tsjombe laat bruggen springen Buffi van ersone V.N.? Planta(?)-ziekte hoogtepunt over ranselen Kongolezen Amerikanen af Vliegramp in Afrika - vele doden? DUITSER TWEEMAAL uit ZEE GERED DOOR HELIKOPTER Weg hij Veenendaal werd autokerkhof REL m STANLEYSTAD Ver. Naties Angstige momenten bij Zandvoort protesteren schilder zelf met Moeilijk Derde keer Russische hulp voor Ghana Tokio beraadt zich nog over reis vanKarei Doorman Zoeken naar bewijs duurt nog voort Scheurtje in ruit DC-8 maakte rechtsomkeert NONCHALANCE VAN AUTOMOBILISTE Zestien gewonden in vele wrakken Loslaten... Onbestendig r I flIAANDAG 29 AUGUSTUS 1960 A NEGENTIENDE JAARGANG No. 46S$ Directeur: H. DB RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TROEPEN van de centrale Kon golese regering van premier Loetnoemba staan op weinige ki lometers van de grens van de af gescheiden provincie Katanga. Volgens berichten uit Elisabeth- stad hebben zich reeds schermut selingen voorgedaan tussen Kon golese troepen en eenheden van het leger van de Katangese pre mier Tsjombe. Troepen van de Ver. Naties zouden proberen zich tussen de twee legers te schuiven om te trachten een bufferzone in te stellen en een burgeroorlog te voorkomen. Het Belgische leger in Katan ga heeft deze bufferzone bepleit bij monde van zijn opperbevel hebber, generaal Ghevsen. die vandaag naar België is vertrok ken. De Ver. Naties zouden ech ter nog niet officieel over het voorstel hebben beslist. Versperringen Niet in koekjes Leger Duitse „Planta Frans toestel in zee CHT AMERIKAANSE mili tairen zijn zaterdag te Stan leystad afgeranseld door Kongo lese militairen en burgers. Zij hebben ernstige verwondingen gekregen. Een Ethiopische kolo nel kon verhinderen dat de Ame rikanen door een opgewonden menigte werden gelyncht. In Washington is men zeer ver ontwaardigd over het optreden van de Kongolezen. De V.S. zul len een scherp protest indienen. Bunche. waarnemend secretaris generaal van de Verenigde Naties, heeft reeds namens de V.N. bij de regering ïn Leo po Ids tad gepro testeerd. Vijanden sikkens-tjallema produkt (Van een onzer verslaggevers) EEN jonge vrouw in een klein autootje reed gisteravond om streeks zeven uur wat nonchalant de rijksweg bij Veenendaal op: en kele seconden later lag de weg vol autowrakken, waaruit in to taal zestien gewonden werden be vrijd. Voorbeeldig gedrag y Witt* 4c With»trast 95 Xelet, 113700 (5 1) Poctbu* ma Pocuaro No. 424515. btef» KUoOteodienst abonnementen 18-30—19.30 mar 2ot«rdas.< 17—18 uur. Telefoon 118700. --Huygeneplelo 1 Telefoon 189*87 (3 moto) Pogtbuc 1091 Postgiro No. 434887. Xlachtendtenat 18.30—19.30 Telefoon 362569. SctUwee 132 TeW. «570. Thomw A Kerr/plsntraat 6 Telef. 85481. Abonnementsprijs «1 eorrt per week, t 3.88 oer maand t 1M pet kwartaal. Lou*» nummers 15 eoot VersoMjat ««eelt!*» lottcrdUBf yCravcnbeEc: V. twrikeeht: SeMedsm: (Geldig tot dinsdagavond) MEER WIND Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige regen, morgen overdag opklaringen maar ook hier en daar een bui. Ma tige wind tussen zuid en west. Ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaag. Morgen: Zon op: 5.48 Onder: 19.33 Maan op: 14.50 Onder: 23.54 j» Loemoemba's leger vlak bij Katanga V) DE EEIS van de „Karei Doorman" naar Japan is zondag onderwerp van bespreking geweest tussen de Neder landse ambassadeur in Tokib, N. A. J. de Voogd, en de Japanse minister van Buitenlandse Zaken. Later deelde de minister mee, dat zijn regering nog geen definitieve beslissing heeft genomen over het al o£ niet doorgaan van de reis. Hij noemde de kwestie „zeer delicaat". Premier Tsjombe van Katanga heeft bekendgemaakt dat de voor naamste verkeers- en spoorbruggen van