M tegen „Leve de koningin riepen Belgen voor Fabiola Afscheid van nestor Rusland zal Kongo blijven steunen tegen ons is uitgeput sB%tSyw«ss»jj-.rsvasrarjc Liever wasbaas clan politicus Strafbekortin»" voor Pou ers? Bi j vliegramp op Goeani 77 doden PERS DOOR VERLOOFD PAAR ONTVANGEN Velen drukten prol. tv r \f Anema de luuid \Jj6 'togingen m l\ew-ï ork Wilde tonelen bij aankomst van Cubaanse premier Koninklijk gezin van \alvantie terug Neliroc in Pakistan 0 Grote claa voor inwoners van Gier rgnon Ruimteschip van V.S. om de maan? r r N ji\am)\g 19 si:i*Ti:n»s:it i960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4707 Director 11 DE tlLl 1G fc BKUlNS bUO'F- o o Teriiiïiïcduw lI Later opklaringen ..Schooier!" L* Zie verdei pag. 3, 5e ko!.) o (Van onze speciale verslaggever) VIVE la reine" „leve de ko ningin" wercl er zater dagmiddag hartstochtelijk geroe pen door de bewoners van het Belgische gehucht Ciergnon, toen Dona Fabiola, de verloofde van koning Boudëwijn. spontaan han den kwamschudden aan het ge traliede hèk van het kormtklijk jachtslot, waar kort tevoren de internationale pers aan het paar was voorgesteld. Zie vertier pa<r, 4, 7e kol.) A'dam wil spoedvergadering over de salarissen JFET geduld van tiet politie- A personeel is titans uitgeput. Xeent aangekondigde maatrege len om erger te voorkomen. \Ve eisen een spoedvergadering". Niet bevteditteml 3 tottardnm. i-CmvenMpi» Oofdr#rhtr *hnn I n#f W»tt* am Wtrnttrmil JO t>l«l LKWitt U (*o#iuui Ilia Ho»U2iro -No Kl*cnf*tvd!rnM 4»*tnm»rm*nT«i, lb J»» -l« 30 UUJ 2*t«rd*sr« 17 IB uur l>ief<Km 115700 duvs»#rupi*m 1 18S4*H <2 d)n«n' It**) Po«tffitc No *34597. H ;uv-—19 1U i'elefoon 362MJ0 1ITV Ulrt #570 Thr»n)#« A «fraai 5 S501. r.»r *pn«>* r>*r ta*Tw1 I.SNI f/vM» 15 V#r*pM1nl d»«+tt1k* (Geldig lot dinsdagavond) RUSTIG WEER Veranderlijke bewolking en plaatselijk enige regen. Vannacht hier en daar mist. Weinig wind. Weinig ver andering in temperatuur. Morren: Zon op: 6.22 Maan »p: 5.36 Ouder: 18.41 Onder: 18.38 V. J Hooicirerlacteur Ui J A H J /-■ Af ro-Aziatische res o lutie wil olie op golven gooien ■gas FN de algemene vergadering van de Verenigde Naties die gister- 1 «vond iit spoedzitting bijeengekomen was ter bespreking van de crisis in Kongo, hebben tie zestien landen van het Afro-Aziatische blok vannacht gepoogd een bemiddelende rol te spelen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Naties, in de persoon van Hammars- kjueld Zij stelden een vijf punten tellende resolutie op, die beoogt de bevoegdheden van Hammarskjoeld in Kongo te garanderen cn inter ventie van derden te voorkomen. T even vier nut iu de neb tend ging tie vetguiionng uiteen, zonder in; t-i n beslissing gevallen was. Het debut zou vanmiddag halfdrie hervat mrU'ii. Na de schorsing heeft de Russische iog aan Ie kweken. De Sow;et-L'nic delegatie verklaard, dat de Sovvct-j ijfeeftuidisdc Amerika van imperialis ms* aal voortgaan met het verlenen j me. Hammarskjoeld, die het vnjaa.n- van steun en biistand aan Kongo, on-j avond ju de Veiligheidsraad al ontg?l- danwi het feil, dat de Ruwdsehr diplo- den moest, kreeg gisteren van de matieke missie uit Leopoldstud is te- Foolse en andere communistische at- ruggeroepen. j gevaardisden weer felle beschu'.digin- In de verklaring, die gisteren ook] gen te horen, te Moskou openbaar werd gnnaak.. (Van •nte parlementaire redacteur) parlementaire Zaterdagmiddag heeft prof. rat. A Anema afscheid genomen van