PARLEMENT KOMT VANDAAG BIJEEN GRATIS SCHOOL SCHRIFTEN Twee Amerikaanse experts naar Russen overgelopen INTERNATIONAAL VAN NIEUW-GUINEA De wereld vandaag Tegenstrijdige redevoeringen voor radio Karei Doorman Verdwenen mannen iji Moskou Kremlin akkoord met naturalisatie Koopt op tijd uw zekerheid Tsjombe doet beroep op Kongolezen Professor De Quay sprak over: r Gemeentekluis te sterk voor inbrekers Kalonji naar Kasai r 2" p NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Afgezwakt DINSDAG 6 SEPTEMBER 1960 J Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4696 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EEN volledige chaos heerst in Kongo. Niemand kon van morgen zeggen wie in de jonge Afrikaanse staat nu werkelijk de macht in handen heeft, nadat president Kasavoeboe gisteravond premier Loemoemba had ai- gezet en Loemoemba op zijn beurt Kasavoeboe aan de kant had gezet. Beide mannen hebben verklaard op hun posten te blijven. Loemoemba, die de hele naclit met zijn ministers lieeft vergaderd heeft een beroep gedaan op het parlement. Men nam vanmorgen aan dat de Kamer en de Senaat in de loop van de dag zouden bij eenkomen. Waarnemers in Kongo zien de toekomst donker in en vrezen nog meer bloedvergieten. Zij nemen aan, dat het leger een slecht geoefende en gedisciplineerde mensenmassa in de komende dagen een beslissende rol zal gaan spelen. Vroeg op de avond kwam gis teren Kasavoeboe voor radio-Leo- poldstad om mee te delen, dat hij premier Loemoemba, „die het vertrouwen van Kongo heeft be schaamd", had afgezet. Twee uur Nu! Haast u! Olympiade Alléén bij T&WVl DE twee leden van de Ameri kaanse inlichtingendienst, Bernon Mitchell en William Mar tin, die ruim twee maanden ge leden plotseling uit de Ver. Sta ten verdwenen, blijken naar de Russen te zijn overgelopen. Zij hebben vandaag op een perscon ferentie in Moskou meegedeeld, dat hun door de Russische rege ring politiek asiel is verleend. Verklaring „Vakantie" loegang later kwam Loemoemba voor de zelfde microfoon vertellen, dat hi.i nog steeds premier was en dat de „verrader" Kasavoeboe geen staatshoofd meer was." Hij deed een beroep op het leger om op zijn post te blijven. Zie verder pag. 4, 4e kol.) (Van onze parlementaire redacteur)' Enige uitlatingen van minister president proL.dr. J. E. de Quay tijdens de receptie, welke te zij ner ere ten huize van de direc teur 'van de' Rijksvoorlichtings dienst dr. G. J. Lammers voor de buitenlandse persvereniging werd gehouden hebben Den Haag gis teravond in opschudding gebracht. Volgens de journalisten al len correspondenten van grote buitenlandse persbureaus en van buitenlandse bladen heeft de minister-president gesuggereerd dat Nederland zijn politiek ten aanzien van Nieuw-Guinea zal wijzigen. Voorstel Wel plannen Zelfde temperatuur BIJZONDERE AANBIEDING Degene die zich nu op ons blad abonneert betaalt tot 1 oktober slechts een gu'den abonnements geld. Witte de Wimatrsat 26 Telet. 116700 u Pootbua UI3 Fcrottóro No. «21518. K3*c!itendJenat abonnementen 18.2019,30 nuf Zeterdaei 1718 uur. Teletoo» 118700. HuvgeniiïJem 1 Telefoon 183487 (3 lijnen) Poentra» 1061 Postgiro No 424887. KInebtendlenst 18.30—19 30 Telefoon 362589, SmKwfcj? 132 Telef. 4670. ThomM 4 Kempt.wrtraat 6 s Telef. 65481. Abonnementsprijs 81 cent ner week- t 5.05 oer maand. IT* oer k-wartael. Lease mtmmer» 18 euat Verschijnt degels}** (otterdam; 'f^ravenkasB: jjordrecöt; .«3 am; l#e (Geldig tot woensdagavond) KOUDE NACHT Koude nacht met hiep en daar mist, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Veranderlijke bewolking met kans op enige regen. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen west en Zuid, Morgen: Zon op: 6.01 Maan op: 20.16 Onder: 19.14 Onder: 8.17 i n DE vakanties zijn ten einde. Dn Olympische Spelen duren nog voort. In de afgelopen zomer hebben ach in Afrika dramatische en dat woord ia maar een doekje voor he bloeden gebeurtenissen ontwikkeld In de Verenigde Staten van Amerika Is de periodieke gezagscrisis, die met elke presidentsverkiezing gepaard gaaf, volop aanwezig. Deze crisis is vooral internationaal van grote - bete kenis. Zij heeft thans niet betrekking op de elkaar bestrijdende partijen, ae republikeinen en de democraten want die zijn het internationaal wel eens maar op het feit dat president Eisenhower, die het slot van zijn laat- ite ronde uitzit, de neiging vertoont om politieke beslissingen aan zijn op j volger over te laten. Chroestsjew maakt daarvan ge kruik, Met een hele stoet van sa tellieten rukt hij op naar de Verenig de Naties om aldaar het Russische initiatief ten volle te ontplooien. De tegenspeler ontbreekt naar "het schijnt. MacMillan is er de man niet voor. En generaal de Gaulle, die het zou kunnen, Indien hij meer Europees, meer At lantisch en meer mondiaal dacht en minder bevangen was in zijn parti-prb: voor Ia grandeur de la France, laat verstek gaan. DE Oost-West situatie wordt overi gens met het jaar en met de dag minder simplistisch dan zij bet aan vankelijk scheen te zijn, Azië en Afri ka blijken hoe langer hoe meer ge bieden te zijn waar eigen krachten, eigen thesen, eigen ontwikkelingen aan de orde zijn, die wel in samen hang met de Oost-West tegenstelling staan, maar waarin toch hei eigen soortige der daar aanwezige proble matiek en daarmee de gecompliceerd heid van de wereldsituatie aan de dag treedt In zekere zin een troost. Want als de gecompliceerdheid in de wereldsituatie verdwijnt zullen goed en kwiad 'naakt tegenover elkaar staan. In zekere zin een troost, want voor die lijd moeten wij huiveren. Hoewe! degene die uit de Maranatha-gedachte leeft, daarnaar0 zou moeien verlan gen. STRIJD OM DE MACHT IIKONGO Kasavoeboe en Loemoemba zetten elkaar af ILEO HET vlagvertoon van de „Karei Doorman" is niet bepaald een succes. Dit gebrek aan succes deelt het schip met president Eisenhower, wiens voor genomen reis naar Japan ook niet kon doorgaan. De Indonesische agitatie, gepaard aan Japans straatkabaai, was in staat het vlootbezoek tegen te houden. Dat moge beschamend zijn voor Ja pan, het toont evenzeer, hoezeer het Westen in het Oosten aan lager wal zit. Onze politiek moet zich op die si tuatie instellen. Laten wij onze posities verdedigen zonder al te veel spectaculair gedoe, dat de ogen van een vijandige wereld tot ons trekt. DE Afrikaanse landen, op weg naar hun vrijheid, zoeken hun eigen weg. Ieder de zijne. Ook Afrika is geen eenheid. Men is daar zoekende en tastende. Niet alies is negatief. Uit het anti-westerse sentiment kan toch nog Iets positiefs geboren worden dat niet pro-communistisch ts. Daarop moet het beleid van de westerse lan den zijn gericht. Maar dat beleid moet dan de nieuwe ontwikkeling accapte ren, zonder het te binden aan elemen ten die aan de politiek die men vaar wel zei, verwant zijn Dat betekent dat West-Europa zich zelf moet zijn. West-Europa is op zich zelfteruggeworpen. De Europese we reldrijken hebben afgedaan. En dal moet voor de Europese staten en vol ken betekenen een interne heroriënte ring om ook extern wat te kunnen zijn. De politieke integratie van Euro pa, door het huidige Frankrijk inner lijk niet aanvaard en beiast met de hypotheek van de insulaire Britse af zijdigheid, is niettemin een eis des tijds. OOK het communistische blok is geen eenheid. Tito was sinds ja ren het duidelijk bewijs. Maar de