„CHROESTSJEW WAAGDE TE Bereid Genève te hervatten Gezamenlijk Europees onderzoek in ruimte? Triomftocht door Brussel voor koning Boudewijn en Fabiola Hofauto raakte Maanraket van V.S. faalt onklaar door- confetti-regen De Rus Marine-vliegtuig in zee gestort Twee mannen in arrest na poging tot aanranding VERLOOFD PAAR WAS ZICHTBAAR ONTROERD Koude nacht EERLIJKE VINDER WEIGERT BELONING VAN S 1000 Jachtopziener werd 4 Amsterdammers de baas Trommelen naar hartelust RESOLUTIES IN STRAATSBURG NIGERIA VRIJDAG ONAFHANKELIJK j|4AX1)AG 26 SEPTEMBER 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4713 J Direcieur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Ui J A H J S. BKUtNS SLOT PREMIER Chroestsjew heeft gisteren op een persconfe rentie op het buitenver blijf van de Russische de legatie te Glen Cove, Long Island, gezegd, dat de Sowjet- Unie bereid is de Geneefse ont wapeningsonderhandelingen te hervatten zonder dat aan de eis van reorganisatie van het secre tariaat van de Verenigde Naties is voldaan. Zaterdagavond had de Russi sche premier gezegd, dat het ont wapening* vraagstuk niet kan worden opgelost ais geen gehoor wordt gegeven aan zijn eis, dat de secretaris-generaal vervangen moet worden door een drieman schap. Afrikaanse staten Diplomatie Redevoeringen Kritiek Controle MIJN PLICHT'* Peen triomfrit van tien kilome ter heeft koning Boudewijn van België zaterdagmiddag zijn bruid. Dona Fabiola de Mora Aragon, aan de bevolking van Brussel voorgesteld. -De toekom stige koningin veroverde op deze zonovergoten middag .op slag 'de harten van haar toekomstige on derdanen Het welkom, dat het ko ninklijk paar door naar schatting een kwart miljoen mensen werd bereid, was overweldigend en overtrof het enthousiasme bij de intocht van prins Albert en prin ses Paola vijftien maanden gele den Kerkklokken On de daken Zie verder pag, 3, le kol,) Witt. 0* Wlttatra»! as Tei«t. 118700 U fwiMn UX3 Pmtelro No tl «IS KtocnsendimuK «ibonnumemen la-lü19 30 «rat ZuMrdaff? 17—48 mjr Telefoon 115700. H«mnM9Wt 1 Telefoon 183487 «8 UB noot pootbu» mi Po«<nro No *3*887, Krentend ierurt 18 3019 30 Telefoon 36259». MrtiveM: Sowlwee 133 Telet 4518. grMeduu: Ttiomn# tCempl««tr»a* 8 Trtef. 83401. TI.»^.»,«.ent«erl!' 87 r*ne oer wee* r 2 85 oer nuuMd 7S.L 1» MM VereehUnt awelflta y#ter,lM3k- f^revuihazet (Geldig tot dinsdagavond) KOUDE NACHT Enkele overdrijvende wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog weer. Koude nacht en ochtend, Morgenmiddag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Zwakke tot matige wind tussen noord en oost. Morgen: zon op: 6.34 maan op: 13.47 onder: 1B.28 onder: 22.44 Sowjet-premier doet een stapje terug O* SBftfttia» jentd kon lies liter 0a{ stileren; met ïelt-gemaakte trom- t»b trokken de kinderen w>mmls«- in kerpiverbaad. andere ,,lndi vidaeel" naar de Koopm ansbeorj, waar rij naar hmebut lawaai moebten maken. Een dtr ftagdige deelnemers betreedt bier, terwijl H}n moeder hem nog een laatste goede raad Influistert, de trappen van de bears. De Amerikaanse ambassadeur bij de Ver. Naties, Wads worth, heeft gister avond voor de televisie verklaard, dat Chroestsjew de afgelopen week in de Ver. Naties te veel gewaagd heeft en daarmee het Westen enig goed gedaan heeft. Hij zei, dat Chroestsjew voort durend van standpunt veroudert om het West-n daarmee uit zijn evenwicht te krijgen. De poging van Chroestsjew om de positie va» Hammarskjoeid te verzwakken, heeft deze „in feite ver sterkt"*, aldus Wadsworth. zetel moet hebben in de V.N. voorstel van Rusland». (een