de Eer- j •de Ramer. In een ontvangst, die de j vooraittcr van de Senaat, mr. J. V.j Jonkman, hield ter gelegenheid van het vertrek van de 88-jarige nestor van de Nederlandse volksverlegen- woordigiog. maakten reer velen ge- bruik van de gelegenheid prof. Vnema hand te «chudden» Er was sïecbts één toespraak, omdat het de wens vanl jirof. Anema was op parlementaire en „huiselijke" wijle afscheid Ie nemen.; Mr. Jonkman relf voerde het woord. Hij noemde prof. Anema ev-n stcraact --bouw van de Russische! voor dc Eerste Kamer cn bracht huldeW OOR het gein.uw^van oe^ mxjrdigtng heeft gedaar protesteerden tegen de komst In één zin dankte prof- Aneow voor rct*. die WWMrr pqiuie. Be Ze vele Wijken van vriendschap, ch j droegen borden met hij mocht ontvangen __.-hriftrn als „Chroestsjew. handen Het afscheid werd onder meer bij J5 dt \K,erika*s" cn „Democratie. gewoond door de minister-president, j ronimuni'-me. nee". Een aaniien- tal van ministers en staatssecretarissen,; j politiemacht verhinderde, dat dr vele leden van de Eerste en tweede toJ )>e| gebouw doordrongen Kamer, de staatsraden J. Aigera en M j-_—..-.„i.n 7 nnR u.4 —houw van de Russische' Bij Je opening van de avtmd.'h: ng j stoiKiett 18 landen voor een suretk- j beurt genooteerd. Naar verhu lt yton- den nog 40 andere sprekers op de lijst voor de drie zittingen, die vandaag gehouden zuilen worden. De Jordaniér Rifai bracht hulde aan S Hammarskjoeld. Hij betreurde de aan- ivallen. die op diens beleid waren ge- I) 1 1 I' 1 daan. Zijns inziens moest de seereta- D<S>nlUl(lïHin«Ul i ns-generaal zijn missie kunnen voort- zetten, zonder dat hem nieuwe belem meringen in de weg worden gesteld Hij eiste rie onverwijlde terugtrekking va is alle Belgische troepen en de hand having van cie territoriale eenheid van Kongo. Het verlenen van buitenaardse militaire hulp aan Kongo buiteft de V.N. om achtte hy uil den boze Dit werd beaamd door Seiim Hassan van Pakistan. Hij was van oordeel dat elke resolutie van de algemene verga dering de aanbevelingen uit het jongste rapport van Hammarskjoeld moet be vatten. Slim van Tunesië betuigd» c-pnieuw zijn vertrouwen in de secretaris-gene- Chroestsjew en ieiaers van de an- raai. die zich z.i. steeds stipt aan de wordt uiteengezet nat deze terugroe ping is geschied voor de veiligheid m de ieden van de diplomatieke staf- De Sowiet-Ume zal echter „het< moed-^e 1 en vrijheidslievende Kofigoles-; volk [alle steun en bijstand blijven gey r- in cte strijd om de ware onafhtlnkolijH- i heid." C; Amerika besehutdiaac in de ver hitte debatten Rusland ervan een <.or- ,-jere communistische sateU'etstaten werden vanmicWag m New lork ver wacht. Eisenhower heeft "net Ameri kaanse volk gevraagd Chroestsjew kalm en waardig" te ontvangen Huppert, prof. dr. G. H- van der Mo len. prof. mr. W. F. de Gaay Foitman Daarop rirhtten de demon-tra riten, hoofdzakelijk Honjaarse vluehielmEcn Koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene zijn terug van vakantie. Zondagavond om kwart over zes zyn »e op het vliegveld Soesterberg aangekomen nooiazaKeiuw u™»-- ------fea Kalg op. waaraan een pop onnsel- fopvolger van prof. Anema in de be- op de Russische Seider, naai), oud-minister Van der Ka ft cn i \vilde tonelen hebben zich gister- dr. J, Schouten. avond voorgedaan bij de aankomst van Op de foto: de minister van Maat- j rubaar.se premier Fidel Cis'ro op <kowruiUi!