OVATIE VOOR ZWEED'IN V.N. Cliroestsjew kreeg een woede-aanval MG Oostenrijks vliegtuig bij Moskou neergestort Metaalbedrijven korter werken A Loemoemba streeft naar verzoening ppiitsii t$ Destructief EEGERDELEGA TIE bijPREMIER' Leden oppositie uitgenodigd Communisten bang voor Billy Graham AKKOORD OVER MILITAIRE SALARISSEN WAAROM Vijfentwintig doden; twaalf gewonden Dr* Ober! ander wordt niet strafrechtelijk vervolgd In principe akkoord KATANGA wenst volledige onafhankelijk beid Zekerheid een Nationale traditie HMvf;-£ Zaterdag geldt als hele vakantiedag r P.T. T. -AMBTEN AAR VERONGELUKT Zen op nationale LEVENSVERZEKERING-BANK Het NEVEDA breiboek is uit! DINSDAG 27 SEPTEMBER 1960 A y Directeur: ti DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4714 r V Hoofdredacteur: Ur J A H. J S. BRUINS SiX>T KOFFIE spaart hart en zenuwen! Een viermotorig vliegtuig van de Oostenrijkse luchtvaartmaat schappij met 31 passagiers en een bemanning van zes koppen aan boord is gisteravond nabij Moskou neergestort Staking op Le Bourget Ovatie Castro Inval in Kasai s y s. jkft.V„4T 4 ""1V 1 v^'JP bf JU - sj, K.xmmskA Zwitserland verhoogt de benzineprijs Weer koude nacht Ook voor ambtenaren: Nationale zitting Ghanezen weg Witte te Wltlutraat 30 Tel et, 11CT00 t# U Potteua U13 Poetsaio Sa *2*518 tCPiebtendJeast abonnementen 18-m1930 oor ZaterdsK! 17—IS wtr Telefoon 115700. Huvgewpletn I Telefoon 183*07 <3 li) neer Postbu* 1091 Postgiro No «3*W7. KlHchtendienat 18 30—19 30 Telefoon 362580 Snirfves 132 Telet <®7«- scnieoana: Thomas 8 Kerootwtraat 6 Telef. 83*51. Ahonnementsprt!» 81 cent oer week. t 2 83 oer maand t 1M eer kwartaal Losse ntsmtners 15 cent- VerseMJnt daeell)fc» (otterdam: t-Gravenbege aordlrecht: Schiedam: {Geldig tot woensdagavond) WEER KOUDE NACHT. Nu en dan overdrijvende wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog weer. Koude nacht, morgenmiddag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Morgen: Zon op: 6.35 Maan op: 14.44 Onder: 18.26 Onder: 23.46 DE aanval van de P.v d.A.-woord- voerder, de heer De Kadt, op de bewindsregeling-Nieuw-Gumea vinden wij met sportief. Het ontwerp-bewmdsregelmg toont duidelijk aan dat het de regering ernst is de verantwoordelijkheid van het beleid en het lot van dat land in han den van de autochtone bevolking te leggen. Iedereen weet dat dit in de wereld van vandaag niet zulk een eenvoudi ge zaak is. De bevolking is er per he den nog niet rijp voor. En we weten ook dat we niet kunnen wachten tot de bevolking er, naar onze maatsta ven, rijp voor is. We zullen dus moe ten improviseren. W»AT wil de P.v.d-A? Zij spreekt Vv over internationalisatie. Maar men moet zich afvragen wat dat be tekent. En als men weet wat dat be tekent moet men zich afvragen of die internationalisatie mogelijk is. Denkt men aan een trusteeship der Verenigde Naties? Wij zien de heer Hammarskjoeld, die met Kongo om hoog zit, Nieuw-Guinea al op zijn nek krijgen en daarmee een daverende ruzie met Indonesië. Denkt men dat met Indonesië op de achtergrond de Verenigde Sta ten, India of Australië bereid zijn ook maar iets van de verantwoorde lijkheid van Nederland voor het lot van Nederlands Nieuw-Guinea over te nemen? Wat voor zin heeft het dan te spre ken over een ander beleid"' DE kritiek van de heer De Kadt, namens de P.v.d.A., over het ontwerp-wijziging bewindsregeling Nieuw-Guinea was dan ook louter destructief. De Nederlandse regering doet wat mogelijk is. Zij wil de autochtone be volking inschakelen. Zij wil ze inscha kelen in het zelfbestuur om ze zo tot zelfbeschikking te brengen. Wat voor zin heeft het zelfs als men in de oppositie is deze politiek verdacht te maken, tegenover het eigen volk, tegenover de bevolking van Nieuw-Guinea en tegenover de buiten wereld? Elk nuchter mens