Tachtig jaar Radio-Cairo zendt feestmuziek uit Levenslang voor Oostduitse vliegtuigbouwer verdwenen schilderijen Negatief resultaat van onderzoek DADERS VAN AANSLAG IN SYRIË? GRATIS SCHOOL SCHRIFTEN FIRATO ge°i Kasai verzet zich fel tegen leger van Laatste Belgen uit Katanga Ned.- over gesprek Oppositie tegen programma van Belgisch kabinet r Masseur van Necl. kano-ploeg in Rome omgekomen Cook vandaag naar Londen Koel weer Nixon in ziekenhuis VANDAAG Pakjes Planta voor 90% ingeleverd IN VENLO: Alle inzittenden van Frans vliegtuig omgekomen Zaakgelastigde van Indonesië naar Djakarta terug A'damse wethouder burgemeester f van VELSEN? Oud-damkampioen Springer overleden r IT N jftffSDAG 30 AUGUSTUS 1900 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4690 "N J Directeur: H. PK HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BKL1NS SL.ÜT Spionage voor Westen' Nu! Haast u! Olympiade Alléén bij Goedkoper per spoor naar de Jaarbeurs Nieuw kabinet Pro-westers Verbazing FOTO'S UIT PARUS mn*rA*m- W1U« <S« Wtttutraat 3» Telei. 11Ö70C i« U fctiwodia. pggtau, ui3 Postgiro No «töl». fClsotiteiwlienst abonnementen 16.3019.30 mxr Zaterdags 17—48 uur Telefoon H5700. .«Jïraventviffe; Huygenópleln 1 Telefoon 183467 (3 ittnen) *^r* Postte» 1091 Postgiro NO. 424807. Klnohtendieast 18.30—19.30 Telefoon 362569. Dordrecnt: Snol weg 132 Telei. 4676. gchiedsm: Wioma* 4 Kemptertraat Telef. 68491. ghöonementsprtJs 91 een* oer week- t a.W_por oer kwartaal. Losse nrnmners 16 eent Verschijnt deerlijk» (Geldig: tot woensdagavond) KOEL WEER Vrii koel weer, met wisselende bewolking en enkele buien. Sïatige tot krachtige noordwestelijke wind. Morgen: Zon op: 5.49 Maan op: 15.53 Onder: 19.30 Onder: Aangacmde de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaar, of zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaaren het uitnemend- ste van die is moeite en verdriet, want het wordt sneilijk afgesne den en wij vliegen daarhenen. ÏN de beslotenheid van haar gevor derde levensavond hoopt prinses Wilhelmina morgen haar tachtigste verjaardag te vieren. Hoewel zij thans alweer twaalf jaar uit de openbaarheid van ons volksbe staan is teruggetreden, is zij vooral in de gedachten wereld der ouderen de Vorstin gebleven, in wier leven de ontwikkelingsgang van twee eeuwen verbonden ligt. Zestig lange, deels rustige, maar deels ook zeer bewogen jaren was zij koningin. Wilhelmina bij de gratie Gods: de krachtige persoonlijkheid en bindende figuur in een samenle ving, die vooral na de eerste wereld oorlog grote evoluties doormaakte. Haar leven, in dienst van het volk, is in alle opzichten de afschaduwing geweest van de vreugden en het leed, dat een volk in de werveling der tij den beroert. Vergrijsd in dienst van de natie, trad zij terug. Niet alleen als de Moeder des Va derlands, maar vooral ook als de Chris tin, die' wist 'dat haar leven door God geleid wordt. Ons ganse volk denkt aan de voor avond van de eenendertigste augustus jarenlang de nationale feestdag bij uitnemendheid terug aan deze on vergetelijke vrouw, die onvermoeid haar bijdragen heeft geleverd in de reek' van daden, waarin een klein land groot kan zijn. Zorgen om Jordanië na moord op premier TN het Westen maakt men zich bezorgd over de mogelijke gevolgen -*■ van de moord die gisteren is gepleegd op premier Majali van Jordanië. Vooral in Britse kringen vreest men een verslechtering van de situatie in het Midden-Oosten. Men wijst erop, dat Majali de man was die steeds weigerde zijn medewerking te verlenen aan een gemeenschappelijke actie legen Israël. De „Daily Express" schrijft boven een artikel over de aanslag op Majali: „Is dit Nasser's werk?". Overigens was het vanmorgen in Jordanië rustig. In de hoofdstad Amman, waar een uitgaansverbod van kracht is. bewaken