Jationaal omroepplan Stemverhouding 36-33 na klem beroep van Sevenum: politie denkt weer aan psychopaat 1 Consequenties nog niet bekend LOEMOEMBA KRIJGT „VOLMACHT" LOTERIJWET Burger: „Kabinet reconstrueren'' Oud en Tilanus: „mr. Beerman kan aanblijven" EDELBONTMANTELS 5? V.S. in botsing; Militairen zochten i vergeefs in tirailleurslinie Ontdekker XV in baan om aarde Prof. Diepenhorst en J. Schipper vóór Hoogtepunten Bommenwerpers van Loven Oceaan Sepp Dietrich moet Oostenrijk uit r OENSDAG 14 SEPTEMBER I960 N s- •ecteur: H. DID RU1G NEGENTIENDE JAARGANG No. 4703 "Y V. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Dc ministers Beerman, (links). Culs free hls) en Toropens (mid den.) in gesprek tij/lens hel toto-debat in de Verste Kamer. (Van onze correspondent! IX tirailleurlinie hebben honderden soldaten van Limburgse Jagers en stoottroepen gisteren tot laat in de avond een paar honderd hectaren bos uitgekamd op zoek naar een spoor van de elfjarige Hans Hermans uit Sevenum, die sinds zondagmiddag wordt vermist. f Uit de zeer gevarieerde kollektie speciale aanbieding: Lange Persianer Pieces Bontmantels JE "7 C met kraag van Nertz-staarten w# Alle bontmantels met 3 jaar schriftelijke garantie. P. C. HOOFTSTRAAT 50 i AMSTERDAM Telefoon 797766 - Enige regen (Van onze parlementaire redacteur) DE Eerste Kamer heeft gisteravond het toto-ontwerp verworpen met 33 stemmen voor en 36 tegen. Behalve de fractie van de KVP en de CHU stemden de a.-r. senatoren prof. mr. I. A. Diepenhorst en J. Schipper vóór de wijziging van de Loterij wet De P.v.d.A.. de V.V.D„ de C.P.N. en de S.G.P. stemden, met de a.-r. afgevaardigden dr. W. P. Berghuis, II. Algra, J. Tjalma en P. C. Elfferich tégen. Bij de stemming ontbraken twee A.R. (prof. mr. A. Anema cn de heer J. Haspels), twee ït.K., één liberaal en één socialist. Wat de consequenties van deze verwerping zijn. was in Den Haag nog niet bekend. Allerlei speculatieve berichten over het aftreden van minister Beerman, het aftreden van de protestant se bewindslieden en zelfs over het aftreden van het gehele kabinet deden de ronde in de wandelgangen van het Eerste-Kamergebouw. Wat er van deze berichten waar was. zal in de loop van de dag- wel blijken. In ieder geval is het zeker, dat de ministerraad zich van daag over dc situatie zal beraden. HET debat kende twee hoogte punten, de redevoeringen ,an prof. Diepenhorst (A.-R.) en mr. Van Riel (lib.). Op zichzelf was dit begrijpelijk, omdat het lot van het wetsontwerp afhing van de stemmen der door hen vertegenwoordigde fracties. Prof. Diepenhorst, nu eens humo ristisch, dan weer ernstig, zijn be toog doorspekkend niet binnen-' m buitenlandse citaten, maakte duidelijk, dat zijn fractie „aan vankelijk grote bezwaren tegen het wetsontwerp had en haar stem er niet aan zou geven". Eenzelf de uitspraak deed de heer Van Riel voor de V.VD.-fraetie, zij het ip geheel andere gronden. WEINIG RESPECT Zie vertier jiag. 7, 6e kol.) De beide Kamers van het Kon golese parlement hebben zich gisteravond met 88 stemmen voor, 25 tegen en drie onthou dingen geschaard achter premier Loemoemba in zijn strijd tegen president Kasavoeboe. Volgens Kasongo, die de ver gadering voorzat, waren 116 ka merleden aanwezig, vier meer dan het vereiste aantal wanneer ge stemd moet worden. Verslagge vers telden evenwel maar 94 ka merleden. De „volledige vol macht" voor Loemoemba kwam