1 nest Versoek van 9 Afrikaanse staten Japan: .Doorman' kan komen AANVAL OP CANADEZEN IN KONGO Maatregel tegen kernoorlog V.S. vormen eau Dr. Vixseboxse pakt koffers „Kameraad Powers" Engeland aangezocht als zaakwaarnemer V.S. afzijdig, China verheugd I M Weer ultimatum van premier Loemoemba Dr. Tsjang premier Strategische doelen in Sowjet-Unie vas Zwaartepunt van Jaarbeurs naar Croeselaan? Tweede dag van proces in Moskou NED. BELANGEN IN DJAKARTA D Om vast weer r r D ■m 1 DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1960 j Directeur: H DID RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4680 (Geldig tot vrijdagavond) Vw. Hoofdredacteur: Dr J. A H J S HKUINS SLOT J|E negen Afrikaanse landen die lid zijn van de Verenigde Na ties hebben verzocht de bijeen komst van de Veiligheidsraad over Kongo tot zaterdag of maan dag uit te stellen. Naar van wel ingelichte zijde wordt vernomen is Hammarskjoeïd met het uitstel akkoord gegaan. De delegatieleiders hebben van ochtend vroeg de kwestie-Kongo gedurende twee-en-een-half uur met de secretaris-generaal bespro ken. Het uitstel werd gevraagd om meer voorafgaand overleg mogelijk te maken, in de eerste plaats met de Kongolese rege ringsdelegatie, die vandaag in New York zal aankomen en even- °°k tussen president pakking, stappen aan boord van een Nkroemah van Ghana en presi- transportvliegiuig op het vleigveld van dent Tsjombe van Katanga, Loe- Elisabethstad, nadat zü hun taak heb- moemba's grote tegenspeler hprt nKernpdrnaen ann de Ztceerise _v P KERNOORLOG Ultimatum DE Amerikaanse U-2 piloot Powers heeft vandaag op de tweede dag van het proces dat in Moskou tegen hem wordt gevoerd gezegd dat hij spijt heeft van zjjn vlucht boven de Sowjet-Unie. Hij verklaarde dat hij naar zjjn me ning met de vlucht de Ver. Staten een slechte dienst had bewezen. Rowers stapte vanmorgen vol zelfvertrouwen de zuilenzaal van het gebouw van de Russische vak beweging binnen. De tweede dag van liet proces wordt niet bijgewoond door Po wers' moeder, die in haar hotel kamer zei: „Mijn aanwezigheid zou mijn zoon van streek kunnen brengen". Zij verklaarde zich overigens uitstekend te voelen en haar arts bevestigde-dit. Powers' echtgenote en vader waren wel in de zaai aanwezig. Het proces wordt vandaagook bijgewoond door Guy Burgess,-de Britse re geringsfunctionaris die destijds naar de Russen is overgelopen.' „Getalm" Onderwaterzwemster kwam het Kanaal niet over Drie principes V J Shell in geding Gelach Ziveden en Finland Zie verder pas. 4 Ie kol.) lm wm« O* Wltba trast as relet, U870O u Postoua ma Poeteirc No 424319 Klscntendienst abonnementen IBJij19 30 nut Zatordegr 17—18 uur Telefoon 115700. Huveeiwpieio 1 rel«foon 183467 <8 Posrtbu» 1091 Port pi ro Na 424867, Klwr>temH<in*t 18.30—19.30 Telefoon 362569 Smuwm 132 Telei «576. Thorn** 4 kern-pi 6 Telef. 65451. *hono»oi»Titst>rl)« 41 eerrt aar «raak. I 2.65 aar maand f f.96 aar kwartaal. Loaaa nummer* 15 eattt. Versehitnt 4atrall)to Rotterdam: •-Gravenhage Dordrecht: Schiedam: ENKELE OPKLARINGEN. Veranderlijke bewolking met opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige wind. In hoofdzaaktussen noord en west. Iets hogere tempera turen overdag. Morgen: Zon op: 5.30 Maan opï 2.36 onder: 19.56 onder: 18.12 PT"* OEKARNO heeft de laatste bati- O den met Nederland doorgesneden De diplomatieke betrekkingen zijn verbroken. Wat Loemoemba deed bij het begin van zijn actie tegen de Bel gen, doet Soekarno aan het einde van zijn actie tegen de