militairen de strategische punten en patrouilleren overal soldaten in de straten. Majali werd gistermorgen gedood, toen in het ministerie van Bui tenlandse Zaken een tijdbom afging: de premier en tien anderen werden onder liet puin bedolven en kwamen om het leven. Bij een bomexplosie in een ander regeringsgebouw, ongeveer 20 minuten later, viel een dode en werden 34 personen gewond. Jordaanse premier Majali, gisteren bij een bomaanslag om leven is gekomen. ijDENS haar leven waarin zi minder zichzelf heeft kunnen zijn dan'wie van haar onderdanen ook •i is Nederland onnerkenbaar -veranderd. Wat niet veranderde is de plaats, die ons Vorstenhuis sedert eeuwen in deze lage landen bezit. 5 Twee wereldoorlogen bleken niet in i staat Vorstin en volk van elkaar te l vervreemden. Integendeel, zowel na de eerste als na de tweede wereldbrand stond ons volk nechter dan obit rond om de troon der Oranjes geschaard. De eenheid van èen zich gezond ont wikkelende democratie vond meer dan ooit gestalte in de standvastige draag ster van de Kroon. haar tachtigste verjaardag hoopt te vieren, is er dankbaarheid, ge mengd met ontroering, voor het feit, dal zij zo lang voor haar kinderen en kleinkinderen en voor ons volk bleef gespaard. Ons volk respecteert ten volle baa besluit om zich aan elk openbaar hul debetoon te onttrekken. Dat neemt in tussen niet weg, dat wij allen op deze feestdag in de geest naast en bij Jiaa staan -en dat er ook behoefte is nog eens de stem van het hart te laten spreken. Bij de aanbieding van onze geluk wensen voegen we de bede, dat Gods goedheid prinses Wilhelmina ook bi het klimmen der jaren mag blijven omringen. Zijn lichtende genade over state baar verdere levensavond. De 55-jarlge Oostduitse vliegtuig bouwer Manfred Gerlach is in Dres den veroordeeld tot levenslange ge vangenisstraf ..wegens spionage voor de Westduitsers". Het proces, dat donderdag begonnen is. mocht niet bijgewoond worden door westerse correspondenten. Ger lach was directeur van een Oost duitse organisatie ter ontwikkeling van de. luchtvaart. Volgens westerse waarnemers geeft men hem de schuld van de vertraging die zich heeft voor- gebaart bij de bouw van hef eerste Oostduitse straallijntoestel. Vanmorgen vroeg, omstreeks zes uur, is de 28-jarige masseur van de Neder landse olympische kanoploeg, Gerard Meyer uit Amsterdam, 'oij een verkeers ongeluk in bet centrum van Rome om het leven gekomen. De heer Meyer botste in een der smalle straten in de omgeving van de Via del Corso met zjjn motor tegen een vrachtwagen. Hij overleed tijdens het transport naar het San Giacomo-zie- kenhuis. Zijn duo-passagiere, de 24- jarige Britse Ethel Whitcet werd zeer ernstig gewond. Gerard Meyer, die ongehuwd was behoorde officieel niet tot de Neder landse olympische ploeg, maar hij heeft wel een belangrijk aandeel gehad in de voorbereidingen van de kano'ers. Als oud-student aan het CIOS in Ovcrveen assisteerde hij in het laatste jaar voort durend trainer Muys (o.m. in het trai ningskamp) en in Rome verzorgde hij de massage der deelnemers; Hij werd dan ook hoewel hij geen officiële status had in alle opzichten als een lid van de equipe beschouwd. anmorgen bracht hoofdinpecteur ■jv Postma van het bureau Pieter aertszstraat te Amsterdam, een be- 'e* aan de officier van Justitie, mr. ""jekens, om de bevindingen van Pp'tie mee te delen in de „zaak van ae verdwenen schilderijen", inw 1®- s'erke aanwijzingen, dat de a,- aan de Sloestraat, 6» de schilderijen verdwenen, ge ënsceneerd werd. L,^ar bet onderzoek van de politie niet tot bevestiging van deze wnusedens geleid. net eindresultaat van het onderzoek 15 dus negatief. fvSu ®aSelse „makelaar" Richard s/m-ijs 23i vandaag naar verwacht r«a i T,. naar Engeland terugkeren, onhÜ. Z®D Paspoort heeft