Vluchtelingetjes vertrekken de volgende week Sleephopperzuiger te water Meer inschrijvingen dan vorig jaar voor schaaktoernooi Interessante demonstratie van chr gymnastiekvereniging Eerste paal geslagen voor de nieuwe machinefabriek Fontijne KERK EN SCHOOI R. H. VAN WIJK ZESTIG JAAR ZAKENMAN Maasoever varia VATERVEG Arbiters worden weer actief Fotowedstrijd in Vla ar dingen Toeloop blijft Weer een bejaarde vrouw beroofd Dit gebeurde in Schiedam aanhouden Programma B.B.- kaderdag Westlanders te ^ast in Engeland Huizen Nederlanders! onder toezicht ANIMO ACTIEF IN BLIJDORP P. J. VAN DIJK Yeinngbericiiten TROUW Vrijdag 19 augustus i960 *r Na een heerlijke vakantie Com nu met sang hervat repetitie Burgerlijke stand van Schiedam "Burgerlijke stand van Rotterdam Schaken bij Wilton Vlaardingen Tweede prijs voor amateur- fotograaf Advertentie KIND AANGEREDEN Wijkmarsen in Vlaardingen Promotie en degradatie Maassluis Jaarvergadering Pachmders-uit wisseling had prettig verloop Juniorvoetbal Autotocht oudeu van dagen Advertentie Ds. C. de Kruyk overleden Telefoonperikclen -tf- Youth for Christ in Bloemencorso Sportieve start van nieuw seizoen Variant Programma Ned. Opera voor Rotterdam VlaasJand Voetballen Vervolg beursoverzieht ,W SCHIEDAM. Volgende week zal het de laatste week zijn, dat de Duitse vluchtelingetjes de 'gast zijn van hun tijdelijke pleegouders in Schiedam, voor welke gastvrijheid het CJV in Schiedam heeft zorggedragen. "Wanneer de kinderen de stad vrijdag via het Jeugdgebouw aan de Lange Ha ven zullen verlaten, kunnen zij terug zien op een heerlijke vakantie met on gekende 'gastvrijheid. Het is alleen jam mer, dat niet veel meer van deze vluch telingen-kinderen (geholpen konden wor den. Weliswaar is deze actie landelijk, maar toch zijn er nog vele kinderen, die een dergelijk uitstapje niet konden meemaken. Misschien kan volgend jaar een grotere actie opgezet worden, waar voor dan uiteraard zeer veel geld no dig is. In ieder geval verdient de Schieda ro se CJV voor de organisatie een bij zonder woord van waardering. Deze week werd de kinderen nog een ge- SCHIEDAM. De Schiedamse voet balscheidsrechters, verenigd m de SSV, gaan over enkele weken weer regel matig hun fluit hanteren bij de nade- rende competitiewedstrijden. In de afgelopen maanden zijn zij ge deeltelijk actief geweest door zomer avondwedstrijden te leiden, maar nu [Wacht men het nieuwe seizoen -en gaat de spanning dus weer komen. De SSV gaat onder leiding van haar nieuwe voorzitter, de heer L. Harens, met frisse moed aan de clubavonden beginnen. Want behalve hun wekelijkse wedstrijd leiden, doen de Schiedamse scheidsrechters nog meer. Zij beleggen contactavonden, waar de spelregels be handeld worden en ook wordt er regel matig getraind. De eerste clubavond zal worden ge houden op woensdag 31 augustus en wel (in de eantine van het wederom gast- rf vrije „Schiedam". Eerst wordt van 7 tot 8 uur getraind, daarna een half uur spelregelkennis en vervolgens worden enkele punten over de jaarvergadering van de COVS onder de loupe genomen. Op 7 september wordt dan wederom getraind en op 14 september wordt -..een contactavond gehouden met de da mes van de leden. Deze avond betekent „meteen de officiële opening van het nieuwe seizoen. De contact-commissie van de SSV 'heeft, onder aanvoering van secretaris 'A. A. de Graaf, weer een interessant winterprogramma samengesteld. SCHIEDAM. Het zangkoor „Com -.nu met sang'',, .van dg Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Schiedam her vat op 23 augustus weer de repetities. Deze wortïen gehouden in gebouw Theo- 1 ilus aan de Oranje Nassaustraat in Rotterdam en staan onder leiding van ""-de dirigent Dirk Jansz. Zwart 7 In september hoopt dit koor in Schie- -. dam te zingen, in het eigen kerkgebouw aan de Westvest Daarna wordt er druk gerepeteerd voor een grote uitvoering ...ter gelegenheid van het 15-jarig be- staan van dit koor. Enkele prachtige werken zullen op het programma ko- men *t© sIhhu. Het bestuur hoopt op 23 augustus bij ""de repetitie weer enkele leden te kun nen noteren. SCHIEP AM. Gehuwd: G Veldhoven. 26 jr en E Penning, 19 jr; C H de Jong, 23 jr en A van Uden, 24 Jr; E M de Jong, 25 yr en S Kerkhoven, 31 jr; J W van Bochove, 21 jr en I Wiegersma. 18 jr; A Bergman, 23 jr en M Korpel, 20 jr; H van Scheiven, 26 jr en M Visser, 23 jr.