aL Schiedams Chr. Mannenkoor zingt nu jaar KERK EN SCHOOI. Recreatieplannen voor Maaslandse vlieten Maar telt slechts 55 leden I. S. Korpershoek werd konink- onderscheiden Gehandicapte kinderen krijgen onderwijs van gemeente HBSS blijft acties voeren voor kantines en kleedlokalen varia WATERWEG Bestuur hoopt op honderd leden „Animo" in Kethel Viaardingen begint seizoen Dit gebeurde in Schiedam Burgemeestersgezin in Deltahotel 2 TROUW Woensdag 17 augustus I960 SCHIEDAM „Wat is een stad als Schiedam met zijn 80.000 inwoners zonder een Christelijk Mannenkoor? We mogen Schiedam toch wel aanmerken als een overwegend protestantse stad en wan neer. daar de mogelijkheid geschapen wordt om een groot Christe lijk koor te bezitten, dan moet deze toch met beide handen aan gegrepen worden? Hoe komt het dan, dat ons 30-jarig mannenkoor slechts 55 leden telt, waarvan de meesten de vaste kern zijn gaan vormen. Wanneer zij straks zouden vertrekken, b.v. wegens ouder dom, dan staan de zaken voor ons inter-kerkelijk mannenkoor in Schiedam er niet best voor!" Dit waren de inleidende woorden van de secretaris van Schie dams Christelijk Mannenkoor, de heer P. de Jong, van het gesprek dat wij deze week in zijn huis aan de Amalia van Solmsstraat 23a met hem hadden. Het bezoek was niet zonder reden, want dit koor hoopt op 28 augustus immers de dag te herdenken, dat het 30 jaar geleden door de gebroeders P. en W. van der Kruit werd opgericht. Jubileumconcert Vertrouiven Veertig jaar bij de Plantsoendienst 'nrgerlijke stand - /an Rotterdam Muziekkrops Willon- Fijenoord op „toernee' Kinderen aangereden ^ièüwé bungalow waart- schijnlijlt volgende week klaar Harde werker tseiaaraconceri in i vond en deed toen extra ziitl best om t/m zaterdag 20 aug. 10LIEST00K^W"Mtf Jen kofenhaardenshow jOUDSHOORN g Kledingftiief aangehouden Hoek van Holland Feest voor Kankerbestrijding: werd groot succes Zomeravondconcert in de Hoekse Bosjes Maquettes En tekeningen nieuw .concertgebouw Grammofoonplaat voor Stichting steun kerkbouw Rotterdam kan twee miljoen lenen Uit inrichting weggelopen Roekeloze bromfiets rijder in ziekenhuis Burgerlijke stand van Schiedam Kerkbouwplaat komt nu in de handel oneens aanffprefipn 111 h°oMzaak van bet landelijk gebied jvrxxgA/iZO -MUigr,! <1.1 L il van de gemeente Maasland. Via contactadressen Variant Betere routen Jachthaven V7 ei I ingberi cli t en kg; fltsl mé X Het begon allemaal zo eenvoudig. Een advertentie in een dagblad was het begin. Het leverde 22 leden op en lang zaam maar zeker begon dit Christelijk Mannenkoor aan een periode van groei en bloei. Na vele repetities vond de eerste uitvoering plaats in de Ooster- V kerk aan de Rotterdamse-dijk, hetgeen -weldra resultaat had. Vele nieuwe le- den konden worden ingeschreven en het koor werd door diverse verenigingen uitgenodigd te komen zingen. De oorlog van 1940-45 bracht voor het Christelijk Mannenkoor een terugslag teweeg. De Duitsers eisten, dat men zich zou aansluiten als lid van de Kul tuurkamer of anders: niet meer zingen. Het bestuur van het koor koos terwille t van de vrijheid het laatste en liet 5 ja- ren lang haar stem niet horen. Nauwelijks waren deze jaren voorbij Jof de .leden van het koor waren één en 'Kalactiviteit, zodat de terugslag vrij spoedig, wéér was overwonnen. Er wer- den weer enkele concerten gegeven en i juist toen het ledental in stijgende lijn s ging, kwam de dirigent, de heer W. de •- Tiooy, te overlijden. Dat was op 22 maart 1954. Het aantal leden bedroeg toen 30. - Na lang zoeken vond; men een nieu we dirigent, de heer J. v. d. Ree. die intussen al weer heel wat successen met zijn koor heeft bereikt. De heer Van der Ree woont in Rhoon, maar is •jS; zeer enthousiast over het Schiedams Christelijk Mannenkoor. Van beroep is hij concertzanger en van meerdere- ko ren is hij dirigent. Zijn routine maakt hem. tot een uitstekende dirigent van dit Schiedamse koor. Het 30-jarig .jubileum gaat nieton- gemerkt voorbij, want op 27 oktober staat een groot Gewestelijk concert op 1 het programma in de Grote Kerk. Vijf koren werken mede en een tweetal pre- mières zullen ten uitvoer, worden ge- bracht, n.l. „Magnifiez" en „An die S Menschheit". van Willy Scndt. Dat dit koor deze werken durft te li brengen mag een waagstuk genoemd is worden. Niettemin is men vol vertrou