Kasai naar Katanga zijn opge blazen. Ook zouden er mijnen zijn gelegd. Zo hoopt men een eventuele opmars van Loemoemba's leger naar Katanga te stoppen. Hoge Belgische ambtenaren betwijfelen echter of de door Tsjombe bekendgemaakte maat. regelen inderdaad zijn uitgevoerd. Tsjombe heeft kritiek uitgeoefend op Albert KalonjJ, de premier van de thans bezette „Mijnstaat". Kalonji had namelijk in het midden van de vorige week de door hem gestichte „staat" verlaten. Dit was volgens Tsjombe on juist, „Een leider dient bij zijn volk te blijven", aldus de Katangese pre mier. Kalonji bevindt zich te Elisa- bethstad. Hij wil een „regering in bal lingschap" vormen. Zoals gemeld hebben troepen van Loemoemba zaterdag Bakwanga, de hoofdstad van de „Mijnstaat" (een deel van de provincie Kasai) bezet. VN".-functionarissen in Elisabeth- stad spraken gisteren onofficiële be richten tegen, volgens welke Tune sische VJN.-troepen Loemoemba's le ger hadden geholpen bij de bezetting van Bakwanga, waarbij overigens geen schot schijnt te zijn gevallen. Rumoerige demonstraties vonden in Leo- poidstad plaats tijdens de opening van een Afrikaanse conferentie door premier Loe moemba. De betogers keerden ziel» tegen dp premier, die op spandoeken een „fascist" werd genoemd. Een aantal betogers werd door Kongolese militairen gearresteerd. Later schoten de militairen over de menig te heen om de orde te herstellen. Het persbureau Reuter meldt uit Johannesburg dat de correspondent van de „Rand Daily Mail" heeft be richt dat drie aanhangers van de Kon golese premier Loemoemba in het Afrikaanse gedeelte van de Noordka- tangese stad Albertstad zuilen wor den opgehangen wegens het vermoor den van het hoofd der Afrikaanse po litie in deze stad. De drie moordenaars hebben te Elizabethstad terecht ge staan, waar zij volgens de correspon dent ter dood werden veroordeeld. Het vonnis bou in Albertstad ten uitvoer worden gelegd. Volgens het Britse conservatieve blad „Daily Telegraph" heeft de Britse regering ingestemd met de op leiding van kadetten van het Kongo lese leger op de militaire academie van Sandhurst. De eerste groep wordt vol gende maand in Engeland verwacht. (Van onze Haagse redactie) LTOEWEL het aantal patiënten dat aan de vreemde jeukziek- te lijdt nog is opgelopen onof ficiële schattingen spreken van 53.000 gevallen meent men in Den Haag toch, dat de epidemie over haar hoogtepunt heen is. Hoewel men nog steeds geen we tenschappelijk bewijs heeft voor de oorzaak van de ziekte, begint men meer en meer als vaststaand oon te nemen, dat de emulgator, die aan de Planta was toegevoegd, de infectiebron is. ,®olt het feit, dat het aantal nieuwe mktesevallen terugloopt, brengt men wet de Planta-verkoop in verband, immers onmiddellijk nadat de fabri- aant er opmerkzaam op was gemaakt, de nieuwe margarine de oorzaak van de jeukziekte zou kunnen zijn, po deze uit de handel genomen. Rekening houdend met een bepaalde incubatietijd |s het mogelijk, dat zich oe komende dagen nog een aantal nieuwe patiënten meldt, maar bij de ***°bdheidsdiensten gelooft men niet, nat het maximum van nu nog zal wor- aenoverschreden. Alles wordt in het werk gesteld om wetenschappelijk bewijs te ver zijgen. Verscheidene diensten werken "fjrioe nauw samen met de research afdeling van de Unilever. Het onder fok is tijdrovend. In Rotterdam hebben de autoriteiten een enquête gehouden onder een aan tal patiënten, om zoveel mogelijk ge gevens te verzamelen. De resultaten v»n deze enquête worden thans be studeerd. Het ts nu wel zeker, dat noch het research-laboratorium van de Uni- «ver, noch het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid de nieuwe Planta-saxnenstelling op