Het tempo der persoonlijke diplo matie werd tijdens het weekeinde op gevoerd. Nasser confereerde met Castro en Nkroemah, president van Ghana. Nkroemah ging in besloten zitting met Chroestsjew. Eisenhower, die in een onverbid delijke stemmthg-TsrTï¥efr*iiïspraken met Nehroe van India en. de president van de VAR, Nasser. Verder zal Eisenhower besprekingen voeren met de Britse premier Mac- millan en de premier van Canada, Diefenbaker. Vandaag zullen behalve de Cubaanse premier Castro, ook Diefenbaker, de president van Tsjechoslowakije No vo tny, premier Mehmel Sehoe van Al banië, de minister van Buitenlandse Zaken van Thailand, Roman, en de minister van Buitenlandse Zaken van Argentinië het woord voeren in de algemene vergadering. Later zal de uit 21 landen bestaande agendacommissie de strijd tussen Oost en West in behandeling nemen over de vraag of communistisch China een De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken. Herter, gaf gisteren een lunch voor de afgevaardigden uit de 12 nieuwe Afrikaanse staten en de republiek Cyprus. In een toost zei hij: „Amerika is bereid u alle steun te geven bij de pogingen uw doelstellin gen te bereiken, Amerika zal uw onaf hankelijkheid en territoriale integri teit beschermen. Wij kunnen niet toe staan dat de Amerikaanse invloed minder wordt of verzwakt." Olympic, president van de Togolese republiek, zei; ..Het is jammer, dat juist op het ogenblik, dat wij tot de machtige orga nisatie toegelaten worden, er, zo ge zegd, ruzie in de familie is. Wij zyn ervan overtuigd, dat het alleen maar een storm is en dat deze storm voorbij zal gaan. Ik ben er zeker van. dat de meesten van mijn collega's dankbaar zijn voor het zeer bemoedigende voor stel, dat president Eisenhower gedaan heeft met het oogmerk, dat door de Ver. Naties de een of andere waarborg gegeven wordt voor de territoriale integriteit van de nieuwe onafhan kelijke staten. Op zijn bovenvermelde persconfe rentie herhaalde Chroestsjew overigens zijn eis, dat een commissie van drie. (een communist, een neutralist en een kapitalist) in de plaats van Hammar skjoeid moet komen, maar toch leek het erop, dat de Rus iets minder fel was tegen de secretaris-generaal. Hij zei tenminste: „Ik twijfel niet aan Hammarskjoeld's bekwaamheden, maar ik heb bezwaar tegen het huidige systeem van de VIL, waar door de leiding van het secretariaat in handen is gekomen van één man. Bij het huidige systeem, zo ver volgde de Russische premier neemt Hammarskjoeid, die de kapitalistische tónden vertegenwoordigt, besluiten in de tijd tussen de zittingen van de Vei ligheidsraad en die van de algemene vergadering. Dit systeem werkt ten nadele van de socialistische en neutrale 'and en. Wij. moeten -dus een- secreta riaat van drie man hebben Willen de V.S. Hammarskjoeid als vertegenwoor diger van de kapitalistische landen, dan zal ik hiertegen geen bezwaar maken." De Russische premier verklaarde «lat ie Sowj et-Unie de proefnemingen met kernwapens niet zai hervatten, wan neer de ontwapeningsbesprekingen zouden mislukken door onenigheid over de vervulling van de post ran secre taris-generaal der Ver. Naties. „Wij zullen de kernwapenproeven slechts hervatten, wanneer andere lan den dat ook doen." aldus Chroestsjew. Chroestsjew heeft zondagochtend een bespreking gehad met de Poolse par tijleider Gomoetka. Toen deze het hek van bet buitengoed doorreed, werd hii uitgejouwd door ongeveer honderd Letten, die in 34 auto's gekomen wa ren en borden en spandoeken hadden meegebracht met teksten als „Weg met de bezetting