Besluit op „feestdag": Soekarno s boodschap snel overgebracht Botsing eist drie levens Koninklijk gezin in Messina Loemoemba trekt van leer Militair bewind in heel Kongo Zweden moeten PROCES IN MOSKOE ér kalm voor rechters Sprong uit t land uit op 33 km Fidel Castro ontdekte 'ot bij marine Overval op basis in Havana WIE behartigt Nederlands belangen verder? Kans op regen in het zuiden Auto door TWEE treinen gegrepen; Chauffeur gedood KENNEDY ZIEK TALI Kiel gelegd voor reuzen-tanker bii Vërolme Joegoslavië tikt rood-China op de vingers Amerikaanse tracht onder water Kanaal over te zwemmen WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1960 ~N V. Directeur: H. DB RUIG ATEGErVTSEÏNDE JAARGANG No. 4679 f V J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, heeft de tijdelijk zaakgelastigde van de Nederlandse regering in Djakarta, dr. J. Vixseboxse, vanmorgen medegedeeld, dat zijn rege ring niet langer diplomatieke betrekkingen met Nederland wenst te onderhouden. Vanmorgen had president Soekarno in een grote rede te Djakarta, ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring, medegedeeld, dat hij dr. Soebandrio opdracht had gegeven de diplomatieke betrekkingen met Nederland onmiddellijk te verbreken. Dr. Soebandrio heeft de zaakgelastigde onmiddellijk na de redevoering van het besluit van de president op de hoogte gesteld. Vrij onverwacht Noodsp rong Niet gezond mmtf. §3ïIIÖlili V. De Amerikaanse vlieger Francis Gary Powers, de piloot van het U-2 toestel dat op 1 mei boven de Sowjet-Unie is neergeschoten, heeft vandaag voor zijn Russische rechters de bekentenis herha.ald dat hij schuldig is aan spionage. Powers deed dat vanmorgen in de zuilenzaal van het gebouw van-de Sowjet-vakverenigingen in Moskou waar het proces tegen de Amerikaanse vlieger vandaag onder grote belangstelling is begonnen. Vanaf de beklaagdenbank zei Powers met een hoge, maar kalme stem: „Ja, ik beken mij schuldig", toen het hof klaar was met het voorlezen van de lange tenlastelegging en de president van de recht bank, luitenant-generaal Borisoglebsky had gevraagd: „Beklaagde Powers, begrijpt u de bewoordingen tegen u en bekent u dat u schuldig bent?" De nieuwe bekentenis kwam niet als een verrassing, want de Russische autoriteiten hadden reeds lang voor het proces laten weten dat Powers 'had bekend- dat hij zich aan spionage heeft schuldig gemaakt. Minder vertrouwen: Zie verder pag. 3, kol. 1 gp Onder de indruk Rechten Vier getuigen Aantekeningen (Zie verder pag. 3. 7e Kol.) y Geen twijfel Naar Pakistan Olifanten trakteerden publiek op fris bad Witte ii* spiHutrset 9S Teiet. 118700 (8 U töfttnai lila Po«taste No «4518. Klacfitendienst «Oonnementen ihjo1980 oor Saterdag! 17—18 uur Telefoon 115780. 'm^Srarenbege: Buygenspleto 1 Telefoon 183*67 <3 Ulnae) Poftbua 1091 Postgiro No 42*867. Klacfstendleniit 18.3019.30 Telefoon 362589, Snutwee 132 TeUrt. «976. Thomas 4 Kempisstraat 8 a Trfef. 69481. A bonnementspri.1? 81 «MW oer wee*, t 269 oer maand, t ÏJ8 oer tcwnrtaal. Losse nommer» IS eent. Verschijnt aegeiflSa. (otterdam: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot donderdagavond) ZUIDOOSTELIJKE WIND 1 Aanvankelijk opklaringen, later toenemende bewolking en voornamelijk in het zuiden van het land enige regen. Zwakke tot matige wind, krimpend naar zuidoost tot oost. Minder koude nacht. Morgen ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaag. Morgen: Zon op: 5.28 Maan op: 1.44 onder: 19.58 onder: 17.32 BREEKT MET NEDERLAND Minister Luns is nog in