Veel kritiek tijdens „Planta -debat: Minister: bu belangrijke oorzaak Minister Marijnen: BIJ Oogst nog dege week binnen Toto draait door; prijzen alleen in goederen Castro vandaag naar huis Kongolese leiders ronde tafel om Gestolen V enus teruggevonden M oskou wil commissie voor ontwapening uitbreiden Londen en Washingtonalle steun voor Hammarskjoeld 55 SCHILDER ZELF MET Margarine-besluit Minister: „Vreemde komt spoedig op de helling naam voor Planta- ziekte onjuist" Grote Beer" gaat donderdag al Op voorstel van kolonel Moboetoe Ook Loemoemba uitgenodigd Vijf nieuwe landen voorgesteld Britse premier bij Eisenhower Tamelijk kond r r H! Vergif Bom ontploft KUNSTMATIG Komt Tsjombe? RUSLAND MELDT OLIEVONDSTEN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4715 -\ Directeur: H LiJtl HUIG Hoolrt redacteur Ur J A H J h HKUlNh KI.UT 2. Epidemiologisch-statisiisch staat het oorzakelijk verband tussen het gebruik van bepaalde soorten margarine en de waargeno men ziekte-verschijnselen voor honderd procent vast. 3. Van de vijf gemelde sterfgevallen is bij sectie op de stoffelijke overschotten gebleken, dat bij ier de doodsoorzaak primair niet de „Planta-ziekte" was. Minister Van Rooy. die evenals, de ïnterpellant. de socialistische huisarts dr. J. R. Lamberts een uitgebreid overzicht gaf van de ge beurtenissen. heeft duidelijk doen uitkomen, dat de bureaucratische instelling van het administratief apparaat bij Unilever in belang rijke mate verantwoordelijk moet worden geacht voor de moeilijk heden bij het onderzoek. In dit verband merkte de be windsman op, dat de grote con cerns", wat betreft' htm efficiënte administratiemethode, nog wel iets van de overheid kunnen leren. Meer invloed Apocalyptisch VÓÓR eind september zal de hele graanoogst zijn gebor gen. De indruk bestaat, dat om streeks 17 september nagenoeg alle graan was gemaaid en voor ongeveer negentig procent ge borgen, met uitzondering van de akkers in Groningen en de ÏJsel- meerpolders. Minister V. G. XI. Marijnen deelt dit mee in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Mee! (KVP) over de huidige stand van zaken bij de akkerbouvvproduk- ten. (waarde f 230.000) „C.-H." Witte df Witöstraat telef. 110780 (6 U Poatbu» DIS Postüiro No *2-1318 Kiacntervdienst abonnementen lÖ*iü19 JC mif Zaterdag? 1718 our reletooc H67W. Huvcerwplettï 1 Telefoon 18346? <8 LtfnOtt) Postbut 1001 Postgiro No 424887. KI* chtendjeruit 18 3019 30 Telefoon 36236», SDinwep 132 Teïet 4676. Thoww 4 TCerr/pi«straait 6a Te?«f, 65481* 4hoin«mei"t«pH1c 61 eetvT oer '2 66 T>*f maand t 19% Ta««» fltwripr* 16 eent- Vertehünt dftffftltil» latter aam: 'I-Graven ha ge: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tol donderdagavond) OVERWEGEND DROOG Nu en dan overdrijvende wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige ooste lijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6,3" Maan op: 1S.33 Onder: 18.21 Onder: V_ DE Troonrede constateerde dat do *J spanningen in de internationale verhoudingen zijn toegenomen, het geen een waarschuwing inhoudt de defensie-inspanning niet te doen ver slappen en op onze hoede te blijven Aan de andere kant blijlt nuchter heid gepast opdat men door ongemoti veerde vrees niet in een pamekstem rtung gcrake, welke verlammend kan werken. NTet te ontkennen valt dat sommi ge gebeurtenissen er op het eerste ge zicht nogal angstaanjagend uitzagen Daar was het dreigement van Moskou met bommen op New York, ingeval Amerika gewelddadig tegen Fidel Castro zou optreden. Daar was ook de toezegging van Nloskou aan Loemoemba om deze mi litaire steun te geven, aan welk drei gement een begin van uitvoering werd gegeven. Een uitgeweken kapitein van de Oostduitse volksarmee leverde vervol gens documenten over een in Oost- Duilsland voorbereide agressie tegen West-Duitsland en er was ook nog de mededeling