- 24 W A van Oost. rum, 22 jr en H J Th Dijkstal, 20 jr; J Schop, 26 jr en P J Groeneweg, 20 jrt E Veldhoven, 25 jr en H Erkens, 22 Jr; F Wes- terveld. 25 jr en J Ch van Dijk. 23 jr; H J JVt Lak wijk, 22 jr en K J Vermeulen, 22 jr; ,'A van der Drift, 23 jr en L Vrijland, 21 jr; ■Qat Voshol, 23 jr en J Kuiters. 20 jr; K Hoog stad, 32 jr en P J Zuidgeest, 26 jr; D Swa- *ma, 23 jr en L Potse, 20 jr; H B van Alba- Ma, 28 jr en T van Beek, 20 jr; HPA Kleiss, '23 jr en E A Maas. 17 jr, 4 Geboren: Johannes, z van J Timmermans rn J Meijer:;; Maurice E, z van A Smits en 7 C L van Steenoven; Robert, z van Th Q J -Heinsbroek en H van de Grijp; Jacoba L, d van G J Faas en J E M Barbier; Martin Ss van C J van Henten en P Vink; Karina V, d van Th Z Duursma en C Kammeijer. Ovtrleden; L A Duson, 34 jr. Ondertrouwd: J Binkhorst, 32 jr en M P «van der Heijden, 42 jr; J ten Cats, 39 jr en j-H J Jonker, 32 jr; A J K Hage. 32 jr en A •Könemann, 34 jr; M Hofman, 24 jr en A Schuitman, 23 jr; CP Hoogstraaten, 27 jr en 'ZR van Soest, 23 jr; M. J L Lansbergen. S3 jr en S F van Dijk, 20 jr; P Meijer. 26 •jr en H W Louis. 22 jr; J Ossewaarde, 25 jr en C C Verwol, 21 jr; F J Velkers. 20 jr en G Ruijsaard, 19 jr; L J Visser, 24 jr en M van Vessem, 20 jr; J de Waard, 25 jr en AT H Hollaar, 29 jr; J H Wink. 25 jr en A E aM Waltman, 20 jr. Aangiften geboorten, Rotterdam, 18 aug.: P Heil-Wilkinson. d; F A B Horne-Peters, z; V. M Wajon-Fieplenbosch, d: C A M Lansber- gên-Xlaijweg, d; L Breeman-Netl, d; D H •Koot-WareUa, z; W B van der Stokker-van Suijlekom, d: C J E Euising-Aubert, d; J •Winkelhuijzen-Erkelens. d; G E Kreukniet- Kroon, d; D Karreman-Marquart. z; G J ïiiem,;ntiverdriet-Vernief:: d; J van Bree- 'mwsÖiöpman, d; DAT Braak-Kloppenborg. ,'z; M Kranendonk-Bedijs, d; J G Tolenaar- Van Rijnen, z; E Vuik-Dekker, ,d; G Wenne- ■"kes-Thebes, d; G M Arts-Smits, d; H A M van Eeten.van Oosterhout, z; M J van den Bam-de Jong, z; L C Dorka-Boeter, d; S B 'Van Kan-van Tienen, z; M Mahie-Kusters, z; S van Dijk-Goudriaan. z; C A Stam-Mer- f'cey, d; H 3 Moret-van Dam, d; G F Veen- r stra-Hagelin, z; S W Labruijn-van de Erve, z; L Visser-Nourdegraaf, z; J A J Doedijns- "van Ettinger, z; E Blanken-Huijssoon, d; M C JN Verkaik-de Lange, d. Aangiften overlijden, Rotterdam, 18 aug.: F „de Bondt, man van P J van Beek, 78 jr; P 'Wouters®, man, geh gew met D Jacobse, 83 Mr; J Soet, vr van M Noordegraa/. 74 jr; G den Heljer. vr van A Slotboom. 56 jr; G J Wennekes, man, geh gew met S F van Os, 78 jr; W Jacobs, vr, geh gew met J R Snlj- "Iders, 62 jr; M Paasen, vr, geh gew met A 'ij Ouwerlüsg. 66 jr; P Fabne, ongeh man, «46 jr; A Mol. vr van C Kusters, 64 jr; J F ,luooii, vr van A Dekker, 49 jr; M C Zwin- ke)s, dochter. 1 jr: W A Opgenhaeffen. man -van C L Buijtendïjk, 64 jr; C E v. d. Ploeg, man van W H C Peters, 49 jr; J van Hen- gel, man van M 't Hart, 79 jr; H Hoetmer, vr van M Jansens» 43 jr; J Termorshuizen, vr geh gew met J B H v. d. Toorn _Vri1thoff '83 jr: HEW Lïntelmann, ker, 66 jr. man van M Thoel- zellige contactavond in het gebouw van Christelijk Sociale Belangen aangebo den. tijdens welke zij kostelijk hebben genoten van het ontspanningsprogram ma. Een andere actie, „Veel plezier in het Havenkwartier", heeft vermoedelijk een bedrag van om en nabij de 1.000.op gebracht, hetgeen gezien de weersom standigheden beslist niet tegenvalt. Vo rig jaar was de opbrengst van de toen gehouden actie 950.Het bestuur is met eenzelfde bedrag best tevreden. Met deze gelden hoopt men het 75-ja- rig bestaan volgend jaar te bekostigen. Hierop komen wij nader terug. SCHIEDAM. De schaakvereniging van Wilton Fyenoord heeft een actie op touw gezet, waardoor de schaaksport meer in de aandacht van de werkne- mers van Wilton zal komen te staan. Een commissie, bestaande uit de he ren J. v, Meeuwen. P. J. van Oyen en C. van Tol heeft het plan opgevat, om een schaakwedstrijd te organiseren van leden van de WF-schaakclub tegen de rest van Wilton. Alle schaakliefhebbers zijn daartoe uit genodigd en op 12 september hoopt men in het clubgebouw van Wilton Fyenoord deze wedstrijden te laten spelen. De commissie rekent op een grote deel name, waardoor uit de bus zal komen of er bij deze scheepswerf nog krachten op schaakgebied schuilen, die ook in clubverband een goede indruk zouden maken. Men hoopt met deze wedstrijden tevens enkele nieuwe leden voor de schaakvereniging WF te winnen. VLAARDINGEN. Onder hef mot to: „Vakantletljd-fototljd" heeft de fo togroep van de C.J.V. „Liefde en Vre de" een fotowedstrijd georganiseerd, waarvoor verscheidene fraaie prijzen zijn beschikbaar gesteld. De deelneming daaraan is bijzonder aantrekkelijk ge maakt, door de amateur-fotografen zelf gelegenheid te bieden hun opnamen te ontwikkelen, af te drukken en zelfs te vergroten. Vier avonden per weck komen de L. en V.