terug- J*bgen. Per nachtboot vertrekt hij Hoek van Holland. dr^;- vond' 11060 hij na een lang- .verhoor, nog eens naar de flat aSloestraat gebracht werd, fw vermoeide indruk. Ge- - niceerd door hoofd-ïnspecteur H. ju '—6' verzekerings-rechercheur Wil- j, Buckham en rechercheurs van Lsntrale Amsterdamse Recherche, rende hij - de camera's vermijdend het huis binnen. Even te voren had de officier van Justitie, kennelijk op een avondwan deling met zijn echtgenote, nog even een zeer informeel bezoek aan het terrein van de diefstal gebracht. Hoofdinspecteur H. Postma ver klaarde, dat „deze zaak ondanks de negatieve afloop, bijzonder interes sant was geweest". Over de gang van het onderzoek was hij tevreden. In de afgelopen 24 uur is de lucht druk boven Scandinavië aanzienlijk gedaald, waarbij zich een nieuwe de pressie ontwikkelde met het cen trum nabij Stockholm. Dit omvang rijke depressiegebied bepaalt nu het weer in geheel Noord-, West-, en Midden-Europa. De storing, die gisteren bij Ierland was gelegen, trok vannacht snel naar de Noordzee en is. nu als rand- storing in het circulatiesysteem van de Scandinavische depressie opge nomen. Met noordelijke tot noordweste lijke winden stroomt koele lucht uit de poolstreken over de Noordzee in de richting van ons land. Ook in deze luchtstroming komen enkele buien voor, afgewisseld door opkla ringen. i Wie de daders van de aanslagen zijn is nog niet bekend. Koning Hoessein van Jordanië heeft een aantal van zijn voornaamste medewerkers opgedragen een onderzoek in te stellen naar de bomaanslagen. Een commentator van radio-Amman beweerde gisteravond, dat. de moordenaars zich thans in de Syrische hoofdstad Damascus schuil houden. Volgens een ander uit Amman af komstig bericht. Worden twee lagere Advertentie V-»'-'. - «4V - ,.V bij Knorr soep bouillon. Pakket van nu slechts f 1,03 „Ik ben ten slotte niet door u ge vraagd om -deze tentoonstelling te ope nen- of om vriendelijke dingen te zeg en", sprak vanmorgen de commissa ris der Koningin in Noord-Holland,, dr. M. J. Prinsen, bij de opening van de elfde Firato in het Amsterdamse RAÏ-gebomv. „Maar voor het goede evenwicht is het misschien toch goed, ons nog een ogenblik ook wat kritischer in te stel len en ons af te vragen of er dan geen schaduwzijden zijn. Ik denk met name aan de vraag die meermale is opge worpen, of cultureel beschouwd de ra dio en t.v. niet een nivellerende in vloed hebben gehad", aldus dr. Prin sen. Hij gewaagde van de achteruitgiain'g van volksuniversiteiten, nutsdepairte- menten en bioscopen. Maar radio en t.v. gaven daarvoor iets in de plaats. En wat belangrijk is: zü hebben de tegenstelling tussen de provincies, die in cultureel opzicht altijd betrekkelijk geïsoleerd waren, en de stad, ver minderd. Een andere schaduwzijde noemde dr. Prinsen de invloed op het gezins leven, maar men schat een zaak toch niet op zijn juiste waarde door'de na druk te leggen op uitwassen. Moeilijk lijkt het mij betwistbaar, aldus de commissaris, dat radio en t.v. in onze hedendaagse samenleving nietalleen in een hevig in de mens levende be hoefte te voorzien, doch bovendien voor het gehele maatschappelijke le ven als belangrijk cultureel goed, van onmisbare waarde zijn geworden. ZIE OOK PAGINA 5 e.v. De bezoekers van de aanstaande na- jaarsbeurs te Utrecht zullen goedkoper kunnen reizen, want de Spoorwegen zul len op een honderdtal stations gecom bineerde vervoers- en toegangsbewijzen verkopen met een aanzienlijke reduc tie. Voor een eerste klas retourbiljet GroningenUtrecht bij voorbeeld, dat normaal f19.75 kost, betaalt men thans f 19.55, maar men heeft dan tevens gra tis toegang tot de Jaarbeurs, terwijl in de prijs ook nog twee gratis consump ties op het Jaarbeursterrein zijn begre- pen. employés van het