weet dat deze politiek moeilijk genoeg is, dat we er.in velerlei opzicht., in „tekort schieten, maar dat we het oprecht' urmen. Iedereen weet ook dat we ten aan zien van Nieuw-Guinea helemaal geen ouderwets-koloniale aspiraties heb ben. ALS de P.v.d.A. dus kritiek oefent op ons beleid inzake Nieuw-Gui- nea en als de P.v.d.A. ondanks het vertoon van het tegendeel in wezen geen ander beleid weet te presenteren, waarom breekt zij dan het huidige beleid tegenover Nederland, de bui tenwereld en de Papoea's af9 Ze beeft immers niets beters! De zaak is moeilijk genoeg. Daar over zijn we het eens. Maar waarom moet de P.v.d.A. in de oppositie al leen maar als een destructor werken"' Het verhaal van de heer De Kadt had niets constructiefs. Het wilde al leen maar alles in de grond boren Daar heeft de heer De Kadt slag van. Maar daar is niemand zelfs de P.v.dA. met bn gebaat. L»e Britse piemiei luacmuian co <ji met aandacht de rede van secretaris generaal Hammarskjoeld. Hammarskjoeld dient Moskon van repliek Gisteren heeft de zogenaamde com missie-B, (waarin 0.3. onderofficieren zitting hebben) voor georganiseerd overleg in militaire zaken de bespre kingen over de herziening van de sa larissen van het militaire personeel heropend. Van de zijde van de minister van Defensie zün hierbij nadere voor stellen gedaan over de bezoldiging van de laagst gesalarieerden en over enkele overgangsbepalingen inzake de salariëring van de hoofdopzichter en de' opzichter tweede klasse van de luchtmacht. De voorsteken betroffen ook over gangsbepalingen, van de marechaus sees eerste en tweede klasse in verband met het vervallen van de afzonderlijke weddeschalen voor dit personeel. Na uitvoerig overleg bleken deze voorstellen "de instemming van de tiele commissie-B te kunnen verwer ven, hoewel van de kant van de perso- aeelsdelegatie bezwaren tegen de ni vellerende tendens, die in de voorstel ten tot uitdrukking zou komen, werden gehandhaafd. De personeelsdelegatie betuigde grote waardering voor het feit, dat de besprekingen van de zijde van de minister zijn heropend, voor de -manier waarop deze zijn gevoerd en voor het resultaafda'tidararbij is bereikt. i Advert ent ie) omdat deze uitgezochte koffie bonen gegarandeerd coffeïne- vrij zijn, dus onschadelijk omdat u er goed op kunt slapen omdat Koffie Hag onbeperkt genot geeft zonder nadelige gevolgen Impoiteui 11 \C-Vwkoopkantoor Fostous b!9 - Haarlem Een woordvoerder voor de maat schappij heeft meegedeeld, dat de maatschappij onofficiële berichten uit Moskou ontving waarin de cijfers over de slachtoffers gegeven werden. Het toestel, een Viscount, was van Wenen via "Warschau naar Moskou on derweg. Het maakte op ongeveer 40 km van het Moskouse vliegveld een nood landing. Tot de gewonden behoort de assistent-luchtmachtattaché van de Amerikaanse ambassade in Moskou, majoor Wootten. De Oostenrijkse luchtvaartmaat schappij, de A.U.A., zal een commissie van onderzoek naar Moskou zenden Een staking óp het Parijse vliegveld Le Bourget heeft tot gevolg, dat van daag o: het Londense vliegveld een aantal vliegtuigen voor Parijs niet kan opstijgen. In het midden van de ochtend ston den vier "Viscounts van de BEA en een Cömet van de Olympic Airways, die bi-t konden vertrekken. Van de zijde van de BEA wordt mee gedeeld, dat geen vliegtuigen voor Le Bourget zullen opstijgen voordat de toestand daar opgehelderd is. i Na een gerechtelijk onderzoek heeft de openbare aanklager in Bonn meege deeld dat er geen aanleiding is voor een strafrechtelijke vervolging van dr. Oberiander, de Westdnitse minister van Vluchtelingenzaken, die in mei van dit jaar is afgetreden, nadat beschuldigin gen tegen hem waren ingebracht inzake de massamoord op joden in hemberg (thans Iavow in Polen) in het jaar 1941. De vereniging