Gebed en school Rode controle op Berlijn verscherpt Enkele incidenten bij grensposten Buschauffeur-na „overval" - nog in Italiaans arrest met actie tegen Eyskens aan nog Familie-reünie GRATIS SCHOOL SCHRIFTEN, Temperatuur nog beneden normaal Goodwill Schuimrubber draait door! BEKENDMAKING m Als Nasser mannen niet uitlevert r r W 5 1 DOTVniSR DAG I SRPTWffffKR 1900 NEGENT1ENDË JAARGANG No. 4692 v J Hoofdredacteur: Lu J. A. H. J. S. BKUINS Sl.uf EEN volkomen onwettige actie om de vrijheid'van West- Berlyn te beperken", zo beschouwen de Westelijke Grote Drie de verscherpte controle-maatregelen, die Oost- Duitsland tegen Berlijn heeft genomen. j j Nadat Oost-Duitsiand gisteren had aangekondigd, dat Westduitsers de komende vyfdagen slechts met een bijzondere Oostduitse vergunning van West-Duits!and naar West-Berlyn mogen reLzen, dienden de drie Westelijke commandanten in Berlijn bij de bevelhebber van de Sowjet-sector van de stad een scherp protest in. Bij de grensposten op de wegerf tussen West-Duitsland en West- Berlijn fiebben zich gisteren enkele incidenten voorgedaan, maar het verkeer heeft over het algemeen geen grote vertraging onder vonden. Enkele tientallen mensen werden uit de treinen naar Berlijn ge zet, sommigen alleen omdat zij geboren waren in gebieden, die nu onder Pools of Russisch bestuur staan. EEN dt daders vaiv üe" aahsiag.' op de Jordaanse premier Majali is woensdagavond in Am man gearresteerd, aldus is in de Jordaanse hoofdstad meegedeeld. De arrestant, die wordt beschre ven als „een derde man" is geen regeringsambtenaar. Naar verluidt heeft déze „derde man" de moord aanslag voorbereid. Zoals bekend worden twee re geringsambtenaren. die maandag naar Syrië zijn gereisd ervan be schuldigd de bommen in het re geringsgebouw te hebben ge plaatst. Naar aanleiding van berichten die verwarring zouden kunnen veroorzaken, wordt aan bet publiek het volgende medegedeeld: De voorziening van de winkels met Planta in de oude samenstelling zal deze week voltooid zijn. Teneinde deze Planta duidelijk te onderscheiden van de Planta, waaraan de huidaandoening wordt toegeschreven, is zij niet verpakt in de aluminium wikkel, maar in een wikkel van vetvrij papier met groene bedrukking. Met nadruk verzekeren wij, dat de samensteïlin van deze Planta geheel gelijk is aan die, welke reeds jarenlang is gekuikt. TAN DEN BERGH Elf /URCENS KYJ pm m Op verzoek van koning Boude' wijn heeft premier Eyskens gis teravond zijn besluit om zijn ont slag in te dienen, ingetrokken. De premier zal nog een poging doen het kabinet er toe te bewegen steun te geven aan zijn sober- hcidsprogramma. Hij heeft uit drukkelijk verklaard dat hy zal aftreden, wanneer dit program ma niet wordt aangenomen. Teruggezonden Waarschuwing Nu! Haast u! Olympiade bij Knorr.soep -r„ bouillon. Pakket van £t£30l nu slechts f 1,03 Alléén bij Belangrijke mededeling U zult hebben vernomen dat ons bedrijfspand door brand is verwoest. Onze cliënten behoeven zich evenwel over de leve ranties geen zorgen te maken. Onze fabrieken produceren continu, om de verloren gegane voorraden te vervangen. Al onze afdelingen zijn tijdelijk ondergebracht en werken weer. Neemt V over lopende projecten zonodig even con tact met ons óp. DIRECTIE GOODWILL SCHUIMRUBBER N.V. win* a* wiuiatiM«i io - ictttj w9700 4 u t*™tou* in* - Puouirc &o tótottf ttiAcntendiensi ir>»nner»emet o.duitf 30 our /.«TrtttrtO 17—IB urn l'*ie»oon il57W. ■j-Grnvenhasy* -ii»v -Hn.