Reëel Plan-Kret Vliegtuigen gevorderd „KINDERHUWELIJK" IN NIEUW-AMSTERDAM Rome voor de lens GRATIS SCHOOL SCHRIFTEN Britse makelaar moest paspoort inleveren fortuin als dank voor genezing Oud-Schiplioldirecteur Dellaert overleden Bumper aan Korte staking bij Verolme Bereidt Moskou manifest tegen Peking voor? LOEMOEMBA VERZAMELT TROEPEN Nog geen spoor van de schilderijen Onvast weer Kleuter van 3 jaar zwierf hele dag door Amsterdam Slechts korte tijd na zijn afscheid Onrust bij NDSM: Veel stakers r TWIJFEL VIA RAAM ■u DONDERDAG 25 AUGUSTUS i960 J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4686 f Directeur: H. DE RUIG Hootdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLÜ1 iissa 1 Nu! Haast u! Olympiade bij Knorr soep bouillon. Pakket van ttjSO nu slechts f 1,03 Alléén bij 'Tvft&ift/ Communistisch schip in de grond geboord bij Z.-Korea Afdelingen van het nationale Kongolese leger zijn gisteren reeds tot een sterkte van 1000 man naar Kasai gebracht met vliegtuigen die men had gevorderd van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena. Tegenstand (Zie verder pae A. Je Rol.) Zie verder paa. 3, 2e kol.) Misnoegen over tarieven Droogdok Hl Witte a« Wittmraat 2» Iel« U57U*i 16 IJ Postbus Uil! Postgiro No 124518 Klacntendienst abonnementen Ib.Jo19 30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon \1571KJ. Buveeiwpleln 1 Telefoon 183467 is lijnen* Postbus 1091 Postgiro No 424867. KJacntendienst 18.3019 30 Telefoon 3623Ö9 Soulwee 132 Telet 4570. Thomas Kempiestraat 6 a Telef. 65451. Abonnementsprijs "1 roirt ner week- t 2.05 per maand t 180 oer kwartaal. Losse nummers 16 cent. Verschijnt daeelljXi (otterdam: ',-Graoenhage: Dordrecht; Schiedam: Thouu/- (Geldig tot vrijdagavond) ONGEVEER DEZELFDE TEMPERATUREN Veranderlijke bewolking met enkele regen- of on weersbuien. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak uit zuidelijke richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen. Morgen: Zon op: 5.41 Maan op: 10.07 onder: 19.41 onder: 21.26 r-> EN grote New-Yorkse bankinstel- t ling heeft een overzicht samen gesteld over de muntontwaarding in een groot aantal landen gedurende de laatste tien jaar. Daaruit blijkt, dat de zgn. „sluipen de inflatie" in ons land de laatste ja ren steeds kleiner is geworden. Be droeg deze in de periode 1949-1954 ge. jnicdeld 4,6 pet. per jaar, daarna liep gedurende 1955-1959 dit percentage ierug tot gemiddeld 2,5 pet. Vooral in het laatste jaar is voor uitgang geboekt. Dat komt in de percentages niet tot uitdrukking. Sinds december 1959 blijft immers het in dexcijfer van de kosten van levenson derhoud vrijwel onveranderd, terwijl in deze periode toch een belangrijke loonontwikkeling (ca. 5 a 6 pet.) heeft plaatsgehad. Daarenboven ging twee maal de melkprijs met twee cent per liter omhoog en er was ook nog per 1 april jl. een forse huurronde met een looncompensatie van 2% pet. Ook al houdt men er rekening mee, dat verleden jaar de droge zomer het Indexcijfer van de kosten van levens onderhoud ongunstig heeft beïnvloed, toch mag geconstateerd worden, dat het loon- en prijsbeleid' der regering zichtbaar goede resultaten afwerpt. De toonbeweging van het voorjaar heeft geleid tot reële inkomensstijgin gen en het proces van de zgn „slui pende inflatie", dat zich enkele jaren geleden geducht deed gelden, is in zeer belangrijke mate teruggedrongen. WIJ kunnen onze bedenkingen heb ben tegen de Olympische Spelen, maar zijn wij ook bereid ons streven