-ers bij elkaar boven in gebouw Obadja m de Callenburgstraat. Daar nebben zij liefst drie donkere kamers (Doka's) ter beschikking, waar zij hun hobby's kunnen uitleven. Bovendien is er op elke avond een foto-deskundige aanwezig, die de dilettanten van advies zal voorz en. Vanzelfsprekend gaat een en ander aanvankelijk minder vlot. maar men heeft er schik in cn dat maakt de hobby tot een aangename bezigheid, die zeker met verveelt. Behalve deze groep, die alles zelf doet. is er een tweede groep, die het afwerken van de opnamen aan een fo tograaf overlaat. Iedere deelnemer mag met meer dan vijf foto's inzenden, die voor een prijs in aanmerking ko men. Alle deelnemers hebben nog vier we ken de tijd om hun plaatjes te „schie ten", want tot 15 september kunnen de ze worden ingeleverd. Naast de prijzen voor iedere groep afzonderlijk heeft men een extra prijs beschikbaar ge steld voor de origineelste inzending. De jury, die de inzendingen zal beoordelen wordt gevormd door de fotograaf, de heer P. Engelse, tandarts J. P. B. Ver- hey-Pols en de heer J. Roodenburg. In gebouw Obadja zal de uitslag op oktober bekend worden gemaakt, ter wijl daarna de ingezonden foto's zullen worden tentoongesteld. Een belangrijk gebeuren had donderdagmiddag plaats op de werf Gusto te Schiedam, waar het casco van de sleephopperzuiger Johannes Gahrs" te water werd gelaten. Een groot aantal belangstellenden, onder wie veel Duitse autonteitn, woonden de plechtigheid bij. Het schip wordt gebouwd in opdracht van de Duitse Bondsregering en zal bestemd zijn voor het op diepte houden van het vaarwater in de Weser monding. Een verslag van het gebeuren kan men elders in dit blad aantreffen. SCHIEDAM. De Kethelse Christe lijke vereniging „Animo" heeft donder dagavond de bewoners" van Bijdorp ver gast op een interessante demonstratie van wat zoal op deze gymnastiekver eniging wordt geboden. Ruim 6© jongelui van 10 tot 16 jaar hebben bij de diverse programma-on derdelen getoond, dat de leiding bij „Animo" in goede handen is. Onder de leiding van voorzitter C. L. de Groot, secretaris H. Voorbach en de heer D. v. a. Tempel (comm. van materiaal) werd een vlot programma uitgevoerd, dat geopend werd met een opmars op het terrein aan de Schletbaansiraat en een vlaggegroet. De jongens van 1013 jaar hebben met het kastspringen het programma vervolgd, waarna de dames met bege leidende muziek vrije oefeningen uit voerden. Non-stop werd de rest van de avond gevuld met lage-brug dames, lan- ge-mat jongens 1416 jaar, vrije oe«e- ningen voor meisjes van 1013 jaar, hoge-brug heren» evenwichtsbalk da mes, vrije oefening meisjes 1416 jaar en sluiting met afmars. Tijdens de demonstratie zorgde de heer H. Voorbach. dat alles ordelijk ver liep. Het geheel maakte bij de talrijke toeschouwers een goede indruk. Het ligt in de bedoeling van „Animo" om door deze demonstratie ook de jeugd (en Een Schiedamse weduwe, de zestig jarige mevrouw A. v. K. uit de Oude Maasstraat is gistermiddag van ƒ1025 beroofd. Zij had het geld pas op het postkantoor afgehaald. Nadat de dame In de stad was wezen winkelen begaf zij zich naar haar 81-jarige ouders. Hier stond een man voor de deur, 'die zeide ambtenaar van de P.T.T. te zijn en haar vroeg of ze nog meer geld van de spaarbank had gehaald. De vrouw antwoordde toen, dat ze twee weken tevoren 800 van de spaarbank had gehaald. De man beweerde» dat het geld dat zij hij zich droeg gemerkt was en dat hij het even moest mee nemen. Hij zou het weer spoedig terugbrengen. Daarna nam hij 1.025 gulden mee zonder terug te keren. Enige tijd geleden geschiedde in Rotterdam hetzelfde, waarbij de he rover zich eveneens aandiende als P.T.T.-ambtenaar. Het slachtoffer was toen ook een dame op leeftijd. Het signalement van de man luidt* Oud ca. 35 jaar, lengte ca. 1.75 m, slank postuur, donkere ogen. Hij droeg een donkerblauwe regenjas en een groen overhemd. 