T roonrede Minister kondigt in Miljoenennota aan: Fiscale maatregelen op termijn Castro New in rep brengt York en roer m OVERLEG over SALARISSEN AFGEBROKEN J&t J SUBSIDIES OPNIEUW LAGER Begrotingstekort 539 miljoen Twee prinsessen reden mee naar Ridderzaal Gejuich klonk op langs hele route Koopt op tijd uw zekerheid Vs Het Q Vrij houd /CTX Zo"op NATIONALE Zont""h' LEVENSV if€SEKERI N S-BANK r NEVEDA breiboek is uit! 8 O0SDAG 20 SEPTEMBER 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4706 V. _y v_ Directeur: H, DE RUIG Hootrireriacteur: Dr J. A. ti. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) 1NISTER Zijlstra heeft hedenmiddag de Tweede Kamer de Rijksbegroting 1961 aangeboden. Tegelijk met de begroting en de Miljoenennota heeft de bewindsman een aantal fiscale wetsontwerpen ingediend. Hierin is de voorkeur van de re gering voor vermindering der fiscale druk neergelegd. De belastingverlaging gaat echter niet op 1 januari 1961 in. De ingediende belastingvoorstellen betekenen een verlaging van de fiscale druk van f 500 miljoen per jaar. Wanneer de conjunctuur het toelaat zal de regering per 1 juli 1961 de loon- en inkomsten belasting verlagen. Aan verlaging van de subsidies is opnieuw aan dacht besteed. In de begroting voor 1961 zijn de agrarische en huursubsidies met 170 miljoen verminderd. Ah (Van een onzer redacteuren) Het overleg over de salaris herziening voor militair perso neel bjj land- en luchtmacht be neden de rang van tweede luite nant is afgebroken. Er kon geen overeenstemming worden bereikt. De organisaties van onderoffi cieren achtten de voorstellen van de regering onaanvaardbaar. Verbeteringen konden niet in de voorstellen worden aangebracht, daar de regeringsdelegatie in het georganiseerd overleg geen on derhandelingsbevoegdheid bezat. Uitkering CVan onze Haagse redactie Van/middag tegen 'één uur is de spanning An de koninklijke resi dentie in Den Haag verbroken: op het Malieveld dreunden sa luutschoten, de deuren van het paleis, aan het Voorhout toerden geopend en, toegejuicht door dui zenden, namen de Koningin,, de Prins en de prinsessen Beatrix en Irene plaats in de met acht paar den bespannen Gouden Koets. De rit naar de Ridderzaalwaar H.M. de Koningin cle zitting der State n-Gener aal opende met het uitspreken van de Troonrede, werd een ware zegetocht: gejuich weerklonk langs heel de route. De stoet „Deur dicht" Blijspel Bi NNENVERINGBED SCHUIMRUBBERBED Ontvangst HSIBWa»; wirt* ie maatraat as relet. llATgo id u Poscou» ilia Poettaro Mo titsue laacnteodJenxt abonnementen lU.au19 30 oof Zeterdagf. 17—18 ntsi Teltafooo 118700. au^eenapJem 1 Telefoon Ï83487 <3 U|mb: Pogtbuf 1091 Postgiro No (24387. KlxerrtentHenst 18.S019.30 Telefoon 382389 SnuTwen 132 Tele! (579. otllIr,,.Thorn»* Renopfwrtraat 8 Telef. 85451. »honn»m«it»prtt» «rif oer wrelr' 9.59 oer maand I IJ» oer Jrwartaal. Lo**? nunrri^ 16 e*»ift VewchHnt {otterdam: i-Grarenhoge OorttrecBt: Schiedam: (Geldig tot woensdagavond) ONBESTENDIG Half- tot zwaarbewolkt met tijdelijk regen. Matige lot krachtige, aan de kust krachtige tot harde wind, in hoofdzaak tussen noord en west. Vrjj koud. Morgen: Zon oi» Onder: 6.24 18.42 Maan op: 6.45 Onder: 19.03 EEN Troonrede die in het tweede jaar van een kabinet uitgespro ken wordt, zal niet zo licht veel nieuws brengen. Veel van wat in deze Troonrede die wat taal en stijl betreft heel wat aantrekkelijker is dan haar voorgang sters wordt aangestipt, was ook al bij de regeringsverklaring in het voorjaar van 1859 en bij de vorige Troonrede aan de orde. Het