naar een verantwoorde sportbeoefe ning door een financieel offer werke lijkheid te maken? De Ned'. Chr. Sport Unie probeert via het plan-Kret een miljoen gulden bijeen te krijgen om de christelijke sportbeweging in de gelegenheid te stellen de strijd tegen de door de toto- gelden gesteunde sportorganisaties vol te houden. Er blijkt, nu de actie enige tijd loopt, met name in de-christelijke sportbeweging zelf een verheugende belangstelling voor te bestaan. Ook de synodes van' de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Kerken hebben hun sympathie voor het plan-Kret uitge sproken. De sportbeweging draagt dus haar eigen actie, de onontbeerlijke geeste lijke steun is er. Het is echter een Zaak van geheel protestants Nederland het plan-Kret te doen slagen. ^Daarom vragen wij er nogmaals de aandacht voor. De Olympische Spelen hebben tot gevolg dat de sport enkele weken in het centrum der belangstel ling zal staan. Men vergete in deze tijd de actie van de protestants-christelijk# sportbewe ging niet. Laat het resultaat van het plan-Kret duidelijk maken, dat de N.C.S.U. ge dragen wordt - door geheel pro téstants Nederland. Burgeroorlog in Kongo lijkt onvermijdelijk y yy. ui (Advertentie) Een patrouilleboot van de Zuidkore- SSiise marine heeft aan de westkust van Zuid-Korea een marinevaartuig van de Noordkoreaanse communisten m de grond geboord. De patrouilleboot onderschepte het andere vaartuig ten zuiden van de demarcatielijn, maar zij kon het door de dichte mist niet herkennen. Het vaartuig van de communisten opende het vuur, dat door de patrouilleboot jverd beantwoord. De indringer zonk, aldus het hoofdkwartier van de Zuid- koreaanse zeestrijdkrachten. DE CAMERA'S zijn gericht op Rome, waar Vandaag de Olympische Spelen worden geopend. Foto's, films en verslagen zullen de wereld twee- en-een-halve week lang op de hoogte houden van de sportieve prestaties onder de Italiaanse zon. Voor het begin van de Spelen voelden de deelnemers zich nog een beetje toerist in de eeuwige stad. Onze Nederlandse olympische zwemploeg bij voor beeld stelde zich op voor het olympisch zwemstadion, „Even lachen, jongens!" riep ERIKA TERPSTRA, het meisje dat op de 100 meter vrije slag dames het rood-wit-blauw zal verdedigen, en „klik" zei de camera. Het nieuws uit Rome op de dag van de opening: pagina 3 en 5. (Van een onzer verslaggevers) De Engelse makelaar* A. Cook, die dinsdagnacht aangifte heeft gedaan van de diefstal van vier kostbare schilderijen tot een gezamenlijke waarde van ƒ600.000 uit een woning te Amsterdam-Zuid, heeft zijn pas poort moeten inleveren bij de hoofd stedelijke politie. Elk spoor ontbreekt nog steeds. De makelaar heeft de politie uit- voerformulieren van de vier doeken overgelegd, alsmede verzekeringspa pieren van de stukken van een Lon dense verzekeringsmaatschappij. Volgens deze maatschappij zijn de schilderijen eigendom van dezelfde man, de verzamelaar Leapman. Ook van twee vrienden van Cook, die met hem in Amsterdam waren, heeft de politie de paspoorten inge nomen. Zij moeten zich ter beschik king van de recherche houden. Een woordvoerder van de Londense verzekeringsmaatschappij bevestigde, dat de waarde van de kunstwerken on geveer zes ton is. De Amsterdamse po litie twijfelde daar gistermiddag aa" Een Nederlander, die twintig jaar geleden naar Australië kwam en nu genaturaliseerd Australiër is, heeft een half miljoen Australische ponden .