Niet gerust Djakarta dreigt met diplomatieke breuk Ned, buschauffeur slaat Italiaanse overvallers neer Van schilderijen nog geen spoor POLITIE ZOEKT OPERA ZANGER TACHTIG JAAR iVEVER's mmunm u Belgische troepen deze maand nog uit Katanga Kongolese leger bezet hoofdstad van „mijnstaat Twee vrouwen overleden Lijd en 50.000 mensen aan „Planta '-vergiftiging R.R.R; AFL-CIO ACHTER DEMOCRATEN TWEE KAMERLEDEN STELLEN MINISTER VRAGEN r r ols Sectie op stoffelijk overschot VINGERAFDRUKKEN JIJTEXAKKEN AMERIKANEN ZORGEN VOOR VERVOER 25ATERDAG 27 AUGUSTUS 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4688 y Directeur: H UhJ KUIG Hoofdredacteur: Ur. J. A. H J. S BKLINS SLOT n E JAPANSE REGERING WEIFELT: moet zij de Indonesische öf de Nederlandse regering te vriend houden? Met andere woorden: zal zij goedvinden dat de „Karei Doorman" naar Tokio komt, of niet? SPOEDBLLK "SIRLUS" verkrijgbaar bij alle speciaalzaken Scotland Yard zal geen „officer" ter assistentie sturen in de zaak van de uit Amsterdam verdwenen schilderijen. De beide Engelse vrienden van de gedupeerde, de Engelsman Cook de heren Sy- kes en Scaramange hebben hun paspoort terug en zullen morgen naar Duitsland vertrekken. Dat kon inspecteur H. Postma van het bureau Pieter Aertszstraat te Am sterdam gisteravond mededelen. Na ernstige Indonesische dreigementen (zelfs met het verbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Indonesië wan neer de „Doorman" naar Tapan zou mogen opstormen) hield de Ja panse regering gisteravond een slag om de arm met de volgende verklaring: I' "A iV'T'-'f-'M NIEUWE EN GEBRUIKTE WOENSDAG 31 augustus 8 hoopt prinses Wilhelmi- na haar tachtigste verjaardag te vieren. Hoewel het de wens van de Prinses is deze zeer bijzondere ..dag in-de besloten- heid van Het Loo temidden van haar kinderen en klein- kinderen door te brengen -g een besluit dat alleszins be-:?; grypelyk is menen wij in?? enkele artikelen aandacht teil* mogen wij den aan het rijke leven, dat in een tijdvak van?? tachtig jaren besloten ligt. Elders in deze editie vindt;? u enkele herinneringen II verlucht met illustraties ij: die vooral de ouderen in onze lezerskring zullen aanspreken. West-Duitsland en België hebben een overeenkomst geparafeerd op grond waarvan een bedrag van 80 miljoen mark uitgekeerd zal worden aan Belgen, die in de tweede wereld oorlog het slachtoffer van. de nazi- vervolgingen zijn geworden. Advertentie) H.V, Levensverzekering Mij, UBO N.V, Algen. Verzekering Mij, UW KrommeNieuweGrarbt 8-10, Utrecht r> ROEKEL RUBBER RMT DE BORSTEL VOOR DE SCHOENZOLEN In elke gewenste maat te leveren, volgens toege zonden maat, mal of teke ning, in 1 tot dagen. 30°/o fabriekskorting. R.R.R. Wijchen Tel. 0 8894-293' l (Van onze Haagse redactie) AANGENOMEN moet worden, dat ongeveer vijftigduizend mensen in ons land de verschijnselen vertonen van de nieuwe jeukziekte, die naar het schijnt twee slachtoffers heeft geëist. Een van hen is, zoals wij gisteren in een deel van onze edities reeds meldden, de 34-jarige mevrouw G. Terpstra-Pieters uit Leeuwarden. Het tweede slachtoffer is mevrouw A. van der Leun-Maat (44) uit Meerkerk* (Z.