> U'oélr mot rip \1 z\. al.! - i:I-I TJIahmM Kif V?W YOfk. pro- i obussen I naar "het"" vliegveld gekomen om dej 'premier toe te juichen. Er"waren een-, ter ook tegenstanders van dc gebaarde Cubaanse leider op Idlewild a-urwezig. Zij floten Castro uit. j i Er doen geruchten dc runde, dat de Russische premier Cnroestsiew bin nenkort een wijziging van dc straf van de wegens spionage door een Sow- jetrechtbank veroordeeld Amerikaan se piloot Power# bekend zal maken. Chroestsjew zou dit tijdens zijn be zoek aan Amerika willen doen; Po Toer de premier de auto. vvaimee hit het vliegveld verliet, bij gun aan hangers liet stoppen, maakte r-ch een grote geestdrift van hen mees.cr Ver scheidene Cubanen slaagdeu e ""j de orie tot vier meter hoge a(scheidm. te komen, die hen van Castro ■chel^® De premier kwam mt dc autmaar tien palttiemannen duwden hem naar znex aan Amerika witien uoen, tien pumw.- muur wers straf zou met propagandist- t de wagen terug en vormotu «che oc^merken worden vermin-tu«sen Castro cn dc Cuba derd tot vijf jaar litie wist de premier ertoe le trengen 'weer in te stappen, ook al necen tic Cubanen: ..Wy willen met hem praten Een teel item, ran De Indische premier Neliroc. is in Karatsji aangekomen voor een offi cieel bezoek %-an vijf dagen aan Pa kistan. Hij zal met de Pakistaanse autoriteiten het verdrag over de verde ling van het water van de Indus te kenen. EES bovrn llusbmd aanwas «rbtfü van ho*e dm* tijden* hut *c»kketnd.» lanczaam in de richtmbr van dc /wartc Zee retrokkeii. terwijl het restant van dc depressie, die zaterdag btjvrt» Zuia-EtiRf- land, lag. tn Zuld-Frankrijk ia aangeko- ®rn. Op de oceaan «wam een krachtig icbled van de luchtürwk tot ontwtkkelinc Met verplaatste itch met jjrote J naar bet oosten, voorafgegaan i«»or ren koufront, dat vanmorgen Ierland bereik- tr*. Dit front ral morgen Nederland pause- ren en daarbij enige regen sero^/aken Achter het front bevindt /U*h drogere t polaire lucht, rodat In de loop van de daj van het westen uit weer opklaringen gijn U verwachten. Nudal a3iivai'keliik verscheidene ho- ,cl« hadden «ewelgerd de Cubaanse leider onUerdak te verlnin. elfder ure ooc een apparlemi nt voor hem gevonden, mede dank rit dc lu. -dhomst van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse /aken en de Tuei^Castru bij zijn hotel aankwam, werd hii werr toegejuicht.door zijn landgenoten, terwijl New torksc de monstranten kreten Heten horen als. .Castro, je bent een varken, n „ca naar huis, schooier!". De Ingang van het hotel werd bewaakt door een po litieman met een machinepistool In New York waren varun.vfcn al heel wat regeringsleiders sea-riveerci. die de opening van dc nieuwe zitting van dc aigcirene vergaderirtgy ar. de t VN zullen bijwonen. De Pootte pre- mier Gomoeika en dr Tsjechise1'!- pi e- sident Novotn.v waren de eer-ti i leider.'; van het communisttte'i-: hbk die in dc V.S. aankwamen EJ..1 hur i aankomst op het vliegveld Idlewild i deden zich geen incidenten voor. lid ran de Kowiolew de legatie ran Loemoemba naar de Ver. Naties, (ie 35-jarige Kind a heeft zich zondag dadelijk tmi 'icnkovist uit dc VerStaten, op het rliegveld Orly bij Parijs on der bescherming «ui de politie gesteld omdat hij vreesde tc wor den mishandeld of zelfs te wor den vermoord door een landge noot die met hetzelfde vliegtuig i.v gereisd. Hij zet te verwoeden, dat Kanza, die a an het hoofd stoat van Loemoemba's afvaar diging naar de VS'., zijn Kongo lese medereiziger berel heeft ge- geren hem te