De grote taak Rode eenakter VERONTWAARDIGING NA FELLE REDE Rus wil aftreden Hammarskj oeld Geen nieuws op van ontwapening L RflflT booecray£n Koelhuisboter niet lager in prijs dan verse boter Nkroemah: alleen Afrikanen in V.N.-leger Kongo Naar bericht aan vooravond van feest Fout op raadhuis: huwelijk moest uitgesteld worden Koopt op tijd uw zekerheid AMBTENARES EN BRUID IN TRANEN JUTEZAKKEN Zo op nationale Vleesfabriek ligt paar dagen stil Onze grootvaders r WEVER'S ZiKKENHiNOEL N.V. LEVENSVERZEKERING-BANK ORGELS en PIANO'S Hols ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1960 XECFATÏFADE JAARGANG Mo. 4712 Directeur: H. DB RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT nieuwe en gebruikte OA. voor MELKPOEDER, GRANEN AARDAPPELEN enz. DE rede die de Russische premier Chroestsjew gisteren in de Algemene Vergadering van de Ver. ISaties heeft gehouden is door de westelijke leiders met grote verontwaardiging ont vangen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Herter, sprak onverbloemd vaneen „oorlogsverklaring aan de \er. Naties", Een Britse regeringswoordvoerder liet zich in soortge lijke bewoordingen uit. De westerse pers veroordeelde de rede van de Russische leider vandaag in vaak ongewoon krachtige termen. Chroestsjew zei gisteren dat secretaris-generaal Hammarskjoeld door de „kolonisten"' wordt gebruikt „om hun vuile zaakjes" op te knappen. Hij wil de secretaris-generaal vervangen door een uit voerende commissie van drie, die de communistische, de kapitalis tische en tie neutralistische landen vertegenwoordigt. Hij wil ook dat het hoofdkwartier van de V.N. uit New York wordt verplaatst, „aangezien de Amerikaanse regering de rechten van de vertegen woordigers van de verschillende landen beperkt". Zorgen Opgewarmde kost Zie verder pag. 3, 4e kol.) Massale ziekte na eten van erivtensoep LP L£ W I Tel. 01726-2541 Vraagt geïllustreerde prijslijst 1 m Voorproefje Delicaat Hoffelijk? SPECIALE AANBIEDING VLEES IN BLIK F...tot 1 oktober 3 blikken van f 0.90 voor slechts Droog ett rustig najaarsweer Itott WlttB 4« WlUutrtat SB Tel«t. 110700 «6 U PottbUB 1113 PoBtsir® No «24518. KMcRteiidieiut abonnementen l8.su1830 uur ZatsrUaf» 11—18 uur Telefoon 11571X1. feCMVonittf*: aureerwolehB 1 Telefoon 183407 il lij ra»: Poftbue 1091 Postgiro No «24807. tÖBcritendtenBt 18,30—19.30 Telefoon 362580 Derdraobt: ö-nuiire* 133 Telet 4870. BehiBdMB: Thnenm 8 KarrvplMrtraat 8 Telef. 63481. AfeotmeroeotsPfU» 81 oer week. 9,85 oer maand I J-9# oer IrwtrtBBl, Um irammm 18 sant Venehllnt datreli)*» J Ihiruw- (Geldig tot zondagavond) RUSTIG WEER In de nacht en ochtend pliftUelijk mist» overigens droog en vrij warm weer met zonnige perloden, zwakke wind. Morgen: zon op: 6.30 onder: 18 32 roaan op: 11.3a onder: 21.07 r t N onz« bespreking van het VPRO- I project voor een nationale om roep kwamen wij gisteren tot de slot som. dat juist in deze tijd de christe lijke organisatie, de christelijke inspi ratie en het christelijk getuigenis voor ons onmisbaar zijn. Men moet het eens tot zich laten doordringen wat dat voor een organi- jatie als de NCRV betekenen moet. Haar radio-programs en haar tele visie-programs moeten van een chris telijke inspiratie blijk geven. In die programs moet een christelijke ethiek een christelijke cultuurwaardering en cultuuropvatting zichtbaar worden. Als we het woord „Christelijk" se rieus nemen en anders mogen we het woord niet gebruiken moet dat zo zijn. In de sector amusement en in de meer ernstige culturele uitzendin gen. De NCRV moet dat doen terwijl we eigenlijk door de ontwikkeling der techniek overrompeld zijn. De tech niek