P. J. M. Meyer met pensioen Wegens vertrek naar Almelo: J, van der Schouwhoofd van BB. nam afscheid van collegae Zendingsweek Geref. Kerk Schiedam start woensdag mnn KERK EN SCHOOL VATERwE &L Na 40 jaar welverdiende rust Scliiedams politienieuws Staking bij Wilton opgeheven Afscheidsavond Karei Schotten Sr. Partiële herziening bewindsregeling Nieuw-Guinea Henk van Oosten opnieuw algemeen judokampioen Rotterdams politierapport De geref. kerk in Zalk opgeheven Eeuwfeest van C.N.S. op Hervormingsdag Ds. W. M. Ie Cointre 10 jaar predikant mouw OPENT VRIJDAG SO SEPT. 12 UUR Dinsdag 27 september I960 SCHIEDAM. Vandaag heeft Schiedams Gemeente-ontvanger, de op 15 september 65 jaar geworden heer P. J. M. Meyer, de kas van deze gemeente officieel overgedragen aan zijn opvolger, mr. J. Knape. De heer Meyer zal morgen nog werkzaamheden op zijn kantoor verrichten, donderdag 29 september volgt dan een huldi ging ten stadhuize en vanaf 1 oktober is de dienst voor de heer Meyer afgelopen en gaat hij genieten van een welverdiende rust. Het is de heer Meyer overigens goed gegaan in zijn meer dan 50-jarige loopbaan bij de gemeente. Op 14-jarige leeftijd begon hij als hulpje op het kantoor en vervulde de taak van jongste bediende. Herinneringen Bijzondere functie Hohby Contactavomd Herv. Wijk 4 Jubileum directeur Woningdienst Oud-leerlingen Wilton vierden feest Buurtvereniging „DKV" vierde: 3e lustrum Bazenvereniging Wilton op excursie VLAARDINGEN. Onder grote belangstelling werd maan dagavond in De Serre afscheid genomen van het plaatsvervangend hoofd van de dienst Bescherming Bevolking, de heer J. van der Schouw. Een opvolger is nog niet gevonden, maar het hoofd van de A-kring van de B.B., de heer A. L. Nouwens te Rotterdam, deelde mede, dat de leiding van het Ylaardingse bureau voorlopig aan een tweemanschap is toevertrouwd. De heer P. Doorenbos zal de tactische sector voor zijn rekening nemen, terwijl de heer J. Kreukniet het administratieve gedeelte in de ruimste zin des woords onder zijn hoede krijgt. Belangstelling Geschenken Derde afscheid Geschenken Dankwoord Advertentie Wijkavond Geref. Kerk Laatste nieuws Ongewijzigd aangenomen Ds. J. Kouwenhoven in Vlaardingen beroepen „Helinium opent seizoen Uit boom gevallen Hoek van Holland Ned. Herv. dames organiseren bazaar voor kerkonderhoud Nieuwe dirigent „Hosanna" Burgerlijke stand van Rotterdam Provinciale Bijbeldag Zuid-Holland-Zuid Burgerlijke stand van Schiedam I>< If! weet hij zich nog te herinneren, dat tJoCCffMXt/ men in 1944 voor diverse uitbetalingen Niet lang daarna had hij typen ge leerd en werd hij typist op deze afde ling. Van 19151917 diende hij het va derland in 's Konings wapenrok, maar daarna ging het weer crescendo met deze ijverijge ambtenaar. Door avond aan avond te studeren en zichzelf nauwelijks een vrij uurtje te gunnen, zag de heer Meyer kans om zich in 1919 geplaatst te zien als ad junct-kommies en het daarop volgende jaar als kommies van de afdeling Al gemene Zaken, waar hij ook het finan cieel beheer had. In 1921 werd hij kom- mies-afdelings-chef en in 1924 hoofdkom mies. Tenslotte volgde op 21 november 1929 de eervolle benoeming tot ontvan ger van de gemeente Schiedam. De heer Meyer was toen 34 jaar! Wanneer de heer P. J. Meyer terug denkt aan vroeger jaren, dan heeft hij veel prettige herinneringen en is hij vooral te spreken over de uitstekende verhouding met collegae op kantoor.' Er heerste altijd een vriendenband en dat maakte het werken wel zo aantrekke lijk. De mensen „aan het loket" zorgden weieens voor minder prettige dingen, hoewel de scheidende gemeente-ontvan ger over hfet geheel genomen ook best tevreden is over zijn „clientele". Maar toch heeft vooral de hondenbelasting hem meer dan eens moeilijkheden ver oorzaakt De mensen die hiervoor kwa men betalen, (na soms vermaand te zijn, wat men als „verraad" zag), vroe gen dikwijls: „Mag een arm mens dan helemaal niets hebben?" Uit de oorlogsjaren weet de heer Mey- "er, die we in zijn woning aan de Wa- 'ramde hebben opgezochtl ook-heel wat "te vertellen. Met een laconiek lachje Waar het dier vadaan komt is niet "niet duidelijk, maar zaterdagmiddag is -""in „de-Warande" een haas aangereden door eeiï 'personenauto.' De'"haas* werd aan de voorpoten gewond en bleef na de -klap verdoofd liggen zodat men het dier -heeft kunnen oppakken en naar het dierenasyl in de St. Annazusterstraat kon brengen. - M Mevrouw de M., die aan de St. Ui- ,duinastraat 52 woont, had zaterdagnud- rdag vlees in jus gebraden op het gas stel gezet en was daarna de keuken 'uitgegaan. Zij vergat het vlees, totdat zy een uur later een sterke brandlucht rook: de vlam was in de pan geslagen .en het uitslaande vuur had de houten schouw aan het gloeien gezet. Boven dien zijn er een aantal ruiten door de hitte gesprongen. De heer de M„ die beneden in de /werkplaats bezig was, kwam te hulp .met een schuimblusser, waarmee hij het vuur doofde, zodat de gewaarschuwde brandweer geen dienst hoefde te doen. ;Er was flink wat schroeischade aan hout en verfwerk, geschat op 400. 