bureau van de pre mier, die maandagochtend vroeg waren verdwenen, ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de aanslag. Irak en de Ver. Arabische Republiek maken geen geheim van hun vreugde over de dood van Majali. Radio-Caïro verklaarde gisteren, dat de bomaanslag in Amman „bewezen heeft, dat volken altijd de agenten van het imperialisme uitroeien". Radió-Caïro zendt sinds gistermid dag op bepaalde kanalen, niets anders dan feestmuziek uit. Koning Hoessein heeft de chef van het Koninklijk Kabinet, El Talhoeni, tot premier benoemd. Deze heeft in middels een nieuw kabinet gevormd dat bestaat uit twaalf ministers. De portefeuille van Buitenlandse Zaken, is toegevallen aan Moesa ^Nasser. De 44-jarigë 'Majali,' die als zeer pro-westersbekend stond, was reeds tweemaal eerdér premier. ,pe eerste maai' in 1955 voor een week ioen de Engelse generaal (tharis veld maarschalk) sir Gerald Templer Amman bezooht om de Jordaanse re gering ertoe te bewegen toe te treden tot het Pact van Bagdad, de tweede maal in ir.ei vorig jaar, toen Samir Rifai om gezondheidsredenen aftrad. In maart heeft de Jordaanse rege ring meegedeeld, dat een aastal mensen was gearresteerd, dat uit de Verenigde Arabische Republiek was gekomen met de bedoeling de pre mier en de oom van de koning, Nasser Ben Jamil, te vermoorden. In mei zijn acht Jordaniërs, onder wie een oud-minister van Buiten landse Zaken en de vroegere chef staf, tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens een samenzwering tegen de premier en de oom van de koning. Het nieuws van de aanslag op Majali heeft in de Libanese hoofd stad Beiroet alom pijnlijke verba zing 'gewekt. Nog slechts enkele da- - 1f vertier 3 "u «- 1 De Amerikaanse vice-president, Nixon, is vandaag opgenomen in het Walter Reed Hospitaal in Washington wegens een infectie aan zün linkerknie. Hij zal waarschijnlijk twee weken in het ziekenhuis moeten blijven. Nixon betrad het ziekenhuis op eigen benen. Hij heeft al zijn toespraken en andere afspraken in zijn verkiezings campagne voor de komende twee we ken moeten afzeggen. Nixon bezeerde zijn knie enkele weken geleden aan het portier van zijn auto. HEVIGE GEVECHTEN woeden in het zuidelijk deei van de mljnstaat Kasai, waar de troepen van Kasai rich verzetten tegen de soldaten van Loemocm- ba. aldus heeft de premier van Kasai, Joseph Ngaioela, meegedeeld. Overdekt met wonden keerden acht Amerikaanse militairen, terug in Leopoldstad, nadat sü door Kongolese soldaten en burgers in Stanley stad. waren afgeranselde Het incident gebeurde op; het vliegveld van Stanleystad. De Amerikanen kwamen bier aan. met een toestel dat materiaal aan voerde, toen een grote menigte wachtte op president Loëmoemba. die met een ander vliegtuig zou arriveren. Kongolese soldaten be-', werkten da Amerikanen met ge- weerkolven. De Verenigde Staten' hebben krachtig geprotesteerd. De 'gevechten zouden zijn ontstaan nadat de.V.Ni-troepen in Kasai de wa pens hadden teruggegeven aan een deel van de strijdmacht van Albert Kalonji, de Baloeba-leider, die twee weken ge leden de onafhankelijkheid vaö de „Miinstaat" aankondigde. Honderd Europeanen uit Elisabeth stad hebben een vrijwilligerskorps ge vormd en zijn naaf het grensgebied tussen Kasai en Katanga vertrokken om do strijd aan ter' bindei'r Butt legér van Loemoemba. Leden van de Katangese regering tonen zich niet bezorgd over het samen trekken van de Kongolezen juist over de grens van Tsjombe's provincie, Eén van hen zei: „Katanga is nu sterk ge noeg om zichzelf te verdedigen tegen elke aanval." VANDAAG mo gen de foto's worden gepubli ceerd van de nieuwe Parijse wintermode. De Franse ontwer pers rekenen op een koude svin- ter, gezien de vele bontgarne ringen aan ja ponnen. op pak jes en mantels. Dit pakje van