-neir I l^ieroor» 193467 <Z Ulnntt» P<v«tnu? uw Host.?» r* So 42463? K'- ^nt»n^*pnvf RH» i«« ;in Telefoon 362569 Sn»» >:ty |>iei 4370 T*hr)m»c A K envoi ««rtra at S 9 Tel«f. 63491. r*t- oer week 2.65 oct maand f '-96 tosse nummer* 16 oent Veraehllnt dasyeltl** to tt era am nrnr-v-nt* pblenanv irtnartoal [s H I IK KIJIU VEEL BEWOLKING Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en enkele re genbuien. Weinig verandering in temperatuur. Matige toi zwakke wind in hoofdzaak uit westelijke richtingen. Morgen: Zon op: 5.52 Maan op: 17.37 onder: 19.26 onder: 1.56 NU de kalender september aanwijst, komt c.e schooi weer even in v*> lcr belangstelling. Haar deuren gaan open. de cursus begint, de kinderen zijn weer van ie vloer. Maar voor velen is hiermee dan ook zo ongeveer alles gezegd. YVal er eigenlijk precies achter de schooldeur gebeurt och, daar ma ken we ons meestal niet zo druk over. Als er maar geen gekke dingen ge beuren, de rapporten niet al te slecht uitvallen, dan „geloven" we het meestal wel. Toch is hiermee voor de ouders de zaak allerminst al'grlopen. Om te beginnen zouden we eens voor hen, die onze kinderen les geven, kunnen bidden. We hebben de indruk dat, wat dit betreft, de dominee er beter afkomt dan de onderwijzer of leraar. Misschien komt dat omdat in de volksopinie de onderwijsmensen, die „het nu eenmaal zo gemakkelijk heb ben". niet bepaald hoog genoteerd staan. Misschien komt het ook omc-at wij als ouders er ons te weinig van bewust zijn wat wij eigenlijk van deze mensen vragen. Niet voor hun, maar voor onze eigen kinderen. Wat de lagere school betreft bete kent dit onder meer. dat elke morgen de juffrouw of de meester dan toch maar - zin of geen zin, gedisponeerd of niet geroepen wordt om tijdens het eerste halfuur van het rooster, wanneer wij al lang onze eigen be slommeringen nebben, een venster open te stoten naar Jezus. Om dan voorts de gehele dag maar zorg te dragen, cat dit venster niet beslagen wordt. Nu dit schoonhouden van het ven ster kost moeite £n zorg. Zouden wij als ouders, die zelf geroepen zijn onze kinderen zicht te geven op het Konink rijk waartoe anders werden we bij de Heilige Doop opgeroepen? dan mei dankbaar moeten zijn voor de hulp van de school hierin er. zouden wij die niet mee door ons gebec! mo gelijk moeten maken? En zouden we dit dan niet moeten doen in een zeer concrete-vorm-: voor. ,dïe--4iépS3ffiE©*»j&L frouw of meester, voor die- bepaalde school? Westen: )nwettiffe actie Verscherpte controle op de wegen van West-Duitsland naar Berlijn en bij de communistische sector van Berlijn: Oost- berlijnse politiemannen verschenen giste ren in versterkten getale op het toneel om het toezicht uit te breiden. AT het voortgezet onderwijs aan gaat misschien ligt hier de taak nog wel veel moeilijker. Als eerste, die nier in ons gebed een plaats dient ie hebben, mag toch zeker wel c.e godsdienstleraar worden genoemd. De -nan, die de wel zeer zware en hachelijke taak heeft om ten overstaan van .pijkerbroeken en Fa- rah Diba-kapsels een boeiend beeld te schilderen van Christus onze Heer. En wat de andere docenten betreft: onvermoeid hebben zij te strijden tegen allerlei demonen, die dagelijks in levenden lijve voor hen staan. Als daar zijn: de duivel van het intellec tualisme. c.ie hun wijs wil maken dat alles in de school en het leven om het cijfer Iraait. De demon van een onchristelijke zelfhandhaving, die hun suggereert dat prestige het één en hel ai is. De boze geest van de massifi catie, die aen ertoe brengen kan de individuele leerling dood te drukken in de collectiviteit van een gehele klas. Behoren wij als ouders deze demo nie niet mee wèg te bidden? „De werkelijke problematiek van het christelijk middelbaar onderwijs ligt", zo schreef eens dr. W. J C. Buitendijk in het Orgaan van de Ver eniging van Leraren bij het christe lijk voorbereidend hoger en middel baar onderwijs, ,in de driedelige taak van de christelijke middelbare school vóór alles een orima onderwijsinstel ling te zijn; mee te helpen kinderen uit christelijke gezinnen een christe lijke opvoeding te geven; een evan