van een uitgeweken Rus gische marine-officier, dat Rusland zich voorbereidt op een aanvalsoorlog tegen het Westen, zodra de kansen gunstig zij"- WiAT is de feitelijke waarde van de- W ze berichten, ontdaan van alle franje? Gesteld dat Amerika b.v. van wege een aanval van Fidel Castro op de op Cuba gelegen Amerikaanse vloot- basis besluit tot militaire actie, wat zal Rusland dan doen? Het is duidelijk dat uit een algemeen Russisch defensie-oogpunt beschouwd het hier gaat om een voor Rusland niet vitaal doel. Zou het met bommen op New York reageren dan weet het met zekerheid een vernietigingsoorlog te ontketenen waarin het zelf dodelijk wordt gewond. Dit soort steun is aan Cuba dus niet te verwachten. Blijft over de mogelijkheid van mi litaire hulp in een lokaal conflict (evenals China in Korea), teneinde dit ten gunste van Fidel Castro te doen beslissen. Een vergelijking met Korea gaat echter mank. Rusland zou daar toe, het Amerikaanse meesterschap ter zeè en het luehtoverwicht rondom Cu ba moeten breken, doch is daartoe niet in staat. M.a.w. het dreigen van Moskou is een hoi gebaar waarin geen enkel oorlogsrisico zit. UNILEVER LAAS ONDERZOEK (Van onze parlementaire redacteur) TAE in de Tweede Kamer gehouden interpellatie over de zg. Flanla- ■*-' ziekte heeft drie dingen duidelijk gemaakt: 1. De volksgezondheidsautoriteiten hebben de waarheid betreffen de de in de margarine verwerkte emulgator stukje voor stukje uit de leiding van het Unilever-concern moeten trekken. De mterpellant, dr. Lamberts, (links) overlegt met Kamervoorzitter dr. Kortenhorst. ETZELFDE gold voor Loemoem ba. Amerika zou, optredend bin nen het kader der Ver. Naties (even als in Korea), door het meesterschap ter zee en het' luehtoverwicht nabij Kongo, Russische militaire hulp kun nen verhinderen. Ook hier was geen oorlogsrisico aanwezig, hetgeen ach teraf is bewezen nu Rusland, voor de resolutie der Ver. Naties uit de weg gaande, bakzeil haalt en zijn militaire hulp en diplomatieke missies op eer ste aanzegging terugtrekt. Tenslotte dan de verklaringen der uitgeweken officieren. Hierbij gaat het om een bekendmaken van voorberei de militaire maatregelen. Daarin zit op zichzelf niets alarmerends. Elke gene xale staf bereidt verschillende militai re plannen voor voor het geval de po litieke leiding tot een oorlog zou be sluiten. Rusland en Oost-Duitsland hebben daarbij in feite slechts een strategi sche grondslag, nl. die van de aanval als de meest waarschijnlijke corlogs- vorm. Men weet immers dat het Wes ten in de NAVO slechts defensief is verbonden en dus zelf niet het eerst tot de aanval zal overgaan. Oost-Duitsland werkt dus plannen uit voor dat strategische geval, ook al komen dezè nooit tot uitvoering. Op gelijke wijze werkt de NAVO plannen uit voor het geval van een aanval. n AT Rusland zélf op een verras singsaanval zint met zekerheid op overwinning wist het Westen allang. Vandaar dat het Westen zorgvuldig tracht het machtsevenwicht te hand haven en de kans op een verrassings aanval zoveel mogelijk tracht te ver kleinen. Bekend was ook, dat Moskou geen risico's neemt en een eventuele oor log baseert op een nuchter berekende „verhouding der krachten." Beide verklaringen bevestigden dus alleen maar wat het Westen al wist. Zij zijn achter nuttig tegenover het grote pu bliek opdat dit met m de verleiding komt bij bet zoet gefluit van Moskou de defensie-inspanning te verzwakken zolang niet een andere mentaliteit in Moskou vaststaat. Men houde daarom 'n alle nuchterheid zijn kruit droog. De minister besteedde aandacht aan de concernadministratie uit objectivi- teïtsoverweg-ingen. Hij wilde nl. aanne men en vrijwel alle afgevaardigden volgden hem hierin dat de leiding van het Unileverconeern te goeder trouw heeft gehandeld, en dat het niet !l!liniilliillllllllll!!l!l!lil!lilllll!!l!lll'!il!inil!lliil!ili!li!l!lilll