Deze situatie Minister in Toxopeus Tweede Kamer: vHuurdersopstandte Londen eindigt in complet IDemonstranten opgeruid Opstand in Cuba tegen Castro Ze weten heus wel wat ze willen Socialisten doelwit van felle kritiek Salan mag niet terug naar Algerije Nieuwe overstromingen j in Noord-Italië Tc LEGER VAN BOBBIESSTOND MACHTELOOS V In opdracht Twee Amerikanen in O.-Europa verdwenen Ouders van Powers in New York Generaal iri Parijs onder bewaking Regeringsleiders bij Eisenhower r DODENCIJFER TOT 51 GESTEGEN VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1960 V. Directeur: H. L>E RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4711 "V m 11 11 flnnr efimmunisten ri1 OT middernacht heeft de Lon- dense politie in de -stadswijk St. Pancras slag geleverd":tegen ongeveer tweeduizend Britten, die met stokken, vuurwerk,kiiuri vuisten en hun mond betoogden tegen de huisuitzetting van Don Cook, de oud-parachutist, die vier weken lang zijn flatje in staat van beleg had gehouden. Vijfhon derd bobbies en rechercheurs heb ben de hardhandigste rel beleefd die Londen in de na-oorlogse ja ren heeft aanschouwd. Wraak Verwarring Regenbui Onderzoek Verbazing Onderhoud met Chroestsjeiv? Mr. Toxopeus verheelde niet, dat zijn persoonlijk contact met de bevolking van Nieuw-Guinea niet zo groot was geweest. Maar hij hoopte dat spoedig te veran deren. Toch, durfde) hij zich vol vertrouwen over de capaciteiten van de papoea's uitlaten. Genoeg vertrouwen had de bewindsman ook, naar hij zei, in de Neder landers die met papoea*s zich inspannen, om het experiment, met. de instelling van de Nieuw- Guinearoad ondernomen, te laten slagen. Scherp keerde mr. Toxopeus zich tegen de socialist De Kadt. Ik had vanzelfsprekend niet ver wacht, al hoopte ik in mijn op timistische ogenblikken het te gendeel zei hij, „dat de ge achte afgevaardigde een goed woord sou overhebben voor het wetsontwerp dat in de Kamer aangeboden is. De uitlatingen van de geachte afgevaardigde waren echter zodanig, dat wie getwijfeld mocht hebben aan de goede be doelingen van de Nederlandse re gering, reden heeft, na hetgeen de heer De Kadt heeft gezegd, zijn twijfel in ongeloof te doen ver keren". „Met enige afwezigheid van be scheidenheid" had de heer De Kadt volgens de bewindsman zijn stelling, dat het afwijzen van een speciale commissaris door de re- rering hetzelfde is als het afwij zen van enige versnelling in het democratiseringsproces, als de enig juiste geponeerd. Zeer gebelgd Zie verder pag. 7, 6e kol.) ,Niet gewijzigd Gevolgd Rivieren wassen Storm in liet oosten 4 Wtttc d« Wltnatrgat 33 reist U871K! t« 14 Poetoua 1113 Posteiro No U4313 flLlacntendienïi aöimnementen Ssawisso uur 2at«rd«t 1718 uur Telefoon 11SÏUO aureeiwpiein 1 Telefoon 188497 <8 ut non' Posthu» 1091 Posrtppp NO 424887, Klantendienst 18 3d—19 30 Telefoon 382580 Sotitwee 131» Telet 4570 TTioen»» Kerr»f««traat 8e— Telef 65481, Ahonnementspril* 41 oer* nee wee* 2 68 oer mRanfl -*• oer kwartaal. Lc» nummer» 18 cent Verwhllnt inreltlU A (otterdam: i-Graven ba se Dordrecht: Schiedam: J Thotiuh (Geldis tot zaterdagavond) WEERSVERBETERING Aanvankelijk plaatselijk enige regen, later opklaringen, vannacht hier en daar mist, overwegend zwakke wind en weinig verandering In temperatuur. Morgen: Zon op: 6.28 Maan op: 10.21 Onder: 18.35 Onder: 20.29 Hoofdredacteur: Ur J A H J S BRUINS SJLOT VERLEDEN vrijdag hebben we naar voren