Geen beroep op bevriende landen kèSfc I Na V raad zitting ,Belka' en Strelka' werden aan pers voorgesteld Kongo-crisis gaat ook ons land geld kosten Rumoer in V.S. van Potsdam-geheimen Wil Norstad aftreden? Huidziekte: artsen nog voor raadsel Adviesaanvrage Mevrouw Powers doet beroep op Chroestsjew Speelde Truman Russen in de kaart? Jonget je liep - na van Rotterdam naar Woerden D Afwachten 1 Nog zwaardere last voor Ver. Staten? Washington vreest gevolgen voor verkiezingsstrijd Doorman" na bezoek aan Japan terug naar Nieuw-Guinea Washington: Cuba opleidingscentrum voor rode agenten ARRESTANT IN AMSTERDAM ONTVLUCHT Veel patiënten in Mr. dr. Van Rliijn in Raad van State? Kist handgranaten aangespoeld grote steden van het Westen ZiCkte "a enige dagen K- r r VN GAAN „HOOFDELIJK" OMSLAAN r DINSDAG 23 AUGUSTUS 1960 V. Directeur: H. Dtó KU1G NEGENTIENDE JAARGANG No. 4684 V. J Hoofdredacteur: Dr J. A H J. S. BKliINS SLÓT Zie verder pa». 3. tol. I Koninklijk paar ziet Olympische vlam TN Amerika is groot rumoer ont- staan over vroegtijdige onthul lingen van nog steeds geheime do cumenten over de conferentie van Potsdam. Het had 'in de bedoeling van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Herter, gele gen deze documenten, die. voor publikatie waren gereed gemaakt, eerst na de presidentsverkiezin gen te doen publiceren. Ongunstige indruk Onderzoek Babelskerg O* - 'O Kopie Vele aanmaningen (Zie verder pag. 3, 7e Rol.) (Van onze Haagse redactie) TNE pharmaceutische inspectie van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Keuringsdienst voor Waren en' een aantal gemeentelijke inspec ties voor de volksgezondheid zoe ken thans naar de verwekker van een merkwaardige huidziekte, die vooral veel slachtoffers heeft ge maakt in de grote steden van het westen des lands. Overgevoelig nièt isegVe3schkr0Ver Wttte dc Wlttutraal 30 Telel 110700 te U Poatbu* uia Peatsuro No 424519 KJaenteiidiensT anonnementen lö.au19 30 uur Zatardag; 1718 uur Telefoon U5700. HuvKerejpleln I Telefoon 183467 <3 tllnw) Postbo» 1091 Postgiro No 424887. Klirntendienst 18.3019.30 Telefoon 382589 Smttweg 132 Telet 4570. Thomas 8 KeniDlsrtraat 8 a Telef. 65481. abonnementsprijs «1 eent oer week. 9.65 oer maand I 13* per kwartaal. Losse nummers l# cent Ventehflnt dazelflk» totterdam: «-Graven hage Dordrecht: Schiedam J (Geldig tot woensdagavond) WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt met hier en dgar een bui. Matige wind tussen zuidwest en zuid. Dezelfde of iets hogere temperaturen. Morgen Zon op 5.38 onder I9.4G Maan op7.49 onder20.35 E regering heeft bij de daartoe geëigende organen de S.E.R en de Sociale Verzekeringsraad ad vies gevraagd over haar voornemen de verzekeringstermijn voor de werkloos heidsverzekering op 26 weken te bren gen. Momenteel heeft iemand, die zon der werk komt een wachtgeld gedu rende acht weken, vervolgens krijg hij gedurende 13 weken een werkloos heidsuitkering krachtens de werkloos heidsverzekering. De laatste termijn zal dus als het voornemen van de re gering gerealiseerd wordt, eens zo groot worden. De regering meent, dat de positie van het Algemeen Werkloosheidsfonds een verdubbeling van het aantal uit keringsweken zonder premieverhoging toelaat. De premie, die thans 1,2 pro cent bedraagt, wordt voor de helft door de overheid gedragen. De werkloosheid is veel minder dan bij de instelling van de Algeme ne Werkloosheidsverzekering was ge dacht. Vooral de laatste jaren konden grote reserves worden gekweekt en ook voor 1961 zijn de prognoses zodanig, dat geen werkloosheid van enige be tekenïs behoeft (e worden gevreesd. In deze situatie is het mogelijk drie dingen te doen: 1. de uitkering te verhogen. 