-H.). De arts van mevrouw Terpstra- Pieters heeft de geneeskundige hoofdinspecteur voor de Volksge zondheid laten weten, dat zijn patiënte, naar hij vermoedt, over leden is ten gevolge van het ge bruik der zogenaamde verbeter de „Planta"-margarine. Dank zij de medewerking van de familie kan op het stoffelijk overschot -ectie worden verricht. Moeilijkheden Onderzoek Zie verder pag. 3, koL 1 (otterdam: S g-Gravenhage; Witte de Withstraat 39 Teiel U9700 i6 u Poettsu» 1113 Postgiro No Utól# KJaeBtendienst soonnementen la.30—19 30 ma Zaterdaes 17—18 uur Tajetoon 11S700. Ruveenuplelo 1 Telefoon 183*87 (3 Uinen) Postbue 1081 Postgiro No *2*887. Klfohtendipnst 18 3019 30 Telefoon 362589. Dordrecht: StmlWec 132 Teiet *978. gchiedam: Thomas A Kern pi ««tra at 8 a Telef. 65481. Ahnnp»mopfspriJ,! «1 een* oer wcK t 2.89 ner maand t tM oer kwartaal. Losse nummer* 16 cent. Verachllnt dagelijks (Geldig tot zondagavond) VRIJ WARM Opklaringen maar ook plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Aanhoudend vrij warm. Morgen: Zon op: 5.44 Maan op: 12.30 Onder: 19.37 Onder: 22.27 «v?E kunnen niet anders dan op W hoge prijs stellen de opzet van de universiteiten van Groningen en van Leiden om een aparte opleiding la het leven te roepen voor de vor ming van de godsdienstleraar bij het V.H.M.O. Met belangstelling hebben we kennis genomen van de inhoud, die deze opleiding uit wetenschappelijk en ook uit praktisch oogpunt zal heb ben. Toch doen zich hier enkele vragen voor. De eerste is deze: welke invloed heeft de school zelf gehad bij de sa menstelling van dit opleidingsplan? $I,a.w.en nu heb ik in 't bijzonder het oog op het christelijk V.H.M.O. is de bond van besturen van het Chr. V.H.M.O. met de vereniging van le raren bij dit onaerwijs hierin gekend? Hebben zij de gelegenheid gehad hun advies in deze zaak te geven? Een vreemde vraag is dit niet! Im mers bij de opleiding van predikan ten heeft de kerk een zeer belangrijk woord mee te spreken, wat niet alleen, maar toch in 't bijzonder tot uiting komt in de instelling van de kerkelij ke hoogleraren. Althans wat oe Ned. Herv. Kerk betreft. Daarna volgt ook nog de afsluitende vorming op het se minarie. Nu loopt de opleiding voor het leraarschap parallel met die voor het predikantschap. Het ligt dus voor de hand, dat hier de school niet een klem woord moet hebben mee te zeg gen. Zijn de bond en de vereniging bo vengenoemd diligent in dit opzicht? DE tweede vraag, die met oe eer ste samenhangt, is niet minder belangrijk. Ik lees, dat het doctoraal voor ieraren als hoofdvak omvat de geschiedenis van het christendom, waarbij de studie in het bijzonder ge richt zal zijn op ce cultuur-historische kant. Dit is van grote betekenis. Hierin ligt opgesloten, dat als de eigenlijke taak van de godsdienstle raar, en dan ook als het voornaamste doel van het godsdienstonderwijs op de school voor VH.M.O., gezien wordt de culturele vorming van de leerling, zij het uit godsdienstig oogpunt. Ii dit' juist? -Kön- -het «Christelijk V.H.M.O., hiermee genoegen nemen? Hoewel ook van de kant van dit' on derwijs 3oms zulke klanken vernomen worden, meen ik da* «ve hierop met een beslist neen moeten antwoorden. Het zou te veel plaats vragen hierop uitvoerig in te gaan, maar wel meen ik te moeten zeggen, dat het Chr. V.H.M.O. naast het aanbrengen van ce nodige kennis voortdurend op het oog heeft de vorming van de leerlin gen tot „mensen Gods". Doet het Chr. V.H.M.O. dit niet meer, dan is het ami zijn «eigenlijke bestemming ontzonken. Dit gebeurt bij alle onder wijs, ook bij het onderwijs in de Ne derlandse taal en niet minder bij het onderwijs in de biologie, maar toch wel in de eerste plaats bij het gods dienstonderwijs. Dan immers wordt de leerling reentstreeks