0 Op een braakliggend terrein in Nieuwland is gistermorgen een paard gevonden dat in een kuil was weggezakt. Daar het paard de leeftij-d van 24 jaar al had bereikt was het niet meer m staat na een nacht in de kuil doorge bracht te hebben, normaal te lopen. Op advies van de veearts is het dier gisterenavond afgemaakt. O Op de hoek van de Lange Nieuwstr.- Gerrit Verboonstraat vond gisteren om- streekt 17.30 uur een aanrijding* plaats tussen een rijwiel met hulpmotor en een bestelauto. Het ongeluk gebeurde omdat C. J. W. W„ de bestuurder van de be stelauto geen doorgang vrij liet voor B. J. Z. B. J. Z. liep hierbij verwondin gen op aan de linker knie. Ter plaatse is hij behandeld door de G.G.D. waarna hij weer huiswaarts kon gaan. De schade was niet van betekenis. eventueel de ouderen) van Bijdorp te winnen voor de vereniging, die in Ke- thel in de laatste 3 jaren een grote be kendheid heeft verkregen. Door middel van een oud-papier-actie tracht „Animo" aan gelden te komen voor nieuwe materialen. De letters van de vereniging vormen het devies voor deze actie nl: Altijd Nog Iets Meet Oud papier. Vooral de jongens van 7 tot 13 jaar zijn bijzonder actief en het is leuk, wanneer de jeugdige Guido v. d. Bos met zijn bokkewagen door Kethel rijdt en zo de oude kranten bij zijn vrien den afhaalt. De jongeren van de fam. Vuyk staan hem daarbij trouw terzijde. Het jeugdbestuur is zeer enthousiast en rekent op de medewerking van hesl Kethel en nu ook Bijdorp. Het gaat bij „Animo" in de eerste plaats niet om het winnen van prijzen Secretaris H. Voorbach is een warm voorstander van een sfeer van vriend schap en sportiviteit in de vereniging, zowel tijdens de lessen als bij demon straties en uitvoeringen. Dat vindt hij het belangrijkste en op die gezonde ba sis wil heel „Animo" voortbouwen aan de propaganda voor deze christelijke turnvereniging in Kethel. VLAARDINGEN. De Vlaardingse amateurfotograaf H. Roelink hééft een tweede prijs gewonnen in de fotowed strijd» uitgeschreven door de „Stichting Fiets". Zijn prijs bestaat uit een rij wiel naar eigen keuze, ter waarde van 200. Jonge mensen kunnen een goed loon ver dienen bij VAN DER MEER SCHOEP Aanm. Willebrordusplein 19, Rotterdam. VLAARDINGEN. In de kantine van il.V.O. zal donderdagavond een aan vang worden gemaakt met de altijd fei te strijd om de Vlaardingse schaaktitel 1960. Behalve deze eretitel, zal daar naast in diverse groepen de strijd wor den gestreden voor promotie en uiter aard tegen degradatie. Het aantal Inschrijvingen was op de sluitingsdatum, jl. woensdag reeds meer dan vorig jaar (totaal 72). Omdat de toeloop nog aan blijft houden, heeft het comité besloten, dat men zich nog kan aanmelden op de openingsavond, die donderdagavond plaats zal vinden in het gebouw van de Christ. Besturenbond aan de P.K, Drossaartstraai 69. Enkele groepen vragen om aanvulling, terwijl het ook nog mogelijk is, dat nieuwe groepen zullen worden gevormd. Na de openingsavond begint de eeTste ronde op maandag 29 augustus. Voor de hoofdgroep, die uit acht deelnemers bestaat luidt het verdere programma: 2e ronde 2 september, 3e ronde 5 sep tember, 4e ronde 12 september. 5e ron de 16 september. 6e ronde 19 septem ber, terwijl de laatste ronde 26 septem ber wordt gespeeld. Voor do overige groepen, die zes deelnemers bevatten zijn de data voor de tweede tot en met vijfde ronde vastgesteld op resp. 5. 12, 19 en 26 september. De sluiting van dit gigantische toernooi wordt evenals de opening m het VSG clublokaal gehouden. VLAARDINGEN. Hedenmiddag om 4 uur is de eerste paal geslagen voor het nieuwe complex van de machinefa briek A. Fontijne aan de Industrieweg. Dit bedrijf werd in 1909 gesticht. In 1954 besloot de directie een gedeelte van haar fabriek over te plaatsen naar Vlaardingen, met de bedoeling later het gehele bedrijf daar te vestigen. Zoals reeds gemeld houdt de A-kring Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen van de dienst Bescherming Bevolking een kaderdag op zaterdag 3 september in de Rivièrahal. De opening van deze vijfde kaderdag wordt verricht door mr. G. E. van Waisum, burgemeester van Rotterdam, in zijn functie van voorzit ter van de Kringraad. Mr. F. R. Mijnlieff, directeur-gene raal van openbare orde en veiligheid zal een causerie houden over „Nieuwe