beschouwende gedeelte over de aanvankelijke resultaten van het be leid en de financiële paragraaf, die in de Miljoenennota uitgewerkt wordt, zijn het belangrijkste. j p. E regering zal steun geven aan U voorstellen die de eenheid van ge heel vrij Europa, ook in politiek op zicht, bevorderen. Wij nemen aan dat de regering hiermede ook bedoelt dat de Europese politieke eenwording zich zal voltrekken met de Europese ge meenschappen als politieke hoekste nen. De Nieuw-Guinea-paragraaf uit de Troonrede komt ons voor bevredi gend te zijn. Terecht mag de regering zich er ver heugd over betonen dat de gedifferen tieerde loonvorming aanvankelijk goed is geslaagd. Een voorontwerp-loonwet, waarover in de vorige Troonrede ge zwegen werd, is op weg naar de S.E Jl. Over de financiën spreken wij ver der bij ons commentaar op de miljoe nennota. De financiële toestand is niet kwaad. Een belastingverlaging op termijn wordt aangekondigd. Alleen bedreigt ons bij de heersende hoog conjunctuur altijd het gevaar voor de overbesteding. Op dit gebied liggen „Jantje huilt" en „Jantje lacht" al tijd benauwend dicht bij elkaar. Dit za! stellig een der hoofdzorgen van de regering zijn. Dat er verruiming van het gemeentelijk belastinggebied zal komen is een belangrijke zaak. Met name voor de gemeentelijke autono- BELASTINGDRUK MINDER (500 miljoen gulden per M' mie. ERKEUGEND Is de omstandig heid dat de bouwpolitiek der re gering, waarbij de bouw van woningen in de goedkope huurklassen^door par ticulieren webd gestimuleerd/zulk een verrassend succes blijkt te zijn. Zulks legen de Cassandra-getuigenissen der socialisten in. Wel hopen wij dat de re gering speciaal voor de probleemge bieden de nodige souplesse zal be trachten teneinde daar de woning bouw op een hoger peil te brengen dan thans het geval is. De regering wijdt een speciale pa ragraaf aan de jeugd. Het beleid der regering blijft gericht op een maat schappelijke en bestuurlijke orde, die de mens in staat stelt zich zo goéd mo gelijk té ontwikkelen. De Troonrede ge waagt in dit verband van-„goed opge leide mensen, die in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen en die eerbied hebben voor de persoon en het belang van de ander". Het verheugt ons dat hier niet alleen het technische aspect, maar ook het geestelijke as pect van de vorming naar voren wordt gebracht. DEZE Troonrede wordt uitgespro ken onder verhoudingen op inter nationaal gebied, die nog voortdurend achteruitgaan. Terecht spreekt de re gering daarover in sobere woorden. We zijn het ons maar al te goed bewust. Daarom is de bede aan het slot om te mogen werken tot zegen van ons Rijk en, zoveel in ons vermogen ligt, voor de wereld, een bede die onze hartelij ke instemming heeft. (Advertentie! meer dan 100 patronen w.o. 40 in volle kleuren Vraag uvv winkelier of stuur een postwissel/postgiro (no. 301655) aan de Leidsche Wolspinnerij N.V., Zoeter- woudseweg 3, Leiden. N INDS gisteren is boven het vasteland van West-Europa de luchtdruk be- gedaald. Er ontstonden enkele de- pressjekernen, die zowel in ons land als in België en West-Duitsland veel regen heb ben gebracht. In bijna de gehele pro vincie Overijsel viel 30 mm of meer. Een Pogedrukgebied op de oceaan, waarvan Jet centrum in de richting van Spanje beweegt, heeft zich over de Britse eilanden uitgebreid. Aan de rand van dit hogedrukgebied is een krachtige tot harde noordwestelijke jvlnd opgestoken, waardoor onstabiele po- hJre lucht wordt aangevoerd. Deze lucht .Jftl ook Nederland binnendringen. In ver band hiermede moet de