in aanraking gebracht met het Woord Gods. Zeker, op de godsdienstlessen wordt de leerlingen een zekere hoeveelheid kennis bijgebracht, ook van andere godsdiensten, ook van de wijsgerige stromingen, maar het doel raakt ver der dan culturele vorming, het gaat er in laatste instantie om de leerlingen met Christus in aanraking te bren gen en hen te doen zien wat het be tekent, dat Christus de Verlosser en Heer van-ons leven Is. Kunnen we gerust zijn als we het Program van ae universiteit van Gro ningen lezen? is het met ten hoogste bid, dat de bond van besturen en de vereniging van ieraren zich in de eer ste plaats volledig op de hoogte stellen om dan te zien wal hun taak in dezen is? Het gaat hier om niets minder dan om het karakter van ons Christe lijk V.H.M.O. H J LANG MAN. Het eerste artikel stond m „Trouw" van 26 augustu onder aet opschrift: Gods dienstleraar TOKIO WEIFELT: DOORMAN NAAR JAPAN OF NIET? Op de autoweg tussen Spezia en Genua in Italië zag de chauffeur van een touringcar uit Wateringen, waarin 24 Amerikaapse toeristen werden vervoerd, zich vrijdag plotseling geplaatst tegenover een auto, die drie Italianen dwars over tie weg hadden gezet, met de klaarblijkelijke bedoeling een overval te plegen. De chauffeur, de 45-jarige Hagenaar W, van der Broek, bedacht zich niet lang, stapte uit en was onmiddellijk in een gevecht met de overvallers ge wikkeld. De schijnbaar ongelijke strijd eindigde in het voordeel van de Hage naar: gewond bleven de drie Italianen op de weg liggen. Volgens een bericht van de Nederlandse consul in Genua aan het Neder landse autobusbedrijf VIOS in Wateringen, heeft de Italiaanse politie zowel de aanvallers als de verdediger van de bus ingesloten op het politiebureau in een dorpje in de omgeving. Het was vanmorgen nog niet te zeggen hoe lang de Hagenaar daar zal moeten blijven. De Amerikaanse toeristen zijn met een andere bus naar Genua gebracht. D I Advertentie) S VALKENBURG Z-H .Yard' komt niet: Cooks vrienden "(Van een onzer verslaggevers) De „Yard" had hem via Interpol een telegram gestuurd waarin werd ver teld, dat geen persoonlijke assistentie kan worden verleend, omdat het mis drijf buiten het Engelse rechtsgebied is gepleegd. Cook zelf was inmiddels bezig een rit te maken langs grenspos ten, waar hij gepasseerd zou kunnen zijn: verschillende douanebeambten zijn met vakantie en men neemt zelfs de moeite, ben op hna vakantieadres sen op te zoeken om hen met Cook te confronteren. Rapporten van Scotland Yard over de betrokkenen in deze zaak zijn nog steeds niet gearriveerd eB hoofdin specteur Postma heeft dan ook maar zeer weinig achtergrond-informatie tot zijn beschikking. Contact met verze keringsmensen heeft h|1 nog niet ge- had. Via zijn agent en via de Noorse politie is men op zoek naar de rood harige, baardige Leonardo del Ferro. een Amerikaanse operazanger met een Italiaanse naam. die de heren Svkes en Scaramange in hun hotel aan de AooHolaan bezocht had en van de schilderijen zou weten Van Tel Aviv komend verbleef deze ope. razanger enige tijd in Amsterdam, voor "hij naar Oslo doorreisde. Wel licht z|in via hem inlichtingen te krijgen, al verwacht de politie hier niet veel van. Cook zelf houdt zich ook nu zim vripnden vertrekken ter beschik king van de Amsterdamse politie. „Ik hen hier ook nog met vakantie", mw' hii gezegd hebben Intussen wacht hoofd in snec*wir Poctma op de raOOOT- tpn van de Yard. H|j was wachtend Sp(?pr* woensda" niet eenc ongeduld!" Het technisch onderzoek naar vin gerafdrukken heeft tot dusverre slechts één ..vreemde" vingerafdruk aan bet, licht gebracht in de flat aan rif. Rloestraat in Amsterdam-Zuid. «vnn-iiit rie ofTiilderüen zirn verdwenen. Deze afdruk is noch van de beer Cook noeb van zijn Engelse vrienden. 