MOSKOU VERRAST HET WESTEN: Rode topleiding naar New York Politie joeg pendelaars uiteen 2 kamerleden: interpellaties over „Planta Henk Visser in finale Tineke Lagerberg: brons op 400 meter vrije slag Nog zware strijd in Z.-Kasai Rode actie duurt voort Kleine luchtbrug naar W.-Berlijn Komplot tegen Loemoemba Géén saluutschoten bij aankomst Doorman5 in Japan van HOOGOVENS KOPEN „WOONSCHIP" „Arosa Sun": huisvesting voor 800 man Eyskens komt vandaag met vernieuwd kabinet r Dodelijk ongeval bij Hoogovens Bij NKF te Alblasserdam Smaldeel niet naar R-Guinea terug? Gestrande reizigers kregen gratis vliegbiljet VRIJDAG 2 SEPTEMBER I960 NEGEIVTIEtfDE JAARGANG No. 4693 V_ Oireeteur: H UE RUIG Hoofdredacteur: 1» J A H J S. BKLINS SLUT De Russische premier Chroes tsjew zal persoonlijk de delegatie \an zijn land naar de algemene 'ergadering der Ver, Naties lei den, zo is officieel in Moskou be kendgemaakt. Deze bekendma king 'kwam voor het Westen als eer, verrassing, want al had de Russische eerste-minister kortge leden enige malen gezegd, dat de kans bestond dat hij de openings zitting van de V.N. zou bijwonen, men had zijn uitlatingen toch niet erg serieus genomen. Verrassing Forum lijf punten 0ok Eisenhower Nieuwe margarine gaat voorlopig in pakhuizen (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamerleden dr. J. H. Lamberts en rar. F. W. Kra nenburg hebben de voorzitter van de Kamer medegedeeld, dat, zij voornemens zijn onmiddellijk na het reces de Kamer toestemming te vragen de ministers Van Roev en Beerman te mogen interpelle ren over de Planta-affaire J Naar front NKELE HONDERDEN Westduitsers, die op de wegen naar West-Berljjn door Oostduitse grensposten waren terugge stuurd, hebben gisteren via een kleine „luchtbrug" toch hun reisdoel bereikt. De Westberlijnse Senaat besloot namelijk, dat degenen die door de Oostduitsers waren tegengehouden op kosten van het West berlijnse stadsbestuur, vliegpassage naar de stad mochten hoeken. Met de drie luchtvaartmaatschappijen, die op Berlijn vliegen, werd een regeling getroffen. Oppositieleider in arrest Demonstratie Merkwaardig Verslechtering ptttntain: ij^xravenlsage! Donrechts Witte de Wltlwtrsat SB Telet. 115700 (8 14 Pastou* U13 Pontaro No iztól# fdacbcendlenst abonnementen 19 30 our Zaterdag» 1718 nar Telefoon 115708, Buvgesupleua 1 Telefoon t83*«7 «8 tUnan) FsstbU» 1091 Postgiro NO 424857. Klantendienst 16.3019 30 Telefoon 362369. Snuiwee 132 "feiei 4578. Th oma* i K*rrjpi«straat 6 s Telef. 63451. (Geldig tot zaterdagavond) IETS HOGERE TEMPERATUREN Half tot zwaar bewolkt en weinig of geen regen. Iets hogere temperaturen. Overwegend matige zuidwestelijke wind. Morgen: zon op: 5.54 Maan op: 18,17 onder: 19.24 onder: 3.09 Chroestsjew zal zitting van V.N. bijwonen (Van onze correspondent) Bij een bedrijfsongeval op het trrein van de Hoogovens in IJmuiden is van morgen de 39-jarige heer M. Ketting uit Haarlem omgekomen. De heer Ketting werd getroffen doo- een vallende deur van een oven van batterij drie van de cokesovens. De hee,r Ketting was ongehuwd. Donderdagavond kwam achter het bericht, dat de regeringsleiders van alie eommunlstiseh-geregeerde lan den, met uitzondering van communïs- Usth-China, dat geen lid van de V.N. it, bil de opening van de nieuwe V.N.