Pierre Balmain kreeg 'n kraagje van bont, maar het meest op vallende detail vormt de los hangende' cape kraag. Voor andere modefolo's uit Parijs zie pa. gina 10. u (Van onze Haagse redactie) N| AAR wij vernemen zou vandaag t in Vënlo een bespreking plaats hebben tussen Nederlandse en Duitse gezondheidsdiensten, naar aanleiding van de z.g. „planta-ziekte" Van Nederlandse zijde is men name lijk zeer benieuwd naar de mogelijke overeenkomst, die kan bestaan tussen de verleden Jaar in Duitsland gecon stateerde „blaasjesziekte" en de ,,jeuk- ziekte" die rinti de afgelopen week In Nederland manifesteerde. Aan de bespreking in Venlo zouden ook vertegenwoordigers van de Duitse en Nederlandse Unileverconcems deel nemen. Het is te verwachten, dat na afloop van het overleg een geza- menlijk communique zal worden uitge geven. Berichten als zou het aantal patiën ten m Nederland zijn opgelopen tot on geveer 100.000. noemde men in Den Haag overdreven. De huisartsen heb ben nog geen overstelpend srooto aan tal zieken gemeld bij de geneeskun dige hoofdinspecteur van Ce volksge zondheid. Misschien zijn sommigen in dezo dagen laks geweest, maar het is ook mogelijk- dat er minder zieken zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Toch wordt er van medische zijde nogmaals op aangedrongen de plan ta, die nog onder de consumenten kan zijn, in te leveren om ze te la ten vernietigen. Ruim 90 procent van de gedistribu eerde hoeveelheid is nu bij de fabri kant terug. De inspectie van de volks gezondheid en de directie van Unilever hebben afgesproken, dat de ingelever de planta ook niet ais veevoeder mag worden gebruikt. Zij moet direct ver nietigd worden. De Kongolese Senaat heeft gister avond te Leopoldstad een resolutie goedgekeurd waarin erop werd aan gedrongen, dat de troepen van de Verenigde Naties in Kongo zullen blijven. Zij gaan hiermee lijnrecht in tegen de onlangs door Loemoemba geuite wens. dat de V.N.-soldaten zouden vertrekken. In een besloten bijeenkomst van de Pan-Afrikaanse conferentie, die in Leo poldstad wordt gehouden, heeft de lei der van de afvaardiging van Kameroen voorgesteld in de afgescheiden Kongo lese provincie Katanga een volksstem ming te houden onder toezicht van de Ver. Naties. Vandaag zullen de laatste Belgische militairen uit Katanga vertrekken, zo dat in 'heel Kongo "dan geen Belgische soldaten meer zijn. De laatste eenhe den worden met Amerikaanse trans porttoestellen overgevlogen naar het Belgische mandaatgebied Roeanda Oe- roendi. Westerse diplomaten maken zich steeds meer zorgen over.de stroom van Russen die Kongo binnenkomt, Giste ren arriveerden niet minder dan 150 Russische deskundigen op het vlieg veld van Leopoldstad. Een gewoonlijk goed-ingelichte di plomaat. die over zeer gedetailleerde inlichtingen over de Russische infiltra tie beschikt, zei, dat tal van communis tische agenten het land binnengeslipt zijn aan boord van de Russische vlieg tuigen, die zogenaamd niets anders dan hulpgoederen aanvoeren. Deze agenten worden geassisteerd door naar schatting 125 Kongolezen, die in het afgelopen anderhalf jaar be zoeken aan de Sowjet-Unis hebben ge bracht. Veie adviseurs van premier Loe moemba hebben in de afgelopen weken bewezen op Moskou georiënteerd te zijn. aldus enkele waarnemers, die hieraan toevoegen, dat Loemoemba, hoewel zelf geen communist- hun hulp aanvaardt in zijn strijd om aan de macht te blijven. De bekendmaking van het nieuwe kabinet van België is gisteren, uitge steld omdat premier Eyskens te kam pen heeft met een sterke oppositie van de r.k. arbeidersbond.