wen en iedere donderdagavond oefent - het boor trouw van kwart voor acht tot kwart voor. tien in gebouw Arcade. De eden zingen dan met veel enthousias- i; me en het is duidelijk te zien en te horen, dat deze zang hen vreugde en, ondanks de inspanning, ook de nodige ontspanning brengt. Juist daarom vindt de heer 'De Jong het zo jammer, dat niet meer stadge noten zich hebben geschaard onder de "eden van dit Christelijk koor. Zqkei, 'iet is hem bekend, dat verschillende kerken zelf een koor hebben, maar die 'ïjn zuiver bedoeld om ais evangelisa- iekoor op te ireden. Daarnaast kan •--•en toch zonder gewetensbezwaar lid >i.jit van Schiedams enige Christelijke •i koor, dat interkerkelijk is? De secreta- ris, die nu ongeveer 5 jaar de admini stratie voor zijn vereniging voert, hoopt dan ook, dat vele Schiedammers zullen beseffen, dat hun stad niet zonder een Christelijk Mannenkoor mag komen te Het Schiedams Christelijk Mannenkoor viert op 2H augustus zijn 30-jarig jubileum. Hier treedt het koor op bij het 30-jarig bestaan van Schiedamse Harmonie- en Pijperkorps, dat vorig jaar op Koninginnedag een uitvoering in het Passage Theater gaf en waarbij het jubilerende koor optrad. zitten en dat aanmelding van nieuwe leden in de komende maanden en ja- ren noodraak gaat worden. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende heren: Voorzitter: P. "Vertin de, 2e voorzitter: M. v. d. Most, secre taris: P. de Jong, Amalia van Solms straat 23 a, 2e secretaris: M. Kop- mels. Penningmeester: C. Troost, 2e penningmeester: J. Sonneveld, biblio thecaris: T. N. A. van Est, algemeen adjunct: A. van Mansum. De enige maanden geleden overleden heer A. M. de Groot voerde 25 jaren het secretarisschap van Schiedams Christelijk Mannenkoor en was ere'-lid van deze vereniging. De naar de kerk van Leeuwarden beroepen en inmiddels verhuisde ds. E. J. Oomkes was ere voorzitter. Ondanks alle. pessimistische klan ken was de heer P. de Jong vol ver trouwen voor de toekomst. Hij weet, dat dit Mannenkoor in de komende maanden weer in de belangstelling van heel Schiedam komt te staan en rekent er op, dat vele zangliefheb- bers eens eer, kijkje komen nemen op de repetities donderdagavonds in Arcade, waar nieuwe leden van harte welkom zijn. Zij, die de voor keur geven aan een persoonlijk be zoek zijn op zijn huisadres eveneens bijzonder welkom. Op naar de 100 leden, dat is de wens van het bestuur en met hen hopen wij, dat dit parool binnenkort waarheid mag worden. SCHIEDAM. De Christelijke Ver eniging voor Lichamelijke Opvoeding ..Animo" te Kethel heeft dinsdagavond met een mars door Kethel haar activi teiten voor het nieuwe seizoen geopend. Uitgerust van de vakanties waren meer dan honderd leden in keurig uniform ge stoken en voorafgegaan door het mu ziekkorps uit Kethel. St. Radboud, gaf het geheel een fleurige aanblik en wist Kethel meteen, dat „Animo" weer van start ging. Huis aan huis werd een fol der uitgereikt met de lesuren erop. Deze ruim 250 tellende" Kethelse ver eniging wil met deze mars door Kethel weer de aandacht op „Animo" vestigen en zo trachten nieuwe leden te winnen. Maandagavond zullen de lessen weer be ginnen en daarna zal er iedere week op 5 avonden wat te doen zijn. Om ook de bewoners van Bijdorp te benaderen, heeft „Animo" voor donder dag a.s. om 19.00 uur een uitvoering op het programma staan, waarbij op het terrein van Pieterman aan de Sehiet- baanstraat enkele oefeningen aan de bruggen, rekstokken en vrije oefeningen uitgevoerd zullen worden. Ook hier zul len dan folders uitgereikt worden. Dit seizoen start „Animo" met een nieuwe afdeling voor heren-senioren. Ook wordt overwogen om voor de da mes eveneens een seniorenafdeling op- te richten en wel op de dinsdagavonden van 8 tot 9 uur. VLAAÏtDINGEN -- In de grote zaal van Excelsior, geheel gevuld met direc tie en personeel van de Gemeentewer ken, alsmede met enkele familieleden werd dinsdagmiddag de heer I, S, Kor pershoek gehuldigd ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum in gemeen tedienst. Het was wethouder, de heer H. K. van Minnen, die als loco-burgemeester de jubilaris ridderde met de ere-me- daltle verbonden aan de orde van O'ranje-Nassau in brons. De heer Van Minnen deed dat tijdens een toespraak, waarbij hij in vogelvlucht de veertig-jarige geschiedenis van de plantsoenendienst onder de loep nam. Toen de heer Korpershoek op 16 augustus 1920 als dertienjarige jongen als plantsoenarbeider in gemeentedienst trad." bevatte de afdeling plantsoenen slechts een zestal personeelsleden. Veel 1 in de Hema te Schiedam zijn gisteren kinderen van resp. 6 en 5 jaar opge- oakti Zij waren door een winkelbediende lesnapt. De kinderen hadden schrvtma- ;eriaal, een pot verf en twee kwasten mtvreèmd. 