Venetië, waar hij besprefkiicgen voert met zijn Italiaanse ambtgenoot Segni. Van hem was dus vanmorgen geen commentaar te krijgen. Minister-president De Qua:;» die Buitenlandse Zaken momenteel an interim beheert heeft echter reeds de nodige stappen gedaan om de nodige voorzieningen te treffen. Het is van zelfsprekend, dat hij daarbij wel tele fonisch contact met minister Luns heeft gehad. Hoewel men de laatste jaren voort durend rekening heeft gehouden met een mogelijke verbreking der diploma tieke betrekkingen door Djakarta, kwam de mededeling van minister Soebandrio toch nog vrij onverwacht Dr. Vixseboxse is nog maar kort op zijn standplaats. -Hij zal deze metbet overige Nederlandse diplomatieke per soneel zo spoedig mogelijk, dienen te verlaten.- De Nederlandse belangen in Indo nesië hebben voornamelijk nog be trekking op de spijtoptanten. Deze Nederlanders, die destijds voor de Indonesische nationaliteit opteerden doch daar later spijt van kregen, zijn enige tienduizenden sterk. Het is geenszins uitgesloten, dat het ka binet-De Quay zich, als gevolg van do nieuwe actie tegen Neaerian-d, zal bezinnen op een versneld toelatings beleid. Het is duidelijk, dat Soekarno de viering van de vijftiende verjaardag van os onafhankelijkheid heeft aan gewend om opnieuw tot eenheid tegen ae Nederlanders op te roepen. Poli tieke kringen in Den Haag beschouwen de jongste daad van Soekarno als een noodsprong. Politieke onrust bedreigt SoDcarno s eenheidsstaat. De Masjoemi en de JPSf zijn al in de ban gedaan. Steeds dui delijker wordt het, dat Soekarno zich alleen maar kan handhaven als hij zijn opponenten uitschakelt. Daartoe steunt hij meer en meer op zijn minis ter van Defensie, Nasoetion. Deze kan echter de laatste tijd ook niet bogen op een groeiende populariteit. Daarom moest Nederland, dat achter de schennen altijd wordt gereed-ge houden om bij binnenlandse moeilijk heden'als zondebok op te treden, weer op het appèl worden gebracht. De vraag is of Soekarno hier nu nog iets mee bereikt. "Wil hij de Indonesiërs duidelijk maken dat Nederland nog steeds de vrijheid van het land be dreigt? Het is moeilijk aan te nemen, dat het leidend deel der Indonesiërs dit nog slikt. Men weet maar ai te goed, dat Nederlund praktisch geen belan gen in Indoueslë meer heeft. Men on dervindt dat namelijk dagelijks aan den lijve. De armoede neemt toe. Economisch balanceert Djakarta al jarenlang op TERWIJL een lagedrukgebied bo ven Scandinavië de laatste 24 uur nauwelijks van plaats verander de, bewegen de druksystemen op zuidelijker breedte met matige snel heid naar het oosten. Zo bereikte het gebied van hoge druk, dat gisterochtend boven Zuid- Frankrijk lag, reeds de Balkan en naderde een lagedrukgebied ,op de Oceaan de Golf van Biscaye. Dit la gedrukgebied begint' voor het weer in Nederland van grote betekenis te worden. Het veroorzaakt in Frankrijk ster ke barometerdalingen, waardoor in onze omgeving -de wind naar rich tingen tussen zuid exi oost gaan krimpen. Verder is het waarschijnlijk, dat de bjj het, lagedrukgebied behorende fronten morgen Noord-Frankrijk oi België bereiken en in ons land de bewolking weer doen toenemen. In de loop van de dag is dan, voorna melijk in het zuiden van het land weer regen mogelijk. de rand van de afgrond. Be buiten gewesten zijn voor een deel in handen van opstandelingen. Van een gezond bestuur is geen sprake. Soekarno Is niet in staat hierin verandering te brengen. Het toepassen van een werkelijk democratisch regeringsstelsel zou hem in