Winstpunt Zware aanval V.S. in op requisitoir ONTDEKKER GESLAAGD: KOERIER MISLUKT Piloot bleef onbewogen tussen Spanning Kongo bereikt climax en V.N. PILOOT VERZOEKT OM CLEMENTIE „Geen vijand van Russische volle Loopjongen en f 11.000 zoek Biologen willen 1.0 in Noordzee Mary Kok zwom over Kanaal Tsjoe is voqt vreedzame coëxistentie Poole in Nairobi terechtgesteld r NA ERNSTIGE INCIDENTEN Naar postkantoor... Britse treindieven stelen 80.000 Felle protesten bij Loemoemba Burgemeester was koerier voor de Algerijnen Europese prijs voor prins Bernhard Vrij veel zon r VRIJDAG 19 AUGUSTUS 196© Directeur: H. UL KU1U NEGENTIENDE JAARGANG No. 4681 -\ Hoofdreriacreur. üi J A H J. BKUINS SLOT Afrikaan na 63 uur levend uit ingestorte goudmijn ■Roedenko zei ondex- meer: „Ik heb alle reden de hoogste straf te eisen, maar houd rekening met het berouw dat Powers heeft ge toond. Moge het vonnis een krachtige waarschuwing zijn aan hen die een politiek voeren die in strijd is met het volkerenrecht en aan hen die op last van hun meesters zich niet storen aan de wetten en de soevereiniteit van de Sowjet-Unie". Verjaagd Kalm „Overtuigend bewijs" uniuiiiiiiitii>iiiiininniiiiiittiiiiiiMlllllliÜ"]liii»iniiiininr Grinjew LEVEN IETS DUURDER t'O NERS anticoordde gisteren onbevangen op de vragen van de openbare aanklager, Roedenko. Op deze foto legt de Amerikaanse vlieger een. verklaring af. De spanning tussen de Ver. Na ties en Kongo heeft een hoogte punt bereikt door een aantal ern stige incidenten. Nadat een aan tal Canadese militairen in Leo- poldstad door Kongolezen waren mishandeld, werden later vijf Amerikanen op het vliegveld door Kongolese troepen omsingeld en tegen een muur gezet. Een luite nant, die Frans kende, hoorde zeg gen, dat zij zouden worden dood geschoten. Een kapitein van de V.N. die met troepen te hulp snel de, bevrijdde de Amerikanen. Ook Noors en Belgisch personeel werd lastig gevallen. Een Noorse kapi tein werd vier uur lang vastge houden. Premier Diefenbaker van Cana da heeft Loemoemba een gepeperd protest gezonden. De plaatsver vanger van Hammarskjoeld, dr. Bunche. die bij Loemoemba zijn beklag over de incidenten wilde indienen, werd niet ontvangen door de premier. Dr. Bunche heeft Loemoemba er inmiddels van in kènnis gesteld, dat hij een volle dig rapport over het gebeurde heeft toegezonden aan het secre tariaat van de V.N. in New York. Desnoods vuren (Zie verdei pag .1. (e Hoi.) ZWITSER IN ARREST ^4 Bezorgdheid Ït'ï t'kA wol-- va. j* 1 «ahfevvcj&jfS Jé Zeven vooraanstaande Papoea's op bezoek Witte de Withatraat IS Telet 11S700 IJ Pofftbu» 1-112 Postsiio No 42*529 iCIacftteadienat aoonaeraenten 18.31}1#30 iaat Zaterdags 17—18 uur Tei«<xm US7QQ. (travenhaee: Hu^eeoaplehi 1 Telefoon 183467 (3 Umb) Gra Posttro# 1091 - Postgiro No *24367. Klnchtendienst 18.30—19 30 Telefoon 362588. Dordrecnt: Snnlwes 132 Telei 4576. Schiedam: TTitmas A Kempisstraat 6e Telef. 85451. 4honnemerittoril« 61 cent oer week- 2.65 per «aatid. per kwartaal. Losse nummers 16 Möt. Verscfcijltt dagelljk* jattertlam: J TH&um> (Geldig tot zaterdagavond) IETS WARMER OVERDAG Perioden met zonneschijn en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot zwakke wind tussen west en zuid. Iets warmer overdag. Morgen; Zon op: 5.31 Maan op; 3.32 onder: 19.54 onder: 18.47 EEN nieuw schooltype doet de laat ste tijd steeds meer van zich spreken, namelijk de detailhandels vakschool. Het bewijst dat het mid- denstandsonderwijs bezig is nieuwe wegen te bewandelen. De noodzaak daartoe deed zich steeds meer gelden. De middenstand worstelt met het opvolgingsvraagstuk. Het gaat om de vraag hoe voor de toekomst goede, energieke, met hun tijd meegaande ondernemers zuLlen worden gevormd. Leerboeken en