doden. Kinda. die de verzuchting slaakte dat de Kongolese politiek ie ingewikkeld was voor ;ei dat Kanza. een klant .ij" wasserij te Leopoldstad, hem had verzocht deel te willen uitmaken van zijn afvaardiging. Hij had eerder at een enkele maal dingen roor Kanza gedaan. Hij had het verzoek ingewilligd en zijn wasserij geslotan. Toen hij in New Yvrk was. hoorde hij van landgenoten, dal alleen zij de u-ettige regering van lleo. die was aangewezen door president Kasaroehoe. vertegen woordigden. Hij. een aanhanger ran Ktlsaraeboe. had tot dut ogenblik gedacht dat Kanza do president tiehaarzaan ide. f>« paar dagen laterzo zei hij, heul hij vernomen dat Kusavuclutc en Loemoemba niets meer Ie ver tellen hadden pr> dat een hem on bekende kolonel de nnicltf. in handen had. Kinda zei Kanza te hebben me degedeeld. dat hij naar Leopold stud trilde terugkeren, vttiai Knnzn had hem dal onder bedrri- linnen verboden Hij had zich neii onrtrr bcschermiiKj run de t .i'eri ken use politie i/rpbmf s! ."inrfn hoopt snoedib n teaitmrli enmlrlttlacl te kannen hernpe lUCll, klit CH" *-• resoluties van de Veiligheidsraad had gehouden. Door de houding va:i ae Belgen en door de trage evacuatie van de Belgische militairen was in Kongo een ..psychose"' ontstaan die gelei-J had net wantrouwen jegens de Europeanen in Kongo, waarvan zelfs de leden van de V.N.-strijdmacht hadden te iijden. Slim betreurde de komst van Russisch personeel en materieel voor militaire 1 doeleinden en hij verzocht de a '.ge mene vergadering dergelijke eenzijdige hulpverlening in naam vnn de vrede cn veiligheid te verbieden en de repu bliek Kongo uit te nodigen, niet te trachten dergelijke bijstand te krijgen zolang het hulpprogram van de V-N. wordt voortgezet. De afgevaardigde van Sauec"-Araoië merkte op. dat de V.N. zich niet als een staat in een staat" in Kongo kunnen nestelen en dat het zeer jammer is, dat cte heer Loemoemba „een grote nationale held", thans in moeilijke omstandigheden verkeert. Hij bes-hul digde België ervan eenzelfde rot te spelen als de Britten eens in Palestina hebben gespeeld, dit keer met als in zet het uranium van Kongo. De communistische landen echo-den het woord van Moskou, verklarend, dat alle moeilijkheden die Kongo thans kent. het werk van de kolonialistische landen zijn. De Tsjech Kuska verklaarde, dat het houden envan de spoedeisende zit ting „een samenzwering" was. De Bul gaar Tsiobanow zei. dat de Ver Naties zich hebben geleend voor medeplich tigheid bij de onzuivere taak van de kolonialisten in Kongo toen dezen de afscheiding van Katanga op touw zet- ten. De Roemeen Bruran beschuldigde Hammarskjoeld van inbreuk op de re soluties van de Veiligheidsraad. Secretaris-generaal Hammarskjoeld heelt in zijn antwoord op verschillen de beschuldigingen ten aanzien van het optreden van dc V.N. in Kongo gezegd dat het niet waar is dat hij de rege ringsleider van Katanga. Tsjombe. heeft gesproken zonder voorafgaand overleg met de centrale regering van Kongo Verder wees hij erop dat de troepen van de V.N. in Katanga voor het t'eit waren geplaatst dat Katailgese soldaten aan de grens stonden om de V N -macht tegen te houden. Het op perbevel van de V.N. kon geen geweld gebruiken en daarom bleef er niets an ders over dan mot Tsjombe tc gaan on derhandelen. aldus Hammarskjoeld. Het is niet zo. aldus de secretaris generaal. dat hii Loemoemba niet heeft willen ontmoeten. Het is juist omge keerd Over de beschuldigingen