7\-.i1e kol 1 „Japan is zich goed bewust van het ernstige standpunt dat door de Indonesiërs ingenomen wordt; Japan zou niet graag zien dat het nog ernstiger werd, waar door Indonesië ertoe zou komen de diplomatieke betrekkingen met Japan af te breken." - Japan, dat er tot nu toe geen twij fel over had laten bestaan of de „Ka- rel Doorman" zou hartelijk welkom zijn in de Japanse havens, krabbelde gisteren terug nadat het hoofd van de afdeling Aziatische en Afrikaanse za ken van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken Soeska een onderhoud had gehad met de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Zen- taro Kosaka. Soeska had zijn reis speciaal ge maakt om erop aan te dringen de komst van de „Doorman" te weige ren. Het Nederlandse vliegdeksci/p zou volgens de afspraken van 8 tot 12 september in het kader van da driehonderdste herdenking van de Japans-Nederlandse betrekkingen Japan bezoeken. Soeska deelde de Japanse regering mee dat Indonesië zeer ernstig veront rust is over het voorgenomen bezoek van het oorlogsschip. Hij zei dat de Indonesische ambassadeur in Tokio ze ker zou worden teruggeroepen wanneer Japan zou toelaten dat het schip op bezoek kwam. De minister van Buitenlandse Zaken heeft vervolgens in het Japanse kabi net uiteengezet dat de regering voor een. zeer moeilijke beslissing staat. Aan de ene kant behoort Nederland tot de EEG, die de Japanse regering niet graag in zijn geheel tegen zich zou willen krijgen. Maar aan de andere kant voelt Japan er niets voor een ge schil te krijgen met Indonesië, een „vriend" in Zuidoost-Azïë. Op het ogenblik doet Japan zijn best Indonesië ervan te overtuigen dat Japan zijn standpunt onmoge lijk kan wijzigen. Het ziet er echter naar uit dat Indonesië zich door geen enkel argument zal laten overtuigen. In Japan gist men slechts over de be slissing die "de regering daarna zou nemen. Vanmorren heeft het Japanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken for meel tegengesproken, dat Japan „zijn toestemming voor een Nederlands vlootbezoek aan Yokohama volgende maand opnieuw in beschouwing neemt". Een woordvoerder zei, dat de mi nister slechts beloofd had de mede delingen. die de Indonesische autori teiten hem hadden verstrekt te „be studeren". V (Advertentie) O WERD MISS CATHERINE DENT- BROCKLEHURST gisternacht In haar Londense flat gefotografeerd nadat ze met Scotland Yard had gespro ken over de Amsterdamse schilderijen diefstal. De ochtend daarop stapte ze in een vliegtuig, dat haar naar Stockholm zou brengen, waar ze vakantie wilde houden. Op het vliegveld probeerde ze zich van de haar achtervolgende Jour nalisten te ontdoen door achter een t*J telefooncellen weg ie duinen. Toen dat grapje mislukte, liep ze met een,vrien din een kleedkamer binnen; een ogen blik Later kwam de vriendin naar bui ten in de kleren van miss Brocklehurst Maar de journalisten lieten zich niet mis leiden. Ten slotte holde ze naar het vliegtuig, zonder de verslaggevers te woord te staan en haar gezicht achter haar paspoort verbergend. Ze reisde ai- leen. o.a. voor MELKPOEDER, GRANEN, AARDAPPELEN enz. Magazijn: HARL.STRAATWEG 3-5-7. FHANEKEK (Holland). Telef. 