van Letland" en .Chroestsjew: bloed en tirannie". De raadgevende vergadering van de Raad van Europa beeft zaterdag bet ministercomité van de Raad verzocht, onverwijld een stadie te laten maken van de mogelijkheden om tot gemeen schappelijk Europees ruimte-onder soek te komen. Het ruimte-onderzoek is te duur voor de Europese landen afzonderlijk, alius een eensluidend aangenomen re solutie, doch bet is evenzeer van essen tieel belang voor de Europese weten- scrip en industrie. De resolutie is voor de economische een-missie van de raadgevende verga dering opgesteld door de Britse con servatieve afgevaardigde Price, die in bet leidende rapport over deze kwes- he de gedachte heeft geopperd, dat het gemeenschappelijk ruimte-onderzoek zou kunnen worden opgedragen aan een speciaal op te richten Europees acentschap. Men zou om te beginnen gebruik kunnen maken van de Britse Blue Streak Raket. Een voorstel, dat de Britse minister Thomeycroft deze week in Melbourne heeft gedaan (om een internationale club voor ruimie- onderroeK op te richten) was voor Pri ce aanleiding te hopen, dat een Euro pees agentsehao eventueel het Austra lische proefterrein voor raketten, Woo- tnera, zou kunnen gebruiken. De Franse senator Pisani merkte in dit verband tijdens het debat op. dat men niet op de Britse ervaring alleen zou moe'an voortbouwen. Ook Frank rijk heeit reeds het een en ander op dit gebied verricht, zei hU- niet het voorwerp mag worden van soevereiniteits- of andere exclusieve nationale rechten. «fe Assemblee is volgens de aangeno men resolut'e van mening, dat 'n Eu ropees agentschap voor ruimtc-onaer- Soek onder uiteindelijke controle dient te «taan van een eomit van ministers, met parlementaire controle door de raadgevende vergadering van de Raad van Europa. In een tweede resolutie vroeg de Assemblee voorts om een proclamatie van de vijftien landen van de Raad van Europa, dat de ruimt? om de aarde slechts voor vreedzame doe len dient te worden gebruikt en dat zü (Van onze correspondent). Twee woonwagenbewoners, die met kleden langs de hulzen ventten, heb ben in Zaandam getracht een dertien jarig meisje, dat alleen met een vrien dinnetje thuis was, aan te randen. Het meisje verweerde zich zodanig, dat buren kwamen toesnellen om haar te ontzetten. De onverlaten gingen daar op in een auto aan de haal. Omwo nenden noteerden echter het nummer van de wagen, die afkomstig bleek te zijn uit Beverwijk. De politic heeft de daders gearresteerd. Politik» bet invloedrijke Joego slavische blad, heeft het voorstel van aremier Chroestsjew inzake de reor ganisatie van V,N. een „onaangena me verrassing" genoemd. Het blad. commentaar leverend op het werk van de algemene vergade ring, schrijft dat na een paar flinke stappen voorwaarts in het begin er nu ook enige stappen achteruit te boeken zijn. Er zijn slechts twee uitwegen uit deze situatie: of de V.N. wordt een krachtise vredeszuil of een machteloos slachtoffer van de koude oorlog. Als het eerste niej wordt gewenst, dan is het tyveede onvermijdelijk." aldus .Politika" Premier Nehroe van India heeft gis teren in New York verklaard, dat hij „veel bewondering"' heeft voor Ham- marsjkoeld. zozeer verguisd door het communistisch blok. Nehroe. de profeet bij uitstek van het zogenoemde positieve neutralisme, weigerde evenwel een standpunt te be nalen inzake de eis van premier Chroes tsjew, dat Hammarskjoeid moet wor den vervangen door een triumviraat, waarin een communist en een neutra list zitting hebben en dat alleen een parige besluiten mag nemen. Koning