Nederlanders. Al kwam de mededeling wel wat on verwacht, verrassend is zij niet. Se dert de overdvaent van de soevereini teit heeft de president elke verjaar dag van de republiek aangegrepen om van zijn haatgevoelens tegenover ons land blijk te geven. We zijn in de Joop der jaren aan heel wat gewend geraakt. Het verbreken van de diplomatieke betrekkingen zal na alles wat reeds gebeurd is op ons volk weinig Indruk meer maken. Intussen nemen de interne politieke spanningen in Indonesië toe. Sjahrir en Hatta hebben al lang met de pre sident geKroken. De rechtsgezinde Masjoemi en de socialistische P.S.I. moeten binnen dertig dagen ontbon den zijn. De president heeft in hoofdzaak nog slechts de steun van ultra-nationalis ten en communisten. Zijn gezag steunt op het leger. De linkse minister van Defensie, Nasoetion. is de feitelijke machthebber. Opnieuw heeft Soekarno Nederland als zondebok naar voren geschoven. Maar anti-Nederlandse campagnes hebben nu geen zin meer. En een aan val op Nw.-Guinea lijkt uitgesloten, want dat zou Djakarta in direct con flict brengen mot de Ver. Staten en de Verenigde Naties. j Soekarno deed het laatste wat hij! nog kon doen, namelijk de laatste; band met Nederland verbreken. Vee! gevolgen heeft het niet. Het is alleen maar triest, dat Soekarno zijn anti- Nederland-complex nog steeds niet de baas kan worden. IDDEN in de vakantieperiode heb- Uitstel van zittin V-raad over Kongo Japan heeft toestemming verleend ben een paar wilde stakingen de voor een bezoek van het Nederlandse aandacht getrokken In de kinster- vliegkampschip „Karei Doorman" aan camse hav°n waren ongeveer vierdui- Japanse havens tijdens de omstreden reis van het schip in het Verre Oos zend arbeiders 013 een protestacue van :en> gjdus heeft een functionaris van Belgische troepen, met volledige be- ben overgedragen aan de Ztceedse troepen van de Ver. Naties. .24 uur betrokken. Bij, Werkspoor in Utrecht' ging het urn een minder groot aantal, maar niettemin -was het ook een omvangrijke actie. De bona fide vakbeweging heeft te recht scherp stelling genomen tegen de ze acttes. Zowel In de havens als in de metaalindustrie geldt een- coüectie- ye arbeidsovereenkomst, waarover verleden jaar overeenstemming werd bereikt en die oog steeds van kracht is. Rechten en plichten van beide par tijen zijn in deze CAO's verankerd en een tussentijds neerleggen vaD bet werk komt neer op contractbreuk. Het is misscWn op zichzelf wel ver klaarbaar en begrijpelijk, dat er over bepaalde loonverhoudingen onbehagen is ontstaan. Spanningsvolle situaties dienen echter niet door onbeheerste ac ties maar door de daartoe ingestelde en geëigende organen tot oplossing te worden gebracht. Wilde stakingen blijven onder alle omstandigheden te veroordelen. Zij zijn slechts koren op ce molen van hen die graag in troebel water vissen. de Nederlandse ambassade verklaard. Japanse functionarissen weigerder commentaar te geven op het bezoek van de „Karei Doorman" Tegen bel voorgenomen bezoek van het vlieg kampschip, dat vermoedelijk begin september zal plaatshebben, is gepro- testeerd door de Indonesische ambas sadeur en door verscheiden# linkse organisaties. Een Indonesisch parlementlid heeft in Tokio verklaard, dat het bezoek van de „Karei Doorman" door Indonesië beschouwd zal worden als een „vijan dige daad", die economische sancties tegen Japan met zich mee kan bren gen. De mogelijkheid bestaat, dat wij de economische belangen van Japan in Indonesië behandelen, zoals wij