eerstkomende da- op tamelijk koud en onbestendig weer borden gerekend. In verband met de hoogconjunctuur acht de minister van Financiën het noodzakelijk van de rijksbegroting 1961 een conjuncturele tegendruk te doen uitgaan, Het jaar 1961 zal name- lij1" voor onze nationale economie moeilijk worden. Een te sterke opvoe ring van de bestedingen zal n'et nala ten haar weerslag te hebben, op prijs- en kostenpeil en ten slotte op de be talingsbalans en op de deviezenreser ve. Evenals vorig jaar maakt minis ter Zijlstra in zijn begroting duide lijk. dat hij een stijging van hét uit apiWotl Mne+TOnff V/ïlA' gavenpeil nastreeft, die achterblijft bij de stijging van het nationale in komen. De uitgaven die samenhan gen met de rijkstaken "(onderwijs b.v.) en de uitvoering van urgent geachte plannen (b.v. deltawerken) zijn op een wat langere termijn be zien. nl. over een periode van 196l t.m. 1963. De compensatie voor de onvermij delijke verhoging der uitgaven wordt gezocht in een daling van de subsidies. Het gemeentelijk belastinggebied zal worden verruimd, hetgeen het rijk op 100 miljoen per jaar komt te staan. De algemene belastingherziening zal 65 miljoen per jaar vragen. In de miljoenennota wordt aangekondigd: verder IHet bouwen van 80.000 woningen, waaronder 32.500 (40.000), welke ten laste van de begroting zullen worden gefinancierd en 32.500 wo ningen -welke zullen worden gesubsi dieerd op grond, van de premie- en bij- dragen-beschikking woningbouw 1960. 2 Een verhoging van "net defensie plafond van f 1850 miljoen met ƒ55 miljoen als gevolg van de loon maatregelen in 1960 en met 8 mil joen wegens verhoging van de toela gen der militaire pensioenen. 3 Het permanent maken van de tij delijke verhogingen van het bij zonder invoerrecht op benzine, de mo- torrijtuigenbelasting voor dieselauto's _.iZ„ het tussen- en weeldetarief van de omzetbelasting op televisie-toestel len, de omzetbelasting op personenau to's, motorrijtuigen en banden (de laatste onder gelijktijdige verlaging van het tarief van 20 procent tot 18 procent) 4 Verlenging, van de tijdelijke* ver hoging var. het tarief van de ven nootschapsbelasting van 40-43 procent tot 44-47 proeent, met dien verstande, dat deze verlenging op een bij Kon. besluit te bepalen tijdstip ongedaan kan worden gemaakt. Op hetzelfde tijdstip zal dan de verlaging van de investeringsaftrek van tweemaal 8 procent tot tweemaal 5 procent per manent worden gemaakt. (N.B, De tijdelijke verhogingen on der 3 en 4 genoemd waren in dec. 1953 oorzaak van de breuk met de so cialisten) j» Verlenging van de tijdelijke vrij- i) stelling van de omzetbelasting voor sigaren met drie jaar en het on gedaan maken van de tijdelijke verho ging van de omzetbelasting op sigaret ten en de tijdelijke verhoging van het tarief van de vermogensbelasting. Voorts wordt de omzetbelasting op boter per 1 jan. a.s. afgeschaft. De laatste maatregel houdt ver band met de wens der regering ook harerzijds een bijdrage te leveren de opbrengstprijs van de melk te verho gen. 6 Subsidiëring van agrarische pro- dukten tot een bedrag van 306,6 miljoen 383,3 miljoen). Hiervan is 230 miljoen 275 miljoen) bestemd voor produeentensubsidie op melk. Uitgaven ten behoeve van N,~Gui nea ten bedrage van 97 miljoen ",8 miljo ten behoeve van Suri name en de Ned. Antillen f 25 mil joen 37 miljoen) en ten behoeve De Rijksbegroting 1861 sluit met een tekort van f 539 miljoen (ge raamd tekort 1960 f 579 miljoen) - De uitgaven voor de gewone .dienst be lopen f 7.765 (f 7.643)c nüljoën,-voor de buitengewone dienst f- f 1.897 (f 1.902) miljoen. De middelen voor de gewone dienst worden geraamd op f 9.058 (f 8.391) miljoen, voor de buitengewone dienst op f 410 (f575) miljoen. Het tekort op de gehele dienst is dus f 194 miljoen. Er zijn echter een aantal additionele posten, waardoor het tekort zal oplopen tot het bovengenoemde bedrag van f539 miljoen. Chroestsjew "wuift na zijn aankomst In New Vork naar journalisten, die hem bij de haven opwachten. DUIZENDEN ZAGEN DE GOUDEN KOETS van overige landen 99 miljoen)). 