'De heer M. was verzekerd. 41 Op het kruispunt van de Lange Nïeuwstraat met de Oranjestraat is bij de Amsterdamse Bank zaterdag de 59- jarige bromfietsbestuurder J. H. uit Schiedam aangereden door een auto, be stuurd door de heer L. W. uit Rotter dam, die naar rechts afsloeg en de bromfietser geen voorrang verleende. 'De heer M. kreeg hij de botsing bloe dende hoofdwonden en is naar het ge meenteziekenhuis gebracht. 0 De heer A F. D. deed aangifte dat -uit zijn volkstuin hl het complex aan de Poldervaart 5 kg. druiven is gestolen. Het zal niet de eerste maal zijn dat er iets uit zijn tuin wordt gestolen. De heer D. verklaarde dat de druiven met een giftige stof bespoten waren en be slist ongeschikt zijn voor de consumptie, Tijdens een voetbalwedstrijd op het D.R.Z.-terrein aan de Schiedamseweg zijn zaterdagmiddag uit het niet-afge- sloten kleedlokaal uit de daarhangende kleding de portemonnees gestolen van een aantal junioren van S.I.O.D., die •daar speelden. Dezelfde avond heeft de politie op een feestje een 15-jarige scholier aange houden, die bekende vijf portemonnees .gestolen te hebben. Van het daarin ge vonden geld, totaal 15.had de jon gen nog 7 over. Zondagavond om half zeven week 'op de Schiedamseweg de automobilist 'C. J. K. uit Den Haag voor enkele fiet sers uit en kwam op de linker weghelfte in botsing met een motorfiets. Zowel de motorrijder M. S. v. K. als zijn op de duo zittende echtgenote lidpen wonden aan de benen op. Mevrouw v. K. is naar het gem. ziekenhuis gebracht, maar de heer v. K. kon op eigen gelegenheid naar huis. <9 In de Nieuwe Buurt is zaterdagavond een fikse burenruzie geweest, In een bovenwoning werd flink gefuifd, waar bij nogal wat lawaai werd gemaakt. De benedenbuurman kwam zien daarover beklagen waarop de bovenbuurman, ge holpen door zijn zoon. de benedenbuur een aframmeling toediende. De echtge note van de klager ging echter hulptroepen in de buurt halen, zodat het gevecht algemener werd. Daarbij heeft .de schoonvader van de benedenbewoner de aanvallende bovenbuur met een bril- lenkoker een slag in het gelaat gegeven, 'zodat de bovenlip gescheurd werd. De- "ze lip moest in het gem, ziekenhuis ge hecht worden. SCHIEDAM. Op de kruising van de Willem de Zwijgerlaan. en de Nassaulaan in Schiedam, is gistermiddag ooi kwart over twee een 3-jr. meisje onder een zware met zand beladen vrachtauto ge komen, tengevolge waarvan het kind een voetje moest missen. De 3-j. Christiana Johanna van der K. was met haar moeder en haar 10-j. zusje Truus op bezoek geweest in het gem. ziekenhuis, waar haar vader ziek ligt. Op weg naar huis rukte bij het overste- ken van de Willem de Zwijigerlaan Cnns- tiana zich los van baar zusje en stapte de W. de Zwijgerlaan over waarbij zij par does tegen het voorwiel van de zandauto opliep, die, ondanks hard remmen de bot- sine niet kon voorkomen. Het kind kreeg een wier van de zware wagen over haar linker voetje. Chauffeur H. B. uit Krimpen aan den Ussel heeft met de moeder het kind al hollende naar het nabijgelegen gem. zie kenhuis gebracht De amputatie van het verbrijzelde voet- - je was niet te voorkomen. iedere week geld moest gaan halen bij de Rotterdamse Bank in Rotterdam. Een vervoermiddel was er nauwelijks, zodat een met paard bespannen koets hiervoor werd ingeschakeld. Bij zeer slecht weer. zoals sneeuwval, werd dan gebruik gemaakt van de „dievenwagen" van de politie. Enkele ambtenaren kro pen dan in deze „dievemvagen" en kwamen met geld terug. Niet gestolen overigens, maar eerlijk van de bank gehaald en bedoeld om door de heer Meyer de volgende dag te laten uitbe talen. Eigenlijk heeft onze gemeente-ontvan ger een bijzondere functie. Zijn chefs zitten in Den Haag. Hij is echter ge bonden aan een reglement. Dat regle ment houdt evenwel ook in, dat 3e heer Meyer verplicht was om al die jaren in de stad Schiedam te wonen en zelfs wanneer hij zich buiten de stad wilde begeven voor een wandeling, fietstocht of autorit, dan moest hij daarvoor toe stemming vragen aan de burgemeester. Acht-en-twintig jaren lang heeft de heer Meyer in een veel te kleine kan toorruimte aan de Nïeuwstraat gewerkt en