moeilijkheden brengen. Het systeem van geleide democratie, dat hij nu aanhangt, heeft hem in conflict ge bracht met zijn vrienden .van het eer ste uur. Sharir, Hatta, Roem en ande ren, Maar toch gaat de president zijn eigen weg. De verbreking van de di plomatieke betrekkingen met Den Haag is daarvan .een laatste bewijs. Wat zal Soekarno echter moeten doen als het doorsnijden van de laat ste banden met Nederland niet helpt? Een militair ingrijpen tegen Nieuw- Guinea is uitgesloten. Dat weet Soe karno ook wel. Daarom is het inte ressant het verloop van de zaken in Indonesië de komende maanden met verhoogde belangstelling gade te slaan, "Intussen is de receptie, die de In donesische verteganwooa'diger in Nederland, de heer Soesantoe Djojo- soegito, en zijn echtgenote heden avond te Wassenaar zouden houden ter gelegenheid -van -dé vijftiende verjaardag der Indonesische onaf hankelijkheidsverklaring, afgelast Gisteravond om kwart over tien is op een particuliere overweg in de lijn Amersfoort - Zwolle onder de buurt schap Hooglanderveen btf Nijkerk een auto door twee treinen gegrepen. De auto werd eerst gegrepen door de trein uit de richting Nijkerk en even later door een trein uit de richting Amers foort. Na uren zoeken vond men het stoffe lijk overschot van de autobestuurder de 51-jarige groentehandelaar E. Bouw op twee kilometer van de plaats van het ongeluk. De man, die aanvankelijk vermist werd, bleek door de trein in de richting Amersfoort te zijn meegesleurd. De trein, die de auto het eerste greep, is na het ongeluk verder gereden, maar de tweede trein was te zwaar beschadigd om de reis te kun nen voortzetten. - Bij de overweg, waar het ongeluk is gebeurd, waren al knipperlichten ge plaatst, maar deze werken nog niet, omdat men van gemeentewege eerst nog een reconstructie van de weg wil uitvoeren. De omwonenden zijn over deze vertraging zeer verontwaardigd, temeer daar vorig jaar ter plaatse nog een negenjarig kind door een trein is gegrepen en gedood. Drie mensen zijn gisteravond om het leven gekomen en één persoon werd ernstig gewond bü een verkeer Vnge- luk op de weg van Valkenswaard naar Eindhoven. De bestuurder van een personen- busje, die alleen in zijn wagen zat, reed in een colonne autobussen van Val kenswaard naar Nijmegen. Bij Trees- wijk passeerde de colonne een "rechts van de weg stilstaande vrachtauto en kwam daardoor wat meer naar het midden toe. Toen het busje, dat geen deel uitmaakte van de colonne, wilde passeren, kwam van de andere kant juist een bestelauto met drie inzitten den. Het busje schepte de bestelwagen in de flank en Jcwana er bovenop te recht. De chauffeur van de bestelauto, de elektricien A. Gerrits uit Valkens waard, werd op slag gedood. Zijn beide passagiers, de monteurs F. Jacobs en R. Reinders, overleden kort na het ongeluk in het Sint Jozefziekenhuis te Eindhoven. De bestuurder van het busje werd ernstig gewond. Senetor Kennedy, de democratische kandidaat voor het Amerikaanse pre sidentschap, lijdt aan een voorhoofds holte-ontsteking, Hij moet zijn spreken tot het hoogst nodige beperken. Nieuwe va- cnrtile villa IrEICKlC SMNB7WS Tyrr been se Oiympimche xttil w* d&irijden Uitgangpunt van Piet Hein" en Groene Orarck gWOOELUNPSE» De koninklijke faïïïïfië heel dinsdag na een verblijf van twee dagen in Taormina aan de oost kust van Sicilië met het konink lijk jarht Piet Hein koers gezet naar Messina in het uiterste noorden van hei eilhnd. Het gezelschap zou een bezoek brenger» aan de handelsbeurs van Messina, waar