I De antithese CHAOTISCHE DAG IN KONGO Militairen wilden Loemoemba doden SPECTACULAIR KARWEI: WRAK WORDT SCHIP Koning Boudewijn verloofd Cfilff Whip m Communisten uit Vietnam vallen Laos binnen Indonesiërs in Nieuw-Guinea gearresteerd Géén tussentijdse verhogingen? gesprek uit r Parlementsgebouw omsingeld Cabine Ontdekker XV toch verloren? <9pheters In park Handgranaat If>ui»(le§welirs4>yal; 1Ü1 1 IftfcÉS i Y.U.-student redt automobilist Infiltranten? Nog geen licht in moord op Limburgs jongetje D 196 VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1960 U NEGENTIENDE JAARGANG No. 4705 y directeur: H, DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Regenkans blijft Deze mededeling werd gedaan tijdens een speciale radio toespraak door de Belgische pre mier Eyskens. Een woordvoerder van het pa leis 'zou vanmiddag op een pers conferentie nadere mededelingen over de verloving doen. f* Zie verder pag. 7, 7e kol.) Strijd om macht f m dtiAem knr-'e. <1*#* - fniwhVfé' KMeit. /tie mddt füMimè wm Pa*mèr*€Ètwa öèèHMT Het parket in Hollandia heeft geweigerd nadere bijzonderheden bekend te maken over de arresta tie van elf Indonesiërs in de om geving van Merauke op grond van tegen het Nederlandse gezag ge- richtfe activiteiten. Ook werd een autochtoon gearresteerd. Volgens het parket is het vooronderzoek nog in volle gang. Mr. Jonkman weer voorz. van de Eerste Kamer Metaalstelt Gisteren heeft zij onverwacht de voorzitters van de wei'knemers- vakcentralen en van de werkge vers uit industrie, landbouw en middenstand in allerijl naar Den Haag ontboden. Daar hadden zij, onder leiding van minister Van Rooy, een langdurig gesprek met een regeringsdelegatie die uit de ministers De Pous en Zijlstra en staatssecretaris Roolvink bestond. flccni i. b, in 5fpt mi» J. s Pti_ -H.il tn, laj). eciib lattenl&m: ^^jraventege; potdrecbt! geWedim: Witte de With* trast 26 Telef. 116700 (6 U Poetcue 1112 Posteiro No. 424318. Klaontendieost aDonnememen 18.301960 uoi Zaterdags 1718 our. Teleloon 115700. Huvgsnupleln 1 Teleloon 183467 (8 tUnMl' Postbus 1091 Postgiro No. 424867. KlRCiitendienst 18.30—29.30 Telefoon 382880 Btmtwee 132 Tetet. 4570. Tlioma* Keir/plsstraat en Telef. 85461. I 1M *snnnementsprlli 61 eerrt oer week. I 2.65 oer maand, f 1S9 L? kwartaal. Losse nummers 16 seat. Verschijnt dogeitjks J (Geldig tot zaterdagavond), IETS KOEEER. Half tot zwaar bewolkt met enkele regenbuien. Over wegend matige wind. in hoofdzaak tussen zuidoost en zuidwest. Iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 8.17 onder: 18.51 Maan op: 2.21 onder: 17.18 Antithese is een aan het Grieks ont leend woord dat tegenstelling bete rt. Het woord werd door Dr. Kuy- per gebruikt om aan te duiden de in Jfro >tn fn. M Jet gehele leven waarneembare te- genstelling tussen het van God afval denken en handelen en het op 'G°j cerichte denken en handelen. P< Antithese was bij Kuyper niet een 'specifiek politiek of maatschappelijk begriP en het had zeer algemeen op het hele leven betrekking. Antithese was ook niet een organisa torisch begrip. We bespeuren de anti these in ons eigen bestaan en hart als de oude en de nieuwe mens daar met U|ri| elkaar strijden. Maar van die antithese-gedachte uit 2ag Kuyper wel de noodzaak tot een christelijk organisatorisch en christe iijk institutioneel optreden. Men mag dat dan echter nimmer zo zien alsof de christelijke organisatie, het chris telijk instituut dan identiek is met de goede kant van de antithese en de rest met de slechte. Alen moet deze organisaties zien als door het leven geëiste hulpmiddelen om het op God gerichte denken en handelen te stimu leren en te ontwikkelen tegenover