van slachtoffers van het Nazi-regime had de aanklacht tegen Oberiander ingediend. Uit het gerechtelijk onderzoek is ko men vast te staan dat dr. Oberiander en zijn zogenaamde „Nachtegaal-bataljon niet verantwoordelijk zijn voor de m Deze vond namelijk plaats op 30 juni 1941 terwy] het „Nachtegaal-batal jon" alleen van 24 tot 27 juni in hem berg is geweest. De voorzitter van de Westduitse Bondsdag, dr. Gerstenmaier, heeft meegedeeld dat het parlementaire on derzoek van Oberlander's verleden zal worden voortgezet, ook nu de openbare aanklager te Bonn heeft verklaard dat de oud-minister niet zal worden ver volgd Het parlementaire onderzoek is ingesteld op verzoek van de Christen- Demokratische Unie Adenauers, ook Oberlander's, party die het be schouwde als een mogelijkheid om Oberiander van alle blaam te zuiveren F|X)T zichtbaar ongenoegen van de Russische premier Chroes- tsjew heeft secretaris-generaal Hammarskjoeld zich gisteren met beslistheid verzet tegen de Russi sche pogingen hem uit te schake len. Hammarskjoeld deed dat in een volkomen onverwachte rede tot de algemene vergadering van de Ver. Naties. Hammarskjoeld zei, dat de kritiek op zijn werk „niet een persoon geldt, maar een instelling". Het gaat niet om bepaalde handelingen, maar om de be ginselen die eraan ten grondslag lig gen, aldus de Zweedse secretaris-gene raal. „Als het ambt van secretaris-gene raal voor iemand een struikelblok wordt, omdat de bekleder ervan zich laat leiden door de vastgestelde be ginselen, treft zulke kritiek het ambt en de opvattingen waarop het is ge grond," zo ging Hammarskjoeld ver der. 1 Hij zei, dat hij liever het ambt ziet .breken" op het vasthouden aan een beginsel, dan dat de bekleder van dit ambt steeds moet schipperen om alle partijen te vriend te houden. „Dit is de keuze, waarvoor de secre taris-generaal is geplaatst en dit is ook de keuze, waarvoor de algemene ver gadering is gesteld. Deze keuze is niet een gelegenheidskeuze voor het ogen blik, doch een beslissende keuze voor de toekomst", zo zei Hammarskjoeld. De secretaris-generaal zei, dat de aegrippen onpartijdigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid, die zo duidelijk' zijn vastgelegd in artikel 100 van het handvest, op elk gegeven ogenblik „een obstakel kunnen gaan vormen voor diegenen die bepaalde politieke doeleinden nastreven welke beter ge diend zouden zijn of gemakkelijker bereikt zouden worden ais de secre taris-generaal tot een compromis be reid was". De korte rede van Hammarskjoeld werd met een daverend applaus be groet. Chroestsjevv, die onthutst teek over het optreden van de secretaris generaal, kreeg een woede-aanval. Hij begon met zün vuist op de tafei voor zich te slaan en Gromiko, alsmede de andere leden van de Russische afvaar diging, volgden dit voorbeeld direct op. Zü maakten ten slotte zoveel la waai, dat premier Nehroe van India zieh omdraaide om te zien waar het vandaan kwam. In volslagen verba zing keek hij naar de Russische pre mier, die sloeg met een geweld alsof hij de tafel wilde vernielen. Toen jour nalisten Chroestsjew later vroegen waarom hij zo met zijn vuisten op de tafel had geslagen, zei de Russische premier nors: „Protest, protest!" Het luide applaus dat op Ham- inarskjoeld's woorden volgde hield een duidelijk bewijs in, dat Chroestsjew's voorstellen tot wijziging van het secretariaat-generaal niet populair zijn Belangrijk is dat vrywel alle Afri kaanse landen instemming betuigden met de rede van Hammarskjoeld Na Hammarskjoeld sprak de Tsje chische president Novotny, die niet an ders deed dan Chroestsjew naar de mond praten. Vervolgens kwam de Ar gentijnse minister van Buitenlandse Zaken Taboada aan bod. Hij verdedig de Hammarskjoeld en laakte inmen ging in zaken van Latijns-Amerika Terwijl de