marine m dit geval niet te ver is ge gaan. Dit praktijkgeval toont aan, dat de marine in Den Helder een concur rente van particuliere sieepvaartmaat- schappijen is. Het lijdt geen twijfel, dat de directies van deze maatschap pijen, die enorme sommen reserveren voor hun bergingsstations en soms maanden op een job moeten wachten, terwijl hun schepen handenvol geld kosten, zich over deze situatie ernstig zorgen maken. Ongetwijfeld zal de, gezagvoerder van het Argentijnse schip er bij- - de marine-autoriteiten op hebben aange drongen, het blussingswerk niet .aan de particuliere sleepvaartmaatsehap- pijen over te laten, want de hulp van de marine was het goedkoopste, daar de marine geen bergingsloon int. t Maar deze omstandigheid kan geen excuus vormen voor het feit. dat marine-schepen het werk gaan doen, dat aan particuliere schepen is voorbehouden. Als de Argentijn in een woedende stormzee had gelegen, was de marine trouwens óók thuis gebleven. Hiermee dingen wü niets af op de prachtige prestatie, die de marine brandweer heeft geleverd en die tot het behoud van het Argentijnse vracht schip heeft geleid. Het gaat hier niet om de wijze waarop het karwei werd geklaard, maar om het gevoerde be leid. Het lijkt ons voor de particuliere bergingsmaatschappijen wel prettig nu te mogen vernemen of onze Kon. Ma rine van plan is er in Den Helder een bergingsstation op na te blijven hou den. - T I, Advertentie UW M a. spoedt Ui Sirius b. Dmatin tins in blik I Hel abc t oor Uw vritnJjt! VALKENBURG Z-H tr'krijzbaar bij alk spttïaahaktn dedeling gevoerd in een sfeer van hartelijkheid en wederzijds begrip. Aan de Belgische werknemers in Katanga is meegedeeld dat zij, nu er troepen van de Verenigde Naties zijn aangekomen, desgewenst terugzending naar België kunnen vragen. Zij, diè wensen te blijven, zullen als „vrijwil ligers" worden beschouwd en hun zal vanaf vijftien september a.s. een extra toelage worden toegekend. Het kantoor te Leopoldstad van het Franse persbureau „Agence France Presse" heeft van de Kongolese rege ring telefonisch de aanzegging gekre gen, dat het werk van A.F.P. in Kongo onmiddellijk een einde moet nemen". De Verenigde Naties hebben mee gedeeld, dat de Soedan, de V.A.R. en Indonesië ieder een bataljon strijd krachten naar Kongo zullen zenden. De sterkte van de politiemacht der Ver. Natie* bedraagt Uuw* 12.000 aim Een krachtige wind hoven de Mid dellandse Zee was er de oorzaak van. dat het koninklijke gezin zijn vertrek uit Syracuse even heeft uitgesteld. De vorstelijke vakantiegangers heb ben de vrijdag voor een groot deel doorgebracht met zwemmen, vissen en bezoeken aan oudheidkundige plaat, sen, terwijl de Piet Hein en de Groen» Draeck in de haven achterbleven, tot dat het weer zou opklaren. Koningin Juliana is 's morgeus al leen uit winkelen geweest. Soramig# van naar inkopen deed zij in een druk bezocht warenhuis. 's Middags heeft het koninklijk ge zin gezwommen in de baai van Syra cuse. Ais de wind gaat liggen, willen Koningin en Pri.js met hun dochters uit de haven van Taormina vertrek ken. NA het passeren van een gebied met hogere luchtdruk, komt het w eer morgen in ons land weer onder invloed van een nieuwe oceaan- depressie. die nu ten westen vaa Ierland is gelegen. In verband daar mee zal er morgen overdag veel be wolking zijn. met later op de dag van het westen uit enige regen. In het oosten en noordoosten van het land kan het echter een groot deel van de gehele dag nog droog blijven. De wind draait naar zuidelijke richtingen, maar er wordt nauwe lijks warmere lucht uit Frankrijk: aangevoerd, zodat de temperatuur slechis weinig hoger zal zijn dan. vandaag. De depressie, die de afgelopen da gen in onze streken langdurig# regenval veroorzaakte, is boven Zweden aangekomen, met een rand- storing boven Zuld-Poien, Het gehele lagedruksysteem ver plaatst zich nog langzaam naar het noordoosten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1