gebracht dat onder antithese moet worden verstaan de te genstelling tussen het van God af vallige en het op God gerichte denken en handelen. We gaven toen aan dat deze antithe- ge-gedachte vaak verkeerd verstaan is door tegenstanders en overtrokken werd door voorstanders. De Chr. organisatie was volgens de gedachtengang van Kuyper niet een belichaming van de goede kant van de antithese, maar een hulpmiddel om het op God gerichte denken en hande len te stimuleren tegenover het van God afvallige. r rN de verantwoording die het 1 V.P.R.O.-project geeft van zijn plan tot een nationale omroep, gaat men er van uit dat het beginsel der an tithese als achtergrond van wereldbe- gchouwelijke gescheidenheid het po litieke en sociale leven in Nederland niet meer in die mate beheerst als in ie 19e eeuw het geval was. Dat wordt door ons samengevat als volgt toegelicht: 1. Het rationalistisch positivisme van de 19e eeuw is goeddeels verdwe nen. 2. De emancipatie van Rooms-Katho- lieken en gereformeerde „kleine luy- den" heeft zich voltrokken (onder wij s-paeifieatie) 3. In oorlog en bezetting is ons volk gaan beseffen hoeveel onze onder scheiden volksgroepen gemeen heb ben, met name tegenover de moderne totalitaire bedreigingen. 4. In deze situatie heeft het begrip antithese veel van zijn actuele beteke nis verloren. Niet in een defensief iso lement, maar met een profetisch ge tuigenis moet het Christendom in een ontkerstende wereld staan. Niebuhr, Barth en Maritain hebben het geloof in organisaties op de grondslag van christelijke dogmata ernstig geschokt doch de noodzaak van een christelijke inspiratie, van een individueel getuige nis onderstreept. Papoea's moeten zelf beslissen over hun zelfstandigheid HETGEEN hierboven onder 1, 2 en 3 is gesteld is in belangrijke mate juist Wij zouden daar echter wel bij willen zeggen dat toch tegenover de totalitaire bedreigingen, waar ieder op zijn manier tegen is, het religieuze ele ment in de afweer beslissend is. En de tegenhanger van het totalitaire regi me, de democratie, wordt in het westen in toenemende mate een zwakke zaak juist omdat de christelijke benadering van de staat en van het begrip vrij heid gaat ontbreken. Mede daarom kunnen wij niet ak koord gaan met de stelling dat in de ze situatie het begrip antithese veel van zijn actuele betekenis heeft verlo ren. Om te weten wat „deze situatie" betekent, zal er toch een religieuze waardering van onze tijd moeten plaatsvinden. Deze ontbreekt in het geschrift van de V.P.R.O. Wanneer men-dat zou gaan doen, zou al spoedig blijken hoezeer de gedachten uiteen gaan. Dat de antithese-gedachte bij velen niet meer leeft, bij wie ze wel zou moe ten leven is helaas waar. Men is ge neigd veel zeer relatief te zien. Er zijn ook velen die zo gedesillusioneerd zijn van en bang voor alles wat er gebeurt dat de interesse verdwijnt. Maar de vraag of de antithese ac tuele betekenis heeft hangt daar niet van af. ïn Kuypers tijd leefde de anti these ook bij velen niet. Maar omdat Kuyper begreep dat de Christenen om hun juiste plaats in het leven in te ne men zich de antithese bewust moeten tijn, heeft hij dat begrip zo naar voren gebracht. Het is in deze tijd niet anders. Wijd verbreid is de gedachte dat onze tijd een na-christelijke tijd is. Wat is dat anders dan het stellen van de antithe se? Nu niet door Christenen, maar door niet-Christenen. Antithese betekent geen