sleurt ons voort op een weg waar op we ons geestelijk niet of maar am per overeind kunnen houden. We hebben daar verleden zaterdag in ons artikel over prof. Anema nog op gewezen. HET grote gevaar dat ons nu be dreigt is dat we door ons onvol doende op onze cultuurtaak ingesteld zijn, door ons geestelijk onvermogen om een onchristelijke wereldmijding op tijd van ons af te schudden, onze eigen vorm in onze cultuurtaak niet kunnen vinden en op dit gebied dan on vermijdelijk terechtkomen in de we reldgelijkvormigheid. Dat is het trieste gevolg van de we reldmijding dat zij door de ontwikke ling der tijden de wereidgelijkvormig- bcid tot gevolg heeft. De NCRV heeft in haar langjarige radiopraktijk ongetwijfeld een eigen vorm en een eigen klimaat ontwikkeld. Wij erkennen de grote zegen die zij daarin voor ons volk heeft mogen zijn. Maar de culturele lacunes die het Christenvolk eigen zijn traden ook daar met de ontwikkeling van de pro grammastijl steeds meer aan het licht ET de televisie is dat echter vol komen duidelijk geworden. Wij citeren uit het VPRO-rapport: „Teke nend is de eens gedane uitspraak, dat de radio door „de ruif van de televi sie" naar een nationaal bestel getrok ken wordt In feite: men bemerkt aan de televisie-programma's in hun ge heel steeds minder, met welke om roepvereniging men té doen heeft". Men moge erkennen dat er in de laatste zin een reserve ligt opgeslo ten: immers men spreekt over de pro gramma's „in him geheel", men mo ge dan zeggen dat in die zin nog te ge neraliserend wordt gespróken, maar hij bevat een kern van diepe waarheid. Hier wordt openbaar dat de wereld mijding tot wereldgelijkvormigheid leidt Wij moeten bij radio en televisie om het recht en de noodzaak van een christelijke organisatie zowel voor de wereld als voor onze eigen mensen dui delijk te maken er voor zorgen dat on ze programma's uitdrukking geven aan het Bijbelwoord: „Gij geheel an ders". HET is de hoogste tijd ja we zijn reeds ver over tijd dat we de handen ineenslaan om te komen tot een christelijke kunstacademie en een christelijke toneelschool. Van grote betekenis zou het ook zijn indien aan de Vrije Universiteit een leerstoel in de kunstgeschiedenis werd gesticht. Indien aan de middelbare scholen een leervak kunstgeschiedenis verplicht zou worden, zou dat voor onze volks groep van groot gewicht zijn om onze mensen begrip en gevoel voor de kunst te geven. Dan kunnen we de talenten uit eigen kring selecteren en opleiden vanuit on ze eigen levensovertuiging. De christelijke academie voor li chamelijke opvoeding is van de rich ting die het uit moet een geslaagd voorbeeld. We moeten van de grond af begin nen. Het kan allemaal niet ineens en het zal veel geld kosten. Daarom moet het gezamenlijke christelijke or ganisatieleven zich hier voor spannen. Dat de NCRV hier het initiatief neme. (".Advertentie,) Magazijn: HARL STRAATWEG 3-5-7 FRANEKER (Holland). Telef. 3429 (05170) na 6 uur n.m 2466—25X4. Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf Sindt 1880 uw adres. Deze foto's werden in New York genomen loen Chroestsjew er deze week in hemdsmouwen vanaf het balkon van het Russische dele gatiegebouw een persconferentie hield. De Sowjet-premier maakte zich eerst nogal vrolijk over zijn „huisarrest"; later ontstak hll in woede over jouwende Amerikanen op straat. .Veel kan ik niet doen, icant ik heb huisarrest." ,Kijk die demonstranten daar dof is hu Amerika.. Dat is de hoogste cultxiur!" ,Met is een schande'. Hebt u ooit zo iets bij ons gezienl President Eisenhower zal maandag te New York een onderhoud hebben met president Nasser Van de Verenig de Arabische