Argentijn sprak, vertrok- Ken Chroestsjew en de zijnen, om een noenmaal bij te wonen, dat ter ere van de Sowjet-premier werd gegeven door de Amerikaanse zakenman Cyrus W Eaton. Spoedig waren alle communis tische leiders verdwenen, met uitzon dering van de Joegoslavier Tito. Na Taboada sprak de C&nadese pre mier Diefenbaker, en ook hij nam het voor Hammarskjoeld op. maar de Rus sen waren toen al vertrokken Diefen baker noemde het voorstel van Chroestsjew de functie van secretaris generaal op te heffen, „absurd Hierna kwam de Cubaanse dictator Fidel Castro aan het woord. Hij be paalde zich hoofdzakelijk tot het leve ren van kritiek op de Ver. Staten. Hii kreeg, zoals te verwachten was, veel applaus van de communistische afge vaardigden. Toen Castro sprak over de mogelijk heid van een Cubaanse eis tot terug trekking van de Amerikaanse strijd krachten van de basis Guanamao, ging Chroestsjew staan en gaf opnieuw te ken voor luide communistische toe juichingen. Op een gegeven ogenblik zei Castro, dat de kandidaten voor het Amerikaan se presidentschap, Nixon en Kennedy, „een tekort aan politiek denkvermo gen" hebben. De voorzitter, Boloud, riep Castro hierop tot de orde. Castro rea geerde met 00 te merken, dat hij de procedureregels in de V.N. niet had willen schenden. „Mijn uitdrukking was in sterke mate het gevolg van mijn stijl van spreken", aldus Castro. Volgens mededelingen van de Chrïs- telüke Bedrijfsbond voor de Metaal- Nijverheid is tnssen de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bedrijfs takken: automobiel- en garagebedrijf, smeden- en metaalbewerkingshedrijf. motoren- en revisiebedryf, carrosserie- en wagenbonwbedrijf en isolatiebe drijf, in principe overeenstemming be reikt over de arbeidstijdverkorting. Verwacht wordt, dat het overleg over de uitvoering binnenkort zal zijn beëindigd, waarna partijen hun voor stellen ter goedkeuring zullen voor- leggen aan het College van Hijksbe middelaars. Deze overeenstemming is nog niet verkregen, met de werkge versorganisaties ip het loodgieter- fit— tersbedrijf, het elektrotechnisch bedrijf en het centrale verwarmingsbedrijf. De minister van Binnenlandse Zaken van de afgescheiden Kongolese pro vincie Katanga, Moenongo, heeft ver klaard dat Katanga volledige onafhan kelijkheid wil. „Wij willen geen sta- tenbona meer", aldus Moenongo. Volgens de minister weet men ln Leopoldstad niet wat men wil. „Op het ene ogenblik arresteren zij Loe- moemba en zijn ministers en even later proberen zij met hem te onderhande len wy hebben er genoeg van. Wij hebben besloten onze volledige onaf hankelijkheid te verdedigen", zei hy Moenongo vergeleek de huidige machthebbers in Leopoldstad met die in Brussel: zij aarzelen en draalen. Moenongo zei wat de erkenning van de onafhankelijkheid van Katanga bef treft, ln het bijzonder-zijn hoop te heb ben gevestigd op Frankrijk en de an dere landen van de Franse gemeen schap. Frankrijk noemde hij een edel moedig land. De Belgische machtheb bers durven Katanga niet erkennen en dat is ons bezwaar tegen Beigie. zei hij De militaire vertegenwoordiger van Hammarskjoeld in Kongo, de Indische brigade-generaal Rikhye, beeft ver klaard dat troepen uit Katanga met blanke officieren aau het hoofd de aan grenzende provincie Kasai zijn binnen- evallen. Rikhye, die dit bekendmaakte op een persconferentie, zei dat de blanke offi cieren de afgelopen twee weken de lei ding hebben gehad over 700 Katangese soldaten Hij wenste de namen van deze officieren met bekend te maken en deelde mee dat aan de regering van hun land een scherp protest gezonden is, zodat men hoopt dat zij spoedig teruggetrokken zuilen worden Rikhye zet verder dat de troepen straal-helikopters van Franse makelij, type Alouette. tot hun beschikking hadden, alsmede lichte vliegtuigen. De generaal, die zojuist is teruggekeerd van een bezoek aan Katanga en Kasat, verklaarde dat de troepen naar Kasai waren gezonden door .het hoofd van de „mijnstaat", Kalonji, en dat zij zich in de mijnstaat gevoegd hadden by de 5000 Baloeba's van Kalonji. 