het van God afvallige Kuypers antithese-gedachte heeft felle bestrijding gevonden. Zij werd door tegenstanders dikwijls miste- kend en door Kuypers volgelingen toms ook wel tot een karikatuur ge maakt. De christelijke hengelaarsclub is van dat laatste een befaamd voor beeld. Het is best als men van henge len houdt om dat samen met anderen te doen. Men kan dat doen samen met ieder fatsoenlijk mens met wie men goed kan opschieten. Als men het prettig vindt om dat te doen samen met mensen die tot het eigen christe lijk milieu behoren is dat ook goed. Maar men moet dat toch beslist geen christelijke bengolaarsbond noemen. Waar is dat goed voor7 Nergens voor. Waarom doet het schade? Het is een miskenning van de religieuze werke lijkheid. Kuyper ls trouwens zelf ook niet al tijd aan een overtrekking van de anti- these-gedaebt» ontkomen ln de hitte van zijn strijd. Maar de mistekening van het be grip door tegenstanders is van meet af aan de orde van de dag geweest tot op de huidige dag toe. Die mistekening was deze, dat men zeide dat Kuypers antithese-gedachte het volk in tweeën splitste, Christenen en paganisten, die dan beide als groep duidelijk konden worden aange wezen. Uit wat wij in het eerste stuk van dit artikel schreven kan men zien dat dit niet waar is. Als de mensheid of een volk in die zin in tweeën te splitsen is dan kan geen mens die twee groepen aandui den. Dat kan alleen God die de harten kont. Door deze misvatting sloot men het oog voor wat dc antithese werkelijk was. Niet een door Kuyper uitgevon den constructie, maar een in het le ven en in de historie waarneembare werkelijkheid, de tegenstelling tussen het Godsrijk en het rijk der duister nis. Dat noopte Kuyper tot organi satorisch handelen. Een ander belangrijk punt is dit, dat men Kuypers antithese-leer nooit iso leren mag uit het geheel van zijn denken. En daarin treffen wij ook zijn Gemene gratieleer aan. Die leer is ook aan kritiek onderhevig. Het is niet onze taak daar op in te gaan Maar men kan er dit van zeggen dat zoals in Kuypers antithese-leer het scheidingbrengende in het leven naar voren komt, in zijn gemene-gratie- leer het verbindende in het leven aan de dag treedt. En hoe men nu ook over de gemene-gratie-leer denken moge, de aanwezigheid van die beide werd terecht door Kuyper waargeno men. Moboetoe toch baas in Leopoldstad? iniiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii N" DE rol van het lagedrukgebied dat gisteren boven de Britse eilanden lag, werd in de afgelopen nacht over genomen door een van de oceaan komende storing, die met vrij grote luchtdrukdallngen naar Frankrijk trok. Vanmorgen was de kern vlak ten zuiden van Parijs aan go «omen. In Engeland, Frankrijk en Zwitser land vielen plaatselijk grote hoeveel heden regen. De kern van de depressie beweegt zich naar de om geving van Oost-Engeiand. Vanwege de nabijheid Van dit lagedrukcen- truiri blijft de kans op regen of regenbuien in ons land tamelijk groot, terwijl de temperaturen iets lager zullen worden. De nieuwe Amerikaanse orkaan Ethel" had vanmorgen zoveel aan kracht ingeboet, dat er niet veol ge vaar meer van te duchten was. De orkaan trok langzaam over het noor den van Missisippi weg. Gisteren, toen de „Ethel" r.og zeer krachtig -was, heeft de orkaan huis gehouden in het kustgebied van Mississippi, Vooral de stad Pascagoula werd getroffen. Er vielen echter geen slachtoffers. Te Brussel is de verloving be kendgemaakt van koning Boude wijn van België met Donna Fa- biola de Mora y Aragon, dochter van de Spaanse- graaf van .Mora. A de stormachtige dag van gisteren leek het er vandaag in Kongo op, dat kolonel Moboetoe, de man die