na een rede van 20 minutpn door de Kongolese premier. Zie verder pag. 7, le kol.) (Van onze parlementaire rédacteur) ENIGE fractieleiders hebben, zich reeds uitgelaten over de mogelijke consequenties, die voor de regering uit het verwerpen van de toto-ontwerpen door de Eerste Kamer voortvloeien, prof. mr. P. J. Oud, dr. H. W. Tilanus en mr. Burger. „Wel uitvoeren" Romme: vakantie W!tt« d« Withstrait 35 T*lef. 1157» t« U Pdtoa» JU1S Postgiro No. 42*518, fQacüteo<U«nst abonnementen 1B.3019-30 tatf Xnuwdag* 17—76 nor. TtMmi 119700. Hu«*enopI*±o 1 Telefoon 1334S7 <1 lijn««u Postten» 1001 Pojtgiro No. 424667. JOachtendienot 26.30—10.30 Telefoon 362365. SduH»** 132 Telet. «57#. TTiomii 4 Kemolaetraat R Telrf. 6S4B1. ihotinemeirhiprös 61 cent n*r week, t 2.65 t>er maand. I 1M >*r ïtwartaai Lowe nummer* 16 cent. Verschijnt Rageltyk# lotterdam: ^OravealMi**: jordwscbt! Sehletfam: y Tuxum- (Geldig' tot donderdagavond) ENIGE REGEN. Half tot zwaar bewolkt met enige rege^i en iets lagere temperaturen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en west. Morgen: Zon op: 6.14 Maan op: 00.28 onder: 18.56 onder: 16.09 5 V.P.R.O. heeft dezer dagen een boekje gepubliceerd: „Een natio- e omroep". Het bevat de uihver- g van de „Schots voor een natio- i! omroepplan", die begin 1959 is {egeven. n grote trekken komt wat de 'jt.O. wil op het volgende neer. e radio- en televisie-zendtijd komt beschikking van een in het leven roepen omroep, genaamd Radio Ierland". let beleid wordt gevoerd door een ;emeen Bestuur van 34 leden, die igewezen worden door Kerken, ka- rvoorzitters en allerlei organisa- 1 als b.v. Stichting van de Arbeid, jd voor de Kunst, voor de Sport, >r de jeugdvorming, de Onderwijs- d enz. let algemeen bestuur benoemt een ttrale programmaraad van 27 le- i, zulks uit dubbeltallen ingediend ir kerken, politieke partijen, werk- ;ers- en werknemersorganisaties, nstenaarsverenigingen, pedagogi- ie eentra en dc omroeporganisaties, ze centrale programmaraad be- likt over alle radiozendtijd, over de zenders. De besluiten worden zomen bij meerderheid van stcm- n, Inder verantwoordelijkheid van de ïtrale programmaraad stellen cen- le programma-staven de program i's samen. De programma-appara- i van dc huidige omroeporganisaties reren geen kant-en-klare program i's meer af. Wel mogen zij sugges- s, i-^een, mensen, bouwstoffen voor agramma's leveren. VER de omroeporganisaties, zo- als die nu bestaan en die in de ar de V.P.R.O. gedachte centrale jgramsnaraad slechts een sehini- :tje van hun invloed behouden, is t oordeel geveld: Ons project, zo ;t de V.P.R.O., zal van de omroep- renigingen een groot offer vragen in t landsbelang. Eigendommen, medewerkers en srkzaamheden moeten zij loslaten. :chtj in uitzdnderingsgevalien kan s programma nog door een omroep- rehiging worden verzorgd. Zij toet bereid zijn zich te beperken die programmastof, die zozeer bet rakter van de eigen levensbeschou lijke groepering draagt, dat deze een in bijzondere omstandigheden een zelfstandige verzorging aan raak mag maken". „Het laat zich. denken", aldus het aject, „dat de omroepverenigingen den langen duur zichzelf overbodig ikén". SENAAT VERWERPT „TOTO" t EN vraagt zich af waarom het 1 V.P.R.O,-project die omroepver- igingen nog handhaaft, al hebben dan hun monopoliepositie verloren. Want de V.P.R.O. acht ze nu niet en timer voorheen representatief „voor voile