cursussen van een kwart eeuw geleden zijn uit de tijd. Zij passen niet meer op de hedendaag se problematiek. Zal het opvolglngs- vraagstuk op de juiste manier worden opgelost, dan is een ingrijpende her ziening van het middenstandsonder- wijs noodzakelijk. In de Tweede Kamer is de zaak bij de middenstandsdebatten ook aan de orde geweest. Van regeringswege bleek men hiervoor ook een open oog te hebben. Staatssecretaris Veldkamp was het ermee eens, dat nieuwe we gen moeten worden bewandeld, waar bij hij o.a. dacht aan stimulering van het instituut* der detailliandelsvak- scholen, ruimere aanwending van de mogelijkheden, die de N.O.-wet biedt en instelling van een inspectie voor het middenstandsonderwijs. VAN de zijde van de Chr. Midden standsbond is men reeds lang doende het instituut van de detailhan delsvakschool tot ontwikkeling te bren gen. Zeer verheugend was wel een paar weken geleden het bericht, dat de Amsterdamse gemeenteraad de noodzakelijkheid heeft uitgesproken van een chr. detailhandelsvakschool in de hoofdstad. Daarmee werd het recht erkend van de prot. chr. volksgroep om te komen tot eigen detailhandels- vakouderwijs. Een belangrijk winst punt na langdurige voorbereidingen. Van het aanvankelijke plan van de Chr. Middenstandsbond om zes chr. detailhandelsvakscholen te stichten, zijn thans twee projecten gerealiseerd. Apeldoorn en Middelburg draaien reeds een vol jaar en ontwikkelen zich gunstig, in september zullen in Apel doorn wederom twee parallelklassen beginnen na de twee van vorig jaar. Hoogeveen en Amsterdam verleenden een noodzakelykheidsverklaring doch staan nog niet op de rijksbegroting. In Leeuwarden en Den Haag wei gerde de gemeenteraad medewerking. Merkwaardig is, dat beide -aangevraag de scholen een provinciaal karakter zullen dragen terwijl een plaatselijke gemeenteraad weigerde. Voor beide scholen is men thans in beroep bij de Kroon. Te hopen valt, dat ook voor Den Haag en Leeuwarden de weg geëffend mag worden tot stichting van deze scholen. De eigen problematiek, die hier ligt. vraagt stichting van eigen scholen die zich gedragen moeten we ten door de steun van de gehele ge organiseerde chr.steljjke middenstand, Eis tegen Powers vijftien jaar Donderdagavond laat is een met- blanke arbeider uit de goudmijn bij Johannesburg, waar dinsdag een in storting heeft olaatsgevonden, gered, nadat hij 63 uur onder de grond ge vangen had gezeten. Hij is met een zenuwschok en een gebroken been in het ziekenhuis opgenomen. Al eerder was een andere Afrikaan levend boven gebracht. Bij de ramp zijn een blanke en elf Afrikaanse mijnwerkers om het leven gekomen, D Vanaf de vliegbasis Vandenbcrg. In de Amerikaanse staat Californië, is een satelliet van het type „Ontdek, ker" tn een baan rond de aarde ge schoten. De satelliet is in een baan om beide polen gekomen. Vandaag zal gepoogd worden de sa telliet, die „Ontdekker 14" is genoemd, tijdens haar zeventiende vlucht over de Noordpool van de draagraket los te schieten in de richting van de aarde. i'er hoogte van Hawaii zal d&n ge tracht worden de satelliet, die 136 kg weegt, te bergen. Be satelliet heeft een totale lengte van bijna 6 meter. De Verenigde Staten hebben donderdag een mislukte poging gedaan een verbindingssatelliet in het luchtruim te brengen. De satelliet, die de naam droeg van „Koerier", zon telkens bij het pas seren van een station, dat de satelliet op zijn baan volgt. 