ontwikkelingen in de BB". Na de pauze voert dr. ir. J. G. P. M. Smeets het woord over „Radio-actieve besmetting en voedselvoorziening". Het hoofd - van de B.B. in de A-kring, de hëer A. L. Nouwens- spreekt een slot- wo. -rd. VLAARDINGEN. De 3-jarige W. v. d. P. stak donderdagmiddag zonder op het verkeer te jetten het rijwielpad langs de Mr. L. A. Kesperweg over. Hij werd aangereden door een brom fiets. Het jongetje liep enige verwondin gen aan hoofd en benen op, doch kon na in het ziekenhuis te zijn behandeld, naar zijn woning worden vervoerd. VLAARDINGEN. Evenals vorig jaar zullen onder auspiciën van de Fe deratie van Vlaardingse Muziekgezel schappen in de komende weken enige wijkmarsen plaatsvinden. De Christelijke Harmonievereniging „Sursum Corda" zal morgenmiddag haar pittige klanken laten klinken tij dens een mars door de Vettenoordsepol- der. Het tamboer- en pijperkorps „De Pijpers" zullen de bewoners van Vlaar- dingen-Ambacht zeker uit hun huizen lokken met hun altijd aantrekkelijke pijpermuziek. Beide rondwandelingen vinden plaats van half vier tot vijf uur. Het ligt in de bedoeling dat iedere zaterdag enkele korpsen een gedeelte van Vlaardingen voor hun. rekening nemen. Aangezien de machines, die dit bedrijf produceert steeds zwaarder en groter worden, is men snel overgegaan tot uit breiding van het huidige complex. Daar dit bedrijf momenteel samen werkt met een Engels-Amerikaans be drijf, neemt de productie steeds toe. Op 19 augustus '60 werd de eerste paal geslagen voor de montagehal met kantoren. De montagehal krijgt een oppervlakte van 36 x 63 m. en een hoogte van ca. 13 m. Rondom deze hai op de le verdieping groeperen zich de kantoren, tekenkamer en eantine. Het bedrijf produceert in hoofdzaak naaif.u- nes voor de rubberindustrie, zowel voor binnen- als buitenland. De bouw geschiedt volgens de plan nen van het Architectenbureau Swane- veld Goslmga en zal door Rings Bouwbedrijf in ongeveer 1 jaar ge bouwd worden. Alle partijen worden dus gespeeld in de H.V.O. kantine. De afgebroken partijen dienen vrijdags te worden ge speeld m de kantine van het Shetl- sportpark „De Vijfsluizen". De partijen van de hoofdgroepen beginnen om half acht; die van de overige groepen 's avonds om acht uur Het tornooi, dat wordt georgani seerd door de schaakverenigingen HVO, VSG en Shell is opengesteld voor de leden van genoemde vereni gingen; ingezetenen van Vlaardingen, en voor de oud-deelnemers aan deze wedstrijd om het persoonlijk schaak kampioenschap van Vlaardingen. Het specltempo bedraagt in de hoofdgroep veertig zetten voor de eer ste twee uren; voor de overige groe pen 30 zetten voor de eerste 90 minu ten. Vervolgens 20 zetten per uur. Eindigen twee of meer spelers in dezelfde groep met een gelijk aantal punten, dan wordt ter bepaling van promotie of degradatie het Sonnen- born-Berger systeem toegepast. In dien ook dan de beslissing niet valt. zal loting plaats vinden. De winnaars van dé afzonderlijke groepen promoveren automatisch naar de eerstvolgende groep. Zij, die onder aan de ranglijst eindigen, degraderen automatisch. Als regel zullen de afge broken partijen niet worden gearbi- treerd; het is daarom uitermate wense lijk, dat men gebruik maakt van de vrijdagavond waarop deze partijen kun nen worden uitgespeeld. Niet opkomen bij een vastgestelde partij of ander wangedrag kan door de organisatiecommissie worden gestraft met uitsluiting van verdere deelname en of van deelneming aan een of meer wedstrijden bij een volgend kamptoen- schap. De leden van genoemde schaakvereni gingen moeten als inschrijfgeld twee gulden betalen; de met-leden 2.50. Bij de aanmelding moet zo veel mo gelijk de speelsterkte worden opgege ven. waarbij met de indeling rekening wordt gehouden. Tot en met woensdag worden nog in schrijvingen genoteerd door de bestuurs leden: C. Goedknegt, Mereüaan 63. P. Korpel. Primulastraat 40b. H. de Koe. Schiedamseweg 52. L. Smit, Sweehnck- straat 187 en voor de Westwijkbewoners bij de heer J. Visser, Van de Werff- straat 33. NED, HERV, KERK Beroepen te Opheusden: J. van Root,, laar te Delft; te Sao Paulo. Neti p? kerk: J. G Panhitysen, pred. directe- jongensmternaat van het Chnst. Lyeet» te Zeist. Aangenomen naar Altforst; M. jamr. vicaris te Schaersberg-Waubach. 