102 miljoen Hogere uitgaven voor het hoger onderwijs en de waterstaatswer- ken alsmede hogere uitgaven voor so- 11 dale zorg. De begroting van fociale H Zaken is ruim 100 miljoen hoger li dan het begrotingscijfer voor 1960. De: gestegen uitgaven hebben vnl. be trekking op de uitgaven voor sociale zekerheid (inclusief wachtgelden en pensioenen). (t Stijging van de nationale schuld van 612 miljoen (geraamd) in 1960 tot 643,3 miljoen voor de gewo ne dienst en 398.1 miljoen (geraamd) tot 403,2 miljoen voor de buitenge wone dienst. IA Stijging Van de uitgaven voor ra- f" dio en televisie met 14,4 miljoen Minister Zijlstra is sereed met zijn be groting. Hij doet de miljoenennota in het bekende koffertje. Door de mislukking van het over leg is een nogal précaire situatie ont staan. De regering heeft immers de voorstellen ingediend mede met het oog op de werving van militairen per 1 januari 1961. Zoals bekend is het de bedoeling daardoor een verkorting van de diensttijd mogelijk te maken. Het lijkt niet uitgesloten, dat de regering nu zal besluiten de voor gestelde salarisschalen toch met in gang van 1 oktober in te voeren, zo als aan de organisaties was voorge steld. In het georganiseerd overleg werd wél overeenstemming bereikt over de uitkering van 15 per maand, bedoeld ter compensatie van de reeds twee jaar bestaande achterstand in salaris. Dit oedrag zal worden uitgekeerd over de maanden januari tot en met september I960. Verwacht wordt het nog in de loop van deze maand zal worden uitge keerd. Aan de kant van de organisaties van onder-officieren bestonden ernstige bezwaren tegen de voorstellen. Een belangrijke grief was dat juist de laag ste en dus de meest kwetsbare groe pen er het slechts af kwamen. Er was n.l. geen vast percentage voor de salarisverhoging voorgesteld. Het ging over de nogal ingewikkelde regeling, die tot salarisverhogingen van onderling sterk uiteenlopende per centages zou leiden. In de praktijk kwam het erop neer, dat juist de lagere rangen dikwijls met zeer lage percentages uit de bus zou den komen. Onaanvaardbaar acht men ook de voorstellen voor het technisch personeel, waarvoor nu aparte salaris schalen gelden. Voor deze groep waren de regerings voorstellen bepaald niet gunstig. Daar in wacht zelfs, zo werd ons verzekerd, een overbruggingsregeling opgenomen om te voorkomen dat het technisch personeel nog in salaris zou achteruit gaan. De argonisaties blijken te hebben ge weigerd zich onder druk te laten zet ten door het feit, dat de regering zo snel mogelijk met haar wervingsacties wil beginnen. Reeds vroeg in de morgen heerste er in het hart van de residentie een onge wone drukte. Treinen en bussen voer den duizenden aan. Ook de getrouwen waren er weer, de mensen die er niet voor terugschrikken voor het krieken van de dag een plaatsje te veroveren, liefst op een strategisch punt, voorzien van klapstoeltjes, lectuur (of breikous) en leeftocht. De grootste drukte concentreerde zich bij het paleis aan het Lange Voorhout, waar de stoet werd ge formeerd. Op