Siciltaanse pro- dnkten tentoongesteld - worden. Als het weer gunstig was zou het koninklijk gezin vandaag naar de Tyrrheense havenplaats Amalfi, ten zuiden van Napels varen. In Napels wil het koninklijk gezin de olympische zeilwed strijden bijwonen. Vervolgens hoopt men naar Rome door te varen, waar volgende week de Olympische Spelen beginnen. En natuurlijk zal ook het nieuwe buitenverblijf van het konink lijk gezin op het schiereiiandje Port'EreoIe worden bezocht. Powers bekent weer schuld Powers' echtgenote en zijn ouders waren in de grote zuilenzaal aanwezig toen de vlieger, die "vandaag 31 jaar is geworden, zichschuldig verklaarde. Powers zag er goed uit, toen hij van morgen, om één minuut over acht in de "zaal werd binnengeleid. Hij droeg een goedzittend blauw pak en zijn donker haar was keurig geknipt. De vlieger moest onmiddellijk plaats nemen.in de beklaagdenbank, een soort houten box, rechts van het podium waarop de rechters zitten. De echtge note van de piloot en zijn ouders zaten aan de andere kant van de zaal in een soort loge. De vlieger kon hen klaar blijkelijk niet zien. In de zaal bevonden zich bij de ope ning van het proces meer dan 1.500 mensen, onder wie 140 buitenlandse journalisten uit bijna dertig landen. Voor het gebouw stonden groepjes nieuwsgierigen. De groepjes waren echter maar klein, waarschijnlijk om dat het hard regende. Powers werd, nadat hij in de be klaagdenbank had plaatsgenomen, on middellijk ondervraagd oih zijn iden titeit vast te stellen. De vlieger ant woordde duidelijk op de eerste vragen, die betrekking hadderr-öp-zijnAiaam', zijn geboorteplaats en -datum en- be roep. Het gesprokene werd ten be hoeve van de aanwezigen gelijktijdig vertaald in hét Engels, Frans, Duits en Spaans. rv>**E»iiO (Van onze correspondent). Bij de Verolme Scheepswerf op Rozenburg is dinsdagmiddag de kiel gelegd voor de eerste van een serie van drie supertankers, die een afme ting zullen krijgen van 78.000 ton. Mogelijk worden de schepen nóg groter, maar daarover zal pas over enige dagen beslist worden. De schepen, de grootste ooit op een Europese werf gebouwd, zijn be stemd voor het Esso-concern. De eerste tanker zal eind 1961 wor den opgeleverd aan de Standard Tan kers (Bahama). De lengte over alles zal 269.858 m. bedragen, de breedte 34.290 m. De achtersteken van het ichip zal de zwaarste zijn, die ooit in de wereld gegoten is. Het gietgewlcht oedraagt 230.000 kg. bruto. Alleen al op het hoofddek boven de adingtanks zouden 700 auto's gepar keerd kunnen worden. De midden- anks krijgen ieder een inhoud van t.150 m3, wat op zichzelf al een aardig raohtschip is. Van al het staal, dal /oor één schip nodig is, zouden 25.000 iersonenauto's, inclusief de motor, .cunnen worden gemaakt. Premier Loemoemba heeft gis teravond de staat van beleg voor geheel Kongo afgekondigd. Ter zelfder tijd eiste hg de onmiddel lijke terugtrekking van de Zweed se troepen. Hij beschuldigde deze troepen ervan, zich te verzetten tegen het gezag van de Kongolese regering en zei, dat zij de Bel gische troepen verdedigden. Loemoemba dreigde, dat alle Belgische eigendommen in beslag genomen zullen worden, tenzij de Belgische regering binnen veer tien dagen „het Kongolese goud teruggeeft en de geblokkeerde Kongolese tegoeden vrijgeeft". De premier beschuldigde wederom Hammarskjoeld ervan, dat liü de Kon golese regering had genegeerd evenals de besluiten van de Veiligheidsraad. „Onze Tegcring bestaat niet voor de secretaris-generaal", aldus Loemoemba. Loemoemba kondigde