dat met die van de Nederlanders eind 1957 hebben gedaan", zei het Indonischc parlementslid, E. A. Martalogawa. De Zuidknreaanse president Posoen Joen heeft vandaag de democraat dr. Tsjang aangewezen als premier. Ver wacht wordt dat het parlement met de benoeming akkoord zal gaan. Troepen van de Kongolese Force Publlque hebben op het vliegveld van Leopoldstad een Canadese kapitein be wusteloos geslagen en vier andere Ca nadezen aangevallen. Een ander ernstig incident gebeur de toen de Amerikaanse ambassadeur Timberlake vandaag door een Kongo lese soldaat met een gewees belet werd om zich naar premier Loemoemba te begeven met wie hij een afspraak had gemaakt voor een onderhoud. De Amerikaanse minister van De fensie, Gates, heeft gisteren de vor ming aangekondigd van een nieuw centraal militair planbureau, dat tot laak zal hebben de doelwitten in Rus land aan te geven die het eeist ge troffen moeten worden in geval van ccn Russische aanval op het westen. Het hoofd van de Amerikaanse strate gische luchtmacht, generaal Power, zal Sr leiding hebben van dit nieuwe bureau. Gates noemde de stichting van dit bureau „de meest belangrijke beslis sing waarbij ik betrokken ben ge weest" als minister. Hij deed deze mededeling tijdens de bijeenkomst van commandanten van Amerikaanse strijdkrachten, die deze week werden entboden in Washington voor het op stellen van plannen om een zo goed mogelijk gebruik van Amerika's mili- wite macht te mak„n. Dates verklaarde met klem dat het Plan dient ter voorbereiding op een eventuele algehele kernoorlog waarSij tevoren alle te nemen maatregelen moeten zijn vastgesteld. Hierbij wordt een maximale waar schuwingstijd verondersteld van 15 minuten voor een aanval door vijan delijke intercontinentale raketten. Minister Gates verklaarde verder dat het plan geen wijziging inhoudt van het bestaande Amerikaanse militaire beleid of van de betrekkingen met de bondgenoten. Gates zei ten slotte, dat het hem en zijn medewerkers precies een jaar had gekost om de keuze van strategische doelen vast te stellen. Generaal Power, die tevens comman dant blijft van de strategische lucht macht, krijgt voor het planbureau een staf van veertig officieren toegewezen, afkomstig van alle takken van de strijdkrachten en van het hoofdkwar tier. Zijn plaatsvervanger wordt waar schijnlijk een admiraal. Het p.anbu- reau krijgt zijn bevelen van o'e ver enigde chefs van staven, Amerika s hoogste militaire lichaam. De stichting van het planbureau is door minister Gates en de verenigde chefs van staven unaniem goedge keurd, Een voorstel van de luchtmacht voor de vorming van een nieuw stra tegisch commando (waardoor alle Amerikaanse aanvalseenheden prak tisch onder een generaal of admiraal zouden komen te staan) werd afgewe zen. Door de vorming van het plan bureau wordt evenwel bereikt dat de aanvalseenheden van de marine (met name de Polarisraket en de bommen werpers van de vliegdekschepen) een nauw geheel vormen met de bommen werpers en raketten van de lucht macht. De raad van beheer van de Jaar beurs te Utrecht streeft naar een zo groot mogelijke concentratie van de beurzen, waaraan bijzondere wensen tot specialisatie van deelneming en be zoek ondergeschikt zullen moeten wor den gemaakt. Het bestuur wil ook concentratie in de huisvesting van de beurs. Dit betekent, dat het zwaarte punt van de beurs in de toekomst wordt verlegd naar het enigszins ex centrisch in de stad Utrecht gelegen Croeseiaan-terrein, ten koste van de complexen