340.000 woorden in vijf minuten kunnen ontvangen en uitzenden. De „Koerier" is echter twee-en- cen-halve minuut na de lancering in de lucht ontploft. De ontploffing betekende de mis lukking van de eerste stap van een onderzoek op lange termijn naar de mogelijkheid van het gebruikmaken ian satellieten voor een verbindings- net voor de Amerikaanse strijdkrach ten over de gehele wereld. E openbare aanklager in het proces-Power» te Moskou, Roe denko. heeft vandaag tegen de Amerikaanse vlieger een ge vangenisstraf van vijftien jaar geëist. Roedenko bevond Po wers schuldig aan spionage en eiste daarvoor een maximale gevangenisstraf. Het Russische publiek in de propvolle zaal'reageer de op de ei» met een stormachtig applaus. Na de eis kwamen Po wer» verdediger, Grinjew. en de beklaagde zelf aan het woord. Daarna trok het hof zich terug; verwacht werd dat vanmiddag laat of vanavond de uitspraak zou vallen. De eis van Roedenko kwam na een fel requisitoir van bijna an derhalf uur, waarin Amerika op scherpe wijze werd veroordeeld voor de vlucht van de U-2 boven de Sowjet-Unie, De 31-jarige Po wers hoorde de eis onbewogen aan. Zijn vrouw Barbara, die doodsbleek zag, zakte voorover en liet het hoofd op de balie voor haar rusten. De ouders van Powers zaten onbeweeglijk toen zij de eis boorden. In de Sowjet-Unie staat op spionage de doodstraf of een gevange nisstraf variërend van zeven tot vijftien jaar. Roedenko zei echter in het geval Powers niet de doodstraf te willen vragen. Terwijl Powers poppetjes zat te tekenen, hoorde hij zich door de open bare aanklager als volgt beschreven worden: „HU is geen gewone spion maar een zorgvuldig opgeleide misdadiger. Hij kan niet zeggen, dat hy gedwongen werd dit bevel (voor de U-2 vlucht) uit te voeren omdat hij zich vrij willig voor geld verkocht". „De beklaagde Powers beging een grote misdaad tegen ons land en hier moet de strengste straf opgelegd wor den". „De bewust bedreven misdaad is zo ernstig, dat de gewone strafmaat hier voor niet aangelegd kan worden". yo v? Het gehele publiek in de zaal, on geveer 2000 personen, stroomde na de eis de gangen in. De familie Powers bleef in de bescherming van de loge waarin zij het gehele proces gezeten heeft. Russische fotografen, de enigen die foto's van het proces mogen ma ken, renden toe, maar werden door Powers Sr. verjaagd. Daarna stapte Barbara Powers naar buiten, haar twee advocaten dicht aan haar zijde. Haar moeder, mevrouw Brovht, was de enige die sprak. Toen journalisten vroegen hoe haar doch ter zich voelde, zei zij: „Hoe zou u zich voelen? Zij is ver schrikkelijk in de war" Daarna met een siddering in haar stem en elk woord bitter accentuerend: „Vijftien jaar!" De dokter van Barbara deelde mee, dat hij haar rustig gehouden had met kalmerende middelen. Zij scheen zich te beheersen en ïeek kalm toen zij de gang instapte. Zij huilde niet en uiter lijk was niets te merken van de schok die zij moet hebben ondergaan. Naar verluidt is haar beloofdt dat zü baar man morgen zal mogen be zoeken. Of ook de ouders run Powers deze belofte hebben gekregen is niet bekend. In zijn requisitoir, dadelijk na de opening van de zitting van vandaag, zei de o-penbare aanklager, dat de 7Ae verdpr pa£. 3. Se kol.) (Van onze correspondent) De achttienjarige loopjongen P. J uit Breda is sinds gistermorgen met elfduizend gulden van zijn werkge ver op de loop. Hij was werkzaam op de afdeling benzine en olie van de farmaceutische groothandel Smits en Tetrode aan de Spoorstraat. Tegen tien uur kreeg hij opdracht elfduizend gulden te storten op het nabijgelegen spoorwegpost kantoor. Toen hij om elf uur nog niet terug was, belde de heer Smits het postkantoor op, waar men hem mee deelde, dat zyn loopknecht daar niet geweest was. Gisteravond heeft de politie zijn fiets in de stalling van het Bredase station gevonden. De jongen is nog nooit met de politie in aanraking geweest. Er is niets on gunstigs van hem bekend.' Integendeel: het is een onopvallende figuur. Hij woont met zijn ouders in een nette middenstandsstraat in de