Prof. Anema CRISIS IN KONGO OP DE SPITS Na 90e Russische veto in Veiligheidsraad wie ben ik?' Leiier nu de baas in Kongo Moboetoe: „Russen moeten weg 57 Verloving een grote verrassing Loemöemba's staf gearresteerd Ds. Zandt - 35 jaar Kamerlid - krijgt hoge onderscheiding Zekerheid een Nationale traditie Grote verrassing Kennismaking Romance Ahvezigheid r Hols NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1960 3VEGEIVTIEIVDE JAARGANG No. 4706 r Direc'.eur: H. DE RULG Hoofdredacteur: Ur J. A. H J S. BKU1NS SLOT ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN... Bi* vooruit te komen in het leven m a c it f QN ia Vandaag start onze grote na- jc-arsprijsvraag, de Trouw-Test „Wie ben ik?" Bijzonderheden over deze prijsvraag, waarvoor 7500 gulden aan prijzen werd uit getrokken, vindt n op pagina 13. „WIE BEN IK?" gint, een punt oo te nemen, dat betrekking heeft op de „bedrei. ging van de politieke onafhanke lijkheid en integriteit van Kongo" Sowjetkritiek 35-"- 55 H.M. de Koningin heeft ds. P. Zandt ter gelegenheid van zijn 35- jarig lidmaatschap van de Tweede Kamer benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau. SPECIALE AANBIEDING! VLEES IN BLIK - ...tot 1 oktober I 0 3 blikken van 0.90 voor slechts Zon cp Het huwelijk van koning Boudewijn met Bona Fabiola de Mora y Aragon zal, naar verluidt, nog dit jaar voltrok ken worden. Koning Boudewijn zal zijn aanstaande bruid vandaag aan zijn volk voorstellen. Het zal een indirecte kennismaking zijn. De 30.jarige vorst en zijn 32-jarige verloofde zullen de pers in het koninklijk jachtslot van Ciergnon, 110 km ten zuid oosten van Brussel gelegen, in de loop van de morgen ont vangen. Kamer zendt gelukwens tets zachter Witte de Wtttutri.1 l-elef UÖ700 t« U Pmious 1112 Pöftsuro No 424318 KiaonteüdtenH toonnementen l»-So—18 30 uur Xaterctef» 18 «ut Telefoon 13ST00. Huvsenwpletn l Telefoon 133+67 |S ttjnanr Poettm» looi Postgiro No Vt*am. KJoentendlenst 38.3019.30 Telefoon 362580. Soul wee 132 Telet «70. Thome. Kemplsstreat 8 Telef. 83481. Abonnementsprijs «7 een* oer wee*. 1»jw i£? oer k-trartaal. Lome eummen 1# emnt. Verschijnt darelbfc* (otterdam: o-Or»eenh*ge Dordrecht: Schiedam: (Geldie tot zaterdagavond) IETS KOELER Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien. Overwegend matige wind tussen zuid en zuidwest. Iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 6.19 Maan op: 3.24 Onder: 18.49 Onder: 17.47 A.NDAAG besluit prof. Anema zijn y parlementaire loopbaan. Met het sluiten van de zitting van de Staten- Generaal deze middag heeft prof. Ane ma op 88-jarige leeftijd zijn laatste functie in het openbare leven beëindigd na negenendertig jaar lid van de Eerste Kamer te zijn geweest. We ontmoetten hem verleden dins dag om een uur of vier voor het ge bouw van de Eerste Kamer. Hij stond er kwiek bij, in een licht lomcrpak. <(ja, ik heb vanmorgen nog een af deling gepresideerd. Voor de laatste maal. Ik ben het nog lang niet zat. Nog altijd grote belangstelling voor de po litiek. Maar ja, het wordt een beetje ridicuul, als je achtentachtig jaar bent om je nog eens voor zes jaar te laten kiezen. Bovendien op mijn leef tijd houd je wel de belangstelling, maar je wordt toch wel wat vadsig. En een jonge vent moet ook eens aan de Slag kunnen gaan. Ik ben blij dat de Gaay Fortman nu in de Kamer komt». CHT jaar geleden, toen prof. Ane- Ama tachtig jaar werd hebben wij hem in een persoonlijk woord op deze plaats in ons blad gezegd wat er je gens hem in ons hart leefde. Wij zul len dat nu niet