woensdagavond een staatsgreep uitvoerde, toch de touwtjes in handen heeft en dat premier Loemoemba aan de verliezende hand is. Het blykt, dat de berichten overeen arrestatie van Moboetoe door Loemoemba, die gisteren binnenkwamen, onjuist zjjn geweest. De ^Mededelingen van de chef van Loemoemba's voorlichtingsdienst, de Franse communist Serge Michel, zijn een „verzinsel" geweest, zo wordt thans uit Leopoldstad vernomen. Moboetoe leek vanmorgen de situatie in Leopoldstad vrij goed meester te zijn. loemoemba, die vergeefs heeft geprobeerd de sol daten van de Force Publique aan zijn zijde te krijgen, staat onder bewaking van troepen van de Ver. Naties in het legerkamp Leopold tl, even buiten de Kongolese hoofdstad. Dit is gebeurd nadat Kon golese militairen gisteravond hebben getracht de premier te lynchen. De Fransman Michel, die gisteren de foutieve verklaringen wereld kundig maakte, heeft ontslag genomen. Hij zegt, dat hij zijn besluit heeft genomen „in verband met de verwarde politieke toestand". Gewapende Kongolese soldaten heb ben vanochtend het parlementsgebouw Jn Leopoldstad omsingeld en parle mentsleden. die er verschenen, verbo den het gebouw binnen te gaan. Een en ander gebeurde kennelijk op bevel van Moboetoe. die, zoals bekend, heeft laten weten, dat hij alle politici in Kongo tot het einde van het jaar wil „neutra liseren" om een einde te maken aan de chaos in het land. Moboetoe heelt duidelijk laten blijken dat bij pro- westers ls. De cabine van de Ontdekker XV, die verloren was en gevonden werd, is weer zoek. dit keer op de cloor de wind opgejaagde zee voor Christmas Island- Er viel een zware regen in het ge bied en het is mogelijk dat de cabine nu gezonken is. Een bergschip, met helikopters aan boord om de cabine op te pikken, werkt zich door zware zeeën enkele honderden kilometers verder. (Advertentie 20 STUKS F 1- IN HET BEKENDE GROENE DOOSJE De parlementsleden die geen toegang kregen tot dc vergaderzaal verzamel den zich in het park tegenover het ge bouw en begonnen daar te redetwisten Enkelen zeiden dat de zitting, waar voor zij gekomen waren, door president Kasavoeboe bijeengeroepen was. ande ren verklaarden dat het parlement het rapport moest behandelen van de com missie die een vergelijk tot stand moest brengen tussen Loemoemba en Kasa voeboe. Dc aanhangers van Loemoemba hoopten in het parlement artikel 22 van de grondwet zodanig te wijzigen dat de bevoegdheid tot het aanstellen en ontslaan van ministers en het bijeen roepen van gezamenlijke vergaderingen van beide kamers van de volksverte genwoordiging, niet langer uitsluitend bij de president berusten. Een aantal van de soldaten b(j het parlementsgebouw zei desgevraagd trouw aan Kasavoeboe te zijn. maar zulke gezegden horen thuis in het beeld van verwarring dat de Kongo thans biedt. Loemoemba was gisteren naar het kamp Leopold Et gegaan om te trachten de militairen daar achter zich tc krij gen. Zij bleken echter meer gesteld te zijn op president Kasavoeboe en op een gegeven ogenblik moest de premier zich in de officierskantine terugtrek ken toen woedende militairen hem probeerden te lynchen. Ghanese officieren zeiden dat Kon golese soldaten in het kamp Leopold II tweemaal hadden getracht de kan tine binnen te dringen. De eerste keer verscheen er een soldaat, die kennelijk een vijand van Loemoemba was, voor de kantine. Hij trok een granaat uit zijn gordel, maar voor hij er iets mee kon doen hadden andere Kongolese soldate» zich al op hem geworpen. Generaal Fhoumï Nosavan, militaire commandant van de nieuw gevormde Laotische revolutionaire beweging, heeft gisteren verklaard, dat er min stens zes door communisten geleide bataljons uit Noord-Victnam zijn bin nengetrokken én Laotische strijdkrach ten bij de N.O.