2. de premie opnieuw te verlagen. 3. de uitkeringstermijn te verlengen. De regering oeeft gekozen voor het laatste. De rechtszekerheid' wordt daarmee naar haar oordeel gediend en bovendien wordt door de verlen ging van de uitkeringsduur de periode, dat werklozen voor rekening van de overheid komen, aanmerkelijk ver kort. Een premieverlaging zou weinig zin hebben. Het Algemeen Werkloos heidsfonds moet krachtens de wet over grote reserves beschikken. Een rigoureuze verlaging van de premie zou de. middelen van het fonds te zeer aantasten. In verband hiermee heeft de rege ring nu advies gevraagd over de ver lenging van de uitkeringstermijn. Wij vermoeden, dat tegen dit voor r.emen geen ernstige bezwaren zullen rijzen. Het moet voor alie betrokkenen van groot belang wjprden geacht de uit keringstermijn belangrijk te verten gen. De materiële gevolgen van de werk loosheid zullen hierdoor weer aanzien lijk minder worden. LOEMOEMBA BINDT IN DE KONGOLESE premier Loemoemba heeft zijn drei gementen aan het adres van de Verenigde Naties inge trokken. Zondag had hij gezegd, dat hij „bevriende landen" zou vragen hem te helpen bij de „heroyering" van Katanga, maar gisteren verklaarde een woord voerder namens de premier: „De kwestie van een beroep op be vriende landen is niet meer aan de orde. De Kongolese regering heeft vertrouwen in de Verenigde Naties". Loemoemba. zet zondag, dat hij wilde afwachten wat de Veiligheids raad van de Verenigde Naties over Kongo zou beslissen. De beslissing van de V-raad was echter niet gunstig voor de premier. Met uitzondering van Rusland en Polen gaven alle leden van de raad gistermorgen hun vol ledige steun aan secretaris-generaal Hammarskjoeld in diens geschil met Loemoemba. Dat Loemoemba desondanks zijn eisen introk en zijn dreigemenent niet handhaafde houdt waarschijnlijk onder meer verband met een bezoek, dat de Russische ambassadeur Jakowlew maandag aan de premier heeft ge bracht. Men neemt aan, dat Jakowlew tegenover Loemoemba de houding van Koeznetsow. de Russische -verte genwoordiger bij de Veiligheidsraad, heeft uiteengezet en hem tevens heeff medegedeeld, dat de Sowjet-TJnie zich niet verder wil binden. De. hondjes tfeika en Strelka, dic.eenrcia met een Russisch ruimteschip -hebben over leef d,-werden gisteren op een pèrsconferen tie in Moskou getoond. „Belfca" en Strelkade twee Russische hondjes die een tocht in een Russisch ruimteschip hebben overleefd, waren gisteren het middelpunt van de belang stelling op een persconferentie in Moskou. Zij werden aan de journalisten voorgesteld door een woordvoerder van de Russische academie van weten schappen, Gasenko. De honden zaten op een tafel en waren gekleed in hun ruimtepakken en snuffelden zo nu en dan nieuwsgierig aan een vertegen woordiger van de pers. Gazenko vertelde, dat „Belkc" en „Strelka"voor dc vlucht waren gekozen om hun rustige en evenwichtige aard. Tijdens hun tocht door de ruimte werden zij tweemaal per dag automatisch gevoed. Het was hun eerste reis in de ruimte, aldus de vertegenwoordiger van de academie van weten schappen. Gazenko vertelde, dat Belfca 4.9 kilogram, weegt en precies twee jaar is; Strelka is wat ouder en weegt ruim een halve kilo meer. ut' journalisten konden zich met hun eigen ogen overtuigen van het feit, dat de twee honden geen schrammetje hebben opgelopen. Zij