nieuwe woonwijk Brabantpark. Uit de postwagen van een trein van Brighton naar Londen hebben dieven uit postzakken een bedrag van onge veer 80.000 gulden gestolen. De conducteur werd' gekneveld, kreeg een prop in de mond en werd ge boeid. Om helemaal zeker te zijn dat de man niet te spoedig alarm zou slaan werd zijn gezicht bovendien met verbandgaas omwonden, zodat hij er uitzag als een mummie. Na dat de dieven de postzakken hadden leeggehaald werd de deur van de postwagen met vijftien centimeter lange spijkers dichtgetimmerd. Bij aankomst'in Londen maakten de dieven zich terstond met hun buit uit de voeten. De politie had vanmor gen nog geen spoor van hen kunnen ontdekken. Een MILJARD VISSEN willen Britse biologen in de Noordzee loslaten om de visstand in dit inter nationale viswater bij uitstek te ver beteren. De uitvoering van het pian kost dertig miljoen gulden, een respectabel bedrag, zodat de geleerden zich afvragen of zij dit van de regering of van belangstellenden kunnen loskrijgen. Hun argument: de visvangst in de Noordzee brengt nu 60 miljoen per jaar op: over enkele jaren zou dat verdubbeld kunnen zijn «I? zij hun voornemen kunnen uitvoeren. Om te beginnen zullen de Britten 500.000 schollen van ongeveer vier maanden oud iii de Noordzee uitzetten. Aan dit experiment zijn uitgebreide proefnemingen in hel centrum voor wetenschappelijk onderzoek van de marine te Lowestoft (Engeland) voorafgegaan. Daarbij heeft men o.a. ontdekt dat één van de tien schollen die In zee gebo ren worden, de kans heeft volwassen te worden. Tot nu toe meende men dat niet meer dan één op de duizend jonge schollen de gevaren van de zee overleefde(UPI) De Amerikaanse vlieger Francis Powers heeft vandaag een verzoek om clementie tot zijn rechters gericht, na dat bij de opedbare aanklager vijftien jaar gevangenisstraf tegen zich had horen eisen. ■- Powers verklaarde tegenover de rechters dat hij berecht wenst te wor den als persoon, niet als politieke figuur. „U hebt alle bewijzen gehoord en móet beslissen welke "straf ik moet hebben." „Ik ben mij bewust dat Ik een ern stige misdaad begaan beb en er' voor gestraft moet worden Powers voegde eraan toe: „Ik verzoek het hof het bewijs af te wegen en rekening te houden niet alleen met het feit dat ik een misdrijf begaan heb, maar ook met de omstan digheden die mij ertoe brachten." Powers verklaarde voor het hof dat hij „diep berouw heeft en dat het hem ontzettend spijt wat hij gedaan heeft." Zijn vrouw, Barbara, en. zijn ouders luisterden angstig toen Powers zijn laatste poging deed zijn vrijheid zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Als verzachtende omstandigheid ver klaarde Powers voor het hof dat geen enkele geheime inlichting op haar be stemming kwam, maar dat. die alle in handen van de Sowj et-autoriteiten vielen. „Het Russische volk denkt aan my als aan een vijand", aldus Powers, „dat begrijp ik, maar ik zou er de nadruk op willen leggen, dat ik 00 het ogenblik, en nooit, enige vijandschap gekoesterd beb tegen het Russische volk." In zijn slotverklaring leunde Powers met zijn handen op de houten balie voor hem, richtte zich rechtstreeks tot de drie rechters en* zei: „Veroordeel mij niet als een vijand, maar als een menselijk wezen dat geen vijandschap koestert jegens de Sowjet-Unie en dat diep berouw heeft en grote spijt over hetgeen hy gedaan heeft." Te voren had Powers' Russische'ver dediger, Grinjew, het hof verzocht een uiterst clemente straf op te leggen. Hij zei voorts dat PoweTs tegenover hem verklaard had „dat het onwaar schijnlijk is dat hij naar huis zal terug keren." Grinjew zei, dat Powers de verkla ring over zijn niet terugkeren naar Amerika had afgelegd tijdens het vooronderzoek. De verdediger