herhalen. Maar wij kunnen toch de gebeurte nis van vandaag niet zo maar laten voorbijgaan. We moeten iets zeggen over de betekenis van prof. Anema voor de ar. partij en voor de gerefor meerde gezindte. Er zijn heel wat mensen vandaag, die uit de ar. kring, uit de gerefor meerde gezindte in haar verschillende kerkelijke denominaties afkomstig zijn, die met dat verleden geen raad meer wisten en die dat een hartgron dig vaarwel gezegd hebben. Ze hebben met de Christen-mensen geen raad geweten. Ze hebben met het christelijk geloof geen raad geweten. Ze werden geconfronteerd met het mo derne leven, met de cultuur en ze voelden zich met hun traditionele ge bondenheid als een kat in een vreemd pakhuis. Het christelijk geloof wees veer beu geen weg meer. En ze zijn naar buiten gesprongen. Is de religieu ze tin van bet woord: De wereld in. DIE crisissituatie zo bi] uitstek actueel en modern heeft prof. Anema in zijn jonge jaren beleefd. Uit een gereformeerde sfeer naar huidige maatstaven toen wel zeer be krompen vloog hem de cultuur aan. Met zijn grote wetenschappelijke en artistieke gaven kon hij niet ver zanden In een wereldmijdend purita nisme. De breuk. waartoe zovelen komen scheen voor de hand te liggen. Maar dan Algva heeft het in het laatste nummer van „Nederlandse Gedachten" nog eens, aan de hand van Anema's eigen woorden bij de dood van Kuyper, verteld komt Kuyper op zijn weg. .„Door zijn woord heb ik mijn Hei land gevonden, door zijn wetenschap ben ik wijsgerig van een hybridische brekebeen tot een harmonisch ge heel geworden .Da breuk komt niet Anema wordt een gereformeerd, een antirevolutio nair leidsman. Als hoogleraar aan de V.U, heeft hij generaties van studen ten opgeleid en geboeid. Hij wordt een volgeling, een bege leider, een criticus van Kuyper. Hij heeft Kuyper wetenschappelijk gekritiseerd. Hij heeft Kuypers ka rakterfouten gekritiseerd. Maar het ging altijd zo dat het werk van Kuyper erdoor groeide. A NEMA staat ten aanzien van de cultuur op een plaats waar de doorsnee-aanhanger van de gerefor meerde gezindte nog lang niet aan toe is. Bij velen heden ten dage zien wij een cultuuraanvaarding die gepaard gaat met een relativering vru de geestelij ke tegenstellingen. Bij Anema is er een harmonisering van cultuuraan vaarding en aanvaarding van die te genstellingen. Antithese en synthese ■Antithese en gemene gratie. In de persoon, in de figuur van Ane ma hebben we dat begrepen. Wat jammer want ook Anema moeten wij niet idealiseren dat hij dat niet eens voor ons volk uit de doekjes heeft gedaan. Al met al, hartelijk dank voor wat God ons In hem schonk. tActverienttei Ook, In een PSYCHIATRISCHE IN RICHTING lift voor u een kan» om iet» hereiken De opleiding tot VER PLEEGSTER kan de grondslag leggen voor een goede toekomst ln dienat san de mensheid De opleiding vindt thans plaats volgens nieuwe methoden aangepast aan de eisen van de tijd /oor de arbeids- en bezigheidstherapie U er een opleiding tot TIIKHAPIELRID STER, die ojn Oevst: muziek, zang volksdans. Boetseren en speltherapie BENUT EEN VAN DEZE KANSEN en schrijf vandaag nog aan de Geneesheer- Directeur van de Psychiatrische Inrlcti- «ng „VFoIfheze" te WOLFHEZE. U krijgt d»n alle gewenste inlichtingen Algemene vergadering houdt spoedzitting DE algemene vergadering van de Ver. Naties zal zondagmorgen om 1 uur in plenaire spoedzitting bijeenkomen in verband met de crisis in Kongo. Dit besluit werd genomen, nadat Rus land voor de 90e keer in de Veiligheidsraad gebruik had gemaakt van zjjn