- litting op 20 september aanstaande in New York aanwezig zullen zijn. Sedert Moskou bekendmaakte, dat de Sowjetleider aan het hoofd zal staan van de Russische delegatie, zoekt men in de Amerikaanse regering naar het „werkelijke motief" voor Chroes- tsjew's besluit. Bijna alle goed ingelichte Ameri kaanse autoriteiten, die vertrouwd zijn met de onberekenbare aard van de Russische premier, weigeren de reden die opgegeven werd te geloven, name lijk, dat Chroestsjew wenst te spre ken over de dringende noodzaak van ontwapening. Zij brachten in herinnering dat slechts enkele dagen voor het goodwill- 'oezoek van verleden jaar september, de Russen plotseling bekendmaakten, dat zij een raket naar de maan ge schoten hadden. Diplomatieke autoriteiten houden re kening met een dergelijke verrassing ais Chroestsjew ditmaal komt. Ia Washington verklaarden Ameri kaanse ambtenaren, dat Chroestsjew kennelijk voornemens Is de Ver. Naties te gebruiken als forum om zijn anti- Amerikaanse propaganda voort te zet ten, waarschijnlijk met het doel indruk te maken op de Afrikaanse en Latijns- Amerikaanse landen. De mogelijkheid bestaat, dat Chroes tsjew van plan is persoonlijk beschul digingen betreffende de volgens hem agressieve Amerikaanse politiek aan te voeren. Gezien het succes, dat behaald is met het proces-Powers, is het waar schijnlijk, dat de Russen veel werk zullen maken van deze klacht. Chroestsjew zal het ongetwijfeld een buitenkansje vinden, de /Amerikaanse politiek te kunnen aanvallen op Ame rikaanse bodem, hoewel het gebouw van de Ver. Naties officieel internatio naal eigendom is. Volgens diplomatieke zegslieden «ebben de communistische landen de volgende vijf punten in hun program opgenomen: 1. Amerika's agressie jegens de Sowjet-Unie. 2. Sen hulpprogramma voor de 'nieuwe Afrikaanse staten. 3. Vorming van atoomvrije zones in het gebied van de Oostzee, Mid den-Europa, de Balkan, het Ver re-Oosten en wellicht ook nog an dere gebieden. 4. Een opleidingsprogramma voor de jeugd in alle landen ter wereld, waarin de grondslagen van het vreedzaam naast elkander leven duidelijk worden gemaakt, 5. Een garantie van de VN. voor de Oder-Neisse grens tussen Po len en Dui*riand. Het Witte Huls laat niets los over Eisenhower* plannen. Diplomatieke waarnemers te Washington menen eeh- '*r, dat de president wel verplicht zal rijn een gedeelte van de komende zlt- - i7 ^er .a,Pemene vergadering van «e VJf. bij te wonen, al was het alleen maar om Chroestsjew een weinig de Pmpagandawind uit de zeilen te ne men. Zij wjjzen er in dit verband op, dat wsenhower op zijn recente persconfe renties de deur heeft opengelaten voor e?n bijwoning zijnerzijds van bijeen- romsten der algemene vergadering, *~3JJi. bil tevens Chroestsjew een wort uitnodiging heeft gedaan met hem besprekingen in hei Witte Huis te voe- 2: deze dit nuttig zou achten. ..4e Londen is van gezaghebbende «jae vernomen, dat de Britse premier Macmuian thans niet voornemens is ach aan het hoofd te stellen van de «ros delegatie naar de V.N. -rmdense diplomatieke waarnemers «ienen. dat Macmillan hierover eerst 1 Saan denken, wanneer bekend zou jwden, dat de presidenten Eisenho wer en de Gaulle voornemens zijn «et voorbeeld van Chroestsjew te vol- «en door eveneens de leiding op zjch w nemen van de afvaardigingen hun- n" landen naar de V.N. President de Gaulle zou volgens berichten uit Parijs niet voorne mens zijn naar New York te gaan. Zaterdagmiddag zal tijdens een meeptie in het Minervapaviljoen van twee tot vier uur de personeelsver eniging van bij de Justitie werkzame ambtenaren haar tien-jarig bestaan berdenken. Zaterdagavond „feest Justitia", eveneens in het Minerva- Mviljoen, (Van een onzer verslaggevers) De Brabantse en^Betuwse