zei, dat Powers hem verteld had. dat hij in Amerika tien jaar zou krijgen of 10.000 dollar boete of beide. „Daar zit ik een beetje over in, ik denk niet dat ik naar huis terugkeer", zou Powers hebben verklaard. Het landelijk prijsindexcijfer voor de kosten van levensonderhoud van gezin nen van hand- en hoofdarbeiders, zo als dat maandelijks door het C.B.S. wordt samengesteld op basis 1951 100, liep van medio juni tot medio juli met 1 punt op. De styging deed zich hoofdzakelijk voor in de sector „voeding", waarvoor het indexcijfer steeg van 122 tot 125. Binnen deze sector daalde het index cijfer voor aardappelen. Voor groenten en fruit steeg het daarentegen, terwijl ook de prijs voor eieren opliep. Het indexcijfer inclusief AOW steeg van .126 tot 127 en het indexcijfer ex clusief AOW van 121 tot 122. -vVJÜVs' De twintigjarige Hilversumse zwem ster.. Mary Kok is, ecr glsteien, in, ge slaagd He t Ka naai over' fé zwem me n In 12 uur, en 25 minuten. Zij vertrok gistermorgen dm kwart voor vijf uit Calais en kwam om 17.10 uur in Dover aan. Nog dezelfde avond is Mary Kok per boot naar Calais teruggekeerd, waarna ze vannacht per auto naar Hilversum vertrok. Het stortregende toen de zwemster te water ging, maar' de zee was rustig, Eèn andere Kanaalzwemmer is er woensdag in geslaagd de toent van Frankrijk (Cap Griz Nez) naar Enge land met succes te volbrengen. Ook de Libanese winkelier Fakreldine AbdeJ Mouniem stapte iets ten oosten van Dover aan land. Hij deed er 12 uur en 56 minuten over. Inmiddels heeft ook secretaris-gene raal Hammarskjoeld een protestnota aan Loemoemba gezonden. Het vliegveld van Ndjili bij Leopold- stad is na de incidenten afgezet door Ghanese en. Soedanese eenheden van .de V.N. Zü -hepbfin prikkeldraadvprsper- ringen aangelegd rondom, de nangars en kantoren. Op de vraag wat er zoü gebeuren als Kongolese soldaten zou den trachten het vliegveld binnen te dringen, antwoordde een woordvoer der van de V.N.: „Onze troepen zullen dan het vuur openen". De vlag van de Verenigde Naties wappert nu van het vliegveld en slechts een symbolische Kongolese af deling van 5 man mag op het vlieg veld blijven. uiteenzetting gegeven van het inci dent met de Canadezen en wordt de nadruk gelegd op de rol die de V.N. spelen bij het herstel van de orde. Hammarskjoeld heeft daarna een conferentie gehad met de Amerikaan se ambassadeur Cabot Lodge, de Rus sische vice-minister van Buitenlandse Zaken, Koeznetsow, de Britse gezant Beeley en de Franse ambassadeur Bérard, Bovendien heeft de secretaris generaal een gesprek gehad met de Volgens het persbureau Nieuw China heeft premier Tsjoe En-ïai vau Com munistisch China donderdag op een banket in Peking, verklaard «lat zijn regering blüft vasthouden aan het principe van vreedzame samenleving tussen landen met een verschillend maatschappelijk stelsel. Het banket werd gegeven door de Vereniging van Chinese Studenten ter ere van studentendelegaties uit Azië, Afrika en Latyns Amerika, die op het ogenblik in Peking zijn. Volgens berichten uit communisti sche landen woedt er op het ogenblik een strijd tussen Moskou en Peking, aangezien de Chinezen niet bereid zou den zijn in te stemmen met Chroes- tsew's theorieën over vreedzame coëx istentie. b Ter onderstreping van zijn bezorgd heid heeft Hammarskjoeld een brief gezonden aan de ambassadeurs van alle landen, die manschappen hebben bijgedragen voor de strijdmacht van de V.N. in Kongo. In de brief wordt een s' ,1|V' fV 5,- De burgemeester van de Zwitserse plaats Yverdon, Jean Mayera, is zon dag door de Franse politie aangehou den toen hü in zijn auto, en met, zijn vrouw en twee kinderen, uit Zwitser land komend de Franse grens passeer de. In een deken in de auto trof de politie