1 •S-Pe twaalf-jarige J. 3. K, brak gis teren de linkerpols. Zij was in het Bea- rixpark aan het spelen met een broertje :n een nichtje. Het ongeluk kwam door lat zij. van een wip afviel. Om half vier gistermiddag kwam op et dak van N.V. Oxivemium een be- rijfsongeval voor. Enkele loodgieters wa in daar bezig met het leggen van rub- irloids. dat met vloeibaar Butine ge- rkt wordt. De 22-jarige. L. K. liet de vimcr met butine vallen. Hij kreeg de lait-verbinding op de handen en op ;t ontblote bovenlichaam. Met brand- nden is hij naar de Noletstichting ivoerd. Groepleidster j. H. K. deed bij de po- 'e aangiftte van de diefstal van haar viel (Gazelle). Zij had het rijwiel op i binnenplaats van een gebouw aan de 'ge Achterweg neergezet. De fiets •ordt sinds 8 augustus vermist SCHIEDAM. De Schiedamse Chris telijke sportvereniging „Houdt Braaf Stand-Schiedam" (HBSS) is momenteel druk doende met de zoveelste actie om gelden te verkrijgen die nodig zijn om de plannen van deze vereniging te ver wezenlijken. Deze keer is het de drinkglazenactie, waarvan tot nu toe 120 glazen (op pa pier) zijn verkocht via de intekenlijsten, die momenteel bij de leden circuleren. Het ligt in de bedoeling om straks ook de vrienden en kennissen va - de leden te laten profiteren van deze prachtige glazen en HBSS hoopt hiermede een groot bedrag in kas te krijgen. Toch zal het batig saldo van deze ac tie niet bij het bouwfonds geschreven worden, want het ligt in de bedoeling om straks bij het 35-jarig bestaan (maart 1961) de opbrengst hiervan offi cieel bekend te maken. Intussen gaan de andere acties door en kón secretaris A. Winter ons van daag mededelen, dat het totaalbedrag daarvan op dit moment 5676,94 be draagt, Ook zal de doelpunten-actie in het nieuwe seizoen weer functioneren en hoe meer doelpunten de spelers van het eerste elftal weten te fabriceren, des te groter zal het batig saldo van de ze actie worden. De terreinen en kleedlokalen komen inmiddels ook verder gereed. Dinsdag avond zijn we weer een kijkje wezen ne men, maar aan de reeds maandag ge legde fundatie was niets veranderd. Dat idopt echter, want eerst gisteren is de weg, die naar de terreinen leidt, opge knapt. Gedurende de gehele dag is een aantal arbeiders van de gemeente Schie dam aan het werk geweest. Met een sproeiwagen met koude teer (van de fa. Versluijs en Zoon uit Bodegraven) wer den de maandag gestorte steentjes vol- gegooid. Acher deze sproeiwagen kwam een volgwagen met zand en grint, waar na deze weg door de wals keurig werd voltooid. Het verkeer kon dan ook na 6 uur in de avond weer normaal rijden, zodat vandaag het materiaal voor de bouw van de kantine en kleedlokalen vanuit Ridderkerk getransporteerd kon worden en het geraamte enige gestalte nis gekregen zal hebben. Aangiften geboorten, Rotterdam, 16 aug.: J Koopmans-van den Berg, d: J Wielhou- - Dorsman, d: T Blonk-Hagoort. z; N E Rover-Niemeijer. d: A C Rowaan-van der z; B van Eeden-Srartd, z; C M Ooster- vCops, d; N M de Rijke-de True, d: A M ierboek-Caion. z; C M van Bokkem-van -den. d; W M Ottevanger-Romijn, z: B s-Rletkerk. d: F G Prins-Veenstra. d; L Z Somers-van Schijndel. d: L J M Friends- i n den Brink, z: G P van Schalk-de Gast, A Vermeulen-Vermeulen, d; H C van der m-van Kljn, d; M J van der Spoel-van ven, z; G P van Onlangs-Muris, z; A Frie- a-van Egmond. z; H de Boer-Minks. d: 8)>de: Vroedt-van Dal. z; W A van Rees-Her- BS'iv-d: M W van den Akker-Henneken, z; jSiivan. Eifsden-Verhage, d; J W Veen-Peteroff. 