Internatio nalisatie erzoek 0111 wapens aan erenigde Naties Premier was twee uur in arrest Olympiërs terug: feest op Schiphol 1 (- (A p I 1 1 Jongen van elf a twee dagen Fiets gevonden zoek Militair - op wacht - schiet passerende marinier dood ALLE MARGARINE NU VEILIG BEKENDMAKING an den Bergh en Jurgens N.V. schilderzelfmel bos Chauffeur - „onder invloed' - reed» op n D' K Cholera: ruim 6000 doden in India Zekerheid een Nationale traditie Grootscheepse speurtocht hij Sevenum Schifting verliep volgens plan V1 ïgse Heils nds- d Terug Spanning Verdaagd XT7\ G NATIONALE LEVENSVERZEKERING-I IANK UI OPSCHUDDING IN A'DAM tfNSWAG 13 SEPTEMBER 1960 A _y lirec'.eur: H. DS RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4702 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 25 In de Noor din dische staat Oettar ïesj zirsn in de laatste weken mensen overleden aan eho- *era en ingewandsontsteking, zo 's officieel bekendgemaakt. Niet gearresteerd \j v/ 2oa onder Onvoorzichtig met wapen: ALLE nu in de handel zijn de margarine is absoluut „veilig". Dit hebben de ministe ries van Landbouw en Visserij en van Sociale Zaken en Volksge zondheid bekendgemaakt. In aansluiting op de mededelingen van de regering over het herstel van de vrije verkoop van alle margarine, wordt, om aan iedere verwarring een einde fe maken, nogmaals op het vokrende gewezen: Maandag j.l. heeft in alle winkels een sortering van marga rine plaatsgevonden. Na deze sortering, die door de overheid intensief i« gecon- troleerd. kan vanaf dinsdagmorgen 13 september \TJLE 'MARGARINE. WAARVAN DE CODE-TEKENS ZATER DAG J.L. WERDEN GEPUBLICEERD, weer VEILIG door het publiek bij de leveranciers worden gekocht. ELE inwoners van het Lim burgse dorp Sevenum, poli tiemannen en tweehonderd mili tairen uit het Venlose garnizoen doorzoeken sinds gistermiddag de omgeving van het tot Sevenum behorende gehucht Evertsoord naar een spoor van de elfjarige Hans Hermans, die sinds zondag middag vermist wordt-De fiets van de jongen is maandagmiddag gevonden, een meter of 35 van het rijwielpad verwijderd in een bos. Geen water (otterdam: j^farentwfte: SynoM werkJ fttamaJ maven, i (Ovii «ngspre.J Witt* te WittutniKt to Tekst. 18700 t» U Poatbtw U13 ï-SMVaro No. «345U. Kteeiatendfcast sibonnementeo 18.30—19J0 mtt z*tm?£' 17—38 oor MM 116700. Hurgcovplfeta T«I«fooo 383*87 (8 HM Poalbtm 1091 Poatglro Ho 434887. JDachtaadJeoat 183»-—19 30 Telefoon 363500. Bcuttree 183 Telef. 48TO. t&Mia .'«nvpluirtif-- 8 T«4*f. BM51. OW»*»»; fhfmnwMnkprlj «l aont oer *«k- 9 .86 w* JJÜJ1 itf gwttUM. Low* WBIIIW» 18 8*8- Ver*eM3nt 6*4*11] k* /-- (Geldig tot woensdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking en weinig of geen regen, In bet oosten en zuidoosten van het land lagere middagtempe» raturen. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtin gen. Morgen: Zon op: 6.12 Maan op: Onder: 18.58 Onder: 15.28 i - i Imeier GorJttta Biom t«i Ml het J dat ds. int—I ntünjj. erd be- j W Jlsum iet zijn Seref in 1956 '"'snge- end ;id I -} de socialistische pers wordt 1 over de uitlating van prof. De op de befaamde cocktailparty ri'zo heel onvriendelijk gesproken. Bat is begrijpelijk, want die uïtla- UDg lag in de lijn van wat de P.v.d-A et Nieuw-Guinea wil. Men legt het dan zo uit dat de heer ie Quay van oordeel zou zijn, dat de 'erenigde Naties, gezien wat zij in e kerkkïmgo doen, waar zij de orde pogen ■ite ge- |!t handhaven, mogelijk ook wel bereid ouden kunnen blijken een internatio nalisatie van het beheer over Nieuw- 7.4 4T iGuinea te bevorderen. En door de ge en in Kongo en elders in de [wereld, waaruit blijkt dat de westerse e macht gedoemd is te ver- t [fijnen en dat in een veel sneller tem