-grens aanvallen. Vol gens Phoumï hebben de aanvallers woensdag dc grensstad Muong Feu in de provincie Samneua met mortieren gebombardeerd en het contact met de legerpost aldaar is verloren gegaan, Phoumi acht de situatie in Samneua „kritiek", aangezien de communisten zich niet verder dan 40 km van de pro vinciale hoofdstad bevinden. Hij zei, dat hij in aller ijl versterkingen stuurt, oók naar de provincie Phongsaly, waar onlangs in een gevecht 14 personen werden gedood. De strijd om de macht in Laos heeft vandaag een nieuw aanzien gekregen, nadat de twee grote tegenstanders Souvanna Phouma het hoofd van de officiële regering en prins Boun Oum, leider van de revolutionaire partij te Savannakbet, alle pogingen in het werk stellen om door buitenlandse mogendheden te worden erkend. Souvanna Phouma heeft gisteren zijn vice-minister van Buitenlandse Zaken, Souvanasy, naar de algemene vergade ring van de Verenigde Naties gestuurd om de buitenlandse regeringen op de hoogte t". stellen met de situatie in Laos. In Savannakhet heeft generaal Phoumi Nosavan intussen aangekon digd, dat zijn revolutionaire beweging ook afgezanten naar het buitenland zal sturen om contacten te leggen. De Laotische ambassades zullen voortaan hun aanwijzingen van Savannakhet uit ontvangen, dat hij heeft uitgeroepen tot „de voorlopige zetel van de rege- ring van Laos". Volgens Phoumi Nosavan hebben alle ambtenaren en militairen bericht gekregen, dat zij voortaan alleen be velen zullen hebben te gehoorzamen van zijn regering en dat zij oök door hem zullen worden betaald. fVr-A t.* l*ï (ft*' 7 titter ft (Van een onzer verslaggevers) DE Nederlandse Dok- en Scheeps bouw Mü. in Amsterdam-Noord heeft een spectaculaire reparatie onder handen. Het betreft een wrak overblijfsel van de dertigduizend tons tanker „Bulkoil" uit Monrovia dat na een sleepreis van vier dagen van Brest naar Amsterdam is gebracht. Het schip is in het voorjaar voor de westkust 'van Frankrijk na een explosie grotendeels uitgebrand. Het kon slechts achterstevoren worden weg gesleept. In de hoofdstad is men thans bezig het schip, dat een verkreu kelde staalmassa was met opge bolde huid, van twee geheel nieuwe .tanks-te voorzien. Het vermeide ge deelte is in een van de droogdokken losgebrand en er werden zodanige voorzieningen getroffen, dat het kon blijven drijven. Dit was nodig om het ruim duizend ton zware dieet uit het dok naar Zaandam le slepen, waar liet ais schroot gesloopt is. Dezer dagen zyn dc nieuwe sectics van het schip over het IJ van de helling naar het droogdok op de reparatiewerf gesleept. Men hoopt het schip begin oktober ln de vaart te kunnen brengen. E voormalige kapitein van het Oostduitse leger, Giinther Malikowsky (op de foto boven), die naar het Westen is gevlucht cn heeft onthuld, dat Oost- Duitsland een aanval op West-Duitsland voorbereidt, verscheen gisteravond voor de Westduitse televisie. Malikowsky liet geheime documenten zien, waaruit volgens hem blijkt, dat de Oostduitsers erop uit zijn de Bundeswehr (het Westduitse leger) te vernietigen. De kapitein, die tot de eerste gemotoriseerde Oostduitsë divisie behoorde, beweerde dat zijn divisie bestemd was voor een aanval in de richting Kiel in Noord-Duitsland. Voor de tv liet hij o.m. bovenstaande pamfletten zien, waarop Westduitse soldaten worden aangespoord zich bij de communisten aan te sluiten. Op het bovenste pamflet staat: „Soldaat van de Bundeswehr. De oorlog is voor jou verloren. Er zijn twee mogelijkheden. Je kómt om in deze oorlog, die niet de jouwe is, of je komt bij ons