'Ck.P van Benne-Segers, d; S Verkuijl-Denis. tó/A:'Stuifzand-Hamers, z; M J van Schey- fer' Kramer, d; W Jansen-van den Berg, d; J Nonr]av.der-Fischer, z: L A van de Vel- ÏSgfyanDorrestein, d: S '.van 'Beek-Rolef, z: ©itden Houter-Bal. d; J van der Graaf-van t.'er Male. d; M M van der Linden-van der (flagt/'dt C .M Groen-Stout, d; J de Bruin-den ,:Hoed, z; T van den Bèrg-van Roosendaal, z; «AsdevRuiter-Boot,d. SCHIEDAM. - Het muziekkorps van Wilton Fijenoord heeft zaterdag een be zoek gebracht aan Papendrecht, waar de muziekvereniging Excelsior haar 40- jarig bestaan herdacht. De ontvangst was bijzonder hartelijk. De WF-Harmonie heeft een concert ge geven in de muziektent van Papen drecht. Meer dan 1000 toeschouwers woonden dit concert bij. Zaterdag hoopt de WF-Harmonie deel te nemen aan het grote bloemencorso in Rotterdam. Hieraan zullen vijftien muziekkorpsen deelnemen. Deze zullen verdeeld worden in drie groepen van vijf. Wilton Fijenoord is ingedeeld bij dé eerste vijf korpsen en zal bij de start de stoet opluisteren en wel tot de Conradstraat. Daarna zullen vijf andere" korpsen de stoet overnemen. O VLAARDINGEN. Op de kruising Broekweg Burg. Kruissingel vond dins dagmiddag een aanrijding plaats tussen een wielrijder en een auto. De 13-ja- rige C. K. uit Schipluiden treed met zijn 12-jarig zusje achterop over de Vijestlandse weg naar de Broekweg. Hij bemerkte het bord „voorsorteren" te laat op. en reed vrij plotseling naar links. Een achter hem rijdende auto die in plaats van rechts op het linker gedeelte reed remde krachtig om een aanrijding te voorkomen. Dit lukte niet. De jongen en het zusje kwamen te val len, waarbij het meisje een lichte her senschudding opliep. VLAARDINGEN. Het gemeentebe stuur van Vlatardingen heeft, zoals be kend, het mogelijk gemaakt, dat kinde ren, die wegens ziekte of andere li chaamsgebreken niet in staat zijn de lagere school te bezoeken, onderwijs aan huis of eventueel in een ziekenhuis krijgen. Dit onderwijs, dat voor ieder een kosteloos is, wordt - gegeven door huisonderwijzeressen, die in dienst van de gemeente zijn. Bij het aanwijzen van deze leerkrach ten wordt zoveel mogelijk rekening ge houden met de godsdienstige richting der ouders. De regeling is vanzelfspre kend bedoeld voor kinderen, die hoewel hun lichamelijke toestand hen belet om de lagere school te bezoeken. echter wél het onderwijs als zodanig kunnen volgen. Hieronder vallen kinderen, die tijdelijk ziek zijn, maar ook kinderen, die nooit de lagere school zullen, kunnen bezoeken. Tijdelijk zieke kinderen komen ech ter alleen in aanmerking voor.huison derwijs, indien de ziekte naar. redelijke verwachting tenminste drie maanden zal duren. Natuurlijk wordt het onder wijs in dergelijke gevallen wel onmid dellijk begonnen, zodat men niet eerst drie maanden moet laten verlopen, al vorens zich ie- melden. Het doel van de regeling is om de zieke kinderen gelijke tred te laten hou den met de gezonde leerlingen. Ouders en verzorgers worden dringend verzocht .om in voorkomende gevallen zo spoe dig mogelijk contact op te nemen met VLAARDINGEN. Het gezin van burgemeester J. Heusdens zal vrijdag de ambtswoning aan de Schiedamseweg •voor goed verlaten. Alvorens echter de nienwe bungalow aan de Maasboulevard te betrekken zal het gezin voor enkele dagen zijn intrek nemen in hei Delta hotel. De fraaie, nieuwe bungalow is name lijk nog niet geheel gereed gekomen. Gisteren werd een aanvang geemaakt met het leggen van de houten spanten- vloer in het respectabele woonvertrek, dat een prachtig uitzicht biedt op de altijd druk bevaren Maas. Het ernaast geiegan woonvertrek wacht nogop het leggen van de vloer. Deze kamer staat in verbinding met het baicon dat eveneens een riant uitzicht biedt -op Europa's meest bevaren rivier. Een grootse indruk maakt ook de «in richting van de badkamer met douche ruimte en de grote keuken, die be grensd wordt door een aparte wasruim te. De werkkamer van de burgemeester bevindt zich rechts van de hoofdingang. Dit vertrek zal echter nog niet in .ge bruik kunnen worden genomen omdat ook daarvan de vloer nog niet gereed is. Aan de bungalow, die vier royale slaapkamers telt wordt hard gewerkt. "Waarschijnlijk zal de nieuwe woning in het begin van do volgende week, be trokken worden. was er toen niet eens te doen, want het Hof, het Stationsplein en het Verplocgh Chassèplein waren de enigste objecten, die men te verzorgen had. De gemeen schappelijke parkaanleg in Viaardingen betekende alras meer werk voor de plantsoenendienst waardoor het perso neel om uitbreiding vroeg. Namens de directie van de Gemeente werken werd het woord gevoerd door de adjunct-directeur, ir. G- Brouwer. Hij schetste de ontwikkeling