po dan men enkele jaren geleden ver nachtte, zou deze opvatting van de beer De Quay voor hem actueel en icuut zijn geworden. p R bestaat bij ons geen twijfel aan dat het Nederlandse bewind over Nieuw-Guinea zo snel mogelijk moet srorden beëindigd. Die beëindiging moet geschieden door het gebied en njn bevolking zelfbeschikking te ge ren. Dat is de taak, zoals wij die te genover de Verenigde Naties hebban isnvaard. Nederland brengt omtrent jijn activiteiten op Nieuw-Guinea re gelmatig verslag uit aan de Veren-g is Naties. In die zin is het probleem Nieuw-Guinea met instemming van Nederland reeds lang geïnternat-'o- saliseerd. Eu het is zaak dat is bit de laatste behandeling van de begro ting duidelijk gebleken dat wij het proces, dat naar zelfbeschikking v i«n loveel mogelijk versnellen. Daaro/er was in de Kamer geen meningsver- schi'. ÏMü, in ititi bsanfe in ons In lm le kerk jn ver- LOEMOEMBA GEEFT ZICH NIET GEWONNEN de weel larüjtae jerelor- De «- i ia de zulte ie mets- lé" him de mg ook en- il in de ■ograiti- ia titel n deze isch to- e Vlag de Ge il,!. Zi en jon- :crgam* 2 uur ischooL ank en irpstia- houden. ■ordt er enralen leptem- Jeugd- :en een Jeugd- aet een iat het HeHs gege- semen en van buiten Kethei verden ie be woners en er rgelijk plaats zaal raste», ran ds P F rtelijke rsist J politie, tg van pel het ik heb ïpioma e heer Cpapie- avond jetiteld I door irdeon- »n de 'deze ;n een •op zij eer v opgi llen ui in de to an* n gra- Jeyers MaaJ enbon. een aan- enkele er op ioid. AN er nu nog meer en nog iets anders geschieden op het stuk van de internationalisatie? Is het mo gelijk de Verenigde Naties zich hter met meer verantwoordelijkheid te doen .belasten? Sommigen menen di vraag bevestigend te mogen beant woorden op grond van wat zij in Kongo den gebeuren. Maar men mag zich wel realiseren dat betgeen in Kongo, gebeurt veeleer tot een negatie! antwoord voeren moet Wij moeten, als wij de gebeurtenis sen m Kongo overwegen, niet slechts constateren dat Kongo in een crisis verkeert, maar dat door de gebeurte nissen in Kongo en door bet optreden van de Verenigde Naties aldaar, de Verenigde Naties zelf in een crisis ko men te verkeren. Wtj hebben grote waardering voor datgene wat de heer Hammarskjoeld in Kongo poogt te bereiken. Maar zijn activiteit wordt doorkruist en tegen gewerkt door een deel van de Verenig de Naties, namelijk door de commu nistische grootmachten en hun aan hang. Wij wachten in grote spanning al boe dat afloopt. Daar kan de wereld vrede mee gemoeid zijn. O ET is duidelijk, dunkt ons, dat on- k der deze omstandigheden de Ver enigde Naties en met name hun se cretaris-generaal er weinig voor zul len gevoelen om hun handen in een nieuw internationaal wespennest te sieken. Indonesië probeert sinds jaar en dag van Nieuw-Guinea zulk een wespen nest te maken. Nederland moet alles doen om er niet zulk een wespennest van te maken. Daarom is het zo be treurenswaardig, dat de politieke eens gezindheid over het Nieuw-Guinea-be- leid is verbroken en dat daar thans een controverse binnen het kabinet over bleek te zijn. Het antwoord op de vragen van de heer Andriessen, om enig licht over de oorzaken van het „Misverstand' beeft geen licht gebracht. De minister- President schrijft, dat de door hem ge bezigde bewoordingen aanleiding heb ben gegeven tot misverstand. Maar de mister-president verklaart het niet Bet gevolg is: een onduidelijke politie ke situatie. Nederland kan toch niet met een kluitje In bet riet gestuurd worden? He uitlating van de heer De Quay een steen die bij door de eigen tuiten beeft gegooid. Dat bewijzen ten overvloede zowel de reacties van de socialisten als die van de Indonesische Minister van