defensief isolement. Naast de antithese stelde Kuyper de gemene gratie. Christelijke organisatie staat niet tegenover de noodzaak tot profetisch getuigenis. Als vr iemand een profeet was dan is het Kuyper geweest. Onze tijd heeft het christelijk getui genis nodig. Hij heeft behoefte aan door het Evangelie geïnspireerde men- wn. Maar hij kan als hulpmiddel in oen in toenemende mate ontkerstende Gereld de georganiseerde samenwer- van Christenen voor de beïnvloe ding van de mensen niet missen. uog minder dan In de vorige osuw, omdat het organisatiewezen als zodanig, het institutionalisme, zo enona is toegenomen. Volgens het ministerie van Defensie al het smaldeel Y, dat het vliegdek itóhij» „Karei Doorman" en de jagers «Groningen" en „Limburg" omvat, aan e' einde van deze maand de thuisreis •wvaarden via Australië, Chili en Bra- alii, mr.M Nadat Cook op-straat swasr gezet trachtte een geestelijke degemoedereihvan deburgers.in St. Pancras tot bedaren te brengen. Hij had geen -succes: gisteravond-laat kwam het tot wilde- tonelen in deze Londense voorstad-In tal van ziekenhuIzen.Üiggen'.thans de siachtQffers van dé veMslag;;3ï^«p'ft»erkraaiers zijn gearresteerd. Uf-Y Negen politiemannen liggen in het ziekenhuis. Hoeveel gewonden er aan de zijde van de betogers zijn, kon men vanmorgen nog niet zeggen, daar zij verspreid over verschillende zieken huizen voor behandeling ziin opgeno men. 37 demonstranten zitten in de cel; zü zouden in de loop van de dag worden voorgeleid. Vijf deurwaarders en een. knokploeg van agenten hadden gistermorgen aan het beleg van Don Cook een einde ge- maakt door zyn vesting te bestormen en de oud-parachutist, die weigerde een hogere huur te betalen en zich. uit vrees voor een huisuitzetting in flat opgesloten had, met lijfelijk geweld de straat op te sleuren.. St- Pancras stond prompt op de ach terste benen en de buurt zon op wraak.. Een menigte van ongeveer tweeduizend betogers trok omstreeks half elf don derdagavond op naar het gemeente huis van St Pancras, waar de mannen zitten die de huurverhoging heboen af gekondigd. De weg erheen was afge sloten door vijfhonderd agenten, die op een fluitsignaal een charge met ne gummistok uitvoerden. Er ontstond «en zeer grote verwar ring. Vrouwen en kinderen gilden, mannen verweerden zich met hun vuis ten en met Bessen, een autobus werd omver gegooid, brandweer- en zieken wagens snelden luid bellend toe. Een ooggetuige zei: „Ik zag een agent betogers in het gezicht stompen. Ik hoorde vrouwen gillen, terwijl zii onder de voet gelopen werden en zag hoe bewusteloze mannen met bebloede gezichten over de straat werden ge sleept." De demonstranten bleven herrie- schoppen en trachtten herhaaldelijk door het politiekordon te breken. Wat de politie niet kon, deed ten slotte een regenbui. De betogers tracht ten een schuilp'aats te vinden in spoor St. Pancras.. Vanmorgen, was de toe stand rustig, zo deelde de,nog wat ont hutste politie mee. Leden van de speciale afdeling van Scotland' Yard' zijn inmiddels een on derzoek naar de achtergronden van de veldslag begonnen. Het sterke vermoe den bestaat, dat het protest van Don Cook tegen de huurverhoging door communistische oproerkraaiers is uit gebuit. Ten huize van Arthur Rowe, een oud-militair, die voor Don Cook op trad als commandant van de buitenste verdedigingsgordel, heeft men commu nistische pamfletten aangetroffen.. Ook Rowe was uit