- Deze vakbond vreest dat het nieuwe regeringspro gramma zijn leden te hard zal treffen. Naar verluidt houdt het programma in een verhoging van de belastingen, een vermindering van de uitkering bij werkloosheid en van sociale uitkerin gen, en een verdere inkrimping van het ambtenarenkorps. De r.k. vakbonden zouden voor een meer gelijke verdeling van de lasten hebben gepleit; met name zouden zij erop hebben aangedrongen, dat zaken lieden en industriëlen een groter aan deel in de verhoging van de belastin gen voor hun rekening nemen. Geen van de 63 inzittenden van het Franse vliegtuig, dat gisteren bij Dakar in West-Afrika in zee stortte, blijkt het ongeluk tc hebben overleefd. Vol gens leden van de reddingsploegen, die naar de lichamen van de slachtoffers zoeken, lijkt het erop. dat het toestel, een viermotorige „Super-Constella- tion", is geëxplodeerd toen het het wateroppervlak raakte. Hierdoor zon den alle inzittenden op slag zijn ge dood. Onder de passagiers bevond zich één Nederlander. Zijn naam werd door de luchtvaartmaatschappij Air France als. Maandag opgegeven. Mr. Soesanto Djojosoegiio, de Indo nesische zaakgelastigde in Nederland, zou vandaag. Nederland verlaten om zich naar Djakarta te "begeven. De reis wordt tot Dusseldorp per auto gemaakt en verder per vliegtuig. Met uitzondering van drie functio-" narissen sullen de overige leden van de staf der Indonesische vertegen woordiging op 31 augustus via' Bonn. en Brussel naar hun nieuwe bestem mingen vertrekken. De' héér - joeni, dé plaatsvervangende zaakge lastigde in Nederland, wordt zaak gelastigde van Indonesië in Polen. De pers-chef, de heer Martono Kadri, is in zün huidige functie geplaatst bij de Indonesische ambassade in Cairo. In „Baekershagen", de residentie van de vertrekkende Indonesische vertegenwoordiger, zullen drie lé den van de staf hun. intrek nemen. Zij zullen onder auspiciën van de ambassade der Verenigde Arabische Republiek, zonder diplomatieke status, de administratieve zaken van de vertegenwoordiging afwikkelen. Deze drie functionarissen zullen hun werk verrichten in de bureaus van de Indonesische vertegenwoor diging aan de Prinsessegracht in Den Haag. De Nederlandse zaakgelastigde in Indonesië, dr. J. Tixseboxse, heeft In donesië vandaag verlaten, nadat hij maandag officieel zün ambtszaken aan de Britse gezant in Indonesië, sir Les- lie Fry, had overgedragen. Djakarta en Den Haag zijn overeen gekomen, dat wederzijds enkele di plomaten in de hoofdsteden gestatio neerd kunnen blijven om de belangen van hun resp. landgenoten te behar tigen. In Djakarta zullen drie Neder landse ambtenaren,zonder diploma tieke status voor de Engelse am bassade het inlichtingenwerk t.b.v. de spijtoptanten verrichten. De Indonesische ambtenaren, die in Dén Haag blijven, zullen zich voorna melijk met de Indonesische schepelin gen 'bezighouden. Het gaat hier om on geveer 4.000 personen. (Van een onzer verslaggevers) Waarschijnlijk verliest Amsterdam binnen afzienbare tijd twee wethou ders, die reeds -jaren deel uitmaken van het college van B. en W. van de hoofdstad. Mr. A. de Roos zal vermoe delijk binnenkort reeds tot lid van de Raad van State worden benoemd en mr. R. van den Bérgh wordt genoemd als de nieuwe burgemeester van Vel- scn. Mr. De Roos heeft evenals mr. Van den Bergh in het Amsterdamse colle ge van B, en W. zitting voor de PvdA. Eerstgenoemde is wethouder van On derwijs, Kunstzaken en Sportaangele- genheden sedert de bevrijding. Mr. Van den Bergh. die naar verluidt de oud-burgemeester van Velsen. mr. M. M. Kwint, zal opvolgen, werd in 1953 wethouder van Volkshuisvesting. Twee jaar geleden werd hij wethouder van Financiën en Openbare Gezond heid. Maandag 29 augustus is te Parijs, waar hjj het kampioenschap vaa Frankrijk bijwoonde, op 63-jarige leef tijd plotseling overleden de niet al leen in Nederland, maar in de gehele wereld beroemde dammeester en oud wereldkampioen B. Springer*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1