Buitenlandse Zaken. E Kongolese premier Loe- moemba geeft zich niet ge wonnen. In een telegram aan de Ver. Naties vraagt bij de Volke renorganisatie vliegtuigen, wa pens en een krachtige radio zender beschikbaar te stellen, om „de nieuwste imperialistische agressie tegen Kongo" te bestrij den. Loemoemba zegt „elders" om rechtstreekse hulp te zullen verzoeken, wanneer de Ver. Na ties zjjn verzoek niet inwilligen. Het telegram is ook gezonden aan de Afro-Aziatische groep in de Volkerenorganisatie. Van Kongolese zijde in Leo- poldstad werd vanmorgen ver nomen, dat Loemoemba een alge mene mobilisatie heeft, gelast. Van de zijde van de V.N', in de Kongolese hoofdstad werd ge zegd. dat de Kongolese premier voorbereidingen treft om zijn aanhangers die nog niet van wa- oens zijn voorzien, alsnog te be wapenen. Gisteravond rag het er even naar uit, dat aan het bewind van Loemoemba een einde was gekomen, toen bekend werd, dat de premier in Leopolds tad was gearresteerd. Twee uur later kwam echter al weer het bericht, dat Loe moemba was vrijgelaten en in een jeep door de straten van Leopoidstad reed. door een. luidspreker vrijwel zonde* ophouden ^.Overwinning". „Overwin ning" schreeuwend. Loemoemba heeft verklaard, dat de Belgische procureur-generaal in Leo poidstad. R.ené Rom. het arrestatiebevel tegen hem had getekend, onder pressie van Kasavoeboe Later zou Rom dit arrestatiebevel, in tegenwoordigheid van Loemoemba, hebben ingetrokken. „De atmosfeer was geladen", aldus Loemoemba. sprekend over zijn arres tatie, De militairen van kamp Leopold wilden In opstand komen, hem bevrij den en alle Europeanen in de stad over de kling jagen. Loemoemba prees zich gelukkig een dergelijke slachtpartij te hebben kunnen voorkomen. Kenmerkend v-or de chaotische toestand in Kongo is wel, dat Loe moemba zijn minister van Voorlich ting, Balamsa, plechtig heeft laten verklaren, dat de premier niet is ge arresteerd. De premier was naar het kamp Leopold II gegaan om bepaalde misverstanden met militaire leider' te bespreken, aldus Balamsa. Intussen wordt dc toestand in Konee voor de Volkerenorganisatie steeds dreigender. President Nasser van de Ver, Arabische Republiek (Egypte en Syrië) heeft gisteravond bekend;,**- maakt, dat hij de troepen van de VAR heeft onttrokken aan het opperbevel van de V.N., aangezien hti het niet eens is met het beleid van de Volkeren organisatie, Radio-Caïro maakte gisteravond be kend dat de eerste' troepen van de VAR reeds op weg naar huis waren, maar later werd dit bericht herroepen en ge zegd. dat de troepen zullen terugtrek ken, „nis de Kongolese regering zulks verzoekt". De mogelijkheid bestaat dus dat de militairen Loemoemba zullen gaan helpen. Ook president Nkroemali van Ghana heeft gedreigd zijn troeper aan de VN te onttrekken. HU heeft eer- brief geschreven aan secretaris gene raal Hammarskjoeld, waarin hij zegt dat de Ghanese troepen zullen worden teruggetrokken als men Loemoemba niet toestaat „zijn eigen radiostation in Leopoidstad te gebruiken" Dit station is gisteren weer vrijgegeven op voor waarde dat geen politieke berichten of redevoeringen zullen worden uitge zonden. Loemoemba heeft gisteravond on middellijk na zijn arrestatie opnieuw getracht een toespraak voor de radio te houden, maar VN-soldaten versper den hem de weg. Op het vliegveld van Leopoidstad de toestand zeer gespannen. Het vlie veld staat nog steeds onder bewakin van de V.N. (zoals alle vliegvelden in Kongo), maar gisteravond hebben twee pelotons Kongolese soldaten zich even- sens op het terrein gelegerd. Een Soe- danese officier van de VN-strüdmacht zei dat de Kongolezen erin hadden toe gestemd op het vliegveld geen wapens te dragen. Journalisten