1 GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Grijpskerk. Gr.: G. vii den Berg te Wetsinge-Sauwerd Christchurch. Nicuw-Zeeland. J. W. D* ruk te Auckland, N Zvoorheen te Pi», tugaal. GEREFORMEERDE GEMEENTES Beroepen te Schevemngetv. gunst te Rotterdam-Centrum. A Vr VLAARDINGEN. Het Vlaarditigs Schaakgenootschap (V.S.G.) houdt maandagavond in haar clubgebouw in het lokaal van de Christelijke Besturen bond aan de P.K. Drossaartstraat de al gemene jaarvergadering. Aanvang acht uur. In Hoek van Holland is gisteravond met de dagboot Koningin Emma een Wesilandse padvindersgroep aangeko men bestaande uit 48 personen, die in Engeland veertien dagen te gast is ge weest bij Britse collega-padvinders. De jongelui, die merendeels uit Naald wijk afkomstig zijn, hebben in Oxford wasrr fibn basis was een heerlijks vakantie genoten, van waaruit excursies werden gemaakt naar tal van, beziens waardigheden elders in Engeland, w.o. ook de Britse hoofdstad. Het initiatief voor deze uitwisseling ging uit van hopman Rapley uit Ox ford, die met een padvindster uit Naald wijk is gehuwd. Vorig jaar bezochten Britse padvinders het Westland, waar eveneens gastvrijheid werd genoten. De reis is prima verlopen en de Hol landse groep heeft zich onder leiding van de hopman, de heer H. Meima uit Naaldwijk, uitstekend geamuseerd en ook veel geleerd. Men was getroffen door de ondervonden hartelijkheid, die, naar zij verklaarden, de Nederlandse begrippen verre te boven ging. MAASSLUIS. Ter voorbereiding van de aanstaande competitie wordt zater dag op het V.D L.-terrcm een junior- mitidag georganiseerd tussen de teams van V.D.L. en Excelsior M. MAASSLUIS. De jaarlijkse auto tocht met de Ouden van Dagen en In validen uit Maassluis is vastgesteld op dinsdag, 30 augustus. Aan deze tocht kunnen personen- van 65 jaar en ouder, alsmede invaliden van alle gezindten deelnemen. Zij kunnen zich tot en met 26 augustus aanmelden bij de he ren D. Pons, Veerstraat I en P. van Straelen, Zuidvliet 2. AUT0'' M0T0R- SCOOTGüj/.tefv '.«rtt aigi BENZINE- SUPERBENZlNt I' Ifll c ert t-k or tin g per ljt»ri-j W£ TOl IIHÏÏTHAAT 41 - «OTTIHOAtl! TCttrOON «U IT, NA m UUR l»«i)ij Ook o<j*s mlil*1.1 ij Te Benschop is op 75-jarige leeft™ overleden ds. C, de Kruyk, emwittj. predikant van de Geref. kerk van Vm hoeve-'s-Grevelduin-Capelle. De hj! grafenis heeft plaats maandagmiddai 22 augustus te halfdrie op de algemtn! begraafplaats te Benschop, na pj rouwdienst in de Geref. jcerfc a!di« die om halftwee aanvangt. Ds. De Kruyk kreeg op 30-jahs leeftijd toestemming van de classis Gt rinchem tot het spreken van een stick, teljjk woord. In 1921 werd hü oefen»» bij de Geref. kerk te IJsselsteto. i- 1928 werd hij beroepbaar verklap; door de classis Utrecht. Hij diende kerken te Kamerik en te Vr^hoen- "s-Grevelduin-Capelïe en ging in 153 met emeritaat. Nadien was hij halp. prediker te Benschop. Aduertenxta Jonge mensen kunnen een goed loon ie. dienen bij VAN DER MEER SCHOB Aanm. Willebrordusplein 19, Rotter ds» Het militaire commando In Djakir-I la heelt vrijdag opdracht gegeven fel woningen in Djakarta waar Nedsr-| landers wonen onder militair teedtkl te plaatsen. Nederlanders die nuf plan zijn Indonesië te verlaten, m».[ ten dit binnen tien dagen melden j de afdeling huisvesting van het tal re bestuur. Het aantal Nederlanders in Indoiw-1 sië wordt geschat op 4.000, E-r woordvoerder van het leger ver- i klaarde dat deze stap beoogt te voor-f komen dat onbevoegden verblyvoij in huizen van Nederlanders. TijAAR Variant verneemt zijn de tele foonabonnees van Kralingsche Veer niet van plan zich zonder meer nc«er re leggen bij het besluit van de Tele foondienst van het district Rotterdam. Zoals wij gisteren reeds berichtten, len de abonnementsgelden voor tele foonaansluitingen drastisch worden verhoogd, namelijk van 6.44 tot SO,per maand. (Dus niet lot 9-80, zoals abusif-vclijk werd vermeld). Vooral de kleine middenstand voelt zich hierdoor ernstig tekort gedaan, aangezien Kralingsche Veer geheel op Rotterdam is georiënteerd en ook tol deze gemeente behoort. Zij acht zich daarom als Rotterdamse belangengroep achtergesteld. Enigo winkeliers hebben contact opgenomen met de organisa ties en het verzoek gedaan of deze hun Belangen bij de P.T.T. willen be hartigen. Ook het Actiecomité" in deze woon wijk is ontstemd over dc gang van za ken en zal een onderhoud aanvragen met de bc-trokken instanties. Het