mensen heeft beproefd. Dit wil niet zeggen, dat zij niet door mensen was ge consumeerd alvorens zij op de markt werd gebracht. Na de research-proe ven wordt namelijk altijd een nieuw produkt op smaak beproefd. Dit Is ook in dit geval gebeurd. Berichten als zou de margarine-ver koop in ons land met twintig procent zijn teruggelopen, kunnen niet wor den bevestigd. Eerst aan het einde van de week kan men hierover iets met zekerheid zeggen. Aan door de industrie vervaardigde banketartikeien als koekjes en biscuits komt geen dubieuze(?) Planta te pas. Volgens de verenigingen van banket en biscuitfabrikanten betrekt de in dustrie haar „Planta", als ze dit merk althans gebruikt, steeds in grootver pakking. De emulgator, die mogelijk de nieuwe ziekte heeft veroorzaakt, is uitsluitend verwerkt in de pakjes van een half pond, die in het gezin op tafel komen, zo heeft de N.V. Van den Berg en Jurgens laten weten. Bij het onderzoek naar het moge lijke verband tussen de ziekte en de nieuwe „Planta" heeft men ook een blik geslagen op de gezondheidstoe stand van het leger. Geen enkele mi litair bleek door de nieuwe ziekte te zijn aangetast. De Intendance kon met vrij grote stelligheid verzekeren, dat in het leger geen „Planta" wordt ge consumeerd. Ook in West-Duitsland blijkt „Planta"-margarine te bestaan. Onze oosterburen kunnen echter gerust zijn. Walter Bölck, de directeur van het Hamburgse bedrijf, dat deze „Planta" vervaardigt en op de markt brengt, heeft verklaard: „Mijn produkt heef! slechts de naam met de Nederlandse „Planta" gemeen. Het wordt geheel volgens de voorschriften gefabriceerd en bevat geen schadelijke bestand delen." Een viermotorige „Superoonstellation" van de luchtvaartmaatschappij Air France Is vanmorgen met 63 inzitten den voor de kust van Senegal (West- Afrika) in *,ee gestort. Vast staat, dat er talrijke slachtoffers zijn. Het ongeluk gebeurde toen het toe stel wilde gaan landen op het vliegveld van Dakar. Nadat het toestel tweemaal had getracht in een stromende regen aan de grond te komen op een baan, die in de richting van de zee loopt, verdween het toestel in de richting van de zee. Toen het vllgetulg daarna weg bleef en marinevaartuigen en helicop ters naar de Superconstellation gingen zoeken, trof men het wrak van het vliegtuig op llé kilometer nit de kust, in ongeveer 20 m diep water. Er dre ven enige rubber reddingsvlotten bij het vliegtuig, maar overlevenden zün, niet waargenomen. Het toestel kwam nit Parijs en was op weg naar Abidjan (Ivoorkust), EEN scheurtje in een der binnen- ruiten van de cockpit heeft een nieuwe DC-8 van de KLM halver wege de Atlantische Oceaan rechts omkeert doen maken. Het toestel, de „Thomas Alva Edison", was gistermiddag met honderdzeven tien passagiers van Schiphol ver trokken met bestemming New York. Gp ongeveer de helft van het traject ontdekte gezagvoerder K. A. Johnson het scheurtje in de binnenste van een der dubbele ruiten. Hij liet de machine geleidelijk dalen van 9300 naar 4800 meter en nam contact op met Nederland. Besloten werd, dat het toestel naar Schiphol terug zou keren, waarschijnlijk: omdat het dan .eerder boven land zon zijn, lie passagiers vertrokken ïn plaats van gistermiddag gisteravond laa: naar New York met een andere DC-8. Het ernstige incident vond plaats op het vliegveld van Stanleystad, waar de Amerikanen zojuist waren gearriveerd in een vliegtuig, dat materiaal aan voerde. Nadat zij uit het toestel waren gestapt, viel de menigte (die wachtte op de aankomst van premier Loemoem ba) hen aan. De Kongolese militairen bewerkten hen met geweerkolven. Volgens een Kongolese woordvoerder dacht de menigte, dat er in het Ame rikaanse vliegtuig Belgische parachu tisten zaten. Een Amerikaanse luitenant, die be hoorde tot de aangevallen militairen, verklaarde tegenover verslaggevers: „Wij voerden een heel gemoedelijk en vriendschappelijk gesprek met ce Kon golese politiemannen en militairen. Plotseling besloten de Kongolezen ech ter, dat wij „vijanden" waren en zij vielen ons meteen aan. Voordat ik het wist, lag ik op de grond." De gewonde Amerikanen zijn giste ren per vliegtuig van Stanleystad naar Leopoldstad teruggebracht. De opperbevelhebber van de V.N.