Secretaris Chr. Boeren en Tuinders: Sparen voor duurzaam bezit belastingvrij Troepen van Tsjombe slaan terug Schade: ten minste 35 miljoen Ned'. vissers beschoten door Duitsers Verruiming Verarming GRENS: 390 PER JAAR Rapport over Kongo in -raad mm „Hulp voortaan slechts via Ver. Naties" r Regeling voor bedrijfsspaarders ïïogerc opbrengst ha compensatie voor oogstschade Zekerheid een Nationale traditie NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK 6EURTS' Consemnfabrlek c.v. Hols TE VLUG CEEN GEDULD ARBEIDERS ALLE HENS 2ATERDAG 10 SEPTEMBER I960 "N Directeur: H. DE RCJIG ÏVECE!\TIEIVDE JAARGANG No. 4700 y Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT 'aFtmc&Mgmr Zie verder pag. 3, kol. 1 J Na inval in Katanga (Van een onzer redacteuren) ALS HET DROGE weer nog een week aanhoudt, wordt 1960 beslist geen rampjaar voor de Nederlandse landbouw. Dat is de mening van drs. R. Zijlstra, secretaris van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Blijft het nog een week droog, dan is alle graan wel van het land, zo meent men bij de C.B.T.B. Natuurlijk, er zijn harde klappen gevallen, in de Noordoost- polder en in Groningen zelfs heel harde, maar wanneer de boeren kunnen doorwerken in hetzelfde tempo als deze week, wordt de schade niet zo groot als aanvankelijk werd gevreesd. ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN.,, om vooruit te komen in het leven ÉNf 'v m 4^ - J SPECIALE AANBIEDING! VLEES \H BLIK ...tot 1 oktober 4f 3 blikken van f 0.90 s voor slechts N.V. Leyansvenekering Mij. URO N.V. Algem, Verzekering MIJ, UBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht Massamoord vuur,,™*, Witt* 6* Wiinatrait JO Teiu. 110700 te U PoeUMu U)1 Poniairo No *»*5U». KUioiiteildtenst abonnementen I8.3U10 30 ggt Zawreag* 17—18 uur Xeiefoon 110700. Hurtenopletn 1 Telefoon 183401 <3 iUbw! PoattKW 1091 Pörtgsro No 824987. HmiMMIMM 18.30—19.30 Telefoon 362560 Seal wee 132 Telet 4578. Thorns* 0 ICerr>pljwtr»»t 8 s Teief. S3481. Aho«n»nwnt*i>rl?s 81 rfirrt oer week. t 5.86 oer masnd t 7J6 p«r kwartaal. fceaai nummer* 16 «net. Verschijnt daceHjka Botterdam: ven bega: Sehleda»: J (Geldig tot zondagavond) OVERWEGEND ZONNIG NA OCHTENDMIST. In de nacht en vroege ochtend plaatselijk mist, daarna overwegend zonnig en droog weer. Zwakke winden uit zuidelijke richtingen. Hogere middagtempera turen. Morgen: Zon op: 6.07 Maan op: 22.16 Onder: 19.05 Onder: 12.49 ET veel waardering en instem M min? ias ik het artikel: „Onge wenste verruiming", dat de heer T. )f. Gilhuis schreef voor het nummer van zaterdag 13 augustus 1960. Om rtat het hier een zaak van groot be lang betreft, zou ik graag het betoog van de heer Gilhuis willen onderstre pen. Wanneer de wetsvoorstellen van mi nister Cals worden aanvaard, zal de toelating tot de universitaire examens op een niet onaanzienlijke wijze wor den verruimd. Dit betreft alle facultei ten, Ik schrijf hier alleen over de ge- clgen voor de theologische faculteit. Deze beperking vloeit niet voort uit de mening, dat de gevolgen voor de an dere faculteiten van weinig belang zouden zijn. Maar ik acht- mij volsn gen onbevoegd over deze dingen te schrijven vanuit het gezichtspunt der andere faculteiten. Bij aanvaarding van de bedoelde wetsontwerpen wordt, ruw geschetst, de situatie voor de theologische facul teit sis volgt. Iemand, die bij zijn vooropleiding geen enkel onderricht in het Grieks ontvangen heeft en alleen onderricht in elementair Latijn, kan zich laten inschrijven als student in de theologische faculteit. Voor