pendelaars, die werken bij de'Nederlandse Kabel- fabriek te Alblasserdam en in staking zijn gegaan omdat ze een reisnrenver- goeding willen hebben later werd gesproken van een algemene eis tot loonsverhoging zij» vanmorgen vroeg door een sterke politiemacht ver spreid, zodat de nieuw opkomende ploeg arbeiders om zes uur het werk Inmiddels is besloten, dat alle ver dachte „Planta/'-margarine die Van den Sereh cn Jurgens weerom krijgers, voorlopig zal worden opgeslage n pakhuizen, waarop ook de Keurings dienst voor Waren een oogje houdt. Er ligt al wat nieuwe „Planta" in die pakhuizen, maar hoeveel er nu precies retour is gekomen, kot? de Unilever moeilijk vaststellen, omdat het hier, naar men meedeelde, om veertigduizend detaillisten gaat. Wat er verder met deze margarine gebeu ren moet, is een vraagstuk, dat nog niet is opgelost. Intussen heeft het begin van hei onderzoek dat prof. dr. E. H. Hermans en de algemeen inspecteur van de Ge neeskundige Hoofdinspectie, de heer B. V. Bekker, in Berlijn hebben inge steld, al uitgewezen, dat daar tegen bet eind van 1959 dezelfde ziektever schijnselen optraden als nu in Neder land zijn waargenomen. Voordat de ziekte daar uitbrak, had de Margarine. Union een merk op de markt gebracht waarin hetzelfde verdachte bestand deel was verwerkt, dat in 1958 in West-Duitsland en nu in Nederland aan margarine was toegevoegd. De Nederlandse verspringer Henk Visser kwalificeerde zich hij het ver- sprligen met een sprong van 7,72 me ter. De Nederlander had twee po gingen nodig. De eerste keer sprong hij 7.39 meter. kon hervatten. Ongeregeldheden heb' ben zich vanmorgen niet voorgedaan, maar het bedrijf draait nog niet op volle kracht. De stakers, die gisteravond de ploeg van tien uur belet hadden het terrein van de fabriek te betreden, bleven van morgen in de omgeving van de NWF maar ze gedroegen zich rustig. Van hun Rotterdamse collega's staakten er maar enkelen. Ook op andere bedrijven in de omgeving was het rustig. De staking bij de NWF brak woens dagavond uit, toen om tien uur de avondploeg opkwam. De stakers heb ben toen de hele nacht in de kantine gezeten, met het gevolg, dat straat 1 van de walserij geheel en de gieterij voor de helft stil kwam. te liggen. Ook in de afdeling koudbewerking waren maar vier banken in bedrijf. De directie weigerde een reisver- goeding te verstrekken, omdat de be trokken arbeiders nooit op die basis zijn aangenomen. Bovendien mogen deze rejsuren volgens de CAO niet uitgekeerd worden. Zeker tachtig procent van de drie honderd stakers is ongeorganiseerd, terwijl het symptomatisch is, dat van Communistische zijde pamfletten zijn verspreid om het stakmgsvuur aan te wakkeren. De drie bonafide vakbonden staan achter de directie en hebben, naar ver luidt, de arbeiders aangeraden het werk voort te zetten. Ia het zwemstadion te Rome waren koningin Juliana, prins Bernhard en de twee Prinsessen donderdagavond getuige van het succes van Tineke Lagerberg in de finale 40( meier vrüe slag da mes. Prinses Beatrix, in het mid den op de voorste rij, vuurde de Bussumsc zwemster aan, terwijl prinses Irene aan haar linker hand de race vol spanning gade sloeg. Rechts boven prinses Irene is de Koningin nog juist te zien; prins Bernhard zit achter de da me links op de voorste rij. TMNEKE LAGERBERG heeft voor Nederland de derde medaille veroverd. Na een fel ge vecht werd zij in de finale 400 meter vrije slag dames derde in een tijd van 4.56.9. Eerste werd de Amerikaanse Chris van Salto: 4.50.6; Jiet Zweedse