tijdig verstrekken van bepaalde inlich tingen kan worden toegeschreven aan de ingewikkeldheid der administratie. De objectieve houding van de minister belette het hem echter niet een aantal feiten op tafel te leggen, die toch wel onomstotelijk aantoon den. dat meermalen van de zijde van het concern niet de gewenste haast is betracht, met het verstrekken van alle voor het onderzoek noodzakelijke gegevens. (Van onze parlementaire redacteur). MINISTER Van Rooy, die gister middag in de Tweede Kamer verzuchtte zó diep in de materie van de „Planta"-ziekte te hebben moeten duiken, dat hij zich in staat voelde directeur van een marga- rinefabrïek te worden, verzette zich tegen de aanduiding van deze ziekte met de ivoorden „dermatitis plantaris". Ptantarïs heeft alleen betrekking op de voetzolen, ver klaarde de minister, en de ziekte tast het hele lichaam aan. Ook dermatitis is niet juist, omdat dit slaat op ontsteking en niet oji-nit- siag. De minister wilde dan ook" maar blijven spreken over „Planta- ziekte". Op de publieke tribune zaten de pers chef van het Umlever-coneern, de heer J. Wijnamis, en zijn secretaresse, mej. De Keizer. Hun ontging geen woord. Minister Van Rooy antwoordt de Kamerleden tijdens het debat over de ,",Planta"-.xffairc. Xaast hem minister Beerman. „Grote Beer" zal niet zater- zoals oorspronkelijk in de be deling lag, maar reeds donderdag morgen om tien uur met militairen Hj'.Hoek van Holland naar Nieuw- ^uinea vertrekken. Het schip zal 671 "Uitairen, onder wie ongeveer 400 "'Ostplichtigen, vervoeren. (Van onze parlementaire redacteur). -P het ministerie van Justitie is O gisteravond in principe overeen stemming bereikt over een voortzet ting van de toto zonder dat de wette lijke voorzieningen in het wetsont werp Wijziging Loterijwct zijn gere geld. Uitgangspunt van de bespre kingen, die werden gevoerd tussen minister Beerman en staatssecretaris Scholten enerzijds en vertegenwoordi gers van de Nederlandse Sportfedera tie en het Comité Sportprïjsvragen anderzijds, was: 1. dat de loterij van beperkte duur zou zijn; 2. dat de prijzen uitsluitend in goede ren zouden bestaan; 3. dat de belangen die de loterij zou bebartigen niet te veel uiteen zou den lopen. Dit hield in, dat geen vergunning zou worden verleend aan de stichting die de laatste weken de toto organi seerde. Daarin waren namelijk sport- belangen en belangen van de maat schappelijke en sociale organisaties verenigd. De overeenkomst die werd bereikt behelst het volgende: De maximum prijs per deelnemer zal met meer dan 50 000 gulden in goederen mo gen bedragen. De inzet zal niet meer dan 2 gulden per deelnemer mogen zijn. Uit hetgeen bekend werd, kan wor den afgeleid, dat de vergunning voor de Nederlandse Sportfederatie drie maal zo lang van duur zal zijn als die voor het Comité Sportprïjsvragen. Men verwacht, ciat 9 oktober geen toto zai kunnen draaien. Daarna zal vermoede lijk eerst een aantal weken de Neder landse Sportfederatie de toto organi seren en vervolgens het Comité Sport prïjsvragen. De betrokken organisaties zullen zich nog in eigen kring over de voor stellen van de regering beraden. De Cubaanse premier Fidel Castro zal vandaag paar Havana terugkeren, zo is in New York vernomen. Castro zal de eerste van de regerings leiders zijn die de Algemene Vergade ring verlaat om naar huis terug te keren, Minister Van Rooy kondigde aan, dat een wijziging van het margarinebesluit op korte termijn is te verwachten. De overheid zal dan meer invloed op de fabricage van margarine kunnen uit oefenen. De minister hei-haalde zijn toezeg gingen inzake het op de helling zetten van de Warenwet en de reorganisatie van de Keuringsdienst van Waren. De concentratie van bepaalde con cerns in de levensmiddelensector zal eveneens aan een studie worden onder worpen. Met name de a.