van de plant soenen in de voorbijgegane jaren, waar bij hij de nadruk legde op de veranderin gen welke zich voordeden. Vroeger im mers waren alle plantsoenen vrijwel passief en mochten niet betreden wor den. Thans echter zijn de meeste plant soenen keurig ingericht en kan men daarvan, genieten. Wegens vakantie van de wethouder •van personeelszaken, de heer M. H. L. .Weststrate reikte de heer Brouwer de draagmedaille behorende bij de konink lijke onderscheiding uit aan de jubilaris, .terwijl hij tevens de gebruikelijke grati ficatie, namens het gemeentebestuur -overhandigde. De adjunct-directeur prees de jubi laris voor zijn grote ijver en plichtsbe trachting en niet in het minst voor zijn medeverant woordelij kheiösge voel. Me vrouw Korpershoek werd verrast met een fraaie fruitmand. - In de rij van sprekers richtte zijn ds recte chef, de heer V. J, v. d. Weyden. de afdeling Onderwijs van het stadhuis; I hartelijke woorden aan het adres van de eventueel telefonisch onder het nummer jubilaris. Ruim 27 jaar heeft de heer 4541 toestel 41. van de Weyden met de heer Korpers- Op deze afdeling worden alle inlich- boek samengewerkt, waarbij hij hem nngen verstrekt, welke op het onderwijs he&tt leren kennen ais een bijzonder betrekking hebben. De aandacht wordt harcje -werker, die nergens voor terug- er..°p gevestigd, dat dit doel alleen be- ,-ie!nsde. Toen vorig jaar de werkzaam- reikt kan worden, md,en in de Barberspolder steeds uit bevolking medewerking j breidden, deed het personeelstekort zich verleent. i danig gevoelen. De heer Korpershoek wilde echter r» J - niet, dat het werk belemmering onder- -geen achterstand op te lopen. Helaas r umraingen deed hem dat geen goed, want daardoor VLAARDINGEN. Vrijdagavond van liep hij een hartaanval op. acht tot negen uur zal de voorzitter van Spreker gaf ais zijn mening te ken de Nederlandse Klokkenspelvereniging, nen, dat de jubilaris de koninklijke on- mr.R. deWaard de zomeravondbespe-1 derscheiding dubbel en dwars toekomt, ling verzorgen op het Oranje-carillon in Niet alleen de vakkennis van de heer de Grote Kerk op de Markt. J Korpershoek roemde hij. maar hy legde Het - programma vermeldt o-art Ge- verder nadruk op de bescheidenheid, de deel ten uit Erne rtdeine Nachtmusik plichtsbetrachting en de omgang met van W. A. Mozart, Tnomfmars uit „Aida j mensen en Slavenkoor uit „Nabucco" van G. Verdi. Verder wordt nog uitgevoerd de BIG-BEN-suite van R. de Waard, en vier kinderliedjes van Paul Chr. van Westering. Tot slot zullen er zeven va riaties over „Heer Jezus heeft een hofke" van R. de Waard worden gespeeld. GEREF. KERK Beroepen: te Peasens-Valthermonti kand. P. C. Meijer te Leiden; te Hijer Finkcn: W. Visscher, kandidaat te Nieuw Amsterdam; te Oppenhuizen: E.Groc nen-berg, kandidaat te Ommen. Aangenomen: te Tuindorp-Oostzaan; 3 Dijk te Paramaribo. Advertentie GEBOUW SPES Dordttestraitweg 23-27 (bij de Pleinweg) Dagelijks van 10-10 uur. 1 Munt M-34, T«!,if'UW, 0»tr»ch.u»rps«trIZ,Te!.4)lM mensen. Namens het personeel sprak de heer A. Voogt als voorman. Deze was met trots vervuld dat de plantsoenendienst zo'n goede werker in haar midden mag hebben. De heer 'Voogt deed zijn woorden vergezeld gaan met het aanbieden van een fraaie klok. Tenslotte was het Jan Zondag, die als afgevaardigde van de personeelsvereni- VLAARDINGEN. Verdacht van ging 't Hof zijn felicitaties en een grote diefstal van kleding uit een kleedlokaal fruitschaal aanbood van het Havenbedrijf "Vlaardingen-Oost De- heer Korpershoek. die als tuin- werd dmsaag door de politie_aangchou- jongen beRon. werd na verschillende den de 17-]ange L. E. K. uit Rotterdam, rangen te hebben doorlopen op 1 januari Tegen hem is procesverbaal opgemaakt 1 HOEK VAN HOLLAND. De vorige week in het recreatiegebouw van het kampeerterrein gehouden amusements avond. georganiseerd door de sportclub DVV in samenwerking met de beheer, der van het gebouw de heer Kooke heeft netto 800 gulden opgebracht. Aan deze feestavond werd belangeloos deelgenomen door bekende artisten zulks ten bate voor het koningin Wil- helminafonds. HOEK VAN HOLLAND. Woensdar 17 augustus zal om acht uur 's avonds in de Hoekse Bosjes weer een zomer- concert gegeven worden. Op het podiurr gelegen bij de vijver, op het mooistr stukje recreatiegebied, zal voor de Hoekenaren en de