verscheidene punten concerteerden militaire muziekkorp sen. Natuurlijk ontbraken vandaag ook'niet de „burgerlijke muzikanten" zoals harmonica-spelers, violisten en liedjeszangers. Acrobaten vertoonden hun kunsten en verkopers van stoel tjes en van andere middelen „om zich groter te maken", deden goede zaken. Naar gelang de ochtenduren verstre ken kreeg Den Haag dat vertrouwde beeld van Prinsjesdag, vol afwisseling en spanning. Dit werd de dag van de Gouden Koets, van gala-uniformen, blinkende sabels, glanzende rijtuigen, trappelende paarden, gepoederde prui ken onder driekante steken, dag ook van vlagvertoon van muziek en tradi ties. Op talrijke plaatsen waren tribunes gebouwd waarop men in vele gevallen tegen goed geld een plaatsje had weten ie verkrijgen. Verscheidene plaatsen wa ren gereserveerd voor buitenlandse gas ten of voor speciale genodigden. Zo had de burgemeester van Den Haag een aantal ambtgenoten uit den lande een goede gelgenheid geboden om de stoet gade te slaan. Rondom de fontein met het kleine beeldje van graaf Willem II op het Binnenhof speelde zich omstreeks een uur ett schouwspel af dat altijd ..weer-boeit en ontroert: de, aankomst van onze vorstin en het betreden'van de Ridderzaal onder.de tonen van het Wilhelmus. Negen ruiters van de Haagse gemeen tepolitie in ceremonieel tenue, gevolgd door de hoofdcommissaris van politie en zijn adjudant, gingen aan de stoet voor af. Hierna volgden een rijknecht-majoor en twee rijknechts te paard een detache ment der koninklijke marechaussee in ceremonieel tenue en daar achter de koninklijke militaire kapel met een compagnie garderegiment grenadiers. Feestelijk en indrukwekkend was ook weer de cortège van rijtuigen met ia keien gaande naast de portieren. Eerst de ceremoniemeester jhr. D. G. de Graeff, vervolgens de vier oudste ka merheren, te weten: mr. E. L. M. H. ba ron Speyart van Woerden, jhr. mr. C. Dedel, mr. dr. K. P. .van der Mandele en mr. R. Romer. Daarna kwamen de groot-officieren, t.w.: mr. W. C. baron Snouckaert van Schauburg. mr. J. C. baron Baud, jhr. mr. dr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. In vólgende rijtuigen (met twee paarden bespannen) hadden plaats ge nomen de grootmeesteres H. E. mevr. M. L. J. D. van Wickevoort Crommelin geb. jkvr. Teixeira de Mattos en de dame du palais mevrouw W. A. Repe laer van Driel geb. Van der Willigen. In het laatste rijtuig de opperceremo- niemeester, vice-admiraal b.d. N. A. Rost van Tonningen. Voorafgegaan door rijkspolitie te paard kwam de gouden staatsiekoets met de Koningin en de Prins en de prinsessen Beatrix en Irene. Zij beant woordden de enthousiaste toejuichingen van het publiek met vriendelijke lach en innemende handgebaren. Tot de vertrouwde figuren op deze tocht naar de ridderzaal behoort de ad judant luitenant-kolonel vlieger mr. R. J. E. M. van Zinnicq Bergmann en de luitenant kolonel C. C, Geertsema. Zij reden ter rechter en ter linkerzijde van de staatsiekoets. Daarachter kwa men dan de overige adjudanten luite nant-kolonel J. J. L. baron van Lynden, lt.