meisje Cederquist kwam op de tweede plaats met een tijd van 4.53.9. De tweede Ne derlandse zwemster in deze finale, Corrie Schimmel bracht het niet ver der dar» de zevende plaats in een tijd van 5.02.3. De gouden medaille torensprin- gen is gewonnen door de Amerikaan Robert Webster In de Kongolese „mijnstaat" van Al- bert Kalenji wordt nog steeds fel ge streden tussen de aanhangers van Kalonji en de troepen van de centrale Kongolese regering van Loemoemba, aldus is in de Katangese hoofdstad Eiisabethstad vernomen. Kalonji verklaarde woensdag dat zijn troepen Loemoemba's leger uit de hoofdstad Bakwanga hadden verdreven, maar in Eiisabethstad hebben Belgische ambtenaren hun twijfel geuit aan de juistheid van deze bewering. De Katangese legerleiding zei overigens gisteren, berichten te hebben ontvangen volgens welke Bakwanga weer in handen van het leger van Loemoemba was. In Kongolese kringen in Leopoldstad wordt gezegd dat Bakwanga een waar „slagveld" is en dat duizenden Kongo lese gezinnen of naar het noorden, naar Loeloeaburg, of in zuidelijke richting naar Katanga vluchten. Leden van opstandige stammen zouden tientallen vluchtelingen hebben vermoord. O-i^eveer 150 man troepen van Ka los o in gloednieuwe uniformen doch zonder geweren, zijn gisteren uit Eiisabethstad naar „het front" in Ka- sa! vertrokken, evenals 150 vrijwilli gers die uniformen noch wapens be zaten. Op het perron benoemde Kalonji drie kapiteins, drie luitenants en twee adjudanten. De benoeming van het overige kader zal bij aankomst van ie trein worden bekendgemaakt, aldus Kalonji Naar in Kamina verluidt zijn bij on lusten in Kalono Dianda. in het district Kamina, verscheidene doden en gewon den gevallen. De onlusten zouden zijn uitgelokt door aanhangers van Loe moemba. Ook vandaag deden weer tal van ge ruchten de ronde dat het Kongolese le ger van premier Loemoemba op ver schillende plaatsen aan het muiten is geslagen. E De Kongolese regering heeft van daag de beschuldiging uitgesproken, dat de Poena (oppositie) partij, heeft getracht president Kasavoeboe en premier Loemoemba te vermoorden. De leider van Poena, Bolikango, en een groep van zijn volgelingen zjjn ge- 3i*r6st66rd< Een regeringswoordvoerder heeft meegedeeld, dat Bolikango in de na bijheid van Lisala in de Evenaar-pro vincie werd gearresteerd. Hjj is per vliegtuig naar Leopoldstad gebracht en opgesloten in het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst nabij de woning van Loemoemba. De woordvoerder zei niet hoeveel leden van zijn partij met hem gearres teerd werden. Australië heeft eind 1963 vastgesteld als streefdatum, om geheel oostelijk Nieu'v-Guinea onder Australisch bur- gerliik bestuur te brengen. Dit heeft de minister voor de Gebiedsdelen Pat>! Halsuck meegedeeld. Hij zei verder dat dit aan de belieerschapsriad dei V.N. zal worden meegedeeld. De Nederlandse regering heeft ermee ingestemd, dat de „Karei Doorman" bü de aankomst in de Japanse haven plaats Jokohama niet zal worden be groet met de gebruikelijke saluutscho ten en dat er geen officiële plechtig heden plaats zullen vinden ter ge legenheid van het Nederlandse vloot- bezoek. Dit heeft de Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Kosaka, mee gedeeld. Bij informatie in Den Haag verna men wö echter, dat het protocol van het vlootbezoek nog onderwerp van overleg is. De Japanse minister, die aan In- E Hoogovens te IJmuiden heb ben het Panamese passagiers schip „Arosa Sun", dat thans in Bremerhaven ligt, aangekocht voor