volgons welke het opperbevel van de V.N. geen hulp heeft willen geven aan de cen trale regering, zei Hammarskjoeld. dat geen enkel land de strijdmacht van dc V.N. mag gebruiken alsof zij de strijd macht van dat land is. Elke dag en bijna elk uur is het op perbevel vnn tie V.N. in contact ge- mot dat van het Kongolese leger de centrale regering. Dit contact vas meer dan overleg, het was samen- vi-'king. aldus Hammarskjoeld. Wfl v;m Het verloofde koninklijke paar wandelt in de tuin van het kasteel te Ciergnon. Door het verongelukken van een viermotorig militair transportvliegtuig van het type Douglas DC-6 zijn zondag <7 mensen om hel leven gekomen. Het toestel, dat 94 personen aait boord had 8S passagiers en een bemanning van 8 koppen stortte neer in het oer woud op het eiland Goeam in de Stille Oceaan. Het was op weg van For mosa naar San Francisco. De passa giers waren voornamelijk militairen en hun gezinsleden. De zeventien inzittenden die er het leven afbrachten, liepen voor hei merendeel zware verwondingen op. Het toestel was het eigendom van de World Airways, maar gecharterd door de Amerikaanse strijdkrachten voor het vervoer van militair personeel Het ongeluk gebeurde kort nadat hel toestel na een tussenlanding op Goeam was opgestegen. Volgens ooggetuigen ontstond er een brand, die gevolgd werd door een explosie. Daarna vlaag het tegen een heuvel. En al liep men met deze juichtoon op ïijn minst enkele maanden op de tjjd vooruit, er werd duidelijk mee re- illnstreerd hoezeer de Belgen ernaar hebben verlangd weer een koningin in hun midden te krijgen en hoezeer Dona Fabiola in weinige ogenblikken de har ten van de wachtenden voor het hek wist te verooveren. Ciergnon, een nietig stipje in de Bel gische Ardennen, was zaterdag zichzelf niet. Het inwonertal, al sinds jaar cn dag driehonderd, was verdubbeld; de burgemeester had zijn iwarte pak aangetrokken (en dat wil in Ciergnon toch waarachtig wel wat zeggen)' het vee moest zichzelf maar zien te red den. Nu was het de grote dag: de bur gers van Ciergnon zouden immers als de eersten in den lande (de ministers en de journalisten buiten beschouwing gelaten) de koning en zijn verloofde zien. De nacht van vrijdag op zaterdag is kort in Ciergnon. Al heel vroeg staan de mensen van bet dorp bij het hek van het chateau, aan de wegsplitsing Villers-sur-Lesse/Rochefort, om toch vooral maar niets van de grote gebeur tenis te missen. Vooraan de kinderen van het dorpsschooltje onder de hoe de van twee nonnen, erachter alle an dere mensen van Ciergnon, die maar bij het werk gemist kunnen worden. Elke auto. die over de natte weg komt aanrijden een voor het hek af remt, brengt beroering onder de me nigte. Teleurstelling ook, want al zyn persfotografen en filmoperaturs in Ciergnon een bezienswaardigheid, zelfs een paar honderd persvertegenwoordi gers zijn nog altijd geen Dotia Fabiola. Naarmate de tjjd voortschrijdt, het aanta] persauto's langs de weg een steeds indrukwekkender aantal gaat vormen en de geschatte waarde van het materiaal van de fotografen al lang in cijfers met vele, vele nullen wordt uit gedrukt, groeit de ongerustheid onder de inwoners van Ciergnon. Nog steeds geen koninklijke auto en de wijzer van de klok is toch al dicht in de buurt van het cijfer elf het uur nul voor de journalisten die uit alle delen van Europa hier zijn samengestroomd. Eif uur; nog steeds niets te zien. be halve auto's die nog steeds maar meer