zijn woning gezet, omdat hij het vertikte de verhoogde huur te betalen- Op signalen die "Cook hem gaf bracht hij groepen betogers in de weer die rondom. Cook's vesting een levende muur vormden waar geen deurwaar der doorheen kwam behalve don derdagochtend dan. Toen wisten de deurwaarders hun doel te bereiken. Maar zij moesten zig zaggend lopen, want uit de ramen wer den bloempotten, zakken meel en an dere voorwerpen gegooid door de man nen van Rowe. De leiders van de protesterende me nigte hebben gezegd dat de bewoners van gemeentehuizen in St. Pancras het er niet bij laten zitten. De Londense dagbladen meldden dat het gemeente bestuur dinsdag een afvaardiging van de bewoners der gemeen tewon in gen zal ontvangen. In hun hoofdartikelen spraken zij verbazing uit over de veld slag. Alleen de „Daily Mirorr" nam het op voor de bewoners: „Staakt het vuren. St. Pancras is Kongo niet,'. Maar ook dit blad vond, dat de betogers te ver waren gegaan. In de Sierra de Escambray, in de Cubaanse provincie Las Villas, leidt majoor Walsh, vroeger een overtuigd aanhanger van Castro maar een fel anti-communist, een opstand tegen het bewind van de Cubaanse premier, die steeds grotere afmetingen gaat aan nemen. De rebellen krijgen vanuit de lucht wapens en munitie aangevoerd. Het Cubaanse leger trekt in alleriji versterkingen aan. Uit zeer betrouw bare bron verneemt U.P. dat uit de Sovjet-Unie een aantal stalen tanks verwacht wordt. De Cubaanse militie is vrijwel geheel uitgerust met mo derne wapens uit Tsjechoslowakije. De activiteit van de rebellen strekt zich uit van Las Villas, in centraal Een demonstrant wordt door twee „bobbies" naar een arrestantenauto gesleept. wegstations. Tegen middernacht was er Cuba tot Pinar del Bio, in het uiter- niemand meer voor het raadhuis van ste westen van het eiland. (Van onze parlementaire redacteur) E papoea's moeten zelf weten, wanneer ze zelfstandig willen worden", zei minister Toxopeus gisteravond ïn de Tweede Kamer, waar de instelling van de Nieuw-Guïnea- f-, raad werd besproken. In zijn toespraak liet de bewinds» y y man van Binnenlandse Zaken er geen twijfel aan bestaan, dat de Nederlandse regering er waarlijk naar streeft, Nieuw- Guinea tot zelfbestuur te brengen. „Dit is geen lippendienst", sprak de minister, „wij hebben ver trouwen in de papoea's, die bepaald wel weten, wat ze willen en die niet onderdanig, maar zeer zelfbewust zijn. Ze zijn zeker niet bereid te klappen, wanneer wij dat commanderen". D ERLEDEN zaterdag schreef „Het Vrije Volk" naar aanleiding van de vragen van de heer Tjalma over de „Karei Doorman", ook in de vorm van een vraag, dat, toen de comman dant van dit schip vernam dat Japan het vlootbezoek had afgezegd, h(j in Den Haag om instructies vroeg, maar dat geen verantwoordelijke minister te be reiken was en dat de commandant toen maar in arren moede zelf heeft ba- sloten om naar de wateren van Nieuw- Gumea terug te keren. Bij informatie is ons gebleken dat, nadat de Japanse gezant naar het de partement van Buitenlandse Zaken waa gegaan om mee te delen dat de uit nodiging voor het vlootbezoek werd ingetrokken, het departement dit heeft doorgegeven aan het departement van Marine. Een uur later heeft de com mandant van de zeestrijdkrachten te legrafisch aan de commandant van de „Doorman" opdracht gegeven: Ont keren! De Amerikaanse ambassade in Mos kou heeft in een nota het Sowjet-mi- nisterie