vetorecht. Ditmaal was het Russische veto gericht tegen een ontwerpresolutie, afkomstig van Ceylon en Tu nesië, waarin werd aangedrongen op voortzetting van de pogingen der V.N. om de vrede in Kongo te herstellen. Nadat hij het veto had uitge sproken, vroeg de Rus Zorin aan Hammarskjoeld op de agenda van de Algemene Vergadering der V.N., die de volgende week be- De Amerikaan Wadsworih diende on middellijk een tegenvoorstel in. Hij moet Hammarskjoeld de algemene ver- -aderine binnen 24 uur in spoedzitting bijeen te roepen. Rusland en Polen riemden teren dit voorstel. Frankrijk onthield zlcli. Alle andere leden van de raad, Ceylon en Tunis inbegrepen, .temden vóór. Tevoren had de Veiligheidsraad een Russische motie van wantrouwen tegen het beleid van de secretaris-generaal in Kongo verworpen met 7 tegen 2 stem men (Rusland en Polen). Ceylon jen Tunesië onthielden zich van stemming. Aan het slot van de zitting van de Veiligheidsraad verklaarde de Italiaan se voorzitter Ortina te hopen, dat de spoedels idle zitting van dè algemene vergadering Zal slagen waar de raad gefaald heeft. De Sowjet-gedelegeerde Zorin druk te zijn verbazing uit over het voorstel, omdat de normale ritting van de As semblee dinsdag In aanwezigheid van talrijke regeringsleiders begint. Voor de debatten begonnen had Hammarskjoeld ln de Veiligheids raad meegedeeld, dat de Kongolese president Rasavoeboe telegrafisch bö het hoofdkwartier der VN had gepro testeerd tegen „Inmenging door de VN in Kongolese binnenlandse en met na me gerechtelijke aangelegenheden". Hammarskjoeld las Kasavpeboe's te legram voor als antwoord op cU- Sow- jet-beschuldigingen. dat de VN hadden ingegrepen, om de regering-Loemoem- ba afbreuk te doen. Kasavoeboe tekent in zijn telegram „krachtig protest" aan tegen het „in grijpen door de VN". „Ghanese VN- troepen hebben de ten uitvoerlegging belet van een order tot arrestatie van Loemoemba, aldus de president. Omtrent de bewering, dat radio-Leo- poldstad was „uitgeleverd aan de re bellen", verklaarde Hammarskjoeld: „ln feits is dit omroepstation onder toezicht van het Kongolese parlement gesteld". De Russische afgevaardigde Zorin zei dat vele Afrikaanse staten waren uit genodigd deel te nemen aan het debat, maar niet de afgevaardigden van de meest bij de kwestie betrokken landen. Kolonel Moboetoe (de chef staf, die woensdag een staatsgreep verrichtte) scheen de macht in Kongo gisteren vrij stevig in handen te hebben. Moboetoe heeft gewaarschuwd, dat hij het per soneel van de ambassade van de Sow- jet-Unie en TsjechoslowakUe sou ar resteren als dit vandaag tegen het middaguur niet uit Kongo is vertrok ken. Na de arrestatie zouden de per soneelsleden worden uitgewezen. De Russen verklaarden gisteren dat zij niet zouden vertrekken, maar het scheen dat zij toch hun koffers al hadden gepakt. Achter de Tsjechi sche ambassade stookten bedienden een groot vuur, waarop stapels pa pieren werden geworpen. Moboetoe zei dat hij troepen uit andere gebieden had laten komen om de situatie in Leopoldstad beter te kunnen beheersen. Troepen van Moboetoe hebben giste ren twintig leden van premier Loe- moembas persoonlijke staf In Leo poldstad gearresteerd. De stafleden werden per vrachtwa gen naar kamp Leopold II gebracht, waar zij zijn opgesloten. De arrestaties zijn waarschijnlijk verricht oai te voorkomen dat Loemoemba's mede werkers uitwijken naai Stanleystad, waar de premier zijn grootste aanhang heeft. Loemoemba zelf bevindt zich in een villa in de Europese wijk onder zware bewaking van Ghanese V-N.