hierna de op richting van „volksrechtbanken" aan, waarvoor mensen, die de vrede in het land bedreigen, terecht zullen staan. De staat van beleg zal een half jaar duren. Veel waarnemers in Leopoldstad.zien in de vestiging van een speciaal mili tair bewind in Kongo met volkstribu nalen om op te treden tegen alle on rustzaaiers een poging van Loemoemba om te verhinderen, dat zijn bewind omver wordt geworpen voor het geval hij in de Veiligheidsraad een nederlaag lijdt tegen secretaris-generaal Ham marskjoeld. Volgens de waarnemers zijn deze speciale maatregelen van Loe moemba danook een teken, dat hij veel minder vertrouwen heeft in een voor hem goede afloop van het debat in de Veiligheidsraad dan de beide vorige keren, toen het ging tussen hem en België. Het spectaculaire optreden van Loe- moemba's gewapende macht, welke gisteren in actie kwam tegen „Belgische spionnen" beschouwen de waarnemers als een campagne om populariteit te winnen onder de Kongolese bevolking, waarop hij zich moet kunnen verlaten, als de hem reeds lang niet gunstig ge zinde gematigde Kongolese leiders een poging zouden doen hem van zijn pre mierschap te beroven. In de Veiligheidsraad kan Loemoemba ongetwijfeld rekenen op de steun van Rusland. De Russische afgevaardigde heeft in een onderhoud met een as sistent van Hammarskjoeld reeds ge protesteerd tegen het openbaar maken door Hammarskjoeld van zijn scherpe briefwisseling met de Kongolese premier. De Sowjet-Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft gisteravond in een onderhoud met dr. Cordier, De vrouw van de piloot was sterk onder de indruk, toen zij haar man hoorde spre ken,maar zij wist zich te beheersen. De moeder van de. vlieger, die aan een hartkwaal lijdt, zat kaars recht naar dé woorden van haar enige) zoon te: luisterend De président van de" rechtbank deel de Powers mee welke rechten "hij tij dens de zitting heeft. Hij raag Engels spreken, zich laten bijstaan door een advocaat, deelnemen aan de pleidooien, vragen stellen aan getuigen en ver zoeken om deskundig advies. Ook mag hij nieuw bewijsmateriaal aanvoeren en verzoeken om toevoeging van nieuw materiaal in de stukken. Vijfentwintig minuten na het begin van de zitting wérd begonnen met het voorlezen van de tenlastelegging. Vier getuigen, die zeggen te hebben gezien dat een raket Powers' U-2- vliegtuig trof en de Amerikaanse piloot te hebben gevat, zullen worden gehoord. Het zijn de chauffeurs Soerin en Tsjoezjakin. de arbeider Tsjeremisin en in de invalide Asabinawar. Verder verschijnen er zeven getuigen-deskun- digen, onder wie de directeur van het instituut voor de forensische medische vëetenschap van het Sowjet-ministerie van Volksgezondheid, prof. Prozo- rowsky. Powers verklaarde in antwoord op vragen van de president, geen bezwaar te hebben tegen de samenstelling van de rechtbank en tegen de openbare aanklager en dë deskundigen en dat hij de advocaat Grinjef als raadsman wenst. In Belgrado is een brochure uitgeko men van de Joegoslavische vice- premier Kardelj, waarin communis- tischrChina ervan wordt beschuldigd de eenheid van het wereldcommunis me op ruwe en openlijke wijze te ver breken. Peking maakt alle belangen van het communisme onderdanig aan zijn eigen staatsbelangen, aldus deze brochure, volgens een uittreksel dat gepubliceerd werd door het officiële Joegoslavische persbureau Tanjoeg. Communistisch China besloot tot talrijke internatio nale politieke acties die zijn bondge noten unaniem ongewenst achten, al dus Kardelj. Als