vacantiegangers, on treden de hnrmonieverc-nigmg uit Dc Lier „Liora". op x januari J 1957 bevorderd tot voorman-tuinman, j Welke functie hij thans nog vervult. l Na zijn vorig jaar opgelopen ziekte, is hij sinds 1 maart werkzaam in de kwe kerij. Kunststichting De Rotterdamse is, VLAARDINGEN. In de rubriek Het. spectrum" van de N.C.R.V., dat yanavondjtussen kwart over zes. en. half Jzëvbn 'wordt uitgezonden over—Hilver sum 2. kan men luisteren naar een. vraaggesprek, dat Goos Kamphuis gis- dank zij de medewerking van de ont- ieravond in de Emmauskerk had met|werPers vsn het Concertgebouw in de de heer A. v, d. Schee. Dit interview j "elegenheiö de bewoners van de Linker had .plaats naar aanleiding van de op- Maasoever een -overzicht te geven van name van een, grammofoonplaat, waar- het komende Concertgebouw in Rotter- van de baten ten goede komen aan de j dam. actie Stichting Steun Kerkbouw (S.S.K.), In de Expositiezaal „Zuid" van de Rotterdamse Kunststichting zal van he den tot en met 3 september een ten toonstelling worden gehouden van ma quettes en tekeningen aangevuld met enkele foto's. De expositie is dagelijks geopend van 10-5 uur De gemeente Rotterdam is in de gele genheid gesteld een lening aan te gaan, groot twee miljoen gulden met een loop- tijd van tien jaar tegen een rente van 4% procent. Aangezien de storting op 1 april 1961 zal plaats vinden, is één pro cent bereidstellingsprovisie' verschuldigd. De opbrengst van de lening zal in het Al-i gemeen Leningffo ndsworden gestort voor de financiering van kapitaalsuitgaven. Burgemeester en Wethouders stellen de| raad voor de leningsovereenkomst te j sluiten. HOEK VAN HOLLAND. Twee jon gens van 11 jaar, G. P. en F. K. wa ren (e Amsterdam uit de inrichting ,,Df vluchthaven" weggelopen en eland stien per trein naar Hoek van Holland gereisd. De politie in de Hoek. kwam hen op het spoor en bracht de knaper naar het bureau. Nadien zijn zij op transport gesteld naar de hoofdstad. HOEK VAN HOLLAND. Met e<" gevaarlijke snelheid probeerde de I8-j;' rige J. C. B. uit Den Haag een meis.ie dat op het provinciale rijwielpad in <i< Hoek wandelde, met zijn rechterhaw' mee te nemen. Hij raakte door deze on bezonnen daad de macht over 2ijn stuu' kwijt, suisde met grote snelheid op d' druk met auto's bereden Schelweg en kwam onder een auto terecht. De personenauto werd bestuurd don de 30-jarige draglinemachinist L. J. B eveneens uit Den Haagt De bromfietser was er ernstig aan toe en moest op voorstel van de politiearts dr. -Van Lonk- huyzen direct naar het ziekenhuis aar de Zuidwal te Den Haag worden ver voerd. Geconstateerd was, dat de lir keronderbeen was gebroken en dat h: een zware hersenschudding had opgeic pen. De bromfiets werd totaal ver nield. Maasoever SCHIEDAM. Geboren: Annemarle, d van T Winkelman en M Vos: NicoJaas, z van N Magers en G E Grotenberg; Dirk z van G de Beer cn H Lulling; Christina L, d van F Collé en H M W van Thlel; Margaretha M, d van SAJ van Gerven en M Over de Vest; Feplta A A M. d van O Appl en A A Kleine- Scoort; Edlgna M A, d van J H Salomons en A H Hulspas; Theodorus A M, z va» J Th Krebbers en J H Jacobs. Overleden: IJ Dijkstra, 80 jr, echtg van M van Hernen; A van Stijn, 72 jr; J Hijstek, 45 jr. L" I yDE LIJ K is het dan zo ver om een idee te verwezenlijken, zei ds. Mul der dinsdagavond vanaj de kansel in da Emmauskerk. Met een variant op een bekend lied, zou ik willen zeggen: 't Belangrijk avondje is gekomen'', icr- volgdc de voorzitter van het actie-comi té „Grammofoonplaat voor actie S.S.K." (Steun Stichting Kerkbouw) Evenals de avond tevoren, verzocht hij de gemeenteleden om de nodige stilte in acht te nemen, wanneer dc lamp op rood zou staan. Dat was trou wens uel nodig ook, want de kerk was voor een groot deel gevuld met appara tuur van Philips, die de definitieve op name rnaukte van dit gedeelte van de grammofoonplaat. Daarna tvas het woord aan de gemeen te, die de eerste kunt van de long-play plaat opende met het zingen van enkele verzen van psalm 98. Zingtzingt een nieuw gezang den Here, dien groten God, die tvond'ren deed. Het derde vers, Doet bij mu harp de psalmen horen werd gedeeltelijk door mannen en vrou wen gezongen. Het laatste couplet, Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoogklonk ons bij zonder goed in de oren. Dit vers werd door het gereformeerd kerkkoor met tegenzang gezongen en dit slaagde vol komen. Daarna volgt op de amaleurknnt van de plaat de zang van de jongenssopraan Bert Faasscn. Deze knaapdie verleden iveek dertien jaar werd, geeft een fraaie vertolking van „Ikzie ecu poort wijd open Slaan". Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat de Vlaardingse zingende zusjes,-EUy en Frannv Faassen hun medewerking zouden verlenen, maar doordat dit zang- duo inmiddels door Philips werd ge contracteerd. moesten zij helaas verstek laten gaun. Daarom is het altijd gemak kelijk als je dan 'een broer(tje) hebt om jc te laten vervangen. Daarna kan men op de plaat, die in september (niet op de marktverschijnt, de zang beluisteren van de kinderen ran de gereformeerde zondagsschool ijachin". Achtereenvolgens zingt de ge reformeerde jeugd van Viaardingen „Er gaal door alle landen een trouive Kindervriend", „En gaat het kind ter ruste, die Vriend verlaat hem niet" en twee verzen van gezang 190 „Daar bo ven juicht een grote .schaar" en Wij wensen ook daarheen te gaan, naar "t oord van vreugd cn vree." Dan hoort men het vorig jaar opge richte meisjeskoor „Cantabile" het mooie lied „Levenslust" zingen. Onder de bezielende leiding van de heer M. P. Benard heeft dit koor zich in korte tijd opgewerkt door een goed gehar monieerd geheel, dat bovendien in keu rige uniformen sijn zang liet klinken. Tenslotte eindigt deze kant van de plaat 'met gemeentezang van psalm 87. Zowel de gemeenteals de koorzang werd begeleid door de organist Gerril van Eersel, terwijl het geheel onder lei ding stond van de heer M. P. Benard. Een medaille heeft een keerzijde, MAASLAND. Bij raadsbesluit van 17 Juli 1959 werd vastgesteld een uit- T -i 1 breidingsplan, regelende de bestemming Op de Paul Krugerlaan te Den Haag j fb dit plan Is de omgeving van de staken dinsdag de 7-jaiige E. D. van de Vlieten en het Bommeer bestemd voor Wantsnijdersgaarde en de 31-jarige M. recreatieve doeleinden en natuurgebied. G. M. van de Kockstraat over. Een rao- De bestemming vaa dit gebied Is nader torrijder wilde achter de jongens langs geregeld in een door het instituut van rijden. Deze liepen evenwel plotseling Stad en Landschap van Zuid-Holland terug en botsten tegen, de motor. De opgemaakt ontwerp-ultbreidingsplan, re- zevenjarige knaap kreeg een hoofdwond j gelende de bestemming in onderdelen en moest in het ziekenhuis worden op- van gronden, gelegen nabij de vlietlan- genomen. De elfjarige jongen jongen kon den en het Bommeer (recreatieplan met schaafwonden aan de benen naar Maaslandse vlieten), huis gebracht worden. Bovengenoemde streek aldus de toelichting op het plan behoort tot de fraaiste delen van Midden-Delfland, waar de natuurliefhebber en de water sportbeoefenaar nog echt van de natuur kan genieten. De capaciteit van het watersportgefcied is mede door de smal le en langgerekte vorm en door de aan wezigheid van een natuurmonument ten noorden van het Bommeer, beperkt. Karakter en omvang van de wate-sport- beoefening zijn van een bescheiden al lure gebleven en dienen ook zoveel mo gelijk een sfeer van rust te behouden. Op Maaslands gebied is een vaste re latie ontstaan met een klein aantal wa tersportbeoefenaars van een Delftse vereniging, terwijl ook regelmatig een tien tot twaalftal zeilers uit Maassluis en Maasland het water van de vlieten en omgeving op gaat. maar een goede grammofoonplaat even eens en dat geldt niet in het minst voor deze Kerkbouw-plaat. Deze (beroeps)kant van de plaat wordt gevuld met sang van de bariton Max van Egmon en de Maassluise or ganist Koos Bons, De zanger zingt daar op Here Jezus Gij zijt mijn, hl iet zo treurig, niet zo zeer en Jezus is ons Licht en Leven, De organist speelt over deze liederen, dia afkomstig zijn uit bundel Woensel- Kooy eigen improvisaties. Deze opname, die in de middaguren uerd gemaakt slaagde in één keer, waarmee we maar willen zeggen, dal deze (Bach) kant het luisteren ten volle waard is. T\E plaat, die binnen enkele weken zal verschijnen komt niet in de handel, maar is uitsluitend verkrijgbaar via contactadressen, over geheel Neder land verspreid. Me.ti kan de plaat per giro bestellen op nummer 329.000, ten name van de penningmeester van de actie S.S.K. te Viaardingen. De prijs is zo laag mogelijk gehouden en bedraagt slechts f 