konden ook zien, dat de rat en de muizen, die ook in hel ruimteschip zaten, van hun tocht geen grijze haren hebben gekregen. Dit. had men voor mogelijk gehouden als gevolg van de kosmische straling. De advocaat van mevrouw Barbara Powers, de echtgenote van de kortge leden in de Sowjct-TJnie veroordeelde Amerikaanse piloot, heeft maandag een door mevrouw Powers zelf geschreven verzoek van drie kantjes aan premier Chroestsjew voor een audiëntie in hei Kremlin afgegeven. Mevrouw Powers is nu bezig aan een beroep op president Breznjew om cle mentie voor haar echtgenoot. Powers mag vandaag bezoek ont vangen van zijn vrouw én haar moe der en van een groepje bestaande uit zijn ouders en zijn zuster. Powers Sr. verklaarde maandag tegenover jour nalisten niet te geloven dat „ze hem veel langer dan twee jaar zullen vast houden." MÊéMSêiimSSÈS. Delft staat alweer in het teken van de jaarlijkse taptoe: vanmorgen is men begonnen met de repetities voor deze grote manifestatie, die men vanaf vrijdag weer zal kunnen zien. Zoals dg foto laat zien, werd ook het kanon beproefd, dat in de historische groep van de Mariniers een belangrijke rol zal spelen. (Van onze Haagse redactie) TYE crisis in Kongo zal Neder- iand een bedre.g van ette lijke miljoenen guldens gaan kos ten. De hulp, die de Verenigde Het vliegkampschip „Karei Door man" zal na een bezoek aan Japan in de eerste helft van september terug keren naar Nieuw Guinea om van daar de reis te vervolgen via de zui delijke Stille Oceaan, waarbij een be zoek aan Auckland in Nieuw-Zeeiand zal worden ingelast. Het smaldeel zal naar Nederland te rugkeren via Kaap Hoorn. Ook in Zuid-Amerika zullen nog enige havens worden aangedaan. Verwacht wordt dat de .schepen medio december in het vaderland zullen terugkeren. Koningin Juliana en prins Bernard bevonden zich maandagavond onder de honderden toeschouwers, die in het eeuwenoude stadje Paestum in Zuid- l'alië het Olympisch vuur zagen aan komen, dat door estafettelopers naar K«me wordt gebracht. De toorts is onderweg al acht keer uitgewaaid; het vuur werd dan tel kens opnieuw aangestoken in een vrachtauto van het Italiaanse leger, die 6e-i reserve-toorts meevoert. Te Paesteum is maandagavond, ten aanschouwen van het koninklijk paar, met de Olympische toorts een vuur ontstoken, dat op een driepoot werd geplaatst voor de tempel van Posei don. De oude Griekse vestiging Pae stum heeft namelijk vroeger Poseido- nia geheten, naar de door de Grieken vereerde god van de zee. Paestum werd reeds in de zesde eeuw voor onze jaartelling gebouwd door Griekse immigranten. De ruïne'; van de oude stad behoren tot de besl bewaarde van geheel Italië. De Ame: kaanse regering heeft Cuba ervan beschuldigd een pro gramma voor de opleiding van com munistische agenten en guerrillastrij ders te hebben opgesteld „met het doel de communistische revolutie tot geheel Latijns-Amerika uit te brei den." Deze beschuldiging is vervat in een memorandum aan de conferentie van ministers van de O.A.S. (Organi satie van Amerikaanse Staten), die in San Jose, Costa Rica, wordt gehouden. De regering, van Fidel Castro zou „de laatste resten van persoonlijke vrijheid" (met name de godsdienst vrijheid) op Cuba hebben vernietigd. Het memorandum is een aanvulling op het Amerikaanse document waar in Cuba verantwoordelijk wordt ge steld voor het toenemen van de span ning op het westelijk halfrond. De stichting Mathematisch Centrum houdt een vakantiecursus, in eerste in stantie bedoeld voor leraren in de wis kunde