dat heeft hem wel eens parten ge speeld bij de uitoefening van zijn werk zaamheden. Het gebeurde weieens, dat hij met een cliënt even naar huiten ging om hem persoonlijk te spreken, want op kantoor was daarvoor geen ge legenheid, De laatste drie jaar Is dat veranderd en momenteel heeft de ge meente-ontvanger een vrije en Idelale ruimte tot zijn beschikking in het naast het gemeente-bureau aangekochte pand, in de Nieuwstraat. Zoals gezegd zal dus vanaf heden zijn werk worden gedaan door mr. J. Kna pe, welke 58 jarige ambtenaar zijn hui dige functie van Chef van de afdeling financiën blijft vervuilen. De heer Kna pe is voorzitter van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidsperso neel. By de werf Wilton Fljenoord te Schie dam is vanmorgen de staking, die maan- dag was begonnen, verlopen. Omstreeks elf uur waren nagenoeg alle arbeiders weer aan het werk. De heer A. Meuzelaar. directeur van de Gravenhaagse Vereenigmg dr, Schroe- dr. van der Kolk, is benoemd tot direc teur van de „Federatie Noord" voor so ciale werkplaatsen in de provincie Fries land, Groningen en Drente. De heer Meuzelaar is ruim negen jaar als directeur verbonden geweest aan de ,,'s-Gravenhaagse Vereeniging dr. Schroe- der van der Kolk". Onlangs bood men hem de functie aan van adviseur bij het oprichten en organiseren van werkplaat sen voor geestelijke gehandicapten m Nieuw-Zuidwales in Australië. De heer Metfzelaar heeft echter na rijp beraad gemeend voor deze vererende opdracht te moeten bedanken. Zijn benoeming tot directeur van de „Federatie Noord" moet beschouwd worden als een kroon op zijn werk te 's-Gravenhage. De heer Meyer heeft vele hobby's en hoopt daarvan straks volop te kun nen genieten. Zo is hij een verwoed verzamelaar van postzegels en van prentbriefkaarten en bijzonderheden over -oud-Schiedam. Over geschiede nis heeft hij tal van boeken en zijn kamer daarvoor gelijkt wel een biblio theek. Ook wandelen iséén' van zijn dat wel te zien. Van opera-muziek is liefhebberijen en aan zijn vitaliteit is gund om van al deze hobbys' -nog ve le jaren in welverdiende rust te ge nieten. Donderdag zal van 4 tot 5 uur ten stadhuize afscheid worden genomen van de heer Meyer, waarna van 5 tot 6 uur voor verdere belangstellenden gelegenheid is hem de hand te druk ken. Het zal op deze huldigingsbij eenkomst bij dit pensieoen aan be langstelling zeker niet ontbreken. SCHIEDAM. De Wijkgemeente 4 van de Herv. kerk heeft maandag een contactavond gehouden in zaal „Irene", De voorzitter, ds. A. Hoffman opende de avond met zijn vreugde uit te spre ken over de grote opkomst en schreef dit toe aan het feit, dat men deze keer de maandag had uitgekozen voor de contactavond. Ook de komende bijeen komsten in het nieuwe seizoen zullen op maandag gehouden worden. Ds. Hoffman heette in het bijzonder welkom de heer M. Broersma van de Kon. Rott. Lloyd, die voor een film programma zorgde. Voor de pauze werden vertoond een bouwfilm van de „Willem Ruys" en een film over „Het leven en werken aan boord van de „Willem Ruys". Na de pauze zagen de talrijke aanwezi. gen een film van de laatste reis van de „Willem Ruys" naar Indonesië. Na het filmprogramma heeft ds. A. Hoffman met een korte dagsluiting deze wijkavond gesloten. SCHIEDAM.De directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, mr. dr. ir. M. M. van Praag, hoopt, op 1 oktober zijn 40-jarig jubileum te vieren als amb tenaar in gemeentelijke dienst. Dit feit zal in Schiedam niet onopge merkt voorbijgaan, want dinsdag 4 okto ber zal ten stadhuize een huldigings^ bijeenkomst worden gehouden, waarbij diverse instanties aanwezig zullen zijn. Voor raadsleden en belangstellenden zal er van 5 tot 6 uur een receptie wor den gehouden, eveneens op het stadhuis. SCHIEDAM.De oud-leerlingen van de Bedrijfsschool van Wilton Fijenoord hebben zaterdagavond een feestavond ge houden in de prachtige kantine van deze school. De voorzitter van de verehiging „Contact",- de jeugdige heer A. Broek hoven, heeft deze avond geopend, waar na een gevarieerd programma volgde. De heer M. C. de Witte had enkele films meegebracht, die werden vertoond, de heer G. den Brinker verzorgde een gezellige quiz en verder zorgde een bandje o.l.v. de heer P. v. Vliet voor de nodige'muziek. SCHIEDAM. De Zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk houdt deze week weer zyn jaarlijkse Zendingsweek. Zo sal er voor de kinderen op woensdag 28 september een kinderzendingsmiddag gehouden worden in gebouw „Irene". Er zullen op deze middag verschillende films worden vertoond, zoals „Van vrees tot geloof", een film uit Zuid-Rhodesia, een