-troepen en van Kongolese militairen van wie nog niet duidelijk is tot welke partij ze behoren. Kolonel Moboetoe heeft gisteren ook een zitting van het parlement verhin derd, die naar verluidt door president Kasavoeboe was uitgeschreven. (Advertentie) HALFWEG 16 L. 0 2 <5 0 7 74 3*4 t De voorzitter der Tweede Kamer, dr. Kortenhorst, beeft zieh vanochtend op persoonlijk versoek van de minis ter van Binnenlandse Zaken naar de woning van de 80-jarige ds. Zandt, te Delft begeven en hem de versierselen, aan deze onderscheiding verbonden, overhandigd. Minister Toxopeus heeft vanmiddag namens H.M, de Koningin de zitting van de Staten-Genrraal gesloten. regelm. kwart.-div. van s 0.50. alsmede een fAdvertentie rerirfztaar Ij I MO1» ctllt sjrciaalzakt» I VAUEMUM Z-tl Arfuert entte) Zon onder Nog dit jaar huwelijk van koning Boudewijn Men verwacht, dat de koning en zijn verloofde in de komende weken de grootste Belgische steden zullen bezoeken, zoals ook prins Albert verleden jaar heeft gedaan toen hij zich met de Italiaanse prinses Paola verloofde. Het eerste bezoek zal, naar men verwacht, de hoofdstad gelden, waar binnen enkele minuten na de bekendmaking van het grote nieuws door premier Gaston Eyskens de vlaggen werden gehesen. De aankondiging van de konink lijke verloving was een. grote ver rassing voor heel het land. Sinds de Belgische monarch, negen jaar geleden de troon besteeg werd rijn naam herhaaldelijk genoemd met de eert" of' Afidere Europese prinses. Maar nimmer werd de naam van Don* Fabiola ln dit verband ge- noemd. Zodra, de bekendmaking was ge daan reden vooraanstaande perso- nen naar het koninklijk paleis in Brussel oen hun naam te zetten onder een register van gelukwen sen, terwijl tientallen boeketten aan de poorten van de koninklijke residentie te- La eken werden afge leverd. Enkele honderden personen. zijn gisteren omstreeks rijf uur 's mid dags in de gelegenheid geweest België'® toekomstige koningin voor het eerst te zien toen zij in een hof- auto de poorten van het paleis te Lachen binnenreed. Zij zat glimlachend naast koning Boudewijn achter in de wagen. Dona Fabiola was gekleed in een donkere deux pieces en een witte blouse. Een snoer parels glansde in het schijnsel van de lantarens bij de paleispoort. Na de ontvangst en het diner te Laeken keerde Dona Fabiola naar Ciergnon terug. De 32-jarige Dona Fabiola is een Dona Fahiola de Mor» r Aragon tenger en schuchter meisje. Zij is zeer godvruchtig en heeft een grote belangstelling voor liefdadigheids werk. Zii heeft zelf In Madrid een liefdadigheidsinstelling in het leven geroepen. Elke zondag gaat zij arme gezinnen In de voorsteden van Ma drid bezoeken. Dona Fabiola heeft niet aan een universiteit gestudeerd. Zij heeft het college van Maria Hemelvaart in Parijs bezocht en later nogiu Rome gestudeerd. Zij speelt tennis en rijdt auto. Ze spreekt Frans, Engel*, Ita liaans en Duits en houdt van mu ziek en schilderkunst. Belde kun sten beoefent zij met veel smaak. De familie de Mora y Aragon behoort niet tot de Spaanse hofadel On danks hun rykdom werken alle broers van Dona Fabiola. Een van hen is landbouwkundig ingenieur De toekomstige koningin die ook als verpleegster in een Spaans mili tair ziekenhuis heeft gewerkt werd op II juni 1928 geboren. Haar vader is in 1957 overleden. Haar voorou ders behoorden tot de families van Aragon en Navarra, die een belang rijke rol ln de. geschiedenis - Spanje hebben gespeeld. van Koning Boudewijn heeft zijn verloofde gisteravond aan de regering voor