hij exa mens in die faculteit mag afleggen, moet eerst bij een vanwege de univer siteit in ie stellen onderzoek blijken, dat hij zich de kennis van het Grieks en Latijn eigen gemaakt heeft, die voor het volgen van de theologische opleiding noodzakelijk geacht wordt. De universiteit is niet vcrpiicht hem leiding te geven bij zijn pogingen do lacunes in zijn kennis van de klassie ke talen aan te vullen. De praktijk zal dan worden, dat de betrokken stu dent enkele colleges gaat lopen, daar naast privaatlessen neemt in Latijn en Grieks en dan b.v. na een jaar zich aan het'bovengenoemde onderzoek on derwerpt. EEN WEEK DROOGTE KAN VOOR ik mij aan een beoordeling van deze plannen waag, moet ik twee opmerkingen maken. De minister heeft meer dan eens d. verwachting uitgesproken: de studen tes die aan de universiteit een studie richting kiezen, welke niet direct aan sluit bij het door hen genoten voorbe reidend wetenschappelijk onderwijs, zullen slechts een klein aantal vormen Het is mij niet duidelijk, waarop dit optimisme gegrond is. Ik acht het zeer goed mogelijk, dat dergelijke geval len zich herhaaldelijk zullen voordoen. Eb vervolgens: de theologische fa culteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam, waaraan ondergetekende mag doceren, is niet direct in deze dingen betrokken. Evenmin als b.v. de Theologische Hogeschool te Kampen of de Theologische School te Apel doorn valt zij onder wettelijke bepa lingen als hier bedoeld. Maar ook voor kringen, die anders dan b.v. de kring van de Nederlands Hervormde Kerk niet rechtstreeks in deze dingen be trokken zijn, is dit alles var grote be tekenis, zij het op indirecte wijze. M.I. zou het zeer te betreuren zijn wanneer een situatie als boven geschetst werkelijkheid werd. De re den, waarom ik over deze dingen durf schrijven, is deze. Mijn ervaring bij het onderwijs in de theologi- heeft mij geleerd: een student met middelma tige aanleg voor talenstudie kan niet door een soort van stoomcursus van b.v. een jaar een taai behoorlijk leren. Hij kan dan wel zo ver komen, dat hij een of ander tentamen of examen op een draaglijke wijze aflegt. Maar het blijkt na niet te lange tijd, dat zijn kennis van die taal veel te wensen overlaat. Het lijkt mij moeilijk voor bestrij ding vatbaar, dat de predikanten in Ne derland als regel meer kennis heoben van het Grieks dan van het Hebreeuws. En dat is geen wonder. De meester) hebben bij het voorbereidend noger onderwijs vier vijf jaar Grieks ge studeerd. In die tijd vroegen ook wel veel andere vakken hun aandacht maar het onderricht in het Grieks^was er ook telkens weer, en hun kennis van het Grieks kreeg gelegenheid ge leidelijk te groeien. Het Hebreeuw daarentegen hebben de meesten zich i» hoofdzaak gedurende de loop van ó£n jaar moeten eigen maken. Maar voor velen is één jaar voor dit doei feitelijk te kort, hoeveel tijd ze gedu rende dat ene jaar ook aan de studie van het Hebreeuws mogen besteden. ALS de voorstellen van minister Cals worden aanvaard, zullen ver scheidene theologische studenten ten aanzien van het Grieks in een nog on gunstiger positie komen te verkeren dan waarin de theologische studenten r'ch nu ten aanzien van het Hebreeuws bevinden. De prinsessen Beatrix ets Irene hadden een piekje in het gras opge zocht om de olympische ruitervvcdstrUdcn in Rome gade te slaan. Prin ses Irene is nog juist zichtbaar achter haar zuster. (Van onze pariementsredactle) Het kabinet-De Quay wil het plan van de regering-Drees, om bijdragen van werknemers aan