rijkdom van het Nederlandse lksleven". Wel, ze werden gehand- afd op grond van historische en aktische overwegingen, maar meer t op psychologiseh-sociologische atieven: „Men elimineert nl. niet raffeloos bestaande bindingen uit n gemeenschapscomplex alvorens en daarvoor andere, gelijkwaardige adingen in de plaats heeft gesteld". Dit is een schone zin waarin de om- eporganisaties tot hun eigen dood- avers worden benoemd, om vervot- ns hun eigen beul te zijn. Het zichzelf overbodig maken dat de Pit.O. zich in kan denken, dat de nróeporganisaties op den langen tur zullen doen, moet men wel goed dit licht zien. I ET boekje van de V.P.R.O. is een knap stuk werk. En daarom een er gevaarlijk stuk werk. Het is ten eerste geschreven met al kennis van onze omroepsituatie, zo- s alleen insiders die hebben. D hrijvers zijn dus terdege op de Jogte van de fouten .en tekortkorrmi- m. die ons omroepbestel aankleven. n tegen deze achtergrond voert het :a betoog voor een nationale omroep uiuit de naoorlogse ideologie van ttionale eenheid, verzakelijking en 'Iativering van principiële tegenstel- ngen. w'j willen daar vervolgens onze 'Qdacht aan schenken. De commissaris der Koningin in Limburg, mr. J. Houbcn. en de offi cier van Justitie mr. W. L'iterwaal hielden zich gisteravond laat nog op in de bossen van bet „Evertsoord". Het zoeken bleef tot nog toe vruch teloos: de politie neigt thans meer en meer naar de veronderstelling van een misdrijf, en daarbij gaan - met de dramatische dood van Joke Groe- nendaal nog vers in de herinnering de gedachten weer uit naar een of andere uit een inrichting ontsnapte psychopaat, die de jongen zou heb ben meegelokt, hem. eventueel na het plegen van onzedelijke handelingen, zou hebben vermoord en vervolgens verborgen, de speciale kentekenen aan de fiets (de vlaggetjes, de hand zaag) verwijderd, en vervolgens met de fiets een heel eind van de plaats van het misdrijf zou zijn weggereden. De fiets zou hij dan om het onderzoek te bemoeilijken hebben verstopt. Ais deze theorie luist is zou men dus vergeefs een uitgestrekte omge ving van de vindplaats van de fiets hebben afgezocht. In dit verband is het verklaarbaar, dat het zoeken naar de jongen vanmorgen in een heel an der gebied werd voortgezet. Niet alleen de bossen, ook akkers en landerijen worden doorzocht, en de brandweer van Sevenum is van daag voortgegaan met liet doorzoe ken van waterputten, zinkputten en turfkuilen. Tn de buurt van Sevenum zijn twee kloosters, waar onder toezicht van de regering gestelden verblijven. Nage gaan wordt waar deze verpleegden zondag hun vrije tijd hebben doorge bracht. Men meende gisteren een spoor te hebben, toen de politie sporen van autobanden vond in de buurt van de gevonden fiets. De technische d:enst van de rijkspoltie stelde echter, nadat gipsafdrukken waren gemaakt en aan de hand hiervan een onderzoek was ingesteld, dat de wielsporen afkom stig waren van de auto van de S&- venumse wethouder Aan Home, die een deel van het onderzoek in de buurt van de gevonden fiets had bij gewoond. Volgens verzekeringsdeskundigen heeft de nu uitgewoede orkaan „Donna" een schade in de V.S. aan gericht van ongeveer 135 miljoen dol lar (514 miljoen gulden). Deze scha de zou de grootste zijn, die ooit in de V.S. door een orkaan is geleden. f Advertentie) De vermiste Hans Hermans De Amerikaanse luchtmacht heeft van de luchtbasis