-troepen in Kongo, generaal von Horn, ging als eerste aan boord van het toestel. Hij werd woedend door wat hij zag. Men vreest, dat twee van de Amerikanen een schedelbreuk hebben. Kongolese militairen hebben zater dag kort na het incident op het vlieg veld het V.N.-hoofdkwartier in Stan leystad doorzocht. Enkele V.N.-functio- narissen werden mishandeld. Premier Loemoemba is bij zijn aan komst in Stanleystad van de inciden ten op de hoogte gesteld. (Advertentie) DE VERF VOOR HET SCH1LDERFEEST Door de ongelukkige manoeuvre van de vrouw moest een vrachtwagen van de firma Mpoy nit Schipluiden namelijk scherp naar links uithalen, vloog door de middenberm en raakte op de an dere weghelft met de trekker eerst een personenauto en later met de aanhan ger een volle Duitse autobus, waarvan de linkerzijde finaal werd gescheurd. Vervolgens sloeg de vrachtwagen weer door naar de andere weghelft, maar de bus slingerde een achter deze rijdende personenauto in de berm. Rijksweg 12 werd een autokerkhof, want op dit rechte stuk waar meest al heel hard wordt gereden ont stonden vele kettingbotsingen, daardat men plotseling voor de ravage van het eerste ongeluk begon te remmen. In korte tijd lagen twintig vernielde auto's in de berm. De bestuurder van de Duitse auto. die het eerst door de vrachtwagen was geraakt, de heer G. Lame uit Dussel- dorp, kwam met veel schrik vrij, maar twee Iiftsters uit zijn auto. Karin Fer- tings uit Keulen en Gisela Ute uit Kett- wich werden gewond. Uit de bus bevrijdde men twaalf gewonden, van wie twee er ernstig aan toe waren Ze keerden terug van een vakantie van twee weken in Katwijk. Een Veenendaalse busonderneming heeft de rest van het gezelschap thuis gebracht. De auto, die door de bus de berm werd ingeslingerd, werd vernield, maar de bestuurder, de heer W. A. de Haan uit Arnhem, kwam er goed af. Ook de vrachtwagenchauffeur, die verklaarde slechts 60 kilometer te hebben gereden, bleef ongedeerd. De Duitse buschauffeur Herbert Gle- ba uit Essen heeft zich voorbeeldig ge dragen. Hij wist de trekker te ont wijken en toen zijn bus de klap van de De wedstrijd om het nationale kam- aanhanger kreeg, had hU zün passagiers pioenschap machineschrijven zal dit al gewaarschuwd naar de rechterzijde jaar voor de tiende maal worden ge- te vluchten, een wenk die voor enkelen houden en wed op 24 september. OGENBLIKKEN van adembene mende spanning hebben zaterdag middag in Zandvoort helikopterpi loot Eclco J. Schnller en Fried- helm Müller, een jonge hadeast nit Dortmund, doorgemaakt. De 22-ja- rige Duitser raakte bij het zwem men in zee in. moeilijkheden, juist op het moment dat de heer Schol ier in een reclamewentelwiek kwam overvliegen. In allerijl zette de pi loot. die de drenkeling had opge merkt, koers naar het Zandvoortse auto-circuit om er een passagier af te zetten en de deuren uit zijn helikopter te slopen. Anderhalve minuut later cirkelde hij weer bo ven de Duitser, die inmiddels drie honderd meter uit de kust geraakt, kennelijk aan het eind van zjjn krachten was. Door een moeilijke manoeuvre wist de heer Schuller vlak boven de Duitse jongeman te komen, zodat deze zich kon vastgrijpen aan de stangen