film over de padvinders-jamboree, die In 1950 in de Verenigde Staten is gehouden en de film „Sweeny", De voorstellingen beginnen 's middags om 2 en 4 uur. Woensdagavond zal er een zendingscatechisatie gehouden wor den in het Gereformeerd Jeugdhuis die geleid wordt door dr. J. van de Linden, die voorheen missionair-predikant te Semarang is geweest en die in 1958 terugkeerde naar Nederland. De grote zendingsavond wordt op don derdag 29 september gehouden in ge bouw „Irene". Dr. Gevers is bereid ge vonden op deze avond een causerie te houden over zijn werk in Roeanda, waar hij als zendingsarts reeds vier jaar werk zaam is. Hij is thans met verlof in ons SCHIEDAM. De voormalig leider van het Clubhuiswerk voor ongeorgani seerde jeugd te Schiedam, de heer Karei Scholten Sr., zal woensdagavond d9or het bestuur van deze Stichting gehuldigd worden Lv.m. zijn vertrek naar Utrecht per 1 oktober. De heer Scholten is er in de loop der jaren in geslaagd zijn jongens en meis jes te activeren voor ht Clubhuiswerk en de jeugd voelde zich bij Karei Scholten echt thuis. Nu deze actieve leider Schiedam gaat verlaten heeft het bestuur gemeend hem een afscheidsavond te moeten aanbieden. Deze zal woensdag gehouden worden en wel om acht uur in het Wijkcentrum in Nieuwland. O.m. burgemeester mr. J. W. Peek zal daar het woord voeren. SCHIEDAM. Van de vele buurt verenigingen, die kort na de bevrijding ia 1945 werden opgericht, is „De Kinder vrienden" er één, die nog steeds bestaat en dus momenteel haar derde lustrum viert. Ter gelegenheid hiervan heeft deze buurtvereniging, die de omgeving van de Galileistraat onder haar leden telt, afgelopen week in „Tivoli" een feest avond gehouden, waar „The Confetti Stars" voor de -vrolijke noot zorgde. Tevens hadden enkele leden enige voor drachten ingestudeerd, die het geheel tot een goede avond hebben gemaakt. Voorzitter J. v. d. Oever heeft secre taris N. v. d. Plas met een rokertje verrast wegens zijn 15-jarig lidmaat schap. terwijl een viertal dames even eens in deze hulde betrokken werden en bloemen ontvingen en een vork en lepel in couvert. De zanger Willy Valjo boekte op deze geslaagde avond veel succes. land. Na de pauze zal hij dia's tonen over dit land. Ten slotte wordt dan zondag 2 oktober de Zendingszondag in alle Gereformeerde Kerken te Schiedam gehouden. Deze diensten zullen worden geleid door Zendingsdominees, te weten prof. H. Bergenia te Baam, dr. J. M. Vlijm te Voorburg, ds. W. Fijn van Draad te Amstelveen en dr. F. L. Bakker te Amsterdam. SCHIEDAM, De Bazenvereniging „Wilton Fyenoord" is afgelopen zater dag met vijf bussen op stap geweest naar de Hoogovens te IJmuiden. Een circa 200 mannen en vrouwen hebben daar een excursie meegemaakt, tijdens welke men het leven en werken op het hoogovenbedrijf van nabij heeft laten zien. Vooraf hebben de deelnemers in zaal „Kennemer" in Beverwijk de prijsuit reiking bijgewoond van de door „Baas boven Baas" uitgeschreven prijsvraag over het onderwerp: „Hoe blijft de baas voor?". Ir. B. Wilton heeft deze prijzen met een toepasselijke speech uitgereikt aan de Wilton-bazen Leeuwenstein en Slag boom (gedeelde le en 2e prijs), A. v. Berkel (3e prijs), v, Houwehngen (4e prijs) en W. Don (5e prijs). Laatstge noemde werd extra gehuldigd, omdat hij .de enige Schiedammer was, die in de landelijke prijzen viel. De voorzitter van de Bazenvereni ging van Wilton Fyenoord, de heer A. v. Berkel, heeft tijdens deze bijeen komst de directie van het Hoogoven bedrijf bedankt voor de vererende uit nodiging en voor alles wat voor deze groepen was gedaan. (Een week eerder was reeds een eerste groep naar de Hoogovens geweest, eveneens met 5 bussen en ongeveer 200 man). Namens het Hoogoven-bedrijf voerde de heer J. Bakker het woord. De dames, die geen idee hadden om de excursie mee te makeiv kregn een bustocht naar Schoorl aangeboden, waarvan verschillende gebruikhebben gemaakt. In restaurant Groenendaal te Heem stede werd een diner aangeboden. Be halve het bezoek aan de Hoogovens hebben de deelnemers ook een interes sante film over dit bedrijf kunnen zien. en kameraadschap, waarmede hij zijn Vlaardingse periode heeft mogen door brengen. Onder de vele autoriteiten, die de af scheidsbijeenkomst bijwoonden bevon den zich de heren: J. F. W. Dorleijn en C. A. v. Eendenburg, beide hoofdin specteur van de gemeentelijke dienst voor Maatschappelijke Zorg; de direc teur van de Gemeentelijke Geneeskun dige Dienst, dr. C. J. Storm, alsmede vrijwel alle wijk- en blokhoofden, in structeurs, administrateurs, hoofden van verscheidene diensten en het personeel van