5,75 per exemplaar. Als men meer over deze actie wil vernemen, kan men vanavond tussen kwart over zes en half zeven luisteren naar wat Goos Kamphuis vertelt, tij dens zijn vraaggesprek, dat hij gisteren hield met de organisator van de actie, de heer A. van de Schee. Natuurlijk over de zender Hilversum twee, ofte wel de N.C.R.V. te bieden. Voor een deel moet mr thans gebruik maken van de slecht b reikbare accommodatie bij het bedrijf) ten noorden van bet Bommeer, was de boten vrijwel in de vaarroute li.' gen. Maximaal wordt gerekend op een uitbreiding van 40 a 50 boten. Bij d-- nieuwe plaats voor de botenberging e.s behoeft voorshands niet gerekend I' worden op parkeergelegenheid voo- auto's. Voor Maassluise en Maaslands' zeilers is de afstand tot hun botc- n.l. slechts circa 1 km, terwijl-de Delft se zeilers veelal per bus komen, Ee bushalte is in de onmiddellijike nabij heid aanwezig. Aan de noordzijde van het gebied i' langs de route van het provinciaal rr- wielpadenplan de mogelijkheid aange<r ven van oprichting van een cafébedrit ten behoeve van de passanten. Relat: met het water is hier niet vooropge steld. Ten zuiden van het bestaande cafébe dryf is een bestemming gelegd ove" het achttal reeds aanwezige zomerhui1"- les, tengevolge waarvan deze bebou wing. wel verbeterd, doch niet in aanta' uitgebreid zat mogen worden. De bebouwingsvoorschriften biedc verder geen mogelijkheid tot uitbreidin- van de bebouwing. Het grootste type jachten dat op deze vlieten voorkomt is de BM. Aan de oostzijde van het gebied treft men de grootste concentratie van de watersport aan; omstreeks 350 tot 400 bootjes van allerlei slag vinden hun ligplaats in Viaardingen. Tengevolge van de stads- uitbreiding zal eèn ingrijpende wijziging plaatsvinden, die wel zal moeten leiden 'Hot het stichten van een nieuw water sportsteunpunt bij de Vlaardingse vaart. Daar dit project echter buiten het gebied van Maasland valt. zal dit onderwerp voor Maasland buiten be spreking blijven. De vermelding hier van illustreert evenwel dat de behoefte aan goed bezeilbare -routes in het vlie- tengebied stqjlig bestaat. Met het oog op meer gevarieerde zeilmogelijkheden en verbetering van het kruisen óp de noordelijke vlieten 2ijn in het plan en kele voorzieningen voorgesteld. Het ge deeltelijk vergraven van de graslanden tussen beide parallel lopende vlieten neeft, behalve capaciteitsvergroting en vergemakkelijking van het kruisen, ook de vorming van enkele eilandjes ten doel, die eventueel door de zeilers be- treden kunnen worden. In het westen is een suggestie - aan gegeven voor de aanleg van een be scheiden jachthaven. Hiermede is in de eerste plaats bedoeld de plaatselijk aan wezige jachten een beter onderkomen NAALDWIJKSE EIEKENVE1LING. A? S, ,?p\ Centrale Westlandse Eierenveiiir- c, ™1 .werden dinsdagmiddag, tota; 51.391 stuks eieren aangevoerd. Een wat op gewekte handel deed de volgende prijzen m !?r.ei1Lsortcrin« 0 16.00—16.40, I 15.70—15.SC v 111 14.70—14.80. IV 12.00—12.11 - „A,'6I!tiü-00' VI 8.70—8.80. VII 6.90, 2e sort! a.90—15.30, eendefsleren fl.00, alles per 100 si BEREL Ken RODENRIJS, 17 aug. Kom kommer platglas A 80 en on 27—38, 65 en c, 29-Jo. B So en op 24—30.4S en op 12-lf 9 _4® en °P 811, krom 22—28, komk. ka oo ,n bR 42—43, 60 en op 26—38, B 50 en O): °P n-22, C 35 en op 8-lf iin, .o bloe«ikool (0) 29—37. (8) 17—31. f!a,«A „16.80—24.10, B 10.30—14.60- I l?5—r?S'>' B 176—260. 160—170, CC 'f? A 1?®rr150. B 125—155; stokprlnsesrc 0^sa S'XÏ' s„tam 0,41—0,59. duitse 0 53- OORlJ^d 0-34—040, snij 0.63—079: andljvlt WfHPeen 0.10; kroten 0.08-41.11; komk.stek 0.030.15; slavellen 0.110.26. -Dla£^£ GROENTENVEILING. 16 aug ~54 r S k<)mi! L 2S~33- a 20—31, b 14 ^32 h iV aa,!ï 2„6;°W st, bloemkool a j: rt niatil^oS' !8-2,6' 13—-18, aanv 21.000 20 T a^ "~35, 3 22-33. b 17- ishjov O,11—22. aanv 35.000 st, sla exr 2bnneni„,311, ananasmeloenr mTké^k en 20—alles P st., krom wlsaÜrLiS—27' .'lBm 14-000 st. stekkom 6, aanv 12.500 kg, rabai postelein 14, stamprin aie rinrff-Jt/L si, steKKom ber 7 sniniJ? ÏT18' a,a"v 12-500 kg, rabar- cessen ÜrtiP Stej£in O"14- stamprin bronkbonm jb0!5en, 45' sr-ekbonen 44. 6-i3Cnpr Lrr 8 k«- :aanv 18.000 kg, selderij «few TomEamnNC? B9NSELERSDIJK, 16 kg; netmeloenëif 34^182'pe''1 au?.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2