gelisatie-instituut te zijn voor kinde ren uit niet-christeliike gezinnen. Altijd worstelsn we tussen de Scyl- la van het te weinig uitdragen van de christelijke boodschap en de Charyb- dis van het teveel en met het feit, dat wat voor de een te veei is, voor de ander te weinig is en omgekeerd. Als de predikanten wisten hoe moeilijk het is om werkelijk christelijk middel baar oncerwijs te geven, dan zou er 's zondags op alle kansels voor ons gebeden worden." Zouden met de predikanten hier ook niet in de eerste plaats de ouders*ge noemd moeten worden? Ligt de eind-verantwoordelijkheid niet bij hèn? Daarom komt bet ons voor. dat Dij het begin van de cursus zonder meer op hèn in iec.er geval een beroep mag worden gedaan. Mag de christelijke school daar dan op rekenen? van Oost-Duitsland Aanleiding- tot de Oostduitse maat- De 45-jarige Haagse touringcar- chauffeur TV. van der. Brpek, die zich dezer^dageri op de'«ultowes* Spezffl—- Genua verweerde tegen drie Italianen die hij voor rovers aaneag, wordt steeds in arrest gehouden. Hy zou nog steeds niet verhoord zijn. De directie van de bus-onderneming Vios in Wa teringen deelde mede, dat de Neder landse consul in Genua overweegt een advocaat in te schakelen.* Italiaanse bladen hebben inmiddels een andere lezing van het gebeurde gegeven. Drie Italianen, inzittenden van een personenauto, zouden cp de heuvelachtige en bochtige weg tus sen Genua en La Spezia herhaaldelijk de chauffeur van de bus met hun claxon hebben beduid van het midden van de weg te gaan zodat zij konden passeren. De chauffeur bleef echter midden op de weg, maar de Italiaanse autobe stuurder slaagde er op een gegeven ogenblik in de bus te passeren, De buschauffeur, geïrriteerd door de in- haal-manoeuvre, dwong de personen auto te stoppen en viel de inzittenden aan. De directie van „Vios" verklaar! echter dat deze beschrijving haars in ziens onjuist is. Koning Hoessein heeft verklaard dat zijn land mogelijk een fysieke actie" zal ondernemen, indien de Ver. Ara bische Republiek weigert het verzoek om uitlening van de twee ambtenaren in te willigen. „Ik dreig niet met oorlog," aldus koning Hoessein tot journalisten, „maar indien we moeten vechten voor de vrij heid van de Arabische wereld, dan zul len we vechten." Hoessein zei, dat Jordanië zal over wegen de diplomatieke betrekkingen met de V.A.R af te breken, indien de verdachten niet zonder dralen wor den uitgeleverd. In dat geval zou Jor danië „zelfs verder gaan dan het ver breken van de betrekkingen." aldus de koning. Ondanks de kalmte die in Amman heerst, zijn de veiligheidsmaatregelen vandaag verscherpt. Alle bezoekers van openbare gebouwen worden door met machinepistolen gewapende soldaten gefouilleerd. Woensdagavond heeft koning Hoes sein geconfereerd met de speciale ver tegenwoordiger van de V.N. in Jor danië, Spinelli. Dè koning had Spinelli ais zyn overtuiging gegeven dat de vijanden van het basjemitische kO' ninkrijk een terreurcampagne voorbe reiden. „De hele toekomst van dit gebied," aldus Hoessein tot Spinelli, ;,vvordt in de weegschaal gesteld als dingen als de aanslag op premier Majali worden getolereerd." De koning zei dat zij die ervoor verantwoordelijk waren tot alles in staat zijn. i Advertentie) De 60-jarige K. Boelens uit Ringen (Hennaarderadeel) is, toen zij plotse ling zonder richting aan te geven, de rijweg overstak, gegrepen door een personenauto en gedood.. De Koninklijke familie heeft gisteren de tachtigste verjaardag van prinses Wilhelmina in alle stilte op het Loo gevierd. „Ik wilde tnüu ontsla? Indienen", aldus Eyskens gisteravond, „maar na een onderhoud met de koning heb Ik besloten het nog eens te overdenken. Ik hoop morgen mijn standpunt be kend te kunnen maken." Het omstreden programma houdt onder meer verhoging