-kol. jhr. mr. M. W. C. de Jonge en majoor J. Ie Heux. Een man kon men weer „overal en nergens" zien, nl. de eerste stalmeester, majoor W.F. K. Bischoff van Heems- De impulsieve Cubaanse premier Fidel Castro is gisteravond hogelijk verontwaardigd zijn New Yorkse hotel uitgestormd en heeft, r.a een spoed- bespreking met secretaris-generaal Hammarskjoeld, met ziin delegatie één hotel in Harlem betrokken. ffc Het bestuit van de gebaarde premier om aan te kloppen bij het ..Waldorf Astoria van Harlem" eindigde na een spannende avond, die door de HeW Yorkers ademloos werd gevolgd. Uitroepend, dat hij zo nodig zijn tenten in Central Park zou opslaan, begaf Castro zich van het hotel Shsl- burne acht straten verder naamde wolkenkrabber van de Verenfgite Naties. Castro beschuldigde de hotél- Leiding van het maken, van „onaan vaardbare onkostennota's. De eigenaar van Shelburne, Spatz, noemde" (ie drukte die Castro maakte een propa gandastunt om de Verenigde Staten en de Verenigde Naties in diskrediet te brengen. i,-,\ Spatz had toegestemd in het opne men van de Cubanen op dringend;ver zoek van het ministerie van Buiten landse .Zaken en de Verenigde Naties, omdat andere hotelsniet thuis had den gegeven. Op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie in de hal van.: het hotel zei Castro, dat de nota van. 10.600 dol lar die Spatz hem onder de neus'ge houden had, de deur had dichtgedaan. Spatz gaf toe dat hy van de Cubanen vandaag de tweede helft van tierrduD zend dollar had verwacht. De eersti. vijfduizend heeft hij al gekregen. Hij zei, dat de Cubanen hem-een' Cubaans waardepapier hadden willen geven, maar dit had hij niet aangenomerv„cwn- dat het er als een vervalsing uitzag'i. Castro, gekleed in zyn traditionele battledress, betrad het gebouw van de VAT. zonder incident. Hij sprak gedu rende 45.minuten'met secretaris-gene raal Hammarskjoeld en at vervolgens een' hapje in de exclusieve. South Lounge. - Hierna ontstond een tweede confe rentie, waaraan ook werd deelgenomen door de ondersecretaris-generaal, dr. Ralph Bunche en Hamma rskj oeld' f. persöonlijke secretaris Gordier, In' demegerwijk Harlem, heeft <2astrb zijn oog laten vallen op het Theresa- hotel, het gróótste negërhótel va,n r:de Verenigde Staten, met 300: bedden. t In de hal van Shelburne had Castro gezegd: „Ik ga au" rechtstreeks naar, Verenigde, Naties. Ik bjijf er art ver wacht er onderdak te vindén. Ik 'iaat mijzelf niet bestelen van geld, dat aan het Cubaanse volk i toebehoort," f In het gebouw van de V(N; noemde de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Berding de. hele vertoning rond Castroeen 'stuk m"drie akten meer blijspel dan drama",-) De kwestie was, zei hij, of - Castro in het negerhotel dezelfde veilighe'd zou kunnen worden geboden als -in Shelburne. Het' Theresa-hotel iigt in een dichtbevolkte buurt. Men had zich verstaan met de New Yorkse hoofd commissaris van politie, Kennedy,die „eindelijk, maar met tegenzin, zouïór- gen voor bewaking". Castro's humeur was beter gewor den, maar hij schoof verder commen taar af tot „manana", morsen. ;Hij poseerde voor de fotografen en zei alleen, dat hij op Amerikaanse foto's zo onvoordelig uitkomt. (Advertentie) .'.(A H A Z ET-FA 8 R f E K E N lEVfNBERGgN kerek. Zijn plaats in de stoet is namelijk altijd vrij. De vorstelijke personen werden aan de Ridderzaal begroet door een cpm- missie uit de vergadering. Zij betraden de zaal, voorafgegaan door de ceremo niemeester, acht kamerheren, de groot- officieren en de opperceremoniemeès- ter. Traditiegetrouw kondigde de ceremo niemeester de komst van de Koningin, aan. Heel de verenigde vergadering stond recht en buiten wachtte het volk.. Het zou nog één keer juichen en "jiójg. eenmaal de Gouden Koets zien, als'dë- zelfde stoet zich terug naar het paleis zou begeven. ij En zo gebeurde het ook. Een volks feest volgde, want Prinsjesdag omvat méér dan opening van de Staten-Genë- raai. Den Haag maakt er altijd een feest van r Advert en.tlei /•N

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1