Vandenberg in CaJi- fornië, de „Ontdekker XV" gelanceerd. Twee uur na de lancering maakte de:- luchtmacht bekend, dat de satelliet in een baan om de aarde was gekomen. Bij dc 17e omwenteling- (donderdag ochtend twee uur Ned. tijd) zal de ruimtecabine worden uitgeworpen. Het doelgebied is een oppervlakte van ca. 100 bij 300 km, ten noorden van ITawaiï. Tot op heden is de Amerikaanse luchtmacht erin geslaagd twee ruim tecabines, die van de „Ontdekker XII" en „Ontdekker XIV" op te van gen. In de raket van vandaag zitten geen levende wezens. De cabine bevat vele instrumenten die beproefd worden vcor de komende Mid as- en Samos- satellieten. die tot doel hebben het grondgebied' van potentiële vijanden te fotograferen benevens het ontdek ken van satellietinstallaties. Te beginnen met de „Ontdekker XVII, die vermoedelijk in november gelanceerd zal worden, zullen apen in de ruimte worden gebracht. De tropische cycloon „Donna", die thans de omvang heeft van een ge wone depressie cn waarvan het cen trum vanmorgen boven het zee gebied tussen Labrador en Groen land was gelegen, heeft ook de luclit- circulatie op dc oceaan geleidelijk gewijzigd. Door de stromingsveran- dering kunnen oeeaanstoringen dich ter bij ons land komen. Een actieve storing, die gisteren ten zuidwesten van Ierland ontstond, trok vanmor gen over Ierland in de richting van Schotland. Het regengebied van deze storing zal morgen ook in ons land enige regen brengen. Waarschijnlijk vormt deze ontwikkeling de inlei ding van een periode met iets onbe stendiger weer. Voor de stemming werden dc replie ken gehouden, waarbij met name prof. Diepenhorst zich scherp keerde tegen dc socialisten en de liberalen. De socialisten, aldus de a.-r. afgevaardig de. zijn vóór verwerping om staatkun dig profijt. Dit is het begin van de ont binding der democratie. De liberale ivoordvoerder, mr. Van Riel. heeft geen enkel principieel argument genoemd. Bij hem is een afwijzing te constateren van verantwoordelijkheid voor de pu blieke zaak. Het lijkt op geestelijke staatsonthouding. Hoewel mr. Beerman de a.-r. af gevaardigden niet had overtuigd, zou den hij en nog een lid van zijn fractie voor het wetsontwerp stemmen, om dat vanwege „de hardigheid der har ten" de wetgever...Soms genoodzaakt- wordt tot onsympathieke wetgeving- Voor de andere a.-r. afgevaardigden I waren de bezwaren onoverkomelijk. Zowel de socialistische woordvoer- 1 der, de heer v. d. Waarden, als mr. Van Biel keerden zich tegen de bescHuldi- I gingen' van professor Diepenhorst. Met I name de liberale fractieleider was zeer i scherp. „De heer Diepenhorst schijnt Izich te zeer te hebben ingeleefd in zijn radio-monologen. HU luistert minder scherp, want ik heb voor het geval dat het wetsontwerp zou worden verwor pen een aantal oplossingen aan de hand gedaan." Aan het adres van mr. Beerman, die betoogd had, dat dc wetgever de duivel niet zijn gang kon laten gaan. merkte mr. Van Kiel op, dat „de duivel in dit geval ook betrekking liad op professor Romme en op alien die het niet «net de evangelisch-christelüke zienswijze van de minister eens waren." Mei. Tjeenk Willink (P.v.d.A.) kon zich in het wetsontwerp wel vinden, maar zou om politieke redenen tegen stemmen. Een zelfde geluld, zij het anders genuanceerd, liet de socialisti sche afgevaardigde, mr. De Niet. horen Minister Beerman deed nog een klemmend beroep op de Kamer, om met