aantal telefoonaansluitingen die onder de maatregel van de P.T.T. val len, benadert de tweehonderd, blader verneemt Variant nog dat een zelfde schrijven is verzonden aan Rot- terdamst» telefoonabonnees in Hoog vliet. rpiENTALLEN jonge mensen hebben gewerkt aan een grote praalwagen. welke Youth for Christ in het Rotter damse bloemencorso van zaterdag 20 augustus laat rijden. De heer A. IV. van Driel, een inter nationaal corso-ontwerper (o.m. van de beroemde corso's in de bollenstreek), verzorgde het ontwerp van een grote praalwagen van ongeveer twaalf meter lengte. De opdracht was een eenvou dige uagen, welke zoveel mogelijk met eigen middelen gebouwd kon worden. Enkele duizenden dahlia's, gladiolen, anjers en lelies zijn gearrangeerd tot een kleurrijk geheel. Deze arrangemen ten werden verzorgd door de heer H. Stok. Youth for Christ is door een aantal giften van chrinenzakenlieden in staal gesteld! aart het bloemencorso deel te nemen. De enige opzet van de deelname aan Rotterdams bloemenfeest is de verkon diging van hel Evangelie. Hiertoe worden op zaterdagmiddag langs de route door de jonge mensen van Youth for Christ SS.ÖOO folders huis-aan-huis verspreid. Youth for Christ, een over de gehele wereld werkende organisatie van. jonge mensen uit vele kerken en gemeen schappen, verwacht door deze aktie in Rotterdam telen met de Blijde Bood schap te kunnen bereiken. ALLERWEGEN maken de verenigin gen zich op om de volgende maand ste weken van september zullend e le- mn start te kunnen gaan. Zangkoren en muziekverenigingen leggen dezer da gen de laatste hand aan de plannen voor het nieuweseizoen en in de eer- e weke van september zullen de le den dan weer geconfronteerd worden met een werkschema, waarop graag adviezen worden ingewacht. Ook op het terrein van het kerkelijk jeugdwerk sit men niet stil. Eon pro bleem bij de aanvang van hel nieuwe seizoen vormt altijd weer de vraag: Hoe en op tcelfce wijze luiden wij het werk in? Naar do mening van Variant kan de Gere/. Jeugdraad 1in Rotterdam, voor wat betreft de afdeling Zuid, dit jaar spreken van een vindingrijke start. In samenwerking met de afdeling Zuid- Holland-Zuid van de Bond van Geref. Jeugdverenigingen is een sportmiddag georganiseerd, waarmede de Gerefor meerde, jongeren dan officieel van wal steken en hel nieuwe seizoen tegemoet varen. Die bewuste middag wordt op 17 september gehouden. De sportieve ontmoetingen gelden levens als het be gin van de Jeugdweek 1960. Do sport wedstrijden (basketball, volloybal, hand bal en spring- en sprintwedkampen) worden gehouden op een sportterrein aan de Enk. Op deze buitenspelen volgt in de na middag eert jeugdappil. De jongeren trekken dan van het sportterrein naar de Schouwburg in Zuid, tvaar de Tiroler-kapel onder leiding van (Tim Hardebol de deelnemers muzikaal zal verwelkomen. Op 1 september a.s. 1 sopt de heer R. H. van Wijk 60 jaar in zaken te zijn. Ter gelegenheid hiervan zal hij op die dag van 3 tot 5 uur recipiëren In hei daktutnpaviljoen van hotel Atlanta. De heer Van Wijk woont reeds 30 jaar in Sc-hevetiingen, maar gezien het feit dat hij zijn zaken altijd in Rotterdam heeft gedaan en nog dagelijks bezoeker is van de Rotterdamse Beurs, terwijl hij bovendien nog actief erelid is van de scfeerpschuttersvereniging Rotterdam, alsmede instructeur van de schietver eniging De Vrijheid, is hij in feite nog Rotterdammer. Op het gebied van de schietsport heeft de heer Van Wijk zijn sporen verdiend Hij veroverde 75 medailles en de onder scheiding Schutterskonmg van Neder land. Ook aan de voetbalsport heeft hij zijn hart verpand en hij is dan ook nog steeds lid van VOC en het Haagse HBS, nog 1214 jaar brandmeester geweest bij de Vrijwillige Brandweer in Rotterdam en van 1918 -af tot aan de meidagen van 1940 vervulde hij bij de mobiele c-olonne van de Rotterdamse Vrijwillige Burger wacht de functie van kapitein. Ook als E.H.B.O.'er heeft hij zich vooral bij sportevenementen verdienstelijk ge maakt. De heer Van Wijk kwam als jongste bediende op 1 september 1900 bij zijn vader, de heer C. T, J. van Wijk, in dc zaak.. In 1920 werd hij in de firma opge nomen, Na het overlijden van de heer Van Buren in 1925 zette de heer Van Wijk de assurantiezaken voort met de heer P. J. M. Steeneken. Na een korte belangengemeenschap met de fa. Gebrs. de Crane volgde een