Republiek en de premier van India, Nehroe. Het Witte Huis kondigde eveneens aan dat de president dinsdagmorgen in New York een ontmoeting zal hebben met de Britse premier Macmitrin. W esten: .Oorlog sverk larin van Chroestsjew aan V.N. De Komische premier zei «ok, d*t de algemene vergadering de „kolo nisten en hu» handlangers" een scher pe terechtwijzing moet toedienen en Hmnmarskjoeld tot de orde dient te roepen, „zodat hij,zijn positie als se cretaris-generaal niet kan misbrui ken". Hei hoofdkwartier van de V.N. kan volgens Chroestsjew beter worden ge vestigd in Oostenrijk of in Zwitser land. De Russische leider bleek vooral gebelgd te zijn over zün beperkte be wegingsvrijheid in New York. Chroestsjew stelde ook voor alle koloniale landen onmiddellijk zelfbe stuur te vertenen. Dit voorstel werd door minister Herter van Amerika vandaag „een rechtstreekse aanspo ring tot opstand" genoemd. De Rus sische premier wil zo spoedig moge lijk een debat in de Assemblee over dit voorstel. In westelijke kringen was men van morgen zeer bezorgd over de situatie die is ontstaan door Chroestsjews agressieve rede. De Amerikaanse pre sident Eisenhower zou graag zien, al dus zün perschef Hagerty, dat de Ver. Naties op Chroestsjews aanval ant woorden. Secretaris-generaal Ham marskjoeld weigert tot nu toe elk commentaar. Eisenhower zou een motie van ver- trouwen in zake het beleid van Ham marskjoeld willen indienen. In som mige kringen bij de V.N. wordt ge vreesd, dat Hammarskjoeld zal aftre den, nu niet alle landen meer ver trouwen in hem blijken te stellen. Dit is de koude oorlog erger dan hu 'ooit is geweest", zei een v.N.-functio- naris somber, toen men de mogelijke gevolgen van Chroestsjews rede be- enige verheugende feit tot nu toe lijkt de reactie van de meeste van de pas tot de V.N. toegelaten Afri kaanse landen. Zij schijnen niet enthousiast te zijn over de rede van de Russische leider. In kringen van de Ver. Naties hoopt men dat maandag bij de hervatting der algemene beschouwingen, Rus land een gevoelige nederlaag zal lijden, indien een vertrouwensmotie in het beleid van Hammarskjoeld met grote meerderheid van stemmen wordt aanvaard. Chroestsjew's ontwapeningsvoorstel len bleken opgewarmde kost te zün van de wijzigingen die de Russische vertegenwoordigers op de gedurende de zomer in Genève gevoerde ontwa peningsbesprekingen hadden aange bracht in het plan voor totale ontwa pening binnen vier jaar, dat Chroes tsjew zelf op 18 september 1959 aan de Assemblee had voorgelegd. Het plan omvat drie fasen. (Advertentie) Zoo onder In de eerste fase (van anderhalf jaar) zou de vervaardiging van atoomwapens moeten worden ge staakt, zouden bestaande atoomwa pens moeten worden vernietigd en zouden de strijdkrachten van de verschillende landen niet langer de beschikking mogen hebben over middelen (raketten, duikboten etc.) om atoomwapens naar het doel te brengen. Ook zouden in deze fase - buitenlandse militaire basissen moe- tea verdwijnen Gedurende de tweede fase zou de aanmaak van andere wapens voor massale vernietiging, zoals biolo gische en chemische wapens, moeten worden gestaakt, en zouden be staande voorraden van deze wapens moeten worden vernietigd. De strijd krachten zouden, tot een bepaalde, na onderhandelingen vast te stellen omvang, moeten worden terugge bracht. (Van onze correspondent) De Friese Coöperatieve Exportsla- gerfj In Afckrum heeft voor vier dagen de verwerking en expeditie van vlees en vleesprodnkten stopgezet Dit is gebeurd hangende een on derzoek naar een riekte, die 200 a 300 inwoners van Nybeets plotseling kre gen na het eten van erwtensoep, die