van Buitenlandse Zaken om inlichtingen gevraagd over de verdwij ning van twee Amerikaanse toeristen Bennet en Kaminsky, van wie sinds een maand geen bericht is ontvangen. De ouders van de Amerikaanse ü-2- piloot Powers zijn in New York aan gekomen om te trachten een onderhond te krijgen met de Russische premier Chroestsjew. Zij willen Chroestsjew gratie vragen voor hun zoon Francis, die in Moskou tot tien jaar gevange nisstraf is veroordeeld. Het blad van de Russische commu nistische partij, de Prawda, heeft van daag een brief gepubliceerd, die Powers aan de New York Times heeft ge zonden. De Prawda heeft dezer dagen ge meld, dat Powers' vader heeft gezegd dat de U-2 van zijn zoon niet door een Russische raket is neergehaald. In zijn brief aan de New York Times zegt Powers volgens de Prawda. dat hoewel hij niet gezien heeft wat de ontploffing veroorzaakt heeft het toestel zelf niet ontploft is. „Ik ben er zeker van dat mijn vader niet goed begrepen heeft wat ik tijdens het pro ces heb gezegd en als dit zo is kan het zijn, dat anderen mü ook niet goed begrepen hebben. Ik Loop, dat deze brief elk misverstand over deze kwestie zal hebben weggenomen". Zeer gebelgd toonde mr. Toxopeus zich over de uitdrukkingen „sier-pa- poea" en „receptïe-papoea", die wa ren gebruikt door de communist Bak ker. „Juist de mensen die de regering het hardst verwijten, dat zij niet ver genoeg gaat, nemen deze termen ïn de mond. Ik kan wel zeggen", aldus de bewindsman, „dat ik geheel an ders hen ingesteld". De minister wees erop, dat de re gering door het stellen van een ter mijn niet op de stoel van de Papoea's wil gaan zitten. „Zij moeten zelf be slissen, od welk moment zij zelfstan dig wensen te worden. Het wetsont werp is een raamwet en in Nieuw- Guinea zelf moet veel gedaan wor den". Een zekere soepelheid was daarom volgens de minister nodig. „Wij zullen, kunnen en moeten de ontwikkeling daar bijhouden", ging hij verder. „Wanneer er veranderingen nodig zijn, dan zullen wü deze onmiddel lijk invoeren en voorstellen. En na tuurlijk zullen de Kamers daarbij worden ingeschakeld." De minister bestreed de opvatting, dat de gouverneur en de ambtenaren het beleid op enigerlei wijze zouden tegenwerken. „Hat is niet waar dat zij hun positie veilig willen stellen tegen de opdrin gende macht der papoea's. De rege ring heeft volledig vertrouwen in de wijze waarop de gouverneur zijn werk verricht. Mocht er enige ambtenaar zijn die het beleid verstoort, dan zal de regering niet aarzelen in te grijpen" De 61-jarige generaal Raoul Salan, voormalig: opperbevelhebber van „de Fïanse troepen ln Algerije): die zich' onlangs openlijk tegen-de Algerijnse imHtiek-vahuinvsMeat.de „GauUfk uitgesproken, mag niet meer naar gerije, waar hij woont, terugkeren, Salan, die de politiek van zelfbe schikking had veroordeeld en zich uitsprak tegen de Gaulle's „Alge rijns Algerije", was naar Barfe ont boden om zijn verklaring toe toelich ten. Minister Messmer ontving Salan ge durende twintig minuten. Hoe het on derhond verliep, -is niet bekend, maar bij het afscheid werden geen handen gedrukt en Salan vertelde later dat hij zijn standpunt niet gewijzigd had. In zijn hotel zei hij met een van ver ontwaardiging trillende stem: „Voor mij is Algerije Frans en het blijft al tijd Frans". Niemand en niets kan maken dat ik iets anders zeg". Salan zei wel iets verwacht te heb ben, maar niet het