melden achter dat vrijwel alle Kongolese soldaten ge wapend rondlopen. De Veiligheidsraad va, de Ver. Na- 'ies heeft gisteravond zijn zitting over "ongo verdaagd op voorstel van de Ver Staten. Mer. wil alvorens ie be- -a»dslagen opheldering trachten te krijgen over de toestand in Kongo, die nu nog steeds duister is. Adnertenttel I Zon op I Tineke lagerberg, wieger Mensonides eti Marianne Heemskerk waren er wat beduusd van: zoveel belangstelling hadden zij en de andere leden van de Ne derlandse piocg, die gisteren uit Rome terugkwamen, niet verwacht. De leden van de atletiekploeg en de zwemmers en zwemsters werden op Schiphol' 'ontvangen niet muziek' van de KLM-harmonle en door hon derden mensen, die ranaf de balu strades naar de sportlieden wuifden. Oorverdovend was het gejnich. toen Marianne. Tineke en Wieger ais eersten uit bet cliegtoig kwa men. Tientallen fotografen e» cameralieden namen het drietal onder vuur, er waren bloemen, kortom het was een groot feest op Schiphol. Staande op een stoel en zwaaiend met haar bloemen nam zilveren Marianne Heemskerk een spontane huldiging van de KLM-Harmonie in ontvangst. Eef Kamerbeek (vijfde bij de tienkamp) werd van alle kanten gelukgewenst. Het was een ontvangst, die de medaillewinnaars niet snel zullen vergeten, In een zaaltje van Schiphol kWam het gezelschap, na moeizaam tie douane te zijn gepasseerd, bijeen. Hier bood de vice-voorzitter van de KNZB als eerste Wijk van dank aan de meisjes en joneens van de zwemploeg een echte Hollandse kaas aan en speldde Marianne Heemskerk. Tineke Lagerberg en Wieger Men sonides een nog zelden uitgereikt bondsereteken op De korte bijeen komst werd besloten met'een „Arrï- vederci op naar Tokio". De 19-jarige marinier der eerste klas se P. Wey uit Arnhem is maandagavond bij het marine-vliegkamp Valkenburg door drie schoten getroffen en korte tijd later in het academisch ziekenhuis in Leiden overleden. De schoten waren afkomstig uit het vuurwapen van een wachtpost, die is ingedeeld bij de bewaking van het vliegkamp en aldus de of ficiële lezing van het ongeluk on voorzichtig met zijn wapen optrad. Marinier Wey passeerde juist op dat moment en de kogels troffen hem. De marechaussee stelt een onder zoek in. O De schriftins van de margarine- voorraden is gisteren geheel volgens plan verlopen. Volgens de ministeries heeft de handel zich alle moeite ge geven de selectie te doen slagen. Alle als „veilig" geselecteerde margirine is vanmorgen «eer voor de verkoop vrijgegeven. De opheffing van het verkoopver bod geldt ook voor de uit nieuwe produktie der N.V. Van den Berg en Jurgens afkomstige margarine, dus inclusief de in de „codelijst" gepu bliceerde nummers der marg.irine- soorten. De nacontrole wordt nog voort gezet, irr het bijzonder in enige ge- oieden op het platteland, waai de selectie pas m de Joop van vanmor gen kon worden nagegaan. Minister Ma rijnen en het Produkt- =chap voor Zuivel hebben inmiddels besloten, dat 1 Het kwantum van 1500 ton verse boter, waarover .het Vredsel- voorziemngi In- en Verkoopbureau VIB nog beschikt, voor afzet m hel binnenland beschikbaar zal komen tegen een ai'gifteprijs, die cor: fespon- deert met de huidige binnenlandse boterprijs. «3 Zo nodig koelhuisboter uit de voorraden van het Voedsel voor zïenmgs In- en Verkoopbureau ter beschikking van de handel wordt gesteld. Dagelijks zal contact tussen het tnl- ïisterie van Landbouw en Visserij en iet Produktschap voor Zuivel plaats lebben, om te bepalen, op welk tjjd- ilip en tegen welke prijs de fcoelhuis- loter moet worden prijsgegeven. Deze taalregelen zuilen, zo verwacht het estuur van het Produktschap, er toe iden, dat van nu af voldoende boter oor het binnenland beschikbaar zal ijn om aan de behoefte van de con- -iment te voldoen. In de door de Unilever zaterdag ver ziekte lijsten met coderingen van uerken waarvan moest worden aan genomen, dat er voor de gezondheid schadelijke stoffen ïn waren verwerkt, ■ijn volgens het ministerie enkele co- ienummers ten onrechte vermeld. Het gaat om de volgende nummers '24, fabrikant C. van der Bijl, Alphen; 341 firma De Boer, Utrecht; 319 Van der Berg. Schiebroek. 