van de belas tingen met zes miljard Belgische francs en beperking van de defensie uitgaven in. „België zal zijn internationale ver plichtingen blijven nakomen, maar daar het een soeverein, onafhankelijk land is, zal het beslissen over zijr. eigen defensiebudget", zei Eyskens over dit laatste punt. Met zijn soberheidsprogramma wil Eyskens de hoge kosten verbonden aan de Kongolese crisis bestrijden. Vooral zijn plannen om het budget voor de social» voorzieningen te besnoeien hebben veel protesten ontlokt. Om elf uur werden de zeven tcithari- ge Poolhondjes van prinses Wilhelmina binnengelaten. regel is, zoals bekend, het feit dat thans in West-Berlijn congressen worden gehouden van twee vluch telingenorganisaties, die willen dat Sudetenland en de gebieden achter de Oder-Neisse-grens aan Duitsland worden teruggegeven. In hun protest-nota aan de Russi sche commandant In Berlijn, generaal Zacharow, noemen de commandanten van de Amerikaanse, Britse en Franse bezettingstroepen in de stad de door de Oostduitsers aan het reizigers verkeer opgelegde beperkingen „een directe schending van de overeen komst, waarmee een einde werd ee- maakt aan de blokkade van iffiS'-—' 1949. De Oostduitse actie, aldus de nota, is een „schandelijke inbreuk op de vrijheid in Berlijn en op dg viermo- gendheden-statos van Berlijn. In Berlijn kwamen verscheidene berichten binnen over incidenten, waarbij Duitse reizigers ruw beje gend waren, niet alleen in de stad zelf maar ook op de wegen naar "het oosten. Tientallen Westduitser's, die naar Oost-Berlijn wilden gaan. werden teruggewezen. Op de Autobahn werden tal van auto's teruggezonden. Hieronder wa ren vijftien auto's met gedelegeerden dieop weg waren naar een congres van de Baptfstenkerk. dat vandaag begint. c Voorts heeft tie Oost-Berlijnse po litie de controle op mensen die per ondergrondse uf bovengrondse in Berlijn reizen, verscherpt. Luidspre kers op de stations aan de grens waar schuwen alle Duitsers dat het hun niet is toegestaan de reis zonder spe ciale pas voort te zetten. Van tijd tot tijd worden treinen aan gehouden en moeten alle passagiers er uit voor controle van de identi teitskaarten. Westduitsers die naar Oost-Berlijn moeten, dienen een inwoner uit Oost- of West-Berlijn naar de communisti sche autoriteiten sturen om een ver gunning aan te vragen. Advertentie) Om twaalf uur werd het de hoogste tijd voor een uitje. Een onwillige moest door de Koningin buiten de deur gezet worden. (Van onze weerkundige medewerker! Het omvangrijke depressie-systeem met centrum boven Finland bepaalt nog steeds het weer in een groot deel van Europa. De koude lucht uit de poolstreken, die om deze depressie heen naar West- en Midden-Europa is gestroomd, heeft in onze streken en Duitsland somber en kil weer ten gevolge met tem peraturen beneden de normale waar den. Een storing, die gisteren bij Ier land was gelegen, trok over Enge land naar ons land. Door de onsta biliteit van de bovenlucht kwamen ir de omgeving van de storing zware buien voor. Het regenstation in Tiel meldde vanmorgen tussen 6 en 7 uur 35 mm regen. Ook voor morgen is er kans op regen of enkele buien, omdat de at mosfeer onstabiel blijft door aan voer van koude lucht in de hogere luchtlagen. (Advertentie) Een van de hondjes ontdekte spoedig een alleraardigste straathond, waarmee hij een afspraakje trachtte te maken. ROTTERDAM ADM. EN VERK. SCHIEDAMSEWEG 204-210. TEL. 010-54835 MAG. EN EXP. VOORHAVEN 51. TEL. 010—53453. Om rier uur arriveerden 'de'drie- prinsessen BeatrixMargriet en Ma rijke. Ze droegen zware tassen, die waarschijnlijk geschenken bevatten voor hun jarige grootmoeder. Om half vijf kwamen prins. Bernhard ei prinses Ir.ene aan, eveneens met geschenken. v e

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1