rotograLm en journalisten brengen. Kwart over elf: het hek gaat open en de kinderen, tuiltjes bloemen in de hand. worden binnengelaten., met de nonnetjes. Nu zal het gebeuren. Om tien voor halftwaalf. als de kin deren keurig aan weerszijden van de oprijlaan staan opgesteld, gaan de hekken weer open. De fotografen mo gen naar binnen en lopen de rijkswach ten ongeveer onder de voet. Een paar pseudo-pers vertegenwoordigers. die niet de vereiste papieren kunnen to nen. worden kort en goed weer buiten het hek gezet. Dan wordt het leger fo tografen afgemarcheerd over de mod derige oprijlaan. Itritse scleerden zullen medewerken iti de besturing van een Amerikaans ruimteschip, dat een vlucht rondom de maan zal maken. In het park van het kasteel te Cievpnon, V.l.n.r. koning Boudëwijn. de moeder van Dona Fabiola. voor haar prinses Marie Esmeralda dochter van prin ses Lilians en koning Leopold Dona- Fabiola, prinses Liliane, Don Gon- zalo broer van Dona Fabiola voor hem prinses Marie Christine dochter van prinses Liliane en koning Leopold en ten slotte koning Leo pold. Dit valt te tezen in telegrammen die het Amsterdamse politiepersoneel za terdag aan de voorzitter ven de afde ling Amsterdam van de Centrale van Politieorganisaties (C.P.O.) heeft ge zonden. In de telegrammen wordt verder opgemerkt, dat men met te leurstelling heeft kennis genomen van de resultaten der bespre kingen die vrijdag zjjn gehouden tus sen de interdepartementale commissie „Herziening Bezoldiging Politieperso neel" en de vakorganisaties van de politie. Met de in de telegrammen gebe zigde uitdrukking „aangekondig de maatregelen" wordt gedoeld op wat in een circulaire stond die kort geleden aan alle bondsleden is toegestuurd; de hoofdbesturen merk ten in de bedoelde passage op: „Wij menen er goed aan te doen u erop te wijzen, dat, indien onverhoopt 'de besprekingen !ot generlei resultaat zullen leiden, alle door de feiten ge rechtvaardigde acties ttj r verkrij ging van onze rechten zuilen worden, ondernomsu. Dat oc hoofdbesturen hieraan ieidiug zuilen geven en die nen te geven, spreekt voor zichzelf'. Zn een to;iielitin.ï op rie besprekin gen van vrijdag heen ae voorzitter van de Nederlandse Politieblad tN.V.V.) gezegd, dat her antwoord op stellin gen en argumenten, door de tonden aangevoerd, met direct kun worden vernomen, omdat minister Toxopeus niet aanwezig was. De commissie; „Herziening Bezoldiging politieperso neel" heeft beloofd, de opvattingen vart de bond rez'113.11 eeks ter kennis van de ministers te brengen, dus niet via de centrale '.omniissie voor georgani seerd overleg, opdat de regering zo snel mogelijk haar oordeel kan bekend/ maken. Daatoo hebben de bonden ge zegd, te verwachten, dat de regering in de eerstvolgende kabinetszitting haar antwoord zim vaststellen. Deze uiteenzetting bleek voor vele politiemensen, voora, m Amsterdam, niet voldoende bevredigend. Velen wilden zo spoedig mogelijk tot actie overgaan, om de voorMeüen van de bonden kracht b j ïe etten. Anderen daarentegen zagen slechts heil in stap pen langs geheel legate weg. ,n geza menlijk overiog heeft het hoofdstede lijke politiepersoneel daarom de tele grammen naar de voorzitter van do C.P.O. gezonden. In de C.P.O. werken de Nederlandse Politiebond (NVV) de Bond van Christelijke Politieambte naren in Nederland (C.N.V.) en de katholieke politiebond „St. Michael" (K.A.B.) samen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1