405 Bosman Rotterdam. 246 T. van der Kloot. Rot terdam, 392 L. A. var, der Krogt in Zeist, 39? Vlasveld, Zoetermeer, 375 wed. H. de Bie te Wijk aan Zee Het onderzoek naar verdere fou tieve codenummers wordt voortgezet, vordt in een communiqué meegedeeld. (Advertentie) de verf voor het schilder feest SIKKEHS-TjALLEMA P80DUK1 Hans verliet zondagmiddag om een uur per fiets de ouderlijke woning in Evertsoord om een zaag te brengen naar zijn oom, die aan de rand van de Peel woont, slechts een paar kilo meter van de woning van de familie Hermans. De zaag, die Hans vervoerde, werd maandagmiddag niet bij de fiets terug gevonden; de vlaggetjes, die mi op zijn fiets aangebracht had, waren verdwe nen. Xa de vondst werd misdaad niet uitgesloten geacht. Aanvankelijk ver-onderstelde men, toen de jonge» zondag wat lang weg bleef, er zelfs zondagavond nog- niet was teruggekeerd, dat hij bjj zijn oom en tante met zijn neefjes was blijven spelen. Toen men echter hoorde dat de jongen op twee na de-jongste uit een zes kinderen tellend landbouwers gezin nog niet eens op de plaats van bestemming was gearriveerd, be gon men te zoeken en ging men na langs welke weg de jongen gereden kon hebben. De politie werd gewaarschuwd, doch in verband met de duisternis werd het zoeken ernstig belemmerd. Toen Hans maandag nog niet thuis was teruggekeerd^ werd een onderzoek met speurhonden ingesteld, doch ook dat leverde niet het gewenste resultaat op, Toen men omstreeks vier uur 's middags de fiets van Hans' vond, doch van de jongen geen spoor te be kennen viel, begon men angstig te worden. In verre omtren van de plaats waar men de fiets vond is geen water. De leiding van het onderzoek be rust bij de technische recherche van de rijkspolitie. Vannacht heeft men het zoeken voor een groot deel gestaakt, doch vanmorgen bij het krieken van de dag is hef, voortgezet. Met dreg- haken heeft de brandweer waterputten doorzocht, doch nog zonder enig resul taat. (Van een onzer verslaggevers) Onder de bezoekers van een Amster dams café, op de hoek van het Leidse- plein en het Kleine-Gartmanplantsoen, ontstond, gisteravond omstreeks halfelf opschudding toen een grote personen auto het terras opreed, De cafébezoe kers wisten de auto op het laatste mo ment ie ontwijken. Omstanders haal den de automobilist, die het vreemde uitstapje maakte, de 19-jarige Amster dammer P. M., uit de au»®, die slechts licht beschadigd werd cm brachten de jongeman naar het politiebureau aan liet Leidseplein. Bij onderzoek bleek, dat M., die geen rijbewijs had, enigszins onder invloed was. Hij vertelde eerder op de avond een opwekkend middel te hebben gebruikt. De politie denkt hierbij aan perfitine, een middel, dat tijden.? de oorlog door piloten werd gebruikt. De auto had de jongeman var» een vriend geleend. De politic hechite aan dit verhaal niet vee) geloof, Later op de avond kwam deze vriend, een in de hoofdstad wonende Zwitser op dagen. Hij vertelde, dat het verhaal van M. op waarheid berustte. Daar ook hij te diep in het glaasje had ge- keken, bleef de auto vannacht onder de hoede van de politie. eger P. M. is proces-verbaal op gemaakt. Minister Toxopeus zal op 8 oktober naar Ned, Nieuw Guinea vertrekken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1