de uiterst nuttige, hij wilde zeggen „haast nationale" toto iri te stemmen. „Ik heb de Tweede Kamer niet onder druk gezet om dit compromis te berei ken. Ik hoop daarom, dat dit compro mis gehonoreerd wordt." De hoop van de minister bleek bij de stemming ijdei. Eerder had mr. Beerman gezegd, dat dit kabinet, wordt het ontwerp afge wezen, niet met een ander wetsvoor stel komt. Bij verwerping kon de rege ring zijns inziens niet zonder meer haar beleid voortzetten: ze zal het dan moeten inpassen in het oude artikel Van de Loterijwet, De liberale fractievoorzitter meen de namelijk, dat het wetsontwerp iets wilde regelen, wat nog niet ge regeld kon worden, omdat nog niel kon worden overzien, hoe de situatie op loterij-gebied in ons land zich zou ontwikkelen. Bovendien kon volgens hem in een wetsontwerp niet worden vastgelegd, hoe „de incidenteel op tredende regeringen" de toto-baten wensen te verdelen. Trof. Diepenhorst hekelde het „idea lisme voor de sport", dat de toto-voor standers zou drijven. „De minister weet heus wel," zei hij, „dat hij niet met een idealisme te maken heeft, maar met de goklust der natie." Persoonlijk had Prof, Diepenliorst: „Grote bezwaren" de a.-r. woordvoerder begrip voor lote rijen, als men het doel vooropstelt en een gering percentage aan prijzen wordt uitgekeerd, maar wat het wets ontwerp voorstelt, noemde hij een regeling van „het beroep op het geluk, omdat het geluk prikkels brengt, die elders niet meer gevonden worden." De hoogleraar begreep niet, waarom telkens het buitenland ten tonele wordt opgevoerd, om hèt gelijk van de voor standers van de toto aan te tonen. ..Men zegt echter niet alles, wat er in het buitenland met loterijen en toto's geschiedt." Mr. Van Riel wees elke verwijzing naar het buitenland van de hand. De Nederlander nam z.i. nu eenmaal een bijzondere positie in (degelijkheid in de besteding van het gezinsinkomen), zodat een Nederlandse oplossing moest worden gevonden. Prof. Diepenhorst had „voor de manier, waarop men de toto in Nederland verkocht, weinig respect". De- meerderheid weet niet eens waarom het in feite gaat, zei hij. Hij illustreerde zijn betoog met citaten als: „De loterij is een belasting, opge legd aan alle dwazen der schepping" en „Fortuna zou geen godin zijn, als de mensen niet zo dom waren". De rang orde der waarden zag hij door de gok lust ondersteboven gegooid. „De ge zaghebbende katholieken Jan Cottaar en prof. Komme" hadden dit z.i. te wei nig door. Twee zesmotorige straalbomtnen- werpers, van het type B-47, behorend tot de Amerikaanse luchtmacht, zijn vanmorgen op ongeveer 550 km ten westen van Ierland boven dc Atlan tische Oceaan «net elkaar in botsing gekomen. Een van de toestellen kwam in zee teiccht. Het andere vioog on- d;uik:( dc schade die het had opgelopen (o.a. was een van de motoren afge rukt) naar dc luchthaven Shannon in Ierland, waar het veilig landde. Men vreest dat dc bemanning van de in zee gestorte B-47 is omgekomen. Het aan tal inzittenden is niet bekend. De twee joestellen-, die met elkaar in de lucht in aanraking kwamen, vlo gen in een formatie van drie. Zij waren op weg van de Amerikaanse basis Plattsburgh bij New York, naar de Engels luchtmachtbasis te Brize Nor ton. Het verongelukte, toestel, dat in uit voering gelijk was aan het RB-47 ver kenningsvliegtuig. dat enige tijd ge leden door de Russen boven de Ba- rentszee werd