bonwspaarfondsen vrij te stelten van loon- en Inkomsten belasting en van sociale-verzekerings- premles (tot 390 gulden,per jaar), be langrijk uitbreiden. In de memorie van antwoord op het uit 1956 daterende wetsontwerp wordt voorgesteld, de vrij stelling toe ie passen: op alle premiespaarregelingen, als ze tenminste de vorming van duurzaam bezit beogen: op winstdelingsspaarregelingen met hetzelfde doel. Hierdoor wil de regering het be drijfsleven aanmoedigen, meer premie- en winstdelingsspaarregelingen in te voeren, waardoor de bezitsvorming onder een grote groep werknemers zou worden gestimuleerd. Wat de vormen van duurzaam bezit aangaat, zoekt de regering zoveel mo gelijk aansluiting bij de Premiespaar regeling Rijksambtenaren. Het gaat daar om spaarrekeningen van langere duur, kapitaal- en lijfrenteverzekerin gen, verwerving van onroerende goede ren, aflossing van hypotheken, uitgaven voor woningverbetering, de aanschaf van een huwelijksuitzet en de aankoop van effecten. Met een premiespaarregeling bedoelt de memorie van antwoord een spaar systeem, gebaseerd op eigen besparin gen van de werknemers, die de werk- SCHADE Is In de landbouw altijd een betrekkelijk begrip. Voor dit Jaar werd een record-op brengst aan tarwe en voedergranen verwacht, nog weer hoger dan die van het vorig jaar, die al uitzonder lijk hoog was. Het totale vrrlies aan de gewassen wordt dus voor een deel door de stijging van de hoeveelheden per hectare weer gecompenseerd. Voor rogge en zoiuergerst b.v. be droeg de verwachte opbrengststijging selfs 14 procent, voor wintergerst 1 procent. Wanneer men over schade spreekt,, gaat het dus om het verlies op de verwachte totaalopbrengst. Dit ver lies bedraagt volgens een voorzich tige schatting van de CBTB ongeveer 20 procent van de nog tet velde staande gewassen en dat was onge veer de helft van de oogst. Gerekend over het gehele areaal voor tarwe en voedergranen komt dit neer op ongeveer 35 miljoen golden. Daarbij zijn dan nog buiten beschouwing ge. laten de extra-kosten van het bin nenhalen van de oogst (veel hand kracht) en het (dure) drogen van het graan. Een nauwkeuriger schaderamlng is pas mogelijk, wanneer vaststaat, hoe veel tarwe nog geschikt is voor broodgraan en hoeveel uitschot hoog stens nog ais veevoer kan worden gebruikt. Hoe groot de schade ook wordt, het staat *1 vast, dat ze zeer ongelijk zal ziln verdeeld. Zeirs In de zwaarst getroffen gebieden zün er boeren die nog Jnlst op tijd hun oogst heb ben binnengehaald, terwijl anderen nog 80 of 90 procent van hun graan ©p het land hadden staan. En wan neer dan meer dan de helft van de prodokten van een zo onfortuinlij ke boer alt graan bestaat, komt de klap voor zijn bedrijf wel heel hard aan. gevers met een premie over het ge spaarde bedrag aanvullen. Het ontwerp geeft aan, wat de maximale verhou ding tussen het aandeel van de arbei der en dat van de ondernemer mag zijn. Spaarregelingen waaraan slechts werknemers met een loon, hoger dan 7450 gulden per jaar, kunnen deelne men, zullen van de vrijstelling worden uitgesloten. O Volgens berichten uit Elisa- bethstad zijn Katangese troepen van premier Tsjombe een tegen offensief begonnen tegen de troe pen van premier Loemoemba, die vrjjdag de afgescheiden Kongo lese provincie waren binnenge trokken. Het schijnt dat het te genoffensief succes heeft. Hei Katangese leger heeft kans ge zien twee vliegtuigen te laten opstijgen van het vliegveld van Elisabethstad, niettegenstaande de bewaking van V.N.