tijdens een „snertactie" verkocht is. De erwtensoep is bereid in de fa briek van de genoemde exportslagerij. Later is er worst aan toegevoegd. Voorlopig neemt men aan dat de worst de ziekte heeft veroorzaakt. EEN gezin van vier personen bad i ongeveer 35 jaar kannen doen met de voorraad roomboter, die doua ne-ambtenaren nik ^zrótifkt aan-" troffen in een smokkelauto. De auto werd in Oostbnrg ts'beslag genomen en bleek niet minder dan 2201 kilo gram. boter te bevatten. Op de foto boven zijn de douaniers bezig de kostbare voorraad uit de anto te halen. De vier inzittenden van de auto wis ten te ontkomen. Dat zij alle maat regelen-genomen hadden om zich te gen de douane te verweren, blijkt uit het feit, dat de auto behalve de boter ook een emmer vol „fcraaïepoten" bevatte, Waarmee de smokkelaars; de autobanden van de douaniers hadden willen vernielen (foto hiernaast). (Advertentie) 0 (Van onze correspondent) TERWIJL de gebakjes ai kiaar stonden, het trouwboeket ge reed lag en het aanstaande echt paar NebhellnkBijl in Den Hel der slechts vervuld was van die ene gedacht: „Morgen gaan we trou wen". kwant een typiste van het stadhuis vertellen, dat de bruiloft de volgende dag niét kon doorgaan. Er was een fout gemaakt bij de Burgerlijke Stand. Nauwelijks was de boodschapster uitgesproken, of rijzelf en de brnid barstten in tra nen uit. Dit gebeurde donderdag middag omstreeks vijf uur in Den Heider. Tien dagen geleden gingen de toekomstige echtelieden Nebbelink- 'y Bijl aantekenen en in overleg met de ambtenares van de Burgerlijke Stand stelden xe de huwelijksda tum vast op gisteren, vrijdag. Nu mag In ons land «en huwelijk tien dagen na de datum van afkondi ging worden gesloten, maar voor huwelijkskandidaten In Den Helder (en elders) wordt de „wachttijd" met nog vier dagen verlengd, om dat de huwelijksaankondiging pas vier dagen na de dag van de aan tekening in het pnblikaliekastje van het gemeentehuis mag worden opgehangen. Volgens bet bur gerlijk wetboek mag deze afkondi ging n.l. pas op zaterdag ingaan. Met deze bepaling nu hield de ty piste die de formulieren invulde, geen rekening. Niet eerder dan donderdag, aan de vooravond van net huwelijk, werd de fout ontdekt. Op het ge meentehuis belastte men de nala tige typiste met de delicate taak de tijding, dat de bruiloft moest worden uitgesteld, aan het bruids paar over te brengen. Tegen de sluitingstijd van het raadhuis, om vijf uur, stapte de ambtenares, in een gemoedsgesteldheid die zich laat raden, het huis van de bruid binnen. In aller ijl werden de familiele den van het bruidspaar ingelicht. De bruidegom, een dienstplichtig militair uit het marine-opleidings kamp in Hilversum, kreeg vrijdag morgen van de Burgerlijke Stand het advies, maar aanstonds naar zijn standplaats terug te keren. Het hu welijk zal nu volgende week dins dag worden voltrokken. Vanzelfsprekend heeft de ambte lijke dwaling het bruidspaar wel wat geldelijke schade berokkend. De koek en het gebak, die al waren besteld, konden niet meer worden teruggebracht. Er bleef de bruid weinig anders over, dan familie leden en kennissen althans in dit opziebt een voorproefje te (aten ne men. De bruidegom bleef met het trouwboeket zitten. Om de fout althans een beetje te corrigeren, heeft het gemeentebe stuur een kleine schadevergoeding in het vooruitzicht gesteld. DE mening van de Belgische minis ter Lefèvre, geuit op het congres der Europese Christendemocraten, dat wij ons moeten verheugen over het feit dat Frankrijk thans de kampioen is van de gedachte van een grotera samenwerking tussen de landen van het „Europa van de zes", kunnen wij niet