aan het Vredenburg. In gemoderniseerde vorm zullen de gebouwen aan het Vredenburg hun bestemming wel behouden, doch steeds in logische samenhang met de corres ponderende groepen op het Croeseiaan- terrein, gezien in een groter verband. Op langere termijn gezien moet men echter rekening houden met een an dere bestemming van deze uit de jaren twintig en dertig daterende gebouwen. Dit merkt de raad van beheer van de Utrechtse Jaarbeurs op in een rap port over de ontwikkeling van de beurs, dat bij het gemeentebestuur van Utrecht is ingediend. In een ontwikkelingsplan voor de Jaarbeurs, .opgesteld door de archi tect Rein H. Fledderus, wordt voor de komende twintig jaar rekening ge houden .met een verdubbeling van de expositieruimte. Deze nieuwe ruimte zal uiteraard voornamelijk aan de Croeselaan gevonden moeten worden, In zijn plan is een aanzienlijke uitbreiding van dit complex voor zien. Daarvoor is 27,8 ha grond no dig. Deze ruimte zal volgens het plan-Fledderus kunnen worden ge wonnen door sloping van een aantal openbare gebouwen en woningen aan en rondom de Croeselaan. Zo zullen volgens dit plan o.a. moe ten verdwijnen het gebouw van de gemeentelijke reinigingsdienst, de sla gersvakschool. de hal van de Utrechtse veemarkt en twee van de drie kazer nes aan de Croeselaan. Volgens Ghanezen is het waarschijn lijk, dat Nkroemah vooreerst niet zelf gaat, maar een delegatie naar New York za] sturen. De Nederlandse zaakgelastigde te Djakarta, dr. J. J. Vixseboxse, is begonnen zön koffers te pak ken. Twee weken geleden arri veerde hij in zijn nieuwe stand plaats. Dr. Vixseboxse verklaarde niet te weten wat de gevolgen van Soekarno's besluit zullen zijn voor de vier» duizend Neder- ianders die nog in Indonesië leven. „De toe komst van de Shell", zei hij, „is nu aan de Indonesische regering." Voordat In donesië de di plomatieke be trekkingen met Nederland ver brak, had het al Nederlandse j eigendommen tot een waar de van onge veer 40 miljard gulden gena tionaliseerd, sinds op 27 decem ber 1949 de beide landen formeel uiteengingen. Wat zal er gebeuren met deze bezittingen? Zal er compensatie worden betaald? „Ik héb er ab soluut geen idee van", zei de Nederlandse zaakgelastigde. Overigens zei hij geen com mentaar te kannen geven op Soekarno's besluit. „Ik heb bier nu geen. enkele officiële functie meer" merkte hü op. „Ik ben hier precies twee we ken'geweest en ben müi» offi ciële werkzaamheden nog nau welijks begonnen. Mijn enige plicht is'nu'zo spoedig mogelijk te vertrekken", verklaarde de zaakgelastigde. Dr. Vixseboxse had vooraf ken nis gekregen Van Soekarno's be sluit; maar de aankondiging kwam voor dè. buitenwereld als een volslagen verrassing. Powers: Vlucht met 1-2 nadelig voor V.S. De ouders en de echtgenotevan Pouters volgden gisteren gespannen het proces tegen de vlieger op de tribune van het vakverenigingsgebouw ir. Moskou. Even voor de Kongolese rëgettalgs- detegatie gisteren uit Leopoldstad ver trok, stelde preinier Loemoemua op een persconferentie min of meer een ultimatum aan de Veiligheidsraad, Hij waarschuwde, dat hij- zelf troepen naar -Katanga zal- sturen;-eventueel rhet'de hulp van bevriende landen, als de raad niet ingaat op zijn verzoek om „neutrale" waarnemers te zenden. Hammarskjoeïd heeft de resoluties „op zijn eigen wijze" uitgelegd, aldus Loe moemba. Maar Katanga is een aange legenheid van ons zelf. Wij hoeven daarbij geen les te krijgen van wie ook De Amerikaanse mevrouw Jane Baldasare heeft haar poging