Rus- slscb-Chinese controverse die de laat ste tijd aan de dag trad, maakt een variatie in de wereldpolitiek mogelijk ook binnen de communistische wereld waarvan de consequenties niet voor «telbaar zijn. Het is het veiligste zich er voorlopig dan ook maar niets meer van voor te stellen. Dit is de wereld waarin wij van va kantie terugkeren. En waarin de Olympische Spelen nog voortduren En waarin wij in Nederland zitten met d Kinderbijslagwet en de Karei Door roan en de onrust in de metaalnijver heid eb de belastingverlaging en de Planta-vergiftiging en de Mammoet wet enz. Dat is althans wel iets van de eige «3d waarin wü slaan. rr**!dpnt Eisenhower helpt hier aljn vierjarl* kleindochtertje, Mary Jean Eisenhower, uit de helikopter, waar mee de president met «Rn kleinkin deren, zijn joon en schoondochter variuhet Witte Huis naar Hanteren in de staat Virgin fa, vertrok, voor een da* vakantie. Links staat elf-jarlce Barbara Anne. na Marv Jenrt verlaat de 12-jarige üavld de helikopter. Advertentie bij Knorr soep bouillon. Pakket van £$30 nu slechts f 1,03 (Van onze correspondent) De gemeentekluis van Hoogwoud was te sterk voor de inbrekers, die gis ternacht het raadhuis binnendrongen. Zonder buit moesten zij afdruipen. De inbraak werd pas in de loop van de volgende morgen ontdekt: toen se cretarie-ambtenaren merkten, dat de paperassen in hun bureauladen niet meer lagen zoals zy ze hadden achter gelaten. Pas toen herinnerden zij zich, dat de deur die naar de kluis leidde open had gestaan, en pas toen ontdekte men, dat een raam van de raadzaal, aan de achterkant van het gebouw, opengeschoven was. De inbrekers moeten een ladder heb ben gebruikt om bij dat raam te ko men. Zij hebben alle kasten en alle bureaus doorzocht, maar niets wegge nomen. Het was hun kennelijk oir. geld te doen. Achter de deur, die toegang geeft tot de kluis, vonden zij echter een tweede deur: twaalf centimeter dik staal. Die was hun te machtig. Zij ver trokken dus maar weer, en lieten een ordelijk gemeentehuis alsmede enige vingerafdrukken achter. Intern. Xe), ffi rel. Netto-winst 2e Kwart 8.383.321 J7.8S1.633) of 5 0.54 (052) per aand.. ld le h 14.254 473 '!3 325.675) of S 0,92 (0.88! per aand I Advertentie Zon ondei Mitchell cn Martin, van wie men al enige tijd aanam dat zij achter het IJzeren Gordijn waren verdwenen, zei den op de persconferentie, dat zij heb ben besloten met Amerika te breken en dat het Kremlin „heeft laten weten, dat het hun verzoek om naturalisatie tot Russische burgers zal inwilligen". De twee mannen, die op de perscon ferentie werden ingeleid door het hoofd van de persafdeling van het Russische ministerie van Buitenlandse Eaken, Charlamow, zeiden volgens het Rus sische persbureau „Tass", dat zij sinds hun tewerkstelling bij de inlichtingen dienst in de zomer van 1957, overtuigd waren geraakt van de opzettelijk valse en bedrieglijke verklaringen van de Amerikaanse regering, ter verdediging van haar eigen politiek en ter veroor deling van de politiek van andere lan den. Mitchell las een verklaring voor, die hjj en Martin hadden gedeponeerd in een safe in de staatsbank van Laurel in de Amerikaanse staat Maryland. De mannen hadden, aldus „Tass" een Jota- kopie bij zich van deze verklaring, waarin de motieven waai om zij Ame rika verlieten, worden uiteengezet. De 31-jarige Mitchell er, de 29-ja- rige Martin verlieten Washington op 24 juni voor een ..vakantie"' "aan do westkust. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde later vast dat de twee mannen op 25 juni pas sage hadden geboekt voor Mexico. De dag daarop hadden zij hun hotel in Mexico City weer verlaten. In die stad hadden zij vliegbiljetten genomen naar Havana. Maar hun namen kwamen niet voor in de hotelregisters van de Cu baanse hoofdstad. Reeds toen speculeerde men in Wash ington dat beide mannen van Cuba rechtstreeks naar de Sowjet-Unie wa ren gevlogen. Mitchell en Martin hadden als wis kundigen toegang tot geheime inlich tingen met betrekking tot de defensie. Zij waren door een hechte vriendschap aan elkaar verbonden die dateerde uit de tijd dat zij in de marine dienden. Op dezelfde dag, 8 juli 1957, traden zij in dienst van het nationals veiligheids bureau in Washington. Premier Tsjombe van dc afgeschei den Kongolese provincie Katanga heeft vandaag op een persconferentie mee gedeeld een boodschap te hebben ge richt tot de Kongolese bevolking, waar in hij haar vraagt hem te helpen bij het afzetten van de dictator Loemoem ba voor het te laat is cn het regiem van slavernij niet langer te laten voort duren. Deze boodschap heeft h(j ge richt tot de Bangola-, Baloeba-, Bakon- go- en andere stammen. Tsjombe beschuldigde de regering- Locmocmba nogmaals van wreedhe den in het district Baloenga. in de pro vincie Kasai, terwijl hij de Sowjet- Unie ervan beschuldigde deze regering te helpen bij de aanval op Katanga. Hij betoogde dat de mensheid in Kongo vertegenwoordigd door de Verenigde Naties, niet langer onverschillig kan blijven tegenover de in Bakwanga be gane gruwelen. Hij vertelde dat vo rige week donderdag in een handels school in Bakwanga honderd mensen, onder wie ook vrouwen en kinderen, zijn vermoord. Hij meende, dat de Ver enigde Naties het gevaar lopen een ontoelaatbare rassendiscriminatie in het leven te roepen door alleen de blanken in Kongo te beschermen. Dit gevaarlijke rassenhaat kunnen leiden, zou volgens hem spoedig tot een zeer Kasavoeboe heeft als president in derdaad de bevoegdheid om premier Loemoemba af te zetten, maar for mele bevoegdheden spelen in Kongo op het ogenblik slechts een kleine rol. Premier Loemoemba regeert al twee maanden zonder ooit officieel door het parlement te zijn aanvaard. Nadat Kasavoeboe hem had afgezet verscheen Loemoemba in ieder geval drie keer met tussenpozen van een uur voor radio Leopoidstad om te verklaren, dat hij nog steeds aan de macht was. Dit wees erop dat Loe moemba het radiostation In handen had. Kasavoeboe is altijd voorstander geweest van een federaal Kongo, waarin de provincies een zekere zelfstandigheid bezitten. Deze po litiek is waarschijnlijk ook aan vaardbaar voor de leiders van de afscheidingsbewegingen in de pro vincies Katanga en Kasai, die zich fel tegen Loemoemba hebben ver zet omdat hij hun niet voldoende zelfstandigheid wilde verlenen. Kort na Kasavoeboe's mededeling via de radio werden alle troepen van de V.N. in een toestand van waakzaam heid gebracht. De veiligheidstroepen van de Verenigde Naties raadden alle vrouwelijke employees aan, restau rants en andere openbare gelegenhe den te verlaten en zich naar hun hotel kamers te hegeven. „Alles kan nu ge beuren", aldus een functionaris van de voikenorganisatie. Anderhalf uur na de 'onaangekon digde radiotoespraak van Kasavoe boe zag men premier Loemoemba in een zwarte auto zijn luxueuze resi dentie verlaten. In de auto zaten ook twee Kongolese soldaten. Loe moemba reed kennelijk naar het radiostation. eD president van de „Mijnstaat" in Kongo, Albert Kalonji, heeft vandaag op een persconferentie te Elisabeth- stad meegedeeld dat hij zich onver wijld naar het gevechtsterrein in Ka sai zal begeven. Naar verluidt zijn tien van de H- josjfn-vllegtuigen die de Russische re gering aan Kongo heeft geleend, op weg naar Kasai met ZOO soldaten aan boord. KASAVOEBOE De regering zal namelijk van plan zijn aan de UNO te verzoeken Nieuw- Guinea onder haar beheer te nemen, in die zin dat een internationale com missie bestaande uit NcderlnniJ, de Ver. Staten, India cn Australië het toezicht op Nieuw-Guinea en op de democratisering daarvan van Neder land zal overnemen. 