het kantoor van de B.B. te Vlaar- dingen. Tijdens een intieme bijeenkomst, die in de morgenuren in het gebouw aan de Oosthavenkade plaats "vond, waar ook de echtgenote van de heer Van der Schouw aanwezig was, werd hem door het personeel een origineel afscheidsge schenk aangeboden. Een prachtige kleu rentekening, waarin zes haringen, die in de staart de namen dragen van de Vlaardingse personeelsleden. Bovendien dragen deze haringen een vlag in de Vlaardingse kleuren. De achtergrond van de tekening wordt gevormd door een silhouet van de industrieën, die een rol spelen in het economische leven van Vlaardingen, alsmede enkele harington nen. Tevens ontving de scheidende daar bij een fraaie diplomatentas. De heer A. Nouwens begon zijn speech met de mededeling, dat het de B.B niet naar den vleze gaat, aangaande het leiderschap in Vlaardingen. Sinds 19o3 was het reeds de derde maal, dat hij van Rotterdam naar Vlaardingen moest komen om een goede kracht vaarwel te moeten zeggen. Gaarne zou hij dit gedaan hebben, als de scheidende de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, maar dit was nog niet het geval ge weest Het waren echter dringende par ticuliere redenen, die de heer Van der Scnouw naar Almelo deden solliciteren, waar hij eveneens plaatsvervangend hoofd van de B.B. zal worden. De heer Nouwens zei, dat de gehele organisatie drijft en steunt op de men taliteit, welke in Almelo geheel anders ligt, dan in Vlaardingen. Voorts maakte spreker gewag van het feit, dat het de hear Van der Schouw bij zijn komst naar Vlaardingen, (ruim drie jaar geleden) niet eenvoudig werd gemaakt. Enkele belangrijke gebeurte nissen hadden een remmende invloed op de uitbouw van de B.B.-orgamsatie. Als voorname factor noemde de heer Nouwens. de noodwachtplichtwet; een maatregel, die plaats moest vinden en die heel veel' tijd en arbeid vergde. Tenslotte betuigde de heer Nouwens zijn erkentelijkheid aan de scheidende voor de wijze waarop hij zijn taak als plaatsvervangend hoofd van de B. B, had verricht. Hij prees daarbij de op gewektheid, waarmee één en ander ge paard ging. .Moge het u gegeven zijn, dat uw nieuwe standplaats aan de door u gestelde verwachtingen zal beantwoor den, aldus de heer Nouwens. Daarna wachtte de scheidende nog enkele verrassingen. Namens de in structeurs van verschillende dien-sten, overhandigde de jongste van deze, de heer L. J. Berends een boekwerk over Vla-ardingen plus een boekenbon aan de heer Van der Schouw, terwijl de heer A. van Teylingen namens de wijk en plaatsvervangend wijkhoofden en administrateurs, een gesehenkenbon overhandigde. Na het officiële gedeelte bleef men nog wat gezellig bijeen. /~ÏP ZI]N TOERNEE door Nederland zal de beroemde Laubacker Kantorei, het jongens- en mannenkoor van de Evangelische Kerk in Hessen-Nassau. ook optreden in Den Haag en Maassluis. De zeventig zangers zullen op donderdag 6 oktober, 's avonds om acht uur, in de Duitse kerk aan de Bleyenburg in de Hofstad hun stemmen laten horen. In Maassluis zingt het koor op zaterdag 8 oktober 's avonds om kaart over acht, in de Immanuelkerk. De organist Koos Bons zul het koor begeleiden. Hel koor zingt onder leiding van Adolf Wieher, sinds 1949 dirigent over de Laubacher Cantorei. De jongens van het koor verblijven in een internaat, dat ondergebracht is in het grafelijke slot Salm-Laubach. De jongens dragen ztvarte mutsen en het leken hierop een noot, tvaarvan de stok een kruis vormt symboliseert de opdracht van het koor: muziek tot eer van God. Tijdens zijn dankwoord, gaf de heer Van der Schouw enkele inzichten van zijn werk in de B. B. Hij erkende daar in, dat hij in de A-kring van de B. B. geen betere leerschool had kunnen aan treffen als in Rotterdam. Toen hij in 1957 deze functie aanvaardde, was deze een enorme organisatie, die hij reken de onder de meest vooruitstrevende en efficiënte, die Nederland heeft. Ondanks dat mijn bedje hier praktisch is ge spreid, voelde ik mij verplicht, in de steek te laten wat werd opgebouwd, al dus de heer Van der Schouw. Hij voeg de daar aan toe, dat hij naar Almelo vertrekken zal, omdat hem met zijn gezin daar een beter gezinsleven wacht, dan in Vlaardingen. Tenslotte bracht hij dank aan alle medewerkers voor de prettige omgang SCHIEDAM. De oosterwijk van de Gereformeerde Kerk heeft voor donder dag 6 oktober een actueel onderwerp op het programma staan voor de wijk avond in het gereformeerd Jeugdhuis. Prof. ir. H. van Riessen zal dan een inleiding houden over: „Kerk en indus trie", waarna gelegenheid zal zijn om met de spreker van gedachten te wisse len over dit vraagstuk. De avond begint om acht uur en i3 georganiseerd door de Wijkraad Oost van de Gereformeerde Kerk. BEURS VOOR MODE EN HUISHOUDING AHOY* GEBOUW Hm 12 Oct. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft vanmid dag met 108 tegen 5 stemmen het wetsontwerp partiële herziening be windsregeling Nieuw-Guinea ongewij zigd aangenomen. Een aantal amendementen van de socialist De Kadt en een tweetal mo ties van dezelfde afgevaardigde wer den na eens bij hoofdelijke stemming en dan weer by zitten en opstaan verworpen. Bij deze stemmingen vonden de so cialisten alleen de communisten én de pacifisten aan hun zijde, zij het, dat de eersten zich bij de stemming over de motie uit de vergaderzaal hadden terug getrokken. Behalve de communisten en de paci fisten stemden de socialisten Franssen en Schuier tegen het wetsontwerp. VLAARDINGEN De zaal Harmonie vormde zaterdagmiddag het trefpunt, waar Vlaardingse judoka's elkaar de jndokampioenschappen 1960 betwistten. Voor de vierde achtereenvolgende maal was het Henk van Oosten die de titel ai- gemeen kampioen van Vlaardingen voor zich opeiste. Het kampioenschap zwaar- gewichtskiasse kon hij echter niet pro longeren. Hier toonde Theo Kool zijn goede vorm, door met een fraaie heen worp Van Oosten uit te schakelen. Johan Jongeneel veroverde'het kampi oenschap van de middengewichcsklasse. Zijn grootste prestatie was de wijze waar op hij de kampioen bruine band van Zuid-Holland, Goof Handstede, een ne derlaag toebracht. De Schiedammer Jan van Unen bracht het kampioenschap lichtgewicht op zijn naam. Alhoewel hy by voorbaat favoriet was voor deze titel, verloor hij zyr, eerste partij tegen Johan Wildt, dankzij een beslissende schouderworp. Albert Both, van wie verwacht werd dat hij een gooi naar de titel van jeugd kampioen zou doen, stelde daarin niet teleur. Na in de finale, in de verlenging op beslissing van de scheidsrechter, van Huib Wijntje te hebben gewonnen, werd de 15-jarige judoka tot kampioen uitge roepen. Theo Zijdebos werd derde in deze afdeling. Bij de 13- en 14-jarigen werd Tino Hoogendijk kampioen, gevolgd door Ton Willemsteyn. John Mouwhuis we'-d derde en Frans Kronemeyer werd rode lan taarn drager. Ter vervulling van de achtste predi kantsplaats heeft de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen in zijn gisteravond ge houden gemeenitevergadering in de Pniël- kerk bij acclamatie een beroep uitge bracht op ds. H. J. Kouwenhoven te Rotterdam. MUZIEKUITVOERING IN PLANTAGE SCHIEDAM, Op woensdag 28 sep tember 's avonds om acht uur zal Gusto's muziekvereniging, onder leiding van di rigent B. Boerman in de Plantage een muziekuitvoering geven. Op het program ma staan onder meer werken van W. F. Sprink, L. E. Jadin, A. den Arend, Paul Lancge, P. A. Stenz en A. Safroni. 0 Door een patrouillewagen van de politie is zaterdag tegen het midder nachtelijk uur de 44-jarige L. O. aan gehouden, verdacht van diefstal van een herenfiets op de Broersvest. VLAARDINGEN De werkgroep „Helinium" van de Archaeoiogische Werkgemeenschap voor Westelijk Neder land heeft het winterprogramma bekend gemaakt De eerste bijeenkomst zal vrij dagavond gehouden worden in de Rebo- bothkerk aan de Billitonlaan. De heer F. E. Farwerck zal dan een lezing met lichtbeelden komen houden over: De Extetrnsteine, een prehistorisch heilig dom." VLAARDINGEN De 8-jarige J. V., die zondagmiddag in het Hof in een boom geklommen,, was, verloor daarbij zijn evenwicht, waardoor hy kwam te vallen. Door de G.G.D. moest de knaap naar het Algemeen Ziekenhuis worden overge bracht, alwaar hij ter observatie is op genomen. HOEK VAN HOLLAND De Ned. Herv. Damesvereniging te Hoek van Hol land, is weer van plan om op 19 en 20 oktober een bazaar te organiseren. De ba ten van het jaarlijks terugkerend festijn zijn weer, zoals gewoonlyk, bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. HOEK VAN HOLLAND In de vaca ture die ontstaan is door het vertrek van de heer Bernard Verboom, die sedert tien jaar de directie over de gemengde zang vereniging „Hosanna" voerde, is voorzien door de aanvaarding van de directie door de heer Sintnicolaas, Voor deze benoe- m gniheeft de heer Sintnicolaas reeds drie maanden het koor gedirigeerd. Bij het spelen met houten hekken in de Catharma BeersmansStraat te Rotterdam is maandagavond de 7-jarige Hendrikus V.. die m die straat woont, gevallen. Hij liad vermoedelijk een gebroken linkeronderbeen opgelopen en werd per ziekenauto naar het Coolsingelziekenhuis vervoerd. Op de kruising Kerkedijk—Cornells van Bijstraat te Botterdam is maandagmiddag laat de 61-jarige sjouwer C. K. van. de Ker kedijk met zijn fiets tegen een personen auto gebotst. Hij viel en liep hierbij ver- trfoedelijk een bekkenfractuur op. Een zie kenauto vervoerde hem naar het Coolsingel ziekenhuis. NED. HERV. KERK Beroepen te Schiedam, wijkgemeente 6- S. Dotinga to Deventer; te Aalsum. Wetzens: H. C. van Itterzon te Anjum Aangenomen naar de centrale gemeente Mijnstreek (wijkgemeenten Waubach Nieuwenhage en Schaesberg toez.): D Schneider te Biezelinge; naar Ten Boer mede voor het studentenpastoraat té Groningen: dr. O. J. de Jong te Nieu- wolde, Gr. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Voorthuizen (vac.-C. Ch Griffioen): P, Melse te Zonnemaire: te Wons: C. H. Koetsier, kanci. te Amster. dam: te Hengelo (vac.-L. Slofstra): J, tv Beroepen: te Vlaardingen (achtste pred.pl... bij acclamatie) H. J. Kouwen hoven te Rotterdam-Delfshaven. Benoemd tot leraar in de cultuur geschiedenis van het christendom, bij het m.o. te Gouda: ds. M. J. Top, predikant van het Ned. Sanatorium te Davos Zwitserland. Vlaanderen te Delfzijl; te Geesteren-Gel- selaar: J. Bovenberg, kand. te Schiedam Benoemd tot hulpprediker voor hei verstrooidenwerk: K. Kuiper, kand, te Daarle. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te Bunschoten-Spakenburg (vac.-J. Rijneveld): J. Kok te Enschede- Zuid. Aangenomen naar Amersfoort (vac-E T. van den Bom)K. Deddens te Leerdam CHRIST. GEREF. KERKEN Bedankt voor Werkendam: J. C. van Ravenswaaij te Scheveningcn. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Bedankt voor Patterson, V.S.: A. Ver- gunst te Rotterdam-Centrum. T.H. EINDHOVEN EINDHOVEN. Aan de Technische Hoge- school te Eindhoven is geslaagd in de afde ling der werktuigbouwkunde voor het propae- deutiseh examen H. Th. Metz (Eindhoven), VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Gestaagd voor het kan didaatsexamen economie: J de Gans (Amers foort). W van Muiswinkel (Velsen) en J Jll Moors (Amsterdam); voor het doctoraal eis. men economie: A van Noord, cum taude (Hil versum): voor het doctoraal examen sociolo gie: A van Dijk (Bloemendaal); voor het kan- dldaats examen sociologie: mej M C N van Loenen (Delft) en J van der Zouwen (Doom), cum laude. R.K. UNIVERSITEIT NIJMEGEN NIJMEGEN. Aan de r.k. universiteit te Nijmegen zijn geslaagd voor semi-artsexa- men: de heren J C Grafhorst (Btlthoven) en H H M van der Meer (Nijmegen). RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Aan de rijksuniversiteit te Leiden zijn geslaagd voor het kand. ex. Jüas- sicke taai- en letterkunde de heer W Wes- tenberg (Delft): voor het doet. ex. gen, i mej M H van Glinsteren (Wassenaar) en de heren W J F B Boerrjgter (Aerdenhout), P D C Broks (Noordwijk aan Zee), H R Groesz (Leiderdorp), M H Hoop (USA). I JCS Komman (Zoetermeer) en N H Timmermans (Rotterdam): voor het semi-arts ex. de heren O M J Driessen (Heerlen), H Muiderije (Am sterdam) en H L de Windt (Lelden); voor het artsex. mej H H Potgieser, Op woensdag 5 oktober a.s. wordt on der auspiciën van het Nederiandsch Bij belgenootschap de Drovinciale bybel- dag Zuid-Holl and-Zuid gehouden in ge bouw Atrium, Karei Doornmanstraat 143, Rotterdam. 's Morgens wordt de huishoudelijke vergadering gehouden, tijdens welke een herindeling van Zuid-Holland-Zuid ter sprake zal komen. In de middaguren zai kennis genomen kunnen worden van de activiteiten van het Bijbelgenootschap w Kameroen. De classis Zwolle van de gerefor- neerde kerken heeft besloten de kerk .•an Zalk en Veecaten op te heffen nu door vertrek van enkele gemeente leden deze, door de vrijmaking gedeci meerde kerk, maar een zeer gering Aangiften van geboorte 26-9-'60 Rotterdam: N v d Werff-Kuipers d; A M J Fernhout-de „antel violen' mepr telde Deze kerk, Mnncir v a M T Tv: TTrf.nva. «anrai zieien meer teiae. ueze i die 8 december 1835 werd gemsti- Munok z; A M Mirck-Sens z; M Udenga- Kootjman d; LA Spier-Weggem an d, A Noels-Zwets z; J Visser-in t' Veld z; M C den Braasem-Fens d: M C v Arend-Swaep z, A W v Strien-Kalbvleesch z: G J v Gaans- Plugers d: T J Romijn-Vonk z; L A Kuiven- hoven-ten Wolde z; C J C Lenters-Kroon z; S Goetgeluk-Meyer d; H E v Well-Heijmans z; L J Bleij-Bekekr z; J M Korte-v d Heu vel z: M C v Zeelst-v d Heijden z; J M v Doorn-v Rijswijk z: A Berbe-v Buijtene z; A v Doorn-Gammehn z; P Kok-Lengkeek z; W P Breda-v Hulst d; G H Tiggelaar-v Dilst d; Y C Steehouwer-Schmidt d; A Tholel-v d Stam d; A den Ouden-Kleingeid z; T Ver- burgt-v Dongen z; C Mulder-Stoeller d: C Hagen-Bliekendnal d; H OverkSeeft-de Vries d; J v Helvoirt-Seton z; G Nooriander-de Graauw d; A Boelhouwers-Boer s; C J Heij- mg-KOops z; H Avehng-Cordla z; W J Coen- raacf-v Hoewijk d; LC Boone-Otto z; M de Gcuijl-Kaikman d; J Blok-v Rees z; W v Kee!