in een nieuw Duitsland wonen en werken. Neem een besluit. De volgende kogel kan jou treffen!" Het onderste document is een dooriaatbewüs voor sol daten die de raad in bovenvermeld pamflet zouden wil len opvolgen. Er staat op te lezen: „Meld je bij de dichtstbijzijnde post. Je wordt behandeld overeenkom stig de Conventie van Geneve. Je bezittingen mag ie houden. Breng je vriend mee. Maak gebruik van dit doorlaatbewijs Het parool is: Een Vr« Duitsland 1" (Van een onzer verslaggevers) De 28-jarige medische student F Luytcndijk heeft vannacht in Amstcr dam door kordaat optreden het leven van de 36-jarige W. Bleeker gered.: De heer Luytendijk, die aan de V.L'. studeert, reed de afgelopen nacht om halfeen met enige vrienden op de Baarsjes weg, toen hij een plons hoor-, de. Het bleek, dat een auto in de Baarsjc-s was gereden. De heer Luy- tendijk sprong in het water en me: behulp van een dreg, die de agenter van een inmiddels ter plaatse ge arriveerde radiowagen van de politic hem hadden toegegooid wist de stu dent de auto naar de kant te trekken Hij slaagde erin de chauffeur veilip op de wal te brengen. De auto i> gezonken. Volgens berichten uit Canberra waren het rewapende infiltranten, voorzien van propagandapamfletten, die als voornaamste doel hadden het zaaien van onrust onder de plaatse lijke bevolking. Het parket 5n Hol landia heeft echter tegengesproken, dat er wapens op hen aangetroffen zijn. New York Telephone Netto-winst 7 mnd per 31 juli S 74.750.799 (69.433.285). Amer. Export Lines kondigt een regelm kwart. div. aan van 0,50. (Van onze correspondent) De tweehonderdvijftig militairen van het Venlose garnizoen, die sedert enige dagen de omgeving van Sevenum afge zocht hebben naar een spoor van de dader van de moord op de elfjarige Hans Hermans, zijn gisteren naar de kazerne in Blerick teruggebracht. Het zoeken heeft tot nog toe geen enkel resultaat gehad. Wel heeft een inwoner van Reusel, op ongeveer 75 km van de plaats van de moord, een zaag in zijn tuin gevon den, die mogelijk het voorwerp is dat van de fiets van het vermoorde jon getje is verdwenen. De officier van Justitie heeft echter verklaard scep tisch te staan tegenover deze fonds. Zaterdag morgen om halftien zal het stoffelijk overschot van Hans Hermans in Sevenum ter aarde worden besteld. Het is nu opgebaard in het ziekenhuis te Horst. Kort voor de begrafenis zal in de Rectoraatskerk te Sevenum een rouwdienst worden gehouden; in deze kerk had de jongen, op de dag dat hij vermoord werd nog als misdienaar ge holpen. Tot voorzitter van de Eerste Kamer is voor de zitting, die op 20 september zal beginnen, benoemd de heer mr. J. A. Jonkman. rust ermg aan loon front (Van een onzer redacteuren) HET wordt steeds duidelijker dat de regering weinig of zelfs geheel niet bereid is tussen tijdse loonsverhogingen toe te staan. Ais vaststaand kan worden aange nomen dat de regering in deze bijeen komst duidelijk heeft verklaard over wegende bezwaren te hebben tegen een verstoring van de rust aan het loonfront. Wanneer aan één beririjfsta' wordt toegestaan een nog lopend-: C.A.O. open te breken voor e»; loonsverhoging, dreigt een lawine van loonsverhogingen in andere be drijfstakken te ontstaan. Het loon peil zou dan in enkele maanden met een sprong stijgen. Van een derge lijke loonsverhoging tegelijk met de door de regering voorgenomen be lastingverlaging voorziet menramp- zage gevolgen in de vorm van prijsstijgingen en zelfs een nieuwe bestedingsbeperking, waarvan dan juist de werknemers de dupe drei gen te worden. De werkgevers in de metaalindustrie Zie verder pag. 7, 5e kol.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1