(ruim vier miljoen gulden) geschonken aan het Alfred-ziekenhuis in Melbourne, omdat zijn leven daar twee jaar geleden gered werd. De man, L. Roet (54), een importeur, werd in het ziekenhuis opgenomen waar langs operatieve weg een hersentumor verwijderd werd, nadat Ameri kaanse en Amsterdamse specialisten zijn geval hopeloos genoemd hadden. Roet zei: „Voor de operatie gebruikte ik dagelijks twintig aspirientjes om de pijn te verlichten. Nadat ik genezen was werd ik bezeten door de idee dat ik mijn genezing op een of andere wijze moest vergoeden". Ze vroeg zich af, of deze doeken, die immers zo maar in een hoek van de ka mer stonden, gewikkeld in pakpapier, wel originele stukken waren. Waarom werden ze dan niet in een kluis op geborgen? Ook voerde men aan, dat, zoals in kunstkringen algemeen trskend is, Rubens het onderwerp van zijn judgment of Paris" meer dan eens heeft geschilderd en dat er van deze doeken kopieën zijn. vervaardigd. Met twee Amsterdamse makelaars blijkt Cook contact te hebben gehad over de verkoop van de stukken. Een van hen had er geen belangstelling voor; de ander zou gisteren met Cook een onderhoud hebben. Aanstonds na de mededeling van de Engelsman kwam dinsdagnacht het ge hele Amsterdamse politieapparaat in werking. Men ontdekte, dat de inbre kers via een raam aan de voorkant van de benedenwoning naar binnen ge klommen zijn. De ruit was verbrijzeld; het spanjolet opgelicht. Zonder resul taat onderzochten de politiemannen de vierkamerwoning. IN de bovenlucht West-Europa komt boven een zuidwestelijke stroming voor, die in stand wordt gehouden door een lagedrukgebied, waarvan het centrum ten westen van Ierland ligt. Met deze stroming bewegen on- weersachtige storingen mee. Een van deze trok de afgelopen nacht Neder land voorb'; met enkele regenbuien, die soms van onweer vergezeld gingen. Plaatselijk brachten ze 15 tot 20 mm regen. Een andere storing bevond zich vanoefrtend boven de Golf van Biscaje. Ook deze storing zal Neder land kunnen passeren, zodat het weer een onvast karakter behoudt. De temperaturen blijven echter nog steeds iets boven normaal. DE dreiging vat. een burgeroor log in Kongo :s vandaag nog verscherpt, doorda premier Loe- moemba voortging met het bijeen brengen van troepen, die zullen worden ingezet tegen de opstan dige provincies Katanga en Kasai. De leider van de laatste pro vincie, Albert Kalonji, heeft slechts een legertje van ongeveer 450 militairen en politiemannen weten te verzamelen, die vastbe sloten zijn zich met alle hun ten dienste staande middelen te ver dedigen tegen de troepen van Loemoemba. De Kongolese premier kan naar alle waarschijnlijkheid rekenen op de steun van de oorlogszuchtige Loeioea-krij- gers, die zich hebben voorgenomen de Baloeba's van Kalonji te vernietigen. Wanneer Loemoemba erin zou slagen Kasai weer onder zijn bestuur te bren gen, zou hij met zijn leger ook aan de grenzen van Katanga staan. Mocht het zover komen, dan zal hij echter op hevige tegenstand stoten van het leger van premier Tsjombe, dat nog altijd vordt geleid door Belgische officieren. Ook een eventueel plan om de Kon golese troepen per vliegtuig naar Katanga te brengen, zal waarschijnlijk tot mislukken zijn gedoemd, omdat alle vliegvelden in deze provincie worden bewaakt door Tsjombe's soldaten. In Kasai woedt een hevige strijd tussen de Baloeba- en de Loeloea- stam. Er zouden reeds driehonderd stamleden zijn gesneuveld. De lei der van de Baloeba-stam, Albert Kalonji. heeft twee weken geleden de onafhankelijkheid uitgeroepen