orn onder water het Kanaal over te zwemmen woensdag moeten opgeven door een defect aan 'de zuurstofvoorziening van haar kikvorsuitrusting. Zij heeft be sloten binnenkort een nieuwe poging te zullen doen. Op een vraag of hij de huip van andere landen zal inroepen, als ay nu geen bevredigend antwoord van de Veiligheidsraad krijgt, antwoordde Loemoemba: de Veiligheidsraad is voor ons op een bevredigende wijze opgetreden. Het is Hammarskjold die nagelaten heeft ons voldoening te schenken. Maar als we gedwongen zijn de hulp van andere landen in te roe pen, dan zullen ive ons wenden tut lan den die bereid zijn ons të helpen. Het getalm in de .uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad over Katanga bewijst duidelijk, aldus Loe moemba. dat in 'bepaalde kringen de wens leeft van Kongo een tweede Korea te maken. Hij zei dat hij dagelijks verzoeken ontvangt om dadelijk op te treden in deze afgescheiden provincie. Een van de partijen die in Loemoem- ba's regering vertegenwoordigd is, de partij van de vooruitgang, heeft echter gisteren de Veiligheidsraad een tele gram toegestuurd, waarin Hammars- kjöld optreden in Kongo geprezen wordt en waarin aan de Veiligheids raad wc rdt verzocht niet toe te geven „aan de chantage van de regering Loe moemba". Het telegram werd verzon den door het secretariaat van deze party, die na Loemoemba's nationale Kongolese beweging het sterkst in het parlement vertegenwoordigd is. President Nk/oemah van Ghana heeft gisteren in de parlementszitting waarin hij een uitnodiging van, Tsjom be om naar Katanga te komen ter sprake bracht, drie principes genoemd, die de V.N dienen aan te houden bij de uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad. 1 De V.N. dienen de Kongolese rege ring te assisteren bij het handhaven van een ordelijk bestuur en bij het be schermen van de territoriale, integri teit; 2. De V.N.-strijdmacht in Kongo moet grotendeels bestaan uit Afrika- nen, om de Kongolezen tastbaar te to nen, dat het koloniaal tijdperk werke lijk voorbij is: 3. De V.N. dienen 't kolonialisme ie verhinderen zich opnieuw in Kongo te nestelen. Hij deelde mee, dat Ghana overleg pleegt met andere Afrikaanse landen om een oplossing voor Kongo te vin den. rlJDENS het verhoor van de Amerikaanse piloot Powers wendde een van de tolfce» zich vandaag op een gegeven ogen blik tot de vlieger en zei: Ka meraad Powers". Hij herstelde zich snel en zei: .Jfeem me ntet kwalijk. Ik bedoel beklaagde Powers". (Van onze parlementaire redacteur) E Nederlandse regering heelt de regering van „Groot-Brit ianriiëverzocht voortaan de be langen van ons land in de Indo nesische hoofdstad te behartigen. Van de regering te Djakarta was vanmorgen noggeen antwoord binnen op de vraag, of zij met deze zaakwaarneming akkoord gaat. Evenmin was in Den Haag al be kend. wié Indonesië in Nederland zal vertegenwoordigen. Dit zal vermoedelijk de Verenigde Ara bische Republiek of India worden. Inmiddels is men op de kantoren van de Indonesische diplomatieke vertegen woordiging begonnen met de voorbe reidingen tot een zo spoedig mogelijk vertrek. De enige tientallen Indonesi sche diplomatieke ambtenaren in Den Haag genieten tot het eind van de maanddiplomatieke bescherming. Daarna moeten zij ons land verlaten hebben. Deze regeling is gelyk aan die voor de Nederlandse diplomaten in Djakarta, al is de Nederlandse staf daar veel geringer dan die van Indonesië in Den Haan. Nederland heeft namelijk behalve dr. Vixseboxse maar vier diplomaten