neergeschoten, kon een snelheid van meer dan 1000 km per uur bereiken. De volmacht wordt verleend totdat een oplossing van de huidige crisis is gevonden. Er werd geen nadere om schrijving van de bevoegdheden gege ven. maar Kssjamoera, Loemoemba's minister van Voorlichting, verklaarde bij het indienen van het verzoek om de volmacht, dat deze allereerst zai worden gebruikt om de arrestatie' te gelasten van een ieder die beweert een minister te zijn zonder dat het par lement zijn vertrouwen in hem heeft uitgesproken, en om de bevoegdheden van president Kasavoeboe te beperken De stemming geschiedde met zitten en opstaan. Vele parlementsleden bleven slaaq of zitten tijdens de tel ling en anderen schreeuwden „ont houding". Kort voordat de stemming begon had Kasongo tot de afgevaar digden gezegd: „Jullie gedraagt je als kinderen. Jullie besprekingen zijn infantiel"'. Gendarmes met de stalen helm op, gewapend met geweren, hielden de wacht in de zaai. In de wandelgan gen stonden lichte machinegeweren opgesteld. Voordat er gestemd werd hield Loe moemba een toespraak van een kwar tier. Hij verklaarde hierin bereid te zijn geweest tot een verzoening met Kasa voeboe. „doch de gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben aangetoond, dat de president een dergelijke ver zoening niet ernstig wenst". De vergadering zou vandaag op nieuw bijeenkomen om te stemmen over een wijziging van terugwerken de kracht in de „fundamentele wet" die dienst doet als grondwet voor Kongo. Hierdoor zou het decreet van Kasavoeboe, waarbij Loemoemba ontslagen wordt, ongeldig gemaakt worden. De toestand in Kongo blijft zeer ver. ward. President Kasavoeboe heeft nu weer een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de opperbevelhebber van het Kongolese leger, generaal Loendoela. De generaal zou ervoor verantwoorde- lijk, zijn, dat Loemoemba na zijn ar restatie weer op vrije voeten is ge komen. Vanmiddag zou de Veiligheidsraad weer bijeenkomen om te beraadslagen over de toestand in Kongo. DE Eerste Kamer heeft de wijziging van de Loterijwet verworpen. Het ligt geheel in de lijn van onze opvat tingen om te stellen dat de regering hieruit geen politieke consequenties moet trekken. Het kabinet niet en de minister van Justitie niet Hoewel te genstanders van de toto waren wij be reid ons bij een meerderheidsbesluit neer te leggen. Nu de Eerste Kamer tot een negatief besluit is gekomen, geldt dat te meer. Het is ook beter geen politieke con sequenties hieraan te verbinden om dat men het gevoel krijgt dat de libe rale fractie in de Eerste Kamer niet geheel door zakelijke en principiële overwegingen is geleid. De heer Van Riel schijnt zo zijn eigen politieke spel Le spelen tegen de liberale fractie in de Tweede Kamer en tegen het kabinet. Hij tracht daarbij als het ware de Eerste Kamer Tweede Kamer te doen spelen. Daar moet men geen voet aan geven door dit spel serieus te nemen. De Engelse zwemmer Peter Fergus is er dinsdag in geslaagd het Kanaal over te zwommen van Dover naar Kaap Gris-Nez. De 24-jarige ingenieur legde de afstand af in 16 uur en 31 minuten. (Van onze parlementaire redacteur) NAAR mijn idee waren de anti revolutionairen cn de liberalen van mening, dat dit kabinet de nodige versterking behoeft. Het was misschien verstandig om een reconstructie aan deze toto-wet t>p te hangen. Het heeft geen enkele zin, dat om andere za ken het kabinet