verontschuldiging voor Peking wordt evenwel aange voerd de economische blokkade en politieke isolering waaraan het onder worpen werd, maar, zo voegt. Kardelj eraan toe," Pèking vertraagt zrelf een verbreking van deze blokkade door. zich te verzetten tegen de coëxistentie- politiek van Chroestsjew. De brochure is een verhandeling over communisme en oorlog en bevat een overzicht van de Chinese kritiek op de coëxsitentie-politiek, aldus Tan- joeg. Ass. Dry Goods ftetto-wlnst 3 maanden pet 30 apr S 1,5 (1,3) miljoen of 078 10.64) per aand.: idem 12 maanden pet 30 apr 9.387.000 (7.946.000) of 4.92 (4.40) President Eisenhower bekijkt op het Witte Huis in Washington een Ameri kaanse vlagdie de „Ontdekker 13" had meegevoerd in de ruimte en later in de capsule naar de aarde was terugge komen. Rechts op. de foto de neuskegel, waarin' de vlag en de wetenschappelijke instrumenten zaten. In het midden generaal White, hoofd van de Amerikaanse luchtmachtstaf. Rechts op de achtergrond kolonel Ma- thison, die de leiding had van de ber ging der capsule, die uit de Stille Oceaan'werd opgevist. DE Amerikaanse kapitein bij de luchtmacht, Kittinger, heeft gisteren uit een luchtballon een parachutesprong van een hoogte van bijna 33.300 meter gemaakt, Kittin ger was na dertien minuten en acht seconden, waarvan vier minuten en 38 seconden in vrije val, op aarde terug. - De sprong van deze hoogte was een record. Dit'was ook het geval met de vrije val van vier minuten en 38 seconden en de vlucht per bemande ballon met open gondel op deze hoogte. Kittinger ondernam zijn sprong boven de Amerikaanse staat Nieuw Mexico. Tijdens de stijging van de ballon was de luchtdruk in zjjn rechter handschoen weggevallen, waardoor de hand blootstond aan een luchtdruk, die de mens niet kan. doorstaan. De rechterhand van Kit tinger zwol op. „De ruimte boven mij was vol komen leeg en levenloos," vertelde Kittinger, die zien kon wat er tij dens zijn val gebeurde, omdat zijn helm, die luchtdicht op het pak be vestigd was, een piastic plaat had, welke door batterijen werd ver warmd. Hij droeg, eert speciaal vliegpak, dat door een zuurstof- cilinder onder constante druk wérd gehouden. J-- «S Kittinger vertelde, dat hg tijdens de vrije val een snelheid van 725 km per uur bereikte. Hij opende zijn parachute toen hij op ongeveer 5.750 meter van de aarde was ge komen. Ondanks zijn val van zo grote hoogte van 33.300 meter tot 5.750 meter had Kittinger vol gens zijn zeggen geen schok van betekenis gehad. De hallontocht en de parachute sprong van de kapitein waren be doeld als een. proefneming mét nieuwe middelen, waarmee vliegers op grote hoogte hun toestel kunnen verlaten. In dit geval werd gebruik gemaakt van een stabUiserïngs- parachnte, die moést verhinderen dat Kittinger zon gaan ronddraaien en het bewustzijn zou verliezen. -y vliegveld Incirlik in Turkjje naar Pesjawar in Pakistan, vanwaar het naar de Sowjet-Unie .vloog. Volgensde te: asteleg^ing_heeft po-: wers rneeg'éöëeïd in geval van nóód.; naar alle vliegvelden in. Noorwegen; Perzië en Pakistan te kunnen uitwijd, ken, terwijl "hij - tevens op vliegvelden; in Finland en Zweden zoü kunnen" landen." Powers had voor zij n vlucht op 1 mei opdracht gekregen van Pesjawar naar het Aralmeer te vliegen en vandaar over Swerdlowsk, Kiew, Archangel en Moermansk naar het vliegveld van Bodö in Noorwegen. Tijdens de vlucht boven de Sowjet- Unie heeft Powers geheime gegevens: op zijn kaart aangetekend. In de tenlastelegging wordt voorts gezegd dat Powers verklaard