in Djakarta. De ambtenaren van onze vertegenwoordiging in de Indonesische hoofdstad hebben namelijk geen diplo matieke status. Het behoeft geen verwondering te wekken, dat -Nederland zich voor het waarnemen van de belangen tot Groot- DE VERENIGDE STATEN zuilen zich strikt afzijdig houden na de verbre king van de diplomatieke betrekkingen tussen Djakarta en Den Haag, Functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington lieten weien dat de V.S. geen, enkel initiatief zuilen nomen, om te trachten het geschil te beslechten. m Premier Tsjoe En-lai van Rood-China heeft gisteravond aïs „vriend en huur" Indonesië krachtige steun toegezegd. Op ecu receptie ter gelegenheid van de Indonesische onafhankelijkheidsdag zei hij verheugd te zijn geweest het bericht uit Djakarta te hebben vernomen. Brittannië heeft gewend. Toen in 1957 duidelijk werd, dat Soekarno een grote anti-Nederlandse campagne ontketende, heeft Nederland de verschillende con sulaire belangen al aan Groot-Brittan- nië overgedragen. Het lag dan ook in de lijn der verwachting, dat nu Soe karno definitief; alle diplomatieke con tact met Nederland heeft verbroken, de Britse regering zou worden ge vraagd als zaakwaarnemer op te tre den.; Bovendien is de positie van de Ko ninklijke Shell, een Nederlands-Britse combinatie, thans in het geding. Reeds meermalen heeft Soekarno gedreigd alle niet-Nederlandse bedrijven te nationaliseren en dit dreigement heeft hij woensdag herhaald. Behalve de Shell, heeft ook de Unilever (eveneens een Nederlands- Britse combinatie) nog grote belan gen,in Indonesië. Het is vanzelfspre kend, dat Groot-Brittannië de eerst aangewezene is om de belangen van deze bedrijven te behartigen. Het Nederlandse kabinet zal zich morgen in de wekelijkse kabinetsver gadering op de ontstane situatie bera den. Dan zal ook worden gesproken over de consequenties die de breuk met Djakarta moet hebben voor de spijtoptanten. Dient het toelatingsbe leid te worden verruimd of niet, dat is de vraag die men momenteel in Den Haag stelt. In Indonesië verblijven nu nog 4000 Nederlanders en ongeveer 16.000 spijt optanten. Met hun gezinnen en ver wanten vormen deze laatsten een groep van ongeveer 50.000 personen. Maar precies te zeggen is dit niet, omdat bijna dagelijks; blijkt, dat het aantal spijtoptanten nog toeneemt. Zeer zeker zal de groep onder de druk der omstan digheden opnieuw groter worden. Nadat gisteren bekend was geworden, dat Indonesië alle-diplomatieke betrek kingen met Nederland verbroken had, heeft het ministerie van Buitenlandse. Zaken te Den Haag deze beslissing „even teleurstellend ais zinloos" ge noemd. „De verbetering van de betrekkingen tussen beide landen, waartoe Neder land steeds de deur heeft opengehou den, is hierdoor van de kant van Indo nesië welhaast onmogelijk gemaakt", aldus het officiële commentaar'van Den Haag. E van de Oceaan afkomstige de pressie. die gisteren de Golf van Biseaye naderde, trok vandaag door Noord-Frankrijk naar Duitsland. Ze gaat vergezeld van een groot regen- gebied, dat zich vanochtend over geheel Nederland, behalve het uiter ste noordwesten, uitbreidde. In oostelijke richting strekt zich de regenzone al tot in Polen uit. Dit laatste hangt samen met het opdrin gen van warme lucht in de hogere delen van de atmosfeer hoven Mid den-Europa. Boven het gehele Noordzeegebied en de Britse eilan den is de luchtdruk laag. In deze lagedrokzone wordt boven Noordwest-Engeland een kleine sto ring aangetroffen, die gevuld