onderschrijven. Het is volkomen in strijd met da werkelijkheid om te stellen dat dit de bedoeling van generaal de Gaulie is. „Het Europa van onze grootvaders kan geen stand houden tegenover de communistische dreiging", zei Lefèvre. Zeer juist. Maar men moet maar al te zeer vrezen dat de Gaulle juist naar het Europa van onze grootvaders te rug wil. Minister Marijnen vindt het op het ogenblik niet noodzakelijk koelhuis- boter beschikbaar te laten stellen te gen een prijs die lager i.5 dan die van verse boter. Hij heeft dit geantwoord op schriftelijke vragen van het com munistische Tweede-Kamerlid Borst, met het oog op de „Planta"-aü£s.ire, Aan het begin van deze maand was de voorraad Nederlandse biter, d;a was opgeslagen in koelhuizen, onge veer 19.000 ton. De tijdelijk zeer sterk toegenomen binnenlandse vraag en nieuwe exportmogelijkheden hebben ertoe geleid dat de voorraad koelhuis- boter op dit moment ongeveer 13.000 ton is. President Nkroemah v*a Ghana heeft vrHdVg in <g» Algemene' Verga dering de. eis gesteld, dat de V.N.- strijdmacht en het commando in Kongo onverwijld worden gereorganiseerd, in die zin dat uitsluitend troepen van on afhankelijke Afrikaanse staten, worden gebruikt Voorts moesten aan de strijdmacht „duidelijke positieve instructies wor den gegeven om de wettige regering met Kasavoeboe als president en pre mier Loemoemba als eerste-minister te steunen". De jurisdictie van deze twee staatslieden moest in geheel Kongo worden - erkend. Alle „particuliere" legers, waaronder de door Belgische o'iicieren geleide strijdmachten van Katanga, zouden moeten worden ont bonden. Ten aanzien van de kwestie-Zuld- west-Afrika zei Nkroemah, dat Zuid- Af rik a moet worden gevraagd, het beheer over dit gebied aan de VJS. over te dragen, die het dan zouden moeten laten besturen door een com missie van alle onafhankelijke Afri kaanse landen. Bij de Burgerlijke Stand brengt men in deze zaak te berde, dat elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen dus, zegt men, had oon het bruidspaar zelf de fout kunnen ontdekken. Hierdoor wordt overi gens het feit niet ontzenuwd, dat de superieuren van de typiste haar werk tamelijk Iaat nebben gecon troleerd. En of ze de hoffelijkste weg hebben gevolgd door de typiste zelf de vergissing aan het bruids paar te laten melden, is een vraag die In Den Helder door weinigen bevestigend wordt beantwoord. N.S., New Haven Hart. RR Netto- verliet Xe hj. S 8.511.960 (3.277.543). Atch., Top. S. Fe Rwy Netto-winst I mud per SI juli 5 28.8 (37.4) miljoen oC S 1.04 11.39) per aand. (Advertentie) (tririjgbaar bij I alle speciaalzaken l VailENgUXS Z-M HOLS (Van onze weerkundige medewerker) P EN krachtig hogedrukgebied, da k—> van de oceaan naar Engeland is getrokken, zal tijdens het weekeinde in vrijwel geheel West-Europa droog en rustig najaarsweer brengen. In ons land wordt aanvankelijk nog wat bewolking verwacht van een oude storing, maar zondag zai het op de meeste plaatsen zonnig weer zijn met temperaturen oplopend tot iets bo ven twintig graden. De geringe wind heeft evenwel een sterke nachtelijke afkoeling tot gevolg, waarbij plaatselijk tot laae in de ochtend mist kan voorkomen.. Ook het noorden en oosten van Europa staan, onder invloed van een hogedrukgebied, waarvar. het cen trum zich boven Rusland bevindt Door de sterke afkoeling in de nacht daalt het kwik in deze streken tegen de ochtend tot enkele graden onder het vriespunt. In midden-Europa en op de Balkan valt nog vrij uitge breid regen, maar ook hier zal tij— den* het weekeinde het weer gelei, delyk verbeteren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1