-troepen op het vliegveld. De V.N. hebben bij Tsjombe geprotesteerd te gen deze overtreding van het vlieg verbod. De drie oppositiepartijen, de Abako van Kasavoeboe, de Poena van Boli- kango en de partij van Kalonji hebben gisteravond in Leopoldstad pamfletten uitgedeeld, waarin hun aanhangers worden opgeroepen vandaag deel te nemen aan een algemene staking. Ook werd in de vlugschriften gevraagd om openlijk op straat te demonstreren te gen het feit, dat het parlement zich achter premier Loemoemba heeft ge schaard. Het is nog niet bekend of aan de oproep gehoor wordt gegeven. In Leopoldstad was het gisteren on rustig, doordat groepen opposanten poogden demonstraties te houden. Zij werden door de politie uiteengedreven. De politieke situatie in Leopoldstad is bijzonder verward. President Kasa voeboe heeft nogmaals verklaard da* hii president van Kongo is en de door hem in de plaats van Loemoemba be noemde premier Ileo jieeft gezegd dat itlj bijna gereed is met een nieuwe (vongoleze regering. Loemoemba heeft inmiddels ver klaard dat hij ook de functie van staatshoofd op zich heeft genomen en derhalve ook opperbevelhebber der strijdkrachten is. Hü heeft zijn minis- er van Buitenlandse Zaken Bomboko ontslagen, maar deze heeft verklaard, dat alleen president Kasavoeboe minis ters kan ontslaan, en derhalve weigert if te treden. De heer H. Hupkes uit Arnhem, directeur van de N.V. Hupkes winkel- oedrijf, is gekozen tot voorzitter van een internationale organisatie voor zelfbedieningsbedrijven („internatio nal self service organization), die tij dens een vergadering in Londen is opgericht. OOGST NOG REDDEN (Advertentie) Zon op Zon onder ZO ERG als de noodsituatie van 1956 is op het ogenblik de toe stand in elk reval niet. De strop die de hevige regenval in juli en augustus de landbouw heeft be zorgd, becijferde drs. Zijlstra op ten minste 35 miljoen gulden. HU noemde dit een „heel voorzichtige, zeer voorlopige raming" van de schade die door oogstderving en door kwaliteitsverlies van het nog te velde staande graan is ontstaan, want te veel gegevens ontbreken nog, om nu al een balans op te maken. Dat het om ettelijke tien tallen miljoenen guldens gaat, staat wei "vast. Noodmaatregelen - -zo als bij voorbeeld kredieten voor wateroverlast worden nog Biet overwogen. - Inmiddels zijn deze week overal in het land de boeren met man en macht in touw, om nog te redden wat te redden valt. Soms is er geen redden meer aam Het trieste bewijs daarvan zijn o.a. de zakjes met monsters tar we, die. enkele boeren donderdag mee brachten naar een vergadering. „Het was zelfs als veevoer niet bruikbaar meer", verzekert de heer Zijlstra. ..Aan de kippen raak je 't nog niet kwijt". Waar de grond het enigszins toe laat, wordt al weer mei machines gewerkt. Waar dat niet kan, wordt het werk .met dure en schaarse handkracht gedaan. Het kan de boeren niet snel genoeg gaan. Dat heeft ook zijn schaduwzijden, „Ei genlijk gaat het nu te vlug", meent de provinciale voedselcommissaris voor Zuid- en Noord-Holland, „Het graan wordt veel te nat binnenge haald. De drogerijen kunnen 't niet meer aan, zodat er met allerlei noodvoorzieningen wordt gedroogd. Wat meer geduld zou wel gunstig zijn" Voor de boeren is het echter nau welijks mogelijk, geduldig te zijn, want de aardappelen en de bieten zijn al aan de beurt. Van vele kanten komen meldingen binnen van ziekte en rot in de aardappelen. Hier en daar is al 20 tot 40 procent van de aardappelen door een gevreesde aard appelziekte aangetast. Ook de suiker bieten moeten nu zo snel mogelijk uit