onder de helikopter die hem daarop naar het strand sleepte. Maar even later viel Fnedhelm Muller omlaag. Weer keerde de pi loot zijn toestel en weer slaagde hij erin, de drenkeling op te pikken. Op het strand aangekomen, zei de Duitser, dat hij zeker zou rijn verdronken, ais de heer Schuller geen hulp had geboden. Zijn krach, ten begaven hem bijna, vertelde hij, Eelco Schuller verhaalde na af loop van de redding, hoe hij op zijn reclamevlucht boven het strand van Zandvoort een grote samenscholing had ontdekt, die hem deed vermoe den, dat er in zee iemand in moei lijkheden was. Inderdaad ontdekte hij enkele honderden meters uit de kust een stip. Toen hij, na even naar het auto circuit te zijn teruggekeerd, zich tot vlak boven de drenkeling had ge manoeuvreerd, drukte hij de schaats van zijn helikopter tegen diens borst De Duitser greep het ijzer, maar moest tien meter verder loslaten. Nadat hij Müller nogmaals de kans had gegeven, de schaats vast te pak ken, voerde de heer Schuller hem naar het strand, krampachtig stu rend, omdat de man het toestel naar één kant deed overhellen. Dit was de derde keer dat de heer Schuller met zijn hefschroefvileg- f tuig een drenkeling uit zee redde. Twee jaar geleden sprong hij voor de eerste maal op deze manier bij en vorig jaar herhaalde hjj die pres- fatïe. te Iaat kwam. Na de botsing zat hü met zUn voet beklemd, maar hij maakte zijn veters los, stapte uit zijn schoenen en begon op kousevoeten bi) de redding te helpen. Er ontstond uiteraard veel stag natie op de weg. Bij Renswoude wer den in een kettingbotsing acht wa gens verkreukeld, waarbij een Duit ser werd gewond en even verderop ontstond een botsing tussen vier auto's. Kraanwagens hebben vandaag uren heen en weer gereden met wrakken op sleeptouw. De dame, die de oorzaak van deze chaos was, bleef ongedeerd, althans lichamelijk. De korpschef van de gemeentepolitie te Veenendaal verzoekt de bestuurder van een geelkleurige combi, die getuige was van dit ernstige verkeersongeval, met hem (tel. 083852222) in verbin ding te stellen of met de politie in zijn of haar woon- of verblijfplaats. Dit bleef over van de Duitse auto bus. die zondagavond bij een zeer gecompliceerd ongeluk op Rijksweg 12 bij Veenendaal door de aanhanger van een vrachtauto werd openge scheurd. De Sowjet-Unie en de Afrikaanse republiek Ghana hebben een techni sche en een handelsovereenkomst ge tekend op grond waarvan Rusland grote bouwwerken in Ghana zal uit voeren. aldus het persbureau Tass. Volgens de overeenkomst zal Rus land technici naar Ghana zenden, om te bestuderen welke fabrieken hydro- elektrische centrales en ieverismidde- lenfabrieken gebouwd zullen worden. Ter financiering van deze studie en de uitvoering van de eerste bouwwer ken heeft de Sowjet-Unie aan Ghana een eerste voorschot van 160 miljoen roebel verstrekt i GEDURENDE het weekeinde stond het weer in ons land geheel on der invloed van een lagedrukgebied boven de Britse eilanden. Randsto- ringen veroorzaakten vooral zondag plaatselijk zware buien. - Het lagedrukgebied is intussen,lal afnemende, naar het noorden wég getrokken, waardoor de bovenwind, die dagenlang zuidelijk was, méér westelijk is geworden. Dit heeft tot gevolg, dat storingen van de Oceaan weer tot ons land kunnen doordrin gen. T De eerste storing was vanmorgen al over Ierland en Engeland nagr onze omgeving onderweg. De bijbe horende regenzone zal vanavond eji vannacht passeren, waarna morgen weer enkele opklaringen volgen. Het weer blijft door deze ontwik keling onbestendig. Met het doos- komen van de westelijke circulatie zijn de temperaturen op een lager niveau gekomen. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1