geconstrueerd wordt. Dan zou Soekarno aan de andere kant van de wereld maar in zün handen wrijven". Deze verklaring legde de opposl tieleider, mr. J. A. ■W. Burger van morgen tegenover ons af. Mr. Burger meende, dat ach ter het tegenstem men van de rege ringspartijen meer verstandige poli tiek school dan op het eerste gezicht gezegd kon wor den. Het niveau waarop ons land de laatste tijd ge regeerd wordt it beneden peil. Daarover schaamt ook de P.v.d.A. zich, want de Nederland se regering is en blijft toch ook de regering van de oppositie. Naar mijn inzicht heeft men in dt Eerste Kamer de vuile was op eer echte Nederlandse manier-binnenska mers-schoon willen wassen. Ik begrij] dan ook niet, dat de heren Oud en Ti- lanus deze gelegenheid niet weriser aan te grijpen om het kabinet te re construeren". Vooral de reactie van prof. Oud is zeer interessant, omdat het in feite de liberale Eerste-Kamerfractie is ge weest, die de toto le politieke nek imdraaide. Prof. Oud vind dc verwerping nl. „hoogst onwijs n« onbegrijpelijk". Hij acht bovendien >njuist, te veron derstellen, dat een minister zou moe ten aftreden na jen uitspraak van ie" Eerste Kamer. Oe Eerste Kamer cou dan naar de «pvatting van de liberale fractie leider een plaats krijgen, die haar in het geheel niet toekomt. In Haagse politieke kringen ziet men deze .uitspraak als een recht streekse aanval op het bleeid van de fractie-voorzitter van de WD iri de eerste Kamer, mr. H. van Riel. Het botert allang niet tussen de twee liberale leiders en mr. Beerman zo meent men is van deze contro verse in liberale kringen het slacht offer geworden. Mr. Van Riel is trouwens nog niet klaar met het kabinet, nu hij de toto heeft helpen verwerpen. Hij heeft op zijn verlanglijstje een interpel latie staan aan zijn partijgenoot, minister van Defensie Visser. Deze verkeert momenteel nóg in het on gewisse over de aard van de inter pellatie, maar gerust is hij er niet op. Prof. Oud mr. Burger nr. Tilanus Dr. Tilanus is ook van mening, dat het gebeurde in de Eerste Kamer geen enkele consequentie voor de regering of voor minister Beerman behoeft te hebben. Het enige wat de minister nu behoeft te doen, zo verzekerde hij ons, is de wet (de on gewijzigde dan) zonder meer uit te voeren. Nederland moet zich niet belachelijk maken door om deze zaak en in deze tijd een crisis te forceren, aldus dr. Tilanus, die het mei de strekking van de woorden van prof. Oi'd w eens was. Overigens was het precies honderd jaar geleden, dat de Eerste Kamer een regering naar huis stuurde. Het was 33 jaar geleden, dat de Eerste Kamer een minister wegzond (jhr. Van Karnebeck, 1927). Van rle KVP-lciders was vanmorgen niemand te bereiken. Prof. Romme is nog met vakantie en keert morgen te rug, De plaatsvervangend fractievoor zitter, de heer Andriessen, was de ge hele dag afwezig, evenals partijvoor zitter mra H. W. van Doorn, Van die zijde dus geen comentaar. Ook in de kringen van het kabinet Wlst 1Tlef bi-izonder zwijgzaam. Wellicht echter dat later op de dag vanuit deze noek meer nieuws zou komen. Dc voormalige SS-generaal Sepp "lietrich is officieel verzocht Oosteri- ik te verlaten „wegens de emoties e door zijn verblijf in het land zijn' ewekt Hij was in de provincie Bur- enland op jacht. Er waren krachtig» ■jroteste.il tf?Ken zijn aanwezigheid in Oostenrijk geuit,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1