-v d Marei d; C C Vermeegen-Drjksman d; CA Schenk-Breur d; C J A M v Lent- Funnekotter d; C B v Eijk-Claessen z; H Poppen-Alberts z: R Korevaar-Russchen z; 3 M Etbers-Boshamer z;. H Bieshaar-Heerdt z; C Fop-Leurs z; M A Andnese-v Dongen d; A Wiemer-Touvv d; C P W v IJssel-HoHaar d; C N Rijsdijk-Vermeulen d: C E Weis-v Heusden d: A M Feeters-Beerends z; J C J Plenge-Planken d; A E v Lis-v Krimpen <3; A Meels-Baglijn z; H Lmdeboom-Zwolsman z; D Hagendijk-v Wensveen z; M G J G Ver- sluis-Feteris d; A J Eilering-Rüter d: RWil- lcmsen-de Waard d; Cv Leth-Moi z; T C Da lebout-Kruis d; J P M Smaal-Sehoon z; M Romein-Houweling d. Aangiften van overlijden Rotterdam, 26 sept. i960: P v Wel man v T M E Wigman, 83 Jr; K de Vogel, man, geü gew m W Blom, 57 jr; A v den Heuvel, man v H de Reus, 59 jr: W J C Verheijden, man v M E G E Goede, 57 jr: J. Meertens, vrouw, geh gew. m A Kasteiijn, 57 jr; J Zoon, vrouw v L J v der Kroon, 62 jr; A J Verhoef!, vrouw v K Smit, BI jr; L M Engelbrecht, vrouw, geh gew m A Weerts, 75 jr: A Vos, man v E Meulendijk. 86 jr: C St Nlcolaas, man, geh gew m H Lwaneveid, 82 jr; C v Wingerden man, geh gew m M J de Groot, 83 jr: A M de Jonge, vrouw v W J A v der Weiden, SB jr: C v der Poel. vrouw v L W Molen dijk. 44 jr; H H de Jonge, vrouw, geh gew m C Wolf, 77 jr; A C Meijer, man v C G J Scheffers, 72 jr; W A Ovaa, man v M M J 3f:„J Sannes, vrouw, geh geiv m A W Schreutelkamp, 80 jr; A Kalkoen, man v E J Rotmeijer, 74 jr: A Dons. man v C J A Koot, 58 jr; A T L Doove, man, geh gew m F Burcksen, 82 jr; M L D Wolve- kamP- vrouw, geh gew m G P W Gieben, 78 jr; A Krommenhoek, vrouw, geh gew ra S R"de"b!"T- 87 Ir: J A Nuijen, man v M M Roelofs, 58 jr. Voorts als levenloos aangegeven: E G van der Hoef-Meeus, d. SCHTEDAM. Geboren: Johanna C G dv T Hemminga en A van der Heijden: Gerrit „,Z=V A van.B,e,ek: en M Bogerd; Alexandra W SM dv A H M Osterholt en L M P van den Berg; Hendrik z v H J van Dam en G M C Biesheuvel; Maria A J d v H C Eibers en A C Soek; Catharina M d v J J A van Win- 2e?„en van Mij; Rudy z v J van öcbflndel en A Heus; Susanna Adv J Th de Raaii en E Volk; Gerrit zv M Verwaal en G. Sterrenberg; Lambertus L zv L L in t Hout en M J C Tomasini. Overleden: F van Zomeren, 70 jr. wed van W B Scholten; C Klelnherenbrlnk. 56 jr. echtg. van v Ro denburg; C J Bels, 79 jr. wed van J J M Wolskij. tueerd behoorde tot een van de oudste gemeenten van het kerkverband. Be kende figuren zijn er onder de zestien predikanten die de kerk van Zalk hebben gediend geweest. Daaronder waren ds. G. de Waal, ds. S. Oudkerk en prof. dr. S. O. Los, later hoogleraar te Potchefstroom. De gemeenteleden van Zalk die nog over zijn, zullen voortaan behoren tot de Zuiderwyk van de kerk van Kampen. In haar bloeitijd telde de geref. kerk van Zalk meer dan 300 zielen. Frt overgrote deel is des tijds met de ijmaking meegegaan. De vrijgemaakte Kerk van Zalk telt thans 297 zielen. Op 31 oktober viert de vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolon derwijs haar honderdjarig bestaan mei een kerkdienst in de Dom te Utrechi en een bijeenkomst in Esplanade. In de kerkdienst zal voorgaan dr. H. J. Hon- ders, vice-voorzitter der vereniging. Tijdens de bijeenkomst in Esplanade zal prof, dr. H. Smitskamp een rede uitspreken. Op 1 oktober herdenkt ds. W. M. Ie Cointre, predikant in algemene dieet der gereformeerde kerken voor de geestelijke verzorging van zee-, land en luchtmacht, dat hij 40 jaar geleden tot predikant werd bevestigd. In ver band hiermede wordt op zaterdag 1 ok tober in de receptiezaal van het Woest- duincec trum in Amsterdam-West '7oestduinstraat 18) een receptie ge houden. 's middags van 3.30 tot 5 uur. Ds. Le Cointre, die op 31 januari 1894 werd geboren, studeerde aan de Vrije Universiteit en op 3 oktober 1920 deed hij intrede in zijn eerste gemeente, woubrugge, In 1924 nam hij een beroep aan naar Bergen op Zoom, welke ge meente hij 22 jaar diende, in deze grote garnizoensplaats verzorgde hij ook het werk onder de militairen- Tjj- dens de mobilisatie en de oorlogsdagen was hij veldprediker in actieve dienst. Gezien zijn belangstelling voor het werk onder de militairen, kon het geen verwondering wekken dat tyen de ge reformeerde kerken overgingen tot de benoeming van een predikant in alge mene dienst voor deze arbeid, ds. Le Cointre werd gekozen. Hi) aanvaardde deze functie op 1 februari 1947. In 1951 werden zijn verdiensten erkend door zyn benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2