huisvesting van personeel. De steeds toenemende staalpro- duktie leidt ertoe, dat men in de komende jaren duizenden arbeiders zal moeten aantrekken en momen teel worstelt het bedrijf reeds met een ernstig tekort aan personeel. Men hoopt het schip, dat nog in goede staat verkeert en een ac commodatie heeft voor duizend passagiers, aan het einde van dit jaar in het spuikanaal ten westen van de Noordersluis af te meren. Voornamelijk ongehuwde arbeiders zullen op het schip, waaraan voorzieningen moeten worden ge- troffen, worden ondergebracht. Men zal echter ook gehuwde arbeiders van eiders tijdelijk op het schip huisvesten. Gedacht wordt voorts aan de komst van Italiaanse arbei ders en werkkrachten uit de noor delijke provinciën. In het bijzonder hoopt men monteurs te kunnen aantrekken. Er zullen in totaal 800 arbeiders op het schip worden onder gebracht. De directie van de Hoogovens heeft de „Arosa Sun", die in 1930 in St. Nazaire Is gebouwd, van een Zwitserse maatschappij gekocht. Het schip is 20,50 meter breed, 8,15 meter hoog, 180 meter lang en heeft drie dekken, het meet 16,231 bruto registerton. donesië om begrip voor de situatie heeft verzocht, zou ook hebben ver klaard, dat Den Haag toegezegd heeft, dat de „Doorman" na het be zoek aan Jokohama niet meer naar Nieuw-Guinea terug zal keren. In heel Indonesië was een campagne begonnen tegen het toelaten van de „Karei Doorman" in Japan. Tal van oudstrijders-, boeren-, werknemers- en jongerenorganisaties en zelfs vrou wenverenigingen, drongen aan op het afbreken van alle betrekkingen met Japan, indien dit land de „Doorman zou ontvangen. Minister Kosakr verklaarde echter vandaag dat Japan nu „verdere maat regelen genomen heeft om Indonesië gunstig te stemmen". De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, Soebandrio. had gisteren een onderhoud gehad me! de Amerikaanse ambassadeur, Ho ward P. Jones. Soebandrio zou daar bij op de ernst van de situatie heb ben gewezen, zonder overigens Ame rika te verzoeken, als bemiddelaar op te treden. De Japanse studenten, die de spits hebben afgebeten bü de recente demonstraties tegen de komst van Eisenhower, hebben de smaak blijk baar te pakken: ze willen nu tegen het bezoek van de „Karei Doorman" protesteren. Een woordvoerder van de studen tenorganisatie Zengakuren vertelde in Tokio, dat ongeveer tweehonderd le den van zijn vereniging samen met eenzelfde aantal Indonesische studen ten, op 5 september voor de woning Ernstige incidenten hebben zich ook gisteren niet in Berlijn voorgedaan. Wel was de controle by de communis tische sector-grens weer zeer scherp Bij de grensposten op de toegangs wegen naar Berlijn stuurden de Oost- duitsers vele reizigers terug, met name degenen met paspoorten, waaruit bleek, dat "ij in het oosten zijn geboren. Het Oostduitse communistische partijblad „Neues Deutschland" heeft vandaag bericht dat „een handvol militaristische vrestoorder. van de vrede" uit West-Duitsland gearres- teedr zijn bij pogingen OostBerlijn binnen te komen. Zij zullen voor de rechtbank worden gebracht. Oostduitse grenswachten zonder, aan de grens tussen Oost- en West- Duitsland Westduitse afgevaardig den in personenauto's en koren, die met bussen reisden, terug. Dit schijnt echter in grote mate van de grens wachten af te hangen. Een afgevaar- digde die, toen hij met zijn auto reis de, werd teruggestuurd, kon later per trein ongehinderd West-Berljjn bereiken. Zes verpleegsters wie de toegang bij Helmstedt werd gewei gerd konden bij Hamburg