bij het V.H. en M.O. Deze cursus wordt op 29 en 30 augustus in het Geo logisch Instituut, Nwe Prinsengracht 130, gegeven. De „Des Moines register and Tri bune", een blad dat tot een Amerikaans krantenconcern behoort,t waarvan alge meen bekend is dat het republikeins georiënteerd is, heeft nu échter in een serie artikelen over de conferentie van Potsdam, in het bijzonder over de rol die (de democratische) president Tru man op deze conferentie heeft gespeeld, de geheime documenten onthuld. Er staat in te lezen dat Stalin met mede weten van Truman de pogingen van Japan om vrede te sluiten heeft doen vastlopen, kort voordat de. Ver. Staten de atoombom op Hirosjima wierpen. Eerder gepubliceerde verslagen over de conferentie van Potsdam, waaronder Truman's memoires en die van zijn vroegere minister van Buitenlandse Zaken James F. Byrnes, vertelden dat Stalin de Amerikanen slechts op de hoogte had gebracht van zijn besluit, nadat het was genomen. De artikelen wekken een ongunstige indruk van Truman's optreden in de onderhandelingen met Stalin. Commentators, wier sympathieën voor de republikeinen evenzeer ber kend zijn, hebben deze artikelen uit voerig geciteerd en besproken. De re publikeinen willen kennelijk d'e indruk vestigen dat de democraten niet vol doende mans zijn om met de Sowjet- Unie te onderhandelen. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde commentaar te leve ren op de artikelen, die inmiddels door de in Washington verschijnende „Eve ning Star" zijn overgenomen. Hij wil de evenmin zeggen of de documenten die worden geciteerd echt zijn. Het feit dat door 't State Department wordt onderzocht hoe de gegevens in het bezit van het blad zijn gekomen, wekt sterk de indruk dat de gegevens juist zijn. Het ministerie van Buiten landse Zaken was voornemens de do cumenten die ongeveer 2000 blad zijden beslaan te publiceren op 1 januari, d.w.z. ongeveer twee maanden na de verkiezingen. Afgezien van het detail over de on derhandelingen met Japan, bevatten de documenten geen belangrijke onthul lingen. aldus ambtenaren van het State Department. Maar hun publikatie op een tijdstip dat de verkiezingscampag nes in volle gang zijn, kan voor dé de mocraten ongunstig werken. (Van onze correspondent) EEN. tienjarig Rotterdams jongetje, dat maandagmorgen van huis wegliep omdat hp van zijn vader een pak slaag had gelild, met een sleperswagen meereed tot even buiten Rotterdam en toen lopend verder ging, heeft het een liee! eind gebracht: op de rijksweg bij Woerden pikte een wegenwachter hem 's avonds op. Op de zijspan ging het naar het politiebureau in Woerden en daar kwam de vader de kleine deserteur 's avonds ophalen. De documenten onthullen, dat op 18 juli 1945 in de villa van Stalin in Ba- belsberg, Duitsland, Truman zich aan sloot bij de Russische dictator bij het nemen van een belangrijke beslissing met betrekking tot de overgave van Japan. Het was pas de tweede maal dat zij elkaar ontmoetten de dag tevoren had de eerste ontmoeting plaatsgevon den en zij waren alleen vergezeld van hun ministers van Buitenlandse Zaken. Charles E, Bohlen. toen politiek ad viseur en Truman's persoonlijke tolk, was de enige die notities van de be sprekingen maakte een serie frag mentarische aantekeningen die dienden als leiddraad voor de vertaling. Op 28 maart van dat jaar schreef Bohlen, nu speciaal assistent inzake Sowjet-aan- gelegenheden van de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken Herter, een aanvulling op de aantekeningen voor de historici van het ministerie. Bohlen schreef: „Stalin zei, dat de Sowjet-Unie een mededeling ontvangen had van de Ja panners en hij overhandigde de presi- Op het Stationsplein te Amsterdam is maandag de 32-jarige koopman H. Krijnen gevlucht, toen hij onder be waking yan twee wachtmeesters der rijkspolitie werd overgebracht van een arrestantenwagen naar de stationshal voor zijn transport naar Veenhuizen. De man zit in Veenhuizen zijn straf uit, die hem indertijd was op gelegd wegens souteneurschap.