-r. afgevaardig de. de heer Aantjes, had erop gewe zen, dat het publiek vaak geen weet heeft van de onderlinge verbondenheid der verschillende bedrijven. Gebleken is, aldus de heer Aantjes, dat als men van een bepaald merk margarine afwil, men ongeveer 55 maal van merk kan veranderen voor men een andere soort margarine op tafel heeft. De heer Aantjes wees ook op het apocalyptische van de invloed der che mie op de voedingsindustrie, Het wordt steeds onbegrijpelijker en dat verontrust ons. „De tekenen zijn ons voorzegd", aldus de heer Aantjes, „opdat wij ze zouden herkennen". Minister Van Rooy zag in de ontwik keling van de chemie ook wel iets der apocalyptische voorspelling, maar hij meende dat de zegeningen der technische ontwikkeling, mits met wijsheid toegepast, de mensheid ten goede zouden komen. De toevoeging van chemische mid delen in de voedingsindustrie was één der kernpunten van het debat. Van verschillende zijden werd op de geva ren hiervan gewezen. Zo decide dr. Lamberts mede dat de bewoner van een grote stad per jaar ongeveer 2 a 3 kg vergif via zijn voedsel in het lichaam krijgt. De samenstelling van de toegevoegde emulgator bleef voor velen een raadsel. De formule aanvankelijk door de Unilever zorgvuldig geheim gehouden was nu bekend en circuleerde dooi de kamer. Met dr. Lamberts, wiens hobby de bio-chemie is, probeerde hij te analy seren, Er was, zo concludeerden beide deskundigen, een bepaald zuur in ver werkt, dat in het tichaam niet wordt afgebroken. Tal van gezondheidsdien sten hebben in het verleden voor het werken met deze zuren gewaarschuwd, en dr. Lamberts noemde de verwerking in de Planta dan ook onverantwoorde lijk. De heer De Ruiter gaf niet zoveel Zie verder pag. 7, le kol.) In een der loges volgde de directeur- generaal voor de Volksgezondheid, prof. Muntendam, (rechts) het dehat. Naast hem een van zijn ambtenaren. Te Leopoldstad zal een ronde-tafel conferentie over de Kongolese crisis worden gehouden, waaraan men alle Kongolese leiders wil laten deelnemen. Het initiatief hiertoe is genomen dooi de opperbcelhebber van het Kongolese leger, kolonel Moboetoe, die tevoren onder meer overleg had gepleegd met president Kasavoeboe en de door hem afgezette premier Loemoemba. Moboetoe verklaarde tegenover ver slaggevers, dat Loemoemba de confe rentie slechts wilde bijwonen op voor waarde. dat hij premier zou blijven. Hij zei verder te hopen dat de bijeen komst „binnen enkele dagen"' kan be ginnen. Het was nog niet direct duidelijk, of de voorgenomen besprekingen ook zul len worden bijgewoond door de Katan- g'ese premier Tsjombe. Men meent dat Kasavoeboe en Tsjombe in de afge lopen dagen via hun vertegenwoordi gers in Brazzaville, overleg hebben ge pleegd. Het zou er hierbij om gaan welke rol Tsjombe Loemoemba in een nieuwe centrale Kongolese regering wil laten spelen, waarvan hij zelf ook deel zou uitmaken. Een kleine plastic bom heeft gister, avond de kantoren van „Kongo", het laatste blad dat steun gaf aan de af gezette premier Loemoemba, vernield. De ontploffing vond kort voor mid dernacht plaats. Het blad was sedert 14 september niet verschenen, de dag waarop kolonel Moboetoe de macht overnam tijdens een onbloedige machts greep. Kongo heeft het lidmaatschap van de FAO de voedsel- en landbouworga nisatie van de V.NT, aangevraagd. Volgens een schatting van landbouw- consulenten over de toestand op 10 september, aldus de minister, stond op die datum nog drie procent van de gra nen op stam en eenentwintig procent gemaaid op het veld. Van de erwten stond nog twintig proeent gemaaid op het veld. De bonen stonden nog groten deels op stam. Op 17 september inmiddels was de situatie reeds anders, en ook de erwten waren toen overal bijna geheel gebor gen. In verschillende gevallen is het stro voorlopig op het veld achtergela ten. Het is volgens