0 De 32-jarige Nijmeegse PTT-ambte- naar W. M. Janssen is zondagmiddag op de kruising van de Hasenkampse- wcg-Steinweglaan en Wezenlaan ver ongelukt toen hij met zijn motor tegen een personenauto reed. Hy tverd met een schedelbasisfrac- tuur naar het St. Camsïus-ziekenhuis vervoerd, waar hü vandaag is overle den. De man was gehuwd en vader van twee kinderen. Hammarskjoeld tijdens zijn rede in de Algemene Vergadering van de V.N die een antwoord was op de aanval die Chroestsjew op de secretaris-generaal had gedaan. Rechts de president van de Algemene Vergaderingde I er Boland. (Advertentie^ Zon onder Premier Loemoemba van Kongo schijnt vandaag meer dan ooit besloten het politieke toneel in Kongo opnieuw te gaan beheersen als hoofd van de centrale regering. Gisteravond verklaarde Loemoemba, dat een delegatie uit het leger met toe stemming van president Kasavoeboe A -f* *j 'i s* «au»; wa* v iy£> "■V.H "SSIfV" -"V fVdfff&St <Yj.+ v» -AA- -P --J "~r\ ,*<v Éi ïy J £s Het Duitse zeilschip ,.Gorch Focte" een opleidingsschip voor marmekadet- teh is dezer dagen, van een wereld reis van drie maanden in Duitsland teruggekeerd. Op deze foto zien ice het prachtige schip in Éremerhaven. Het Zwitserse parlement heeft het regeringsvoorstel aanvaard om de ben ztneprys te ei hogen ten cmde geld beschikbaar te krygen voor de aan'eg van autowegen Ingevolge dit besluit zal de benzine aan de pomn m Zwit serland per 1 januari a s. .32 centimes gaan kosten 111 plauts van 13 M»n schat dat deze belastingverhoging in de eerstvolgende jaren een 100 a. 120 miljoen francs zal opbrengen Het Zwitserse autowegennet, waarvan en kele gedeelten reeds in atn'cg zijn, gaat op zijn minst zes miljard francs kosten en pas over zeventien a acht tien jaar gereedkomen De autoclubs hebben tegen de ben- zmeprijsverhoging genrotestierd N de koude lucht, die om het 1 hogedrukgebied nabij de kust van Noorwegen naar ons land is ge stroomd, daalde de temperatuur van nacht in ons land op enkele plaatsen tot om het vriespunt. Ook de ko mende nacht zal de temperatuur weer aanzienlijk dalen, maar de minimumtemperaturen zullen van plaats tot plaats nogal verschillen in verband met wolkenvelden, die ook in de nacht nu en dan overdrijven. De kans op regen blijft gering. Wel komt een depressie, die nu boven de randstaten is gelegen, iets naderbij en ook een storing, dte van de Golf van Biscaye naar Zuid-Frankryk is getrokken, breidt zijn invloed no naar bet noordoosten uit. maar he' weer in ons land zal daarbij not> overwegend bepaald worden door de zwakke rug van hogere luchtdruk tussen beide systemen in. fAdvertentie 9 meer dan 100 patronen v. 0 40 in voile kleuren Vraag jw winkelier of stuur een postwissel postgiro (10. 301655) aan de Leidscne Vvoispinre'ij N V., Zoeter- v.ojasev.eg 3, Le den. (Van een onzer verslaggevers) Ook voor ambtenaren geldt: een snipperdag op zaterdag is een hele va kantiedag en geen halve. Deze prin cipiële uitspraak heeft de Centraie Raad van Beroep in Utrecht heden morgen gedaan in een conflict tussen een ambtenaar van de provincie Utrecht en de griffier van de Staten. De ambtenaar stelde zich op het standpunt, dat een vrye zaterdag slechts een halve vakantiedag is. De griffier daarentegen hield vol, dat het een hele vakantiedag is. De zaak werd voorgelegd aan het Ambtenarengerecht, dat nu in laatste instantie de griffier gelyk heeft ge geven, o m. op grond van het feit, dat onder „dagen" kalenderdagen moeten worden verstaan. naar zijn amntswonirg gekomen was, om by