Boudewijn en Dona Fabiola bedekt met confetti tijdens hun rijtoer door Brussel. HET hogedrukgebïed. dat zich tij dens het weekeinde nabij Schot land vormde,- verplaatst zich lang zaam in de richting van Noorwegen. Als gevolg daarvan 2al morgen lucht uit Scandinavië maar' onze streken worden gevoerd. Deze lucht heeft een onstabiele op bouw, maar de kans op buien is toch door de droogte van de lucht gering. Gedurende de nacht zal de lucht bjj weinig bewolking flink afkoelen, waarbij plaatselijk mist zal ontstaan. Lagos bereidt zich voor op de onaf- hankelijkheidsfeesten, die zullen be ginnen wanneer vrijdag om midder nacht de Engelse vlag wordt neerge haald en de vlag van de onafhanke lijke staat Nigeria omhoog zal gaan. De stad is versierd met vlaggen en illuminaties, waarvoor 75.000 lampjes worden gebruikt; voor Afrika een on* gekend groot aantal. Delegaties uit meer dan zestig landen zullen de of ficiële plechtigheid het overhand!- gen van de onafhankelijksdocumenten door prinses Alexandra van Kent aan premier sir Aboebakar Tafawa Balewa büwonen. Prinses Alexandra, die haar nicht, koningin Elisabeth, zal vertegenwoor- digen, is gisteren uit Londen vertrok ken. IL lll/LT) CT TTPHTti I stapte meteen in zijn auto om zijn ..XIV L/I1iXjU uLLLfllu i bezit weer in ontvangst te gaan (Van onze correspondent) De vrachtautochauffeur A. Cocu uit Cuyk heeft geweigerd een be loning van 1000 te accepteren die een groothandelaar In textiel uit Oldenzaal hem aanbood, omdat hij zo eerlijk was een verloren porte feuille, waarin zich 600(1 en een aantal effecten bevonden, terne te bezorgen. De eerlUke vinder heeft zich veel moeite getroost om de verlie zer op te sporen. Een zich In de portefeuille bevindende rekening wees hem ten slotte de weg. HU belde de bandelaar op en deze nemen. Toen de handelaar zijn beloning aanbood, weigerde de heer Cocu met de opmerking, dat Hij niets dan zijn plicht gedaan had. Slechts toen de handelaar aanhield, stemde hü er ten slotte in toe 300,te accep teren als vergoeding voor de kosten, die hii gemaakt heeft om de verlie zer op te sporen. Verder moest de vinder gedogen, dat zijn vrouw en twee kinderen door de textielhan delaar in het nieuw gestoken wor den. Ten slotte zal hjj een dag met zün vrouw en kinderen naar Oldenzaal gaan als gast van de han delaar, die per se van zijn 1000 af wil Een poging van de Amerikanen om een aardsateliiet door middel van een Thor-Able faket in een baan om de maan te brengen is zondagmiddag mislukt. Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart, de N.A.S.A., beeft wrklaard, dat het falen te wij ten is aan het feit, dat de tweede trap van de raket niet goed functioneerde. De raket werd gelanceerd op de raicetbasis Cape Canaveral in Florida. De satelliet, die de naam „Pionier VI" had gekregen, woog 175,5 kilogram. De Thor-Able raket bestond in totaal uit drie trappen. Het was de bedoeling dat de satelliet op een hoogte van 700 kilometer bij een snelheid van 38.500 km van de raket zou worden losgemaakt en dat de „Pionier VI" in een baan op een afstand van 2250 tot 4000 kilometer om de maan zou gaan draaien. De „Pionier VI" had geen camera's aan boord, zoals de Russische „Loenik III", waardoor in oktober vorig jaar opna men van de achterzijde van de maan konden worden gemaakt. De kosten van de lancering, de raket en de satelliet beliepen 9 10 miljoen dollar. Aangenomen wordt, dat er geen andere satelliet tijdens de huidige gun stige maanstand, die morgen eindigt, beschikbaar is. Waarnemers te Cape Canaveral ne men aan, dat