verbod naar Alge rije terug te keren. De generaal was voornemens daar van zijn pensioen te gaan genieten. Salan heeft geen huisarrest, maar wei wordt zijn huis bewaakt en de ge neraal zelf wordt gevolgd, overal waar hij zich begeeft. Het optreden van minister Messmer dat zonder twijfel geschiedt op or der van president de Gaulle heeft de instemming van de Gaullisten en de gematigde moslims. Zij beschouwen het als een aanwijzing dat de Gaulle zijn gezag zal laten gelden bij de mi litairen in Algerije. Maar de kopstuk ken van de ultra-rechtse organisatie „front voor een Frans Algerije" heb ben gisteravond in Algiers een ge heime bespreking gehouden. Ze deel den na afloop mee dat binnenkort een verklaring over „de affaire Salan" zal worden uitgegeven. GENERAAL SALAN niet terug Twee tweelingen uit twee gezin- nen traden in Wolvega in het hu- welijksbootje: de tweelingbroers 'i het leven aan de tweelingzusters Modderman verbonden zich voor Bron. On de foto van links naar rechts: het bruidspaar J. Modderman en Joke Bron en het paar J. H. Mod derman en Dini Bron. President Eisenhower heeft gisteren voor en na zijn toespraak tot de alge mene vergadering van de VN in New- York besprekingen gevoerd met lei dende funktionarissen uit meer dan twintig landen. Hij heeft ondermeer een onderhoud van ruim een uur ge had met president Tito. Eisenhowers woordvoerder, Hager- ty, deelde mee dat Tito en Eisenhower op hartelijke toon van gedachten had den gewisseld. Hei water van de rivieren in Noord- Itallë wast vandaag opnieuw. Grote stukken bouwland zijn overstroomd, xnaar er schijnt eeen gevaar meer ie bestaan voor het verdere verlies var mensenlevens. Gisteren was het doden cijfer na een week van overstromingen en hevige stormen gestegen tot 51. Men vreest, dat nog meer doden zullen wor den gevonden wanneer men de dikke laag modder zal gaan opruimen, die thans de Via Aurelia bedekt. De schade aan de wegen en de open bare gebouwen aangericht zal naar schatting 15 miljard lire (bijna 10 miljoen dollar) bedragen. Hc-t mi nisterie van Openbare Werken heeft reeds een bedrag van J milja1 d lire (1.6 miljoen dollar) uitgetrokken voor herstelwerkzaamheden. De schade aan privé eigendom wordt nog hoger ge schat. De nieuwe overstromingen m Noord- Italie zijn veroorzaakt door het snelle stijgen van de rivieren, die het over tollige water uit de grote rivieren niet meer konden verwerken. De rivier de Adda is gisteren buiten zijn oevers getreden. Ook de rivier de Oglio is over een afstand van bijna veertig meter door de dijk gebroken. In de streek langs de Oglio is naar schatting voor een miljoen dollar schade san- gericht. Het ministerie van Defensie heeft aan alle militairen die familieleden tn de overstroomde gebieden hebben wonen, buitengewoon verlof verleend. Het weerkundig bureau van het mi nisterie van Luchtvaart heeft voer van daag meer verspreide stormen voor speld langs de oostkust van Italië en. voor het overige deel een lichte ver betering. Tegen de avond zou het weer beeld m het noordwestelijke deel van het land evenwel weer kunnen ver- lijkertijd"* vvaarschuwds ^en tege- De temperatuur in het gehele land in Smfiaged«alv" In rA£»ui!a. een plaats ko.ïïtt n tie' Was het gisteren het Kouasi, De thermometer we*s daar1 6 /paden Celsius aan. Het warmst was 29 g°radtn clisfu5a.r 51668 h6t kwUt tot I n k...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1