2429 (05170). na 6 uur rum. 2466—2514. Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf. Sinds 1380 uw adres. Het bestuur van het Amerikaanse verbond van vakverenigingen A.F.L.- CJ.O. heeft zich uitgesproken voor de democratische kandidaten voor de aan staande verkiezingen en de veertien miljoen leden van het vakverbond geadviseerd hun stem voor deze kan didaten uit te brengen. Levens-.' stuflle- en Olteet-, tjjlrenir Pensioen en Be*rafenlsver?eRe<ineee Brand-. Inbraak-, Onaevallen »n W.A.-verzekerlnRen. 080 voor alle verrekerlneer De bevelhebber van de Belgische troepen in Kongo generaal Gheysens, heeft meegedeeld, dat alle Belgische troepen, die nog in Katanga zijn, tegen het einde van de maand uit dit gebied vertrokken zullen zijn, tenzij „er iets mocht misgaan". Zü zullen met Ameri kaanse vliegtuigen worden vervoerd. Gheysens zei, dat het verzoek om een compagnie parachutisten op de basis Kamina te mogen achterlaten ter be scherming van de circa 600 Belgische technici aldaar, door de V.N. was af gewezen. De V.N. hebben echter na drukkelijk verzocht de technici op de basis te laten, aldus Gheysens. Secretaris-generaal Hammarskjoeld van de V.N. heeft zijn assistent dr. Cordier opdracht gegeven onmiddellijk naar Kongo te gaan. Cordier zal on geveer tien dagen in Kongo blijven, zo zei men in kringen van de V.N. Hij zal daar de hele administratieve organisatie van de hui „r,;:i mili taire operaties dr- <-p nemen. Premier Locmoe.n ,en onverwachts de Paii-Afr,! a„, con ferentie, welke in Lcopoldstad aan de gang is, in de steek gelaten. Hij is naar Stanleystad gereisd, waar hij zijn grootste aanhang heeft. Troepen van Loemoemba hebben Bakwanga bezet, de hoofdstad van de afgescheiden „mijnstaat" in Kasai, aldus meldt de Belgische chef van het kabinet van president Kalonji van de mijnprovlncie. De Sabena heeft na het vernemen van dit bericht, een vlucht naar Bakwanga. via de Belgische basis Ka mina, die voor vanmorgen op het pro-1 gramma stond, onmiddellijk afgelast. Belgische legerkringen in Elisabeth-1 stad hebben gemeld, dat troepen van Loemoemba. ter sterkte van een paar honderd man, vanuit Loeloeaburg in de richting van de „mijnstaat" opruk ken. (Advertentie DE DOEIMATIGSTE YOETENVEGER Hygiënisch, praciisch en onverslijtbaar Koopt uitsluitend open ringmattas), het onderhoud is gamakketiiker «ra voordeliger. Aan beide' 2ijden gekar teld/ DAARDOOR* DOELMATIGER. Het resultaat van deze sectie zal oepaiend zijn voor de houding van de Officier van Justitie in Leeuwarden Vooralsnog zag deze er geen aanlei ding toe. een vervolging in te stellen tegen de NV Jurgens en Van den Bergh, die de nieuwe „Planta" op d* markt heeft gebracht. De familie vsh de overledene heeft nog geen stappen bij de Officier ondernomen. Het ge rechtelijk laboratorium te Leldea houdt zich met deze zaak bezig. Het tweede slachtoffer* was een dame uit Meerkerk (Z.-H.). Omdat haar stoffelijk overschot al is begra ven, zat daar geen sectie meer op wor_ den verricht. Men meent voldoende te kunnen afleiden uit het ziektebeeld, dat haar arts heeft beschreven en dat vrijwel overeen kwam met dat van de Leeuwardense mevrouw Terpstra. In de Rotterdamse ziekenhuizen zijn zeventien mannen en vrouwen, opgenomen, die in ernstige mat» aan de huidziekte lijden. Er zij» verontrustende gevallen onder. inmiddeis zoeken de laboranten <Mi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1