* Hij was naar Amsterdam overgebracht voor zjjn berechting doof de politie rechter wegens heling van een auto. De politierechter veroordeel de de man daarvoor tot vier weken gevangenisstraf. Tijdens zijn overbrenging slaagde de man erin zich op het drukke Sta tionsplein uit de voeten te maken. Vanmorgenwas hij nog niet gevon den. Zijn signalement luidt: lang 1.85 meter, donkerblond haar. Hij is ge kleed ,in een bruin wollen vest en draagt beige schoenen. Hij heeft in zijn mond een bovenprothese. Naties in de voormalige Belgische kolonie verlenen, zal namelijk omgeslagen worden over de leden van de verenigde volkerenorga nisatie. Hoeveel die hulp precies gaat kosten is niet te zeggen, maar des kundigen menen, dat toch min stens op 150 tot 200 miljoen dollar per jaar moet worden gerekend, omdat het lc.nd anders economisch naar dc afgrond zoir hollen. - Dit bedrag moet uit een fonds ko men, dat zal moeten worden bijeenge bracht door de bij de VN aangesloten landen. Natuurlijk zuilen de Verenigde Staten, die bijna een derde van de totale kosten der VN betalen, ook nu voor het leeuwedcel moeten opdraaien. De andere landen zullen op basis van hun contributie worden aangeslagen. Voor Nederland zou dit betekenen, dat het ongeveer 6,5 miljoen gulden extra aan de VN zou moeten afstaan. In diplomatieke kringen vraagt men zich echter af. of de VN zich niet in een groot financieel avontuur hebben gestort. Het politieleger, dat in de streek bij Gaza patrouilleert, kan maar nauwelijks in stand worden gehouden, omdat de bü de VN aangesloten lan den voor een groot deel in gebreke bljjven met het voldoen van hun ver plichtingen. Secretaris-generaal Hammarskjöld heeft tal van landen al moeten „ma nen". Nu komen de enorme uitgaven' voor de Kongo daar nog bij. Wanneer -.0 september de algemene vergadering van de VN in New York bijeenkomt, zal de rekening van de actie worden voorgelegd. Tegelijk zal Hammar- Volgens het Britse blad de „Daily Mail" heeft de opperbevelhebber van de NAVO, de Amerikaanse generaal Norstad, de landen van de Noordatlan- tische V er dragsorganisatie gewaar schuwd dat hjj overweegt deze herfst, zijn functie neer te leggen. Norstad zou de regeringen van. de NAVO-landen ervan willen doordringen dat de geschillen en ruzies in de orga nisatie een gevaarlijk punt hebben be reikt. „De militaire kracht van West- Europa wordt bedreigd door het uit blijven van overeenstemming over be langrijke politieke kwesties, terwijl hét; leiderschap van de Ver. Staten ten ge volge van de presidentsverkiezingen is verlamd." Norstad zou gezondheidsredenen op geven als het motief voor, zijn ontslag. Maar Volgens de „Daily Mail" is hij geheel hersteld van de lichte hartaad- val die hem in mei trof De „Daily Mail" meent, dat-drie'be langrijke kwesties nog wiet zijn. opge lost. hoewel de regeringen .van de NAVO-landen dit Norstad hadden be loofd. Deze kwesties "zijn: het West-" dnitse" verlangen, naar bevoorradings bases buiten het grondgebied van de bondsrepubliek, de „ongemotiveerde" weigering van generaal de GauUe de Franse luchtverdediging te integreren en de weigering van de vijftien NAVO- landen de noodzaak van een geal'ieer- de striidmacht met Polaris-raketten. in West-Europa" in te zien. Een woordvoerder van het hoofd kwartier van de eeneraal heeft de be richten van de „Daily Mail" inmiddels tegengesproken. skjöld dan een neuw plan de cam pagne voor Kongo en een begroting in dienen. De moeilijkheid is niet dat de Ver. Staten niet willen meewerken, maar dat tal van kleine landen, die lid van de VN zijn geworden, afhankelijk zijn van Amerikaanse hulp om hun nog kwetsbare économie veilig te stellen. Zullen zij in staat en bereid zijn om nieuwe offers te brengen? Bereid mis schien nog wel, zo vernamen wij, maar in staat vermoedelijk niet. Dit bete kent, dat Amerika voor een nog be langrijker dee! in de kosten van de VN zal moeten bijdragen, tenzij andere grote landen als Rusland. Engeland en Frankrijk bereid zijn hun bijdra gen te verhogen. (Van onze Haagse redactie) Naar wij vernemen zal in de vacatu- rc-Joekes voor de Raad van State wor den voorgedragen rat. dr. A. A. v. Rhijn, oud-minister van Landbouw en Visserij en oud-staatssecretaris van Sociale Za ken. De heer Van Rhijn is een vooraan staand lid van de prot. chr, werkge meenschap in d'e P.v.d.A. Op de kust bij Ouwerkerk is een kist met handgranaten aangespoeld, die door de mijnopruimingsdienst on: schadelijk is gemaakt. Deze dienst acht het mogelijk dat er in de komende tijd meer kisten aanspoelen. Voor de kust is nl. enige tijd geleden munitie in zee „gedumpt". Deze dumping lijkt gedeel telijk mislukt te zijn. Het centrum van de ziekte ligt in de omgeving van Rotterdam, waar eni ge honderden patiënten zich hebben gemeld, maar ook in Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn gevallen geconsta teerd. De ziekte begint met een sterk oplopende temperatuur. Daarna treden jeukverschijnselen op. Van ernstige aard is het ziektebeeld niet, al moesten er in Rotterdam een tiental patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Aanvankelijk zochten de bacteriolo gen en de epidemilogen in de richting van een onbekend virus, dat van bui tenaf het ziekteverschijnsel zou hebben opgeroepen, maar nader onderzoek wees uit, dat men hier vermoedelijk te zaken heeft met een vergif, dat van binnenuit werkt. Vandaar, dat ook de keuringsdienst voor waren bij het on derzoek betrokken is. Het schijnt, dat alleen overgevoelige mensen vatbaar zijn voor de ziekte. Het gebeurt nl., dat van een gezin drie vier leden worden aangestoken, terwijl andere gezinsleden gezond blijven rondlopen. v De huisartsen hebben het nog niet veel drukker dan anders, omdat d~» ziekte zeer verspreid optreedt en al leen in Rotterdam een merkwaardige concentratie schijnt te houden. .^'^'fuschijnselen zijn ook niet overal gelijk. De meest gevoelige men- le" (Nn he.t vatbaarst. Temperaturen van boven de veertig graden zijn voor hen zelfs met onmogelijk. De temperatuur wordt echter spoe dig weer normaal en in de meeste gé- meer't de farmaceutische in spectie van het departement, dat het onderzoek naar de verwekkw van de kwaad snel moet worden afgerond. De hSf°nd,:e?d is niet gebaat by on! bekende ziekteverschijnselen. De niet-officiële staking, die de scheepvaart in enkele Britse havens heeft getroffen, is maandag geëindisrtT I ondrn iDi Öe- ve'®chiilende havens van' Londen, als in Birkenhead, Liverpool den i^rvT 5831 het wcrk vandaag wor-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1