binnen enkele maanden een nieuwe poging zal worden gedaan om een satelliet in een baan om de maan te brengen. De vreugde van het publiek speelde het - officiële schema parten. Soms moest, op plaatsen waar volgens pro gram werd gestopt, of wanneer de stoet auto's door juichende menigten -werd opgehouden, de open auto waarin de 30-jarige vorst en zijn 32-jarige Spaanse verloofde de tocht maakten, ontdaan worden van dozijnen boe ketten bloemen die vanaf de trottoirs werden geworpen. De koning, die straalde van geluk, moest steeds weer confetti en bloem blaadjes van de mink stola van zijn bruid vegen- Verscheidene malen werden de zware hekken waarmee de trottoirs waren af gezet, door het opdringende, diebtop- eengepakte publiek omvergedrukt. Langs de hele route beierden de kerkklokken. Eerst reed het paar door de dichtbevolkte Marollen-wijk. Daar kende de vreugde der bevolking geen grenzen. Winkels en kantoren waren leeggelopen. Ouders droegen hun kin deren op de schouders. De confetti, die in de auto werd geworpen, dwong het paar halverwege de tocht van auto te verwisselen. De motor van de eerste auto was door de confetti onklaar geraakt.... Er werd besloten in een gesloten auto over te stappen, omdat de oper wagen te vaak had moeten stopner voor mensen die bloemen aan het paar wilden geven. Voor het stadhuis op de eeuwen oude Grote Markt riep de duizend koppige menigte vele malen „Lang leve de koningin", „lang leve Fa biola"'. Toen het paar later op het balkon verscheen konden de poli tiemannen en rijkswachten de menigte niet rneer baas. Tijdens de receptie op het ge meentehuis, betuigde burgemeester Cooremans eer aan de toekomstige ko ningin en in een rede half in het Frans, half in het Vlaams, getuigde hij met gloed van de historische bander tussen België en Spanje. Vervolgen? overhandigde hij aan Dona Fabiola eer drie meter lang» sjaal gemaakt var Bussels kant. Het kostbare seschen'4 was afkomstig uit een particuliere ver zameling. Het was in de vorige eeuw gemaakt en drie vrouwen hadden e* Swee jaar aan gewerkt. Op de terugweg was het enthousias me zo mogelük nog groter', het paa* had toen opnieuw tn een open aute olaatsgenomen. De mensen waren or daken en geparkeerde auto's geklom men om het vorstelijke paar te kun nen zien. De politieafzetting werd doorbroker Achter de auto vormde zich een onaf zienbare stoet, juichend en met vlagge tjes zwaaiend. De toejuichingen ver stomden een enkel moment, toen d WIJ kunnen niet zeggen, dat wij veel waardering hebben voor de manier waarop het Westen de rede van Chroestsjew in de Verenigde Naties tegemoet getreden is. De journalisten zeiden: „Er is een crisis in het bestaan van de Verenigde Naties." Een Amerikaans diplomaat zei: „Die rede is een oorlogsverklaring aan de Verenigde Naties." Bij zulke uitlatingen laebt Chroes tsjew in zijn vuistje. Want dat is zijn zenuwcnoorlog. Hij wil bij zijn tegenstanders perma nent erisisgevoelens doen ontstaan en aanwakkeren. Hij wil de mensen in oorlogsangst brengen. Hoe meer wij geënerveerd raken, hoe liever het hem is. Wij zijn volkomen overtuigd, dat deze Rus een meedogenloos vijand is, die, als hij de kans schoon ziet, ons de nek zal breken. Wij zjjn ook overtuigd, dat hij dat op dit ogenblik niet kan zonder zijn eigen nek te breken. En dat weet hij. Maar hjj is erop uit ons moreel te breken. Vandaar dat bij nu eens Franse meisjes aait en dan weer de grofste aanvallen op Eisenhower en Adenauer richt. Van dat beurtelings aaien en slaan raken de mensen hier ondersteboven. Wij zouden willen