in het zuidelijk deel van Kasai, De Baloeba's hebben hier de zogenaam de „mïjnstaat" gevormd. Nieuw-Amsterdam. dat feest viert in verband met het 100-jarig bestaan, is gisteren een „kinderhuwelijk'* gesloten en wel tussen de vierjarige Joop de Groot en de vijfjarige Jenny ter Stege (links). Na de plechtigheid, dis grote belangstelling trok, werd het bruiloftsmaal gehouden, dat de „jonggehuwden" zich goed lieten smaken. (Van een onzer verslaggevers) Nadat men twaalf uur angstig naar hem had gezocht, werd gisteravond het driejarig jongetje René Feïth nit Bad hoevedorp, dat 's morgens met zijn autoped naar Amsterdam was gereden, door voorbijgangers naar het politie bureau in de Marnixstraat gebracht. Toen de moeder van het knaapje om negen uur 's morgens ontdekte, dat haar zoontje niet meer voor de deur speelde, zoals zij hem opgedragen had, waarschuwde „zij de politie, die. on middellijk met een speurtocht begon, waaraan na enige tijd zelfs werd deel genomen door een begeleider met een speurhond uit Bergen. Pas om zeven uur kwam het ventje, na de hele dag in de stad te hebben rondgezworven, op het politiebureau in de Marnixstraat terecht, waar hij een paar boterhammen en een glas mel'k kreeg. Zijn grote broer kon hem daarna bij de kinderpolitie afhalen, want gelukkig wist men zijn adres: dat stond op de autoped. De ouders van het ventje waren ook in Amsterdam gaan zoeken en pas om negen uur 'savonds kon de moe der haar ondernemende spruit weer in de armen sluiten. ,;v DOOR een staking bij de apenbare vervoersdiensten zijn in de Amerikaanse stad Boston en omgeving niet minder dan zeven miljoen mensen'op ander vervoer aangewezen. De meesten hebben hun toevlucht genomen tot hun auto, hetgeen de verkeerspolitie in deze stad, die toch wel het een en ander gewend is, tot wanhoop brengt. Op deze foto een beeld van de verkeersstroom op de brug over de Mystic-River. (Van een onzer verslaggevers) De 67-jarige heer U. F. M. Dellaert, die op 30 juni met pensioen ging als directeur van de luchthaven Schiphol, is gisteravond overleden. Op de Am sterdamse luchthaven werd vanmorgen de Schipholvlag halfstok gehesen. Het is de enige vlag, die daar vandaag wappert. - - Op de dag van zijn afscheid was de heer Dellaert niet in staat zijn hon derden vrienden de hand te drukken. Hij droeg de rechterarm in een draagverband in verband met zenuw pijnen. De volgende dag moest de heer Dellaert opgenomen worden in een ziekenhuis. Aanvankelijk zag het er naar uit dat hij het ziekbed na een korte periode van dringend nodige rust zou kunnen verlaten, maar de laatste weken verslechterde zijn toe stand steeds meer. Het bericht van zijn overlijden ont roerde vannacht op Schiphol velen. Veertig jaar heeft de heer Dellaert hier met inspanning van al zijn krach ten gewerkt. Hij bouwde Schiphol uit van vliegveldje tot internationale luchthaven. Voor hem scheen thans een welverdiende tijd van rustig leven aangebroken te zijn, maar het was anders beschikt. (Van een onzer verslaggevers). Misnoegd over hun tariefregeling, zijn gisteren bijna duizend arbeiders van Verolme's scheepswerf op Rozen burg in staking gegaan. Hun actie duurde niet lang; 's middags omstreeks halfdrie togen ze weer aan het werk, volgens het stakingscomité onder de voorwaarde, dat zaterdag aan haar eisen moet zijn tegemoetgekomen. Zo niet, dan wil men maandag opnieuw het werk neerleggen. De staking zou zijn ontstaan, doordat de werknemers van onderaannemers op het bedrijf