hem een „spoedige normale functionering van het regeringsappa raat" te bepleiten. Hy zei volledig vertrouwen te hebben in het leger en in kolonel Moboetoe. De delegatie uit het leger had vol gens de premier bij hem aangedrongen op het beëindigen van persoonlijke rivaliteiten en op opneming van leden van de oppositie in de regering. Loemoemba zei, dat vandaag vlieg tuigen ter beschikking van het leger zouden worden gesteld om leden van de oppositie onder wie ook premier Tsjombe van Katanga naar Leopold stad te brengen. Tsjombe zou „in een geest van een heid en nationaal begrip" volledige ga ranties ontvangen voor zijn persoon- yke veiligheid, omdat een nationale verzoening zijn, Loemoemba's, „vu rigste wens" was. Loemoemba verklaarde zich zeer in genomen met de stap van het leger. De delegatie had de wens te kennen gegeven, dat een grote nationale zitting zou worden gehouden in tegenwoordig heid van het staatshoofd en myzelf, aldus de premier. Wat betreft Tsjombe, zei Loe moemba, dat deze naar JLgopoIdstad zou moéten' komen om ,-,een wezen lijke oplossing"" van de geschilpunten onder de Kongolezen, zonder inmen ging van huitenaf, mogelylc te maken. In tegenstelling met" deze "verras sende verklaring van Loemoemba zei Kasavoeboe gisteravond in een oproep tot het volk, dat Heo, die hy tot pre mier benoemde in de plaats van Loe moemba, spoedig om een mandaat zou vragen in het parlement, Loemoemba heeft echter verklaard, dat hy premier wil blijven, wanneer een verzoening tussen hem en Kasa voeboe tot stand zou komen. Aanhangers van Moboetoe spraken gisteravond de mening uit, dat Loe moemba wellicht heeft besloten een sterker tactiek toe te passen om weer aan de macht te komen. Z\\ wezen op de in de laatste twee dagen gehouden betogingen ten gunste van Loemoemba en op de aanslag op twee leden van Moboetoe's raad van hoge commissa rissen. Hun toorn ging uit naar de Ghanese troepen der "V.N., omdat zij Loemoemba bij zijn rijtoer van zondag escorteerden en omdat zij niet tussen beide kwamen toen de aanhangers van Loemoemba het gebouw van de Vei ligheidsdienst binnendrongen en de twee commissarissen afranselden. Kolonel Moboetoe diende over de houding van de Ghanese soldaten een sterk protest in by het commando van de V.N. in Leopoldstad Naderhand verklaarde hij „volledige genoegdoening" te hebben gekregen. De militaire adviseur van de V.N. in Kongo, brigade-generaal Rikhye, deelde gisteravond mee, dat de Gha nese soldaten Leopoldstad spoedig zul len verlaten en vervangen zullen wor den door het Tunesische regiment dat in de provincie Kasai gelegerd is. De Amerikaanse evangelist Billy Graham heeft maandag in Berlijn Oostduitse kleineringen en grensbeper- kingen genegeerd en bij het ijzeren gordijn gepreekt in het kader van zyn „Kruistocht voor Christus". De bijeenkomst, de tweede m een reeks gedurende een week, vond plaats in een tent met een capaciteit voor 20.000 mensen vlak bij de9 grens met Oost-Berlijn. Het Oostberiynse ge meentebestuur had de Oostberlyners verboden de Brandenburgerpoort te passeren om Grahams bijeenkomst by te wonen. Honderden agenten hadden in de buurt van de poort postgevat. Zy hielden klaarblijkelijk geen mensen met geldige papieren aan. Het Oostduitse persagentschap heeft Graham ervan beschuldigd een ver momde Amerikaanse agent te zijn, wiens doel is om de mensen te hinde ren m hun hang naar de vrede. Commentaar leverend op het feit, dat enkele honderden personen onder Graham's gehoor naar voren traden, zei het persbureau: „De werkelijke ge lovigen waren zo geschokt, dat meer dan negentiende van de aanwezigen weigerde naar voren te komen, on danks herhaalde uitnodigingen." Graham's onderwerp in Berlijn is .Heeft God de wereld lief2"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1