de grens passeren. De Oostduitsers hadden aangekon digd dat alle deelnemers behorend tot de „militaristische en ob weerwraak beluste" bonden van oud-krijgsgevan genen en vluchtelingen zouden, worden tegeugehondec, maar het eigenaardige feit deed zich bö voorbeeld voor, dal op de grenspost Lanenfctirjr. aan de weg van Hamburg naar Eerlijs, iedereen tot donderdagmiddag twaalf uur kon doorreizen, terwijl daarna plotseling bussen met scholieren werden terug gestuurd. Een woordvoerder van de vereniging van oud-krij gsgevangenen heeft ver klaard dat alle 300 gedelegeerden zijn aangekomen. Velen zijn per vliegtuig gegaan. De president van West-Duitsland, Lübke, heeft het congres een telegram gezonden waarin wordt gezegd dal het bestuur „geen betere plaats" om te eon- gresseren had kunnen kiezen. „Het besluit van de Westberlijnse senaat, personen die aan de grens tus sen Oost- en West-Duitsland worden teruggezonden vliegpassage aan te bie den. betekent een ernstigs verslechte ring van de toestand", aldus gister avond het Oostduitse persbureau ADN. „Reeds dinsdag verklaarde de Oost duitse regering dat het misbruik ven de luchtcorridors voor het vervoer van Westduitse militaristen en revnnchïs- ten ontoelaatbaar is", aldus ADN. Ambtenaren van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zakèn zijn van oordeel, dat de sterke toene ming van het aantal Oostduitsers dat naar het westen vlucht een belangrijke factor kan zijn bij het besluit van de Oostduitse regering om het reisver keer met Berlijn te beperken. In de afgelopen weken is het aantal Oostduitse vluchtelingen aanzienlijk gestegen. Onder hen bevonden zich vele boeren als gevolg van de verplich te overneming van de particuliere be drijven in het communistische Oost- Duitsland. van premier Ikeda en voor de Neder landse ambassade hun misnoegen zul len kenbaar maken. De „Doorman" zal van 8 tot 12 september Jokohama be zoeken. De Indonesiërs hadden hun Ja panse mede-studenten om „hulp" ge vraagd. De Belgische minister-president, Eyskens, zal vandaag de samenstelling van ziin gewiizigde regering hekend- maken. Dit heeft een woordvoerder van de premier donderdagavond it< Brussel medegedeeld. Aanvankelijk lag het io de oedoo ling, dat de ljjst van nieuwe minis ters nog donderdagavond zou worden gepubliceerd „De lijst van mede werkers van dt minister-president is nog niet volledig en zal vrijdag wor den bekendgemaakt", aldus de offi ciële mededeling. Premier Eyskens deelde woensdag avond in een radioboodschap mede zón taak te zullen neerleggen, indien hij geen voldoende meerderheid zon kunnen krijgen voor het door hem op gestelde „programma voor nationaal gingen en verhoogde belastingen wor den aangekondigd naast een ingrijpen de financiële sanering om een nieuw investeringsprogramma mogelijk te maken. Hij deelde daarin voorts mede, dat de politieke moeilijkheden van de afgelopen dagen niet zo zeer waren ontstaan door de keuze van nieuwe ministers, dan wel over de aanvaar ding van ziirs „versoberings-program- ma". Verwacht wordt, dat het gewij zigde kabinet-Eyskens zes nieuwe mi nisters zal tellen en Vijf staatssecreta rissen zal omvatten. Tot de ministers, die zullen heengaan behoren volgens aiet-officiële berichten de beide be windslieden voor Afrikaanse Zaken, De Schrijver en Scheyven. De verhouding tussen, de twee regeringspartijende C.VJJ. en de liberalen zal In het herstel waarin aanzienlijke bèzuini- nieuwe kabinet ongewijzigd blijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1