duizend exemplaren aan van „Eimouhajid", een Tunesische krant, en duizenden pamfletten van de F.L.NT. Mayerat en zijn vrouw zyn donder dag uit Pontarlier, waar zij gevangen waren gezet, overgebracht naar Be- sancon. Mayerat zou hebben bekend, dat hy voor de F.L.N. werkte, „louter uit idealisme", naar hy zou hebben ge zegd. De burgemeester en zijn vrouw zijn in staat van beschuldiging gesteld ter zake van een aanslag op de veiligheid van de staat en in voorarrest gesteld. Volgens de politie staat uit papieren, die op de Zwitser werden aangetrof fen, onomstotelijk vast, dat hy lid is van de Zwitserse arbeiderspartij, een linkse organisatie waarvan de FranJ sen vermoeden, dat zy contact heeft met de F.L.N. Peter Poole, de 29-jarige Brit, die ter «lood werd veroordeeld wegens het neerschieten van zjjn huisbediende, is gisteren in Nairobi opgehangen. In de omgeving van Arnhem is een ongeveer 2ö-jarige automobilist gedood, doordat hy tegen een boom gereden is. Men vermoedt, dat de man, wiens iden titeit nog niet vastgesteld kon worden, onwel geworden was. (Van een onzer verslaggevers) Zeven Papoea's zullen volgende maand in ons land aankomen voor een oriëntatiereis. Zy' vertrekken 13 september per vliegtuig uit Biak en komen drie dagen later op Schiphol aan. De heren allen vooraanstaande landsdienaren worden onderge bracht in Nederlandse gezinnen bui ten de grote steden. Zy verblijven tij dens de heenreis één nacht in Rome. De excursie begint in Hollandia, waar zy diverse schooltypen en oplei dingen bezoeken, terwijl zij in Neder land aanwezig zullen zijn bij de ope ning der Staten-Generaal. De reis wordt Ondernomen op ini tiatief van gouverneur Platteel: oud gouverneur Van W aarden burgh zal als mentor optreden. Zes van het zevental spreken rede lijk Nederlands, de zevende heeft de leiding van de groep. Een groep Kongolese studenten is op be vel van premier Loemoemba woensdag uit Brussel naar Leopoldstxd terugge keerd. Zij vertrokken per vliegtuig uit Brussel. Ongeveer vijftig studenten heb ben geweigerd naar hun land terug te keren. Aan prins Bernhard is de Europese prijs van algemene assemblee van de raad van Europa toegekend. 1 De prijs, groot 9.100 gulden, is de prins verleend op grond van zjjn inspan ningen voor de éénwording van Eu ropa. De jury stond onder leiding van professor M. Brugmans, direc teur van het Europa-college te Brugge. Vijf jaar geleden werd de prijs inge steld door een familie uit Hamburg die anoniem wenstete blijven. De prijs wordt de V.F.S.-prijs genoemd, naar de initialen van hun naam. HET centrum van de depressie, dié gisteren door Frankrijk naar het Oostnoordoosten trok en ii: Neder land in de ochtend langdurige regen veroorzaakte, bereikte te midder nacht bet zuidelijke deel van de Oostzee. Achter de depressie is de lucht druk snel gaan stijgen, waardoor bo-, ven de Golf van Biscaye een vrij kraentige rug van hogedmk ontstond; die zich in oostelijke richting be weegt. h Een boven Engeland aanwezige storing in de bovenlucht verplaatste zich naar de Noordzee. De onstabili teit van de atmosfeer nam toe, met het gevolg, dat de afgelopen nacht vooral in onze kustprovincies en op de Nederlandse en Duitse "Wadden eilanden regen- en onweersbuien tot ontwikkeling kwamen, die veelal tussen 10 en 20 nun regen veroor zaakten. In het op de Oceaan gelegen kou front ontstond ten zuidwesten varf weersehip C een storing, die zich het eerstkomende etmaal gaat uitdiepen" en oorzaak zal zijn van een kradh- tiger worden van de rug van hoge- druk boven de Golf van Biscaye.1 Ogzq rug gaat morgen het weer in ons land beheersen. Er zullen dan, flmke zonnige perioden voorkomen en weinig of geen buien

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1