de minister nog niet te zeggen, hoeveel stro er dit jaar min der dan normaal kan worden geborgen Het moet, volgens minister Marijnen, worden aangenomen, dat de grote meerderheid van de geoogste granen en peulvruchten, met uitzondering van een belangrijk deel brouwgerst, dit jaar kunstmatig zal moeten worden ge droogd. Hoewel naar schatting sedert 1950, toen 200.000 ton graan vlot kon wor den gedroogd, de droogcapaciteit met zeker vijftig procent is uitgebreid en bovendien verscheidene akkerbouw bedrijven nu beschikken over ruimte waarin vochtig graan tijdelijk houdbaat kan worden opgeslagen, is het in een extreem nat jaar als 1960 onvermijde lijk dat sommige partijen niet tijdig gedroogd kunnen worden, aidus de mi nister. De Venus" van Lucas Cranach, - een schilderij ter waarde van 250,000 mark (ongeveer 230.000 gulden) dat vorig jaar uit het ge meentemuseum van Frankfort werd gestolen, is teruggevonden in het bagagedepot van het stati on van Münehen. Op het schilderij wordt Venus afge beeld met parelketting en sluier. Lucas Cranach Sr, (1472-1553) heeft het kunstwerk in 1532 ver vaardigd. Het verdwenen schilderij werd te ruggevonden na een telefonische tip, die de. politie van Frankfort kreeg. Een onbekende man zei in gebroken Duits: „Vertel niets aan de pers. Het schilderij van Cra nach ligt in safe no. 978 op het station van Münehen. Ik vertrek binnen een paar minutenper vliegtuig naar Guatemala". Toen de politie het schilderij vond zat er een briefje aan bevestigd met de woorden: „Zojuist terug- keerd uit Guatemala. We heb ben het gekopieerd. Veel dank aan het Duitse volk". De politie heeft het vliegveld van Münehen onmiddellijk na het anonieme telefoontje geblok keerd, maar trof geen verdachte figuren aan. De Russische premier Chroestsjew heeft voorgesteld de ontwapenings commissie van de Ver. Naties met vijf landen uit te breiden. De Russische premier stelt als nieuwe leden voor: India, Indonesië, de Verenigde Arabi sche Republiek, Ghana en Mexico. Chroestsjew wil, dat de nieuwe com missie die dan vijftien leden zou moeten bevatten zo spoedig moge lijk de besprekingen hervat. De ontwapeningscommissie bestaat thans uit tien landen, n.I.: Amerika, Frankrijk. Engeland. Canada en Italië, die het westen vertegenwoordigen, en de Sowjet-Unie, Tsjechoslowakije, Po len, Roemenie en Boelgarije van het oostelijk blok. f Advertentie) DE VERF YOOR HET SCH1LDERFEEST SIKKERS-TJALLEMA PR0DUKT Voor de leek was deze formule onbegrijpelijk; er stonden veel c"s en h's in. Wat minister Van Rooy deed opmerken dat zij een christelyk-his- torisch karakter had. En de c -h af gevaardigde, de heer De Ruiter lie 30 jaar scheikunde doceerde, wist er blijkens zijn mededelingen dan ook wel het een en ander van. Waarnemers menen dat het er voor al om gaat de steun van Tsjombe te verkrijgen voor een nieuwe centrale Kongolese regering. Zijn staat Katanga levert zestig procent van de inkomsten van Kongo op Tsjombe is echter een krachtig tegenstander van Loemoem ba. Ter zeifder tijd meent men dat Loe moemba in de oppositie even gevaar lijk kan zijn als in de regering. Ileo, hoofd van het in opdracht van president Kasavoeboe geformeerde ka binet heeft daarentegen verklaard, dat Loemoemba op de conferentie niet wel kom zou zijn. Er zou volgens hem geen Nadat zij ongeveer twce-en-een-balf uur lang te New York hadden gecon fereerd, hebben president Eisenhower en de Britse premier Macmillan een verklaring opgesteld waarin zij hun volledige steun geven aan secretaris generaal Hammarskjoeld, en de leden van de volkerenorganisatie oproepen tot ..ernstig, nuchter en opbouwend werk". De regeringen van Engeland en de Ver. Staten verzetten sleh hiermee te gen Cbroestsjews plan om naast Ham marskjoeld ook een secretaris-generaal voor de communistische landen er- een voor de neutrahstisehe te stellen