'Een aanvankelijk voorstel van de Nederlandse regering om Nieuw- Guinea als beheersehapsgebied recht streeks onder de secretaris-generaal van de UNO te stellen werd in New York niet zo enthousiast ontvangen. Volgens de mededelingen van de buitenlandse correspondenten zou mi nister Luns tijdens de komende alge mene vergadering van de Ver. Naties een voorstel in bovengenoemde rich ting willen doen. Zodra de berichten van de buiten landse correspondenten op het telex- net verschenen, kwam Den Haag in beweging. Voorlichtingsambtenaren van ver schillende departementen dementeer den de geruchten. Nederland heeft zijn politiek niet gewijzigd, zo was het bescheid op vragen van journalisten; Maar toen de buitenlandse corres pondenten hun hoogst betrouwbare bron bekendmaakten, en uitlekte dat prof. De Quay zelf de inlichtingen bron was geweest, werd het dementi iets afgezwakt. Een woordvoerder van het depar tement van Algemene Zaken ver klaarde toen namelijk, dat de minis ter-president wellicht wat filosofisch had gesproken over de mogelijkheden van het Nieuw-Guinea beleid. Een en. ander houdt politiek Den Haag van daag bezig. Heeft, de minister-president inder daad alleen maar wat gefilosofeerd of heeft hij zijn mond voorbij gepraat? De buitenlandse journalisten, wei gerden hun ongelijk., te bekennen. Op vallend was in dit verband dat United Press, Associated Press'en Reuiter pre cies dezelfde lezing gaven.' Vanmorgen vernamen wij in Haag-, se politieke kringen, dat de Neder landse regering aiie officiële ontken ningen ten spijt wel degelijk met plan nen rondloopt om Nieuw Guinea een meer internationaal beheer tb geven. Deze gedachte is reeds geheel uitge werkt, Het is geenszins onmogelijk, dat prof. De Qua tijdens zijn gesprek met: de buitenlandse journalisten een deel van deze plannen heeft uiteengezet als een mogelijke ontwikkeling van .Ne derlands Nieuw Guinea. Alvorens naar Amerika te vertrek- ten zal minister Luns vanmiddag in Rotterdam, waar hij zich inscheept op ie Nieuw Amsterdam, de binnen- en auitenlandse pers te woord staan.. Verwacht mag -worden dat de sluier die thans nog over de woorden van de minister-president hangt dan zal wor den opgelicht. Het ministerie van Buitenlandse Za ten was niet bijzonder gelukkig met ie publikatiesder buitenlandse pers- sureaus. Het vroegtijdig uitlekken van de Ne derlandse plannen zou voor Indonesië vel eens aanleiding kunnen ziin te po len deze plannen te torpederen. Een kleine storing, waarvan het centrum over Denemarken naar het zuidoosten is getrokken, veroorzaak te vooral in de nacht en ochtend nog weer enkele buien. Op de vliegvel den Ypenbuxg en Rotterdam viel resp. 20 en 12 mm. Daarna werd de buiigheid tegengewerkt door een zwakke rug van hoge luchtdruk. Bij IJsland is een diepe oceaan depressie aangekomen met een lucht druk in zijn kern van ongeveer 980 mb. Deze depressie verplaatst zich nog maar weinig. Het koufront ervan dat Ierland heeft bereikt zal lang zaam over de Britse eilander, verder naar het oosten trekken. In verband daarmee_ neemt de kans op regen geleidelijk weer toe. In de tempe ratuur komt maar weinig verande ring. LOEMOEMBA Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw. Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.96). Tot 1 oktober a.s. betaal ik 1.— abonnementsgeld U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 25, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1