gesteld. I»e koning en Dona Fabiola arriveren aan het paleis te Laeken. De romance tassen koning Boude wijn en Dona Fabiola is begin van dit jaar in Zwitserland ontloken, aldus hebben vrienden van de Spaanse edelvrouwegisteravond meegedeeld. Volgens deze. vrienden heeft ex- koningin Victoria Eugenie, weduwe van koning Alfonso NIH, de jonge lui bij elkaar gebracht. De ex-koningi° die in Lausanne woont, is peetmoeder "van- Dona Fabiola. Vorig jaar heeft koning Boude wijn een paar korte bezoeken aan Spanje gebracht. Enige tijd geleden is hü in de buurt van Barcelona gesignaleerd. Na zijn terugkeer van de onafhan kelijkheidsfeesten in Kongo was ko ning Boudewijn plotseling uit de hoofdstad verdwenen en zelfs de woordvoerders ten paleï2e konden niet zeggen waar hij rich bevond. „Wij weten, dat de koning een paar dagen rust houdt in het bui tenland, me ar wij weten aosoluut niet waar hij is, daar hij voor rijn vertrek verklaarde, dat hij „een beetje in zijn auto rond wilde zwer ven", Het lijkt nu vrijwel zeker, dat de afwezigheid van de koning verband hield met zijn thans aangekondigde verloving. Een Italiaans weekblad meldde vorige week nog, dat koning Bou dewijn zich voorbereidde om zijn intrede te doen in een trappisten klooster. Hoe zorgvuldig het geheim van de verloving is bewaard, werd vrijdag middag bevestigd door de thef van het koninklijke kabinet, de heer Lefebure. die bevestigde dat «elfs de ministers er niet van op de hoogte waren tot vrijdagochtend. Op een persconferentie die hij en de woordvoerder van het hof, de heer De Valkeneer, zoals zij mede deelden. op verzoek van de koning zelf gaven, werden vrijwel alle vra gen over de wijze, waarop de Bel gische vorst met zijn verloofde heeft kennis gemaakt, ontwijkend beant woord. „De omstandigheden, waar onder de koning Dona Fabiola heeft ontmoet, zijn niet bekend en zullen naar ik geloof ook nooit bekend worden," zei de heer Lefebure. Hij deelde mee. dat de koning zelfs niet had geantwoord op een vraag van hem, wanneer hij zijn verloofde voor het eerst had ontmoet It De voorzitter van de Tweede Kamer, dr. Kortenhorst, heeft in een telegram aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers te Brussel uiting gegeven aan de oprechte vreug de van het Nederlandse volk over het aanstaand huwelijk van de „beminde koning der Belgen". Namens de Tweede Kamer biedt dr. Kortenhorst zijn hartelijke gelukwensen aan. „Mog de Allerhoogste de koning cn de aanstaande koningin beschermen en zegenen tot in verre toekomst", aldus het telegra.m DE storing die gisteren boven Frank rijk lag is, na langs Parijs en Londen te zijn getrokken, naar het westen afgebogen, Vanmorgen lag de kern bij de westelijke ingang van het Kanaal. De koudere lucht die om de depres sie heen Frankrijk binnenstroomde, drong in de afgelopen nacht ook over het grootste deel van ons land door. Hei koufront bracht in Zwitserland plaatselijk zware regen. In ons land was de regenzone, die vanmorgen over het sulden, midden en westen van het laad lag, minder intensief en de verplaatsing ervan was gering. Ia verband met flinke luchtdrnkstü- glngen boven Duitsland en ome om geving wordt verwacht dat de re genzone verder in omvang en bete kenis «al afnemen. Morgen nullen weer plaatselijk opklaringen voorko men cn zullen de temperaturen weer wat hoger worden. Republic Aviation declareert sen kwart.dlv van 3 0 38, Sears, Roebuck Co. Nettowinst t min. per 31 juli 73.714.818 (73,911.IJK ai 0.97 U.0J) per tand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1