De verklaring werd dinsdag te New York wereldkundig gemaakt door de woordvoerders van de beide regerings- etders, Hagerty voor Eisenhower en Russell voor Macmillan. Zij verklaar- sprake zijn van een verzoening tussen] den dat de Amerikaanse president "en president Kasavoeboe en Loemoemba. de Britse premier volledige overeen stemming hebben ten aanzien van de vitale roi welke de Ver. Naties spelen, m het bijzonder ten aanzien van de Kongolese kwestie, en ten aanzien van volledige steun te geven in de vervul de noodzaak om de secretaris-generaal ling van zijn taak. Bij de voortzetting van het debat over de internationale politiek in ,de Algemene Vergadering heeft dinsdag de Roemeense communistische partij leider, Gheorghiu-Dei. Chroestsjeivs voorstel om Hammarskjoeld door een driemanschap te vervangen, onder schreven. Hij was het met de Sowjet- premier eens, dat de secretaris-gene raal In feite optrad als woordvoerder van de koloniale politiek. De vijf oostelijke landen liepen op 27 juni jJ. van een vergadering ia Geneve weg, aanvoerend dat het wes ten niet bereid was serieus te onder handelen. Rusland zei toen de hele kwestie aan de Algemene Vergadering van de Ver. Naties te zullen voorleggen. Het nieuwe Russische voorstel Is kennelijk bedoeld om vorm te geven aan een idee dat door Chroestsjew vrijdag j.I. in zijn toespraak tot de VN-Assemblêe werd geopperd. Hij be toogde toen dat bij de ontwapenings- besprekingen een groep van neutrale landen (of landen die hun keuze nog niet hadden bepaald) moesten worden betrokken. Uit het nieuwe voorstel blijkt weer dat Chroestsjew wel over ontwapening wil praten, ook al is zijn plan om Hammarskjoeld door een drieman schap te vervangen, niet aanvaard. Engeland, de V.S. en de Sowjet- Unie hebben dinsdag hun overleg over een verbod voor kemproven in Gene ve hervat. De onderbreking der bespre kingen van vijf weken, aldus een wes telijk woordvoerder, is benut voor in tensief overleg tussen Londen en Washington. Tijdens het overleg met. Rusland dat al bijna twee jaar gaande is, werd al lengs over twee derde deel van de verdragtekst overeenstemming bereikt. Het resterende gedeelte gaat echter over belangrijke principiële kwesties die waarschijnlijk nog lange en moei lijke onderhandelingen noodzakelijk zuilen maken. Het hoofd van de Sowjet-delegatie Tsarapkin, deelde de pers voor het be gin van de eerste zitting mee dat de toekomst der onderhandelingen „hele maal afhangt van de westelijke afge vaardigden". De Britse delegatieleider Sir Micha el Wright had voordien de verant woordelijkheid voor het welslagen ge heel op de schouders van de Russen ge legd. Volgens radio-Moskou zijn bij Boe- chara in Oezbekistan olievelden ge vonden, die in omvang even groot zou den zjjn als die van het Midden-Oosten. HET weer in ons land staat nog steeds onder invloed van een uitloper van een voor de westkust van Noor wegen gelegen hogedrukgebied. Aan weerszijden van deze rug deden de pressies de luchtdruk verder dalen. De westelijke depressie, die van Ter- land nu weer naar het noordwesten beweegt, bracht veel regen in Ierland en Zuid west-En geland. Het bijbeho rende front drong ook West-Frank rijk binnen, maar kan ons land niet bereiken. De oostelijke depressie was vanmorgen bij Berlijn aangekomen. Alleen vlak bij de kern van deze depressie viel regen van betekenis. De storing neemt in betekenis af. Wolkenvelden, die ermee samen hingen, drongen vannacht het noor den van het land binnen, zodat het daar minder koud was dan elders, m net binnenland, waar weer plaat selijk minimumtemperaturen van 1 graad Celsius werden gemeten In de komende 24 uur zullen de wol kenvelden uit het noorden zich verder uitbreiden, maar er zal slechts uP »eL .Crl0, Plaatsen een bui vallen. Het blijft tamelijk koud weer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1