associatie met de heer W. P. de Puy. van 1945—1948, en na ontbinding van deze laatste combina tie werd de heer H, Klumpes in de fir- Het programma voor 1966—61 va» de Nederlandse Opera, dal in de Botter- t - - damse schouwburg zal worden gebracht. operabezoekers de mojeU*- ma Van Wijk Co opgenomen. In fe meidagen van 1940 werd het huitcor aan de Wijnhaven verwoest De firma Van Wijk Co wist later weer beslag te leggen op een kantoorruimte aan i'. Wijnh.i cn. in het gebouw Wijnhaven flat. In 1954 trok de heer Van Wijk ach terug als firman' van de firma en vn die datum af tot op heden is hij als ad viseur werkzaam. MAASLAND. Voor zaterdag 20 au gustus staan de volgende voetbalwed strijden op het programma: 15 uur MW 1—Vlaardingen 1. 14 uur MW 2Sun- licht 2. Burgerlijke stand van Maasland: Ge boren: Elizabeth Barbara d. van P J van Marrewijk en A F M Enthoven, Willem z. van Wvd Burgh en W Spcij- er. held zich op acht of vier voorsteflingw te abonneren. Voor het nieuwe seizoen staan de vol gende opera's op het programma: maandag 26 september Verdi's Aids", maartdag 24 oktober Die Er.tfuhru.ig aus dem Serail van W, A. Mozart; maandag 14 november Gounods Faust; maandag 12 december Carmen van G. Bizei; tnaadag 30 januari Die Fleder- maus van Johan Strauss; maandag 'R februari Verdi's Simon Boccanegra: maandag 26 maart TElisir d'Amore van Donizetti en maandag 24 april Der Re- senkavaiier van Richard Strauss, Alle voorstellingen beginnen om acht uur. uitgezonderd de laatstgenoemde; deze vangt te -half acht aan. In de lokale markt zijn aandelen Ko- mnklijke Zout, die gisteren met een stijging van 1 punt de notering van 1000 hadden bereikt, vandaag 15 punten ge daald tot 985. Verder waren nieuwe aandelen Rommenhöller 8 punten lager op 500, Bracades en Stheeman daalden eveneens 8 punten tot 476 en Thomsens Havenbedrijf wa3 5% punt in reactie op 209%. Daarentegen werd voor Scholten Aardappelmeel 875 tevergeefs geboden dat js 20 punten boven de biedprijs van gisteren, v. d. Grinten was 19 punten hoger op 849, Leidse Wol steeg vandaag wederom 10 punten tot 569. Verder wa ren 4 5 punten hoger Fokker 479, Tho massen Motoren 320, en Spaarnesiad 626. Aandelen Nederlandsche Handel Mij zijn 6 punten opgelopen tot 325, maar aandelen Nationale Handelsbank daalden 2 punten tot 191. In laatstgenoemd fonds gaat in de laatste tijd nogal veel om. Gisteren werd een omzet bereikt van van 158.400,—. DELFTSE GKOENTENVEILING, 18 «4 Staandglaskomk sa 37—47. a 3S—3». b,B —30, c 19—20. aanv 13.000 st., blcen-.koc a 48—51, b 284S, aanv 7.000 st., platglastomK aa 33—49, a 3243. b 26—38, c 21—32, aanv 27.030 st., sla exp 23>.j—28Vi. sla Binnen! n~ 17i2, ananasmcloencn 3274, nctmeloenen S 48, ailes p st.. kromme komk 2S—34, aanv U.OOO kg stek 8—16, andijvie 14-31, aanv 6.000 kg. spinazie 31, stokprincesseu stamprincessen 34—43, spekbonen 40. bonen 2ï35, alles p kg, tomaten a 210220. b 195—200, c 173—103, cc 140 per 6 kg, aa"v 18.000 kg, bleekselderij 1316, bespeelt 24 P«r bos. VEILING 's-GRAVENZANDE, 18 aug. - Tomaten a 195203, b 186—190. c 185—195, cc 135, alles per S kg: waspeen 200 per 313 dubbele bonen 380—790 per 13 kg; netmeloe- ncn (6) 42—28. (6 39, (10 31; komkommers 9 per stuk. VEILING WE3TERLEE, 18 aug. Torna- ten a 205—223. b 185—190, c 195—203. cc 133 140. alles per 8 kg: aardappelen 240—3L, per 25 kg; andijvie 10—16, dubbele bonen 38 —58, pronkbenen 41—42, snijbonen 58—38. ro de kool 4%—8, savoye kool alican/cn 75190, golden champion 225, frankenthalers 185; muscaat 260, professor Aberson 180, kro ten 78, prei a 2526, b 22, waspeen to ll, postelein 6, alles per kg; komkommers 14 38, paprika's 7. perziken 15-37, bloem kool <61 37—43. (8 26—47, 110 24—30, (12 17—19, netmeloenen a 4367, 4057. c —51. d 3337, ananasmeioenen a 105. b 70— 83, c 6075, d 55, suikermeioenen 20123. b 100110, c 80—90, alles per stuk; selderij 7Va5Va per bos; sla a 14—21%, c 13% Per krop. AANVOEREN VEILING WESTERLEË. - BIJ veiling Westerlee te De Lier waf d°n* derdag een aanvoer van de volgende produc ten; tomaten 95.000 kg, meloenen 10.000 bloemkool 3000 st., dubbele bonen 7OC0 k*. komkommers 3000 st., druiven 2500 kg, fia 5000 krop. VEILING HONSELERSDIJK, 18 augustu». Tomaten A 200—210, B 195, C 1Ó5—120, CC 135, alJes per 6 kg, alicareten 175 per kg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2