de grond, want op 19 september begint de bietencampagne en dan moeten de fabrieken voorraad hebben, om Ie kunnen draaien. Maandag a.s, moet de oogst beslist beginnen. Zo komt alles tegelijk: graan, aard appelen en bieten. De arbeidersvoor- ziening wordt bijzonder moeilijk. In Noord-Holland komt men vele tien tallen arbeiders tekort. Juist gisteren werd besloten, nog te proberen, nulp- krachten uit andere delen van het (and fn te schakelen, maar het staat ai bij voorbaat vast, dat dit beslist niet in voldoende mate zal lukken. Als 't nog een dag of vier droog blijft, kunnen we hier wel overal weer met de machines in 't land, verwacht men in het westen. Maar *ls nieuwe regenval dat onmogelijk maakt, gaat 't verschrikkelijk spannen, want dan komt men honderden mensen tekort. Advertentie Ook in een PSYCHIATRISCHE IN RICHTING ligt voor u een kans om iets te berelker. De opleiding tot VER. PLEEG.STER Kan de grondslag leggen voor een goede toekomst in dienst van de mensheid. De opleiding vindt thans plaats volgens nieuwe methoden aangepast aan de eisen van de tijd. Voor de arbeid*- en bezigheidstherapie is er een opleiding tot THERAPIELEID- STER, die om. bevat: muziek, zang volksdans, boetseren en speltherapie j BENUT EEN VAN DEZE KANSEN en schrijf vandaag nog aan de Geneesheer- Directeur van de Psychiatrische Inrich- tlng „WoHheas" te WOLFHEZE. i U krijgt dan alle gewenste inlichtingen? j 'f-.ii v jf, j ij -.V- V Oogstverloï militairen verlengd Omdat het natte weer de oogst in ge vaar heeft gebracht, heeft minister Visser besloten, militairen van land en luchtmacht méér oogstverlof te geven dan in andere jaren. Volgens de normale bepalingen kan een militair per seizoen 21 dagen oogstverlof krijgen, om te gaan hel pen op het bedrijf waar hij werkte, voordat hij in dienst kwam. Nu is bepaald, dat dienstplichtige agra riërs 28 dagen kunnen gaai) oogsten op élk bedrijf dat hun diensten no dig heeft. Minister Visser heeft de onderdeelscommandanten gemach tigd, naar bevind van zaken op zo ruim mogelijke schaal toestemming te verlenen. De oproep om b(j het binnenhalen van de oogst te helpen, die de Groningse Arbeids-contacteommissie tot de mi litairen in Appingedam heeft ge richt, is een succes geworden. Onge. veer negentig procent van alle man schappen meldde zich aan. Voldoen de gegadigden dus voor de groep van 150 vrijwilligers waaraan men be hoefte had. De landmacht in Appin- gedam zou gistermiddag al aan het werk gaan. de luchtmacht begint maandagmorgen. (Advertentie) DODEWAARD DE FIJNSTE FRUITPRODUKTEN uit de BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk jams, appelmoes, vruchten op aap enzovoort. DE echtgenote van de Katangese premierTsjombe, is in Brussel aangekomen om twee van haar kinderen naar een Belgische schooi te brengen. Op het uliegueld werd mevr. Tsjombe begroet door de Katangese vertegenwoordiger in België. Massan- goe. (Advertent Ie i m verkrijgbaar by j HOLS alle iptriaatzaken I VALKENBUSS 2*8 Q De Indonesische „Speciale Mili taire Samenwerkingorganisaüe" heeft een oproep gericht tot personen, die uit Nederlands Nieuw-Guinea naar In donesië zijn gekomen, om zich te mel den bij haar kantoor m Djakarta, als zij wensen, dat Nederlands Nieuw-Gui nea bp Indonesië zal gaan behoren. De organisatie is een groepering onder auspiciën van de Indonesische regering, die pogingen doet voor aansluiting var Nederlands Nieuw-Guinea bij Indo nesië. f Aduenemtei Levens-, studie- «n Uitzet-, Lijfrente Pensioenl ea Beirafenisverzekcrtaren Brand-, inbraak-, Ongeval!