is met onstabiele lucht. Deze storing zal liet eerstkomend etmaal naar de Noordzee gaan, waardoor ook in on ze omgeving de atmo**--- '-bie- ler wordt. Daarom - orsen plaatselijk buien vc 'maar opklaringen kunnen eveneens wor den verwacht. -Hl Powers' verdediger begon de dag met het stellen van een aantal vra gen aan zijn cliënt. De eerste vraag was wanneer Powers, toen hij voor de centrale inlichtingendienst begon te vliegen, vernam dat hij misschien ook boven de Sowjet-Unie zou' moeten vliegen. De beklaagde antwoordde op heldere, vastberaden toon, dat dat zes of zeven maanden later was. De eerste vragen door de openbare aanklager, Roedenko, hadden tot doel Pakistan tebetrekken in de verant woordelijkheid voor de vlucht boven de Sowjet-Unie, die ermee eindigde dat Powers op 1 mei nabij Swerdlowsk werd neergeschoten. Op een serie vragen van de prose- cutie gaf Powers toe, dat de autori teiten geweten moeten hebben', dat zijn U-2-toestel, vanaf de basis Pesja- war moest opereren. Hij ontkende persoonlijk iets ervan te weten of een. dergelijke bevoegdheid verleend was. - „Heeft Pakistan u de bevoegdheid;? gegeven boven de Sowjet-Unie te.vlié- gen", aldus de aanklager. „zy gavén het mij niet persoonlyk", r antwoordde Powers. „Schond u het Pakistaanse lucht- ruim?" „Als de autoriteiten, van mening waren dat ons geen verlof ertoe ge- geven was, dan werd het luchtruim,;; geschonden", zei Powers. - ,,Hadjlen uw autoriteiten- verlof het Sowjet-luchtruitn binneli te dn V. 'i „Dat weet ik niet." „Als u verlof had zou u hu niet in de beklaagdenbank ziften", aldus de aanklager. ,Jk neem daarom aan, dat zij geen verlof hadden", aldus Powers, Hierop volgde gelach in de zaai. De aanklager ondervroeg Powers over de hoogte waarop de U-2 vloog toen hy de Sowjet-Unie binnenkwam en de hoogte waarop het vloog bn- ven Swerdlowsk toen het neergescho ten wefd. v?:'??V:?: •Powers zei, dat bij het overschry-f,'-. den van de grens hy op ongeveer1 20.000 meter vloog maar dat hy-in de buurt van Swerdlowsk gestegen was tot 20.740 meter, omdat een deel van de benzine verbruikt was en het toe stel lichter was. „Op dig boogie werd u geraakt door een raket?" - „Op die hoogte werd ik door' iets geraakt. Ik zag niet wat", antwoordde; Powers. De volgende vragen van de open- - bare aanklager waren er kennelijk op gericht de bewering meer naar vorèn te halen dat Powers erop voorbereid was over Finland en Zweden op'weg naar Bodö inNoorwegen te vliegen, als zyri benzine begon op te raken; .7; Dit is een belangrijk pont waarvan deRussen veel werk maken In de hoop dat dit anti-Amerikaanse gévoé- j lens in die landen zal doen ontstaan». De aanklager ging verder op dit punt. in door Powers te vragen naar V een vlucht die hij maakte vanaf een-: luchtbasis in Turkye naar Bodö m. 1958. Na ongeveer een minuut geaar-' zeld te hebben zei de piloot, die tnet zijn handen op het hekje- voor hem;: steunde: „Ik steeg op in Turkye, vloog over een deel van dat land, daarna Griekenland, Italië.'' Toen aarzelde hy weer, wreef langs zijn wenkbrauw en zet: „Of Frankrijk, Oostenrijk of Zwitserland ik her inner het mü niet meer." Dit is de eerste maai in het proces dat de Sowjet-Unie probeert te bewij zen dat de Amerikaanse militaire vlieg tuigen over het officieel neutrale Oostenrijk en Zwitserland vlogen. Powers ging verder met te verkla ren dat hy zijn vlucht voortzette over West-Duitsland, mogelijk Denemar ken en daarna Noorwegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1