heeft schuldig te zijn aan het vliegen boven de Sowjet-Unie en wel boven de op de kaart aangegeven plaatsen en aan het in- en uitschakelen van de speciale apparatuur aan boord van het vlieg- Volgens de tenlastelegging laat de route die Powers' U-2 boven de Sow jet-Unie volgde, er geen twijfel aan bestaan dat deze vlucht ten doel had met vijandige oogmerken het luchtruim van de Sowjet-Unie binnen te dringen. Op last van de Russische regering werd het toestel in het gebied van Swerdlowsk neergeschotendoor een raket. Het werd neergehaald op een hoogte van ongeveer 19.800 meter door de eerste raket die werd gelanceerd. Het herhaalde binnendringen van Amerikaanse vliegtuigen in het Sow. jet-luchtruim wordt „een schandelijke inbreuk op een algemeen aanvaard be ginsel van het volkenrecht" genoemd. De U-2 werd overgevlogen van het Premier Fidel Castro van Cuba heeft gisteren persoonlijk een overval geleid van elite-troepen op een marine- installatie aan de overzijde van de baai van Havana, waar een aantal of ficieren betrokken zou ziin bij een samenzwering tegen zijn bewind. Naar verluidt werd Castro maandag op de hoogte gesteld van het kompiot. Castro rukte met zjjn strijdmacht op over land en drong de marinebasis binnen juist op het moment, dat een marinefregat de machines warm liet lopen voor een tocht, waarvoor geen toestemming was gegeven. Naar verluidt verhoorde Castro per soonlijk alle officieren. De marine commandant majoor Castineira zou zich in arrest bevinden onder be schuldiging van contra-revolutionaire activiteiten. Andere officieren werd huisarrest opgelegd. De marinebasis is nu bezet. Zy biedt plaats aan twee. duizend officieren en manschappen. Deze actie tegen de Cubaanse marine komt drie maanden na het bevel van Castro dat de vliegtuigen van de lucht macht aan de grond moesten blijven voor een onderzoek naar de loyaliteit van de piloten. Dit bevel werd toen in getrokken, nadat enkele officieren hun ontslag hadden gekregen. De 25-jarige Amerikaanse mevrouw, Jane Baldasare is vandaag bij Kaap Griz Nez in Frankrijk gestart voor de eerste poging om onder water over het Kanaal te zwemmen. Even over vijven vanmorgen begaf.zij zich in een nauwsluitend rubberpak met een zuurstofinstallatie in het ijs koude water. Zij hoopte de tocht In ongeveer 36 uur te volbrengen. Jane zwemt op een diepte van onge veer zes meter. Een vissersboot met onderwateriichten geeft haar koers aan. Elk half uur brengen kikvors-' mannen levensmiddelen en een nieu we zuurstofcilinder naar Jane. (Van een onzer verslaggevers) De olifanten in Ouwehands Dierenpark te Rhenen hebben dezer dagen dui delijk laten blijken, dat ze geen be zwaar tegen ons vochtig klimaat hebben. Toen de dakgoot van hun verblijf het water door de aanhoudende regen niet meer kon verwerken en dus be- gon over te stromen, kregen de die ren plotseling een propere inspiratie. Met de slurf zogen zij het water uit de dakgoot en spoten het op'de rui ten van hun verblijf, tot groot ple zier van vele toeschouwers. Zodra de olifanten vonden, dat de rui ten wel schoon genoeg waren, acht ten ze het nodig nu de toeschouwers eens een beurte te geven en daarom kwamen zij met gevulde slurf op het publiek af, natuurlijk tot groot genoegen van de kijkers. Dat ook de dieren zelf er plezier in hadden, bleek wel uit hun enthousiaste trompettér- geluiden. Sindsdien zien ook de dikhuiden met spanning het weerbericht tegemoet. keert een regelm. Icwart.div, uit van Q.Z5.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1