*»- en W.A.-verzekeringen. UBO voor «.lie verzekeringen. De Veiligheidsraad van de Ver. Na ties is gisteravond in spoedzitting bij eengekomen om de crisis in Kongo te bespreken. Na bijna 954 uur te ziin bijeengeweest, werd de zitting tot van avond geschorst. De bijeenkomst werd voor een groot deel besteed aan hét rjjpport, dat secretaris-generaal Ham- marskjoeld over Kongo heeft opgesteld. De secretaris-generaal zei vannacht, dat gebrek aan verantwoordelijke functionarissen in Kongo ertoe heeft geleid, dat de Ver. Naties radio-Leq- poldstad hebben gesloten en het beheer over ue vliegvelden hebben overge nomen. Voordat Hammarskjoeld aan bet woord kwam, had de Russische gedele geerde Koezaetsow een resolutie inge diend, waarin hij steun gaf aan Loe- moemba's verzoek om de Veiligheids raad „onmiddellijk" m Leopoldstadte laten bijeenkomen. Dit zou volgens de Rus de leden ïa staat stellen zich', een objectief beeld te vormen van de toe stand in de republiek en zij zouden het geheel ook beter kunnen begrijpen. Ofschoon de Russische stap er ken nelijk op was gericht om de gang van zaken te vertragen, duurde het toch nog twee uur, voordat een motie tot het houden van een zitting van de raad in Kongo was vernietigd. De stemmenverhouding was 63. Rusland, Polen en Ceylon spraken zich voor de motie uit, Ecuador en Tunesië onthiel den zich van stemming. Hammarskjoeld gaf vervolgens een beeld van de crisis in Kongo, welke een gevolg is van de politieke strijd tussen premier Loemoemba en presi dent Kasavoeboe. Hei iel, dat er be wijzen waren, dat de Kongolese troe pen niet meer naar hun bevelhebbers luisterden. Hij beschreef hun optreden tegen het Baloeba-volk in de provin cie Kasai als een actie, „die alle teke nen vertoont van een massamoord". Hij leverde rechtstreekse kritiek op België, dat de opstandige beweging van premier Tsjombe steun verleent. Zonder de naam te noemen, keurde hij ook de „technische hulp" van de Rus sen af aan de centrale Kongolese rege ring. Deze hulp dient slechts via de Volkerenorganisatie te worden ver leend, aldus Hammarskjoeld. In zijn rapport zei Hammarskjoeld. dat Kongo financieel geheel bankroet is. „Wij hebben te maken met een land met een begroting, waarop alle nood zakelijke uitgaven voorkomen, maar met niets wat deze uitgaven dekt, ter wijl er weinig of geen pogingen worden gedaan om hierin te voorzien. Onder deze omstandigheden laten woordvoer ders van de centrale regering zich over de bijstand van de internationale ge meenschap uit, alsof die hulp wordt (Zie verder pug 3. 7e sol.) (Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen heeft zich op de Noord- :ee, in een concentratie van een groot vantal vissersschepen uit Nederland, Duitsland en België, een ernstig inci dent voorgedaan, waarbij de beman ning van een Duitse trawler ver moedelijk de „Bremerhaven 623" met vuurwapens het vuur heeft geopend op de opvarenden van de Nederlandse irawlloger „Onderneming I" SCH 261 van de redery Vrolijk te IJmuiden. De beschieting, die gelukkig geen gewonden tot gevolg had, vond plaats n een positie 55.35 graden noorder- jreedte en 00.30 graden westerlengte. Het hospitaalkerkschip „De Hoon" dat radio-telefonisch voor onmiddel- •ijke tussenkomst tussen de vechtende schepen werd opgeroepen, heeft de nanne-a.utoriteif.en in Den Haag van net ernstige incident in kennis gesteld. Naar verluidt zou een Nederlands oorlogsschip een fregat vnn de visserij-inspectie - koers zetten naaf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1