zeggen: trek u noch van het een, noch van het ander iets aan. Chroestsjew is uw try and, zijn woorden zün geraffineerd en hii hoopt, dat u ernaar luistert. Doe dat dus vooral niet en laat geen diplomaat en geen journalist erin trappen door er aandacht of koppen aan te besteden. Dit is het woord van een hoofd redacteur, die weieens kritiek op zijn eigen krant heeft. Vanmorgen om tien minuten voor tien is tussen Kijkduin en Hoek van Holland een geel vliegtuigje in zee gestort. Toestellen van de Marine Lluehtvaartdienst stegen dierect op om zo mogelijk hulp te bieden. Ooit de reddingboot Jan Leis uit Hoek van Holland voer uit. Het vliegtuigje is volgens de Marine Voorlichtingsdienst vermoedelijk een Harvard-toesfél, ""dat" als ièsvliegtaig wordt gebruikt Het toestel, dat twee man am hoard had. was echter niet aan he „lessen". Aan boord, heeft zich waarschijnlijk een ontploffing voorge daan. Bij het reddingswerk zijn betrokken een S-2-F-patroiullevlreghiig, dat om 10.20 van bet vliegveld Valkenburg op steeg en een Sikorsk 2y58, die eveneens van dezelfde basis opsteeg. Aan het reddingswerk wordt voortsdeelgeno- nrron door de reddingboot „President Jan Leis", uit Hoek van Holland, de reddingboot „Twenthe" uit Schevenin- gen en de sleepboot .Meetor' uit IJrnui- den. Volgens radioberchten van de .Pre sident Jan Leis" is een olievlek gecon stateerd. en een cliegerhehn gevonden. Na een lange achtervolgingsrit per bromfiets door een groot gedeelte van de gemeente Ede heeft jachtopziener A. Heerikhnisen zondagmorgen vier jeugdige Amsterdammers (17 tot 22' jaar oud) gearresteerd, die door hun vreemd gedrag zijn argwaan hadden opgewekt. De „heren" waren met een bestel auto, die zij in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam hadden ge stolen, naar Ede gekoerst. De wagen bleek achteraf toe te behoren aan een Zaandamse radiohandelaar Jachtopziener Heerikhuisen ont dekte gistermorgen op zijn surveil lance door het Sysseltse bos de be stelauto, die op een paadje gepar keerd stond. Op een meter of dertig afstand liepen vier jonge mannen, die echter ontkenden iets met de wa gen te maken te hebben. De jachtopziener vertrouwde het zaakje niet en besloot het viertal aan te houden. Hij haalde hen in op de Zuider Parallelweg nabü de AKU- fabriek. Een van de knapen bleek in het bezit te zjjn van een groot dolkmes, dat in beslag werd genomen. Aanvankelijk gingen de jongelieden gewillig mee naar de AKU-fabriek, van waaruit de jachtopziener de poUtie wilde waarschuwen, maar bij het toe gangshek kozen zij plotseling het haze- pad. Eerst klommen zü op het platte dak van een in de steigers staand pand. Aangezien ontvluchten echter niet mo gelijk was. moesten zij zich opnieuw laten arresteren, Maar niet voor lang: even voortij yet Edese zwembad na men ze wf« de benen. Ze klommen wer een htSt en renden een smal paad- e op. De bMwachter kon hen hier niet 'olgen, maar door om te rijden wist hij le vluchtelingen spoedig weer op het -•poor te k*nen. Zij gavent geen gehoor aan een som- natie tot stoppen, maar renden (ge- ameniyk) verder, Op de Sportlaan varen ze echter zo moe geworden van lun lange afstands-race, dat ze rich naar overgaven. Juist op dat moment i rriveerde een radlowaigen van da Edese politie, die hen snel naar het »ureau overbracht. Uit een voorlopig verhoor bleek, lat twee van de knapen pas zater- iagavond uit de cel van een Amster- huns politiebureau, waartot zijn we tens dronkenschap opgesloten wa ren geweest, waren ontslagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1