wel een tariefsverhoging hadden gekregen, maar die van de re paratie-afdeling niet. Reeds dinsdag had een kleine groep, tijdelijk, het werk gestaakt. Toen woensdagmorgen een niet erkende bond pamfletten liet uit delen, liepen velen te hoop en dra na men honderden het besluit, te gaan sta ken. Na de middag was hun aantal tot duizend geklommen. Ze eisten een vast tarief van 40 procent en overeenstem ming over enkele andere zaken. Nadat de bedrijfsleiding hun had verzekerd, dat de ondernemingsraad hun grieven zou bespreken, en nadat die raad in derdaad was bijeengekomen, namen ze het werk weer ter hand. Een oplossing voor de moeilijkheden was overigens gisteren nog niet gevonden. Het lijkt er niet naar uit te zien, dat aanstonds de eis van een vast tarief van 40 procent kan worden ingewilligd. De tarieven hebben onlangs ook by de Rotterdamse Droogdok Maatschappij de gemoederen in beweging gebracht. Daar is men echter intussen tot over eenstemming gekomen. Na besprekin gen in de ondernemingsraad stemde de directie toe in een verhoging van het vaste tarief voor de reparatie-afdeling van 30 tot 33 procent. In een vergade ring hebben gisteravond 750 bij de drie bona fide vakbonden aangesloten arbei ders zich met dit resultaat verenigd, maar naar wij nader vernemen, is een aantal arbeiders het uiteindelijk toch niet met de voorgestelde tariefverbete ring eens. De vakbonden hebben daar om opnieuw contact opgenomen met de directie van het bedrijf. De onderhandelingen over de tari- fiëring zullen nu worden voortgezet. De Sowjet-Unie is naar verluidt bezig naar de communistische partijen, over de hele wereld een „manifest" tegen Peking te verzenden, waar mee de Russen massale steun willen verwerven in hun geschil met com- monistisch-China, dat naar het lei derschap van -de communistische wereld dingt. Volgens de correspondent in Washing ton van >de New York Herald. Tri bune is het bestaan van dit manifest ontdekt „via 'inlichtingen van achter het IJzeren Gordijn". Volgens deze correspondent Is men in regerings kringen in Washington op de hoogte van de inhoud van het manifest. „Ais Peking zich niet spoedig met Moskou verzoent of in ieder geval tot zwijgen gebracht wordt over zijn geschilpunten met de Sowjet-Unie", aldus de Tribune, „zouden wij niet verbaasd zijn als premier Chroes- tsjew zou trachten rood-China in „ideologische quarantaine" -te doen om het te isoleren van het commu nistische blok". Zoals gemeld heeft het centraal comi té van de Russische communistische partij reeds alle lagere partijkaders in de Sowjet-Unie ingelicht over het geschil met Peking: Bij de Nederlandsehe Dok- en Scheepvaartmaatschappij (NDSM) te Amsterdam is vanochtend een groot deel van de arbeiders niet aan ,het werk gegaan: slechts hier en daar werd gewerkt. De arbeiders stonden in groepen op het terrein bijeen en de situatie was vanmorgen nog vrij on overzichtelijk. Gistermiddag wilde een delegatie van arbeiders met de directie een.aan tal eisen tot loonsverhogingen, o.a. verhoging der tarieven en invoering van de 45-urige werkweek, bespreken. De directie was echter niet bereid de delegatie te ontvangen, omdat zij zich op het standpunt stelt, dat als er onder handeld moet worden, dit met de on dernemingsraad of de erkendê vakorga nisaties moet gebeuren. Naar schatting hebben gistermiddag reeds 400 arbei ders (8 pet. van het totaal aantal ar beiders by de NDSM) het werk neer gelegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1